Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

András Szabó’s degree. 1. Documents (Szabó András nagydoktorija. 1. Dokumentumok)

Posted by jhnnsclvn - május 11, 2010

Szabó András teljhatalma a református egyetemen MTA doktori (köznapi nevén “nagydoktori”) címén alapul.  Szeretnénk megmutatni, mire, milyen “tudományos teljesítményre” kapta ezt a fokozatot. Első lépésben közöljük 1. a meghívót az akadémiai vitára, 2. a téziseket, végén azzal a publikációs jegyzékkel, mely a szerzőnek a disszertáció tárgykörében megjelent írásait tartalmazza. Majd egy következő posztban feltesszük a doktori fokozattal szemben támasztott hivatalos követelményeket, végül összehasonlítjuk a kettőt. 

33 hozzászólás to “András Szabó’s degree. 1. Documents (Szabó András nagydoktorija. 1. Dokumentumok)”

 1. sárkányfog vetemény said

  Helyezzük el ezt a Szabó Andrást, az irodalomtudomány akadémiai doktorát, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának csaló dékánját, a teljesen amorális Hansági (Kulcsár-Szabó!) Ágnes dékán-helyettesének erkölcsileg és szakmailag méltó társát a magyar (kálvinista?) tudományosság világában! Hívjuk segítségül a nagy kálvinista költő, Arany János „A tudós macskája” című versét. Ebben olvashatjuk: „Nagy volt a tudósnak az ő tudománya, de mi haszna, ha kevés volt a vágott dohánya.”
  Szabó András egy olyan tudós (?), akinek a költemény szereplőjével szemben rengeteg a dohánya (számos bitorolt mellékállása miatt), de nagyon kevés a tudománya, ami kiderül a munkásságából. – Nézzük meg hogyan szerzi fokozatait Szabó András, a tudós(?)…

  A legelső, ami feltűnik a doktori iskola honlapján: Szabó kutatási témáinak rendkívüli szűkössége:
  – a magyar reformáció irodalma, különös tekintettel Északkelet-Magyarországra,
  – a későhumanizmus irodalma, a német-magyar kapcsolatok.

  Ez utóbbi kutatása bizonyára komoly nyelvi nehézségekkel jár a számára: 1998-as szánalmas habilitációján még olyan rosszul beszélt németül, annyi primitív nyelvi alaphibákat követett el, hogy egy született német meg se értette volna. A németül tudó magyar jelenlevők visszafordították Szabó hungarizmusait magyarra: így jutottak el ahhoz a gyűszűnyi tartalomhoz, melyet nemrégiben, a habilitáció után tizenegy évvel később hallhattak tőle a Kálvin konferencia akadémiai megnyitóján: pl. hogyan sütögették Szenczi M. A. lábát és miért tette képmása mellé a kínzóeszközül szolgáló kereket.

  Szabó kutatási témáinak rendkívüli szűkösségét műveltségének korlátozott volta indokolja. Évfolyamtársai mesélik, hogy Szabó mennyit szenvedett, mikor magyar szakosként el kellett olvasni a kötelező olvasmányokat. Kifejezetten utálta a tizenkilencedik és huszadik században született hosszú regényeket, na és a verseket! (Gondoljuk el: vannak emberek, akik ezeket merő szórakozásból olvassák, és nem is az irodalomtudomány akadémiai doktorai!)
  Ezzel eljutottunk a legérdekesebb kérdéshez, hogyan lett ebből a műveletlen, életmódja alapján még értelmiségének sem nevezhető emberből az irodalomtudomány akadémiai doktora?

  Mint a MTA Doktori Szabályzatában olvasható: a doktori fokozat annak adományozható, aki:
  1. tudományos fokozattal rendelkezik,
  2. „tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi körei előtt ismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkát fejt ki”.
  3. „az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzését követően jelentős, eredeti tudományos eredménnyel gyarapította, azzal hozzájárult a tudomány továbbfejlődéséhez.”

  Az első pontnak Szabó formálisan megfelel. Kandidátusi tudományos fokozatát „A késői humanizmus irodalma 1558–1598” című értekezésével szerezte meg. Ennek „kibővített és átdolgozott” változata a jelentéktelen vidéki Hernád Kiadónál jelent meg 2004-ben. A „kibővített” változat mindössze 133 oldal! Ez a rövidség irodalomtudományi munkák esetén már azért is feltűnő, hiszen ennek tartalmaznia kell az idézeteket meg a nyilván terjedelmes bibliográfiát is!

  Szabó 2003-ban lett az irodalomtudomány akadémiai doktora. A benyújtott értekezés (?) egy szövegkiadás: Szenczi Molnár Albert naplója. (Megjelent 2003-ban az Universitas Kiadónál).
  Ez a könyv (?) tartalmazza a latin nyelvű napló eredetijét, valamint Szabó és mások által készített magyar fordítását. A fordítás első változatát Szabó egyetemista korában készítette el, nem egyedül! Az akadémiai doktori értekezésben viszont már Szabó nagyvonalúan magáénak tekinti az azóta elhunyt Uray Piroska által fordított részeket is.

  Mi tekinthető önálló tudományos munkának ebből az értekezésként benyújtott fordításból? A mindössze 50 könyvoldalnyi Bevezetés. Ebben Szabó bőbeszédűen emlékezget gyermekkorára, mikor Szenczi Molnár Albert zsoltárait énekelgette, kitér a debreceni Kántusban folytatott énekelgetésére, egyetemi éveire. Az feltűnő, hogy egyetlen azóta elhalálozott kollégának sem mond köszönetet. (Logikus: mit is várhat az ember egy hullától?) Túláradóan köszöngeti viszont feleségének, Ludwig-Petrőczi Évának, hogy az újrakiadásra „biztatta”. Talpnyalóan hálálkodik viszont külföldi kollégáinak, még szállásadóinak is köszönetet mond. (Tőlük még további szívességeket vár!)

  De hát mit is várhatnánk el egy olyantól, mint SZABÓ ANDRÁS, akinek a leghitványabb ember volt a mestere, aki – ’45 után tudományos szinten is teljesen lezüllött – TOLNAI GÁBOR köpönyege alól bújt elő? Igaz a korábban idézett mondás: kanász az, akinek a nevelője kanász, de Szabó esetében ez fordítva igaz, mert munkássága és élete bizonyság arra, hogy hitvány az, akinek a nevelője is hitvány volt.

  • sola scriptura said

   Nagyon visszafogott, tárgyszerű ez a szöveg. Az a hallgató (Szabó András magyar-latin szakos hallgatóról van szó), aki az 1970-es évek második felében arra vállalkozott, hogy segít Tolnai Gábor akadémikusnak abban, hogy mint megbízhatóan marxista és bizonyítottan másvallású tudós (?) létrehozzon egy protestáns szövegkiadást, legalábbis vitatható erkölcsiségű tettet hajtott végre.
   Persze nyilván ezt is azon a primitíven machiavellista magyarázattal igazolta (?), hogy ő a protestáns kultúráért, a zsoltárfordító Szenciért magával az ördöggel – Tolnai akadémikussal – is hajlandó együttműködni.
   Mikor benyújtotta akadémiai értekezésként azt a munkácskát, amelyet Tolnai irányítása alatt és Uray Piroskával közösen hozott létre majd 40 éve, egyszerű újrahasznosíást (recycling) végzett.
   Közben azonban igazított egyet a sújtásos mentén: amennyire lehetett, kihagyta az értekezésből Tolnai akadémikus említését, Uray Piroskát pedig teljesen törölte.
   A tézisek szövegének hosszúsága és tartalma magáért beszél. Egy jobb IDI-ben egy PhD tézisnek nem fogadnák el. Talán elgondolkodhatnának a MAB vezetői azon, hogy egy ember, aki negyven év tudományos (?) tevékenység kvintesszenciájaként ennyit képes kihozni magából, mire érdemes? Arra, hogy strómannokkal együtt működtessen egy doktori iskolát???

 2. MTA-illetékes said

  Az első, ami feltűnik ezen a dokumentáción, az elégtelen publikációs tevékenység. Az MTA-doktori címhez az előző fokozat óta 30 kellene a disszertáció tárgyköréből. Szabónak csak 3 van! Ugyan ötöt tüntet fel, de az 5. nem jelent meg, a 2. és a 4. pedig azonos, vagyis valakivel lefordíttatta a 2-at németre. Hogy ő maga fordította volna, az nyelvtudása alapján kizárt. Vagyis az akadémiai követelményeknek csak 10%-át teljesítette. Ennyi még egy PhD-fokozatra sem elég.

  • Filológus said

   Szerintem még annyit sem. Az MTA követelményrendszere komoly tanulmányokat ír elő. Milyenek ezek a publikációk? Az egyik 7 oldal, a másik 11, a harmadik 14. Több pedig nincs. Egy alaposabb recenzió is lehet ennél terjedelmesebb. Egy tanulmány nem itt kezdődik.

 3. MTA-illetékes said

  A második, ami feltűnik, valóban a tézisek terjedelme és tartalma. Ez még PhD-tézisnek is igénytelen és elégtelen. Szűk 2 és 3/4 oldal, nélkülözve mindenféle elméleti és módszertani alapvetést, koncepciót.

 4. MAB-illetékes said

  A harmadik, ami feltűnik, és ez már a meghívón, az az egyik opponens, Balázs Mihály neve. Balázs Mihály, aki elfogadta ezt a 40 oldalas locsogást nagydoktori értekezésnek, jelenleg Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetője, azé a doktori iskoláé, amely idén február 27-én befogadta Mészáros Mártont PhD-eljárásra: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=615. Azt a Mészáros Mártont, aki tavaly márciusban 24 oldalas szövegét PhD-értekezésként Eisemann György elnökletével 100%-kal megvédte. Mert a másról szóló további 30 oldalt nem ő írta. És ez a heterogén, kollektív munka most Szegedre került, Balázs Mihály doktori iskolájába. Azéba, aki közreműködött Szabó András nagydoktori fokozatában. És akinek doktori iskolájában ott van Pál József és Fried István

 5. doktorandusz said

  Tehát erre a tudományos teljesítményre képes Szabó András dékán!!!
  Eddig nem hittem el, amit az ELTÉ-s haverjaim mondtak, hogy Szabó és a vicclapfigura Hansági (Petrőcziről, Kovácsról, Hermannról, a nagy nevettetőkről most ne is beszéljünk) által működtetett doktori iskola semmit nem ér. Aki itt véd, eleve feltételezik róla, hogy fizetett érte Szabónak, Hanságinak, a Kulcsár-Szabó klán valamelyik tagjának.
  Tehát aki a Károli IDI-jén szerzi a fokozatát, az idióta és korrupt, morálisan züllött. Hogy is lehetne más, ha ilyenek képezték, mint a Szabó.
  A dokumentum meg Sárkányfog vetemény commentje tökéletesen meggyőző. Aki itt marad, tolja a szekerét ezeknek, az csakugyan menthetetlenül hülye.

 6. filológus said

  Egyszerű szövegelemzés alapján megállapítható, hogy Szabó András tézisei és doktori értekezése nem felelt meg az akadémiai doktori értekezéssel szemben támasztott követelményeknek.
  De hogyan felel meg Szabó az emberi követelményeknek?
  Iskolateremtő egyéniségnek kell lennie egy akadémiai doktornak.
  Megfelel ennek Szabó András? Olyannyira nem, hogy még egy régi magyaros MA-t sem bírt akkreditáltatni.
  Ennek alapján régi magyaros témákat hoz be az IDI-be? Mit jelent ez: a négy szint közül az érintett hallgatóknak hiányzik a 3. MA szint, azaz a BA-ból egy merész ugrással a PhD szintjére vetődnek. Hogy ez mennyire meggyőző és biztonságos, azt a Balla- és Hegedüs-rokon Mészáros esete mutatja.
  Az akadémiai doktornak nemzetközi hírű tudósnak kell lennie.
  Milyen módon ismerik Szabót külföldön? Ócska proli snorrerként, aki kérincsél segítséget, szállást, minden egyebet, miközben olyan ordenáré németséggel vartyog, hogy minden külföldinek belefájdul a feje. Ezen kívül latinul tud (?) még, de ennek a nyelvnek a beszélői már a föld alatt vannak.
  Milyen példát mutat Szabó az ifjúságnak?
  Fentiekből világos!
  Ki és mi tehát Szabó András?
  Egy korrupt, idióta, erkölcstelen csaló. És ezt tűri meg a Zsinat a református (?) egyetem bölcsészkarának élén.
  Sapienti sat.

 7. Iskolateremtő said

  Milyen iskolateremtő az, aki még egy témavezetettet sem tudott produkálni, még összecsalni sem, holott folyton hatalmi pozícióban volt?

 8. Dr. Cat said

  Kandúrnak üzenem, találkozzunk a Mátyás utca 20. forró (?) bádogtetején. A műsorral egyetértek!
  Feltesszük azokat a kérdéseket Szabónak meg Petrőczinek, amelyeket normális esetben az ügyészségnek, rendőrségnek, meg az egyetemet fenntartó Zsinatnak kéne feltennie.
  Kandúr hozza magával azt a híres vörös haverját, az éktelenül tud óbégatni.
  Fajtársi üdvözlettel addig is

 9. Füredi said

  Ez lesújtó. Nem ismerem közelebbről a Károlit, de ez tragikus. Még a “tézisfüzet” is olyan tudománytalan, hogy egy elsőéves egyetemista is szégyellhetné magát miatta. Csak példaképp, hogy mondjuk a Debrecenben oktató kiváló irodalomtudós, Bényei Tamás mire kapott tavaly nagydoktorit. Tessék összehasonlítani a publikációs listákat: http://ieas.unideb.hu/index.php?p=580

  • Korifeus said

   Nem, ez nem a Károli, ez Szabó András. A legtehetségtelenebb és legalattomosabb ember, aki 15 éve kiirt mindenkit maga körül, aki jobb nála. És nála mindenki jobb. Ez a “tézisfüzet, ha annak lehet nevezni ami egy A4-es papírlap 2 oldalán elfér, szégyen. És amit reprezentál, az űn. disszertációs, az még annál is rosszabb. 40 oldal locsogás, aminek a tudományhoz semmi köze. És az sem igaz, hogy forráaskiadásról van szó. Nem. Másodkiadásról.Dézsy Lajos már egyszer kiadta Szenci Molnár naplóját. Ezt a munkát Szabó András ellopta, itt-ott módosította, aztán kijelentette, hogy mától kezdve az övé az érvényes, “leváltotta” Dézsy Lajost. Ezzel lett nagydoktor.
   Kinek a bűne ez?

 10. Vronic said

  Nem csoda, hogy a másik Szabó, aki érettségi tétel lett, nem taníthat itt. Ha egyszer hallanánk valami érdekeset, senki nem menne be erre a dögunalomra. Én sajnos már nem ismerhettem meg, erről Szabó andrás gondoskodott.

 11. Csabi said

  Nekünk Hansági tanárnő azt mondta, hogy Szabó András nagy tudós, csak nem tud előadni. A “tézisfüzet” bizonyítja, hogy írni sem. Ilyet bármelyik gimnazista összeüt 1 óra alatt.

  • Hallgatina said

   Hansági honnan tudná megítélni bárkinek is a felkészültségét? Közismert, hogy nulla minőségérzékkel rendelkezik ez a tehetségtelen ribanc, aki MENYét állapotát használta fel a károlis karrierje eléréséhez. Nem véletlen, hogy a HÖK-ös izmi Marcikát tartja maga mellett és nyomja be minden ülésre, ahol a HÖK-ös szavazógép szavazataira Szabó Andrásék megtámogatására szükség van. És az sem véletlen, hogy a csaló és állati ostoba Mészáros Márton a tanítványának tarja, sőt a protezsálja! Kiáll mellette, csalásban, színvonaltalanságban, erkölcstelenségben: MINDENBEN!

 12. Péhádés said

  Nem értem az egészet. Azt írja az ún. “tézisek” utolsó mondatában, hogy ez az első lépés egy monográfiához. Hát nem a monográfiának kellene lennie a nagydoktorinak? Mióta kap az ember egy első lépésre fokozatot? Én már sok lépést tettem, de még nem vágták utánam a PhD-t. Igaz, előfordult ilyesmi már nálunk a Károlin. Mészáros Márton is csak egy 20 oldalas első lépést tett a PhD-hoz, de nem is kellett megtennie a másodikat, Eisemann és társai megadták neki a 100%-os doktori címet.

 13. Matekos said

  Számomra teljesen logikus a dolog: Mészáros 20 olalra PhD-t kapott. Szabó András 40 oldalra MTA doktorit. Stimmelnek az arányok.

  • Judge said

   Én ezt nem matematikának nevezném, hanem csalásnak. Ugyanolyannak, mint a Mészárosét, csak sokkal súlyosabb következményekkel, mert ez a csaló már dékán, és ha le nem bukik idő előtt, már rektor is lenne.

   • Vronic said

    Mészárosé ugyanolyan súlyos lesz 10 év múlva, mert ugyanúgy szerzi meg a nagydoktoriját, ahogy most a PhD-t akarta.

   • kukabúvár said

    A Károli egyetem BTK-ja ilyen embereket “termel ki”? Állati! Iszonytató! Tragikus! Szánalmas! És a reformátusok szégyene!

    Kovács elvtársat is “kitermeli” a Kar, akit maga Szabó András vett maga mellé vagy alá még a veszprémi közös múlt miatt, meg hogy Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes habilitálási vágyát – mert mást nem lehet! – kielégítse. Bánki Éva aki fasiztáztának és leszbikusnak nevezte Tormay Cécile-t egy egyébként Cenrifuga – sic! összejövetelen…

    Hát, ilyen ez a kompánia! Egy Szabóval és egy Hanságival az élen… Ez kell orrvérzésig a reformátusoknak!

   • animus said

    Ehhez tegyük még hozzá, hogy ez a Bánki Éva kiadott Udvariatlan szerelem címmel egy középkori pornográf versgyűjteményt. Ebben is nulla teljesítménye volt filológiailag, egy vidéki kolléga egyik művét lopta el ugyanis.

    Szabó hozzá van szokva a pornográfiához, felesége is ezt műveli, miközben “sertés testét, az undokot” simogatja.

   • jhnnsclvn said

    Nem T…, hanem B…

 14. Julcsi said

  Ez a tézis tényleg nagyon gáz. Már az is, hogy a bölcsészkar vezetője ennél nem tud jobbat, de az még nagyobb gáz, hogy ezt az akadémia elfogadta. Majd ezt hozom fel példának, ha nem akarják elfogadni a péhádémat. Ennél sokkal jobb tézist tudnék írni már most.

 15. Kata said

  Engem nem vettek fel a károlis doktori iskolába, mert nem találták elégnek a publikációmat. Pedig 3 nekem is volt, de szabó andrásék azt mondták, hogy recenzió nem számít, 25 oldalnál kezdődik egy tanulmány. Ezek közül melyik veri a 25-öt? Pedig én nem nagydoktorira felvételiztem, csak egy egyszerű péhádéra.

 16. Poén said

  Ki vagytok akadva ezen a 3 publikáción, amivel Szabó nagydoktorira pályázhatott? Pedig nem ez a poén. Hanem az, hogy ezt a 3 publikációt egészítette ki a negyedikkel, Szenci lánykéréseivel, és ez a nagydoktorija! Ha összeadjátok a 3-at, és még saccra 10-et a meg nem jelentre, ki is jön számszerint az a negyvenegynéhány oldal, amit ezért a címért írt. A kiadást pedig már megcsinálta helyette Dézsy Lajos, azt már csak itt-ott aktualizálta.

 17. Szerkesztő said

  Mi, kiadói emberek ilyent tucatszámra csinálunk, de nem kapunk érte havi 60 ezer forint nagydoktori pótlékot, mint Szabó András a több állása és pótléka mellé.

 18. Literátor said

  Már az impotens témájából is látszik, hogy mennyire tehetségtelen. Szabó Géza, akit lesenkizett, Balassival és Janus Pannoniusszal foglalkozik, akik nagy költők voltak. Hozzájuk képest Szenci Molnár nulla. A fenti témák kutatói ugyanígy viszonyulnak egymáshoz: Szabó András jelentéktelen, kisszerű, érdektelen, míg Szabó Géza kreatív, ötletes, eredeti. Mégis Szabó András gyűjtötte be a címeket. Most már látjuk, mire. Ilyen tézist és olyan 40 oldalt, mint Szabó András, Szabó Géza is tudott volna bármikos bármennyit írni.

 19. Riválisok said

  Nem Szabó Géza kell Szabó Andrásnak és nem is Jankovich László, aki szintén tanított a Károlin, de akit Szabó szintén kifúrt, hanem a saját felesége, akinek nincs diplomája, és a tanítványok legbutábbika: Pénzes Szabolcs. Ez a két ember nem veszélyezteti Szabó András látszatnimbuszát.

 20. sola scriptura said

  Testvéreim, ma ünnepnap van! Itt az ideje, hogy felkészítsük lelkünket a pünkösd csodájára.
  Szabó Andrásnak pedig az utolsó lehetősége, hogy megbánja bűneit, visszafizesse az egyháztól a Mátyás utcai lakásra felvett, soha nem visszafizetett “kölcsönt” és elhúzzon – méltányosak vagyunk vele, a régi könyvtárossal – a Ráday Könyvtár legporosabb zugába.
  Közben pedig leszoktathatja feleségét, a 120 kilós babiloni szajhát a versben (?) és szóban folytatott hazudozásról. Azt írta ugyanis 1984-ben, hogy élete a “gyermek-kézirat-főzőcske-bolt” (Hársfakalitka)koordinátarendszerében zajlik.
  Mára már leányai szóba se állnak vele, megtanulták, milyen a bűnrossz anya, fia is kiheverte talán a kasztráló anya nyomasztó jelenlétét. Az első tétel tehát kipipálva.
  A másodikról mondjon le magától, mert ha megjelenik a könyvhétre a “napló-önéletrajza”, mi testületileg úgy kielemezzük, hogy a fél ország rajta röhög.
  A harmadik opciót perspektivikusnak látjuk. Csak meg kéne tanulnia főzni, ezt ugyanis hazudta. Ajánljuk neki a Petruska szakácsát, néhány óra alatt nyilván megtanítaná azoknak az egészségtelen ételeknek az előállítására, amelyen ő meg a Szabó olyan idomtalanra híztak.
  A negyediket is meghagyjuk neki. De innen üzenjük a nyóckeres turkálótulajdonosok nevében, hogy pénzzel fizessen azokért a lebernyegekért, amelyekkel beborítja idomtalanságát, ne pedig bűnrossz klapanciákkal.

 21. […] András Szabó’s degree. 1. Documents (Szabó András nagydoktorija. 1. Dokumentumok) […]

 22. […] firing of the rector Vargha and the dean Kapa (Vargha rektor és Kapa dékán menesztése)András Szabó's degree. 1. Documents (Szabó András nagydoktorija. 1. Dokumentumok)Our familiar community. Next part (Egyetemünk közössége. Folytatás)Mug shot (Bűnügyi […]

 23. […] https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/11/andras-szabos-degree-1-documents-szabo-andras-nagydoktorij… […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: