Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Bölcskei and the Jobbik (Bölcskei és jobbikos gárdája)

Posted by jhnnsclvn - április 22, 2010

Bölcskei Gusztávtól már számos alkalommal hallottunk Fideszhez dörgölőző megnyilvánulásokat. A Fidesz iránti (egyoldalú) érzelmei a választások két fordulója között  felforrósodtak. Ezt tanúsítja alábbi hűségnyilatkozata, amelyet egy interjúban adott a Magyar Hírlapnak. Most szembesítjük püspök úr szavait a tetteivel.

Szerző: Kocsi Csergő Bálint

Bölcskei Gusztáv püspöktől olvasható idézet a Magyar Hírlap 2010. április 14-i számában: „reménység szerint olyan kormány fog alakulni, amely azokat az értékeket tartja fontosnak, amelyeket mi is fontosnak tartunk.” Erre a súlyosan amorális mondatra csak annyi válaszolható, hogy mi, reformátusok pedig azt reméljük, hogy nem azokat az értékeket tartja majd a leendő új kormány fontosnak, mint amelyeket Bölcskei és köre vall és a gyakorlatban is követ.

–         Először is reméljük, hogy a leendő kormány egyik tagja sem alkoholista, mint amilyen Bölcskei püspök úr, aki nem véletlenül iszik, mint a gödény. (Talán a besúgó múltját próbálja az alkohollal elpárologtatni!)

–         Azt is reméljük, hogy nem lesz korrupt és jogsértő, mint amilyen módon ez az elnök-püspök – fenntartóként! – kezeli a Károli egyetem ügyét. Ennek következtében züllött fennhatósága alatt a református egyetem kifizetőhellyé és a Jobbik anyagi támogatójává.

Bölcskei még a Magyar Hírlapban megjelent cikkben azt is „hozzátette: nagyon nehéz feladatra vállalkozik az újonnan felálló kormány, de az a lelki és morális tartás, amely ehhez szükséges, átsegítheti az országot a jelenlegi nehézségeken. A püspök reményét fejezte ki, hogy a leendő kabinettel hamarosan megindulhat az érdemi és józan párbeszéd”.

Mi, magyar reformátusok pedig, azt reméljük, hogy ezzel a korrupt és aljas püspökkel nem alakulhat ki senkinek semmiféle párbeszéde. Éppen azért, mert ez az ember semmiféle morális és lelki tartással nem rendelkezik! Ezt a következők bizonyítják:

 1. Már egy évvel ezelőtt tétlenül nézte, hogy az általa fenntartott egyetem egyik karán (BTK-n) működő doktori iskolában olyan törvénysértéseket követnek el, amelyek következtében a MAB felfüggesztette annak működését.
 2. Tevőlegesen hozzájárult szakmailag és erkölcsilag is kiváló protestáns oktatók eltávolításához és meghurcoltatásához, amelyhez a súlyosan jellemtelen dr. Takács János ügyvédet alkalmazta, aki csak (anyagi és erkölcsi) károkat okozott az egyetemnek.
 3. Megengedte több száz millió forint szabad kiáramoltatását az egyetemről Balla Péter mb. rektor és Szabó András dékán segédletével és tevőlegességével.

Bölcskei püspök morális elmezavara olyan méreteket öltött, hogy erkölcs fölöttinek hiszi magát. Éppen ő! – Egy éve nem tartja önmagához (Kárpát-medence püspökéhez) méltónak az egyetemi ügyekben való állásfoglalást. Maga helyett Tarr Zoltán tanácsosát és kvázi püspöki titkárát küldi el olyan tárgyalásokra, ahol pl. az amorális dr. Takács ügyvéd képviseli az egyetemet Kovács Zsolt Csabával, az egyetem jobbikos gazdasági vezetőjével. Ez a gárda, Balla Péter mb. rektor vezetésével viszont nagyon is cselekszik Bölcskei püspök helyett, jogtalan és képtelen személyi és gazdasági ügyeket intézve. És itt válik egyértelművé és kézzelfoghatóvá Bölcskei Gusztáv erkölcsi és jogi felelőssége.

Őt terheli a legnagyobb felelősség azért, hogy a református egyetemen elhatalmasodott az erkölcstelenség, a színvonaltalanság és főleg a korrupció, ami országos hírűvé vált. Egyszemélyben felelős azért, hogy Szabó András dékánt és helyettesét, Hansági vagyis Kulcsár-Szabó Ágnest kinevezte vezetőnek a BTK-ra és hagyta őket ámokfutni, sőt támogatta is ezt a két züllött alakot, majd később ráadásul éppen a jobbikos Balla Pétert megbízott rektorrá nevezte ki, aki több száz millió forinttól megfosztotta az egyetemet, mint intézményt és ezáltal is a Jobbikot támogatta, amihez kinevezte gazdasági igazgatónak a jobbikos Kovács Zsolt Csabát. A magyar református egyház erkölcsi megtisztulásának egyetlen záloga, hogy megszabaduljon ettől a moral insanitytől. Bölcskei mint zsinati lelkész-elnök kártékony. Működésképtelensége és intelligenciahiánya következtében jött létre az a helyzet, hogy Balla és jobbikos gárdája kiszolgálja magát a két és fél milliárdos állami költségvetésből.

Ezek után az a minimum, hogy Bölcskei nagy busa/buta fejéről leüssék a hívek és a Zsinat tagjai a „püspöki süveget”, mégpedig minél előbb! És vele együtt az új Fenntartó végleg eltávolítsa a csaló Szabó Andrást és a helyettesét, valamint szűk körét, s kipucolja a jobbikosokat a Rektori Hivatalból: kezdve a korrupt mb. rektorral és a gazdasági igazgatóval, miután megtörténnek ellenük az egyház részéről is a hivatalos feljelentések. Ezután végre újból tiszta lappal lehet a kálvinista értékeket képviselni és közvetíteni az egyetemen, és elkezdődhet az a szakmai munka, amit ezek a morális elmezavarodottak már jó ideje személyükkel, jelenlétükkel és kártokozó tevékenységükkel megakasztottak.

Pál apostol a hetedik versben megparancsolja: „Mindenben magadat adjad példaképül a jó cselekedetekben”. Más szóval: a Teremtő ”szolgáiként” nem csupán az a dolgunk, hogy csak véleményt mondjunk és kinyilatkoztassunk, hanem hogy tevőlegesen is megcselekedjük a tanokat. Ehhez idézhetjük a klasszikus bibliai passzust is az 1Tim 4,16-ot: „Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén megtartod mind magadat, mind a te hallgatóidat”. Új hívő protestáns vezetőkkel (rektor, dékán és helyettese) ezt kell megcselekednünk. Mi ehhez készen állunk!

10 hozzászólás to “Bölcskei and the Jobbik (Bölcskei és jobbikos gárdája)”

 1. Kolléga said

  Azzal, hogy VÉGRE változik a fenntartó személye (vagyis a mai Magyar Nemzetben már nem Bölcskeit kérdezték a politikai változás miatt az egyház jövőjéről, hanem Szabó Istvánt) azt jelenti, hogy az ERKÖLCSI megtisztulás és tisztogatás is elkerülhetetlen és elvárható lesz a Károlin.

  – Vagyis nem elég hagyni Szabó András dékánt békés úton lemondani a vezetői tisztségeiről, hanem keményen EL KELL SZÁMOLTATNI és el kell TÁVOLÍTANI, mint köztörvényes bűnözőt a tanszék éléről is. Ráadásul semmi szükség arra a tanszékre, amelyet ő vezet(ett): egy mozdulattal át lehet és kell is szervezni a struktúrát, és beépíteni a régi magyar irodalmat (amire abból szükség van).

  – Emellett Hansági/Kulcsár-Szabó Ágnest, aki Szabó András helyettesét fel kell állítani és MEG KELL SZABADULNI tőle, mint dékánhelyettestől és tanszékvezetőtől is, mert ugyanúgy felel a visszaélésekért és jogtalanságokért a BTK-n, mint Szabó.

  A többiek csak az asszisztenciát képezik… – mint Hermann, Kovács Árpád. Mészáros Mártont nem is írom, mert ő egy szerencsevadász, egy közönséges csaló: Hansági/Kulcsár-Szabó Ágnes kreatúrája. A Rektori Hivatal régi-új jobbikosait is nagyon meg kell ritkítani Ballával együtt.

  • Eszközemberek said

   Nem irigylem az új Fenntartót, hiszen egy erkölcsileg rettenetesen lezüllött egyetemi közállapotot örököl elődjétől. De még fiatal, energikus püspök, aki talán képes rokoni kapcsolatán (vállalhatatlan sógorán) átlépve példát statuálni.

   Nem szabad azt a bratyizós és összekacsintós magatartást folytatni (amit a Bölcskei-Balla-Szabó András mímelt), hogy “mi összetartozunk”, meg “jaj nehogy ártsunk az egyházunknak” stb.

   Éppen az a folyamatos kártékonyság, ami mindennek a fedezését és leplezését idézte elő: vezetett odáig, hogy a MAB-nak is meg a kifelé elkészített jelentésekbe torz és hamis képet voltak kénytelenek festeni a jelenlegi vezetők a miattuk kialakult helyzetről. A hazugság kényszerpályájára kerültek, amit a Mészáros-féle dolgozat csalássorozata robbantott ki. Ezt pedig Hansági/Kulcsár Szabó tanárnő mohósága eredményezte, amelyet Szabó András dékán csalássorozata próbált szentesíteni. Ezzel borult ki az a szenny(es) mennyiség, amit már nem lehet tisztára mosni.

   Az egyetem besározóitól, vagyis a jelenlegi vezetőitől meg kell abszolút és véglegesen válni ahhoz, hogy megmaradhasson a demokráciába vetett hitünk, az egyház lelki és szellemi tisztaságának a példamutatása és az egyetem továbbélésének a lehetősége. Isten legyen irgalmas hozzájuk és főleg segítse az új Fenntartó igazságos és bölcs működését.

 2. Ravasz László said

  Nem Kőfalusi Krisztina titkárnő felelős a hamisításokért (jegyzőkönyvek, iratok, visszadátumozások, közokiratok, aláírások stb. ügyében), hanem azok, akik irányították.

  Vagyis a dékán: Szabó András és a helyettese (Hansági Ági)!

  Persze az is, aki pl. a nürnbergi perekben arra hivatkozott, hogy “parancsra tette” megkapta a büntetését, de nem fővádlottként, hiszen nem ő eszelte ki tervszerűen, hogy mit, hogyan és ki cselekedjen, de végrehajtotta.

  A törvénytelenségeket, hazugságokat és visszaéléseket kieszelő Hansági megtalálta méltó párját, a hozzá hasonlóan rideg karrierista Szabó dékánt. Bölcskei Gusztáv pedig hallgatott, hallgatott, hallgatott, hűségesküket csikart ki a belső vezetői körtől és aztán hallgatott tovább. Ez a passzivitása eredményezte Szabó és Hansági ámokfutását, amit Balla és köre kihasznált és az egész visszájára fordult, mert Bölcskei két vasat próbált a tűzben tartani(a dékán párost és Balláékat) – más-más céllal!

  Hansági-Szabó párost az irányítás miatt, az egyetem tudatos tönkretétele miatt, Balláékat pedig a Fidesz és fő ellensége, Szabó István ellen! Bölcskei egy beteg amoralitás, akit mindenki – tudatosan vagy öntudatlanul – saját érdekei miatt kiszolgált.

 3. sola scriptura said

  Nagyon köszönöm Kocsi Csergő Bálintnak ezt a kálvinista erkölcstől átitatott írást. Remélem, megértik minél többen, elsősorban azok, akiknek szól, és megszüntetik a botránkoztatás tárgyát, a KRE bűnös vezetését és helyettük hitben járó, erkölcsös és tudós embereket tesznek.
  Ezt várjuk pünkösd ünnepére a Zsinattól, hogy a szentlélek kiáradása ne fulladjon blaszfémiába a magyar református értelmiség számára.
  Áldás, békesség, Testvéreim!

 4. Magyar Karcsi said

  A valódi magyar keresztyén értelmiség az ELTÉ-re jár történelem szakra és nem ide. Végigolvastam, mi folyik itt és hányok!

 5. kukabúvár said

  Ilyenre csak a teljesen gerinctelenek (puhatestűek) képesek! Pál József ugyanolyan tőről metsződött, mint Bölcskei: mindketten régi nagy kommunisták, akik abból éltek, hogy “spionok” és ezáltal kiszolgálják az MSZMP-t, akiknek az ilyen férgek már nem kellettek MSZP-vé válásuk után, mert ismerik ezt a fajtát és veszélyesnek minősítették. (Ez elmondható Eisemannról is Bp.-en.)
  És most ezek a kriptokommunisták próbálnak a Fideszhez dörgölőzni, mintha fideszesek lennének. Ez olyan, mint Ludwig-Petrőczi Éva (Dr. Szabó Andrásné), aki a Hold utcában tartott egy hulladék minőségű költői estet, éppen most, éppen ő: Balog Zoltán farvizén beúszva.
  Ezek undorítóak!

  “Isten előtt többet ér a nyílt és vállalt hitetlenség, mint a képmutatásból és érdekből való hit.”

 6. ancilla said

  Nagyon egyetértek Bölcskei püspök úr szavaival: “dilettantizmus és rosszindulat” – ez vezeti az ő felügyelete alatt működő Károli egyetemet, de ez vezeti magát a főpásztort is. Már maga a csikorgó, lehetetlen fogalmazásmód? Püspök úr nem tanult homiletikát?
  Egy ilyen intellektusú és erkölcsiségű embert még egy tanyaközpontban sem lehetne a hívek elé állítani. Itt pedig?
  Mindegy: a Fidesz nem hülye, látja azt, hogy a püspöki palást mögött a Jobbik rejtőzik: Hegedűs család és rokonsága, a Kovácsok, a Ballák, a Mészárosok meg a többiek.

 7. Sajnálom egyházamat. Engem olyanok neveltek a református hitnben mint Balázs Győző tanár úr, M a még a “felswő” vezetésben sincs. Nem járok templomba “politikát” máshol halklkhatok.

 8. […] Bölcskei and the Jobbik (Bölcskei és jobbikos gárdája) […]

 9. Jobbik said

  Bölcskei teljesen hülyének nézi OV-t? Hogy akar ilyen erős jobbikos elkötelezettséggel fideszes támogatást? Ifj. Hegedűs Lórika és Lórijkáné sógorát teszi meg a Károlin rektornak, hagyja, hogy a jobbikosok garázdálkodjanak, eltűri, sőt támogatja a fasiszta attitűdöt, és erre föl még OV-tól akar pénzt? Kérjen Balla sógorától és sógornőjétől, azaz a Jobbiktól. Hogy lehet egy ilyen politikailag súlyosan terhelt alakkal, mint Balla, azt hazudni, hogy a Fidesznek akar hátszelet fújni? Dehogyis a Fidesznek. A Jobbiknak.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: