Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The “freshly baked king” (A “frissensült király”)

Posted by anonymanalyst - augusztus 16, 2010

Az alábbi írást Poppét nevű olvasónk küldte el a szerkesztőségnek:

A felsült frissensült

Eddig azt gondoltuk, hogy a Szabó András-féléken kívül van igazi református értelmiség a Károli Gáspárról elnevezett egyetemen. Bár a BTK-n olyanok tenyésznek, mint a neofita Petrőczi Éva és Koncz Judit vagy a pszeudo-katolikus ateista Hansági Ágnes, akiknek a szakmai teljesítménye egyenlő a nullával, de… És akkor most következne a „de”! De legalább – azt reméltük – a másfél évszázados hagyománnyal rendelkező teológiai karon van színvonal is, és vannak reformátusok is, akik ezt ott képviselik. Van itt jó pár professzor, mint pl. Pethő Sándor dékánhelyettes. És egyszercsak kiderül róla, hogy ő közönséges szélhámos és csaló. A sajátjaként feltüntetett publikációk nem léteznek, az egyetemi tanári címet bitorolja. Mit szól ehhez a többi híres professzor? Pl. Németh Dávid? Ő az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökeként annyira semmit, hogy éppen Pethőt hívja meg az EDHT-ba a teológia képviseletére. De talán a harmadik híres professzor, Balla Péter képes megmenteni a Kar becsületét. Hogy mekkora tudós Balla Péter, az kiderül Jakab Attila vallástörténész Balla Péter könyvéről írt megsemmisítő erejű és meggyőző szakmai bírálatából. Na jó, Balla tényleg gyenge epigon, nem a Bibliára hivatkozik, hanem 200 évvel ezelőtti szaktekintélyekre, és csodálkozik, hogy őt is és angolul írt nevetséges ópuszát is ignorálja a világ. Ám akkor még mindig maradt egy „de”, az utolsó nagyágyú a Hittudományi Karon, a Genfben tanult és ifjúkorában zseni hírében állt Karasszon István. Vagyis legalább a teológián van egy Karasszon, aki nem csak a szakmai színvonalat, hanem a református értemiséget is képviseli a lakájlelkű, folyton tekintélyekhez igazodó Balla Péterekkel szemben. De most nyáron Grüll Tibor ókortörténész Karasszon Istvánt is leleplezte a Buksz nyári számában egy hét oldalas tanulmányban, amelyből kiderül, hogyha Karasszon az ominózus református szellemi magaslat csúcsa, akkor ez nem magasabb egy alföldi homokbuckánál. Valahogy Karasszon sem szeret – Balla Péterhez hasonlóan – sem az eredeti forrásra, a Bibliára hivatkozni, sem mai szerzőkre, ő is megrekedt a 19. században. A leggyakrabban hivatkozott szakirodalom könyvében Julius Wellhausen 1886-ban írt Prolegomenája… Karasszon Svájcból hazatérve Magyarországra egycsapásra elfelejtette, amit odakint tanult, megszűnt zseninek lenni, és beleolvadt abba a szürke átlagba, amelyet az imént idézett társai, Balla, Németh és Pethő képviselnek.

Sajnos, az interneten még nem olvasható Grüll Tibor kritikájának teljes 7 oldalas szövege –

http://bibliairegeszet.blog.hu/2010/07/10/karasszon_istvan_izrael_tortenete – azonban a BUKSZ nyári számában már igen. Ebből közlünk itt most 2 részletet, az elejét és a végét.

Grüll Tibor: A „frissensült király”

Az ókori Izrael története történetkritikai előadásban

(Karasszon István: Izrael története, A kezdetektől Bar-Kochbáig, Új Mandátum Kiadó, Bp., 2009, 297 old., 2380 Ft)

– részlet a tanulmány bevezetőjéből és a végén található összegzésből –

Forrás: BUKSZ (Budapesti Könyvszemle), 2010, 22. évf., 2. sz., 104-110. old.

A Károli Gáspár Református Egyetem tanszék­vezető egyetemi tanára, az ószövetségi tudományok professzora elsősorban történész- és teológushallgatók számára tette közzé tankönyvét, amely az ókori Izrael történetét foglalja össze a pat­riarchák korától (i. e. II. évezred vége) a Bar Kochba-felkelésig (i. sz. 132-135). Az alcímben jelzett korszakhatárok ugyanakkor kissé megtévesztőek, mert a szisztematikus áttekintés valójában csak Nagy Heródes uralkodásának végéig (i. e. 4) tart, ezután min­dössze hét exkurzusban érint bizonyos újszövetségi témákat (az ún. testimonium Flavianum, Jézus szüle­tésének és halálának időpontja, a keresztény misszió) és a Iudaea római történetével összefüggő kérdéseket (Nagy Heródes utódai, a zsidó háború, a Bar-Koch­ba fölkelés [recte: Bar Kochba-fölkelés].

A szerző maga is tisztában van azzal, hogy szin­te megoldhatatlan feladatra vállalkozott, hiszen az ókori Izrael története mára nem csupán könyvtár­nyi szakirodalommal rendelkezik, hanem egyidejűleg több diszciplína (sémi filológia; teológia; régészet; héber, görög és latin epigráfia stb.) művelését vagy legalább nyomon követését teszi szükségessé; a téma ráadásul olyan súlyos szellemi-ideológiai örökséggel terhelt, amely mellett szinte bármely modem kori történeti téma feldolgozásának nehézségei eltörpül­nek. Éppen ezért akármely „Izrael története” címen megjelent kötet olvasójának nem árt előzetesen tudatosítania, hogy a mű szerzője – metaforikusan szól­va – milyen „kilátópontot” választott magának. Izrael történetét nézhetjük ugyanis a jeruzsálemi Templomhegyről, a samáriai Garizimról, az anti­ókhiai Mons Silpiusról, vagy akár a római Capito­lium ormáról is. A döntés a szerzőé – és az olvasóé, hogy elfogadja-e a tetszőlegesen választott nézőpon­tok valamelyikét. Karasszon mindjárt az előszavában közölt bibliográfiában elárulja, hogy szellemi kilátó­ pontját az európai történeti bibliakritika (azon belül a dokumentarista hipotézis) hagyománya jelenti. A betűrend helyett valószínűleg fontossági sorrendbe állított lista élén nem véletlenül áll Julius Wellhausen (1844-1918), akinek 1886-ban megjelent Prolegomenája talán a legtöbbször idézett mű az Izrael történetében. De előkelő helyen szerepel a listán Albrecht Alt (1883-1956), Gerhard von Rad (1901-1971), Martin Noth (1902-1968), Roland de Vaux (1903-1971), John Bright (1908-1955), valamint az ún. „minimalista iskola” atyamestere, Gösta Ahlström (1918-1992) is.”

(…)

„Tanulságok helyett

Az Izrael története fő része 179 oldalt tesz ki, a jel­lemzően 4-6 oldalas fejezetekhez legalább féloldalnyi ajánlott irodalom járul, és mindezt megfejeli hatvanoldalnyi végjegyzet (222-282. old.). Úgy szá­molom, hogy ezzel nagyjából a kötet felét a „tudomá­nyos apparátus” teszi ki, ám ez mégis megtévesztő. Az ajánló bibliográfiából ugyanis sokszor a nemzet­közi szakirodalom legalapvetőbb (és főként kurrens) munkái hiányoznak – miközben a Protestáns Szemlé­ben az adott témában megjelent cikkeket a bibliográ­fia rendre felsorolja. A nagy múltú és nemzetközi hírű magyarországi Judenwissenschaft pedig mintha nem is létezett volna … Bár az egyes részletkérdésekhez tar­tozó szakirodalom is helyet kap a lábjegyzetekben, azok akárhányszor kisebb exkurzusokká válnak (pl. a hükszószokról: 52 j., Nagy Sándorról: 245. j.) – min­den szakirodalmi hivatkozás nélkül, s ráadásul némely alkalommal olyan stílusban, amely semmiképp sem való komoly történeti munkához (például Heródes házasságairól, 270. j.).

A kötetnek nem ártott volna a komoly szerkesztői munka sem. Akkor talán ki lehetett volna küszöbölni a szövegben lépten-nyomon felbukkanó, zavaró hibá­kat. Ezek között vannak egyszerű helyesírási hibák: a lagidák, ptolemaioszok, szeleukidák nevét például nagybetűvel kellene írni, mint ahogy a Habsburgokat vagy a Tudorokat sem írjuk kicsivel. Nem érthető, miért ír Zeus Olümpioszt: vagyis egyszer miért s, másszor miért sz? (154. old.); a hippodróm pedig rövid o-val íran­dó (167. old.). Ha az elavult, modoros és a magyar­ból régestelen rég kikopott grammateüsz írásmódot használja (152. old.), miért nem ír mindjárt Zeüszt is? Az oktroyált (163. old.) írásmódja is szokatlan, ha nem nyomdahibáról van szó. A Pompeius, Scaurus és más hasonló, kiejtett végződésű idegen szavakhoz nem kötőjellel, hanem közvetlenül illesztjük a ragokat (172. old.). Durva stilisztikai hiba a „menekvést kért” (169. old.); vagy „a zsidók jótetszését azzal is meg akar­ta nyerni” (177. old.) kifejezések használata, az utóbbi nyilván a „tetszését” és a „jóakaratát” szavak konta­minációjával jött létre. Ebben a mondatban: „milyen volt az egyiptomi tartózkodása Izraelnek” (62. old.), rossz a szórend, helyesen: „milyen volt Izrael egyip­tomi tartózkodása?” Komoly tudományos műben így nem hivatkozhatunk: „mindenki mondja ma már a tudományos életben” (74. old.). Kedvencem mégis Dávid, a „frissensült király” (167. old.) – nyilván az újdonsült helyett.

Összegezve az eddigieket: jó volna végre tudomásul venni, hogy a Bibliának és Bibliában foglalt történe­lemnek nem csak a történeti-kritikai alapú tudományos megközelítésmódja létezik. A mainstream akadémi­ai kutatás nem hajlandó elismerni, hogy a „történe­ti-kritika kritikájára” éppúgy szükség van, mint az áltudományos handabandázás elleni küzdelemre. A történetírásnak szüntelenül reflektálnia kell önmagá­ra, máskülönben elveszítheti a lába alól a talajt. Az Izrael története című művet ilyennek érzem: egy zárt, belterjes világ kifejeződésének, amely saját őséül nem Ábrahámot, Mózest és Jézust, hanem Julius Wellhau­sent, Gerhard von Radot és Martin Nothot válasz­totta. Ez a szellemi örökség pedig követelőző és kire­kesztő: a „teljességet” akarja megragadni, miközben rendre önellentmondásba kerül a részleteket illetően; és semmi másról nem akar tudomást venni, csak ami őt igazolja. Ez pedig aligha nevezhető klasszikus érte­lemben vett tudománynak.”

190 hozzászólás to “The “freshly baked king” (A “frissensült király”)”

 1. animus said

  Hát igen, ez a “minimalista iskola”, a szónak minden lehetséges értelmében. A Ráday utca 28-ban külön királyságnak gondolják magukat, ahol saját maguk határozzák meg a törvényeket és nevezik ki a nagyságokat.
  Ahogy Balla Péter az újszövetség professzoraként egy a modern nemzetközi tudományosságtól elmaradt retorikai kliséket pufogtató vidékiességet prezentál, Karasszon úr az ószövetség professzoraként képvisel hasonló kvalitásokat.
  Nyilván elfelejtette ott a Ráday u. 28. alatti önálló glóbuszon, hogy Izrael történetével nemcsak száz éve meghalt protestáns teológusok foglalkoztak, hanem az ÓKORTUDOMÁNY, a RÉGÉSZET ÉS A JUDAISZTIKA TUDÓSAI IS. Aki az ókori Izrael történetéről érvényes dolgokat akar mondani 2009-ben, annak tisztában kell lennie ezeknek a kutatásoknak a mai állásával. Különben az történik vele, ami most, ti. egy CSÚFOS FELSÜLÉS. Hányaveti hangon előadott félismeretek és teljes tudatlanságok halmaza egy tankönyvnek szánt könyvben, amelynek törzsanyaga alig 176 oldal, egyharmada pedig 100 éves salabakterekből, valamint a Protestáns Szemléből készült bibliográfia.
  Nem volt TUDÓS LEKTORA ENNEK AZ OPUSZNAK?

  • Biblikus said

   Ez véletlenü az én asztalom, úgyhogy hozzászolnék a polémia jegyében: itt kivételesen nem Karasszon hibázott, hanem a sorozatszerkesztő, Kőszeghy Miklós. (Mondjuk valóban, Karasszon újabban hajlamos nagyvonalúan bánni egyes cikkekkel, és időnként úgy tálal egyes témákat, mintha ő találta volna fel a spanyol viaszt, holott évszázadok óta közismert szakirodalmi dogmákat recitál.) De ezt a könyvet nem ő akarta megírni, hanem Kőszeghy Miklós könyörögte ki belőle. Az történt ugyanis, hogy a BTK oktatói közt kitört hatalmi harcok következtében Kőszeghy Miklós arra kényszerült, hogy héber nyelvórákat tartson a BTK-n, de valahogy nem jött össze neki, mert nem látta át a nyelvtant. A dolognak híre ment, és hogy szakmai jó hírét védje, megiratta Karasszonnal ezt a könyvet, amit aztán telinyomta hivatkozásokkal a saját cikkeire. Ezen kívül más nem is érdekelte, így csúszott be ez a sok trehányság. Karasszon tehát nem tett mást, csak kisegítette bajba került tanítványát a legnagyobb vész idején, föláldozva ezzel saját szakmai jóhírét. A történet végét pedig már tudjuk a korábbi blogbejegyzésekből, Kőszeghyt kirúgták. 😦

  • Korifeus said

   Karasszont én is védelmembe venném annyiban, hogy ő legalább valaha tehetséges volt, és amikor külföldön járt, szinkronban volt kora tudományával. Mivel kiemelkedett a többi közül, üldözték, leváltották, mimikrire kényszerítették. Még így is sokkal okosabb, mint a többi, csak jónak látja nem mutatni, ha túlélni akar. Balla, Németh Dávid soha a tehetség semmilyen szikráját sem mutatta, Pethő pedig csak szélhámosságban és csalásban tehetséges. Karasszonnak úgy kell tennie, mintha közjük tartozna. Ezzel a könyvével sikerült.

   Mellesleg milyen bölcsészkar az, amelyik a legjobb oktatóknak nem ad órát, és elüldözi őket? Gergely, Hima, Kőszeghy, Etényi stb. … És akiknek ad? Petrőczi, Kovács (szakos diploma nélkül), Mészáros, Pénzes (fokozat nélkül), Hidán (hogy mihez ért, mindenki tudja) stb. stb. Még senki nem okozott akkor kárt ennek a Karnak, mint a Szabó – Kulcsárszabó(Hansági) – Bíró M. – Koncz J. – Hermann Z. – Kovács Á. banda.

 2. filológus said

  És ezen a 176 oldalon képes még arra is, hogy olyan tévinformációkat közöljön a turisztikai célpont Maszada erődről, ill. az oda felvezető útról, a liftről, amit minden modern izraeli utikönyv helyesen közöl. Még arra is képes, hogy a Maszada erődön talált holttestek számát 1000-1500 -re becsülje, egy olyan régészeti beszámoló alapján, amely a halottak számát 50-ben jelöli meg. Pedig ez a könyv MEGJELENT MAGYARUL, S SZEREPEL KARASSZON BIBLIOGRÁFIÁJÁBAN IS.
  Ebből kiderül, hogy még azokat a műveket sem olvasta, amelyeket feltüntet a bibliográfiájában. A könyv stílusa: nyegle hányavetiség és olyan magyartalanságok, amelyeket legföljebb egy magyarul tanuló afgán követ el. Mintha nem is józanul írta volna tanszékvezető főprofesszor úr ezt a szöveget! A református teológia nagyobb dicsőségére!

 3. vidéki oktató said

  Nem csodálkozom azon, hogy a “mintha-egyetem” HTK-ján is látszattevékenység folyik. Ahogy a BTK-n Szabó Hansági APÓSának segítségével kialakított rokonokból, csókosokból meg pénzt hozó hülyékből egy látszat tudományos és oktató tevékenységet, ezt teszik a teológus urak is. Ahogy Szabó egész bölcskarát a puritanizmuskutató intézettel együtt, amit petrőczi nyanya irányít és testesít meg a zsírpecsétes slafrokjában a MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG SEMMIBE VESZI, az lemérhető volt abból, hogy a Magyar Tudomány Kálvin emlékszáma EGYETLEN LÁTBJEGYZETTEL NEM EMLÍTETT SENKIT A KRE BÖLCSKARRÓL. Nemhogy írásra kért volna fel!
  Szóval ott ülnek a Reviczky utcában a sok professzor doktor Szabó meg a többi, mert azt gondolják, hogy így külföldiesen előkelőbb és SEMMIBE SE VESZIK ŐKET.
  Beleértve az Ernőt, aki így eldugta utcafrontról a vállalhatatlanul ostoba, trampli proli menyét, aki a maga tatabánya-alsói habitusával nem egy ékkő az akadémikusi családban.
  Szóval a teológus urak pont ennyit érnek tudományosan. Hogy erkölcsileg mennyit, arról is vannak elképzeléseink! Ne higgyétek, hogy nem tudjuk, mi folyik a Rday u. 28-ban! Ordenáré és erkölcstelen látvány az is, méltó az egész magyarországi református egyház erkölcsi színvonaltalanságához.

 4. Vajjómer said

  Szerintem Karasszon egy lezüllött zseni, aki hozzászokott ahhoz, hogy az ő tehetségével ebben az egyházban bőven elegendő a szarral gurigázni. Valóban kevés akkora kaliberű ember van körülöttünk, mint amekkora ő (lehetne?). De pont ez is húzza le az ember színvonalát, ha nem vigyáz, és megelégszik a gagyival.

  A könyv megjelenésében szerintem is éppannyira vétkes a kiadó, amelyik képes volt így közrebocsátani azt. Jó lenne, ha nem csak a jó borítótervező grafikusra futná (contra Pap Klára “grafikusművész” ex Kálvin Kiadó), mert így igazán úgy tűnik, mintha egyedül az eladhatóság, a pénz érdekelné a tisztelt Új Mandátum Kiadót.

  Karasszon furcsaságait egyébként máshonnan is ismerhetjük már. Nemcsak óráiról, amelyekre néha elfelejt bejönni, de ahol különc stílusával előadva mégis hallhatjuk nyelvészeti megfigyeléseit a régi pesti argó és a tiszamenti cigányok átokszólásainak ezerszínű világában. Nála tanultam pl. azt, hogy “Hollók mondják szemednek, hogy csecsebogyó!”, valamint azt a tanári indulati kifejezést, hogy “feldobok egy pofont és aláállítalak, te butaság pólyájába csomagolt szellemi csecsemő!” Et cetera.

  Karasszon furcsaságait ismerhetjük pl. Joachim Jeremias: Jézus példázatai c. könyvébe (Ref. Zsinati Ir. Sajtóo., 1990) írt előzetes megjegyzéséből is, mely szerint a tudományos apparátus azért hiányzik e ragyogó mű magyar kiadásából, mert a fordítást így _találták_ (igen!!!), de a fordító személye ismeretlen maradt, ezért nem tudták megkérni, hogy az apparátust is fordítsa hozzá, ők pedig tiszteletben tartották a fordító munkáját, és nem változtattak rajta. Csak kiadták. És különben is, mondja, ha valaki tudományosan akar vele foglalkozni, úgyis leveszi majd a polcról az eredetit. (Persze, hallom már a szólamokat, hogy a Ref. Zsinati Iroda nem tudományos kiadó – nos, ez a többi kiadványukon is meglátszik.)

  Az is előfordult, hogy a professzor tanulmánygyűjteményt szerkesztett, de nem tetszett neki Balla Péter munkája, ezért belejavított. Miután – a megjelenés után – a kolléga ezt kifogásolta, azzal védekezett, hogy csak olyasmit javított, amivel ő is “nyilván egyetértett volna”. Rendkívül tudományos.

  Félretéve a fröcsögést: jó lenne már látni egy-két olyan tehetséges embert ebben az egyházban, aki nem elégszik meg a szemfényvesztéssel. Vagy nincs is ilyen?

  • Vallástudós said

   Tény, hogy Karasszon felületes könyvet adott ki, és hogy ebben a kiadó, a lektor és a szerkesztő is vétkes. Grüll Tibor kritikája alapos és meggyőző.
   DE!!!
   Hogy lehet összehasonlítani Karasszont és Ballát? Legfeljebb azon az alapon, hogy az egyik az Ószövetség professzora a másik pedig az Újszövetségé. És hogy mindketten tanszékvezetők. Ennyi.
   Karasszon intellektuálisan emeletekkel magasabban helyezkedik el, mint az önállótlan, befolyásolható, lakájlelkű kis Balla, aki az apósa majma volt és marad. Karasszon tényleg egy jobb sorsra érdemes “lezüllött zseni”, akinek a lezülléséért nem elsősorban ő a felelős, hanem a környezete. Karasszon vezette egykor a Hittudományi Doktori Iskolát. Leváltották. Miért? Mert sokkal okosabb volt a többinél. És ezt ő akkor még nem rejtette el. Sőt, alá is húzta. Jó vastagon, hogy mindenki lássa, hány fejjel magasab, mint a környezete. Ezt nem viselték el az olyan nímandok, mint Németh Dávid, Balla Péter és társaik. (A csaló és szélhámos Pethő akkor még nem volt a láthatáron.) Karasszon tanult ebből. Már nem akar kiemelkedni, hanem ellenkezőleg, beolvadni akar. Mivel lehet beolvadni? Nem írni jobb könyvet, mint a főnöke, azaz az egyetem rektora, Balla Péter.
   De a két kritika, Jakab Attiláé és Grüll Tiboré között óriási a különbség:
   Grüll Tiboréból azt tudjuk meg, hogy Karasszon István ebben a könyvében hanyag volt és felületes.
   Jakab Attiláéból pedig azt, hogy Balla Péter generálisan és menthetetlenül, azaz nemcsak a bírált könyvében, szolgalelkű és buta.

   • Kiszely said

    Teljesen igazad van! Egyetértek…
    Azért álljon le a menet, hogy Karasszont bárki is egy lapon említse Ballával. Ismerjük mindkettőt: ég és föld – szószerint. Az egyik egy szellemi óriás a maga emberi gyöngségeivel együtt (de hát melyikünknek nincs ilyen!, a másik viszont egy földhözragadt szellemi és fizikai törpe. Nem is beszélve Balla jellemgyengeségéről….

    Figyelemre méltó “vajjómer” hozzászólása is, tk. Vele is egyet érthetek, mert Karasszon zseni, mégha éppen a reformátusok nem is értékelik a maga súlyában. De a hallgatói, akik közvetlen kapcsolatban állnak-álltak Vele tudják, hogy ki és mi Ő.

   • szvetlana said

    Ha elfogadod ezt a környezet-determinisztikus érvelést, ezzel tagadod az ember erkölcsi autonómiáját. Nem várható el a hittudomány professzorától, hogy környezetétől függetlenül, pusztán a téma és saját maga kedvéért TISZTESSÉGES MUNKÁT VÉGEZ, ha könyvet ír, nem egy ilyen visszataszítóan hányaveti és tudatlan kompilációt???
    Az ERKÖLCS, BARÁTOM, vagy ott, ahol az előző rektorról, az etika professzoráról az derült ki, hogy POLITIKAI INFORMÁTORKÉNT JELENTETT, az ERKÖLCS MÉG SEGÉDFOGALOMKÉNT SEM HASZNÁLATOS???

   • Judge said

    Szvetlana, maximalista vagy az elvárásaidban. Nem mindenki képes ellenállni a környezet nyomásának, pláne ha az ellenállás már a bőrére megy. Karasszon inkább megalkudott.
    Ami pedig az etika professzorának jelentéseit illeti… A mostani rektorral meg pont az a baj, hogy nem jelent, amikor pedig volna mit. Közlik vele, hogy az unokaöccse nem írt egy sort se, de megszervezett magának egy PhD-védést más munkájára. Csalás a javából. Balla nem jelent a rendőrségnek. Szólnak neki, hogy a HTK egyik professzora csalással jutott a professzori címhez, feltárják előtte a bizonyítékokat. Balla ezt sem jelenti a rendőrségnek.
    Balla két csalót futni hagy. Sőt, mindkettőt továbbra is állásban alkalmazza, és mindkettőjüknek folyósíttatja a fizetést.
    Ő a “néma” a bűnösök közt, azaz CINKOS.

   • Pató Pál said

    Azt is tudjuk, hogy Grüll Tibor a Hit Gyülekezet tagja. Szerintem egy kicsit rá is játszott a témára. Karasszont is ismerjük és nem gondolom, hogy ezen a blogon lenne a helye. Akik hallgatták, tudják, hogy kiválóan ismeri a Bibliát és a szakterületét. Néha elfelejt ugyan órára járni, de ez valószínűleg a korral jár…

   • zeze said

    Milyen korral? K. csak 55 éves! Az olyan magas kor, hogy el kell feledkeznie bemenni egy órára? Elég álságos és szánalmas ez a “szórakozott professzor” szerepköre.
    Egyébként meg nincs kivétel, itt a helye Neki is, ha egy ilyen színvonalú könyvet kiadott. Miért nem lektorálta ezt senki? Mert úgy látszik, hogy még a szórakozott professzornak is elkél egy szaklektor, vagy legalább egy személy, aki a magyar grammatikában és stilisztikában otthon van.

   • animus said

    Zezének igaza van! A jó lektor segíti a szerzőt a munkában és tudományos tekintélyével mögötte áll! Ugye, Karasszon se gondolta, hogy nincs ebben az országban senki, aki hozzá tud szólni ahhoz a témához, amit ő olyan fantasztikus színvonalon művel.
    Szóval megint a “mintha egyetem” szindrómáról van szó. Olyan jók vagyunk, ugye, Karasszon professzor, hogy nekünk már senki se tudna segíteni. Mi vagyunk CSÚCS. mINT AHOGY úJSZÖVETSÉG ÜGYBEN A BALLA.
    AZ EGÉSZ BÖLCSKAR EBBEN SZENVED.

  • Theologina said

   Palika, ne túlozz. Nem olyan öreg ő. Vagy ha igen, hát tudod, a vén kecske is… Nekem a sűrű sötét göndör hajával és klasszikus, intellektuális profiljával sokkal jobban bejön, mint az a gusztustalan puhány meztelen csiga, akitől elhányom magam. Őt meghagyom Horváth Jánosnak, meg a többi hülye p…ának. Bár azt hiszem Hansági kikaparja a szemüket, úgyhogy ha ő ringbe szállt, nem lesz már min osztozni.
   No nem azért mintha ő olyan jó nő lenne, vagy egyáltalán nő, de az apósára, aki épp a professzori bizottság feje a MAB-ban ahogy olvasom ezen a blogon, most nagyobb szüksége van Sanyikának ebben a szorongatott helyzetében, mint egy nőre.

   • P.S. I love you said

    Jaj, drágám, remélem nem a féltékenység beszél belőled, mert én igenis az vagyok! Ugyanis Sanyikámnak általában mindegy, hogy jó nő vagy nem jó nő. A betegségével együtt jár, hogy akármilyen, csak nő legyen, méghozzá sok…Ha tehetném én kaparnám ki Ágika szemét. El a kezekkel a kis csiga-bigától! Hát nem gusztusos, ahogy nyálcsíkocskát húzva maga után araszolgat az egyetemi folyosón?

    Karasszonról én sem mondanék semmi rosszat. Szerintem a legmulatságosabb, legérthetőbb előadók között van

   • Vén Kecske said

    Persze, végül is érthető, hogy miért kell belülről bekulcsolni az Ószöv. Tanszék ajtaját, amikor a prof. doktorandusz-lányokkal “kutat”. Vagy doktorandusz-lányokban.

 5. vidéki oktató said

  Hogy engedheti meg magának a teológia professzora, hogy ilyen útszéli, ordenáré nyelvezetet használjon? Hogyan teheti meg, hogy ilyen leplezetlen cinizmussal “írjon” “könyveket”? Nem veszi észre Karasszon (nem nevezem professzornak!), hogy nemcsak magát égeti, ezt tegye meg nyugodtan K. magánzóként, hanema Ráday utcai intézményt is? Ami a magyarországi református egyház 150 éves hittudományi főiskolája lenne vagy mi…
  Senki sem veszi észre, hogy micsoda erkölcsi hullaház a teológia? Ha ezt Ti rendben levőnek találjátok, nektek is eltompult az erkölcsi és minőségérzéketek.

  • Zsurika said

   Nem csak én, hanem többen is ezt túlzásnak érezzük a “Vidéki Oktató”-tól. Sőt, nem is reális a pozicionálása. Karasszon nagyon is a minőségi oktatók közé tartozik, akikből bizony egyáltalán nincs sok (nem csak a bölcsészeknél, ahogy azt leírjátok, hanem) a teológián sem. Ez a kötet erre most nem lakmuszpapír.

   Nézd meg inkább Pethő profot… Azt a szellemiséget, amit Ő képvisel és azt a színvonalat, meg a csalással történő kinevezését. Éppen a filozófiai tsz.-re! Abszurd! Ez a nímand… Ő még arra sem méltó, hogy Karasszon saruját megoldja, pedig ott van, nagyon is ott van. És a filozófia kihat a bölcsészekre is – ugyebár. Nélküle (filozófia nélkül) nem lehetne bölcsész kar, mert az az alapja, és éppen ez a fontos tárgy olyan gyöngécske is. Mintha ez a puritanizmuskutatás mögött helyezkedbe el – úgy érezzük.

   Arról nem is beszélve, hogy nem sok filozófiai doktor futkos a teológusok és lelkészek között (pl. a kitűnő felkészültséggel és emberi tényezővel rendelkező Zalatnay István ilyen, aki Pápára kényszerült az ilyen jellemtelen kommunista Pethők karrierizmusa és gátlástalansága miatt!).

   Szóval Karasszon hagyjátok lehetőleg békén, mert nem sokan (!) vannak olyan nagy tudás birtokában, mint Ő.

  • Pató Pál said

   Egyetértek Zsurikával!
   Karasszon mögött egy életmű áll, még akkor is, ha ez a könyve pont nem sikerült elvárható szinvonalúra. Egyetemi előadása (már amikor megjelenik) érdekesek és érthetők. Mások viszont, mint Pethő csalással, nem létező publikációkkal, nem létező előadói utakkal szereztek jogtalanul egyetemi címet. Az előadásai zavarosak, mintha össze-vissza beszélne, maga sem tudja miről. Szerintem Karasszont ki kellen hagyni ebből.

   • régi kolléga said

    Megnéztem Karasszon könyvét: nincs benne lektor feltüntetve, csak Kőszeghy sorozatszerkesztőként. Valami Egeresi László Sándor ajánlja a fülön, nem tudom, ki. A papír nagyon rossz minőségű, a szedés nemkülönben. Senki nem végzett tőle elvárható szintű munkát.

   • Vajjómer said

    Egeresi Karasszon fiatal kollégája a KRE-HTK-n. Egyelőre a disszertációnak írt Ruth-monográfiája van mögötte, meg cikkek.

   • Vajjómer said

    Ja, és bocsánat! Egeresitől “A bibliai héber nyelv tankönyve” is megjelent már, ráadásul ugyanúgy a Kréné-sorozatban, mint Karasszon könyve.

   • dark side said

    Kit érdekel, hogy Horváth János álnéven irogató fizetett bérenc mit gondol Balláról meg annak a könyvéről. Jakab Attila világos okfejtéssel, megalapozott érveléssel bizonyítja Balla könyvének hitványságát.
    Horváth meg ÁLLÍT. Mennyire hiteles egy blogzüllesztő bérenc kijelentései akárkiről? Semennyire.
    Mi van, szombat, vasárnap már munkanap arrafelé?

   • Horváth János said

    Hiába, aki dark, az legyen dark. Na ezt mondom én. Írhatok én a saját nevemen, akkor is “álnéven” írok. “Fizetett bérenc” is lehetek, anélkül, hogy bárki embertől megbízást is fizetést kapnék érte. És akkor ez az ember hitelesen kritizál.
    Jakab Attila okfejtése világos, mint hitetlen emberé. Balla Péteré is világos. El kell olvasni. Mert ő azt is leírja, hogy miről nem ír ott. Akkor ne fogja rá senki azt, hogy nincs tisztában a dolgokkal, nem ismeri a véleményeket, a tudományos szakirodalmat.

  • Pató Pál said

   Én azt hiszem tényleg kezd egy kissé túlzásba hajlani a blog eredeti szándéka, hogy a valódi csalók, hamisítók, pénzlenyelők viselt dolgait nyilvánosságra hozza. Nevetségesnek tartom a valódi csaló Pethőt és Karasszont, aki lehet, hogy pongyolán, de lelalább valóban fogalmaz egy lapra tenni. Ráadásul bevonni most még Egeresit is, aki egyelőre a pályája kezdetén van (harmincegynéhány éves lehet) és aki szintén nem kitalált cikkeket és könyveket írhat be az önéletrajzába. Az, hogy ennyi idősen két könyvet és néhány cikket mondhat és mond magáénak inkább jópont, mondjuk a Pethő-féle csalás tükrében.

   Azt végképp nem értem, hogy milyen titkos hátsó szándék van a mögött, hogy Egeresi tankönyvét és Karasszon könyvét ugyanaz a kiadó adta ki. Ezek a kaidók márcsak ilyenek, ki szokták adni mindenféle emberek könyveit, olyanokét is, akik ismerik egymást, esetleg tanár-diák kapcsolat van köztük.

   Le kellene higgadni, emberek!

   • jhnnsclvn said

    Nincsenek egy lapra téve. A Grüll-féle kritika csak egy fricska. Összességében Karasszon nagyon jól jön ki a hozzászólásokból, nemcsak Pethőhöz, hanem a korlátolt és másokat majmoló, a világ tudománya mögött 200 éves lemaradással araszoló Ballához képest is. A fricska Karasszonnak nem ártott, a hozzászólásokban pedig annyi kritikába bújtatott elismerés van, hogy Karasszonnak ez az ügy jó reklámot jelent. Sőt, még férfiként is magasan veri a beteg, csaló promiszkuis kollégáját, úgyhogy szerintem csak jót tettünk vele, hogy a Grüll-féle kritika ürügyén róla is elmondhatták a teológusok és a teologinák a véleményüket. Nekünk meg jól jött a poszt, mert a bölcsészek és a jogászok után mos már a teológusok is nagyon intenzíven bekapcsolódtak a leleplezésekbe. Egeresiről sem jelent meg semmi sértő. Akiről megjelent, Pethőről, az meg is érdemli. És akit a kritika nagyon finoman és kulturáltan lehülyézett, azaz Balla, szintén megérdemli. Ő pontosan olyan, mint amilyennek Jakab Attila kitűnő kritikája bemutatja.

   • Horváth János said

    Én nem értek egyet Jakab Attila kritikájával. Balla Péter könyve kitűnő munka, kiváló tudományos felkészültséggel megírva. Ugyanakkor olvasmányos, jól szerkesztett, világos beszéd. Mellesleg én azt tanultam Victor Jánostól, hogy attól lesz valami tudományos, ha módszeresen és rendszeresen adja a téma feldolgozását. Nem pedig az írójának előítéletei vagy előfeltevései miatt – esetleg.

 6. Horváth János said

  29. Jézus pedig felele néki: Minden parancsolatok között az első: Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.
  30. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.
  31. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.
  32. Akkor monda néki az írástudó: Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van, és nincsen kívüle más.
  33. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek felebarátját, mint önmagát, többet ér minden égőáldozatnál és véres áldozatnál.

  Mt 5,44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.

  • ancilla said

   Loptok, raboltok, rágalmaztok és még szeressünk benneteket, primitív ökrök? Elmegy a kedved a firkálástó neked is te némber, ha a férjednek a börtönbe kell bevinned a hancidai asztalon szétvágott fehérszalonnát, hogy ott is tarthassa az epediétáját, ahogy az epehólyagműtét után javasolta az orvos.

  • Horváth János said

   Te rágalmazol. Szeretet pedig nincs benned. Tehát: “semmi vagy” – megmondta Pál apostol.

 7. ohranka said

  Ha végignézzük a blog történetét tavaly ősz óta:
  1. a MAB vizsgálatot rendelt el az IDI-n Szabó, Petrőczi, Hansági és az APÓS csicskásai elkövetett köztörvényes bűncselekmények miatt,
  2. Balla rektorként elszaboltálta a vizsgálatot: mind a mai napig nem történt meg.
  3. Kiderültek a KRE pénzügyei: honnan hova folyik a pénz: hogyan szívja le Bölcskei az ÁJK-n keletkező többletet, hogyan csoportosítanak át bölcskari pénzeket
  4. Világos, hogyan és kik csatornáznak le a KRE-n keresztül pénzeket a Jobbiknak
  5. Világossá vált, kik LOPTAK A LEGTÖBBET: Szabó 1998 óta folyamatosan RABOL. SZABÓ MÉG MINDIG DÉKÁN. Eszelős felesége, Petrőczi azt nyilatkozza az EvÉletben, hogy sabbatical yearra megy MÁR MEGINT, a férje, a dékán elengedi, Hansági APÓSa pedig megígérte neki, hogy professzor lesz ha fos valami szörnyűséget.
  ez a helyzet ma

 8. vidéki oktató said

  Jelentkezzünk előadással a KRE BTK IDI-je által szept. 17-18-án megrendezendő Hasznos mulatságok kollégiumra.
  Mint Petrőczi fűzfapoetessza honlapján olvastuk, “A kollégium célja, hogy a fenti problémakör elméleti hátterének szisztematikus átgondolásával járja körül azt a kérdést, mitől lesz szórakoztató a szó legtágabb értelmében bármiféle írás.”
  Javaslom az Áfonyahegyi…szöveg “sűrű olvasását” (Clifford Geertz), kincsekre fogunk bukkanni, mint Petrőczi szokott fél órás internetezéssel.
  Itt egyszerűbben megy, ha kezünkbe vesszük ezt a sikerkönyvet, melyet a KÖMYVHÉTEN HÁRMAN DEDIKÁLTATTAK A SZERZŐNŐVEL A KÖNYVHÉTEN.
  Minden oldalon több tucat marhaságra bukkanhatunk a barázdálatlan neocortexű szerző jóvoltából.
  Persze egy baj azért van. Ez nem “hasznos mulatság”, legfeljebb Szabónak, Hanságinak meg a többi rablónak.
  Nekünk financiálisan nem hasznos, de emberismeretünket azért bővíti: EZT A KOGNITÍV (?) TELJESÍTMÉNYT TÁMOGATTA A Dunántúli Egyházkerület.
  Elemzésünket aztán elküldjük Steinbach püspöknek és helyettesének, Köntös Lászlónak. Csakugyan erre a szövegre adtak pénzt, szegény reformátusok pénzét?

  • Horváth János said

   Gondoltam írok Melczer László, vagy Kovács Tibor néven (mondjuk), ha már itt így folynak a dolgok. De aztán elvetettem az ötletet. Maradok becsületes nevemnél. Így legalább tudják, ki vagyok, nekem meg nincs szükségem tudni, kik írnak ide. Elég az, hogy az Úr Isten tudja. Mindenesetre mindnyájan benne vagyunk a Bibliában, ki ilyen, ki olyan néven. Az ide írogatók nagy többsége nyilván “József testvérei” néven szerepel a Bibliában. Volt azok között is különbség, de egyben mind egyek voltak: eladták a testvérüket – miután Isten megakadályozta azt, hogy megöljék. De mi lett a vége? Mindnyájan tudjuk…

   Elolvastam Petrőczi könyvét. Nekem tetszett. becsületes, tisztességes írásnak tartom. Most éppen már kölcsön is adtam egyik szomszédomnak. Nem találtam benne alapját annak a gúnyolódásnak, amely prudens és más nickeken írogató “oktató” barátunk tollát ihlette.

   • PRUDENS said

    neked tetszik, te írtad. De tetszik-e Steinbachnak, Köntösnek meg a kulturált reformátusoknak? FIRKÁLJ nyugodtan, úgy se lenne bizottság, opponensek, amik a te ordenáré ökörségeidet doktori értekezésként elfogadnák. Különösen mióta megrágalmaztátok, LEZSIDÓZTÁTOK A RÉGIMAGYAROS KLIKKET!

   • KSZE Workshop said

    Jánoskám,
    nagyon leragadtál a hermeneutikánál. Persze, érthető. A hermeneutika éppen az együgyűeknek való olvasási módszer. A hermeneuta abból indul ki, amit a szöveg állít. Először mi is hermeneuták voltunk. Meglovagoltuk Jausst. Akkor már öreg volt, tűrte. Meg magyarul nem is értette, mit teszünk vele. De aztán találkoztunk Derridával, aki azt mondta, nem azt kell elhinnünk, amit a szerző el akar velünk hitetni, hanem amit le akar tagadni, vagy el akar titkolni. Azóta dekonstruáljuk a szövegeket. Vagyis azóta már nem vagyunk együgyűek, hanem többügyűek vagyunk. A heidelbergi naplónak azokra a helyeire figyelünk, ahol Petrőczi a tudatalattiját beszélteti, persze, tudat alatt, azaz anélkül, hogy tudna róla. Ettől a perspektívától sokat gazdagodott a szöveg is, meg a mi információink is. Lehet látni innen nézve, hol hazudik a szerző, hol hallgat el valamit, hol szépít. Ettől aztán nemcsak a – ahogy te nevezed – “gúnyolódás” alapjai tárulnak fel, hanem a szerző házasságának titkai, beteg lelkének szimptómái stb.
    Na, megpróbáltam elmagyarázni neked lebutítva a dekonstrukció lényegét. Lehet, hogy a te együgyű agyad nem fogad be több olvasatot, és sose fogod látni a szöveg mélyebb jelentéseit és önellentmondásait.
    Sokat veszítesz. Meg kell hogy mondjam, szerintem így még a Bibliából is sokkal kevesebbet értesz meg, mint amennyi egy teológustól elvárható.
    Akár még a(z őszintén feltárt) bűnei miatt kirúgott teológustól is
    Jánoskám, olvass, ne csak írj!
    Ezt tanácsolja neked barátod,
    Ernőke

   • Horváth János said

    http://mek.niif.hu/06700/06705/html/01.htm#10

   • Horváth János said

    Vajon hallottál-e már a “felülről való bölcsesség”-ről, meg a “lelkek megítélésének ajándéká”-ról? Azt hiszed, a felszínt nézem, és látom csak? Nem lennék Jézus tanítványa akkor….
    Mindenkiben van hiba. Benned is, bennem is. De itt nem erről folyik a szó….

   • P.S. I love you said

    Kedves János, ezt a “lelkek megítélése” dumát egy párszor már elsütötted. Néha az az érzésem neked is zártosztályon lenne a helyed. Jól elmulatnátok Sanyikámmal.

   • Horváth János said

    “Igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól.” Nem rövid távú, kétes győzelemre készülnek az Isten emberei. Tudnak ők várni türelmesen.

   • P.S. I love you said

    Kedves János, csak nem fenyegetsz? Isten emberei valóban azon vannak, hogy a győzelem ne rövid távú és kétes legyen, hanem hosszú távú és biztos. Ezen munkálkodnak akkor, amikor a csalások, hazugságok felderítésére vállakoznak, azért, hogy a református egyetem méltó legyen az igazi református szellemiséghez, hogy ne “rablók barlangja” legyen, hanem olyan intézmény, amit nem kell szégyellni, ha megkérdik hol végeztél. Ez nehéz küzdelem, mivel a hatalom és a hatalom mindenkori kiszolgálói a végsőkig ragaszkodnak csalással, mások eltávolításával megszerzett jogaikhoz.
    “Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit!”

   • régi kolléga said

    Becsületes, tisztességes. te ezeknek a szavaknak a jelentését se ismered. Szánalmas, amit itt összevartyogsz meg istenkedel. De nagy meglepetés fog érni: a Teremtő nem olyan mint Szabó András, hogy minden aljas, eszement ötletedet megvalósítsa.

   • Horváth János said

    P. S. I Love You-nak. Az egyház Ura: Jézus Krisztus, Aki Igéje és Szent Lelke által munkálkodik az Ő híveiben. És a gonosz emberek is az Ő uralma alatt állnak. Neki nincs szüksége önhatalmú hívei segítségére, mert azzal többet ártanak, mint használnak. Ismered a mondást: “mert az ő szívük meg volt keményedve”. Kinek a szíve? Hát a tanítványoké. Előbb alázatos bűnbánattal magunkat kell megtisztítani, aztán – remélhetőleg – az Úr Isten is tud majd használni minket is az Ő vállalkozásaiban.
    Az egyházjobbító szándékok soha sem emberi elhatározásból jöttek létre és érték el eredményeiket. Mindig csak akkor, ha Szent Lélektől voltak ihletve.

    Ha én engedelmes vagyok Jézus Krisztus iránt életem minden területén, akkor lehet belőlem reformátor – bizonyára.

   • P.S. I love you said

    Kedves János! Most látom, hogy e hónap 11-én töltötted be 56. életévedet. Ha megengeded a tegezésnél maradok, ha már mindenki tegeződik itt a blogon.

    Talán az, hogy az egyetemi meghurcoltatásod idősebb korodban ért, még jobban hozzájárult ahhoz, hogy túlzásokba ess a hit ügyeiben. Én továbbra sem értem, hogy te honnan veszed a bátorságot, hogy bárkit megítélj és olyan ajándékot tulajdoníts magadnak, ami lehet, hogy pont benned nincs meg és azokban pedig, akik azért küzdenek, hogy az igazság kiderüljön megvan. Őket, adott esetben ugyanúgy a Szent Lélek vezeti ebben a harcban és ők azok a mártírok, akiket az oroszlánok elé vetett a Birodalom, a Nagy Parázna. Sajnos, ebben az esetben a tanítók szíve keményedett meg, akik semmilyen módon nem hajlandók elengedni a hatalom szarvát és még a legkézzelfoghatóbb bizonyítékok ellenére sem képesek belátni vétkeiket. Sajnos Szabóban, Ballában, Pethőben a legapróbb jele sincs meg annak,ők hajlandók lennének bűnbánattal megalázni magukat és belátni, hogy az, amit elkövettek nem a Szent Lélektől van. Tőlük miért nem kéred, hogy alázatosan, Isten előtt térden csúszva könyörögjenek bűnbocsánatért azért, mert félrevezettek másokat? Hogy vegyék ki a gerendát a saját szemükből, mielőtt szálkát keresnének a másokéban.

    De ők eszementen ragaszkodnak a hazugságaikhoz, a csalással megszerzett hatalmukhoz, rangjukhoz. A nyilvánvaló bizonyítékok ellenére is. Vajon milyen példát mutat Pethő például azoknak a doktoranduszoknak, akik most kezdik tudományos pályájukat? Hogy nem létező publikációkkal, kitalált külföldi utakkal nagyon jól lehet karriert csinálni, csak jól kell helyezkedni. Nem, mondom, ebben a hitetlen, törtető világban ez tényleg bejön.

    Te semmivel nem tudod bizonyítani, hogy ennek a blognak az elindítóit nem a Szent Lélek buzdította, és hogy őket nem a Szent Lélek ihlette arra, hogy ilyen módon vegyék fel a harcot, pontosan az egyház megjobbításáért.

    Ahogy azt sem tudod semmivel bizonyítani, hogy te egyedül vagy birtokában a “lelkek megítélése” ajándékának.

    Egyébként: Isten éltessen sokáig! Remélem az Ő segítségével egyszer sikerül kiheverned a megpróbáltatásaidat!

   • Horváth János said

    Köszönöm jókívánságaidat. Én Pethőt nem ismerem, róla nem nyilatkozom. Balla Pétert kiválóan ismerem. Nem tudom elfogadni az itt rászórt vádakat. Miért nem? Megmondom: azért, mert itt szegény már úgy le van minősítve (hogy ilyen szépen mondjam), hogy már esélye sem lenne a védekezésre.
    Ugyanakkor nem kellene “más dolgába avatkozni” – ahogy az Ige mondja. Itt sok olyan dolog elhangzik, amihez semmi köze nincs – úgymond – az íróknak. Hiszen azért vannak felelős vezető emberek, hogy végezzék feladataikat. Itt pedig a blogírók rektorok, dákánok, püspökök, stb. tehát saját kezükbe vették az ügyek intézését – virtuálisan persze, mivel ténylegesen ezt nem tehetik. Nosza, akkor legyetek ügyészek, bírók, kirendelt ügyvédek, és tegyetek rendet a Református Egyházban, de legalábbis a Károlin!
    Jézus Krisztus iránti engedelmesség nélkül nem fog sikerülni. Már írtam: neki nincs szüksége fogadatlan prókátorokra. Ha pedig valakire igazán rábízza Ő egyházában a “rendcsinálást”, akkor azt Szent Lelke által irányítani fogja, és eredményt is fog elérni általa – még ha esetleg nem is annak életében – lásd Victor János, Kálvin stb. – de hosszú távon mindenképpen. A “prófétaság lelke” Jézus Krisztus igaz megértésében, a Tőle kapott bölcsességben, a Neki való abszolút átadásban rejlik.

    Visszatérve Balla Péterre: mivel – ahogy mondtam – én őt nagyon jól ismerem, ismerem azt is, ami benne Jézus Krisztus szerint igazán kritizálandó. Annakidején meg is beszéltük ezt, én tudomásul is vettem az álláspontját. Annak lényege az volt: “a szeretet nevében nem kritizálni, nem hadakozni, nem szembeszállni”. Nem vállalni a “hit kockázatát”.
    Pedig Jézus Krisztus “hármas tisztségéből” kifolyólag a keresztyén embernek is “hármas tisztsége” van: “papi, prófétai és királyi”. A “papi” azt jelenti számomra, hogy önmagamat hálaáldozatul Neki adom, a prófétai és királyi meg azt, hogy szóban és gyakorlatban mindent megteszek az Ő uralmáért. Tehát: “meggyűlölöm apámat, anyámat, feleségemet, stb Őérette”. Azaz: mindenki más csak a Jézus Krisztus iránti teljes engedelmességem függvényében jöhet szóba.
    Én magam sok közeli rokonommal (is) szembeszálltam a Jézus Krisztus nevében, mégsem lettek elneségeim, sőt semmi káruk nem származott belőle, inkább hasznuk. Mert a Jézus Krisztus uralma a lényeg, nem pedig a mi téveteg emberi gondolataink. Azok nem válnak javunkra.
    Nos, Balla Péter nem vállalta ezt a szembeállást – mindenekelőtt apósával. Ez tény, és ennek (is) súlyos következményei lettek (lesznek). Nyilván nem vállalta ezt sógorával szemben sem. És lényegében semmilyen vonalon igazán. Ezért igehirdetése – a mai lelkészek sokaságához hasonlóan – “erőtlen”. Egy olyan valaki mondta személyesen nekem, aki egy szolgálati helyen volt vele annakidején, hogy nagyon szeretett Balla Péterrel beszélgetni, mert igazán okos ember, és jó dolog egy okos emberrel beszélgetni. De – tette hozzá – “az igehirdetéseiben viszont nem volt erő”.

    Ez a probléma a Jézus Krisztus iránti engedetlenségben gyökerezik. Ezzel viszont Balla Péter egyáltalán nincs egyedül, ő csak – nagy teológiai tudománya mellett is – csupán fokmérője egyházunk hívő lelkészei, tanárai lelki állapotának.

    Ezzel együtt Balla Péter Krisztus tanítványa – mint sokan a hozzá hasonlók is. Ergo. a ti problémátok nem az a probléma, ami egyházunk igazi problémája.

   • Prédikátor said

    Hé, Próféta! Azért tették fel Pethőről a bizonyítékokat, hogy megismerd. Miattad, a te kedvedért. Őt nem kell ismerned, hogy nyilatkozni tudj. Elég, ha olvasni tudsz.
    Ha Balla igehirdetésében nincs erő (tényleg nincs, hiszen egy jelentéktelen, se hús, se hal emer), akkor pályát tévesztett. Akkor semmi haszna belőle a híveknek.
    Balla csak hozzád képest okos ember. A könyve alapján olyan korlátolt, hogy nem is tudja, mennyire.
    Elhiszem Neked, hogy nem értesz egyet Jakab Attila kritikájával. Hogy egyetérthess, előtte meg kellene értened.
    Mi itt nem az egyházat akarjuk megújítani, hanem az egyetmünket. Balla magánemberként megteheti, hogy nem tesz semmit. Ha nem vállal semmilyen kockázatot (egyébként kényszerűen vállal: a rossz döntésekét), akkor mit keres a rektori székben? Ez a második szereptévesztése.
    Te írsz egy harmadikról is, az apósával szembeni gyengeségéről: mit keres abban a családban? Ez is szereptévesztés.
    Ez az egész ember egy elfuserált pancser, elfuserált döntésekkel, elfuserált élettel – viszont egy halom pénzzel.
    Remélem, juttat belőle neked is, nem ingyen prédikálsz itt Jézus Krisztusról, hogy eltereld a figyelmet Pető bűncselekményéről és Balla bűnpártolásáról. Ebben a posztban erről van szó.
    Ha Jézus Krisztusról elvontan akarsz prédikálni, keresd meg a megfelelő blogot.
    Ez itt nem az. Ez egy egyetemi blog, és ehhez a témához nem értesz.
    Egyébként te vagy a legamorálisabb lény ezen a blogon, mert a nyilvánvaló bűncselekményekről tudomást sem veszel, azok szóvátételét viszont bűnnek tartod.
    Nem Jézus lakik benned, hanem a sátán. Csak zavart tudatodban összetéveszted a kettőt.

   • animus said

    Igaza van Prédikátornak! Horváth (?) János prófétai üzemmódban kinyilatkoztatásokat tesz. Annak alapján ítéli meg az embereket, hogy SZERINTE találkoztak-e Jézus Krisztussal.
    NEM ERRŐL VAN SZÓ: Balla 2 milliót kap: ez a sztenderd rektori fizetés, ezt kötötte meg Hiller miniszter egy elvtelen paktumjában. Szóval Balla 2 milliót kap. Mit tesz?
    Sorra-rendre távolítja el az egyetemről a megfelelő HABITUSsal rendelkező, tudós embereket. Ebben a Jobbik súg neki (após, sógor, sógornő, az egész klán).
    Mit nem tesz?
    Nem tart(at)ja be a törvényességet. A MAB tavaly ősszel felszólította, hogy ÁLLÍTSA HELYRE A TÖRVÉNYES RENDET A BÖLCSKAR IDI-je ügyében. Nem tette meg! Sőt, mint az iratok bizonyítják, tudott az okirathamisításról, tehát bűnrészes volt, vagy legalább bűnpártoló.
    És akikről itt a blogon sokan elfeledkeznek: BECSAPJA A HALLGATÓKAT AZZAL, HOGY EGY EGYETEMNEK LÁTSZÓ PÉNZMOSODÁBA CSALJA ŐKET. Itt lelejmolják a fejkvótát, amit hoznak, átusztatják testvéri kazah bankokon és a saját, ill. az újfasiszták céljaira fordítják.
    EZT TÁRJUK FEL MINDEN ESZKÖZZEL. ÉS NEM NYUGSZUNK ADDIG, AMÍG A BŰNÖSÖK – IGEN, BALLA IS – EL NEM NYERIK BÜNTETÉSÜKET.

   • Horváth János said

    Manapság a református lelkészek 80%-ának “erőtlen” az igehirdetése. Dehát ez régen is így volt. Ez éppen olyan, mint hogy a tanároknak 80%-a rossz tanár.

    De azt is mondhatnám, és igazat mondanék, hogy a reformátusoknak 80%-a nem is református. – (És lehet, hogy mindhárom esetben emelni kellett volna a %-ot.)

   • Horváth János said

    Prédikátornak: Én nehezen “hiszek”. Mert már 36 éves tapasztalatom van arról, hogy az igazságot nagyon kevesen ismerik és értik. Lehet, hogy Pethő olyan, lehet, hogy nem. Majd, ha lesz alkalmam, utána járok. Nem olvastam tőle semmit, nem hallottam prédikálni. És nem fogom elhinni ismeretlen barátaimnak csak úgy, miután látom, milyen harcmodor folyik itt.

   • dark side said

    Vegyétek észre, drága barátaim, hogy ez az állítólagos horváthjános az interakció nehezítésére van fizetve.
    Amit művel, az jóindulatú magyarázat szerint: egy másik diskurzusban, a hit diskurzusában beszél. Tud és nem argumentumokat mérlegel.
    Olyan, mint egy tipikus bakkecskeszagú, piszkoskörmű vidéki pap viselkedése.
    A BLOGFENNTARTÓJÁNAK: MODERÁLJÁTOK MÁR KI!

  • ElemiLogika said

   Nem kell “hinned”. Elég, ha olvasni tudsz. Pethő két életrajzát és két publikációs jegyzékét kell összehasonlítanod. Mindkettő eltér egymástól. Vagy az egyik igaz, és a másik hazug, vagy a másik igaz, és az egyik hazug. Hogy Pethő hazug az a kettő alapján tény. Elemi Logika, még együgyűek számára is érthető kell hogy legyen.

   • Prédikátor said

    De debilek számára nem. És hamis próféták számára sem, akik nem akarnak se látni, se hallani, se érteni. Horváth János olyan, mint a szemét, fülét, száját befogó 3 majom együttvéve.

   • ANIMUS said

    Ilyen értelmi fogyatékosokat bocsát ki a teológia: gratulálunk! A 2 milliós fizetésű Balla is egy ilyen a festett hajával és az ordenáró konfekciós öltönyével. Valószínűleg kognitív szinten nem is fogja fel, mit mond, mit tzesz: A HEGEDŰS KLÁN TÁVIRÁNYÍTOTT ROBOTJA.

   • Horváth János said

    Ugyan már! Én csak és kizárólag azt a módszert kritizálom, ahogy ti itt hadakoztok. Előítéletes, gyűlölködő igazságérzettel, “önhatalmúsággal”, amelyik mögött nincs ott a Jézus Krisztus személyes ismerete, nem lehet igaz ítéleteket hozni az egyházban. Csupán ennyi a bajom. Attól még Pethő lehet ilyen is, olyan is. Majdnem mindegy addig, amíg nincs “illetékes” kritikusa. És ez érvényes az egész vonalon.

 9. réti pipitér said

  Ne lopj, Szabó Andris többet! Árt az egészségednek! Mit is mondott az orvos az epehólyagműtét után? Ez bizony egy életre kihat. Hiába szenteli gyönyörű hitvesed a hencidai úrasztalán az abált szalonnát, a TISZTA LELKIISMERET LENNE A TE LEGFŐBB GYÓGYÍTÓD.
  Persze aki mind a tíz parancsolatot megszegi, bár a paráználkodást tiltót csak a jobb kezivel, annak se LELKE, se ISMERETE NINCSEN. Nem nevezem agyatlan állatnak, mert túlságosan jól ismerem a körülöttünk élő drága, tiszta kis lényeket.
  Te pedig, másfél mázsa abáltszalonna és aljasság, sporiázisos bőrrel borítva FÚJ!

  • Horváth János said

   Te meg krisztuskövető lennél, vagy mifene? Ha majd az Isten rád terheli a bűneidet, szaladnál még te fűhöz-fához….

   • dark side said

    Petrőczit nem szereti senki, még a másfél mázsányi abáltszalonna a szporiázisos bőrével se. Az is másról képzeleg, mikor kiveri magának a 140 négyzetméter egy sötét zugában. Egy nőszerű nőre gondol, neve is van, legközelebb megírjuk.
    Átkozódj nyugodtan, nagyon vicces.
    Azt hiszed, on line kapcsolatod van a Teremtővel, és ha felszólsz neki, az lesújt a te ellenségeidre? Még annál is hülyébb vagy, mint amilyennek látszol.
    Firkálj nyugodtan, nagyon felment az olvasottságunk, az Irodalomtudományiban mindenki ezt olvassa, különösen mióta a szporiázisos nyilvánosan lefélzsidózta H. I.-t, aki elintézte neki az ELTÉ-n a habilitációt.

   • Horváth János said

    http://mek.niif.hu/06700/06705/html/01.htm#9

   • P.S. I love you said

    Ahogy a blogon látom, Pethővel most épp az történik, hogy “szalad fűhöz fához”, hamar Hansági Ágikához, mert Isten ráterheli a bűneit és kiderült milyen ember is ő valójában.

 10. dark side said

  NA LÁM, CSAKUGYAN BEDUGULT ÉS MINDENFÉLE FÉLKÉSZ BIBLIAI SZÖVEGEKET NYOM BE.
  Megértem. Amiket ír, az tökéletesen elárulja őt, Petrőczi Évát. Aki most akadémiai doktor akar lenni. Azok után, hogy a férje, Szabó András lefélzsidózta H. I-t és nem engedte annak feleségét és sódornőjét oktatni a Károlin az első nagy vérengzés 1998 szeptembere után.
  Pertrőczi meg elröfögte mindenkinek, hogy milyen hülye H. G. (H. I. felesége) meg milyen primitív H. I. (H. I. sógornője és N. L. felesége) Szabó már előtte hátbaszúrta H. J.t és folyamatosan alázták Sz. G-t.
  Akik mindezeket az embereket kedvelik, nagyra tartják, azok fognak téged, petrőczi, akadémiai doktorrá emelni?
  Ez talán még e te barázdálatlan agyadba is belefér.
  Irjál szépen, nagyon élvezzük!
  Kell egy kis humor ebbe a nyári hőségbe!

 11. szvetlana said

  Judge-gyal egyetértek: igen, ha ránézünk Ballára, akkor mi jut eszünkbe? bŰNELKÖVETÉS, BŰNSEGÉDI BŰNRÉSZESSÉG, BŰNPÁRTOLÁS. Szóval ez az ember szinte kimerítette a BTK-t, talán a fegyveres utonállást kivéve (ahhoz gyáva ugyanis). Ott ül több emelet kolumbárium fölött, pár lépésnyire dr. takács nádor utcai irodájától (abban is van egy balla) és azt gondolja, azt tehet, amit akar. Pl. átcsurgathatja az állami fejkvóta pénzeit a Jobbik kasszájába, ha gáz van, legföljebb kimossa dr. Takács.
  Bár én takács vesztett ügyeinek listáját látva nem lennék ennyire optimista.
  Igen, igazad van, Karasszon ehhez képest egészen EMBERSZABÁSÚ. Egy felületes, önhitt, de talán mégiscsak ember.
  Esetleg még tanulhat is Grüll bírálatából.

  • Horváth János said

   Nyilván ha nem lennél olyan tragikus, komikus lennél. Így azonban akik Ismerik Ballát, tragikomikusnak tartják véleményedet. Ugyan kellemetlen, ha valakit így rágalmaznak, de – a keresztyének tudják – annak lesz igazán kellemetlen, aki rágalmaz. Még szerencse, hogy nem az emberé az utolsó szó…..

   • szvetlana said

    Olyan boldog vagyok, ha írsz, Évi, vagy nevezzelek inkább janinak? Bár, ahogy rád néz az ember, a biszex jelleg nyilvánvaló. Mióta fölhíztál bálna formájúra és Szabó is visszatért a jobb keze a felesége opcióhoz, előled meg már a sánták, bénák is sírva szaladnak a Ráday u. 28-ban, nyilván elgondolkoztál egy új nemi identitás kialakításán.
    Figyeljük próbálkozásaidat, barátaink bársony talpakkal jönnek-mennek a tetkó szalon előtt, a kutyaszarokat kerülgetve, felsandítanak ablakaidra és ha kiteszed hatalmas tányértalpaidat, követnek.
    Tudunk rólad mindent, Évi-Jani.

   • Judge said

    Méghogy Ballát alaptalanul rágalmazzák? Fent van a blogon az a levél, amiben jelentették neki Mészáros, Hansági és Szabó András közös csalását. És mit tett Balla? Elnémította, fenyegeti, és próbálja kirúgni, aki hozzá fordult. Mi ez, ha nem vegytiszta bűnpártolás?
    Ballának jelentették Pethő Sándor nyílt, arcátlan, szemérmetlen csalását, amivel 8 éve folytatólagosan károsítja meg a magyar társadalmat. Mit tett Balla? Elhallgattatta az esetet jelentőket, a legmagasabb pozíciókba emelte Pethőt(dkánhelyettes, EDHT-tag) és továbbra is utaltatja neki a professzori fizetést meg a vezetői pótlékokat.
    Eszednél vagy? Tudod, hogy mit beszélsz? Vannak együgyű, jámbor őrültek, akiket a világ akár még szentnek is tarthat.
    De te nem ezek közé tartozol. Te csak játszod a hülyét. Te a bűnpártolók sátánja vagy.
    Hogy mered szádra venni Jézus Krisztus nevét?
    Hiszen te magad vagy az Anti-Krisztus.

   • haynau said

    Ó, ismerjük mi jól Ballát, az egyháztörténet úgy fog rá emlékezni, hogy ő volt a reformátusok Haynauja, a vérengző vadállat, ai mások helyett végezte el a piszkos munkát. Valószínűleg úgy is fogja végezni, mint az igazi Haynau:

    “Haynau különös kegyetlensége lassanként az osztrák udvar számára is kényelmetlenné vált, s 1850-ben felmentették, jelentős mennyiségű államkötvénnyel méltányolva véres szolgálatait.

    Az immár végleg nyugállományba vonult hadfi hírhedtségére jellemző, hogy angliai utazása során, Londonban egy munkásgyűlés két résztvevője felismerte és megverte, a híradások szerint az „Ezt Aradért kapod!” felkiáltások közben. Állítólag Giuseppe Garibaldi londoni látogatása során meg akarta keresni a két elkövetőt, hogy megköszönje nekik Haynau összeverését. Éppen így járt Brüsszelben is, ahol a nők korbácsolását vetették szemére. Párizsban a kormánynak mindent el kellett követnie biztonsága megóvására, Berlinben ellenben nagyon ünnepelték. Bécs városa visszatérése után díszpolgárának választotta, akárcsak Budapest.

    Halálának oka valójában ismeretlen, mivel eszméletlenül találtak rá, és úgy vélték, nem él. A halál pontos okának kiderítéséért elrendelték a boncolást, amit a koponya felnyitásával kezdtek. Az elborzadt orvosok csak ezután vették észre, hogy Haynau valójában él, mert az agya lüktetett.”

    Jól illeszkedik abba a történelmi tablóba, ami most uralja a Károlit. Van már egy csomó Gyurcsányunk, néhány Koppányunk (akik szerint a monogámia csak zsidó furfang), meg kialakult bár Borgia-család jellegű képződmény is (akik aztán tényleg nem ismernek sem Istent, sem embert).
    Igazi történelmi egyetem ez a Károli!

 12. Horváth János said

  Az alaptalanul megrágalmazottaknak küldöm szeretettel.

  • Kirúgottak Klubja said

   Köszönjük, hogy Te is próbálsz szólni értünk, akiket Szabó András és Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes alaptalan rágalmaira, a meghallgatásunk nélkül rúgtak ki, állítottak félre, szorítottak ki vagy üldöztek halálba. De mi a te védelmedet nem igényeljük. Elégedettek vagyunk Johannes képviseletével. Ha nem tudnád, ez a blog az alaptalanul megrágalmazottak blogja. Nem támadás, hanem védekezés volt az eredeti célja. Az alaptalanul megrágalmazottaknak is kell fórum, ha az alapalanul rágalmazók minden kommunikációs csatornát elzárnak előlük. A püspökük nem áll velük szóba, mert csak Szabó Andrást és Kulcsár-Sabó Ágnest hallgatja meg. Az internet az egyetlen hely, ahol elmondhatjuk, kik is az alaptalan rágalmazók, akiknek ez a fő hivatásuk, ebből élnek, és méghozzá milyen jól!
   Talán ismered Karinthy híres költeményét:
   “Nem mondhatom el senkinek – elmondom hát mindenkinek.”
   Ez lehetne akár Johannes Calvin blogjának mottója is.
   (Azért jól esik a szolidaritásod.)

  • Vajjómer said

   Hát, kedves Horváth János, akárki is vagy, azért azt fontold meg: a Jézus (“nyájas és szelíd”) egyszer mégis ostort fogott — amikor a templomot megtisztította a kufároktól. Hát nem tudom, hogy ha ma bevonulna Budapestre Jézus, és megtisztítaná a Ref. Egyházat a kufároktól (hogy erősebbet ne mondjak), vajon mi maradna belőle. Én mégis talán jobban örülnék neki. Református becsületszavamra.

   • Horváth János said

    Az igazság pillanat mindig eljön. Ha sokat kell is várni rá. Csak – ahogy Pál apostol mondja: “felöltözötten is nehogy mezítelennek találtassunk!” Én azt hiszem, sokkal inkább tisztában vagyok úgy a református, mint az egyéb keresztyén egyház(ak) konkrét bűneivel, mint itt sokan mások. És hiába védekező platformnak indult (volna) ez a blog, azzal a stílussal és lelkülettel, ami uralkodik benne, nem méltó Jézus Krisztushoz, és ezért semmi dicséretet nem érdemel, sem pedig eredményt így nem fog elérni. stb.

   • Vajjómer said

    A stílust és a lelkületet majd számon kéri rajtuk az Isten. Én viszont azt is szeretném már mihamarabb látni, hogy “nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék.” És ha ez esetben Mohamed nem megy a hegyhez, hát lehet, hogy a hegy megy Mohamedhez.

   • animus said

    Évi-Jani, ezt te csak reméled, hogy nem fogunk eredményt elérni! FOGUNK ÉS NEKTEK AZ ANDRISSAL EGY 140 NÉGYZETMÉTERNÉL SOKKAL KISEBB HELYEN KELL MEGHÚZÓDNOTOK. Persze, voltatok ti panelprolik is aranyanyám vagy nevezzelek aranyapámnak? A Mátyás utcai lakás berendezését is a református raktárból szereztétek, … fizette a két hatalmas szállítókocsit,
    HULLARABLÓK!

  • réti pipitér said

   Köszönjük azok nevében is, akiket te meg a férjed FASISZTÁNAK NEVEZETT. AZ IGAZO FASISZTÁK TI VAGYTOK, AKIK LEZSIDÓZTOK NAGY TUDÁSÚ, TISZTESSÉGES EMBEREKET, PL. H. I.-T

 13. szvetlana said

  ÚGY ÚNOM EZT A KÉTES IDENTITÁSÚ Horváth János/Petrőczit. Csak mivel annyira gyagya, megrpóbválja átvarázsolni magát az üldözöttek közé. Pedig ő (meg a Szabó) nem adták vissza az egyháznak a kölcsönt a Mátyás u. 20. lakásra, erre kaptak még 8 millát Princztől (Princz is üdlözött benneteket, picinyeim?), intézetvezetőnek nevezte ki a férje, sőt professzornak is felterjesztette a MAB-hoz. Amin aztán hasukat a röhögéstől…
  Most meg miután még a sánták és a bénák is futnak tőle, annyira visszataszító, a saját férje pedig visszatért hűséges élete párjához, a jobb kezéhez, itt kukorékol a neten. Azt hiszi az idióta, hogy egy nagyszerű álidentitást talált magának annak a szegénynek az összes szenzitiv adatát feltéve a netre.
  Ne törődjetek vele. az esik neki a legrosszabbul.

 14. dark side said

  Nagyon jó volt a történelmi jellemzés a Károliról! Csak nekünk még bűnözőből is ilyen kisszerű, sikk és kellem nélküli ótvar jutott!
  Borgia család: van itt egy: Szabó András családja, háttérben Szabó püspökkel mint sógorral. Csak a Lucrezia Borgia szerepére Petrőczi jut, aki alig tud végigdöcögni 120 kilójával a kutyaszaros Mátyás utcán. Míg ellenben Lucrezia Borgia meztelenül végiglovagolt és mindenki csodálta testének szépségét. Na, erről a mi Évánk esetében nincs szó, bulimiások ajánlják tuti tippként fotóit, pl. azt amelyen grizzlymedvének öltözve ácsorog a Heidelbergi vár udvarán (Ó, irgalom atyja, ne hagyj el!), a vár szégyenében majdnem beleszakadt a Neckarba.
  Szóval: pitiáner család abált szalonnát falatozik vöröshagymával (elvégre a leheletük frisseségéért is kell tenniük valamit) a hazaprivatizált hencidai úrasztalnál.
  És azon gondolkodnak: kit rúgjunk ki, kinek nyaljunk be?
  De értelmi fogyatékosok lévén nem mindig “lelik nyitját sarka felől az ajtónak”, hogy egy nagy magyar református költőt idézzek abból a tengerből, akit nem ismernek. Bár Petrőczi már többször végignyálazta undorító verseivel.
  Az A ZSIDÓZÁS AZ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET NAGYJAIRÓL NEM VOLT VALAMI JÓ ÖTLET, nem igaz, nyóckeri Borgia-Szabók?

 15. réti pipitér said

  Hát igen, a másik is gyönyörű, ahogy 2008-ban vigyorog és informálja a jelenlevőket a “hazai fejleményekről”! Igen, hogy lopjuk el lelkészként, dékánként, rektorként az állami pénzeket, hogyan ígérjük meg a miniszterelnöknek, hogy emeleteket huzatunk a Kálvin tér 9. műemlékjellegű
  épület tetejére, hogyan vegyünk 1 millióért kristálycsillárt a fejünk fölé és lanthátú székeket a fenekünk alá!
  Persze, persze, Szabó András “testvéri” bűntársi segédletével!

 16. Horváth János said

  És nem szégyellitek magatokat. Majd fogjátok. Mellesleg annyi fáradságot sem vesztek magatoknak, hogy megnézzétek a MEK-be küldött Victor János-anyagokat, meg az előszómat a Prédikációs kötethez? Akkor legalább annyit megtud(hat)nátok, hogy valóban a magam nevében írok, nem pedig névtelenül, gyáván, mint ti,

  • Komáromi Csipkés György said

   Te szerencsétlen szerepzavaros azzal a régi, senkit nem érdeklő salabakterrel! Ha nem te vagy a Petrőczi, amit kétlek, akkor tűnj el innen, de sürgősen! Kutya se kiváncsi rád!

  • Homo-homo said

   János, te tényleg nem vagy gyáva. Minden blogolvasó tiszteli a bátorságodat, amiért coming-outoltál, és nyíltan feltártad a bűnödet, ami miatt kirúgtak a lelkészek közül. Szerintem se P. Sanyika, aki bűnbevitt, se B. Petike, aki féltékenységből elárult, mert ő is Sanyikánál volt érdekelt, nem érdemlik meg az áldozatot, amit értük hoztál.
   Ám lehet, hogy Te így értelmezed a krisztusi példát a 21. században.
   Akkor, amikor lebuktál, a fél valagadat már szétrúgták. Most ahelyett, hogy örülnél a maradék sitzfleischednek, visszajössz, és a talpuk alá tartod a valagad másik felét is.

 17. incitatus said

  Horváth Jánosnak egy koherens-konzisztens képet kéne kialakítania magáról, hogy higgyünk benne! Ha erre kognitív képességei nem teszik képessé, akkor hagyja a fenébe a szerepjátékot! Ha ő lenne szegény meleg teológus, akkor aller Achtung a coming outolásától, de akkor mit sikoltozik, ha petrőczi öreganyjáról valamit írnak, vagy személyesen a 120 kilos értelmi fogyatékosról!
  Szóval: fiúk, lányok: mérjétek fel józanul a KOGNITÍV KÉPESSÉGEITEKET és azon túl ne merészkedjetek!
  Különben az történik veletek, ami Szabóval, Petrőczivel, Ballával, Hermannal, Hanságival, meg Kováccsal: rajtuk röhög a magyar bölcsészvilág és nemsokára az ügyészi feljelentések is megteszik a magukét!
  Évi, András, nem emlékeztek? Volt már nálatok rendőrségi házkutatás! Akkor is találtak nem kevés TERHELŐ ANYAGOT! mOST IS FOGNAK!
  Én a helyetekben nem hívnám ki a sorsot. Persze moral insanityk és értelmi fogyatékosok fejével nem tudok gondolkodni.

 18. french kiss said

  Ne izguljatok, drágáim! Én leszek a dékán, megmondta az E. világosan. Akkor pedig p..n rúgom a vén l..a Petrőczit, semmi kétség. AVEC PLAISIR! Az E. csak viccből mondta neki, hogy írjon egy villámdokit, SEMMI ESÉLYE A VÉN SZÖRNYETEGNEK MEG A DADOGÓS SZPORIÁZISOS (fúúúj) FÉRJÉNEK.
  EÉ FOGNAK TŰNNI, CSAK ÉN MARADOK, AHOGY AZ E. MONDTA. mEG AZ ÁGI, A HANSÁGI EGYELŐRE. aZ e-NEK VELE IS MÁS TERVEI VAnnak. Mit ez a besavanyodott, torz testű, proli némber az ÉN EGYETEMEMEN?
  MI AZ E-VEL TÁVLATOSAN GONDOLKOZUNK. A HANSÁGI MEG EGY RÖVID TÁVÚ LÉNY.

 19. Horváth János said

  SZÍV ÉS AKARAT IS.

  1. hét, ötödik nap. Péld. 8, 12-21.

  Az a bölcsesség, amit Isten kínál nekem, nem olyan, mint az emberi bölcsek tudása. Ez összefér sokszor nagyon romlott érzésekkel és nagyon rest és tehetetlen akarattal is. Nem úgy amaz. (17.)
  „Az engem szeretőket szeretem” – mondja az isteni bölcsesség. A szívem hajlamait is kívánja. Különben az eszem soha sem fogja felfogni. Azért nem érti meg sok ember Isten gondolatait, mert a szíve mélyén nem is szereti őket.
  És ha befogadtam, továbbra is uralkodni fog ez a bölcsesség az érzelmeim világában is. Mint a művész keze alatt a hárfa húrjai, úgy az én szívemben is csak tiszta hangok fognak támadni. Riadva fordulok majd el mindentől, ami rút. (13.)
  „Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak” – mondja továbbá az isteni bölcsesség. Kívánja tehát az akaratom megfeszítését is. Nem mindig útszéli fáról leszakítható gyümölcs, néha bányák mélyén rejtőző arany.
  És ha megtaláltam, úrrá is lesz az akaratom felett. Igazgatni, fegyelmezni, irányítani fogja azt. S az eredmény az lesz, hogy munkás életem dicsérni fogja Istent, akár kis, akár nagy birodalom gondja van is rám bízva. (15-16., 18-21.)
  Mennyire szeretem? Mennyire keresem?

  • Homo-homo said

   Még hogy a te bölcsességed isteni! Az még emberinek is gyatra. De tényleg összefér “nagyon romlott érzésekkel”. Te magad mesélted, hogy bűneid miatt csaptak ki a teológiáról. Aztán azt is, miféle bűnök miatt. Tényleg nagyon romlottak.

   • Horváth János said

    Tudod te, mi az a jézusi bűnbocsánat? Nem hinném, ha így nyilatkozol. Úgyhogy nem lehetsz igazi “Homo”.

  • zeze said

   Ebből a kegyes barom Horváthból legyen már elég legalább itt, van belőlük éppen elég az egyházunkban. Ezért nem megy előre semmi, mert ez a szemellenzős buta és álságos kegyeskedés minden őszinteséget gátol. Ez bénít mindent több évtizede… (Volt akinek az ilyen irány adatott a diktatúra évtizedeiben mint előre menekülési-fejlődési út, de ma ez inkább már csak hátra lépés és hátráltatás, vagyis káros és kóros!)
   Keressen magának lelki és fizikai segítséget Horváth!

 20. SZVETLANA said

  Ugass, csak, Petrőczi, úgy látszik, azt akarod, hogy a blog elől vigyenek el a rendőrök téged meg a bűnöző férjedet, a másfél mázsás szporiázisos szabót.

 21. Horváth János said

  SZVETLANA, tisztelettel kérdezem, hogy lehetsz ilyen korlátolt?

 22. réti pipitér said

  Na, most lebukott horváthjános. Egy homoszexualitással vádolt ne tudná, hogy a HOMO erre utal???
  PETRŐCZI horváthjánosként most próbálja el előttünk azt az őrülési jelenetet, amellyel majd az ügyészség előtt akar debütálni: hogy semmit se tudott férje. Szabó András köztörvényes bűncselekményeiről.
  Vsak mivel szellemi képességei igencsak szerények, erre futja: konzisztens-koherens szerepkialakításra már nem.
  Petrőczi különben csalta szabót mint a répát a ráday 28 sötét könyvraktárában is, amikor még talált olyan férfit (???), aki nem hányt a puszta látványától.
  Ha horváthjános nem hagyja abba a papagájkodást, megírjuk a neveit is azoknak a ráday utcai dicső férfiaknak, akik SEMMITŐL SE UNDORODNAK. Még attól se, hogy lyuksógorságba keveredjenek szabóval.

 23. joszif brodszkij said

  Eva, dura moja!
  Hagyd má ezt a horvátjános pszevdonyimot! Nem illik a te egyszerűségedhez (v. ö. Dosztojevszkij: Igyiot), ezek, akik itt irnak, mind sokkal okosabbak nálad, ne vedd fel a harcot velük!
  Széttépnek, ellentmondásokba kevernek, szégyenbe hoznak!
  Féltelek, milaja, feljövök érted a síri világból, s oda leviszlek magamhoz. Ezek a gonoszok oda nem követnek, ne félj, meg a nagyfejű, de kis… szabótól is megszabadulsz.
  Celuju krepko
  tvoj Joszif

  • Horváth János said

   Hogy Chamberset idézzem neked, fiam: “A Szent Lélek, belső legyőzhetetlenség.”
   Nosza, vedd fel Vele a harcot!

   • Prédikátor said

    A szerénység Horváth Jánosnak nem erénye. Úgy érzi, őt eltöltötte a Szentlélek, és Jézusnak érzi magát, amikor odatartja a másik felét is, csak nem az arcának, hanem az alfelének. Istennel méri magát. Nem semmi.

   • Seelsorger said

    Kedves Prédi, Pipi, Szvetljo, Homo, és egyéb érintettek!

    Úgy tűnik, nem sok református hittani ismerettel rendelkeztek, hogy felmérjétek: amiket H. J. ír, azok megállnak a református teológia alapján. Hogy kicsoda is H. J., azt IP-cím-azonosítás és további kutatások nélkül nehéz lenne eldönteni, az azonban gyanús, hogy nem P. É., neki ugyanis aligha van annyi teológiai (alap)ismerete, hogy ilyen kommenteket gerenáljon.
    A blog hangneme ocsmány, ezt őszintén beláthatja bárki. Láthatólag a hittani ismeretek színvonala is a nulla felé jár.

    Ami az érem másik oldalát illeti: H. J.-t pedig láthatóan felkavarta a blog ócsároló hangneme, és összetévesztette a Szentlelket felkavart indulataival. Ezért elég lenne neki inkább megfontolásra bocsátani azt a gondolatot, hogy erkölcscsőszként itt aligha fog rendet teremteni. Talán próbáljon meg gondolkodni mindkét fél fejével, azt a Szentlélek bizonyosan megáldja.

   • Bibliaolvasó said

    Seelsorger, valaki itt csak viccből írja, hogy HJ Petrőczi, mert olyan vehemensen szajkózza hogy Szabó és PÉ becsületes emberek, mikor mindenki előtt ott vannak a bizonyítékok, hogy loptak, csaltak, hazudtak. Mindnyájan tudjuk, hogy HJ egy bűnei miatt kirúgott teológus, ő maga írta, aki most a bűnei miatt vezekel, elég furcsa módon. Kicsit hibbant prófétára veszi a figurát, és igyekszik a bűnözőket fementeni, és a leleplezőket fenyegetni. Nem hibbant próféta, hanem provokátor, akit Balláék ezért fizetnek. A bloggazda nagyvonalúságára vall, hogy mindennek ellenére mégis beengedi.
    A blog hangneme szerintem nem ocsmány, a hsz-ok hangneme vegyes, mint minden blogban. A posztok pedig szerintem tárgyilagosak, informatívak, okosak és szellemesek.
    És azért bibliaismeret is akad a hozzászólásokban.

   • Horváth János said

    Kedves Lelkigondozó!

    Én Oswald Chamberstől és Victor Jánostól tanultam a Krisztus-követést. Én tudom, mert az Isten megmutatta nekem, mi a baj a Református Egyházban. Egy szóval: az engedetlenség. Ami mögött egy másik szó húzódik meg: a bölcstelenség. De a krisztusi alap – természetesen – sokaknál megvan – legyenek azok vezető avagy egyszerű gyülekezeti tagi poszton.
    És ha fel akarnánk tárni a bajokat, egészen a rendszerváltásig kellene visszamennünk. Azután még előbbre is – természetesen.
    De nem emberi erővel kell hadakozni, mert annak soha sem lett még jó vége az egyházban.
    Nem szokásom összetéveszteni a Szent Lelket a saját lelkemmel.

   • Seelsorger said

    Ja hogy ti ismeritek egymást?… Ez viszont érdekes fénytörésbe állítja a blogot…

   • garabonciás deák said

    Aranyom, Seelsorger, itt a hozzászólók egy része nem egymást ismeri, hanem a Károlit, ez a közös pont. Ha megkérdezel vagy háromezer egyetemi hallgatót és oktatót, és mind ugyanazt mondja, akkor talán érdemes elgondolkodni azon, hogy talán tényleg probléma van, és azt orvosolni kéne. Vagy mondjuk becsukni az egyetemet, ha már az orvoslásra a híres reformátusoktól nem futja, csak a nyakló nélküli pénzsikkasztásra és szélhámosságra. A jelenlegi református egyház úgy néz ki, mint önmaga karikatúrája, ha az alapítók ezt látnák, szemforgatva könyörögnének új reformációért!

   • Pszichiáter said

    Garabonciás! Szerintem Seelsorger itt Horváth János és a Jóisten személyes ismeretségére célzott. Ez tényleg más megvilágításba helyezi – nem a blogot, ahogy Seelsorger írja, hanem – a Horváth János-jelenséget. Kirúgásának oka nemcsak szexuális mássága lehetett, hanem az is, hogy úgymondjam sugallatai vannak. Az első kérdés, hogy tényleg hibbant-e, vagy csak ezt alakítja? Hajlok az első lehetőségre. A második kérdés, hogy ki szabadította rá ezt az elmebeteget a blogra? Mert aki ezt tette, az tudatosan cselekedett. Hogy nem véletlenül talált ide, az biztos. Balla Péter vagy Szabó András környezetében kell a felbújtót keresni. Ugyanaz az évjárat, mint Szabó András, talán az ő gyerekkori cimborája? Vagy Szabó András apjának az ismerőse valahol a végeken? Biztosan nem Petrőczi: HJ egy fundamentalista és infantilis félkegyelmű – PÉ csak félkegyelmű.

   • Seelsorger said

    Köszönöm Pszichiáter védését, bár én az előzőre gondoltam, csak H. J. megelőzött az Enter lenyomásában. Csak azon gondolkodtam el, hogy minek is tartsam a blogot.
    Református? Ha magukat reformátusnak valló laikusok íják, azt még elfogadom, bár akkor is kérdéses, hogy milyen fényt vet a református jelzőre ez a hangvétel – nem csak a kommenteké, hanem a posztoké is (noha négyszáz éves hitvallásaink nem sokat mondanak a webhuszárság etikájáról).
    De hogy teológusok (ne adj’ Isten lelkészek) ne szólaljanak fel azért, hogy az indulatokat a reformátusság (vagy bocsánat, a kereszténység) égisze alatt hogyan kéne kezelni, hogy az ellenség szeretete mit jelent az igazságtalanságban, az igazság érvényesítésének milyen formái lehetnek egy visszás helyzetben – vagy ha mégis, azt valóban infantilisan és nevetséges éretlenséggel tegyék, az vagy az olvasók/kommentezők kontraszelekcióját mutatja, vagy azt, hogy az Egész Boltot be lehetne zárni.

   • Horváth János said

    Garabonciásnak. Hidd el, én is ismerek néhány hallgatót és tanárt a Károliról. Jóllehet a bajok nagyok, nem öntjük ki a fürdővízzel együtt a gyereket. Ebben különbözünk. És – ahogy látom – a Jézus Krisztus ismeretében és követésében is…

   • animus said

    Már ne hogy Seelsorger zárja be azt a boltot, amit nem ő nyitott meg. Bűncselekményeket követ el Balla Péter, a “református” egyetem rektora, Szabó András, a püspöksógor dékán, kazah bankokon utaztatják meg a magyar állam pénzeit. Ez mind nem gond, úgy látom, Seelsorgernek csak az a “gondja”, hogy némely mosdatlan kifejezés is becsúszik itt meg amott. Arról az egyetemről írunk, amelynek rektora, …
    Hát ennyit a lelkészek stílusáról.
    A blogot pedig mi csináljuk, nem mindenféle kibicek.

   • Horváth János said

    Pszichiáternek. Neked valószínúleg pszichiáterhez kéne menned. De én inkább Jézus Krisztushoz küldenélek tanulni….Nem szexuális másságom miatt rúgtak ki anno a Teológiáról. (Csk hogy tudd). Elmebeteg sem vagyok, habár a Jézus Krisztust igazán szeretőket és követőket gyakran éri ez a vád is. Te is (itten) meg akarnád újítani a református egyházat? Nosza, kezdd magadon! Mert akkor még lehet sikered….

   • Horváth János said

    Animusnak. Ha e blog kritikai írói tartanák magukat a református hitvallásokhoz, le(het)ne eredménye kritikájuknak. Természetesen a református hitvallások alatt a Bibliai igéket értjük, hiszen a “Biblia alapján való jobbra taníttatásról” lehet csak szó egyházunkban.

   • Seelsorger said

    @Animus: Szó nincs róla, hogy védeném azokat, akik egyházunk anyagi, erkölcsi és hitbeli lezüllését aktívan elősegítik. A Nagy Református Boltot pedig ha tehetném sem tudnám bezárni. De ha ez a blog a református igazak arányos metszetét mutatja, akkor inkább választok másik felekezetet. Egyelőre még bízom a kontraszelekcióban.

    A szájtépésen túl tett valaki egy lépést is annak érdekében, hogy véget vessünk ennek a cirkusznak? Úgy tudom, vannak köztünk még jogászok is.

 24. Bibliaolvasó said

  János barátom, te egyszerűen nem érted a Bibliát. Megpróbálom a te nyelveden és szinteden elmagyarázni.

  Péter valóban azt tanácsolta az olvasóinak, hogy szeretettel “bűnök tömegét fedezzék el” (1 Péter 4:8). De nem a súlyos bűnök palásolásáról beszél, hanem jelentéktelen hibákról, hiszen mindannyian megbotlunk, ezeket tényleg nem kell gyorsan közhírré tenni, nehogy megbántsuk őket (Jakab 3:2) Ahogy a vakolat és festék elfedi a fal hibáit, a szeretet is elfedi mások hiányosságait (Példabeszédek 17:9).
  A súlyos bűnöket (Mészáros, Szabó, Hansági és Pethő csalása, okirathamisítása, rágalmazásai és hamis tanúságai, mások kárára történt manipulációi, jogtalan előnyre szert tevés stb. mert hosszú a bűnlajstromuk) nem szabad azonban az Írás szerint sem fedezni, hanem a gyületkezetben felelős személyeknek jelenteni kell (itt: dékánnak, rektornak, Zsinatnak), hogy intézkedni tudjanak (2 Mózes 5:1; Példabeszédek 29:24). Megtörtént. És mit tettek a felelős személyek? Mejutalmazták a bűnösöket és megbüntették a bejelentőket, és a tetejébe a gyülekezet (egyetem, szakmai közvélemény) nyilvánossága előtt meg is rágalmazták őket. Vagyis a gyülekezet felelős személyei bűnpártolók és rágalmazók. Hát EZÉRT VAN A BLOG.

  Roppant szeretet- és Írás-ellenes lenne, ha engednénk, hogy olyanok, akik felháborító bűnöket követnek el, továbbra is kárt vagy gyötrelmet okozzanak ártatlanoknak (1 Korintusz 5:9 – 13).

  JÁNOS, TE SZERETET- és ÍRÁS-ELLENES VAGY!

  • Prédikátor said

   Nyilvánvaló, hogy János barátunk összetéveszti a bűnbocsánatot a bűpártolással. Bár az is lehet, hogy nem téveszti össze, hanem szándékosan összemossa, mert erre kapott megbízást. Hogy kitől? Balla? Szabó András? Esetleg maga Bölcskei? Egy kirúgott teológus elolvad a boldogságtól, ha ilyen feladattal bízzák meg, hátha még meg is jutalmazzák érte!

 25. Dr. Cat said

  Ma délután a Teremtő lépteimet a Mátyás utca felé irányította. (Meg dolgom is volt a környéken.) Igen, itthon vannak Szabó és Petrőczi, a piszkos ablaküveg mögött szennyesfehér rongyot lengetett a szél. Nekem, fejlett esztétikai érzékkel rendelkező lénynek nehezemre esik szembesülnöm Petrőczivel minden formájában: kulturálatlan írásaitól depressziós leszek, ruháitól kultúrsokkot kapok. Amit pedig itt a blogon művel Horváth János néven…
  Néha megkérdezem magamtól, ki is itt az állat…

  • KanDÚR said

   Kedves Dr. Cat, Te tényleg meg tudod ítélni – mint kifinomult lény – a maga súlyában ezt a Mátyás utcai lelki és fizikai szörnyet.
   Szóval, akkor azért írogat ismét, mert megjöttek a szabiról.
   Biztos ismét bőszen kutatgat a neten a puritánok után, mint ahogy Heidelbergben is tette – a naplócskája szerint.
   Hiába minden, tudós asszonynak tartja ezt a némbert midenki a környezetében, hiszen nem is tarthatja másnak. Hasonló a hasonlónak örül.
   Mióta átcsángált reformátusnak, azóta “gazdagít bennünket.
   Ilyenekért alapította annak idejé Benda Kálmán és nemzedékének egy része (Ritoókot kivéve!) az első refromátus egyetemet és azon belül bölcsész kart. Érdemes volt! Nem? Ritoókék és Tőkéczkiék aggodalma – utólag belátva – teljesen jogos volt! Ez egy nagy kerek nulla, amit ezek a személyek (Szabó, Kovács, Sepsi, Petrőczi, Balla, Hansági) képviselnek: szellemileg, lelkileg, emberileg, szakmailag és erkölcsileg!

 26. animus said

  Horváth János néven Petrőczi blogolt. Nárcisztikusan túlbecsüli saját személyét: azt gondolja, néhány felszedett bibliai szöveghellyel hitelesen ALAKÍTHAT egy teológust. Messianisztikus elképzelései vannak saját személyéről: OMNIPOTENCIA-képzelgései alapján azt hiszi, hogy MEGTÉVESZT MINDANNYIUNKAT személyével és egy fiktív személy bőrébe bújva ELHIHETI VELÜNK, hogy Ő és SZABÓ ANDRÁS BŰNTELEN EMBEREK, sőt, ÁLDOZATOK.
  Ez az akció egy nála lényegesen intelligensebb embernek sem sikerülhetett volna.

 27. régi kolléga said

  Ne hagyjátok, hogy Petrőczi a horváthjánosos magánszámával elterelje a figyelmet a LÉNYEGRŐL. Az IDI MAB által elrendelt vizsgálata nem történt meg, a törvényes helyzetet nem állították helyre.
  Közben azonban a blogon jelentkező új és régi barátainknak hála, sokkal többet TUDUNK A KÁROLI PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL és az egyetemen folyó visszaélésekről. Tény az, hogy évenként több száz milliót “csoportosítanak át” az államtól és egyéb forrásokból befolyó jövedelmekből. A kazah bankokon keresztül bonyolított tranzakcióknak NAPFÉNYRE KELL KERÜLNIE, A BŰNÖSÖKNEK MEG KELL BŰNHŐDNIÜK.
  KÖVETELJÜK AZ EGYETEMNEK EGY FÜGGETLEN SZAKÉRTŐI SZERVEZET ÁLTAL VÉGZETT TELJES ÁTVILÁGÍTÁSÁT!

  • jhnnsclvn said

   Nagyon helyes, hogy felhívod a figyelmet az IDI MAB által elrendelt vizsgálatára. Erről új információink vannak, aminek hamarosan szentelünk egy posztot. Megtörtént a vizsgálat, a hely szelleméhez képest aránylag alaposan. Csakhogy ennek eredményét soha nem tárták a Szenátus elé. Nyoma sincs a határozatokban. Mint kiderült azért, mert a vizsgálat eredményétmeghamisították. Hogy kik? Balla, Szabó András, Koncz és co. Ezt megírjuk majd pontosan.

 28. régi kolléga said

  NAGYON VÁRJUK! Egyébként nemsokára itt az október, az akkreditáció végső időpontja. Közeledik az IGAZSÁG PILLANATA.

 29. Horváth János said

  Kedves ide írogató reformátusok!

  Mi a véleményetek Victor Jánosnak Sebestyén Jenő gonosz támadásaira adott válaszára? (Mert bizonyára elolvastátok…)Nos, az a református védekezés és kritika, ami a Jézus Krisztus szellemében íródott. Ha olyan lenne ez a blog, akkor lehetne valami jó eredménye egyházunk helyzetének javulását illetőleg. Így azonban semmi pozitív eredménye nem lesz – mármint az íróira nézve.

  • jhnnsclvn said

   Kedves János! Örülök, hogy újra köztünk vagy. Victor János kitűnő írását szerkesztőtársaimmal olvastuk. Különösen ez a rész nyerte meg a tetszésünket:

   Inkább azt szeretném csak indokolni, hogy miért nyílt levélben, és miért nem magánlevelezés útján. Egyrészt úgy érzem, hogy jogom van erre. Ön …. egyházának közvéleménye előtt súlyosan kompromittált a szóban forgó cikkekkel. Ha Ön a nyilvánosság előtt kezdi, nem kifogásolhatja senki, hogy én is ott folytatom. … A nyilvánosság előtt tette közzé ő is rám nézve sértő, nyíltan ki nem mondott, de indirekte könnyen érthető vádjait, – a nyilvánosság előtt kell nekem is helyes megvilágításba helyeznem azokat.”

   A Mészáros Márton féle csalást (nem volt disszertáció, de volt 100%-os védés) a Doktori Iskola vezetője magánlevélben jelentette Balla Péternek. Balla Péter válaszul azonnal leváltotta őt, majd az egyetem honlapján az jelent meg, hogy a Doktori Iskola vezetője követett el súlyos szabálytalanságokat, ezért váltották le. Majd az egyik docens felbujtására megjelent egy blog, amelyikben ezt a professzort súlyosan megrágalmazták. Az internet és az egyetem nyilvánossága előtt megrágalmazott professzor szinte szó szerint úgy érvelt Balla Péter “gonosz cselekedetére” adott nyílt válaszában, mint Victor János a “Sebestyén Jenő gonosz támadásaira adott válaszában”, hogy a Te szavaiddal éljek. A következménye az lett, hogy a professzor egy éve nem kap órákat, és ki akarják rúgni. Ez a blog nyílt tiltakozás a református egyetemen belült elkövetett csalások ellen, és az ellen a mód ellen, ahogy az egyetem és az egyház vezetése ezeket az ügyeket kezeli.

   Ha Victor János nyílt levelét jogosnak találod, aki megrágalmazása ellen nyílt levélben tiltakozott, akkor annak a professzornak a nyílt levelét is jogosnak kell találnod, aki hasonló helyzetben hasonlóképpen cselekedett, és ezt a blogot is, ami sok alattomos módon megrágalmazott, eltávolított, üldözött protestáns testvérünknek kíván a nyilvánosság előtt igazságot szolgáltatni, ugyanabban a szellemben, mint Victor János tette.

   Ha semmi pozitív eredménye nem lesz a blog íróira nézve, akkor milyen eredménye lesz azokra nézve, akik az eredeti bűneik (csalás, hamisítás stb.) mellett még a nyilvánosság előtti rágalmazás bűnét is magukra vették?

  • Horváth János said

   Ha Victor János nyílt levelét jogosnak találod, aki megrágalmazása ellen nyílt levélben tiltakozott, akkor annak a professzornak a nyílt levelét is jogosnak kell találnod, aki hasonló helyzetben hasonlóképpen cselekedett, és ezt a blogot is, ami sok alattomos módon megrágalmazott, eltávolított, üldözött protestáns testvérünknek kíván a nyilvánosság előtt igazságot szolgáltatni, ugyanabban a szellemben, mint Victor János tette.

   Kedves Johannes!

   Ezt a pár sort ki kellett emelnem írásodból, mert nem hinném, hogy párhuzamot léhetne vonni ez itteni blog és Victor János írásának szelleme között. Először is Victor János Jézus Krisztusnak igaz tanítványa volt, akivel szemben szemenszedett rágalom volt, ami ellen ő felemelte szavát. Aztán: más volt az a nyilvánosság, és más ez. Ő már vagy 15 éve szenvedte akkor már Sebestyén Jenő rágalmait, teljes béketűréssel. Mindent megtett csendben, személyesen, a nyilvánosság kizárásával, hogy jobb belátásra bírja őt. Aztán: végülis nem bocsátotta a lelkészi kar elé ezt a nyílt levelét. Gondolom, Hepp profnak elküldte, de erről sem tudok biztosat. Mindenesetre az utókor számára megmaradt csodálatos mementóul.

   Ami pedig ezt a helyzetet illeti. Én ismerem Balla Pétert. Nem ismerem az itt említett másik két személyt, sem a történetet. itt olvasom tőled, tőletek. (Nem mondhatom rá azt sem, hogy így volt, azt sem, hogy nem így volt. Gondolom, ezzel a legtöbb ideírogató így van. Ők is másodkézből értesülnek a történetekről.)
   Namost: az első dolog a Péter levelében adott tanács, ami követendő (lenne). “Ne szenvedjen senki közületek úgy (sem), mint más dolgába avatkozó.” Nekem ebbe beleavatkozni nem lehet, mert nem vagyok illetékes. Gondolom, (ahogy itt kiderül, vagy sejthető), megtörtént a hivatalos lépés a jogorvoslat(ok) ügyében. Akkor itt mi folyik? Ami itt folyik, az nagy kavarás-keverés. Önbíráskodás? Keresztyén igazságtétel? Mert a felebarátot – tudjuk Jób könyvéből – akkor is részvét illeti meg testvérétől, ha “elhagyta volna az Úr félelmét.”
   Tehát én nem avatkozhatom bele abba, amit nem ismerek, és ami nem bízatott rám. Viszont Balla Péter régi jó barátom, akit nagyon jól ismerek, erényeivel és hibáival együtt. Ezért – miután felfedeztem e blogot, és én magam is érintve vagyok a Károli-egyetem “milyenségében” több szálon is, kötelességem védeni a védendőt.
   Bizányára nem olyan egyszerűek ezek az ügyek sem, ahogy itt előadjátok. természetesen csakis ami az igazságot illeti. Mert a sok rágalmazás meg bulvár-szerű gonoszkodás bizony nem viszi előbbre az igazság kiderítését, és az az ellen való hathatós harcolást. Mert hogy Balla, Szabó, Petrőczi ellen a támadások nagy része ebbe a kategóriába tartozik, az hóttziher.
   Na, majd folytatom….

   • Horváth János said

    Természetesen Bölcskeit is ismerem annyira, hogy rágalomnak tartsam az ellen írottakat – csak kifelejtettem a sorból.

   • Horváth János said

    Johannes! Zárójelben (Kérdezem: Hima Gabriella hívő református tudós?) Azt (is) akarom ezzel kifejezni, hogy nem olyan egyszerű a képlet, amikor egyes emberek eltávolításáról, cseréjéről, stb, van szó. Én pl. elég közelről látom egy református gimnáziumban, hogy nem tudnak csak néhány hívő református tanárt alkalmazni. Pedig az lenne az ideális, ha mindenki hívő református lenne a tanárok közül egy református középiskolában, nemde?
    A Károli egyetemre sem tudtak (honnan is tudtak volna?) annyi hívő református tudóst összeszedni, közelről sem, amennyire szükség lett volna. Bizony, ez is oka volt, hogy idáig fajultak a dolgok. És sokkal nehezebb valamit helyrehozni, mint megelőzni a romlást idejében.
    Neked vannak alkalmas jelöltjeid? Akik komoly hívő reformátusok, ugyanakkor tudós emberek is a maguk szakterületén?

   • jhnnsclvn said

    Kedves János!

    Furcsa a zárójeles kérdésed, de örülök neki. Mert ez a kérdés is ott van a blog indulata mögött. Csak azt nem értem, miért nem úgy teszed fel a kérdést, hogy Kovács Árpád, akire Hima Gabriellát lecserélték, hívő református tudós-e? (Kovács Árpád volt az, aki MAB-tagként vállalta a MAB előtt a csaló Balla-rokon, Mészáros doktoráltatását, és Balla Péter ezért bízta meg őt Hima Gabriella helyett a doktori iskola vezetésével). Ha Hima Gabriella, aki nagyon régi protestáns családból származik, MTA doktora, 3 szakos, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, és 4 nyelven publikál, könyvei külföldi egyetemeken is kötelező olvasmányok, nem elég jó a protestáns egyetemnek, akkor mennyivel jobb a két állással rendelkező, nyugdíjas, volt belügyes, csak orosz szakos (orosz szak nincs a Károlin) nem hívő, nem vallásos, komcsi Kovács Árpád, aki jó 10 évvel idősebb is? Vagy mennyivel reformátusabb a jóval szerényebb tudományos előélettel rendelkező Hansági Ágnes és Hermann Zoltán, akik őt az oktatásból kiszorították? Miért pont egy protestáns professzort kell lecserélni se nem protestánsokra, se nem professzorokra?

    Egyébként úgy tudom, hogy Hima Gabriella rokonságának csak kisebbik része evangélikus, nagyobbik része nemcsak hívő református, hanem számos lelkész is van köztük, mind a Tiszántúlon. Szerintem ismered is őket. Egyik nagybátyja több cikloson keresztül a Zsinat tagja is volt, csak másfél évvel ezelőtt lépett vissza a kora miatt.

    Teljesen egyetértek Veled. De igen, az volna az ideális.

    Utolsó kérdésedre válaszolva: Igen, vannak. Kiváló protestáns tudósokból álló csapatunk van. Mi is reformátusok vagyunk, akiket Hansági és Hermann onnan kiszorítottak, vagy egyenesen eltávolítottak. Mi a Kovács-, Hansági- és Hermann-félék miatt nem jutunk be a saját egyetemünkre. Pedig készen állunk, hogy talpra állítsuk a Református Egyetemet. Nekem úgy tűnik, épp a legjobb protestáns oktatókat cserélik le minőségileg silány nem-protestánsokra – nem véletlenül. Hiszen, akik a döntéseket hozzák, Hansági, Hermann, Kovács, nemcsak nem reformátusok, hanem semmilyen valláshoz nincs közük. Hitetlenek, istentelenek, erkölcstelenek. És ők a Református Egyetem cégérei.

    Szégyen.

   • jhnnsclvn said

    Kedves János!
    Mi elsőkézből ismerjük a károlis botrányt kirobbantó doktori iskolai csalást, sőt, csalásokat. A szemenszedett rágalom akkor is az marad, ha történetesen nem Victor János az áldozat, hanem egy mai professzor. Tudomásunk szerint ő is először a nyilvánosság kizárásával próbálta jobb belátásra bírni a törvénysértőket. Megismerheted elsőkézből az esetet, mert fenn van a blogon az a levelezés, ami először a legszűkebb kollegiális körben folyt. A nyilvánosság elé a másik fél vitte ki az ügyet. És a professzor szó szerint ugyanúgy védekezett, ahogy Victor János: ha már a másik fél kivitte, ő sem tehet mást. A párhuzam annyira tökéletes, hogy még a szavak is megegyeznek. A jogorvoslat pedig? Balla Péter leváltotta a professzort mindenről, Szabó András elvette az óráit, a hallgatóit, és helyettesével távollétében rágalmazza, be se engedik az épületbe, Balla Péter pedig Takács János ügyvéddel megíratta a felmondását. Csak azért nem tudja átadni, mert a professzor az üldözésbe súlyosan belebetegedett. Még mielőtt megölnék, próbáljuk a nyilvánosság elé tárni az igazságot. Az erkölcsi győzelem már rég a miénk, a hatalom azonban még mindig Balla és Szabó András kezében van. Ők még Sebestyén Jenőnél is gonoszabbak. Hogy erről meggyőződj, ahhoz más nem kell, mint hogy elolvasd a blogon levő dokumentumokat Nagyon sok bizonyíték van Balla barátod és Szabó András gonoszságára. De ha nem találod, a kedvedért szívesen újra feltesszük őket.
    Talán a legnyilvánvalóbb bizonyíték, hogy a Szenátus elvégeztette a belső vizsgálatot, de nem hozza nyilvánosságra annak eredményét. Vajon miért? Mert minden bizonyíték a professzort tisztázza, és Szabót és Ballát találja bűnösnek. Ha nem így lenne, mindenki olvashatná a vizsgálat eredményét a blogon. A vizsgálat megindítása dokumentálva van a szenátusi határozatokban, de az eredmény már nincs. Olvasgasd az utóbbi 9-10 hónap szenátusi határozatait, és meglátod, hogy mi igazat mondunk, és jobban megismered a “barátaidat” is.
    Johannes

   • Horváth János said

    Kedves Johannes!

    Nem avatkozhatom más dolgába. Ha én lennék a megbízott rektor, bizonyára nekem is kellene nehéz döntéseket hoznom. De most nem is ez a lényeg. Én itt csak arról beszélek most egyelőre – amit bizonyára te is aláírsz – hogy ezen a blogon nem Jézus Krisztus szellemében folyik (legalábbis nagy általában) a kritika. És ez szomorú. Mert bizony te sem Kálvin János szerint hadakozol – ha már az ő nevét viseled itt.

    Hogy tudd. én magam a teológiáról való kizáratásomat “jogos-jogtalannak” minősítem. De talán nyugodtan mondhatnám teljesen jogtalannak is a Jézus Krisztus kegyelme és igazsága szenmpontjából, talán nem tévednék. Annakidején az akkori dékán felajánlotta, hogy 24 órán belül önként távozhatok, fegyelmi nélkül. Én azt mondtam: nem távozhatok önként, mert nem önként jöttem ide. Aztán kirúgtak – mint mondtam (maradjunk ennyiben) “jogos jogtalansággal. Persze kénytelen voltam fellebbezni. Két fellebbezést írtam: egyikben őszintén leírtam az esetemet, a másikban egyházunk hylzetéről írtam, ami rámbízatott. El lett utasítva. Aztán az évek folyamán váltottam még egy pár levelet az én “illetékesemmel”, sőt atyai jó barátságba kerültem vele. De mégsem értette meg helyzetemet, mondanivalómat. Persze akkor ő már nem volt hivatalban. Mostmár feladtam. Talán elég nekem a mennyei rehabilitáció.
    Nos, majd folytatom…
    De azért annyit még gyorsan: én azt kérdeztem: Hima Gabriella ismeri e személyesen Jézus Krisztust? Mert – nálunk az a hívő református, nem pedig akinek ősei reformátusok voltak. A többi prof. is érdekel persze ilyen szempontból…

   • jhnnsclvn said

    Kedves János!

    Meg fogjuk könnyíteni a dolgodat. Mivel később kapcsolódtál be, a kedvedért feltesszük újra a blogra a Károli Egyetem három legnagyobb csalásának történetét és dokumentációját. Ítéld meg magad, hogy ezek elkövetői Kriszus szellemében cselekedtek-e.

    Ismételten kérdezem, mi indokolja egy nemzetközileg elismert protestáns professzor lecserélését egy belügyes mameluk nyuggerre, akinek az égvilágon semmi köze a protestantizmushoz, de még a kereszténységhez sem egy protestáns egyetemen? Erre nem válaszoltál. Ha majd a Mészáros-féle csalást olvasod, érdekelne, hol látod az etikát abban, hogy egy az egyetemeket ellenőrző szerv (MAB) tagja, pozícióját felhasználva, kormányrendeletbe, törvénybe és nemcsak a református, hanem az elemi etikába ütközően, pozíciójával visszaélve legalizálja ezt a csalást, és állást és pozíciót kap érte cserébe. Szabó András, Petrőczi Éva, Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Bednanics Gábor és Eisemann György is legalizálták ezt a csalást. Balla Péter pedig, törvényt, etikát megsértve, a korrupt MAB-os nyuggert ültette annak a professzornak a helyébe, aki nem tett mást, mint hogy nem értett egyet a disszertáció nélküli védéssel. Kérdezd meg őket, a lelkész apa sarját, Szabót és barátodat, a teológus Ballát, hogy ismerik-e személyesen Jézust, és hogy számolnak el vele erről a tettükről! Hogy ne hivatkozhass arra, hogy nem ismered az ügyet, meg nem akarsz beavatkozni, a kedvedért hamarosan újra felvisszük a blogra az ügy összefoglalását, és belinkeljük a biznyítékokat.

    Nem tudom, hogy Hima Gabriella ismeri-e Jézus Krisztust. és azt sem, miért pont az ő Jézussal való személyes ismeretsége érdekel. Ezt tőle kell megkérdezned. Lehet, hogy erre már lett volna alkalmad, talán épp Tuzséron. Úgy tudom, hogy az a nagybátyja, aki zsinati tag volt hosszú ideig, épp Tuzséron lakott vagy dolgozott. Én például még évekkel ezelőtt, amikor a debreceni egyetemen a tanítványa voltam, épp a tuzséri gyülekezetben találkoztam Hima Gabriellával és családjával egyik nyáron…

   • P.S. I love you said

    János! Éngem érdekelne az eseted. Te nem az a “gyerek” vagy, akire gondoltam, ha igaz, 1954-ben születtél. Ha van kedved írni róla, és esetleg a többieket nem érdekli itt a blogon, írhatnál az email címemre, a szerkesztőségben van.

   • Horváth János said

    Én egyszer őszintén és részletesen leírtam az esetemet. De bizony az nem valami építő olvasmány, hiszen kénytelen voltam bűneimről is beszámolni. Oda nem szoktam adni senkinek elovasni. Annakidején elolvasta a Tanári kar, az akkori püspök, Török István, Debrecenben, meg még vagy 2-3 lelkész. Aztán persze az édesapámmal is elolvastattam, aki maga is kirúgott aztán rehabilitált lelkész volt. De őt politikai okok miatt rúgták ki, mert vehemensen hirdette az igét, és meg akarta volna téríteni a tanácselnököt is. Engem erkölcsi ok miatt rúgtak ki, nőügy volt a dologban, ezt csak azért mondom így, hogy ne találgasson senki. Azonban a dolog családi háttere tette olyan speciálissá a helyzetemet, hogy nem lehetett igazuk velem szemben. Pontosan teológiai okokból. Valahogy úgy volt az, mint itt a blogon: támadnak valakit jogosan, de mégis jogtalanul. Miért? Hát azért, mert az az illető megtámadott valóban Isten embere, Jézus krisztusban valóban hívő ember – még a bűnei ellenére is. És éppen ezért kellene a dolgok hátterében vizsgálódni, de azt csakis a hívők tudnak, ha visszamennek oda, ahol elrontották Istennel való dolgukat. stb.

   • P.S. I love you said

    János! A múltkori blogbejegyzésben a “nőügy” még másképp szerepelt, de mindegy. Lényeg, hogy az a “nő” aki miatt barátod Balla feljelentett valószínűleg nem találkozott Jézussal és eszébe nem jut megbánni a bűneit. A dolgok hátterében egyébként nem csak a hívők tudnak vizsgálódni, hanem minden épeszű ember képes belátni, hogy hibázott, hogy helytelenül cselekedett, főleg ha ez konkrétan bizonyítható is. Sajnos annak a “nő”-nek az erkölcsi érzéke annyira zavart, hogy soha nem lesz képes magától visszamenni oda, ahol Istnnel elrontotta, ha egyáltalán valaha ismerte Istent. Ezért kell valahogy felébreszteni, ugyanúgy, ahogy Ballát is. Erre jó ez a blog. Inkább azért imádkoznál te is, hogy végre mindenki a helyére kerüljön, oda, ahova való.

   • Homo-homo said

    Hát igen, a “nőügy” kissé átalakult, bár Sanyikánk tényleg elég nőies. A nőknek nem elég egymással megküzdeniük érte, még itt van vetélytársnak az emberiség másik fele is. Szegény János! Névzavaros Ágnes asszonnyal szemben nincs esélye. Sanyikánk most nagyon kapar azért, hogy megtarthassa a havi félmillióját. Ez már úgyis csak alamizsna neki. Volt idő amikor egyidejűleg Miskolcon is ennyit kapott, meg még a minisztériumban is az igazgatói fizetést. Teljesíteni persze nem tudott érte, csak kaszált, mert folyton fáradt volt. Három műszak nappal, éjjel sem kevesebb, és közben az egymással hajbakapó vegyesnemű féltékeny szeretők békítgetése. Szép, de fárasztó élet lehetett.

  • incitatus said

   Horváth János menjen el pszichiáterhez, ha még van egy csöpp esze, mert amiket itt firkál, az súlyos dopamintúltermelésre mutat. Ennek hatására szoktak MEGVILÁGOSODNI, KRISZTUSSAL TALÁLKOZGATNI ÉS LÁTATLANBAN TUDNI, MI AZ IGAZSÁG.

   • Horváth János said

    Réti-nek innen a rétről…

    “szükség nektek újonnan születnetek” – mondta Jézus Krisztus. Én így értettem a Jézus Krisztussal való találkozást. “Megtérésnek” is nevezhetjük.

    Nem vagy tisztában azzal az egyszerű igazsággal sem, hogy: “minden eset speciálisan vizsgálandó”. Aztán azzal sem, hogy sok mindent nem lehet bizonyítani, és ezért nem lehet kizáró ok. Aztán: Jézus már régen megmondta: “hagyjátok együtt nőni a konkolyt a búzával, mert netán még a búzát is kiszaggatjátok, ha gyomlálni akartok idejekorán….

    Tenkéről: pl. őt is miért kell gyalázni? Hibáit, bűneit fel lehet sorolni, de mit kell acsarkodni? Jézus soha nem acsarkodott. Aki acsarkodik, az máris méltatlanná vált az ítélettételre. Aztán azt sem feledjük: e földön mindenkinek és mindvégig – elvileg legalábbis – nyitva áll az út a megtérésre. Még a keresztrefeszített latornak is lehetett szerencséje.
    Én pl. Tenkével akkor találkoztam, amikor a Teológia után egyetemre járt Debrecenben, és az egyetemi templomba helyezték arra az időre segédlelkésznek. Ott tartotta nekünk az ifjúsági órákat. na, én már akkor láthattam, hogy nincs élő közössége Jézus Krisztussal, hiszen beszélgettünk az Igéről, annak értelmezéséről. Csodálkoztam is, hogy vehették fel a teológiára? Mert az ő bizonyságtétele csupán annyi volt, hogy anyja (?) halála után gondolkozott el ő az istenkérdésről. Dehát ez kevés – kéremszépen a református lelkészséghez – szerintem.

 30. Horváth János said

  http://mek.oszk.hu/07000/07083/07083.htm

  Ez az az írás: “Ki hazudott Önnek, Hepp professzor Úr?”

 31. régi kolléga said

  Fel kell tárni a MAB elótt azt, hogy NEM TÖRTÉNT MEG, AMINEK A TÖRVÉNY SZERUT NEG KELLETT VOLNA TÖRTÉNNIE. A bűnösök most is a helyükön vannak. A doktori iskolák adatbázisában PETRŐCZI 2010-RE, TEHÁT MÉG AZ IDÉNRE JELZI Baranyai doktori védését! Azt, amin férjével, Szabóval olyan ordenáré módon megsértett minden törvényességet!
  A jelentés egy példányát el kell küldeni Hoffman Rózsának is. Hadd tudja meg az államtitkár, hogy a magyar felsőoktatás LEGZÜLLÖTTEBB INTÉZMÉNYE A KÁROLI, ahol kazah bankokon megsétáltatott pénzen”neveli, oktatja” a jövő pedagógusait a köztörvényes bűnöző Szabó András, a félkegyelmű Petrőczi Éva, Kun Béla unokája, a szadeszes APÓS proli menye, Hansági, az IMO-s Hermann és az exszovjet exrendőr Kovács Árpád.
  Teszik ezt ordenáré cinizmussal egy reformátusnak nevezett műintézetben.
  Ezért szenvedtek hitvalló őseink???

 32. ohranka said

  Itt a blogon mindig IMO-sként említitek Hermann Zoltánt, de ez nem egészen korrekt. Hermann csakugyan járt az IMO-ra, de két-három év múlva kibukott. Nem volt elég okos, nem volt elég intelligens. Persze aki nem felel meg a szovjet KÉMKÉPZŐ KIMAGASLÓ KÖVETELMÉNYEINEK, az még elég okos lehet ahhoz, hogy két tanszéket is vezessen a MAGYRORSZÁGI REFORMÁTUS EGYETEMEN. Nekik még ez is kimagasló, ahogy elnézem az átlagot: Szabó, Petrőczi, hansági mellett az IMO-ról kivágott Hermann egy szellemóriás.
  Más kérdés Nyikolaj KUN. Ő csakugyan egy kimagasló személyiség, vszesztoronno razvitüj cselovek, nem egyszerűen KETTŐS KÉM, hanem sokszoros, egy valódi SPY MULTIPLEX.Mindenhol ott van, mindenhol vesz infot és elad infot. Saját személyében valósítja meg a PROLETÁR NEMZETKÖZISÉGET!
  Gratulálunk a magyar REFORMÁTUSOK EGYETEMÉNEK, hogy megalapították a világ egyetlen KREMLINOLÓGIAI INTÉZETÉT. A világon mindenütt megszüntették az ilyeneket azzal a szűklátókörű érveléssel, hogy a KÉTPÓLUSÚ VILÁGREND ÖSSZEOMLÁSÁVAL ennek már semmi értelme.
  A MAGYARORSZÁGÚ REFORMÁTUSOK TÁVLATOS GONDOLKODÁSÚAK ÉS A VILÁG ÉLVONALÁBA ENELTÉK SAJÁT TUDOMÁNYOSSÁGUKAT: ők működtetik a világ egyetlen kremlinológiai intézetét és foglalkoztatják Kun Béla elvtárs unokáját, a világhírű KAMÉLEONT, ahogy krimiszerzők emlegetik a Nyikák, aki ült Hruscsov és Brezsnyev térdén gyermekkorában, udvarolt Jelcin lányának és tanult az agg KAGANOVICSTŐL.

 33. Bőrgyógyász said

  A pszoriázist rendszeresen szporiázisnak írjátok a blogon. Ha ez direkt van és esetleg a szóhasználat kifigurázása, akkor célszerű idézőjelben, “szporiázis”-nak írni, ellenkező esetben e bőrbetegség böcsületes neve: PSZORIÁZIS vagy PSORIASIS, magyarul pikkelysömör.

 34. dark side said

  Seelsorger Balla fizetett ügynöke. HJ fundamentalista locsogásával, ő pedig kulturprotestáns nyöszögésével akarja elhallgattatni a blogot.
  Mit fizet nektek a kolumbáriumtulajdonos, jobbikos Balla?
  Júdások!

 35. Horváth János said

  Viszont Barátossy Jenő a legszeretetreméltóbb reformátusok egyike (nem tudom, él-e még). Szóval, kinek van itt igaza?

 36. Horváth János said

  Mármint persze hogy él, csak nem tudom, hogy még itt a földön, vagy már a mennyben.

 37. ARIMÁNI said

  HORVÁTH JÁNOS NEM KÖVETKEZETES ÉRVELÉSE ÉS MAGYARÁZKODÁSA EGYÉRTELMŰ: ZAVART AKAR KELTENI!

  EZ A REFROMÁTUS NYAVAJGÁS FÖLÖSLEGES, AMIKOR A LEGTÖBBEN AZOK VAGYUNK. NE UTALGASSON VICTOR JÁNOSRA, MERT A HITELESSÉG NEM EGY SZEMÉLY EMLEGETÉSÉVEL ÉRHETŐ EL. MIÉRT AKAR ITT HITELES LENNI VICTORON KERESZTÜL? – KÜLÖNBEN IS KIT ÉRDEKEL HORVÁTH? MEG HOGY KI A BARTÁTJA, AZ SEM EGY ÉRV, HOGY RÉGÓTA ISMERI BALLÁT.
  SENKI SEM TÉVEDHETETLEN ITT KÖZÖTTÜNK!

  A ZAVARKELTÉS, A ROSSZ HANGULAT GENERÁLÁSA, A NEGATÍVAN ÉRTELMEZETT BIBLIAI IDÉZETEK BEPÖTYÖGÉSE ÉS GÉPEZETKÉNT TÖRTÉNŐ AUTOMATIKUS BEGÉPELÉSE EGY ARIMÁNI MŰVELET, AMIT CSAK A GONOSZ ERŐK MŰKÖDTETHETNEK.

  KI KELL IKTATNI EZT A ROSSZ ELEMET, MERT NEGATÍV A HATÁSA ÉS A GONOSZ MAGYARÁZÓ SZAVAINAK SAJNOS SÚLYA VAN. JÓ HOGY ELTILTOTTÁK A ILYEN SÁTÁNI FIGURÁKAT A GYÜLEKEZETI ÉLETTŐL, KÁR HOGY VICTOR ÉLETMŰVÉBE PISZKÍTHAT!

  INNEN EL KELL TÁVOZTATNI EZT A KÁRTÉKONY SZELLEMET ÉS BOMLOTT LEKET. MERT DIKEKT MINDIG MÁSRÓL BESZÉL ÉS TEREL, AMI A MEGBÍZATÁSA.

  • dark side said

   Mélységesen egyetértek! Zavartkeltő elem, Balla zsoldjában van nagy valószínűséggel! Az meg üldögél a több emelet kolumbárium fölött, megy a számlájára a havi 2 milliós rektori fizetés és várja a szeptembert.

  • Horváth János said

   VIGYÁZAT! jÉZUS kRISZTUSNAK IS VANNAK ITT SZOLGÁI! kI KELL IKTATNI ŐKET! VIGYÁZAT!

 38. ANCILLA said

  A kegyeskedőknek üzenem, hogy eszünkbe sincs bezárni a blogot. A stílusukból egyébként Ballára meg Németh Dávidra következtetek, azoknak van ilyen proli-prosztó avíttas kegyeskedő stílusuk. Horváth János meg ne ajánlgasson nekünk olvasnivalókat, százszor képzettek vagyunk az ilyen mezei futóbolondoknál.
  NEKIK MONDOM. AMI ITT TÖRTÉNIK, AZ CSAK EGY KIS ERKÖLCSI RUGÓZÁS.
  Megtörténtek a feljelentések, bizonyítékkal alátámasztva. Már vizsgálják a megfelelő szervek.
  És ha kiderülnek a TÉNYEK, KI LOPOTT, MENNYIT, KITŐL ÉS MILYEN OKIRATOT HAMISÍTOTT, oly mindegy lesz, hogy mit gondolnak egyes piszkoskörmű, bakkecskeszagú vidéki papok Bölcskei, Szabó, Balla, petrőczi úgynevezett lelkéről.
  DIXI.

 39. animus said

  Nem tudom, miét ért Seelsorger a “mi”-n? Én nem kívánok ővele inkluzív többes számba kerülni. Ítélkezik, finnyáskodik, megmondja a tutit…annyira ismerős viselkedés. Ballától, Németh Dávidtól és más pöffeszkedő teológustól, akik igazi műveltség és alázat nélkül a Teremtő földi helytartójának vélik magukat.
  És gyanús az is, ahogy megpróbál kifaggatni bennünket, mit tettünk, mit nem? Megtudja mindenki, amikor rákerül a sor.
  a mi BIZALMUNK nem filléres áru. Meg kell szolgálni. Egymásban itt a belső körben azért bízunk, mert kockáztattunk ezért a bizalomért.
  Hagyjátok a provokációt. Unalmas és céltalan. Fárasztó, úgyse értek el vele semmit.
  Halljátok, Szabó, Balla, Bölcskei??? Meg a megbizottaitok???

 40. Seelsorger said

  Ugyan már, Ani/Inci/…!

  Úgy viselkedsz, mint egy rosszul megírt Eco-regény-utánzat mellékszereplője. “Mi” alatt azt értettem, akik szeretnénk tiszába tenni a Károli Egyetem pelenkáját. Ha sért a közösségem, attól még nem állok át a másik oldalra. De ha már itt így együtt vagyunk (vagy moderáljatok ki, akkor nem leszünk), megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy mi köze a bulvár-zsurnaliszta eszközöknek a református etikához. Engedtessék meg a szabad gondolkodás joga. Vagy moderáljatok ki, aztán annyi.

  • jhnnsclvn said

   Seelsorger, természetesen Te is közénk tartozol, mert nagyon pontosan fogalmaztad meg a közös célt, ami összeköt bennünket, Ancit és Incit is veled és velem. Senki sem fog kimoderálni. A szabad gondolkodás joga a blog egyik alapértéke. Hogy “mi köze a bulvár-zsurnaliszta eszközöknek a református etikához”? Semmi. De a Károli Gáspár Református egyetemnek csúfolt förmedvénynek sincs semmit köze a református etikához. Ha mi mindnyájan kizárólag a református etika eszközeit használnánk olyanokkal szemben, akik a Büntetőtörvénykönyvnek lassan az összes paragrafusát tettesként kimerítik, az olyan volna, mintha puszta szóval küzdenénk gépfegyverek ellen. Csak Krisztus országában lehet így háborút nyerni – a Földön nem.

   • Horváth János said

    Pedig a reformátusoknak egyetlen fegyverük lehet csak: az Ige. És mivel itt annyira elharapózott a gyalázkodás – csak olvass vissza!, micsoda megalázó személyeskedő csúfolódások vannak itt megörökítve! – hogy szinte remény sincs igazán feltárni a református egyház és benne a Károlis problémákat.

    Ismerek a Károlin végzett embert, odajárókat is, ott tanító embert is, nem tudnám “förmedvénynek” nevezni.(Igaz, ismerek “förmedvényt” is ott végzett közül, dehát azt nem az egyetem tette vele….) Hiába mondod, én csak azt tudom látni, hogy a Te hadakozásod ugyan nemes célért folyik, de Jézus Krisztus nélkül. Pedig Ő az egyház Ura, Őnála van a probléma megoldásának kulcsa. Vele lehetne, Nélküle eleve reménytelen….

   • jhnnsclvn said

    Kedves János,
    honnan tudod, kivel van Jézus és kivel nincs? Mi, amikor megrágalmazott, erkölcsileg és egzisztenciálisan tönkretett protestáns oktatók becsületéért és egynek most már az életéért is küzdünk, úgy érezzük, hogy nemcsak nemes célért harcolunk, hanem hogy nem vagyunk egyedül.
    Jó protestánsok vagyunk abban az értelemben is, hogy tényleg csak az Ige a fegyverünk. Minden hatalom ellenfeleink kezében van. Hogy a puszta Igével ekkora nyilvánosságot elértünk, az is azt bizonyítja, hogy nem vagyunk egyedül. Van, aki kinyitja ránk a füleket. Nemcsak érezzük – tapasztaljuk a segítségét.

   • Horváth János said

    Kedves Johannes!

    Ez “lelki ajándék” kérdése. Csak ismérelni tudom az előzőeket, amikre nem válaszolsz. Ez itt nem Jézus Krisztus szerinti hadakozás. Lehet, hogy az akart lenni eredetileg. De már nem az. És hidd el, igaz ide is az Ige: “Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok.”

    Én nagyon is jól ismerem az emberi lélek rejtelmeit. Azonban az isteni “látszólagos szívtelenség” oldalán állok. Mert pl. nekem ugyan sok és jogos panaszom van sok-sok mai református testvérem ellen a Jézus Krisztus nevében. Olyanok ellen is, akik segíthettek volna családomnak, de nem tették. Mégsem panaszkodom magunk miatt, mert valóságos tapasztalatunk az Ige igazsága: “Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van.” Ezt őszintén tudom ajánlani minden kirúgott és félretett embernek. Példának okáért Bibó István sem lett megkeseredett, csalódott ember, és sokan mások sem. Magyarul: bármi történik, Isten keze van mögötte. Semmi sem történhet tudta és akarata nélkül. Ami pedig akarata ellenére történik velünk – tehát: parancsoló akarata ellenére, de megengedő akaratával – abban is csak javunkat munkálja. Hogy váljunk jobb emberekké, krisztusivá.

   • garabonciás deák said

    Horváth Jánosnak: Igen, eltalálta, nem vagyok református.
    Miért, az baj? Hol van az előírva, aranyom, hogy csak reformátusok járhatnak egy református egyetemre? De az egyetem küldetésnyilatkozata szerint itt kéne megtanulnunk a református lelkiséget. Hát azt megtanultuk, dögivel. A legtöbb hallgató így szokott sóhajtani:
    – Add Uram, hogy csak egyszer kerüljek ki innen épp bőrrel, biztos nem teszem be lábam többé egy református intézménybe, és messzire elkerülöm a reformátusokat, de lehetőleg még a keresztényeket is, mint a pestist!
    A református hallgatók ellenben valami ilyesmit mondanak:
    – Lassan szégyellem, hogy református vagyok, ennyi disznóval körbevéve!
    De mondja már meg nekem, Horvát János, ha egy egyetem lábbal tipor minden emberi és állami törvényt, akkor mégis, milyen eszközökkel védekezhet az egyszeri hallgató, aki csapdába esik itt? Fogadjon fel milliókért egy ügyvédet? Próbáljon kuncsorogni külső hatalmaknál, akik messziről leszarják az egyszeri embert? Esetleg lője főbe magát, amiért elcseszte az életét, mert véletlenül, naív tudatlanságában ide került?
    A jogtörténetből ismerjük a régi bölcsességet: ahol nincs központi hatalom, Törvény, Igazság, ott egyedül csak a VÉRBOSSZÚ marad a rendteremtés egyetlen lehetséges eszköze.
    Ön szerint tehát milyen módszerekkel lehetne helyreállítani a törvényes rendet? Dobjunk Molotov-koktélt az egyetemre? Lövessük főbe a tanárokat? Kapjuk el a püspök fiát a táncházban, és verjük ki néhány fogát? Mert ez mind beletartozik a vérbosszú fogalmába, és még emberileg kivitelezhető is lenne. Akkor mégis, miért választjuk inkább ezt a másik lehetőséget, a verbális támadást?
    Azért, mert ha hűek akarunk maradni az ALAPVETŐ EMBERI ÉRTÉKEKHEZ, amit ez a református bűntanya lábbal tipor (elvégre ők fizetik a Jobbikot is, akik legszívesebben cigányokra vadásznának vadászpuskával, és gázkamrába záratnának minden zsidót, tehát az egész életüket a GYŰLÖLETRE alapozzák, a krisztusi SZERETET ellenében, mégis van pofájuk magukat keresztény-konzervatívnak hívni, a te drágalátos Balláddal egyetemben), akkor már inkább marad a blog-írás, az mégis civilizáltabb, mondhatni, demokratikus megoldás.
    VAGY TÁN NEM DEMOKRÁCIÁBAN ÉLÜNK?

   • Horváth János said

    Nekem nem a református nevezet a lényeg. Hanem a Jézus Krisztusban való igaz hit. Az igazság Őbenne van, Őnála kezdődik. Aki nem az Ő fegyvereivel harcol, az eleve vesztes lesz minden helyzetben.
    És soha de soha nem szabad hazudni.

   • garabonciás deák said

    És mégis ki hazudik itt közöttünk, aranyom?

   • garabonciás deák said

    De azért figyelik, Kedves Olvasók: az a Horváth János, aki minket, blogírókat fapofával EGYSÉGESEN rágalmazónak titulál, hirtelen hazugnak rágalmaz engem, a károlis hallgatót, aki odajár az egyetemre, ezért hitelesen közvetítem, hogy mit beszélnek egymás közt a hallgatók. Ez bizonyára abból a téveszméből következik, hogy ő, a fizetett ügynök meg van róla győződve, hogy az összes bloghozzászóló egy és ugyanaz a személy.
    Holott mindenki nevében nem beszélhetek, de vannak itt közöttünk olyanok, akik soha nem írnak le olyasmit, amit szükség esetén ne lehetne bíróság előtt is bizonyítani. Ha valakinek van egy kis sütnivalója, azt is kikövetkeztetheti, hogy melyik hozzászóló kicsoda:
    vajjómer elohim el-móse, ehje áser ehje; vajjómer kó tómár livné iszráél ehje slochani aléchem. pl. valaki, aki bizonyítani akarja, hogy mégis tud héberül (mellesleg: az egy szem blogíró honnan tudna héberül?), a Biblikus talán maga a blogbejegyzés célszemélye, a hirtelen megtámadott szórakozott professzor, a gyakran visszatérő Tóratartó valami zsidó gyerek lehet, talán épp az az antifasiszta szövetségben titkárkodó hallgató, aki már évek óta meggyőződéses baloldali missziót folytat az egyetemen, némi megbecsülést is kiérdemelve ezzel még a máskülönben szélsőjobboldali oktatók között is.
    Miért olyan nehéz elfogadni, hogy a jelenlegi bűnbandából egységesen elege van mindenkinek? Vagy tán az egyház és a püspökök tévedhetetlenségét, szent és sérthetetlenségét kimondó dogma itt is kőbe van vésve, mint a hőn rágalmazott pápistáknál? Ébredj már fel Református Egyház, anti-Krisztusok uralkodnak rajtatok!

   • Rector said

    Garabonciás Deák minden szavával egyet lehet érteni. A forradalomnak a verbális a legeslegfinomabb változata, bármilyen durvának érzékelik is azt az érintettek. A Molotov-koktél a Mátyás utcára és a Szabadság térre néha adekvátabb válasz lenne a nem verbális, hanem nagyon is egzisztenciába és becsületbe vágó inzultusokra. Örüljenek az egyetem vezetői, hogy verbális szinten folyik a háború.

  • animus said

   Gondolkodj szabadon és egyedül.

   • Seelsorger said

    Kiszámítható válasz volt, bár kicsit rövidebb és visszafogottabb, mint amit vártam.
    Ám legyen, firkász!

 41. réti pipitér said

  Nagyon megszaporodtak itt a nyár vége felé ezek a visszataszító papos locsogások. Ítélkeznek, kíváncsiskodnak, tudnak mindent, elvégre ők a Jézus Krisztussal barátkoznak.
  Vannak itt a blogon szelíd lelkűek, azok kedvesen, udvariasan válaszolgatnak nektek.
  Én nem. Több nyom is utal arra, ki firkálja ezeket a commenteket – megbízásra, jó pénzért.
  Az az igazán ZÜLLÖTT, AKI ISTEN NEVÉBEN SPICLISKEDIK.
  Meg is fizetik: mocskos pénzekből, kazah bankokban megforgatott orosz olajrubelekből.
  És azt tanácsolom, ne emlegessétek má annyit Jézus Krisztust. Előbb találkoztok vele, mint gondoljátok, és nála nem nyerő ez a farizeus szenteskedés. Egyébként neveket is tudnék mondani, KIK VAGYTOK. jÓL FIZETETT UDVARONCOK ÉS KEGYENCEK Onnan a püspökök háza tájékáról.
  Ha lelepleződnek a Károli környéki bűncselekmények, mehettek ti is a francba. Akkor szólhattok Jézus Krisztusnak állásért.

  • Prédikátor said

   Lehet, hogy nem pénzért és nem megbízásból irkál valaki Horváth János néven, hanem őszinte elköteleződésből. Csak nem Jézus Krisztus, hanm Szabó András iránt. Téynleg nem lehet a féleszű felesége, mert annak nincs teológiai műveltsége. (Semmilyen sincs.) De lehet, hogy Szabó András tudós teológus rokona irkál Horváth János néven a blogra – a főtiszteletű püspök úr. Megtévesztésül időnként eljátssza a félkegyelműt, de tud ő nagyon éleseszű is lenni, ha akar. Nem furcsa ez a kétféle stílus? Egyszer a bárgyúságig együgyű, másszor meg a helyzetet alaposan ismerő, célirányos provokáció. Szabó védelmezi Szabót? Ezek szerint mégis jóban vannak?

   • filológus said

    Nagyon éleselméjű megfigyelés. Nekem is feltűnt a stílusnak ez a furcsa kettőssége. Azért tippeltem Petrőczire, mert a skizofrénoknál előfordul ilyesmi. De a Te megoldásod hihetőbb. Ahogy zsidó barátaim szokták mondani egy bizonyos vicc poénjára utalva: “Hát, ha csak úgy nem.”

   • Horváth János said

    Roppantul éleselméjű. Már-már borotvaéleselméjű.

 42. tóratartó said

  Horváth Jánosnak ajánlom, hogy legalább annyira kövesse a magyar helyesírás szabályait, hogy egy középfokú érettségin kapjon egy kettest a szövegeire. Nagyon nehéz olyan valakit komolyan venni, aki minimális íráskészséggel sem rendelkezik. Vagy ez valami új goj trükk? Aller Achtung!

 43. mesuge said

  Hát ha Horváth János Jézus Krisztusnál tanult, én nem ajánlanám ezt az iskolát senkinek. A logikus gondolkodás elemeinek hiánya, minimális kreativitás, műveltség csak arra a szerencsétlen vén salabakterre korlátozódik.
  Megérdemlitek egymást, ha ilyenek a papjaitok!

 44. tóratartó said

  Jom Kippurkor úgyis találkozom a Kun Mikivel, majd akkor megkérdezem tőle, hogyan vezeti meg a gojokat. Mert lám: csináltak egy református egyetemet, de mivel olyan sötétek, hogy ideológiát se képesek gyártani hozzá, kikölcsönözték tőlünk a Mikit, aki egy csakugyan ALLROUND zseni, nincs az a párt, egyetem, televízió vagy bármi más, amihez ő nem írna ideológiát. Csak kapjon elegendő pénzt meg csinos nőket, mer SZEXMÁNIÁS A MIKI, már fiatalon is az volt, most meg öregen! Még a haját is festeti! Vörösre! ÁJVÉ!

 45. vidéki oktató said

  Nagyot esett a blog színvonala, mióta valakik Horváth János álnéven Jézus Krisztusról gajdolnak. Meg a Seelsorger se kóser. Szerintünk az egyik püspök legszűkebb környezetéből van ez a provokátor, aki állandóan célirányos kérdéseket tesz fel nektek és kifaggat benneteket.
  Ne hagyjátok magatokat! Különben is világos: ez a blog a nyilvánosságnak szóló információk közlése. Az igazi akciók a háttérben történnek. Azokról csak a legbelső kör tud. Vigyázzatok a “jószándékú” csatlakozni kívánókkal, meg az együttgondolkodókkal! Téglák ők, nagyon könnyen meghatározható háttérrel. Ne adjatok nekik információt! Ahogy mifelénk mondják: ostoba ember az, aki harangszóval jár nyulászni.

  • Horváth János said

   Azért a nevedet csak megmondhatnád. Kovács Tibi? Tóth Józsi? Németh Sanyi? Kis Pali? Netán Varga Jocó?

   • vidéki oktató said

    Te szenteskedő idióta a hülye álneveddel. Honnan tudod, hogy férfi vagyok???

   • Horváth János said

    Jól van már te idióta. Csak tippeltem.

   • Prédikátor said

    Na, brávó. A szenteskedő prófétából is előbújt az igazi keresztyén! Most már legalább tudod, mennyire kinyílik a hülye ájtatos képmutatásodtól a bicska az ember zsebében. Te direkt felbujtod a további bűnözésre a gengszter haverjaidat, hogy aztán valami szirupos keresztényi dumával felmentsd őket. Te vagy az igazi szörnyeteg.

   • Horváth János said

    Ne tartsál bicskát a zsebedben. Én nem tartok. Szörnyetegnek valóban szörnyeteg vagyok. Jó lesz félnetek….

   • Haynau said

    Minek mondja meg a nevét? Hogy a vérengző haverod, a Balla-Haynau őt is kivégezze? Hiszen már a puszta gyanúra is lövet!

   • Horváth János said

    Prédikátor. Mellesleg: nem ismered Kovács Tibit? A Károlin végzett.

 46. réti pipitér said

  Kívánságod parancs: nem veszünk komolyan. Vagy hülye vagy vagy aljas, esetleg mindkettő.

 47. doktorandusz said

  Úgy látom, az most már se a fenntartót, se a rektort, se a dékánt nem érdekli, mi lesz a BTK IDI-jéből! Évekig jártunk oda, fizettünk, elviseltük a nem egyszer furcsának tűnő tanárokat, az állandóan változó követelményeket és MOST ANNYI!
  Bedőlt az IDI véglegesen és még csak nem is szólnak???
  Pedig tanultunk Szabótól Szenci Molnárról, Petrőczitől Brodszkijról, Hanságitól, Hermanntól a dekonstrukcióról, olvastuk Hegelt, Jausst és Gadamert és most NEM LESZÜNK DOKTOROK???
  Kinek a bűne ez? Nem a református egyház vállalt felelősséget ezért az egyetemért?
  Bírósághoz fordulunk és kártérítést követelünk. Elmegyünk Strasburgig! Akkora kártérítést fogunk kapni, hogy belefeketültök. És közben lesz egy kis NEMZETKÖZI SAJTÓKAMPÁNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYETEMÉNEK BECSTELEN ÜGYEIRŐL.

 48. SOLA SCRIPTURA said

  Igaza van Garabonciás Deáknak, a horváthjánosok meg a seelsorgereknek csak azt lehet mondani, aki járt arra az egyetemre, ahol Szabó András volt a dékán, ez a műveletlen, aljas figura, a felesége, Petrőczi pedig időnként az angol tanszék vezetője, majd, amikor azok végleg fellázadtak ellene, a férje külön intézetet , a puritanizmuskutatót kreálta neki, az sokat megtanult az élettől.
  Például azt, hogy ezek az emberek végletesen romlottak. Nem kívánunk velük egy felekezetbe tartozni. És veletek se, balkörmű latrok.

 49. tóratartó said

  Hát ilyen hochmecolást én zsidótól még nem hallottam. Hogy a kirúgottak legyenek boldogok, hogy Szabó, Balla segítségével megtapasztalták a Teremtő kezét! Nyugodjanak meg és éljenek békességben! Miközben Szabó, Petrőczi, Hansági tízmilliókat lopott! És egyelőre (hangsúlyozom: egyelőre) még nem sújtott le rájuk a törvény keze.
  Nagyon aljas példa Bibóra hivatkozni.
  Rohadt gerinctörő szemetek élnek ezzel az érveléssel.

 50. Horváth János said

  Én boldog vagyok. “Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” Csak az boldog, akinek bűnei megbocsáttattak. A többiek nem lehetnek azok. Ez már csak isteni törvény, nem?

 51. filológus said

  Igazatok van, Karasszon egy szellemóriás Horváth Jánoshoz meg Seelsorgerhez képest.

 52. filológus said

  Horváth Jánosnak üzenem, hogy az összetett mondatok tagmondatai közé vesszőt kell tenni. Ahogy másodikosoknak mondják: a hogy elé tégy vesszőt.
  Ez nem lehet annyira nehéz egy olyannak, aki rendszeresen találkozik Jézus Krisztussal.

 53. sola scriptura said

  Horváth János el akarja űzni az értelmiségi, gondolkodó embereket a református egyházból. A begyöpösödött hülyék nem veszik észre a rablást, okirathamisítást, kazah bankon való utalgatást stb. Horváth megbízói csinálnak.

 54. mesuge said

  Igaza van a Kun Mikinek, ezek síkhülyék. Különösen a Horváth János meg a megbízója.

 55. réti pipitér said

  Fene érti, miért mozgolódnak ennyire a reformátusok (???) hirtelen? Nagyon utána akarnak járni a blognak, de kevés hozzá az intelligenciájuk. Most azért nem Szabót, a hidrokephal barmot meg az eszelőst Petrőczit állították csatasorba, hanem néhány álnéven publikáló, de jól pozícionálható ágenst.

 56. animus said

  Horváth Jánosnak és a többi agent provocateurnak!
  1. Jövőre, tervekre vonatkozó kérdésekre nem válaszolunk.
  2. Szenteskedő locsogásotokkal fellendítitek a blog forgalmát, ez jó, többen olvassák, amit írunk. A MEGBÍZÓITOK INTRIKÁIRÓL, BŰNEIRŐL.
  Ha meg akartok vezetni bennünket, meg kell erőltetnetek azt a microkephal agyatokat.

 57. Horváth János said

  Nincs igazad. A református egyház nem tudja, hogy kezdjen hozzá a megtisztuláshoz. Mert elveszítette lelki látását a múltbeli engedetlenségek miatt. Így megy ez. De majd eljön a Szent Lélek újra….

  • Pató Pál said

   Mivel a református egyház nem tudja, hogy kezdjen a megtisztuláshoz, ezért kell neki segíteni egy kicsit, mondjuk úgy, hogy felhívják a figyelmét arra, hogy miből kellene megtisztulni. Ha ez lepereg róla négyszemközt, akkor a nyilvánosság segítségét kérve. Jézus el fog jönni újra, de sajnos mi sem a napot, sem az órát nem ismerjük. Valószínűleg meg sem érjük élve. Viszont azok, akik ellen a jogtalanságokat elkövették, még a saját életükben szeretnének igazságot kapni. Felhozza az Úr az igazság napját, és ez a nap most van.

 58. komáromi csipkés györgy said

  Mit hallok,Petrőczi! Ina szakadtából elmenekült előled az utolsó szeretőd is, akivel a Ráday 28. könyvraktárában szoktál üzekedni. Megértem! Azok a fiúk is keservesen megbánták, akiket magadra húztál a szegedi koleszben súlyos alkoholos állapotban. Legkésőbb a nemibeteggondozóban kijózanodtak, oda kerültek az ügyfeleid, te babiloni parázna!
  Most már maradt neked a Szabó a pikkelysömörével meg a maszturbációs fixációjával.

 59. animus said

  Igaza van Pató Pál úrnak: meg kell mutatni a református egyház többé-kevésbé jóhiszemű vezetői számára, melyek azok a bűnök, amelyektől meg kéne tisztulni, még mielőtt felekezetünk végleg elmerül a bűn és a nevetségesség mocsarában.
  Nem túl jók annak az egyháznak az esélyei a megtisztulásra, amelyet jelenleg is egy Bátori néven a titkosszolgálatnak kollégáit, testvéreit bátran jelentgető spicli vezet. Igaza van Szalay Szilárdnak: Bölcskei méltatlan püspök, le kellene mondania. Ha nem teszi, ahogy idáig se tette, tovább süllyed az egyház a korrupcióban és erkölcsi mocsokban.
  A Károli egyetem (???) Bölcskei titkos kasszája. Az ÁJK és a BTK által megkeresett pénzeket néhány könyvelői trükkel átcsoportosítja Balla vezetésével a rektori hivatal, majd testvéri kazah bankokon keresztül visszautal Bölcskei püspök titkos kasszájába, ill. a Jobbiknak. Meg közben, ugye, a nyomtató lónak se kötik be a száját, Ballának is csurran-cseppen a havi 2 milliós rektori fizetése mellé, dr. takács és balla ügyvédi irodájának is, meg persze a BTK jelenlegi dékánja, szabó andrás és víziszörny felesége, petrőczi is belenyúl a kasszába.
  A tudományos (???) hátteret Hansági APÓSa biztosítja az ELTÉ-ről, ő családilag is képviselteti magát a kifizetési listán.
  Most már csak azt várják, hogy Orbán Viktor megáldja a bűnszövetkezetet és megint kiutal kormánytartalékot. Esetleg Tenkét is hazahívják Phoenixből pénzügyi tanácsadónak, ő olyan zseniálisan lopott 1999-ben. Itthon és szabadlábon van persze még bűntársa, szabó andrás a Mátyás utcából.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: