Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

University of impostors 1. The Vice-Dean Sándor Pethő (Csalók egyeteme 1. Pethő Sándor dékánhelyettes)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 19, 2010

Horváth János szorgalmas bloggerbarátunk kedvéért, aki újonnan talált rá a blogra, és nem ismeri az előzményeket, összefoglaló sorozatban  megismételjük a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóinak országos hírű csalásait. Új kommentelőnk jóhiszeműségében ugyanis el sem tudja képzelni, hogy igazi súlyos bűnök terhelik egyes károlis oktatók lelkét, továbbá azt sem, hogy az egyetem vezetője, Balla Péter rektorhelyettes mindezek tudatában egy lépést sem tesz azért, hogy feltárja a csalásokat. Ellenkezőleg: azért tesz lépéseket, hogy a csalásokat kifogásolókat távolítsa el villámgyorsan az egyetemről.

 

A „Csalók egyeteme” című sorozatban időrendben elsőként Pethő Sándornak, a Hittudományi Kar dékánhelyettesének  nem mindennapi karriertörténetét adjuk közre. Pethő Sándor a Miskolci Egyetemen lebukott csalóként kért menedékjogot a Károlin, ahol nem csupán tárt karok, hanem a professzorság mellett vezető pozíciók sora várta: tanszékvezetés, dékánhelyettesség, Egyetemi Doktori és Habilitációs tanácstagság. Noha az egyetem vezetője és egyúttal az érintett Hittudományi Kar tanszékvezető professzora, Balla Péter rektorhelyettes kétségtelenül tud a csalásról, hiszen kollégái ezt nem egyszer, hanem szinte folyamatosan jelzik neki, a Miskolci Egyetem vezetőivel ellentétben a Károli Egyetem vezetője nem szándékozik felbontani a munkaviszonyt Pethő Sándorral, hanem tovább folyósítja neki a professzori fizetést és a különböző pótlékokat, mintegy havi nettó 600.000 Ft-ot. Ez egy év alatt 7 millió forint. Pethő Sándor 8 éve bitorolja az egyetemi tanári címet, több tízmillió forinttal károsítva meg ezzel a magyar felsőoktatási intézményeket és az egész társadalmat. Az erről szóló posztot Pató Pál nevű olvasónk küldte be a szerkesztőségnek. – A szerk.

 

Szerző: Pató Pál

Prof. Dr. Pethő Sándor jelenleg a Károli Gáspár Tudományegyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese.

Egyetemi tanári kinevezését 2002-ben kapta, kinevezésre a Miskolci Egyetem terjesztette fel. A kinevezés elnyeréséért benyújtott pályázatában azonban olyan súlyos szakmai, a MAB eljárásában pedig olyan komoly formai hiányosságok fedezhetők fel, melyek fölött mind a pályázat bírálói, mind a MAB illetékesei elsiklottak. Ha a szabálytalanságokat a benyújtáskor, illetve a pályázat elbírálásakor bárki szóvá tette volna, Pethő Sándor ma nem használhatná az egyetemi tanári címet.

Pethő Sándor pályázata több ponton is súlyosan manipulált annak érdekében, hogy megfeleljen az egyetemi tanári kinevezések MAB által előírt szempontrendszerének:

1. Az egyetemi tanári kinevezés elnyeréséért benyújtott pályázathoz csatolt önéletrajzban megjelölt idegen nyelvű publikációk mindegyike hamis.

• „Iranian Roots of Mihraism”, in: Religious Studies,34, 2001, 24-32.o.

A cikk nem létezik.  A bibliográfiai adat helytelenül van megjelölve: a folyóirat 2001-es számait a 37-es kötet tartalmazza.

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RES

 

• 100 Jahre der Leben-Jesu Forschung.”in: Perspectives in the New Testament Theology, szerk.H.Hanson,Lundt,2002, 356-364.o.

A kötet nem létezik – A hivatkozás hiányos, nem tartalmazza sem a kiadó nevét, sem a kiadás helyét. Cf. a Karlsruhe egyesített világkatalógusban

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html.

 

• ”The Concept of the Righteousness in Yasna 1,” in: Tyche, 12,2002, 29-35.o.

A cikk nem létezik, a bibliográfiai adat helytelenül lett megadva: a folyóirat 2002-es száma a 17-es kötet. http://altegeschichte.univie.ac.at/forschung/publikationen/zeitschriften

 

• „Hermes orientalis. R. Pietschmann zum Geburtstag”, in: Archiv für spätantike Religionsgeschichte, 24,1995,9-20.o

Richard Pietschmann egyiptológus 1923-ban meghalt. Folyóirat sem létezik.

http://www.aegyptologie.uni-goettingen.de/goe/galerie.htm.

 

• „Die Lichtmystik in den hermetischen Schriften”. in: Archiv für spätantike Religionsgeschichte, 25, 1996,33-45.o.

Folyóirat sem létezik

 

• „Asha. A Comparative Study in Indo-European Religion”,in: Publication of the Research Institute Groningen, 12,2000, 134-141.o.

Periodika sem létezik. Intézmény „Research Institute of Groningen” elnevezéssel, a tudományág meghatározása nélkül nem létezik.
2. Az önéletrajzban felsorolt külföldi egyetemi oktatói tevékenység egyrészt nem dokumentált, másrészt a pályázó akkori életkorát és munkahelyi körülményeit tekintve több, mint valószínűtlen.

Az önéletrajzi bejegyzés így hangzik:

„1990 óta több külföldi egyetemen oktattam meghívott előadóként. Így pl. Graz (1994), Université de Paris X. (Paris-Nanterre) (1994), Evangelische Akademie Tutzing (1998), J.Guttenberg Univ. Mainz (1995), Université de Genéve (1995), Universitá degli Studi di Perugia (1997, 2000).

Ezeket később újabb fiktív meghívásokkal egészítette ki: American University of Cairo (2003), Univ.Salzburg (2001, 2004).”

Pethő Sándor 1997 és 2002 között az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Pályázatok Irodájában dolgozott, dr. Borbély Gábor igazgató alatt, kitűnő, baráti kapcsolatban. Ilyen meghívásokat a szabadságolások illetve fizetés nélküli szabadságok miatt be kellett volna jelentenie. Ilyen engedélyekről dr. Borbély Gábor nem tud, adminisztratív nyoma nincs.

Az adott egyetemek elérhető honlapjai nem tartalmaznak Pethő Sándor neve alatt meghirdetett kurzusokat.

Az önéletrajzban feltüntetett, de nem dokumentálható külföldi előadói meghívásainak nagy részét, ha egyáltalán voltak ilyenek, nem egyetemi oktatói pályafutása alatt kapta, hanem az MTA Filozófiai Kutatóintézet munkatársaként.

3. Oktatói tevékenységben tapasztalható anomáliák.

Pethő Sándor a pályázat beadásának idején két nagyobb ciklusban folytatott oktatói tevékenységet különböző hazai egyetemeken.

1986-87 között Miskolci Egyetem Filozófia Tanszékén, 1988-1990 között az ELTE ÁJTK Állam és Jogbölcseleti Tanszékén tanársegéd.  1998 és 2002 között a Miskolci Egyetemen Bölcsészettudomány Karán adjunktus, majd docens. Ez alatt a kétszer négy év alatt kellett tehát szert tennie olyan oktatói kvalitásokra, melyek mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelelnek az egyetemi tanári cím eléréséhez szükséges kívánalmaknak. Azaz 4 év alatt jutott el az adjunktusságtól a professzorságig.

Ez több szempontból tűnik problematikusnak. Egyrészt tanársegédként maga is csak tanulta az oktatói tevékenységet, másrészt oktatási tevékenységét nyolc évre megszakította egy teljesen más jellegű munkatevékenységgel. Így komoly kérdést vet fel, hogy a Miskolci Egyetemen eltöltött, a pályázat szempontjából releváns 4 (azaz négy) alatt képes volt-e Pethő a szükséges minőségű és mennyiségű oktatói tevékenység teljesítésére.

Mindebben bele kell érteni a doktori témavezetéseit. Az Országos Doktori Tanács honlapján fellelhető adatlapon Pethő Sándor eddig három doktorandusznak volt témavezetője, ezek közül egy sem szerzett fokozatot. Ez a mai állapotok alapján is kevésnek tűnik az egyik legmagasabb egyetemi cím elnyeréséhez.

Oktatási tevékenysége során a pályázó nem tartott idegen nyelven sem előadást, sem szemináriumot, sem hazai, sem külföldi pályázatokon nem vett részt, együttműködése külföldi szakmai intézményekkel nem bizonyítható, szakmai díjat, kitüntetést, elismerést nem kapott.

4. A MAB jelenleg elérhető 2007/10/II számú határozata szerint (http://www.doktori.hu/cikk_file/071220_ET_kovetelmenyek.doc) a pályázatnak többek között tartalmaznia kell a pályázat szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatait, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellően részletes dokumentációját. A bibliográfiai adatokkal kapcsolatban láttuk, hogy hamisságukban is ellentmondóak, így részletes dokumentációjuk sem lehet. Ez utóbb ki is derült, amikor a Miskolci Egyetemen Pethő Sándor, akkor már egyetemi tanárként újra indult a Klasszika-filológia és Vallástudományi Tanszék vezetői posztjáért. A ME Kari Tanácsának 19/2005 (VI. 15.) számú határozatában többséggel támogatta Pethő tanszékvezetői pályázatát. Ugyanakkor a ME 20/2005 (VI. 15.) számú határozatban a Kari Tanács felszólította, hogy „ egyes, a pályázatok hitelességével kapcsolatos kifogások tisztázása érdekében … legkésőbb 2005. július 15-ig a pályázati anyagukhoz mellékelt publikációs listáikban szereplő szakirodalmi tételeket egy eredeti vagy fénymásolt példányban” mutassa be. (Lásd: http://www.uni-miskolc.hu/~bolcsweb/bolcsweb.php?menu=10&al=29&lang=m)

Pethő Sándor ezt nem tette meg, visszavonta tanszékvezetői pályázatát és közös megegyezéssel kilépett a Miskolci Egyetemről. Vele kapcsolatban álló kollégák különlenyomatokat nem kaptak.  Pethő ezt követően azonban nem hagyta el az egyetemi pályát, hanem áttette főállású székhelyét a Károli Gáspár Református Egyetemre, ahol már korábban is harmadállásban (Oktatási Minisztérium és Miskolci Egyetem mögött) működött. Ezt az állást még 2002-ben egyetemi tanári kinevezése idején gründolta magának annak a károlis teológus professzornak a segítségével, aki 2002-ben a MAB Vallástudományi Képzési Ági Bizottságának elnökeként Pethő egyetemi tanári pályázatát keresztülboxolta a MAB-on. Pethő egyetemi tanári kinevezése ilye módon – egy egyébkét jóhiszemű és becsületes – károlis professzor “érdeme”, aki később felismert hibáját megpróbálta jóvá tenni, de Balla Péter rektorhelyettesbe ütközött, és ott el is akadt.

Melléklet: Pethő Sándor 2006-ban  még használt önéletrajza

Pethő Sándor

Név: Pethő Sándor

Születési év: 1962.01.06.

Végzettség: Egyetem

Szakképzettség: Filozófia szakos középiskolai tanár, klasszika filológus bölcsész, református

teológus

Jelenlegi munkahely: ME BTK Klasszika-Filológiai és Vallástudományi Tanszék,

tanszékvezető egyetemi tanár, KRE Hittudományi Kar, Filozófia Tanszék

Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA): Csc (phil.), MA (class.

phil.), MA (theol.)

Oktatás kezdete: 1986. Oktatott tárgyak: vallásfilozófia, összehasonlító vallástörténet,

vallástörténeti szakszöveg olvasás (német/angol/francia), klasszikus nyelvi vallási

szövegolvasás (görög, latin, bibliai héber, 1998-tól perzsa és aveszta és szanszkrit bevezető

kurzusok)

Hazai tudományos társasági tagság:

1989- Magyar Ókortudományi Társaság

1990- Magyar Filozófiai Társaság

Nemzetközi kapcsolatok:

1990 óta több külföldi egyetemen oktattam meghívott előadóként. Így pl. Graz (1994),

Université de Paris X. (Paris-Nanterre) (1994), Evangelische Akademie Tutzing (1998),

J.Guttenberg Univ. Mainz (1995), Université de Genéve (1995), Universitá degli Studi di

Perugia (1997, 2000), American University of Cairo (2003), Univ.Salzburg (2001, 2004).

A kutatáshoz kapcsolódó fontosabb publikációk:

• Démosz vagy Deus? Osiris, Budapest 2001.

• „Iranian Roots of Mihraism”, in: Religious Studies,34, 2001, 24-32.o.” • 100

Jahre der Leben-Jesu Forschung.”in: Perspectives in the New Testament Theology,

szerk.H.Hanson,Lundt,2002, 356-364.o

• ”The Concept of the Righteousness in Yasna 1,” in: Tyche, 12,2002, 29-35.o. • ”Álom,

realizmus, s kiiktatott transzcendencia. A Fejes-mítosz.”in:Tekintet, 4, 2003,12-18.o.

• „Hermes orientalis. R. Pietschmann zum Geburtstag”, in: Archiv für spätantike

Religionsgeschichte, 24,1995,9-20.o

• „Die Lichtmystik in den hermetischen Schriften”. in: Archiv für spätantike

Religionsgeschichte, 25, 1996,33-45.o• „R.Otto, avagy az elrettentő titok

filozófiája”,in:R.Otto, A szent (ford.Bendl Júlia), Osiris, Budapest,1997,221-258.o.

• „Asha. A Comparative Study in Indo-European Religion”,in:Publication of the Research

Institute Groningen, 12,2000, 134-141.o.

• ”Az elrendezett világ. A kozmosz szakralizálása a kései hellenizmusban,”in: Ferenczi L.

köszöntése. (szerk. Kovács V.), Miskolc,2003,163-179.o.

Természetesen ezek az idegennyelvű publikációk is fiktívek. A Doktori Tanács honlapján Pethő Sándor neve alatt ma sem szerepel egyetlen külföldi, de még hazai idegen nyelvű publikáció sem: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=1481.

86 hozzászólás to “University of impostors 1. The Vice-Dean Sándor Pethő (Csalók egyeteme 1. Pethő Sándor dékánhelyettes)”

 1. Pató Pál said

  Összehasonlításként lásd a jelenleg használt önéletrajzot és publikációs listát:
  http://www.kre.hu/htk/cv/Petho_Sandor.CV.pdf
  http://www.kre.hu/htk/cv/Petho_Sandor_publ.lista.pdf

 2. Kolléga said

  Összehasonlítottuk. 3 dolog tűnt fel:

  1. Eltűntek a vendégprofesszorságok. A felsorolt előadói utak lehettek turistautak, vagy egyszerű konferenciaszereplések. Közel 50 évesen ez elég szerény, de még ez sincs sem közelebbről meghatározva, sem dokumentálva.
  2. Eltűnt minden külföldi publikáció. Hazai idegen nyelvűt sem nagyon találni. Ezzel nem teljesítette volna a feltételeket.
  3. Meredek adminisztratív karrier. Minisztériumi igazgatóság a szoclib rezsimben. Emellett persze minimális oktatói tapasztalat a professzori kinevezés előtt.

 3. MAB-illetékes said

  Nemcsak Pethő, hanem már a Balla Péter által vezetett egyetem ill. a Békési és Pethő Sándorok által vezetett Hittudományi Kar is belezavarodott a hazudozásba.
  (Hogy is mondta legutóbb HorvátH János barátunk? “Főleg ne hazudj!” vagy valami ilyesmi.)

  Az egyetem és a doktori tanács honlapja nem egyezik meg a HTK-s doktori iskola törzstagjainak létszámában és kilétében. Pethőt a Kar befelé, tehát a károlisok felé még törzstagként tünteti fel:

  http://www.kre.hu/htk/index.php?option=com_content&view=category&id=19&Itemid=29

  Kifelé, azaz a MAB és a többi felsőoktatási intézmény felé ezt már nem meri vállalni:

  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=189&tip=TT&diID=68

  Vagyis a belső értékrend és a külső élesen eltér egymástól. Pethő a mindenről leváltott Karasszon és Szűcs főnöke. A MAB felé azonban a másik kettőt mutogatják, míg Pethőt eldugják. Hogy lehet, hogy egy 48 éves egyetemi tanár nincs a törzstagok között, amikor alig tudják teljesíteni a feltételeket Annemarie Koole-lal és a túlkoros Herczeg Pali bácsival együttesen is, akiből gyorsan prof. em-et csináltak, hogy klappoljon a dolog?

  • animus said

   A MAB-nak mindenképpen van illetékessége arra, hogy fellépjen azok ellen, akik őt hamis tényállítással megvezették.
   Először: Pethő professzori kinevezésekor, amikor bizonyíthatóan tucaztszámra szopta ki az ujjából a hamis hivatkozásokat meg nem írt idegen nyelvű tanulmányaira soha nem létezett periodikákban.
   Másodszor: amikor a HTK DI-ját akkreditálják a már bizonyítottan hamis adatok alapján.
   A MAB-nak mindez kóser?
   Az erkölcsire legendás módon kényes hittudományi kar nem tesz semmit, hogy ne egy közismert csaló legyen a HTK (a H nem a HITre utal???) dékánhelyettese.
   Belülről nem jön a megtisztulás. Ők jól érzik magukat becstelenül, mocskosan. Balla a havi két millával má mér ugráljon???
   Csak a külső intézményekben bízhatunk.

 4. bloggerjogász said

  Engem az érdekelne, hogy Horváth János szerint a teológia professzora, a HTK második embere, a dékánhelyettes, találkozott-e Jézus Krisztussal? Tőle már von Haus aus mégiscsak jobban elvárható, mint Hima Gabriellától, aki bölcsészprofesszor, és nem a hit oktatásáért felelős. Horváth János egyik előzetes kommentje szerint, ha Hima Gabriella nem találkozott Jézus Krisztussal, az elegendő felmondási ok vele szemben. Kérdezem továbbá Horváth Jánostól: ha ez a kritérium, minden kar oktatójával szemben, akkor ki az, akit nem kell kirúgni?

  Balla Pétert Pethő Sándorral együtt elsőként kell kirepíteni, mert Balla 17 hónapos rektorsága alatt már 10.000.000 forint nettó fizetést utaltatott ki a szélhámos és csaló Pethőnek, amit az föl is vett.

  Ez nemcsak Jézus Krisztusnak nem tetszene, hanem a rendőrségnek és a bíróságnak sem. Mindkettő minősített bűncselekmény. Pethőét úgy nevezi mind a magyar, mind a nemzetközi jog, hogy csalás, Balláét pedig úgy, hogy hűtlen kezelés.

  Nyugodjom meg tehát Horváth János végre: senki nem rágalmazza a barátait. Csak azt tárják fel itt ezen a blogon, amit ténylegesen elkövettek.

  • sola scriptura said

   Nekem a legérdekesebb a református etika (amely némely hittudományis professzornál feltűnően hiányzik)és az állampolgári jogérzék közti kapcsolat hiánya. Tegyük fel, tudomást szerzünk arról, hogy valaki, ebben az esetben Pethő nyilvánvaló csalással jutott az egyetemi tanári címhez, fizetéshez, presztízshez. A csalás kétségbevonhatatlanul bizonyított. Mit csinálnak a jaj de etikus hittudományi professzor (mind-mind napi kapcsolatban Jézus Krisztussal). Hallgat. Még a dékáni megbizatásról való visszahívást se kezdeményeik. MIÉRT?
   … ÉS SZABÓ ANDRÁS ELTÜNTETNEK KÉTEZER MILLIÓ FORINTOT.
   Mit tesz a jaj de erkölcsös egyház?
   Semmit. Nem tetsz feljelentést, egy magánvádas próbálkozást dr. Takács, az V. kerület legbutább ügyvédje ELVESZíT.

   Szóval senkiben nem mozdult meg sem a protestáns, sem az egyszerű állampolgári etika, tisztesség, jóérzés.
   Mit várhatunk ugyanezektől most?

 5. bloggerjogász said

  Engem továbbá még az is érdekelne, hogy hol van Pethő Sándor teológus professzor cselekedetében a református etika elrejtve? És a Krisztus-hívő Balla Péter újszövetségi professzoréban, aki nem krisztusi szeretettel fed el egy bocsánatos botlást, hanem tevőlegesen támogat egy köztörvényes bűncselekményt. Lehet, hogy csak az én korlátolt jogász agyammal nem látom a református etika megnyilvánulását ebben?

  Világosítatok fel, kérlek. Elsősorban az illetékesek tudnának ebben segíteni: Horváth János és Seelsorger. Lehetséges, hogy a mi jogrendszerünk ennyire ellentétben van a református etikával? Akkor most melyikben van a hiba? Az ellentmondást fel kell valahogy oldani, hogy élni tudjunk.

  • Seelsorger said

   Kedves Jogász!

   Légy szíves, idézd legalább egyetlen kommentemet, ahol igazolni próbáltam a bűnösöket! Az ellenkezőjére azonban Johannes barátod is tud mondani példát, mert a válaszából láthatóan megértette, amit írok. Kérdezd tehát inkább őt, benne szerintem jobban megbízol.

   Ami a református etikát illeti: azon nem csodálkozom, hogy nektek sincs fogalmatok róla, mint ahogy az egyházhoz tartozó emberek nagy részének sincs. Ezt nem isteni kinyilatkoztatásból mondom, ez az állítás könnyen leellenőrizhető, ha valaki veszi a fáradságot, és leveszi a polcról a vonatkozó szakirodalmat: pl. valamelyik élő vagy holt professzorunk “Etika”, “Református etika” vagy hasonló című művét, és összehasonlítja a közgondolkodással. Ha pedig a magyar teológusok gyanúsak, még mindig fordulhattok bátran a blogon sokat használt nagy név eredeti tulajdonosához. Olvassátok el az Institúció II. 8-at – a bevezetést és a kilencedik parancsolat magyarázatát talán elég is lesz -, bár a III. könyv is tanulságokkal szolgálhat az önmegtagadás református mikéntjét illetően. Nyilván érdekelni fog titeket a IV. könyv, ami tele van az egyházvezetés kérdéseivel. De nem említettem még az I. könyvet, mert egy művet nem a végén szoktunk elkezdeni: jó lenne, ha az istenismeretről is tudnátok valamit, mert anélkül nehezen tudom elképzelni, hogy egy vallás (tudniillik a református az) szószólóiként hitelesen lépjetek fel. Az Institúcióért pedig már a polcig sem kell nyúlni, hiszen itt megtalálható angolul és latinul is: http://www.ccel.org/ccel/calvin?show=worksBy

   De hogy még egy forrást idézzek az értetlenség ellen, nézzük egyházunk hivatalos hitvallásának, a Heidelbergi Káté első kérdését-feleletét:
   – Mi neked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?
   – Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok,
   aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított,
   és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgálljon.
   Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.

   Azt tartom reformátusan etikus kritikának, ha valaki ennek szellemében kritizál. Vagy dobjuk ki ezt a “papos locsogást”, és hagyjuk el az “Egyház” szót a “Magyar Református” végéről.

   De hogy ismét ne értsétek félre, megismétlem: az etikai elvárásaim alól nem mentesítem sem magamat, sem a Károli Egyetemet, sem bárki mást. De titeket sem.

   • bloggerjogász said

    Kedves Seelsorger!

    Ne kapd fel olyan gyorsan a vizet. Nem akartalak megbántani, sem a nyilván bizonyára jószándékú, de kissé gyermeteg Horváth Jánossal egy kalap alá venni.

    Én csak egy szakbarbár jogász vagyok, azért kérdeztem, hogy a református etika szemszögéből netán még a jogi értelemben kifejezett csalások és bűnpártolások is elfogadhatók-e, ahol a cél a teljesítmény nélkül csalással szerezhető vagyoni és nem vagyoni haszon. Mind Pethő, mind Balla tette jogi értelemben bűncselekmény. A jog nem azonos az etikával, de igyekszik nem kerülni ellentétbe vele. Ami jogi értelemben bűncselekmény, pláne egy ilyen, semmivel sem menthető dolog, az egy jogász szemében nem lehet etikus. Ezért kérdeztelek téged és HJ-t, mint autentikus teológusokat. Na jó, elismerem, volt a kérdésben némi provokatív él.

    Köszönöm a felvilágosítást. Mint mondtam én csak jogász vagyok, de azért időnként forgatom a Bibliát, és ha Kálvint nem is, de azért a Heidelbergi kátét nagyjából ismerem. Meg kell hogy mondjam azonban, hogy én még ennek szellemében sem tudom sem Pethőt, sem Ballát az adott ügyben felmenteni. Mint ahogy azt sem látom be, mi etikátlan van bűncselekmények feltárásában. Én csak az elkövetésükben látok etikátlant.

    Azon meg már csak mosolyogni tudok, hogy Horváth János Tenkében nem látja a hívő keresztyént, sőt, kifejezett bűnösnek látja, aztán mégis valami logikailag értelmezhetetlen manőverrel becsületes embert farag belőle. Ballával ugyanezt már sokszor megtette. Kíváncsi voltam, Pethőről mi a véleménye. Remélem, ha megjön, elmondja.

    Ugye, nincs harag?

   • Seelsorger said

    @Bloggerjogász: Harag nincs. Azért fogalmaztam szögletesebben, mert van, aki elég felületesen olvassa el, amit írok, csak kiragad belőle néhány szót, hogy össze-vissza csapkodhasson vele.

    a református etika szemszögéből netán még a jogi értelemben kifejezett csalások és bűnpártolások is elfogadhatók-e…?

    Nem, sőt semmilyen értelemben vett csalás és bűnpártolás sem. A Mt 5,21… analógiájára még a gondolata sem.

    a Heidelbergi kátét nagyjából ismerem. Meg kell hogy mondjam azonban, hogy én még ennek szellemében sem tudom sem Pethőt, sem Ballát az adott ügyben felmenteni.

    Nem is lehet, ha a vádak igazak. Őszintén remélem, hogy akiknek ez a szakterületük, azok meg is teszik a megfelelő lépéseket az ügyek rendezése érdekében. Ehhez azonban nem szükséges ordenáré kommenteket szaporítani (akinek inge, az vegye magára), márpedig itt ez nem alkalmi jelenség, de a virtuális közösség hallgatólagosan elfogadja. A református etika pedig nem egyszerűen a bűnök feltárásárát szorgalmazza, hanem elsősorban – és tudom, hogy ezzel uszító kommentek lavináját indíthatom el, de nem is nekik írom – a másik ember jóhírének védelmét és előmozdítását akkor is, ha törvénytelenségei égbekiáltóak, és a tettei magától értetődő módon szankciókat vonnak maguk után. Amit meg kell tenni az egyházfegyelem érdekében, azt nagyon is meg kell tenni (és azért is nézünk így ki, mert nálunk ez nem szokás), viszont az ember becsületének védelmé(nek legalább a szándéka) nélkül a “keresztyén” jelzőt hamisítjuk meg.

    Talán nehéz megérteni, hogy a kettő nem mond egymásnak ellent, mégis ennek megfontolására buzdítom mindazokat, akiket komolyan érdekel a kérdés. Ha hozzájutok az 1559-es Institúció egy magyar példányához, majd idézem a II. 8. 48-at, hátha a nagy előd szavai világosabban csengenek.

    Hogy hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Ha, teszem azt, kiderül, hogy egy egyetemi professzor csalással szerezte a címét, és ezt sem személyes intésre, sem belső közösségi figyelmeztetésre nem ismeri be, nem lép vissza, és nem hajlandó alávetni magát a dolog jogszerű következményeinek, az – etikailag – akkor sem jogosítja fel a sértetteket, hogy az illetőt tudatos erőfeszítések árán közszégyen tárgyává tegyék. Keresniük kell a módját, hogy hogyan vegyék elejét a jogtalanságnak (ha kell, akár a nyilvánosság valamilyen bevonásával is), de közben törekedniük kell rá, hogy “a bűnös megtérjen”, vagy ma divatos kifejezéssel “újraintegrálódhasson a közösségbe”, természetesen a kompetenciái és inkompetenciái figyelembevételével. Vagyis pl. (egyéb jogi következmények mellett) nem lehetne többé egyetemi professzor, de ember, református hívő, közösségi tag még igen. Már ha nem ellenzi.

    Világos előttem, hogy sok olvasó és kommentező számára teljesen érthetetlen és nevetséges lesz, amit írok. Ez egyházunk helyzetének is tükre, legalábbis amennyire az olvasók az egyház arányos metszetét adják. Számítok rá, hogy lesznek, akik puszta hangerővel válaszolnak az érveimre, és akik ész nélkül lecsapnak szavakat vagy kifejezéseket abból, amit írtam. Majd a visszhang alapján eldöntöm, hogy érdemes-e még írnom, vagy sem.

   • Seelsorger said

    Bocs, a blockquote-ot rosszul zártam be.

   • bloggerjogász said

    Seelsorger, köszönöm a részletes választ. Szavaid nagyon is világosak, sőt, az is benne van, miért olyan nehéz a Heidelbergi káté szellemében eljárni, holott magam is református volnék, bár teológiai tudásom minimálisnak se nevezhető. Világos, hogy a bűnös emberi méltóságát is tisztelni és védeni kell – kellene. Ezt azonban nemcsak a megtérni nem kívánó bűnösök nem könnyítik meg, hanem az egyház sem, amely mintha a Káté és a Biblia szellemével ellentétesen cselekedne: a bűnösöket felemeli, a bírálókat porba sújtja. Ha sem a bűnös nem akar megtérni, se az egyház nem akarja őket megtéríteni, akkor kitől várhatnánk lépéseket? Ez az egyik, tehát a mai egyház fordított hozzáállása a bűnhöz és a bűn bírálóihoz. A másik magának a bűnösnek a viselkedése. Ezen nemcsak a megbánás és megtérés hiányát értem, hanem sokkal súlyosabat. Itt valójában a bűnösök azok, akik nem tisztelik mások emberi méltóságát, és az őket bírálókat nyilvánosan is meghurcolják, megrágalmazzák. Ahogy a köznyelv mondja, még nekik áll feljebb. Milyen emberi méltóságtisztelet az Pethőtől, ha azt mondja, hogy “egy jobb jegyért bármelyik halgató aláfekszik”. Ezt itt a blogon olvastam egy teologinától. A másikat én s hallottam: Kabdebóról, aki Miskolcon a Doktori Iskola elnökeként bizonyítékot követelt tőle a publikációkra, “aljas vén púpos sátán-nak nevezte. Az ilyen bűnösökkel, akik maguk sem tisztelik a másik ember méltóságát, nehéz a Heidelbergi Káté szellemében eljárni. És a bétékás bűnösök sem jobbak, hiszen azok, mint olvasom, profi rágalmazók, állandóa sárba tapossák a másikat és nyilvánosan a becsületükbe gázolnak, azon túl, hogy egzisztenciálisan is megsemmisítik a bírálókat és jobbítani akarókat. Talán ezért a sok nem keresztyéni indulat, és ennek következménye az általad ordenárénak nevezett, szerintem csak indulatos hangnem.
    Dehát mi nem vagyunk tudós teológusok, csak jogászok, így egy fokkal távolabb Istentől, mint Te, de azért remélem, hogy jóval közelebb, mint azok a bűnösök, akikről itt szó van.

   • Seelsorger said

    Ezt azonban nemcsak a megtérni nem kívánó bűnösök nem könnyítik meg, hanem az egyház sem, amely mintha a Káté és a Biblia szellemével ellentétesen cselekedne

    Igen, az egyház számtalan dologban hitvallásainkkal és a Bibliával ellentétesen cselekszik. A helyzet gyakran rémisztő – de milyen jó, hogy az ember ekkor komolyan veheti, hogy “testestül-lelkestül nem a magamé, hanem… Jézus Krisztus tulajdona vagyok, és… mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgálljon.”

    Az ilyen bűnösökkel, akik maguk sem tisztelik a másik ember méltóságát, nehéz a Heidelbergi Káté szellemében eljárni.

    Pontosan úgy van, ahogy mondod. Nehéz. Bibliás nyelven szólva: az ember alaptermészetével ellenkezik, hogy pofonra ne pofonnal, etikátlanságra ne etikátlansággal válaszoljon. Talán ha a jézusi lelkületről egy kicsit szó esne a szószékeken, ha lennének emberek, akik ezt komolyan veszik annyira, hogy az élet gyakorlatában megvalósítsák, nem lenne ennyire nehéz. Változtatni bőven van min…

   • bloggerjogász said

    Azt hiszem, hogy alapjában egyetértünk. És mivel a blog szerkesztőségéhez közel állok, megkockáztatom, hogy ez a blog is ilyen “visszaütés”. A pofonhoz képest, amit ettől az egyetemtől – és a mögötte álló egyháztól – itt több tucat hívő protestáns kapott (elvesztették állásukat, gáncsolták őket a diplomaszerzésnél, kiszorították, be se engedték, egyik legjobb professzorukat halálba kergették) ez az általad ordenárénak nevezett hangnemmel együtt is egy nagyon szelíd válasz, mert csak verbális a súlyos sérelmekre. A kizártakat erkölcsileg is megbélyegzik és meg is bélyegezték, ami csak tetézi a sérelmet. A bloggazda toleránsabb és hívőbb protestáns, mint én, mert meg kell hogy mondjam, bennem az emberi alaptermészet tombol. Óvakodom attól, hogy bárkit bántsak vagy megbántsak, de ha kapok egy pofont – nem egy gyengébbtől, az nem számít, hanem egy hatalommal visszaélőtől – akkor teketória nélkül visszaütök, és az sem érdekel, ha sokkal nagyobbra sikerül, mint amit kaptam. A másik részéről a bősz szándékért, az oktalan gonoszságáért is meg akarok tudat alatt fizetni. Jogászként a mózesi törvényeket is tanulmányoztam és nem tudom megvonni tőlük a szimpátiámat: “Szemet szemért, fogat fogért”. Formálisan keresztyén vagyok, lélekben zsidó. Talán lehetne ezen változtatni az Újszövetség szellemében, de ha Pethőre és Ballára nézek, vagy a tanácsadóikra, akkor nem biztos, hogy egyelőre akarok.
    Mint láthatod, a jelenlegi helyzetben még elég távol állok a krisztusi megbocsátástól. Az eszemmel már elfogadtam, de a szívemmel még nem sikerült elfogadtatnom.

   • garabonciás deák said

    Ami a stílust illeti: a blog a szegény ember atombombája. Időnként muszáj rajta detonatívuszokban beszélni, hogy felfigyeljenek a mondanivalóra. S a blog úgy is terjed, mint szinonímája, a biológiai fegyver: ragályos. Egy ilyen mészárszékesegyházban az ilyesmi előfordul.

 6. animus said

  Ha visszatérnek említett fedőnevű ügynökök a blogra, nyilván kielégítik kiváncsiságodat. Nem várhatod el Horváth Jánostól, hogy szabadnapjain is blogoljon, ezt neki munkaköri kötelességként írta elő a főnöke egy szép árnyas utcában.
  Nekem az tűnt fel a HTK doktori iskolájánál, hogy az említett hiányosságok mellett mégis elég jó védett hallgatók aránya: 20 %, ami valamivel az országos átlag fölött van Róna-Tas kimutatása szerint.
  A BTK jelenleg Balla által törvénytelenül mélyhűtött állapotban tartott IDI-je ténylegesen csak egy védett személyt tud felmutatni, Váradyt, aki Hima Gabriella témavezetésével védett. Ez már elég ok az egyetem fura urai számára, hogy megkotorjanak egy kartotékot, hiszen ők A MINŐSÉGET ZSIGERBŐL GYŰLÖLIK. Mert nekik nincs egy szemernyi sem.
  Petrőczi továbbá nagy optimizmussal 2010-re jósolja Baranyai Katalin védését. Baranyai olyan közismert és hírhedt ennek az országnak az IDI-jei előtt, mint egy tarka kutya. Már mindenhonnan elzavarták, utoljára 2009-ben a Károlin rendezett neki a Szabó-Petrőczi egy közös “doktori cselekményben” (ezt tiltja a MAB házaspároknak és rokonoknak) egy komédiába illő védést, amit aztán a MAB meg is semmisített.
  A hölgy rekordgyanús próbálkozássorozata a doktori fokozattal petrőczi költőfejedelemasszony témavezetésével. A MAB szabályzata szerint valaki csak olyan tárgyból lehet témavezető, amelyből VAN EGYETEMI VÉGZETTSÉGE ÉS ELISMERT PUBLIKÁCIÓI. Petrőczinek csak angol szakos diplomája van. Ilyen értelemben egyéb témavezetései is érvénytelenek, mint az adatbázisban szereplő Thomas Mann-téma, vagy Balassi orosz fordításairól készülő. Persze a lejterjakabkirálynő ilyesmikkel nem foglalkozik, mivel családilag hozzászokott, hogy csalással jutnak a fokozatokhoz. HALLOD, SZABÓ ANDRÁS?
  Szóval a BTK IDI-jéhez képest a HTK még akár tűrhetőnek is mondható.

  • Doktorandusz said

   Az, hogy csak Hima Gabriella témavezetettjének a védését fogadta el a MAB, úgy látszik a legsúlyosabb ok volt Szabó professzornak, a feleségének, Petrőczi tanárnőnek, meg Hansági tanárnőnek, hogy kirúgassák a rektorral a professzor asszonyt. Elvégre ők is bepróbálkoztak mind a hárman, csak hát tudjuk az eredményt…

   Az irigység az egyik legerősebb hajtóerő a született nyírógépeknél, mint ahogy azt dékán úr híres furkálásairól többhelyütt olvastuk.

   Kíváncsi volnék, mert nem vagyok teológus, hogy hogyan ítéli meg az irigységnek eme ritka tiszta megnyilvánulását krisztusi szempontból Horváth János teológus úr. Remélem, megtisztel a válaszával.

   • Horváth János said

    Meg, meg. Sajnos én már egyre kevésbé hihetek az ideírogató támadók törzsgárdájának. Ugyanis eljutottam odáig, hogy kijelentsem: ha igazatok lenne is, akkor sem lehetne igazatok. Mert ez az “igazságkeresés” és “igazságszolgáltatás” nem méltó Jézus Krisztus egyházához. Ergo: nincs igazatok.

    Én nagyon jól ismerem a Református Egyház lelkészi embereinek Krisztus iránti engedetlenségét. Meg a nem-lelkészi embereiét is.
    Engem csak a Jézus Krisztushoz való viszony érdekel mindenben, hiszen Jézus Krisztus: “az út, az igazság és az élet”.
    Mivel Ti itt – tisztelet a nagyon kevés kivételnek – megengedhetőnek tartjátok a gyalázkodást, csúfolódást, gűnyolódást, nem lehet Jézus Krisztus előtt kedves a ti “háborútok”. Sajnálom. Általatok sem fog megújulni a mi egyházunk. Hacsak persze nem úgy, mint Sémei által anno, aki szidalmazta Dávid királyt, mert “az Úr mondta neki, hogy szidalmazza Dávidot”. stb.

 7. animus said

  Megtudjuk, ha visszajön fizetett szabadnapjáról és ismét a munkaköri feladatként rárótt blogolást műveli, ill. mások interakcióinak megzavarását. Ami az állásfoglalást illeti: nézd meg, mit írt Tenkéről. Valami olyasmit, hogy nem erős a hite (mámint Krisztusban) és követett el hibákat, de ne hánytorgassuk fel.
  Horváth Jánosnak nem erőssége az etika (furcsa, ugye?) Különben nem nevezné hibának 2 milliárd forint állami pénznek (ez kétezer millió forint!!) saját és cinkostársai hasznára való elköltését (kristálycsillár, lanthátú székek, amerikai autó magának, a szeretőjének meg a másik Rozgonyi lánynak, Szabóék többszöri busás megjutalmazása, ebből vettek mindkét gyereküknek luxuslakást).
  Ez bizony köztörvényes bűncselekmény. De a magánvádat dr. Takács sztárügyvéd elbukta (???), feljelentésre pedig nem került sor. Érdekes, A KORMÁNYNAK NEM HIÁNYZOTT A 2 MILLIÁRD TARTALÉK?, azt pedig mindenki tudhatta előre, hogy a Kálvin tér 9-re (műemlékjellegű épület) nem engednek több emeletet ráhúzni.
  Szóval várjuk HJ-t (bár én nem annyira), de EREDMÉNYT AZ ÜGYÉSZSÉGI VIZSGÁLATOKTÓL VÁRUNK.

 8. vidéki oktató said

  Ha én a Károlin oktatnék tudományos renoméval rendelkező tanáremberként – tudom, ez a halmaz egyre kevesebb elemből áll, hála Szabó András és Balla gyilkos dühének minden értékteremtő személlyel szemben -, nagyon elgondolkoznék Garabonciás Deák commentjein. Ez egy nagyon hiteles hang, egy intelligens fiatal emberé, akit a “keresztyén szellemiségű” vezetők fejkvótához kapcsolt senkinek tekintenek. De ő lát, hall, beszélget a többiekkel és olyan következtetéseket von le, amelyek megegyeznek azzal, mint amit mi – más generációbeliek, más tapasztalatokkal – levontunk.
  Világosan kiderül, a FIATALOK ÁTLÁTNAK RAJTATOK. Átlátnak a hazug, kegyeskedő szövegeiteken, az egymást professzor úrnak szólítgató nullák értéktelenségén. És TUDJÁK azt, hogy A LEGNAGYOBB BŰNT ŐELLENÜK KÖVETITEK EL. MANIPULÁLJÁTOK ŐKET, a valódi pénzért értéktelen árut adtok, tudás helyett bohóckodást. Itt töltik fogékony fiatal éveiket és kiket látnak: BENNETEKET! Akik kaza bankokon csurgatjátok át, újfasiszta pártoknak utalgatjátok azt a pénzt, amit az ő magas szintű oktatásukba, erkölcsi alapú nevelésébe kéne fektetnetek.
  Hogy mertek BECSAPOTT, KIHASZNÁLT, SEMMIBE VETT HALLGATÓITOK SZEMÉBE NÉZNI?
  Bűnösök vagytok, hitvány, cinikus bűnözők.

  • Horváth János said

   A fiatalok nem szoktak “átlátni” a dolgok mélyére. Meg az öregek többsége sem. Sajnos.

  • ANIMUS said

   Tévedsz. Garabonciás deák nagyon világosan lát, és bizonyára nincs egyedül. Illő dolog tanárembereknek, lelkészeknek (nem a LÉLEK-ből származik ez a szó?)ENNYIRE LENÉZNI A FIATALOKAT? ENNYIRE OSTOBÁNAK TEKINTENI ŐKET?

   • Horváth János said

    Én is voltam fiatal. Nekem is vannak gyerekeim. A fiatalok – anélkül, hogy megbántanánk őket – mégiscsak “éretlen gyümölcsök” lelkileg, akiknek még sok évi lelki érésre van szükségük. Ez általános tapasztalat, a Biblia is megerősíti. Nincs ebben semmi bántó. Bár – sokszor – sokkal “koraérettebbek” lennének lelkileg!

  • Argumentáció said

   János, te biztos kitűnő teológiai képzést kaptál, de valahogy az általános iskola és a gimnázium kimaradtnálad. Nem istudom, hogy vettek fel a teológiára Illetve dehogynem. oda lasszóval fogják az embereket.
   Szóval, ha a teológiai akadémia előtt jártál volna alap- és középfokú iskolába, akkor tudnád, mit jelent az a két szó, hogy tény és érv, latinul faktum és argumentum. Ez a két szó nemcsak a lexikádból, hanem a repertoárodból is hiányzik. Ezek helyett te másik két szót használsz: hit és kinyilatkoztatás.
   Nos, olyan konkrét bűncselekmények esetében, mint Pethőé, Balláé és Szabó Andrásé a te fogalmaiddal nem tudunk mit kezdeni. De szerintem a rendőrség és a bíróság is elhajt téged, ha mentőtanúként ezekkel operálsz.
   Tényeket várunk tőled és ellenérveket. A kinyilatkoztatásaidból már mindnyájunknak elege van. Elég egyszer is elmondani, hogy te mit hiszel a buta és gazember barátaidról. Ha sokszor elmondod ugyanazt, attól még nem leszel meggyőzőbb, csak nevetségesebb – ha ez még egyáltalán fokozható.

   • animus said

    Ne magyarázz neki, úgyse érti a szerencsétlen. MODERÁLJÁTOK MÁ KI!

   • Horváth János said

    Buta és gazember vagy te – gondolom én. Hiszen nem Jézus Krisztus szerint beszélsz. (A világi bíróság az más. De itt az egyház berkein “belül” vagyunk. Ha igaz.)(Ne vedd rossz néven, hogy lebutáztalak és legazembereztelek.)

   • Argumentáció said

    Hát erről beszélek. Nem tudod, mi az, hogy tény és érvelés. A posztban be van bizonyítva, hogy Pethő és Balla gazemberek. Hogy Balla buta, az Jakab Attila kritikájában van bebizonyítva. Az én kijelentésem megalapozott. Te viszont csak gondolod rólam, hogy buta és gazember vagyok, de nem bizonyítod be. Nem vehetem rossznéven, mert nincsenek mögötte tények és érvek. Vagyis az a két dolog, ami mind a világképedből,mind a szótáradból hiányzik.

   • Horváth János said

    Kérlek. Jézus Krisztus már mindent bebizonyított. Csak át kellene Tőle venni….

   • Argumentáció said

    Pethő és Balla ártatlanságát nem. Jézus Krisztus tény, de nem érv 2000 évvel későbbi bűncselekmények elmaszatolására.

 9. sola scriptura said

  Egy másik etikai vonatkozású kérdés a református egyház kapcsolata politikai pártokkal. ….
  A mai helyzet: Balla rektor egy olyan épületből indul reggelenként munkahelyére a 2 milliós rektori fizetéséért, amelyen több éve folyamatosan leng az árpádsávos zászló. A Szabadság téri templom épületét annak idején Hegedüs püspök fillérekért szerezte meg a gyülekezettől. Most ott lakik az egész nagy család, több emelet kolumbáriumot építettek ki benne és rengeteg pénzt keresnek a holtakon.
  Balla Péter sógornője a Jobbik országgyűlési képviselője. Mikor a Jobbik bevonult a parlamentbe, a Szabadság téri lelkész, ifj. Hegedüs Lóránt, Balla Péter sógora megszólaltatta a harangokat.
  A Duna-melléki püspök nem emeli fel szavát ifj. Hegedűs Lóránt és családja politikai akciózása ellen.

 10. garabonciás deák said

  Én azért nagyon élvezem ezt a blogot. Az embernek időnként az az érzése, a Ludas Matyi című mesébe került, előbb-utóbb mindenki sorra kerül, aki megérdemli. Hanyas is a Ludas Matyi az Aarne-Thompsonban?

  • ARIMANI said

   Sajnos ez nem vicces, mert ami a BTK-n folyik az dráma, a HTK-val együtt. Ezt nem “élvezetből” írja vagy olvassa a legtöbb – önmagáért és egyházáért felelősséget érző – itteni ember.

   • garabonciás deák said

    Ó, nem is viccnek szántam, inkább az ironián derülök, hogy végső soron nem nekem kell cselekedni, megteszi azt helyettem a blog. Akinek az üzenetem szól, az úgy is érti, a többi százezer blogolvasó meg csak tűnődjön tovább.

 11. ARIMANI said

  Horváth Jánost ünnepnapon vagy hétvégén (pláne ilyenkor ünnepnap+hétvége!) ne kérdezzétek, mert nem fog jelentkezni. Ő csak munkaidőban (hétköznap de. 9 és du. 17 óra között) ír, mert ennek az egyházi személynek megbizatása munkaidőn belüli tevékenységre redukált.

 12. sola scriptura said

  Kedves fiatal barátom, Te még megérheted a magyarországi református egyház megtisztulását, már ha élemedett korodban érdekel még a téma. Mi, idősebbek nem reménykedünk ebben. Különösen, mivel azt se tudjuk, hogy mit követtek el az egyház prominensei a pártállam idején. És nemcsak azért, mert a Dózsa Gy. út 98-ben (Állami Egyházügyi Hivatal) Káldy püspök halála után a “testvérek” eszelős iratégetésbe kezdtek.
  A 90-es évek elején, mikor Kubinyi kutatásba kezdett a történelmi egyházakba beépült besúgók ügyében, a Zsinat akkori elnöke, dr. Hegedűs Lóránt nem engedte őt be a zsinati levéltárba. (Mindegyik másik egyház megadta neki a kutatási engedélyt.) Mindez olvasható a Fekete lexikon bevezetőjében.
  VAJON MIÉRT ZÁRTA EL HEGEDŰS PÜSPÖK A ZSINATI LEVÉLTÁRAT A KUTATÓK ELŐL?

 13. ancilla said

  Azért nincs megtisztulás a magyarországi református egyházban, mert a vezetők 3 csoportba tartoznak:
  1. zsarolnak,
  2.zsarolják őket,
  3. zsarolhatók.
  A felosztás formállogikai szempontból nem tiszta, mert ugyanaz az ember több csoportba is beletartozhat.
  Ezért nem vonták felelősségre Tenkét, Szabó Andrást, ezért hagyják akciózni az eszelős Hegedűs Lórántot. Mindenkinek van egy kis zsaroló potenciálja a ládafiában.
  Hogy mit mond erről a Heidelbergi Káté?
  Amikor Ursinus Zakariás és Olevianus Gáspár 1563-ban megjelentette, sőt még az első magyar fordítás megjelenése idején (Pápa, 1577) SEM VOLT EFFÉLE PROBLÉMA A LÁTÓKÖRÜKBEN.
  A körbezsarolás állapotáig el kellett jutnia a magyarországi református egyháznak létezésének, fejlődésének arra a csúcsára, amit ma láthatunk.
  Áldás, békesség!

  • dark side said

   Jó a gondolatmenet, de FEJEZD BE! Csak egy olyan egyházban fordulhat elő mindaz, amelynek a feje, a főpásztor maga is ZSAROLHATÓ.
   FEJÉTŐL BŰZLIK A HAL.

 14. dark side said

  Szóval Balla rektor a havi 2 millióért a politikai jobbszélről (Szabadság téri templom és Hegedűs-birodalom, rovásírással a himnusz az úrasztala fölött, elcsatolt vármegyék címerei a falon) naponta átfárad hivatalába, a Kálvin tér 9-be, a másik templom mellé. Itt találkozik szívbéli jó barátjával, a közvetlenül neki alárendelt kremlinológiai intézet vezetőjével, Kun Miklóssal, Kun Béla unokájával. (Azért van a rektornak alárendelve, hogy ne lehessen látni a kimutatásokból, mennyit is keres a Miki meg az intézete.) Ez itt a politikai balszél LENNE, de nem az, mert Kun Miki, a magyar reformátusság Osztap Bendere átvarázsolta magát a Fideszbe, ott is ő fújja a passzátszelet. Felesége, Gereben Ágnes pedig a szélsőjobb Magyar Hírlapban szidja a ballibeket. (Ezzel a pónemmel!)
  Ezzel bezárult a kör. A szélsőjobb és a szélsőbal ölelkezik a Kálvin tér 9-ben.

  • ohranka said

   Oh, a mi drága Nyikolajunk, a Kun! Nas cselovek! Szegény Kaganovics is hogy szeretett vele beszélgetni. Mindig mondta: amit a Nyikolaj Nyikolajevics nem tud a KGB-ről, azt nem is kell tudni! Ezt én mondom, Jakov Szamojlovics.
   Azt nem egészen értjük, hogy mi az a református, de ha a Miki ott van, csak jó lehet. Olyasmi mint a csrezvicsajnij. Szóval a magyar KGB-t építi a Miki az ottani elvtársakkal.
   Zdorovo, molodci!!!

 15. dark side said

  Miért nem moderáljátok ki ezt a rendkívül szerény képességű HJ-t? Miért kell olvasni az ostobaságait?

  • Horváth János said

   Látom, nem szeretsz ostobaságokat olvasni. Akkor talán nem is kellene írnod…Annak viszont nagyon örülök, hogy a te képességeid nem szerények….

  • Balla-fan said

   Engem szórakoztat HJ, és gyönyörrel tölt el ez az egészen különleges barátság Horváth János és Balla Péter között. Már ifjúkorukban összevesztek, mert BP engedetlen volt Krisztus iránt. Aztán BP felnyomta a mi Jánosunkat az apósánál az ún “nőügye” miatt, amelyben az a “nő” nem is volt kifejezetten nőnemű.
   Később Jánosunk mindezt megtorolta. A bloggal ütött a bosszú órája.
   Senki sem tudja olyan pompásan denunciálni Balla Pétet, mint az állítólagos barát, Horváth János. Elmondja, hogy Balla
   1. nem követi Krisztust
   2. alkalmatlan a lelkipásztorságra, mert nem tudja hirdetni az igét
   3. alkalmatlan vezetésre, mert nem tud dönteni és nem tud ellentmondani.
   Mindezt oly finoman teszi, hogy közben megjátssza a barátot.
   Azok akarják kimoderálni Horváth Jánost, akik nem tudnak a sorok közöt olvasni. János barátunk azért talált ide, hogy a blogon felnyomja az egykori barátot, aki elárulta és kirúgatt őt a teológiáról.
   Üdvözlünk János, a Balla-fanek táborában! Köztünk a helyed! Erősíted a csapatot.

   • Horváth János said

    “Szemközt látod a földet, de arra a földre,
    amelyet én adok Izrael fiainak, oda nem mégy be.”
    V. Mózes. 32, 52.

    “Oda nem mégy be.” Isten nemet is szokott mondani. Nem olyan az Ő szeretete, hogy szolgáinak minden kívánságát teljesítené. Nem volt igazán atyja országának az a király, aki minden elébe terjesztett tervre és minden előadott kérésre azt válaszolta: “Dobzse.” És nem viseli szívén gyermekeinek javát az a szülő, aki semmit sem tud megtagadni nekik. Még azt sem zárja ki Isten szeretete, hogy büntetésül húzza keresztül Övéinek reménységét és óhajtásait. Kegyelmébe befogad Ő minden bűnöst, bőséges az Ő bocsánata. De a kegyelem világában is vannak mennél beljebb, annál csodásabb rejtett birodalmak. S aki letér az engedelmesség útjáról, az előtt itt is, ott is bezárul egy-egy kapu, mely még gazdagabb áldások felé vezetne. Mózes eljátszotta azt az örömöt, mely legméltóbb bekoronázása lett volna életének, hogy lábával járhasson az ígéret földjén, és szívhassa annak levegőjét.

    De arról a földről mégis így szól Isten: “amelyet én adok Izrael fiainak.” Nem is az volt a fontos, hogy Mózes bejut-e oda vagy nem, csak az, hogy Isten bevezesse oda azt a népet, amelynek megjelentette magát. Mózes kívül reked. Álmainak hazájából számkivetetten magányosan hal meg. Már a küszöbhöz ért reményei beteljesedésének, s akkor csattan be előtte az ajtó. De a kép, mely elénk tárul, mégsem sötét és tragikus, hanem békességes és megnyugtató, mert a szomorú csalódás csak mellékes dolgokban következik be, a fődolog diadalmasan halad előre a beteljesülés felé. Boldog az, aki a maga kicsiny emberi életével így bele tudott olvadni Isten ügyébe. Mit neki, ha ő kidől útközben! Csak az Isten diadalmenete jusson előbbre feltartóztatás nélkül!

    Innen a vigasztalás: “Szemközt látod a földet.” Ha Isten nemet mond, mindig gondoskodik kárpótlásról. Akinek életét megfosztja sok óhajtott öröm élvezésétől, azt meggyönyörködteti az Ő győzelmes jövendőjének látomásával. Mózes a hegy ormáról végigjártathatja tekintetét az egész hazán, amelynek elnyeréséért hosszú életét eltöltötte szolgálatban és küzdelemben, – s ez elég neki. Békén hajtja utolsó pihenőre ősz fejét. Nem hiába volt a nagy munka. Ő nem éri meg a bevonulás nagy napját. De az a nap el fog jönni. – És ugyanígy nyugodtak meg Istenben mindenkor az Ő szolgái, “messziről látva” az ígéreteknek beteljesedését és készségesen elszenvedve a maguk keresztjét. Hadd menjek fel hát én is a látomások hegyére!

    A fenti elmélkedést Victor János írta annakidején, akit a barátai többsége nem tudott követni a Krisztusnak való átadás tekintetében. A barátság akkor is barátság, ha egyes dolgokban nincs egyetértés a barátok között.

    Hozzászólásod csodálatosan bemutatja a rágalmazás és ferdítés művészetét. A barátság akkor igazi, ha Jézus Krisztus áll mögötte. Én mindig nyíltan beszéltem és ez ma is így van. Isten ellenségei mindig megszégyenülnek, mert Krisztus kegyelmét nem ismerik. Isten gyermekei között pedig mindig érvényes a tétel: “A kegyelemben is vannak, minél beljebb, annál csodásabb birodalmak.”
    Az ilyen hozzászólók, mint te, nem ismerik Jézus Krisztust, semmi közük az egyházhoz – ami annak igazi valóságát illeti.
    Úgyhogy csak nyugodtan találjatok még ki sok-sok mindent. Elfér az itt.

 16. dark side said

  IGEN, BIZTOS IGAZAD VAN. Csak ennek a Ballának havi két millás fizetése van, s ezért mit tesz: állami pénzeket csatornáz át a családi Hegedűs klán újfasiszta pártjába.
  Biztosan unalmas már, de NEM SZÉGYELLIK MAGUKAT A FIATALOK ELŐTT, AKIKNEK A FEJKVÓTÁIT hazaprivatizálják?
  Ez a HJ piócaként rászívta magát a mi egyetemi blogunkra és ORDENÁRÉ TUDATLANSÁGÁVAL MINDENFÉLE IDÉTLENSÉGEKET BESZÉL.
  Ennyire gáz a teológiai képzés, hogy ilyen idiótákat bocsát rá a hívekre?
  Nem csodálom, hogy rohamosan fogy a számuk.
  Nekem ettől a HJ-től is kultúrsokkom van.
  Bebizonyította, hogy a lelkészképzés nem értelmiségévé tesz, hanem önhitt papagájjá.
  Ha NEM MODERÁLJÁTOK KI EZT AZ IDIÓTÁT, LEBESZÉLEM BARÁTAIMAT A BLOGRÓL.

  • bloggerjogász said

   Úgy látom, Johannesnek jobb ötlete támadt, mint a kimoderálás: he changed the subject. Ez most már a mi asztalunk. Ha a jogba is beleugat, majd elhajtjuk őt mi, jogászok. Nincs szükségünk az ÁJKán udvari bolondra.

 17. Pató Pál said

  Dr. Roberts!
  Nézz bele légy szíves az emailedbe. Vannak fejlemények az ügyben, amit elkezdtünk.

 18. Szatír said

  Pethő szexuális szolgálatra kényszeríti a hallgatólányokat.

 19. dark side said

  Nem érted? A Hittudományi Karon így értelmezi főprofesszor Pethő úr az Úr szolgálatát.

 20. VanDeer said

  Bűzlik ez az egész blogosdi, mint ahogyan a 168 órában megjelent igen gyengécske bulvármédia színvonalú

  mocskolódás is.
  ………………………….. (azért moderáltuk ki a hosszú hozzászólást, mert posztként közöljük – a szerk.)

 21. komáromi csipkés györgy said

  Várom az érveket! Az, hogy bűzlik, nem érv.
  Köztörvényes bűncselekményekben nyomoz a rendőrség, ezek nyilvánosságra kerültek, és még nagyobb nyilvánosságot fognak kapni!
  Eddig érvekkkel nem szolgáltak az általunk olyan mélyen tisztelt Károli vezetői!
  Vagy most már annyira elszemtelenedtek a jobbikosok, balla csalásainak kedvezményezettjei, hogy lecsapnak ránk???
  Várunk…

 22. VanDeer said

  Kedves szerk!

  És hol olvasható posztként a hozzászólásom?

  Úgy sejtem, hogy Komáromi Csipkés György talán azért kér – jogosan – érveket, mert nem olvashatta írásom teljes anyagát. Abban ugyanis vannak tények és érvek is, ahogy kell.

  Egyébként milyen tények bizonyítják, hogy Pethő Sándor ellen “köztörvényes bűncselekmények” kapcsán nyomozás folyik? Addig is, míg elolvassa György az előző teljes szövegemet, talán ide tehetné ez ügyben a bizonyítékait, hogy ne csak falhoz csapkodott szavakkal tömködjük itt e szerver és mások drága idejét.

  Nem publikált dolgozatokra való hivatkozások ügyében kissé erős jogi meghatározás a fent említett “köztörvényes bűncslekemény” emlegetése. Leterhelt rendőrségünk nem hiszem, hogy hivatott lenne ez ügyben eljárni. Ilyen esetben az egyetem korlátlan hatalommal bír, hogy a “rendkívül bonyolult” kutatási eljárást lefolytassa és kiderítse az igazságot uszkve 1-2 nap alatt.
  Nem is értem ez ügyben a 168 órában idézett miskolci kolléga Fazekas Csaba tehetetlenkedését.
  Ezt mondja: “Én amúgy önszorgalomból a feltüntetett orgánumokban próbáltam utánajárni a publikációk közül néhánynak, de nem találtam nyomukat. Még írtam is egy-két külföldi egyetem könyvtárának, gondoltam, ha másnak nem, nekik biztos megvan az adott cikk. Azt válaszolták, nem is hallottak róla. Mindezt nagyon sajnáltam, hiszen Pethő szakmai tevékenységének színvonalához nem fért kétség. Érthetetlen volt számomra a külföldi publikációival kapcsolatos cirkusz.”

  Mi az, hogy néhánynak próbált utána járni? Ha ez komolyan vett csalás gyanúja, akkor mindet, de mindet meg kellett volna vizsgálni és bizonyítani, hogy ez megjelent, ez meg nem. És megnevezni a hamisságokat.
  Teljesen érthetetlen ez az “önszorgalomból” való utána járás. Ha hivatalból kell eljárni egy ilyen komoly ügyben, akkor nincs helye önszorgalomnak. Csak vizsgálatnak van helye.
  A nyilatkozó idézett szavai alapján ez egy igen megkérdőjelezhető “eljárás” volt.

  Vagy nem is úgy történtek a dolgok?

  Az nem furcsa, hogy maga Fazekas mondja, hogy “Pethő szakmai tevékenységének színvonalához nem fért kétség.”
  Ugyan mi szüksége van egy szakmailag kifogástalan tanárnak ilyen olcsó és könnyen elbukható csalásra? Ez egyáltalán nem logikus, nem életszerű.

  Felteszem majd Darab Ágnes szövegét is, olvassuk csak el értelmezve.
  Ott is lesz egy-két félreérthető érdekes dolog.
  De félek, hogy most ez is túl hosszú lesz s kimoderáltatik.

  • anonymanalyst said

   Türelem, Jánoskám! Johannes épp úton van, most én kezelem a blogot. Mindjárt fölteszem, csak Johannes távollétében minden sokkal nehezebb és lassúbb. A posztod mindjárt JÖN! Már dolgozom rajta! Üdözöl: AA

   • VanDeer said

    Kedves AA!

    Köszönöm válaszod, türelemmel leszek.
    Nem vagyok Horváth János.
    Nem szeretném, ha mással kevernél össze, és nyilván más sem szeretne a bőrömbe bújni.

    Üdv: VanDeer

   • anonymanalyst said

    Kedves VanDeer! Már nem kell türelemmel lenned, mert a hozzászólásodat még tegnap éjfél előtt feltettem, ellátva a kommentjeimmel. Nyugodtan reflektálhatsz rá. Továbbra is én kezelem a blogot, mert Johannes úton van, és bizonytalan, mikor jut internethez. Elnézést kérek a feltételezésért, de a szókincsben elég sok átfedés volt. De ha nem te vagy Horváth János, akkor nekem jó lesz a VanDeer is. Nincs harag? AA

   • VanDeer said

    Nincs harag.
    Tudom a fórumozás összes baját, csapdáját, félreértéseit, ronda dolgait stb.
    Mindig van egy korai szakasz, mikor valakit egy régebben posztolóval próbálnak azonosítani.
    Azt is tudom, hogy hamarosan jobbosnak, fasisztának, meg komcsinak stb. is titulálják majd az embert.
    Főleg azok, akik több nicken is írnak, és azt hiszik, hogy nem lehet beazonosítani őket. Pedig dehogynem! Az IP + a szolgáltató mindent megmond. Senki nem anonim a neten. 🙂

    Üdv: VanDeer

  • ElemiLogika said

   Hogyhogy mi szüksége? Az, hogy egyetemi tanár legyen. Atól, hogy valaki esetleg jól tanít, még nem nevezik ki 39 évesen professzornak. Az idegen nyelvű külföldi publikáció kötelező formai feltétel. Ez volt az a “szükség”, ami a csalást kiváltotta.

   Amúgy meg nem bukta el. Már közel 10 éve kapja a professzori fizetést. Évekig duplán: 2002 és 2005 között Miskolcon is és a Károlin is, plusz a minisztériumi fizetés.

   Remélem, a motiváció mostmár számodra is világos.

   • VanDeer said

    Az érvek, amiket felsorolsz a “szükség” indoklásaként valóban elfogadhatók.
    Hiszen az ember gyarló és bizony ilyesmik is mozgathatják a kárhozatba vivő cselekedeteit.
    Az általad leírt motivációt tehát értem és azzal nem is vitázom.

    A “mi szüksége van” kitételt úgy értem, hogy Pethő jónéhány kézbevehető kiváló színvonalú könyvvel és igazoltan megjelent cikkel bizonyította maga és a világ számára, hogy csuklóból képes teljesíteni szakmailag megkívánt írásműveket. Nyelvtudása végett pedig igazán nem kell a szomszédba mennie.
    Így tehát továbbra is marad a kérdés: miért csalt vagy csalt volna?
    Hiszen bármikor képes, tud és szeret is publikálni. Nyelv nem akadály.

    Ha csalt az nekem nagyon nagy csalódás lenne.

    Egyelőre ott tartok, hogy sokkal kevesebb hitele van a 168 órás zagyva, olykor névvel, olykor névtelenül(!) összefüggéstelen, inkoherens megszólalásokból összetákolt uszító jellegű bulvárirománynak, mint a Pethőtől máig olvasható számtalan érzékeny, okos szövegnek.
    Pláne nem hiszek az olyan felháborító és minden alapot nélkülöző nyílt rágalmazásoknak, mint “szexuális szolgáltatások kérése egy jobb jegyért”, vagy “fasiszta”, “homokos”, “zsidóbérenc”, “jobbos”, “szoclib”, “komcsi” stb. Már ezek egymás melletti emlegetése is minden józan eszű és ép lelkű embert arra késztet, hogy finoman szólva is sületlenségnek nyilvánítsa.

    A Theologina névvel nyilatkozó illető egészen biztos, hogy nem ismeri még kicsit sem Pethő Sándort, arról nem is beszélve, hogy ha netán egyetemre jár és a “konkrét” szót úgy ragozza ahogy olvasható nála, akkor páros lábbal kéne kirúgni, nemhogy jobb jegyet adni.

    Sokan szajkózzák ezt a fizetés dolgot is, hogy ő havi mennyivel károsítja meg a népgazdaságot vagy mit.
    Illenék azért a felemlegetett összegek mellé azt is leírni, hogy Pethő magasszínvonalú órákat ad, lelkiismeretesen elvégzi a beosztásával járó sok adminisztratív dolgot, képzi magát, kiváló tudása van és azt igyekszik megosztani is másokkal. Egyszóval: dolgozik érte. Ad a felvett fizetéséért.
    Sokkal inkább lehetne honatyáinkat, pártmunkásainkat ez ügyben feljelenteni és szapulni, mint Pethő Sándort. Azért a különbség nem kicsi!

   • anonymanalyst said

    Ugyanazt mondjuk Neked, mint a miskolci egyetem Pethőnek: mutasd be az idegen nyelvű publikációkat. Szkenneld be, és küldd be a blogra. Szívesen közöljük, ha vannak. Bizonyíték a csalásra van több is. 1. Rengeteg tanú, aki látta az idegen nyelvű publikációkat a listán, többek közt az egész MAB-bizottság, Bolykival az élen, aki azt mondja, nem tud franciául, ezért nem tudta ellenőrizni a francia vallástudományi szemléket. Mi pedig azt látjuk, hogy ilyenek már nincsenek. Azok sem, amiket Bolkyi, Pesthy, Fazekas, Darab stb. láttak 2. Perdöntő bizonyíték az egyetemi tanári kinevezés. Annak nem a jó tanárság a fő kritériuma, hanem a külföldi publikációk. Ez abszolút szükséges feltétel. Amikor megkapta, akkor teljesültnek látszott a feltétel, tehát hivatkozott külföldi publikációkra. Most hol vannak azok a publikációk, amikre megkapta a kinevezést? Olvasd el az akadémiai követelményrendszert, ha nem hiszed, hogy egy jó óra a professzorsághoz nem elég. Fizetés és fizetés között különbség van. Pethő a dupláját veszi fel annak, ami járna neki – már 9 éve. Mert a feltételt a professzorsághoz még most sem, utólag sem, majd egy évtized múlva sem teljesítette. De nem adjunktusi fizetést kap, hanem professzorit.

   • VanDeer said

    Sajnos nekem nincs közölhető bizonyítékom Pethő hiányzó publikációira. Ha lenne már régen elküldtem volna.
    Tudom, hogy nem elég egy jó óraadói munkálkodás a kinevezéshez.

    Egyet értek, hogy egy ilyen csalás etikátlan és megbocsáthatatlan.
    Ha igaz, akkor bűnhődnie kell.

    Mélyen fájlalnám, ha ez utóbbi bizonyosodna be.

    Én egy biztos tudású, szellemes, megbízható, szerény és kedves embert ismertem meg benne. Humora, nyitottsága mindig jó hatással volt a közös munkálkodásokra.

  • komáromi csipkés györgy said

   Az érve neked, hogy ne pazaroljuk a szerver “drága idejét”? Meg hogy Fazekeas miért nem ment MINDEN CSALÓ HIVATKOZÁS NYOMÁBA?
   Meg: má mi oka lett volna Pethőnek csalni?
   Nem tudjuk, nem is érdekes.
   De nagy unintelligenciára vall egy ilyen könnyen leleplezhető dologba belemenni: nemlétező orgánumok.
   Miért nem tisztázta magát Pethő, ez itt a kérdés!
   Ti pedig tele vagytok csalóval: dékánhelyettesként, a hittudományi doktori iskola zsíne-virágaként egy csaló professzorral, hátul meg Mészárossal, Balla kis sógorával, aki már másodszor bukott el egy PhD-s csalást!
   Nem sok ez itt a keresztyén csalásokból, Balla Péter?

   • VanDeer said

    Nem, kedves György, nem azok voltak az érveim. Talán még egyszer próbálkozz meggyűrkőzni a szöveggel.

    Azzal egyet értek, hogy nemlétező orgánumokra hivatkozni unintelligens dolog.
    Ám ez eleddig nincs bizonyítva. Senki nem adta írásba. Senki nem marasztalta el hivatalosan Pethőt.
    Miért nem, ha olyan nyilvánvaló (volt) a csalás?

    Viszont te nagyon is adós vagy a bizonyítékaiddal a nyomozást illetően!

    Semmi közöm a Károli többi oktatójához. Nincs dolgom velük.
    Róluk nem beszéltem.

   • anonymanalyst said

    1. A nyomozás, és a bizonyítékok felszabadítása az adatvédelmi törvény alól a rendőrség dolga, nem az újságíróé. Ő is megpróbálta, de nek nem adhatták ki. 2. Nem létező orgánumokra hivatkozni nem pusztán “unintelligens” dolog, hanem csalás = bűncselekmény. Amiért felelnie kell.

   • komáromi csipkés györgy said

    Jobban tennéd, ha minden szerény kognitív képességedet az előtted álló feladatokra koncentrálnád, Balla. Most omlik össze az apósod által 1993-ban alapított egyetem mindhárom kara. A TA BŰNÖD (is). Neked pedig nincs jobb dolgod, mint ostoba rabulisztikával védeni a védhetetlen Pethőt?
    Meg fenyegetőzni az unokasógorod, Mészáros okirathamisításai miatt?
    Állsz te még bíráid előtt, és még mielőtt a Teremtő elé kerülnél, aki ellen ordas módon, brutálisan vétkezel, dolga lesz veled a magyar rendőrségnek, ügyészségnek és bíróságnak is.

 23. Jason Bourne said

  Kedves VanDeer, azon a tanszéken, amelyet néhány éve van szerencsém ismerni belülről, és amely egy másik egyetemen található, senkinek sem a haverok adták össze a doktorira valót, mindenki szépen megküzdött a docensi, a habilitált docensi vagy épp az egyetemi tanári címért, amely a tanszékvezetőé, és aki szakmájának egyik első embere az országban. Itt van és volt alkalmam belenézni, hogyan folynak ezek a dolgok viszonylag korrektül és törvényesen. Egyszerűen senki nem gondolja, hogy bárki is olyan újságokat, periodikákat, miegyebet irkálna be publikációnak, amelyek nem is léteznek. Márpedig – sajnos – vannak olyan emberek, akik ezt megteszik gátlás nélkül.

  Arról nem is beszélve, hogy a Mészáros Márton-féle ocsmány csalássorozat errefelé elő sem fordulhatna – már csak azért sem, mert nincsen az oktatók között olyan, aki ilyen primitív, átlátszó dolgokkal a jóhírét, az állását kockáztatná…. Sajnos, a Károli híre már nagyon-nagyon negatív.

  • VanDeer said

   Kedves Jason Bourne,
   tegyük fel, hogy Pethő valóban csalt.
   Akkor neki ezért a rendkívül etikátlan dologért felelnie kell.
   És viselnie kell minden következményét. Ez nem vitás.

   Amennyiben ez bebizonyosodik, akkor legalább ekkora nyilvánosságot és harcosságot kell megkövetelni annak érdekében, hogy az egyetemeken belül is vonják felelősségre mindazokat, akik miatt be lehet adni és elfogadni egy hamis publikációs jegyzéket. Felül kell bírálni a ranglétrán való előrelépés feltételrendszerének működését. Valakinek igenis felelősséget kell vállalnia, hogy elfogadott ellenőrizetlenül egy hamis adatokat tartalmazó pályázati anyagot.
   Hogy hogy nincs egy ilyen szűrő? Ha nem is elsősorban a csalások, de a tévedések, elgépelések miatt. Miféle gagyizás ez?
   Ha valaki ezt a rosszul működő mechanizmust kihasználja, az etikátlan és bűnös.

   De ha a mechanizmus ilyen gyatra minőségű – azaz képtelen egyértelműen kimutatni egy publikáció meglétét vagy nem létét -, akkor ártatlanul is áldozatul eshet valaki egy felszított hangulatnak.

   “Nem vállalkozhatunk arra, hogy tizenötezer publikáció valódiságát ellenőrizzük. Ennyi bizalommal kell lennünk a pályázó, a felterjesztő egyetem, illetve annak rektora iránt. Nekik kell megnézniük, minden rendben van-e a pályázattal.”

   Egyébként a fenti MAB-os Bazsa idézet is tartalmazza a felterjesztő felelősségét.

   Ha volt is csalás az nem a Károlin történt, hanem a ME-en, ott lett egyetemi tanár.

   Ha pedig bebizonyosodik, hogy Pethő nem csalt, akkor miféle elégtételt kaphat ekkora – a szélsőségességekig elmenő – hadjárat után?

   • ME KT said

    Pethő szerepeltetett “külföldi” publikációkat a pályázati anyagában. Erre nemcsak az egyetemi tanári kinevezése a bizonyíték, amit enélkül nem kapott volna meg, pláne alig 40 évesen, hanem a Miskolci Egyetem BTK Kari Tanácsának határozata, amelyben felszólítják, hogy mutassa be az általa sajátjaként feltüntetett külföldi publikációkat. Megkapta a lehetőséget, hogy tisztázza magát, de nem tudta, mert nem volt mit bemutatnia. Sőt, később, az összes “külföldi” publikációt kihúzta a listájáról. Ez az egyik bizonyíték.

    Sem Pethő, sem Balla nem állt szóba a 168 órával, holott a hetilap megadta neki az esélyt a tisztázásra. Ez a másik.

    Ha valkiről megírják a tényeket (feltüntetett, mejd eltüntetett publikációk), az miért “hadjárat”? Ez a harmadik.

   • komáromi csipkés györgy said

    Lebuktatok, hiába a szócséplés. Te is, Balla, meg a Pethő haverod.
    Mert igaz, hogy Pethő a miskolci egyetemen követte el a csalását, de ti nem néztetek utána, mi történt, elhittétek, amit hazudik.
    Még ráadásul belekeverte Ritoók és Bolyki professzorokat is a gusztustalan csalásába.
    Nem szégyellitek magatokat ti ott a hittudományin?
    A kar neve nem a HITből származik?
    Miben hisztek ti, Hogy még az Istent is be tudjátok csapni?
    Szégyellhetitek magatokat, szégyellni persze csak egy morális lény tudja magát.
    Ti pedig erkölcstelen férgek vagytok, Balla, Pethő.

   • Misi said

    “A ME BTK Kari Tanácsának 20/2005. (VI. 15.) sz. határozata

    a Klasszika-Filológiai és Vallástudományi Tanszékre benyújtott tanszékvezetői pályázatokról

    A Kari Tanács – egyes, a pályázatok hitelességével kapcsolatos kifogások tisztázása érdekében – a Klasszika-Filológiai és Vallástudományi Tanszék vezetői posztjára pályázatot benyújtott két oktatót, dr. Darab Ágnes egyet. docenst és dr. Pethő Sándor egyet. tanárt felszólítja, hogy legkésőbb 2005. július 15-ig a pályázati anyagukhoz mellékelt publikációs listáikban szereplő szakirodalmi tételeket egy eredeti vagy fénymásolt példányban a Dékáni Hivatalban mutassák be.”

    Úgy tűnik, hogy a Kar vezetői megkíséreltek hivatalból eljárni. Tehát, kedves VanDeer, az, hogy Fazekas önszorgalomból próbált utána járni az inkriminált publikációknak már csak hab volt a tortán. A végét a törénetnek ismerjük: Pethő közös felmondással távozott az egyetemről, ahelyett, hogy leadta volna a publikációk másolatát. Amit egyébként Darab Ágnes teljesített.

   • Miskolci Kolléga said

    VanDeer, ki is a felelős a Pethő-féle csalásért? Miskolc vagy a Károli? Tény, hogy Miskolc terjesztette fel, de Miskolc is buktatta le. Tény, hogy Miskolc a gyanú felmerülése után nem tett feljelentést, hanem megszakított minden kapcsolatot Pethővel. Álmukban sem gondolták, hogy lesz egyetem, amely ezek után szóba áll vele. Tehát futni hagyták volna azzal az összeggel, amit 2002 és 2005 között egyetemi tanárként kapott, nem gondolva arra, hogy üzelmeit tovább folytatja. Nyugati társadalmakban ilyen lebukás után az illetőnek nemcsak a szakmából, hanem a térképről is el kell tűnnie.

    De Pethő egyetemi tanári kinevezéséért sem Miskolc a felelős, hanem Bolyki János, az akkori MAB-bizottság elnöke. Sokszorosan is. Nemcsak azért, mert minden ellenvetés ellenére keresztülverte a bizottságban Pethő kinevezését, hanem azért is, hogy megbundázta, egyáltalán abba a bizottságba kerüljön. Mert a filozófiainak kellettvolna tárgyalnia, és azok valószínűleg rájöttek volna. Bolyki tájékozatlanságát és naivitását hamar átlátta Pethő, és még abban is manipulálta az öreget, hogy a saját bizottságába tetesse az anyagot. És Bolyki melyik egyetem oktatója volt akkor? Nem Miskolcé, hanem a Károlié. Pethőt Károlis oktató neveztette ki, és a Károlitól kapja a hamis címre a fizetését a mai napig.

   • Bloggerjogász said

    Ha még mindig folyósítják a részére a fizetést, az Balla részéről újabb hűtlen kezelés. Van már egypár ilyen ügye. Pl. Kovács Árpád érvénytelen szerződése miatt.

   • ancilla said

    Amit miskolci kolléga és bloggerjogász ír, az tökéletesen megfelel a valóságnak. Miskolcon “futni engedték” Pethőt egy “közös megegyezéssel” létrejött szerződésbontással. Tudomására hozták többszörösen is, hogy tudják, mit tett, de megadják neki a lehetőséget, hogy újra kezdje pályafutását szégyenfolt és mocsok nélkül.
    Nem tudjuk, Pethő mit hazudott károlis pártfogóinak, bár a 168 óra cikkében nyilatkozók sejtettek erről valamit. TÉNY. a Károli felkarolta, és mind a mai napig kiáll mellette. Újságíróknak nem nyilatkoznak, Balla rektor mindenféle álnéven firkál mellette.
    Senki nem veszi észre, hogy miközben a csaló professzor pofátlanul titkosíttatja az iratokat, amelyekben ez fekete fehéren bizonyítható, a mb. rektor pedig álnéven mocskolódik – igen, balla, rólad beszélek! – Németországban megszégyenítették a nemzetvédelmi minisztert, mert publikált doktori disszertációjában szövegeket közölt mások írásaiból, azok nevének, ill. a tartalmi átvételnek a megjelenése nélkül.
    Mióta ez a dolog kiderült dr. Guttenbergről,A NÉMET TELEVÍZIÓK MINDEN HÍRADÁSÁBAN SZÓ VAN RÓLA.
    Ma báró Guttenberg miniszter bejelentette, hogy “a vizsgáőlat lezárásáig” nem viseli
    a doktori címet.
    Magyarország legmocskosabb egyetemén (?) megengedi magának a csalással egyetemi tanárrá lett Pethő, hogy rágalmazza a 168 óra újságíróját, akivel nem állt szóba, akit feljelentett a főnökénél, Balla mb. rektor pedig álnéven mentegeti őt a blogon.
    Miközben Mészáros Márton/István, Balla sógora a Hegedűs család révén már MÁSODSZOR BUKOTT LE DOKTORI CÍM MEGSZERZÉSÉÉRT ELKÖVETETT CSALÁS KÖZBEN.
    Tinektek semmiféle erkölcsi érzéketek és intelligenciátok sincsen?

 24. ME KT said

  VanDeer, annyi de annyi bizonyíték van Pethő ellen, csak te nem akarod látni. Ha Pethő ártatlan, nyilván bepereli a lapot, és ha igaza van, megkapja a kártérítést, amit reklamálsz neki. De nem fog perelni. Mert nem tudja bemutatni azokat apublikációkat, amiket a pályázatban feltüntetett. Pethőnek, ha ártatlan, írnia kéne a MAB elnökének, hogy a professzori pályázatához mellékelt publikációs listáját a MAB pecsétjével sé Bazsa György aláírásával küldje meg a 168 órának. Biztosan leközlik, és Pethő tisztázhatja magát. Ha eddig ezt nem trette meg, azután sem fogja. Mert azok a publikációk nem léteznek.

  Pethő hatékonyan meg tudná védeni magát, és elégtételt is kaphatna, ha ártatlan volna. De ez az eddigi tények ismeretében elképzelhetetlen.

 25. Misi said

  Kedves VanDeer! Mivel te láthatóan nagyon jó barátságban lehetsz Pethő Sándorral, hiszen olyan jól ismered, talán rá tudod venni, hogy tárja fel mi az igazság az ügyében. Hogyan máshogy bizonyosadhatna be, hogy nem csalt, mint hogy maga adja közre a mások által meg nem talált írásokat. Ha Pethő a kisujjából kiráz bármilyen nyelven bármilyen cikket, akkor nem lehet gond neki találni egy szkennert és feltenni, akár ide a blogra valamelyik írást. Gondolom ez a blog szerkesztőinek sem jelentene gondot. Engem kifejezetten érdekelne az “Iranian Roots of Mihraism”.

  • anonymanalyst said

   Kedves Pethő úr, Misi javaslatát nagyon korrektnek és ésszerűnek tartjuk. Készséggel feltesszük a blogra a beszkennelt 2002 előtti külföldi publikációit, amelyek segítségével az egyetemi tanári címét megszerezte, hogy mindenki láthassa, ezek léteznek, jogosan jutott hozzá a címhez. Tulajdonképpen nem is értjük, miért rejtegeti ezeket az írásokat, amelyekre büszkének kellene lennie.
   Várjuk tehát a beszkennelt publikációkat, hogy soron kívül feltehessük.
   AA

  • VanDeer said

   Kedves Misi!

   Igen, én jó viszonyban vagyok Pethő Sándorral. Viszont az egyre nagyobb erővel kibontakozó fejlemények teljesen meghasonlott, lefagyott állapotba kényszerítenek.
   Sándor felnőtt ember, felelős a tetteiért és a döntéseiért. Fogalmam sincs, hogy mi akadályozza meg abban, hogy megvédje magát, ha hamisak a vádak.
   Hallgatása inkább kétségbe ejt.
   Így talán megérted, hogy egyáltalán nincs “kedvem” őt rávenni semmire sem.

   Míg másoknak ő csak egy gúnyolni való csaló, nekem a hitem rendül meg egy számomra kedves emberben, ha igazak a vádak.
   És ezzel nekem nehéz lesz elszámolnom felé és magam felé is.

   • Misi said

    Kedves VanDeer! Nem nagyonértem az érvelésed. Ha valóban annyira jól ismered Pethőt, ahogy írod,akkor elég közeli barátságban kell lennetek. Talán szoktatot beszélni az ügye kipattanása óta is. Furcsának találnám, ha meg sem fordult volna a fejedben, hogy rákérdezz, mi is történ valójában, igazak-e a vádak. Ha nekünk nem is, de neked akár még mutathatott is azokból az írsokból. Te talán tudhatod, hogy pontpsan hol is jelentek meg. Talán a tudós pallérozott elmék is el szoktak dicsekedni ha egy-egy nevesebb folyóíratban megjelenik idegen nyelven cikkük.

    Nem negyon értem neked mi elszámolnivalód van az ügyben akárki felé. Nem te követted el a csalást. Igazán nagyon szoros bartátságnak kell lennie, ha te hasonlasz meg az ő csalása miatt.

   • Rector said

    Én érteni vélem VanDeert. Nem lehet más, mint Balla Péter. Azt is elhiszem, hogy meghasonlik Pethő csalása miatt. Neki, mint az intézmény vezetőjének, egy ilyen leleplező cikk után cselekednie kell. Alkalmaz egy csalót és a fizetése folyósításával folytatólagos hűtlen kezelést, azaz maga is bűncselekményt követ el. Vagy be kell perelnie a lapot, vagy feljelentenie és kirúgnia Pethőt. Csoda-e, ha rosszul érzi magát a bőrében. És akkor ott van neki még a Mészárosa is a saját családjából.

 26. filológus said

  A magyar és egyetemes filológiai tudományok érdekében remélem, hogy Pethő professzor úr megosztja velünk “dús élte kincsét” Arany Jánossal szólva.
  Tudásszomjunk és kiváncsiságunk fokozhatatlan: ne várasson bennünket sokát, Professzor Úr!

  • Perzsa said

   Nemcsak Magyarországon, hanem itt Perzsiában is várjuk az angol nyelvű publikációt az Iranian roots-ról. Lázban égünk, mióta megtudtuk, hogy van ilyen.

   • Tepsi said

    Engem viszont a francia vallástudományi szemlékben franciául megjelent magvas írások érdekelnek. Bolyki Jancsi bácsi azt mondta a 168 órában, hogy ezeket azért nem tudta ellenőrizni, mert nem tud franciául. Én viszont semmi mást nem tudok, csak franciázni. Úgyhogy szívesen lecsekkolnám őket, de pont ezek nincsenek benne az impostoros írásban. Úgy látom, többféle lista is van. Amikor Sanyikánk a professzori kinevezésre gyúrt, akkor francia publikációkkal villogott. Amikor a miskolci tanszékvezetésre, akkor az angolokkal. Jó lenne látni egy teljes repertoárt, mert ennek a nagyszerű csodalénynek összes nyelvi és tudományos dimenzióját nem látjuk világosan, csak sejtjük irdatlan nagyságát.

    Ne légy olyan szerény Sanyika! Elő a farbával. Hadd olvassam el a francia nyelvű írásaidat. Cserébe én is megosztom veled francia tudásomat 🙂

 27. HTK-illetékes said

  Pethő Sándor még mindig a HTK-n van, még mindig itt virít a csaló ábrázata dékánhelyettesként. Mit szándékozik tenni Balla Péter? Semmit?

  Mi viszont szándékozunk. Több tervünk is van. Többek között írunk ennek az appeldoorni professzornak, és felvilágosítjuk, kik közé jön. Biztatjuk a blog olvasóit is, hogy minél többen világosítsák fel ezt a hollandus amerikait Pethőről és társairól, kiváltképp a gengszterek védőszentjéről, Balla Péterről:

  http://www.zoominfo.com/search#search/profile/person?personId=60363301&targetid=profile

 28. sola scriptura said

  Én viszont az észak-rajna-wesztfáliai testvéreknek fogok írni. Megírom nekik Pethő, Mészáros és Kun Miklós történetét, hogy tudják, kit is támogatnak ők olyan bőkezűen ádventi meg egyéb ajándékokkal. Amik j részét persze Balla, Hansági és köre, a görény Szabó András eleve ellop.

 29. […] büdös lesz a levegő, sietősen távozik. De beül helyette a felsőoktatás történetének legnagyobb csalója, Pethő Sándor, aki hamis, nemlétező idegennyelvű cikkek fiktív listájával szerzett magának […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: