Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Extracts from a Diary (Napló-szemelvények)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 5, 2010

Közreadók: Klára és Poppét

Aki szeretne megismerkedni azzal a tudományos teljesítménnyel, amellyel Szabó András megszerezte az MTA doktora címet, könnyen megteheti. Vegye kezébe az Universitas Könyvkiadó 2003-as kiadványát, Szenci Molnár Albert Naplóját. Ennek a bevezetése (5-50 old.) az az értekezés, amellyel Szabó bejutott az akadémiai doktorok sorába. A könyvben ezek után, az 51. oldaltól kezdődik a napló latin eredetije. A latin szöveg közlése nem eredeti teljesítmény: Dézsi Lajos már megjelentette 1898-ban(!), ezt javítgatta Szabó az autográf kézirattal összehasonlítva. A latin szöveg közlése – lábjegyzetekkel – az 53-tól a 103. oldalig tart. A 104. oldaltól kezdődik Mindennapi dolgoknak följegyző könyvecskéje címmel a magyar fordítás, ez a 188. oldalon végződik. Hogy fogalmat alkothassunk a szöveg terjedelméről, meg kell állapítanunk, hogy Szenci Molnár bejegyzési gyakran csak egy bővített mondatot tesznek ki. Idézünk a 187. oldalról, ahol a 1617-es év naplóbejegyzését találhatjuk:

„Március 10. Kislányunk, Marie Magdalene meghalt.

Április 30., a hónap utolsó napja, szerda. Heidelbergben az egyháztanács kinevezett az oppenheimi iskola rektorának.

Május 8. A kollégiumba költöztem.

12. Ünnepélyesen beiktattak.”

Ez a példa érzékelteti, micsoda gigantikus szöveget fordított le Szabó igazi nyelvteremtő kreativitással és virtuozitással.

A könyv 189. oldalától a 252. oldalig tart a névmutató, ez szokatlanul nagy betűtípussal közöl a szakmában többé-kevésbé közismert tényeket a naplóban szereplő személyekről.

A 253. oldaltól a 278. oldalig tart a Földrajzi név- és helységnévmutató, ez a helységnevek után tartalmazza azt az időpontot vagy időtartamot, amelyen Szenci Molnár abban a helységben tartózkodott a napló tanúsága szerint.

A könyvet irodalomjegyzék egészíti ki a 279. oldaltól a 317. oldalig. (Ismét rendkívül nagy és vastagított betűtípussal szedve.)

Ez a tudományos teljesítmény, melynek alapján Szabó András az irodalomtudomány doktora lett.

A szerkezeti áttekintés után foglalkozzunk azzal a 44 oldalas bevezető szöveggel, amely a disszertáció önálló, ténylegesen csak Szabó András által írott része. Ez a rövid szöveg meglepően szószátyár, amikor Szabó a megírás körülményeit világítja meg: „Meg szeretném magyarázni, miért fordítottam le huszonöt év után másodszor is ugyanazt a művet. Szenci Molnár Albert munkásságával már gyermekkoromban találkoztam, zsoltárait énekeltem, később orgonán és harmóniumon is kísértem a templomban.” Majd bőbeszédűen ír a napló első fordításának körülményeiről, mely Tolnai Gábor tanszékén, annak speciális kollégiumán készült, Szabó egyetemista évei alatt. Ezt nem egyedül csinálta, hanem Uray Piroska segítségével, akiről éppen csak – egy félmondat erejéig – emlékezik meg a szövegben. Eldicsekszik vele, hogy az azóta többször is megjelent naplót „kollégáim még most is dicsérik, azt az archaizáló nyelvet, melyet használtam benne.”

Ezután Szabó, mint ”termékeny” és hűséges Tolnai-tanítvány az egykori fordítás újrahasznosítására készül: „Feleségem, Petrőczi Éva biztatott, hogy jelentessem meg újra a naplót, amelyet ő is nagyon kedvel”. (Az idézett mondatok jellemzőek a tudományos diskurzus Szabó-féle értelmezésére és alkalmazására: a mindennapi csevely szintjén közli, hogy kollégái őt valamiért dícsérgetik, hogy mit kedvel a disszerens felesége, és mire ösztökéli férjurát.)

Szabó 7 évig, azaz hét kemény esztendeig munkálkodott a szöveg ”újrafordításán”, valamint a latin eredeti kiadásán. A hét éves gigászi munka ideje alatt „egy egész elsüllyedt világot találtam…, amelyhez maga a Napló is elsőrendű forrás.” Szabó miután elhelyezte a fordítását és az „elsüllyedt világát” saját életében, nagy önbizalommal fordult elméleti kérdések tisztázása felé. Meg kellett találni a napló műfajelméleti kritériumait, de ehhez Szabó kandidátusi felkészültsége nem bizonyult elégségesnek, segítségre szorult. És ehhez megtalálta a két legalkalmasabb személyt, akik egy lépésnyire ültek tőle: „Kérdéseimre fiatal egyetemi kollégáim, Hansági Ágnes és Szitár Katalin adtak választ.” Miután a két hölgy szállított néhány dekányi Lotmant és Bahtyint, Szabó így summázza a frissen tanultakat: „a napló műfaja változékony, nehezen megfogható, esetenként számos egyedi jellegzetességet és átmeneti formát mutat. Más szóval: minden napló más.” Ezen mély értelmű műfajelméleti alapvetés fényében Szabó a 18. oldaltól kezdve rátér Szenci Molnár külföldi barangolására, melynek főbb eseményeit a jeles szerző oly feltűnő semmitmondó szűkszavúsággal jegyezte fel naplójában. Szabó nem mulasztja el, hogy saját – szabad szemmel alig látható – tudományos problémáját fölstilizálja és túldimenzionálja: „a magyar filológia idáig nem volt annak a tudatában, hogy amit Szenci Molnár Albert naplója a strassburgi konfliktusról leírt, az nem csak egy magyar diák magántörténelme, hanem valóban nagyobb port vert föl…” A további oldalakon részletesen beszámol Szenci Molnár mindennapi életéről, mikor kapott sárgaságot, mikor vett úrvacsorát, és hogyan érintette őt egy paranormális jelenség, egy gömbvillám megjelenése. Pontosan megtudjuk, mennyit fizet Szenczi a szállásért és a kosztért, és kinek mennyivel marad adósa. Szabó közben kitér arra is, hogy ki mindenki barangolt Szenczin kívül Európában, mennyire koszosok a zarándok szállásai, milyen drágák a kegytárgyboltok, és milyenek a csodatévő szentábrázolások feliratai.

Mindeme regényes fordulatokra azért van szükség, mert Szenci Molnár szinte betegesen szófukar. Loretóbeli tartózkodásáról is csak egy lódarázs csípése kapcsán emlékezik meg. Így Szabó kénytelen sok más (pl. Pietro Paolo Vergilio) részletes és szemléletes leírásaival feldúsítani választott hőse vérszegény naplóbejegyzéseit.

Ami Szabó igazi ”tudományos” érdeklődésének középpontjában áll, az mindenek előtt Szenci Molnár szexuális élete, illetve annak hiánya. Láthatóan itt tud teljesen azonosulni hősével és az általa kutatottakkal. Bő lére eresztve írja le Szenci három sikertelen és egy sikeres leánykérésének történetét. A sikertelen leánykérések (pl. egy üvegesmester lánya iránti viszonzatlan vonzalom) általában heves maszturbációs rohamot és azt követően a bűntudat valóságos paroxizmusát váltotta ki Szenciből. Szabó nagy átéléssel képes azonosulni vele: „a nyilvánvaló kudarc hatására a vőlegényjelölt éjszaka egész testében átizzadva ébredt egy rossz álomból és szobatársát felébresztve együtt a 91. zsoltárát énekelték”.

Szabó ”tudományos munkája” nem áll másból, mint vérszegény közlések felturbózásából, innen-onnan összeollózott tényállítások kompilációjából. Új tudományos felismerések helyett beteges testi és szellemi maszturbációt bontakoztat ki előttünk, a bevezető mind a 44 lapján.

Kérdéseink:
1. Hogyan fogadhatta el három opponens ezt a szöveget tudományos újdonságot felmutató disszertációként?

2. Hogyan tekinthetett el az MTA illetékes szakbizottsága Szabó esetében a Szabályzat által előírt – belföldön és külföldön egyaránt elismert – tudományos életműtől?

3. Hogyan szavazhatott a Bizottság ennek a kompilációnak az elolvasása után és a jelölt  tudományos súlytalansága tudatában úgy, hogy Szabó András megérdemli az irodalomtudomány doktora fokozatot?

Ezzel az az akadémiai színvonalúnak nem nevezhető teljesítménnyel lett Szabó egy bölcsészettudományi kar dékánja, és úgy tűnik, megkerülhetetlen ágense a tudományos közéletnek.

Ki(k)nek állt érdekében Szabó András felturbózása? Mivel fizet(ett) Szabó András jótevőinek?

A kérdésre tudományszociológiai módszerekkel keressük a választ. Módszereink: résztvevő megfigyelés, forráselemzés, interjúkészítés.

Eredményeinkről beszámolunk.

Szabó András MTA doktori disszertációjának szkennelése jelenleg még folyik. Az elkészült oldalakat folyamatosan illesztjük be a poszt végére. – A szerk.

A Ravasz-blogra sikerült olvashatóan feltölteni! Kattints ide:

http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2010/09/06/extracts-from-a-diary-naplo-szemelvenyek/ – A szerk.

És itt olvashatod a folytatást:

http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=26162:megnyitotta-kapuit-a-reformatus-egyetem&catid=101:kozlemenyekhirek&Itemid=269&lang=hu

A két poszton együtt fent van a teljes szöveg: ennyi és ilyen Szabó András nagydoktorija!
46 hozzászólás to “Extracts from a Diary (Napló-szemelvények)”

 1. régi kolléga said

  Jók ezek a költői kérdések, annyira, hogy SEJTJÜK IS RÁ A VÁLASZOKAT. KINEK ÁLLT ÉRDEKÉBEN SZABÓ FELTURBÓZÁSA? Annak, akinek nem elég egy bölcsészkaron elért túlhatalma, szeretne egy hűbérbirtokot is a törzshelyétől egy üdítő sétányira az árnyas palotanegyedben.
  Felturbózta Szabót, meggyőzte a meggyőzendőket, hogy szavazzák meg Szabó nagydoktoriját.
  Ellentételezésként Szabó befogadta a NAGY AKADÉMIKUS gyári hibás rokonait, másodlagos frissességű barátait és ügyfeleit. Elsőrangú udvartartásának pedig másodállást, lukratív módon megfizetett különmunkákat.
  A NAGY EMBERt a legkevésbé sem érdekli Szabó, mélységesen lenézi vidékies bumfordisága, korlátoltsága, esetlensége miatt. Már cserejátékost is beállított a helyére: a női jolly jokert, a még egyetemi diplomával sem rendelkező Enikőt, akinek sokoldalú képességeiről sok dicső férfiú tudna mesélni bel- és külföldön.
  Szabó lecserélésével Enikő lesz a dékán, habilitáltatja a vérciki MENYet, aki aztán rektori pályázatot nyújt be.
  Amit meg is nyer, hiszen ennek a körnek a ZSAROLÁSI POTENCIÁLJA KIMERÍTHETETLEN.
  Ha nem segítünk, nem akkreditálnak benneteket – ez a varázsige.
  Szabó a múlté.
  Meg persze a MTA-é, amely havi apanázst fizet egy paródiának is alig nevezhető fércműért.

 2. oroszlánszáj said

  Javaslom egy szatírakötet összeállítását. Farkastorok, Bonaventura, Pulchra, Prudens és mások szenzációs anyagokat írtak erre és a másik blogra a Szabó-Petrőczi házaspár verbális outputjáról.
  Esetleg jelentkezhetne valamelyikőtök a szep.t végén a Reviczky utcában rendezendő “Hasznos mulatságok” c. kollégiumra, amelyet a viccfigurák maguk rendeznek. Ez a fantasztikus bennük: az önreflexió teljes hiánya.

 3. almádi said

  Füredi kollégámhoz hasonlóan én is nagy figyelemmel olvastam Szabó András tudományos értekezését (???) és ámulok és bámulok. Mikre ad a MTA nagydoktori fokozatot! Egy általam nagyra becsült, nagyszerű embernek azzal utasították vissza nemrégiben – még bizottsági szinten – hogy nem elég tudományos az életműve. Az a számos könyv, amit az utóbbi években írt, s amelyek alapos filozófiai, nyelvfilozófiai felkészültségről (is) tanúskodtak.
  Persze az illető írt néhány kritikus hangvételű cikket a nagytiszteletű Magyar Tudományos Akadémiáról is.
  Most már legalább értjük a logikát: hajbókolójánosoknak fércműre is adunk fokozatot, a gerinces agyasok pedig húzzanak innen.
  Ki is irányítja Magyarországon a tudományos közéletet, azon belül annak irodalomtudományi szegmensét???

 4. MAB-illetékes said

  Szabó Andrást, Petrőczi Évát és Hansági Ágnest a témavezetői csalások és a doktori iskola honlapjának meghamisítása miatt eleve ki kellene zárni a témavezetők köréből:

  http://www.es.hu/?view=doc;26720

  • almádi said

   Igen, látom, Megyesi Gusztáv írta ezt az ÉS Páratlan oldalán. Vannak olyan doktori iskolák, ahol megkövetelik a témavezető és az irányított hallgató közös publikációját, máshol nem. Ahol én dolgozom, ott is csak ajánlák. Nálunk máshogy ellenőrzik, de ELLENŐRZIK a közös munkát, így szó sem lehet róla, hogy valaki besétál egy kész disszertációval, mondjuk és kolléga ráírja a nevét, vagy elorozzon egy témavezetettet mástól.
   Persze Szabó, Petrőczi és Hansági ennél sokkal nagyobb törvénytelenségeket is elkövettek már. Ezzel nem védem őket,SŐT!

 5. animus said

  Ma kezdődik az új félév a Károlin! Délelőtt 11-kor a fasori templomban, délután pedig tantárgyfelvétel a hatalmas tudósoknál: a még mindig dékán Szabónál, Petrőczinél, Hanságinál.
  Egyébként azzal is eleve megsértik a doktori iskolákra vonatkozó előírásokat, hogy olyan tárgyakat tartanak, amikhez alapképzettségük sincsen: pl. Petrőczi az egyetlen angol szakjával latin szövegolvasást vagy orosz nyelvtudás nélkül az életműve jó részét oroszul író Brodszkijról szemináriumot.
  TÉMAVEZETÉS: ugyanez vonatkozik a témavezetésre. Hanságinak egyetlen idegen nyelvszakja nincsen, két siralmas középfokú nyelvvizsga alapján nem vezethet témát németül v. oroszul publikáló szerzőkről.
  Petrőczi: témavezetést tüntet fel Balassi orosz fordításairól, Thomas Mann Buddenbrooksjáról. NÉMET ÉS OROSZ NYELVTUDÁS NÉLKÜL, IDEVÁGÓ PUBLIKÁCIÓK NÉLKÜL.
  IDEJE, HOGY A MAB BEZÁRASSA EZT A BOLONDOKHÁZÁT.

  • Makkabi said

   Nem bezáratni kell, hanem jobbá tenni. De előtte megbuktatni azt, aki miatt idáig züllött: Bátori/Bölcskeit.

   • animus said

    Igazad van, Bátori/Bölcskei megbuktatása elengedhetetlen a magyarországi református egyház megtisztulásához.
    Az egyetem kérdése más ügy. Itt arról van szó, ahogy Riba helyesen megállapítja, a BTK fennállásának 17 (!!!) éve alatt nem volt képes kiizzadni egynél több doktori iskolát, ami az egyetemi létezés sine qua nonja. Az egyetlen Irodalomtudományi Doktori Iskolát – miután megengedték nagylelkűen Hima Gabriellának, hogy felépítse – a siker előtt megrohanták, elvették Hima témavezetettjeit, beszerveztek néhány csalót: Mészáros Mártont, Baranyai Katalint, hogy Hanságinak, Szabónak és Petrőczinek megszerezzék azt a pontot, amit sikeres védés után kap meg a témavezető.
    A következményeket tudjuk: a MAB közbelépett, felszólította Ballát, hogy állítsa helyre a törvényes rendet. Balla ezt nem tette meg, dacol a MAB-bal vitézül. Az eredmény borítékolható: a MAB nem hagyhatja, hogy Balla semmibe vegye felszólításait. Mit tesz a Károli? Amit eddig. Megpróbál “megkeresni”, korrumpálni MAB-hoz közeli embereket.
    Ez nem látszik jó stratégiának.
    Szóval most patthelyzet van: EZ EGY JAVÍTHATATLANUL ROSSZ RENDSZER TELE ALJAS KORRUPT SZEREPLŐKKEL: HANSÁGI, SZABÓ, PETRŐCZI ÉS BŰNTÁRSAIK.
    Csak egy segít: MEGSZÜNTETNI. Aztán, ha van erő és akarat, újjáépíteni.
    SZABÓ, HANSÁGI ÉS A TÖBBI BŰNELKÖVETŐ NÉLKÜL.
    Na meg leválasztva Hansági APÓSának lélegeztetőgépéről.

 6. Makkabi said

  Elég későn leltem rá erre a blogra, de talán még nem végzetesen későn. Tesók, Torockó utcai, és Pasaréti szomszéd nick alatt júniusban blogozók, ha olvassátok, haladéktalanul jelentkezzetek a mail-emen: jahudamakkabi@gmail.com.

 7. Füredi said

  Kedves Közreadók! Köszönet, hogy megosztjátok a tudománya szomjazókkal Sz.A. hatalmas jelentőségű nagydoktorijának részleteit, de a problémám az, hogy nem tudom kinagyítani a beszkennelt szemelvényeket. Az én gépemmel van a baj? Más el tudja olvasni? Köszi

 8. Füredi said

  Amúgy tényleg hatalmas szégyen és vérlázító, hogy ilyen üres szövegre adnak nagydoktorit! Te jó ég! Én 6 évig szenvedtem az átlagos, 190 oldalas PhD-dolgozatommal, de tisztességgel megírtam, van 11 publikációm, és nagydoktoriról nem is álmodhatok! Illetve igen, de ahhoz évtizedek kemény munkája kell. Legalábbis eddig azt hittem. Szégyellem magam Sz.A. helyett, aki arra érdemesebbek elő bitorolja a címet – és gondolom, az azzal járó anyagiakat is.

  • ZsoltCsaba said

   Ő nem szégyelli. És nem szégyelli zsebretenni az azzal járó anyagiakat. Számoljuk össze, kerekítve: professzori nettó 240, tanszékvezetői pótlék 40, intézetvezetői pótlék 60, dékáni pótlék 300, MTA doktori honorárium 60. Ez havi 700.000 eddig. Komáromi professzori állás a Sellye János Egyetemen 200, ez már 900.000 nettó havonta. A feleség Petrőczi ehhez még kap docensi fizetést, ez nettó 180 ezer és az egyszemélyes Puritanizmus intézetére még nettó 60.000 pótlékot. Ez plusz 240.000. És akkor még beírják, hogy szegény férj ebben a puritán intézetben ingyen kulizik a feleségnek. “Nem díjazottként”. Milyen díjat akarnak még a havi nettó 1,140,000 forinton felül. Ilyen “tudományos” teljesítményre, mint az övék? A feleség sem szégyelli, sőt, kevesli. Tavaly ilyenkor már a rektori pótlékra hajtottak. Csak a Zsinat elhajtotta őket…

  • almádi said

   Kedves fiatal barátom, Füredi!
   Ne csüggedj! Mi mindannyian ÉRTÉKTEREMTŐ MUNKÁT VÉGZÜNK, a TUDOMÁNYÉRT DOLGOZUNK, s hidd el, az igazi tudományban nincsen protekció, csak az érték számít. Van minden tudományágban egy belső hierarchia, és ott nem a megszerzett-megvásárolt fokozatok számítanak, hanem az igazi érték.
   Szabó András valamilyen becstelen rásegítéssel megszerezte az akadémiai doktori fokozatot, de mutass nekem EGYETLEN KOMOLYAN VEHETŐ SZAKMABELIT, AKI ŐT TUDÓSNAK TARTJA?
   Egyet sem fogsz találni.
   Én megszondáztam a barátaimat: mind becsületes, értékteremtő kutató ember: melyikük akar csak egy laza hétvégére AGYAT CSERÉLNI SZABÓVAL, PETRŐCZIVEL VAGY HANSÁGIVAL.
   Senki nem vállalkozott a kísérletre. Gondolom, Te sem.
   Ne csüggedj, a kutató munka, az értékteremtés, a tudomány igazi örömöket nyújt. Ezeket az örömöket ezek az agyatlan aljasok nem ismerhetik meg.

 9. animus said

  Ribának tökéletesen igaza van: a KRE BTK fennállásának 17 éve alatt csak ezt az IDI-t hozta létre, illetve mgengedte Hima Gabriellának, hogy létrehozza, amikor pedig beérett volna, rárohant Szabó és Hansági, elzsákmányolták a doktoranduszokat: a többit tudjuk. Egyetlen védést fogadott el a MAB. Váradiét, aki Hima témavezetettje volt.
  De miért nincs a bölcskaron más doktori iskola???
  Riba említi a történész Gergely “ellehetetlenítését”. Szabó András dékánként meg Balla rektorként a lóról hátrafelé nyilazás agyatlan bajnokát, Hidán Csabát preferálta. DOKTORI ISKOLA LÓRÓL NYILAZÁSBAN UGYE NINCSEN.
  Nézzük meg a magyar nyelvészetet? Miért nincs ott doktori iskola? Mert Balla és Szabó a túlkoros Honti László akadémikust fizeti tanszékvezetőként, aki nem alapíthat doktori iskolát magyar nyelvtudományból, mert ezen a területen nincsenek publikációi. Ha alapíthatna – kora miatt már nem – akkor uralisztikából, ilyen alapképzés pedig a Károli BTK-n nincsen.
  A Magyar Nyelvtudományi Tanszéken dolgozik vagy egy tucat NO NAME, + Fóris Ágota, akinek van tudományos teljesítménye, csak éppen nem magyar nyelvtudományból, ebben ugyanis alapképzettsége sincsen.
  Hogyan tervezte-szervezte meg ezt a kart Szabó a több mint 1 millió, Balla a több mint 2 millió fizetéért???
  HÁT ÍGY. NEM KELL NEKTEK ELLENSÉG, A LEGNAGYOBB ELLENSÉGETEK A SAJÁT FENEKETLEN OSTOBASÁGOTOK.

 10. flaneur said

  Megnéztem a Tudomány Napja 2010. szept. 18-i rendezvényéről szóló híradásokat. Itt szerepel a Károlin megrendezendő diákkonferencia. NINCS MŰSORFÜZET, NEM OLVASHATÓ AZ ELŐADÓK NEVE ÉS AZ ELŐADÁSOK CÍME.
  Hogy fantasztikusan magas tudományos szintű konferencia lesz, semmi kétségünk. OLYAN TUDOMÁNYOS NAGYSÁGOK, mint SZABÓ ANDRÁS, PETRŐCZI ÉVA, HANSÁGI ÁGNES A TANÁRAI EZEKNEK A DIÁKOKNAK.
  Miért titkolják az érdeklődő közönség elől a részleteket?
  Vajon miért?

 11. cica said

  Megdöbbenve látom, hogy a doktori adatbázisban Szabó András professzor azt ígéri, hogy még 2010-ben disszertációt véd témavezetettjei közül:
  1. Pénzes Tiborc Szabolcs
  2. Cziczka Katalin.
  Igen, a maradék három és fél hónapban pont ezek védenek???
  ÉS ÉN????
  Akinek Szabó prof mindent megígért, ha megmutatom a köldökpiercingemet meg azt a másikat…
  MEGMUTATTAM.. ÉS BECSAPOTT!!!!
  ENGEM NEM AKAR VÉDETNI!!!
  A MAB-hoz fordulok meg az ombudsmanhoz.
  Szabó András visszaélt tzapasztalatlanságommal és jóhiszeműségemmel!
  FELJELENTEM MINDEN FÓRUMON!

  • Makkabi said

   Tudod, van egy sztorim egy lányról, aki egy bizonyos egyetemen vizsga előtt ágyba bújt a tanárával, jobb előmenetelben reménykedve. A tanár bevarrt egy elégtelent az indexébe, és tett bele egy borítékot. Egy cetli volt benne, meg egy ötezres, a cetlin: “Köszi az éjszakát.” Ezzel a fazon érzékeltette a csajjal, hogy ki is ő, és – ha megsértődsz, ha nem – abból a szempontból tökéletesen igaza is volt. “Minden fórumhoz” azelőtt kellett volna fordulni, mielőtt megmutattad neki az intim piercingedet (vagy inkább ahelyett). Talán valami megmaradt volna a méltóságodból.
   Mindez persze nem változtat a tényen, hogy a Szabó egy gennyláda.

   • Andor said

    Annyira gennyláda, hogy még az ötezrest is elspórolta. Pedig a csajom egy tízest is megérdemelt volna a piercingjéért. Abból akartunk elmenni vacsorázni egy menő helyre. Ilyen genyókkal nem érdemes összeállnia: most aztán se doktori, se pénz. Ha legalább ösztöndíjat kaphatnánk! De azt csak az ELTÉ-ről ide exportáltak kapnak. Azt mondják magukról, hogy ők okosabbak, mint a károlisok, és azért. Pedig egy frászt. Az egyikük egyenesen debil azzal a hülye vigyorával. Valami Csombor. Vagy Zsombor? A Hansági tanárnő kedvence.

   • Makkabi said

    Erre csak azt tudom mondani, hogy a KGRE erkölcsi züllése ezek szerint nem csak az oktatóknak, hanem egyes hallgatóknak is köszönhető. És a tovébbi értékelést meg is takarítom.

   • Hallgató said

    Makkabi, erre csak azt tudom mondani, hogy a KGRE-n a hallgatók züllése az erkölcsileg züllött oktatóknak köszönhető.

   • Makkabi said

    Hallgató, a helyzet az, hogy a saját erkölcstelensége miatt senki sem okolhat mást. Mindenkinek szabadsága van arra, hogy erkölcstelen vagy erkölcsös ember legyen, ugyanakkor Isten és az emberek előtt felelőssége is.
    Ilyen alapon mindenkinek erkölcstelennek kellene lennie, aki valaha is járt egyetemre. Rengeteg lelkészt ismerek, aki annak ellenére bibliahű és hívő, hogy a teológián félateista professzorai voltak. Luther Márton az erkölcsi fertő római egyházhoz úgy volt hű, hogy közben nem vállalt részt annak bűneiben.
    Ez a blog nem az egymás közötti viták fóruma, de azért szögezzünk le egy dolgot: egy rothadó szemétdomb orrfacsaró bűzét annak van erkölcsi alapja szóvá tenni, aki maga nem bűzlik.

   • Hallgató said

    Makkabi, minden doktorandusznak választania kell nem aközött, hogy erkölcsös vagy erkölcstelen legyen, hanem hogy kinek feküdjön le: Szabó Andrásnak vagy Kulcasár-Szabó Ágnesnek. Aki egyiket sem választja, annak nincsenek perspektívái. Váradi Feri volt az egyetlen kivétel: ő a tehetsége alapján jutott be az ösztöndíjasok közé. Az összes többi vagy Szabó, vagy Kulcsár-Szabó protekciójával. Soroljam?

 12. lumpenproli said

  A blogról kell megtudnom, hogy Cica megmutatta az összes piercingjét ennek az undorító vén szabónak! Sejtettem, hogy van valami baj, de hogy ez!
  Szabó elcsábítja a hallgatóit, doktori fokozatot ígér nekik és MI TÖRTÉNIK!
  eZEK A SZERENCSÉTLEN kis tyúkok hisznek neki! És engednek a csábításának!!!
  Reszkess, Szabó, megtalállak!

 13. Filosz said

  Átkattantam a Ravasz blogra, és beleolvastam ebbe a szörnyűségbe. Talán valahol a 6. oldalon olvashattam, hogy Szabó András 7 évig kutatgatott Szenci Molnárban, és tovább is kutatgatott volna, “ha nincs az akadémiai doktori disszertáció leadásának határideje, amely arra késztetett, hogy 2001 tavaszán lezárjam az anyaggyűjtést”.
  Ez mit jelent? Van az MTA doktori leadásának határideje? És az megszakíthatja a kutatómunkát?
  Nem akkor adja le az ember, amikor úgy érzi, hogy kész van?
  Ki szabja a határidőt? Az Akadémia?
  Aligha, hiszen egy elkészült művet bármikor be lehet nyújtani. Ez úgy ostobaság, ahogy van.
  Akkor ki?
  Szabó András belső hangja? “Nagydoktor akarok lenni, lehetőleg máma még.
  Ez már hihetőbb.
  Vagy Petrőczi Évának Szabó András által interiorizált ösztönző biztatása? “Legyél már nagydoktor te tutyimutyi, mit gondolsz mért mentem én hozzád?”
  Ez is hihető.
  Bármelyik szabta a határidőt, az biztos, hogy nem az Akadémia.

  • Metodika said

   Megnéztem az idézett helyet, aztán kicsit lejjebb siklott a tekintetem, és elképesztően pragmatikus kutatói módszerre bukkantam. Ilyesmi nekem nem jutott volna eszembe.

   Hogyan, milyen módszerrel és eszközzel azonosítja egy medievista MTA doktorjelölt hőse barangolásának 16-17. századi földrajzi nevit? Egy mai autóstérképpel (6.o. alja). Lehetne persze történelmi atlasszal, vagy helytörténeti kiadvánnyal, de az túl fárasztó, minek ennyi strapa egy nagydoktorihoz? Íme: “azt kell mondanom, hogy nem éri meg a fáradságot” (sic!), ugyanott.

 14. Pragmatikus said

  Szabó Andrásnak teljesen igaza van: “nem éri meg a fáradságot” egy nagydoktori. Ha fáradozik, és komoly művet tesz le az asztalra, hazavágják. Ha meg bead egy hevenyészett határidőnaplót, nagydoktorrá avatják. Előbbi esetben fölösleges volt a strapa, utóbbiban meg szükségtelen.

 15. Thanksgiving said

  Ebből a 44 oldalas nagydoktoriból ca másfél oldalt a köszönetnyilvánítások töltenek meg. Ezt olyan nevetséges részletességgel, hogy még azoknak is köszönetet mond a nagydoktori érekezés főszövegében (!), akik testi kényelméről ilyen-olyan módon gondoskodtak, pl. szállást adtak, vagy meghívták valahova, sőt, még azoknak is, akik csak a meghívólevél írásáig jutottak. És persze oldalbordájának, aki folyvást biztogatta strapát nem kedvelő férjurát. És még egyszer a két fiatal kolléganőnek, akik a napló műfajáról lábjegyzeteket szállítottak olyan nevekkel (Bahtyin, Lotman), akik “elméletet” lehelnek ebbe a földhözragadt firkálmányba. Ha kétszer írja le kolléganői nevét a hálás kolléga, jobban telnek a sorok, mintha csak egyszer vagy egyszer se. És a hálaadásból ki nem maradhat a három opponens, Balázs Mihály, Havas László, Kulcsár Péter, akiknek nevét örök szégyentáblára véste ezzel.
  Apropó: ez a három név még nem lehetett benne a benyújtott értekezésben. Ezek szerint ez a 44 oldal már egy bővített változat?

 16. animus said

  Hát igen, ez egy bővített változat!
  Hogyan néz bele Szabó András azoknak a szemébe, akiket becsapott, megvezetett? Hogyan áll meg az Isten házában, akiből folyamatosan gúnyt űz? Már azzal is, hogy hazavitte Hencidáról az úrasztalát és azon szalonnázik! Ez előtt az úrasztala előtt adta össze lelkész édesapja a Petrőczivel!
  Na, ilyenek ezek! Minden tapintat, lelki finomság híján levő, aljas, primitív pedálgépek.

 17. ancilla said

  Bestseller lett Szabó nagydoktorijából!!! Gratulálunk a neves szerzőnek, Tolnai Gábor tanítványának. Csak annyit jegyeznék meg, hogy Tolnai Gábor a legocsmányabb komcsi féreg volt az ELTE BTK-n, minden, magára valamit is adó hallgató messze elkerülte.
  Csak a lelkészgyerek Szabó érzett olthatatlan vonzalmat ez iránt a vén görény iránt, aki annak idején Radnótit is jelentgette. Halála után aztán élt belőle, igazi HULLARABLÓ.
  Hasonló a hasonlónak, ez volt Dzabó MENTORA.
  De Szabó még rajta is túltesz.

 18. heidelbergi káté said

  Na, Szabó, hogy ízlik az éjszakai nyugodalom a Princz Gábor pénzéből és az Anyaszentegyház soha vissza nem adott kölcsönéből vett 140 négyzetméteres tusculanumban? Hogy pihentél a református hagyatéki leltárból zabrált faragott ágyadban, hogy ízlik a fehérszalonna a hencidai templomból hazavitt úrasztalán?
  ESZEDBE JUT NÉHA A HEIDELBERGI KÁTÉ?
  Amelyből csúfot űztél, amelyet meggyaláztál, amelynek minden szavát cinikusan sárba tiportad!
  Eszedbe jutnak azok a becsületes, tudós, református emberek, akiket megrágalmaztál, FASISZTÁNAK, TUDATLANNAK, BŰNÖZŐNEK NEVEZTÉL???
  Akik ellen írásban tettél HAMIS TANÚVALLOMÁST FENEKETLEN ALJASSÁGODBAN!
  Megvannak ezek a dokumentumok, még ezeket is olvashatod a blogon és olvashatja mindenki, aki kiváncsi rá, mennyire aljas a püpsöksógor, lelkészgyerek Szabó András, a református (???) egyetem dékánja, volt rektorhelyettese, reménybeli rektora!
  NEM FÉLSZ ISTENTŐL, SZABÓ ANDRÁS???

 19. Kakadu said

  Ezzel lehetett ez az ember akadémiai doktor! Saját bevallása szeint autóstérképről azonosította be a helyneveket… Ez valami iszonyat!

  Vissza kell vonatni az MTA Tudományetikai Bizottságnál ezt az akadémiai doktori fokozatot – a szakma tekintélye és presztizse miatt!

  Ebből egzisztál SZzbó? – És ez az ember züllesztette a helyettesével: Hansági Ágnessel, aki a nevei direkt össze-vissza használta közokiratokon (Kulcsár-Szabó Ágnesként és Hansági Ágnesként) a Károli BTK-t.

  Ki kell őket onnan azonnal penderíteni!
  Vagy a csalás példa a protestánsoknak és az egyetemi hallgatóknak?

  Helyette egy színvonalas dékánt kell találni, aki nem Sepsi Enikő (mert személyében ismét egy szakmai színvonaltalanság kerülne pozícióba, ami azt bizonyítja, hogy nem tudunk szakmailag megfelelő színvonalú személyt kiállítani agunk közül).
  Hansági Ágnest is azonnal el kell bocsátani, mert etikátlansága és keresztényietlensége tolerálhatatlan Sőt! A Mészáros-ügyben tanusított csalása és amoralitása vállalhatatlan! Ebből elege van mindannyiunknak.

  A szellemi és lelki sötétsáégből elég volt…

 20. animus said

  Ha van még a Magyarországi Református Egyházban annyi erkölcs és józan ész, hogy belátja, ha nem avatkozik közbe a magyar reformátusokat a szcientológusokkal emlegetik egyszerre: mint aljas csalók bornírt gyülekezetét, akkor TEGYEN VALAMIT. Ezek az utolsó percek. Taszítsa ki tagjai sorából az okirathamisító rabló Szabó Andrást és Petrőczit, azonnal szabaduljon meg Hanságitól, Mészáros Mártontól és bűntársaiktól.
  MERT DAGAD A BOTRÁNY ÉS NEM ÁLL MEG A HATÁROKON
  AZ EGÉSZ VILÁG MEGTUDJA, MENNYI SZENNYES GAZEMBER VAN A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYETEMÉN!!!
  Vártok még, kivártok???
  Nincs már időtök.

 21. Redukció said

  Apránként tünedeznek el a dékáni hivatal vezetői:

  http://www.kre.hu/btk/index.php?option=com_content&view=category&id=50&Itemid=59

  Szabónak már csak egy helyettese van: Hansági. Bíró Mária megszűnt létezni.

  • Redukció2 said

   A Rektori Hivatalé is:

   http://www.kre.hu/portal/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=61

   Eltűnt Koncz. (Végre!)

   Sepsi és Kovács barnabás irányítják az egyetemet. Két abszolút nulla. Balla már csak stróman. Az egyetem bedarálja a professzorait. (Az álprofesszorok – Pethő, Szabó – megvannak.)

   • Megfigyelő said

    Más átalakulások is vannak. Az új jogi referenst is kirúgták, mert ez a Bohátka Gergely új név. A PR embert Székely Gábornak hívták azelőtt, az újat Halász Krisztinának. A Rektori Hivatal 2-3 havonta cseréli az embereit. Normálisak ezek?

   • Haynau said

    Tényleg nem Balla mondja meg, kit kell kirúgni, ő csak végrehajtja. Kovács Barnabás és Sepsi jelöli ki az áldozatokat, aztán Balla valamilyen ürüggyel behívja őket a kivégzésükre.

    A vérengző hiéna Sepsi. Tavaly nvemberben jelent meg, és azóta szaporodtak meg a kirúgások. És ezt a hóért akarjátok ti dékánnak?

  • www.kre.hu said

   Megint átalakították a BTK honlapját. Eltüntették az oktatók neveit. Most már nem lehet tudni, ki oktat itt, kit rúgtak ki. Hú, de sötét hely ez.

 22. Dr. Kakadu said

  Nem sok egy kicsit a Kovácsokból egy helyen?

  Kovács Krisztina rektori hivatalvezető
  Kovács Zsolt Csaba gazdasági vezető
  Kovács Barnabás stratégiai vezető

  Nem tudják még így sem, ennyi Kováccsal összeKOVÁCSolni a sok csalást és Balla mb. rektori ideje alatt felgyülemlett okirat változtatásokat és hamisításokat. Ráadásul a tudományos fokozattal való durva visszaélés a körmükre égett az elvtársaknak. Arról ismerszik meg az elvtárs a Károlin, hogy viaszosak a körmeik.

  Koncz nem fog hiányozni, mert már a butasága emblematikussá kezdett válni az amúgy is nagy lelki és szellemi sötétségben, amit Szabó-Balla-Hansági-Pethő tengely eleve fenntartott.

  Koncz már KOloNCZ lett a legosotobább csalók számára is, ahol belső BÍRÓ sem kell, így Bíró Mária nyugállományba került.

  Már csak Szabó Andrást kell messzire küldeni (kirúgni nem lehet, mert az egyház ilyet nem csinálmég az olyanokkal sem mint Szabó András), de Nagykőrösre lehet küldeni, ahol igazgathatja a főiskolát és a b. neje nagykőrösi balladákat írhat, mint nagy elődje.

 23. Géza és András said

  Míg a tehetséges szabó, Szentmártoni Szabó Géza országosan érettségi tétel volt az idén, Szabó András még-dékán, intézetigazgató, tanszékvezető, doktori iskolai törzstag a saját szemétdombján doktori szigorlati tétel:

  Nem tudom, tudjátok-e, hogy Szabó ún. MTA doktorija a doktori szigorlat egyik tétele. Van egy másik (10 oldalas) tanulmánya a későhumanizmusról, ez egy másik tétel. Aztán jönnek olyanok, mint Tudománytörténet, Hermeneutika, ill. Az irod.tud. modern irányzatai. Csak hogy érzékeljétek a terjedelmi és tartalmi mélységek különbözőségét.

 24. oroszlánszáj said

  Ez is mutatja, milyen ostoba szabóandrás. Ha lenne egy kis esze, ezt a doktorit úgy takargatná, mint a szégyenét. Az ugyanis. De nem, ez a barom még olvastatja is a diákjaival.
  Miközben ezen a blogon százak olvassák VICCLAP HELYETT.

 25. Kata Szidónia said

  Most már értem, mért veselkedik neki Petrőczi tanárnő is az akadémiai nagydoktori írásának. Mert úgy képzeli, hogy olyan egy nagydoktori, mint amilyent a férje ír. Úgy gondolja, hogy ilyet ő is tud. És a kutatás elengedhetetlen eszközét már beszerezték: az autóstérképet. Ez nagyon rentábilis beruházás volt, mert ketten is használhatják kutatásra. És még utána sem kell kidobni. Hátha meghívatják magukat megint Áfonyahegyre vagy máshová és akkor újra hasznát vehetik.

 26. ooroszlánszáj said

  Engem Sepsi dékánasszony doktorija érdekelne. Miért nem olvashatjuk ez a nyilván hatalmas jelentőségű rudományos munkát?
  Úgy szeretnék má valakit tisztelni a Perdita utcában!
  Vagy ez is a hasznos mulatságok” kategóriába tartozik, amiről “kollégimot” rendeznek a Perdita utcában?

  • PhD-trükkök said

   Nem mindenki tud PhD-t írni. A trükközésre láttunk már ellenszenvesebb példát is, mint pl. Mészárosét. Az megvédette a mások által írt, összetákolva is csak fél dolgozatot 100%-ra. A neten levé szövegről kiderült, hogy szélhámosság.
   Sepsi csak állítja, hogy van neki. De nem mutogatja. Ebből is látszik, mennyivel okosabb, mint Szabó. Az nemcsak mutogatja, hanem föladja szigorlatra. Aztán csodálkozik, hogy megjelenik a neten.
   Sepsiét nem lehet olvasni. Hogy miért? Mert megjelenés alatt van. Mióta? 2002 óta. Elég minden évben azt mondani: várhatóan idén jelenik meg, aztán jövőre ugyanezt.
   Sepsi nem teszi föl a netre. Hogyisne! Még valakinek eszébe jut lefordítani, és azon is röhögne a fél ország, mint Szabóén vagy Mészárosén.

 27. […] Extracts from a Diary (Napló-szemelvények) […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: