Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

András Szabó’s degree 2. Demands and Performance (Szabó András nagydoktorija 2. Követelmény és teljesítmény)

Posted by jhnnsclvn - május 13, 2010

I. Doktori követelményrendszer az irodalomtudomány szakterületén

1. A kérelmező formátum-vizsgálata

Akadémiai doktori cím elnyeréséért pályázó munkáját akkor lehet nyilvános vitára bocsátani, ha a pályázó szakterületén kiemelkedő színvonalú, közismert, a kutatásban és felsőoktatásban széles körben használt tudományos eredményeket ért el. A pályázó legyen a tematikája megszabta körben országosan is elismert, egyúttal pedig, szakirányának keretei között, egyenrangú résztvevője a nemzetközi tudományos életnek, akinek eredményeit határainkon túl is ismerik és értékelik. Vállaljon jelentős szerepet a tudományos kutatói utánpótlás képzésében. A formátum értékelésében figyelembe kell venni az irodalomtudomány specifikumait, egyrészt nemzeti jellegét, másrészt az irodalommal, az irodalmi beszédmóddal való megszüntethetetlen módszertani kapcsolatát.

2. A pályázat beadásának minimális feltételei

(a) Követelményeknek megfelelő disszertáció vagy megjelent könyv vagy doktori tézises összefoglaló.

(b) Két, jelentős eredményeket hozó, könyvesbolti terjesztésbe került szaktudományos könyv (egy kérdéskör monografikus feldolgozása vagy olyan tanulmánykötet, amelynek darabjai szerves egészet alkotnak, illetve olyan szövegkritikai kiadási munka, amely a kiadásra kerülő szerzői szövegen túl könyvnyi terjedelmű, jelentős szakmai hatású, kutatási tartalmú apparátussal rendelkezik).

(c) Rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenység:

i) A PhD (kandidátusi) fokozat megszerzése óta tekintélyes folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent legalább 30 nagyobb tanulmány, melyek közül legalább 15 nemzetközileg is értékelhető, azaz tematikájában, módszertanában elfogadható lenne más nemzeti irodalmak irodalomtudományában is. A tudományos közlemények számának megítélésekor súlyozottan lehet figyelembe venni a nemzeti tudományosságban alapvető és/vagy nemzetközi érdeklődésre számot tartó kézikönyvek elkészítésében való érdemi szerzői vagy szerkesztői részvételt.

ii) Ezek közül mintegy 15 tanulmány idegen nyelven jelent meg, és

iii) Az idegen nyelvű munkáknak mintegy fele külföldön került publikálásra.

(d) Nemzetközi tudományos kongresszusokon meghívott előadóként való szereplés, konferenciákon üléselnöki, szekcióvezetői felkérés, rangos külföldi egyetemeken tartott előadás vagy vendégprofesszori tevékenység. Magyar és/vagy nemzetközi konferencia szervezése. Részvétel magyar és/vagy nemzetközi folyóiratok szerkesztőségében, tudományos tanácsadó testületében.

(e) A kutatási területnek megfelelő hazai és külföldi idézettség, elfogadottság:

– recenziók a megjelent munkákról;

– a jelenlét adatai a nemzetközi bibliográfiai adatbázisokban …;

– idézettségi adatok …

f) Egyetemi doktori programokban alapító belső tagként, külső tagként való részvétel; doktori dolgozatok konzulensi, témavezetői feladatai, OTDK-n résztvevő hallgató témavezetője…

A 2. (a) pontosítása: Követelmények a doktori műre és a tézisekre vonatkozóan

1)      Doktori műként olyan munka fogadható el, amely egy kérdéskört új szempontok szerint, eredeti meglátásokkal, monografikus igénnyel dolgoz fel. Doktori műként a fenti ismérveknek megfelelő, a megelőző három évben megjelent önálló könyv is benyújtható. Szintén beadható rövid értekezés, amely a kérelmező önálló tudományos tételeit foglalja össze, továbbá olyan forráskiadás (szótár), amelyben a kérelmező általa feltárt vagy ki nem adott eredeti forrást (elsőként készített vagy gyökeresen átdolgozott szótárt) tesz közzé igényes bevezető tanulmány, kritikai apparátus és értelmező jegyzetek kíséretében. A doktori mű terjedelme jegyzetekkel együtt (de egyéb apparátus nélkül) legalább 200 oldal legyen (másfeles sortávolsággal).

A követelményrendszer olvasható itt:

http://www.mta.hu/index.php?id=3728

Mi teljesül ebből Szabó András esetében?

1. A formátumvizsgálatból semmi. Szabó András kutatási területe szűk: Szenci Molnár Albert nem tartozik a magyar irodalom élvonalába, még ha a feldolgozás alacsony színvonalától és tudománytalanságától el is tekintenénk. Ezek az eredmények azért sem hasznosíthatók, mert Szenci önmagában nem tananyag, régi magyar irodalomból a Károlin nincs MA, doktorandusz pedig csak akkor jelenkezik régi magyar irodalomból, ha állást (Pénzes Tiborc Szabolcs) vagy ösztöndíjat kap érte cserébe (Venásch Eszter az ELTÉ-ről ill. ….. ……., ő károlis volt), tehetségesebb hallgatóktól véve el a helyet – hatalmi szóval, magától értetődik, vagy a munkahelye fizeti a képzést, ő pedig csak a hallgatói kedvezményeket veszi fel, nem csinálva a témájával semmit (Faragó Ildikó, egyébként Patrőczi Éva témavezetettje, akinek nincs magyar szakja, Faragó Ildikó pedig nem tud angolul és nem ért a puritanizmushoz, ezért rejtély, mit alkotnak immár 7 éve együtt „tudományosan”).

2. A pályázat beadásának minimális feltételei

(a) Nincs disszertáció.

(b) Egyetlen jelentős szakkönyve sincs, nemhogy kettő. Ami könyve forgalomba került, az nem a PhD-ja óta íródott, hanem felbővítve is csak 133 oldalnyi (fedlappal, belső borítókkal együtt) kandidáttusi értekezése, azaz nem számítható be a szabályok szerint, azonkívül, hogy teljesen jelentéktelen, önálló eredményt nem tartalmaz. A szövegkritikai kiadási munka – idézett követelményrendszer szerint – a két előfeltétel egyike kellene hogy legyen, nem maga a disszertáció, de ez sem teljesül. Szenci Molnár Albert naplóját nem Szabó András adta ki először, hanem Dézsy Lajos, Szabó András pedig – ezt a kiadást felhasználva – újrakiadta. Sehol sem szerepel a követelményrendszerben, hogy újrakiadásra, a PhD megszerzése óta publikált új monográfia nélkül MTA doktori címet lehetne szerezni. A műre vonatkozó speciális követelmény pedig egyértelműen leszögezi, hogy annak „ki nem adott eredeti forrás”-nak kell lennie, „igényes bevezető tanulmány”-nyal. Érdemes elsétálni az MTA könyvtárába, és átlapozni ezt a bevezető tanulmányt (rövid, negyvenegynéhány oldal), hogy kiderüljön, mit ért igényességen Szabó András és a három opponens.

(c) A publikációs követelmény egyértelműen 30 nagyobb tanulmányt ír elő a PhD megszerzése óta, ezzel szemben Szabó Andrásnak 3 aprócska tanulmánya volt; a felének, azaz 15-nek idegen nyelvűnek kell lennie, mely utóbbi felének külföldön kellett volna megjelennie. Eltekintve attól, hogy szigorú értelemben egyetlen publikáció sem felel meg a követelményeknek, továbbá attól, hogy az idegen nyelvű nem önálló tanulmány, hanem az egyik magyar szöveg fordítása, egy sem jelent meg külföldön, hanem az az egy fordítás is Budapesten, Szabó András kiadásában 1999-ben, amikor dékánhelyettesként éppen átvette Tenke Sándor rektorral együtt Orbán Viktor 2 milliárd forintos állami támogatását és eltakarította az útból Kulin Ferenc dékánt (első alkalommal, mert volt még egy második is). A 11 oldalnyi szöveg lefordíttatása és publikáklása előtt nem volt tehát pénzügyi akadály. A 3 tanulmány közül csak 1 jelent meg szakfolyóiratban, a legrövidebb, a 7 oldalas, ami „nagyobbnak” jóindulattal sem nevezhető. A 11 és 14 oldalas pedig ún. „Festschrift”-kiadvány (azaz alkalmi, születésnapi köszöntőféle vegyes minőségű kötetekről van szó). A 2 (c) követelménynek Szabó András nem tudott megfelelni – még úgy sem, hogy dékánhelyettesként pénzügyi eszközöket is igénybe vehetett (fordíttatás, kiadás).

(d), (e), (f) Erről semmilyen információt nem tudunk meg a „tézisfüzetből”. Talán azért, mert ezekben a rovatokban Szabó Andrásnak nem volt mit feltüntetnie.

Összefoglalva: Szabó András nem felelt meg az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály minimális feltételeinek sem, hiszen a speciális követelményrendszer csak a minimumot tartalmazza (ld. 2. pont). A fokozatot ennek ellenére megkapta. Csak a fokozat után járó pótlék, amit azóta erre felvett, több mint 4 millió forint. Nem beszélve a hatalomról, amire ez a cím feljogosította.

19 hozzászólás to “András Szabó’s degree 2. Demands and Performance (Szabó András nagydoktorija 2. Követelmény és teljesítmény)”

 1. sola scriptura said

  Világos a dolog: ad usum delphini igazították, butították le Szabó számára a követelményeket.
  Mégígy is nehezen tekinthetők a különféle Festschriftokban megjelent apró írásocskák tudományos újdonságot hozó tanulmányoknak. Ezeket pedig egy iskolateremtő személyiségtől elvárja a minősítő testület, vagy mégsem?
  Mi az oka annak, hogy komoly tudományos reputációval rendelkező, (azaz: kollégái által is elismert) kutatót eltanácsolnak a fokozatszerzéstől, arra hivatkozva, hogy tudományos újdonságokat tartalmazó könyve nem elég”tudományos”, hanem publicisztikus, Szabótól pedig elfogadják a legobskúrusabb vidéki fórumokon megjelent primitív kompilációkat is?
  Mi lehet ennek az oka?
  Elméletileg aligha akad más feltételezés, mint hogy “megvették” Szabónak a címeket. A sötét forrásból Ballához és Szabóhoz csordogáló pénzek megtalálták az utat a MTA megfelelő bizottságának tagjaihoz is.
  Szörnyű feltételezés, vagy van más ötletetek?

 2. animus said

  Ma van áldozócsütörtök napja. Ezen a napon megunkba szállunk és készítjük lelkünket a Szentlélek kiáradására, pünkösd csodájára.
  Ebben az évben azonban megzavarja a boldog készülődést azanyaszentegyházunkban látható belső rothadás. Ennek oka a Zsinat lelkészi elnökének tökéletesen méltatlan viselkedése, az a botrány, ahogy Balla mb. rektor átjátssza a Károli pénzét a Jobbiknak és az a tökéletesen cinikus, primitív szabadrablás, amelyet a KRE BTK dékánja, Szabó András rendez helyettesével, Kulcsár-Szabó menyével, Hansági Ágnessel.
  Imádkozzunk, Testvérek, de ez nem elég. Legyünk bátrak is, hiszen “mindenre van erőnk a Krisztusban”.
  Szabadítsuk meg anyaszentegyházunkat ezektől a parazitáktól! Menjünk együtt tovább…

  • Kolléga said

   Az ilyen Szabó-féle parazitáktól abszolút meg kell szabadulni, nem lehet és nem szabad (éppen a káros és kóros mivolta miatt) megelégedni azzal, hogy LEMOND a dékáni és egyéb (KDHT stb.) pozíciójáról, de TANSZÉKVEZETŐKÉNT tovább folytathatja kártékony tevékenységét. Teljesen – intézményen kívülre – ki kell söpörni ezt a parazita típust. Se tanszékvezetőként, se oktatóként, se emberként NE FERTŐZZÖN TOVÁBB SENKIT, hogy NE OKOZHASSON ILYEN KÁROKAT TOVÁBB!

   • Ravasz said

    És persze ugyanezt kell cselekedni a mohóságban élenjáró és hatalomvágytól remegő, beteg HANSÁGI (Kulcsár-Szabóné) Ágnessel is, aki ostoba dékánhelyettesként adta a rossz és erkölcstelen (JOGSÉRTŐ!) tanácsokat pl. a csalásokhoz, amit a mameluk Szabó meg is tett karöltve ezzel parvenű a helyettesével.

    A duplán áruló Fabiny Tibor sem kivétel, aki nem csak cinkossá vált, hanem – egzisztenciája miatt – MINDENBEN tettestárssá és bűntárssá is. Nem érdemel kíméletet ez az álszent, képmutató fajta sem, amelyik a fraternitás és evangélikus (református) egyházi leple alá bújva (öt állásból kapott pénzzel a zsebében) követte el az aljasságokat, csalásokat, mert ez a típus ugyanolyan hitvány, ha nem hitványabb a többinél… Ő sem kivétel. Sőt!

   • jhnnsclvn said

    Nincs igazad vele kapcsolatban. Senki nem segített nekünk annyit, mint ő. A legértékesebb információkat ő továbbította nekünk. A legszenzációsabb posztjainkat neki köszönhetjük. Még ha nem is ingyen és önzetlenül tette.

   • Lutheránus said

    Mi, evangélikusok büszkék lennénk rá, hogy ilyen bátran harcolt a bűnbanda ellen, ha nem dobta volna be a törülközőt. De az, hogy feladta magát, megbocsáthatatlan.

   • Terapeuta said

    Nem tehet róla, hogy gyengék az idegei. Csoda, hogy eddig bírta a feszültséget és a kockázatot. Még ha profitált is belőle, akkor is hősies volt. Egy olyan embertől, aki folyton fél… Különben is, milyen keresztyén vagy, ha nem tudsz megbocsátani?

  • AvramBogatir said

   Lutheránus ősei biztos zsidók voltak 🙂
   Egyébként kevesen utálják annyira Szabót és Ballát, mint Fabiny. Egyetértek Terapeutával. Nagy tett volt az inside infók eljuttatása a blogra. Pláne, mikor már egyre szűkült a kör és összeértek a szálak, mégis el merte küldetni a MAB-levelet. Ez azért mellette szól.

   • Lutheránus said

    Jó, jó, de ha ilyen bátran harcolt ellenük, miért adja fel magát náluk és miért kér bocsánatot tőlük?

   • Terapeuta said

    Erre egyszerű a lélektani magyarázat. Fabiny nem született hősnek. Ösztönösen az erősebb mellé áll. Amikor “Thémázott”, remélte, hogy Szabó István legyőzi Bölcskeit. Nem sikerült. Fabiny kifarolt Szabó mögül, és letette a hűségesküt Bölcskeinek. De hogy most megint inog Bölcskei pozíciója, megint bepróbálkozott. Ha kilövi Ballát és Szabót egyszerre, jöhet ő, és erősítheti Szabó Istvánt. A MAB-levél kiadása nagy húzás volt.
    Fabiny tragédiája, hogy nem tudja még, mint ahogy senki sem, hogy dől el a püspökök harca. Azért táncol ide-oda. Emberileg érthető.

   • jhnnsclvn said

    Ezt a vitát itt most taktikai okból kénytelen vagyok lezárni. Ne feledjétek, hogy ellenfeleink is olvasnak bennünket. Elég nagy veszteség nekünk, hogy felfedte magát. Úgy érezte, veszélyben van. Nem miattunk…

 3. ancilla said

  Egyetértek Veled, Testvérem! Az Úr mellettünk van. Énekeljük a Zsoltárossal: “Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel!”
  Most az ellenségek kapunk belül vannak, de erősnek kell lennünk és harcolni kell ellenük, Egymással, Egymásért, Krisztusért!

 4. Filológus said

  Attól, hogy Szenci Molnár naplóját Dézsy Lajos adta ki, és nem Szabó András, és attól, hogy az ún. tézisek semmit sem tartalmaznak, és attól, hogy a jelöltnek összesen 3 db párlapos publikációja volt csak a disszertáció tárgyköréből, még lehetne az újrakiadás előszava igényes bevezető tanulmány. Ám ez a bevezető semmit sem tartalmaz a tudományos diskurzus ismérveiből. Íme egy szemelvény Szabó András saját szövegéből:

  „Szeptember 13-án Comóban két magyar rabbal találkozott, korabeli szokások szerint őket a törökök engedték ki, hogy összegyűjtsék, összekoldulják a többiek váltságdíját. Velük indult el a fő úti cél, Róma felé, s a következő napon érkeztek Milánóba, ahol pénzt sajtolt ki a rabok számára az érsekből, de ugyanezt a műveletet már több napos várakozás és személyes beszélgetés után sem tudta megismételni a város spanyol kormányzójánál […] Egy barátjával sétálgatva megpillantotta a lányt az üveges-műhelyben, s ez, csodálatos módon megindította és felkavarta. Három nap múlva levelet írt K-nak, megkérve, hogy beszéljenek az ügyről az üvegesmester feleségével. K. jó tanácsokkal válaszolt: egészségi problémákra gyanakodott, helyváltoztatásra biztatta, arra kérte Szenci Molnárt, maradjon meg a legelső szándéka mellett, álljon ellen az ördög kísértéseinek és testét tartsa meg tisztességben. A nyilvánvaló kudarc hatására a vőlegényjelölt éjszaka testében átizzadva ébredt egy rossz álomból. Másnap ebéd után hallucinációi támadtak.”

  Szerintem az MTA szabályzatának készítői mást értettek igényességen, színvonalon, tudományosságon.

 5. Anima said

  Én még januárban megnéztem ezt az izét az akadémiai könyvtárban. Az egész nem tudományos. Olyan, mint egy határidőnapló. A jegyzetek arról szólnak, hogy ez a középkori pasi épp merre járt, mit csinált aznap. A jegyzetek meg arról, hogy azt a helyet hogy hívják ma. Ez se nagy tudomány. Csak egy akkori térkép kell hozzá meg egy mai. Illetve elég egy száz évvel korábbi, mert ezek is már meg lettek fejtve az első kiadásban, csak az azóta történt változások vannak felújítva. Miért nem földrajzból adtak neki fojkozatot, már ha erre jár? Ezt én is megcsinálom egy nagydoktori címért, pláne ha az a pótlék egy fél fizetés.

 6. Micimackó said

  Mikor láttam ezt a senkiföldje pályázatán, nem akartam elhinni, hogy ez egy nagydoktori és nem egy brazil szappanopera. Én is belenéztem aztán az előszóba. A többibe minek, azt nem Szabó prof írta, hanem Szenci Molnár. Nem mintha az sokkal jobb lenne. Én meg olyanokat találtam ebben a tudományos előszóban, hogy mit csinált Szabó prof, amikor gyerek volt. Pl hogy szeretett énekelni, meg hogy Debrecenbe járt kántálni. Gondoltam is, hogy ilyet én is tudok, egy-két gyerekkori emlék, meg elmesélem a tartalmát egy régi naplónak, amit más már egyszer kiadott, kicsit modernizálom a nyelvet, aztán benyújtom egyenesen nagydoktorinak. A PhD-t inkább átugrom, és egyenesen az akadémiának futok neki. Az biztos akkreditálva van, nem úgy, mint a Károli. Ha Szabó prof művére gondolok, akkor könnyebb nagydoktorit kapni, mint PhD-t. Azt vissza tudja vonni a MAB, mint ennek a három szerencsétlennek. A nagydoktorit azt nem. Az a biztos.

 7. Lutheránus said

  Bennem egy világ omlott össze. Én csak azt hallom, hogy milyen nehéz nagydoktornak lenni. Van egy ismerősöm, aki több évig dolgozott a disszertációján, de még azt sem tudta elérni, hogy elolvassák. Már a szimpátiateszten leszavazták és visszavonatták vele. Nem tudom elképzelni, hogy Szabó András annyival rokonszenvesebb legyen, mint ez az ismerősöm, hogy simán átengedjék a pofaviziten. De ha mégis, akkor az elolvasáson kellett volna fennakadnia.
  Hogy egy nagydoktorit is meg lehessen bundázni!

 8. heidelberi káté said

  Igen, én is ismerek ilyen történeteket. A Szabó iránt megnyilvánuló rokonszenv nem lehet zsigeri: tudjuk, milyen. Csak egy logikus magyarázat adódik: megvették az opponenseket, vagy eleve hülyéket rakattak a bizottságba, a referálót is meg kellett venniük, hiszen a végső döntést (a fokozat odaítélését) a szakbizottság hozza. Volt egy olyan eset, amikor magas pontszámmal védett embernek a szakbizottság nem ítélte meg a fokozatot, mert a referáló – nagyszerű tudós ember – hitványnak találta és így referált róla. Más kérdés, hogy utána a bizottság úgy érezte, hogy őbelőle is majmot csináltak és kisírták neki a fokozatot. Most úgy jár és kel, mintha a hegeli világszellem reinkarnációja lenne.
  Mondok biztatót is: vannak a fokozatok és tudjuk, hogyan (is) lehet megszerezni őket. És van egy szakmai belső vélemény, hierarchia. Ez a kollégák konszenzusa. És mit gondoltok: a régi magyarosok között hányan tartják tudós embernek Szabó Andrást? És Petrőczit?
  Látjátok. Hitvány, aljas eszközökkel látványt lehet venni, szubsztanciát nem.

 9. animus said

  A jövő héten a Balassi Kiadó egy színházról szóló könyvét mutatja be Jákfalvi Magdolna az Írók Boltjában. Újabb jel a Szabó klán terjeszkedésére. A kiadó igazgatója (grófi sarj) ugyan mélységesen lenézi a böszme paraszt Szabót meg a proli hisztérika feleségét, de kiad tőlük egyet-mást, pl. ez utóbbi eszelős röfögését. A remittenda csak mázsákban volt mérhető.
  Szabó bevásárolta magát a Balassi Kiadóba: íme, még grófot is lehet vásárolni a jobbikos pénzen!

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: