Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Bishop’s Chess 4. (Püspöki sakkjátszma 4. Történeti áttekintés)

Posted by jhnnsclvn - október 1, 2010

Szerző: Makkabi

Ebben az elemzésben egy sajátos szempontból szeretném elemezni egyházunk közelmúltjának történetét, és felvázolni jelenlegi helyzetét.

Elemzésünket egy kicsit távolról kell elkezdenünk. Ma már mindannyiunk előtt nyilvánvaló lehet az a tény, hogy Magyarországon már a 70-es évek eleje-közepe óta létezett egy informális hálózat, (a továbbiakban: „csoport”) amely készült a rendszerváltásra, és arra, hogy ebben a játékban jól helyezkedjen, és megszerezze a hatalmat. Ez a „csoport” az, amely később Szabad Kezdeményezések Hálózata néven vált formálissá, majd SZDSZ néven politikai párttá alakult (a FIDESZ már korábban létrejött, de a rendszerváltás hajnalán még ugyanennek a struktúrának része). Ez az akkor még informális „csoport” egyrészről még alapvetően benne volt a pártállam legfontosabb intézményeiben, – számos napvilágra került lista bizonyítja, hogy az állambiztonság szerveiben is – másrészről pedig már a rendszeren kívülről szervezte meg a polgári radikális ellenzéket. A „csoport” értelemszerűen nemcsak a gazdasági reformok irányítására, és a pártállami rendszeren kívüli „második nyilvánosság” megszervezésére fektetett hangsúlyt, hanem létrejöttétől kezdve jelen szeretett volna lenni a civil élet minden szervezetében, kezdeményezésében, így az egyházakban is.

Az 1980-as évek elejétől kezdve kezd aktívvá válni a „csoport” pártapparátusban maradt része, mint „reformszocialisták”, a külső része, mint „polgári radikális ellenzék”. Ők kezdtek el megjeleníteni a hivatalos pártállami egyház- és valláspolitika mellett (a vallás hamis tudat, egyedül az ateista a tudományos világnézet, az ideológiai agitációs harcot folytatni kell az egyház ellen) egy merőben új felfogást. Ennek legjellemzőbb pontjai: fel kell lépni az egyházak mindennemű adminisztratív és agitációs visszaszorítása ellen, a politikai adminisztrációnak nincs joga akár az ateista, akár a hívő életszemléletet erősíteni, a vallásos meggyőződés az egyén legbensőbb magánügye, ateista és hívő életszemlélet között nincs helye semmiféle kölcsönös „térítésnek”. Ez az irányzat sohasem szerveződött intézményesen, kezdeményezői többségében mindig civil személyek voltak, első jellemző megjelenése az 1985-ben, Esztergomban megtartott egyháztörténeti konferencia volt (eszméiben nem nehéz felismerni a később politikai párttá formálódó SZDSZ liberális egyházpolitikai elveit).

A rendszerváltásra magabiztosan készülő „csoport” a 80-as évek közepére a társadalom minden rétegében, így az egyházban is kialakította a maga egyeduralkodó társadalmi narratíváját. 1987-ben azonban történt valami. Az őszi lakiteleki találkozó világossá tette, hogy a hatalom felé való menetelésben a „polgári radikális ellenzék” komoly riválisra akadt: a magát egészen addig hatékonyan megszervezni nem tudó nép-nemzeti ellenzékre.

Mind a „polgári radikális”, mind a nép-nemzeti ellenzék sokrétű informális kapcsolattal bírt az államapparátus legfelsőbb szintjeivel. Az egyház viszont közvetlenül gyakorlatilag egyáltalán nem bírt ilyen informális kapcsolatrendszerrel. Formális kapcsolattartásuk is kimerült az Állami Egyházügyi Hivatallal és a BM III/III.-1-c. osztályával való kommunikációban. Ha nem is jelentős módon, informális kapcsolatokkal bírtak viszont mindkét ellenzéki csoport tagjaival, esetenként meghatározó embereivel, néhány – az egyházban később meghatározóvá váló – személyiségük által. Így ez a törésvonal a „polgári radikális ellenzék” és a nép-nemzeti ellenzék között az egyházban is kimutatható volt, és az egyházban a rendszerváltás után létrejövő hatalmi játszmák is e fő törésvonal mentén folytak le.

Mindkét oldalról két olyan fontos személyről kell említést tennünk, akik aztán alapjaiban határozták meg a rendszerváltás utáni református egyház történetét és létminőségét: a „polgári radikális ellenzék” részéről Balog Zoltánról, a nép-nemzeti ellenzék részéről pedig Dr. Hegedüs Lórántról.

Balogh Zoltán még jóval a rendszerváltás előtt kapcsolatba került a „polgári radikális ellenzékkel”. Kamaszkorától megmutatkozó lázadó természete, az akkori tiszántúli püspökkel, Bartha Tiborral való ellentéte, a debreceni teológiáról való eltanácsolása – teológiai tanulmányait Budapesten fejezte be – mind hozzájárul ahhoz, hogy aktív részt vállaljon a „polgári radikális ellenzék” szervezésében, munkájában. Itt ismerkedik meg többek között az evangélikus Donáth Lászlóval, és a metodista Iványi Gáborral. Ezzel ellentétbe került az állambiztonság szerveivel is. 1983-ban letette a lelkészképesítő vizsgát, és Maglódon lett lelkész. Az 1980-as évek második felében kerül közelebbi kapcsolatba az akkor még radikális és liberális FIDESZ- szel, ahol 1991-től Fodor Gábor – későbbi SZDSZ-es oktatásügyi miniszter – egyházpolitikai tanácsadója lett. Akkor még – elsősorban a FIDESZ radikálisan antiklerikális kommunikációja miatt – nem sok esély látszott arra, hogy a politikai oldal, amelyhez igazolt, közvetlen befolyásra tegyen szert az egyház akkori vezetésében.

Nem így a másik oldalon. Itt az MDF kezdetei óta – már akkor is elsősorban Csurka István személyéhez kapcsolódva – Dr. Hegedüs Lóránt volt a nép-nemzeti ellenzék meghatározó egyházi figurája. Az 1990 végén, 1991 elején megtartott általános tisztújításon őt választják meg a dunamelléki egyházkerület püspökévé, majd a februári zsinati választásokon a zsinat lelkészi elnökévé, hat évre. A tiszántúli egyházkerület élén továbbra is Kocsis Elemér maradt (mint „átmeneti püspök” a pártállami őskövület Bartha Tibor és Bölcskei Gusztáv között, aki 1990-ben a Debreceni Református Teológiai Akadémia szociáletika tanszékének vezető tanára lett).

Dr. Hegedüs Lóránt püspöksége, és zsinati elnöksége kezdetben nagyon sok reményt keltő dologgal kecsegtetett. Emberi nagyságával és tudásával is felette állt Kocsis Elemérnek, és messze felette áll Bölcskei Gusztávnak. Virágzása, világos, egyértelmű lépései, az egész egyház számára áldásos tevékenysége éppúgy tanulságul szolgálhat számunkra, mint hibás lépései, és annak következményeként elkerülhetetlen, szükségszerű bukása. Az ő ideje alatt kezdődik el a Magyarországi Református Egyház megújulása, demokratizálása, a zsinat-presbiteri elvek érvényesítése. Lényegében az ő szellemi irányítása alatt folytak a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának (MRETZS) előkészítő munkálatai, amely 1995-ben ügyvezető elnökévé választotta. Döntő szerepe volt a Károli Gáspár Református Egyetem létrehozásában.

Mindezek mellett volt még egy nagyon fontos szerepe Dr. Hegedüs Lórántnak. Tudniillik az, hogy püspökségével és zsinati elnökségével nyílt lehetősége a református egyháznak arra, hogy valóban szabad egyházzá váljon, rátérjen igazi küldetésének útjára, és kilépjen a „csoport” által diktált hamis narratíva síkjából. És erre minden esélye meg is volt, addig, amíg úgy látszott, hogy az ő narratívája válik majd meghatározóvá a református egyházban.

Sajnos nem szakított még idejében Csurka Istvánnal. Csurka alapjában véve egy nagy tehetséggel megáldott intuitív zseni volt, aki először fogalmazta meg a magyar politika térben azokat a ma már köztudott dolgokat, amelyekre jelen írásunk hipotézise is épül. Ugyanakkor eléggé engesztelhetetlen, leegyszerűsítő, szélsőségesen indulati, és előítéletes volt a kommunikációja ahhoz, hogy szélre tolja és kirekessze saját magát és pártját. Abban, hogy a református egyház nem tudott élni a Dr. Hegedüs Lóránt által kezdetben megteremtett lehetőséggel, Csurka Istvánnak óriási szerepe és felelőssége van. Óriási szerepe és felelőssége van benne magának Dr. Hegedüs Lórántnak, aki egyrészt hagyta Csurkát „elkóborolni”, másrészt saját szerepét otthagyva, tudniillik, hogy az egyház valódi függetlenségét és szabadságát megteremtse, politika érdekek és játszmák eszközévé szolgáltatta ki magát és egyházát, és ezzel eljátszotta a lehetőségét egy valódi egyházi rendszerváltásnak és megtisztulásnak. És óriási szerepe és felelőssége van benne saját fiának, ifj. Hegedüs Lórántnak, aki még Csurkánál is engesztelhetetlenebb, indulatosabb, sőt mi több: hisztérikusabb hangvételének lármájában, az agyát és lelki látását elöntő lila köd vakságában nem ismerte fel édesapja és saját feladatát, és ezen a céltévesztett úton halad mai napig, és ezzel valószínűleg végleg eljátszotta az esélyét egy valós alternatíva felmutatására.

A fentieken kívül bukásának az is oka volt, hogy míg Bölcskei és köre egy, a helyzetre „ideális”, részben a vallásos szocializmus, részben a liberális teológia elveire építő, koherens teológiai rendszeren nevelkedett, és azt tette magáévá, addig a nép-nemzeti oldal, Dr. Hegedüs Lóránt vezetésével képtelen volt ugyanilyen koherens rendszert létrehozni, és azt meghatározóvá tenni. Inkoherens teológiai „rendetlenségük” kimerült a magyar népi irodalom teológiai elemzésében, és – sajnálatos módon – az antiszemitizmus ingatag teológiai alapra helyezésében. Az egyház és az állam kapcsolatában pedig még a Bölcskei-kör – már megvalósított – elképzeléseinél is elavultabb, feudális elveket vallanak.

A „polgári radikális” oldal sem viselhette el persze, hogy riválisa került meghatározó szerepbe az egyházon belül, ráadásul már nagyon korán – épp abban az időszakban, amikor a FIDESZ szakít a radikális liberalizmussal – egy, biblikus keresztyén szempontból is szalonképtelenné váló kommunikációval. A kormányzásra készülő FIDESZ – paradigmaváltása antiklerikális liberalizmusból keresztyén meghatározottságú konzervatív liberalizmusba (igazi nép-nemzeti párt sohasem lett, de ennek elemzése itt nem feladatunk) témánk szempontjából tulajdonképpen irreleváns – egyre inkább arra készül, hogy Antall József örökségének megszerzésével az egyházon belüli befolyást is megszerezze. És minél inkább várható a FIDESZ győzelme az 1998-as választásokon, az egyházon belül egyre népszerűbbé váló Bölcskei annál egyértelműbben jelzi – nem tisztázott, de sejthető csatornákon keresztül – a kiformálódó új hatalomnak, hogy vállalja a szerepet, és bírja mentora, földije, és tanszéki munkatársa, Kocsis Elemér áldását. 1997-ben meg is választják a tiszántúli egyházkerület püspökévé, és egyúttal a zsinat lelkészi elnökévé, a történések valódi jellegét nem értő egyházi közvélemény pedig a szélsőjobboldali Hegedüsök legyőzőjeként, hősként ünnepli a „polgári” Bölcskeit (Dr. Hegedüs Lóránt hat évvel később a dunamelléki egyházkerület püspöki tisztségéért folytatott harcot is elveszti, utódjának Bogárdi Szabó Istvánt választják meg). A kép pedig a FIDESZ 1998-as választási győzelmével és kormányalakításával immár teljessé válik. Innentől kezdődik el az egyház (kimondottan FIDESZ-) kormánytól való függőségének kialakítása. Elsősorban az új egyház-finanszírozási rendszer elfogadásával, a kistelepüléseken szolgáló lelkészek jövedelem-kiegészítésével, – amely lényegében azonos célú az Állami Egyházügyi Hivatal által lelkészeknek utalt pártállami kongruával – és az egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkári poszt (lényegét tekintve az ÁEH jogutódja) létrehozásával, Balog Zoltán egyházügyi főtanácsadóvá való kinevezésével megtörténnek az első lépések az egyház újra állami függésbe hozására.

Bölcskei persze a maga részéről is megteszi a saját lépéseit a „szent cél” érdekében. Püspöksége és zsinati elnöksége alatt ugyancsak a pártállami időkre emlékeztető módszerekkel alakítja ki, illetve tartja meg formális hatalmán túllépve a maga egyházon belüli informális hatalmát. Ennek érdekében feléleszti a tiszántúli egyházkerület egykori besúgó hálózatát, – amelynek formálisan ő is tagja volt – abba fiatalokat is beszervez, és kialakít egy háromlépcsős „hűbéri láncolatot”: püspök – vazallusok – besúgók. Ezen keresztül a fenyegetés, zsarolás, vesztegetés eszközeivel egy teljességgel informális – és ezzel együtt illegitim hatalmat gyakorol. Ezt az illegitim és informális hatalmat ráadásul ahol tudja, igyekszik legitimmé és formálissá is tenni. Nagyon jó példa erre a tavaly májusban kapott hír: a Zsinat Jogi Bizottsága tervezi annak lehetővé tételét, hogy a lelkészeket a püspökök fegyelmi eljárás megtartása nélkül elmozdítsák szolgálati helyükről. Ennek hallatán persze sokaknak eszébe jut a régi, még az AEH által jóváhagyott és megerősített egyházi törvény, amely lehetővé tette a lelkészek „közegyházi érdekből” történő áthelyezését.

Így formálódik ki szépen Bölcskei „szép új világa”, amely létminőségét tekintve semmiben sem különbözik a régitől.

Kérdés persze, hogy az 1989-ben a radikális ellenzék körében aktívan tevékenykedő, a pártállammal együttműködő egyházat, annak antidemokratikus választási módszereit, vezetőit, a Vitairat a református egyházról Magyarországon című, Beszélőben és Hitelben publikált tanulmányában élesen bíráló Balog Zoltán vajon mit szól ehhez. Hogy a problémát és az önellentmondást érzékeli, az egészen biztos. Talán ezért tett is kísérletet 2009 februárjában, a zsinati választásokon – Bogárdi Szabó István indításával – Bölcskei megbuktatására (politikai ellenzékből). És talán azért is, mert a maga hatalom- és anyagi gazdaságát egyre mohóbban növelő Bölcskei már a hatalomnak is terhes.

Végül azért ejtsünk néhány szót egy harmadik, alternatív erőről az egyházon belül, amelynek a rendszerváltás előtti események másképp alakulása esetén akár komoly esélye is lett volna ahhoz, hogy vezető pozícióba jusson az egyházi vezetésben (jelenleg erre már semmi esélye). Ez nem más, mint a rendszerváltáskor újra törvényes keretek között működni kezdő református ébredési mozgalmak a pártállami érában illegalitásba vonuló társadalma. Ők azért nem juthattak kulcsfontosságú pozícióba, mert a rendszerváltás kiformálódásának az idején egyáltalán nem bírtak számottevő kapcsolati tőkével a magát éppen megszervező demokratikus ellenzék egyik ágával sem. Ha bírtak volna vele, akkor a polgári átalakuláson átment Magyarországon nagyon jól tudták volna kommunikálni az egyháztagok körében a pártállami időszak alatt kínált üres vallásosság és az általuk kínált – valóban igazi tartalommal bíró – lelkiség közötti minőségbeli különbséget. De erre nem került sor, valójában értelmezni sem tudták a fejük felett végbement változásokat, és jelenleg ez az egyházi társadalom úgy él, mint egyház az egyházban. A felső egyházi vezetéssel jóformán csak adminisztratív a kapcsolata egyházmegyei, kerületi, és zsinati szinten (az az egy vagy két zsinati tagjuk csak a szabályt erősítő kivétel). Ugyanúgy kialakította az elmúlt évek során a maga informatív, tekintélyelvű vezetését, mint a hivatalos egyház. Legnagyobb részben belőlük kerültek ki a kommunista államrendszer és a vele kollaboráló hivatalos egyház üldözöttjei, akik ugyan – főleg erkölcsi téren – kárpótolva lettek, de az egyház kormányzói munkájába nem engedték be őket. Ez az egyházi erő jelenleg éli a maga elszigetelt életét, minden külső embert gyanakvással kezelnek, ugyanakkor – egy talán szavakban meg sem fogalmazott – hallgatólagos paktum értelmében kölcsönösen hasznára vannak egymásnak a hivatalos egyházi vezetéssel. Élvezik egyrészről a történelmi egyházi státusz biztosította előnyöket, másrészről pedig az egyházi vezetés nagyon szépen használja őket a maga reprezentatív céljaira, amikor meg akarja mutatni, hogy micsoda hívő lelkiség van a református egyházban. Így – ha Isten országa szempontjából nagyon értékes szolgálatot is végeznek – az egyházban betöltött szerepük szempontjából céltévesztett úton járnak ők is. Az egyházi hatalommal való teljes együttműködés és a teljes skizma között való egyértelmű választás helyett a részleges és hallgatólagos együttműködés, valamint egy sajátos „félskizma” állapotában vergődnek.

Ez tehát a jelenlegi helyzet. Hogy mi lehet a megoldás? A magam részéről egyet látok. Kialakult ugyanis az utóbbi években egy kis létszámú  csoport, mégpedig a Bölcskei-korszak (és előtte a dunamelléken a Hegedüs-korszak) üldözöttjeiből. Akiket a szép új rendszer vagy nem tudott bedarálni, vagy részesei voltak annak, de bizonyos okokból szembefordultak vele. Kicsi ugyan ez a csoport, és eléggé egymástól elszigetelt, elkeseredett, de egy kis bátorítással talán meg lehetne győzni őket, hogy az ige és a nyilvánosság erejével lépjenek színre, felébresztve a „hibernált egyház” nagy csoportjait, és sérelmeiket vigyék egyházi, vagy köztörvényes bűncselekmények gyanúja esetén akár polgári igazságszolgáltatási fórumok elé.

45 hozzászólás to “Bishop’s Chess 4. (Püspöki sakkjátszma 4. Történeti áttekintés)”

 1. MAB-illetékes said

  Bölcskei teljesen alkalmatlan fenntartó. Szakmailag tönkretette az egyetemet. Gazdaságilag meg… Míg az egyetem pénzéből a Csányinak alapított Kft ügyét nem tisztázza, egy fillért sem szabad neki átutalni. Ellenkezőleg. Azonnal ellenőriztetni kell a pénzügyeit. Mire költi az oktatásra átutalt állami normatívát?

  El kell venni tőle a játékszerét – a pénzt.

  • Rector said

   Azt akkor is el kell venni tőle, ha tisztázza. Szakmailag teljesen alkalmatlan a fenntartásra. Azt sem tudja, mi az, hogy egyetem.

   Ha meg pénzügyi svindli is van a dologban, büntetőfeljelentést kell tenni.

 2. jobbika said

  Bravo Makkabi!

 3. Tanácskozó Zsinat said

  „ A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata 1995-ben megalakult Debrecenben, melyet a világ valamennyi magyar református egyháza közös akaratból együtt alapított, és amely mindmáig működik. A Magyarországi Református Egyház jelenlegi lelkészi elnöke, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, egy volt kommunista titkosrendőrségi ügynök, hosszú ideje igyekezett e téren változást elérni, hogy a magyar reformátusok feletti ellen őrzést biztosítsa a maga (és elvtársai) számára.

  A Magyarországi Református Egyház évente 12.000.000 forintot kap a magyar állami költségvetésből az egyház külföldi kapcsolatainak a fenntartására. Ebből 2002-ig (bezárólag) évente 3.800.000 forintot utalt át a zsinat a Tanácskozó Zsinatnak és 3.200.000 forintot a Magyar Református Világszövetségnek. Bölcskei Gusztáv a zsinati elnöki szék elfoglalása után először ezt az összeget átutalta azután pedig minden további közlemény nélkül leállította. Ez ismert kommunista basáskodó módszer. Ez Bölcskei Gusztáv anyagi alapja, t.i. az a pénz, amit más tisztességes szervezetektől zsebrevág, amelyikkel díszeleg, s amelyet a maga politikai céljaira használ fel.

  Ez az ex-kommunista politikai stratégia az egész új ‘zsinat’ igazi háttere. Az eszköz nagyon egyszerű: t.i. pénz. Közismert, hogy Bölcskei Gusztáv, aki a régifajta kommunista párttitkár típusa, ‘megvásárolja’ a támogatóit. Ez korrupció. Ennek megfelelő diktátori stílusban kormányozza az egyházat. Ellenjelölt nélkül választatta magát újra püspökké is.

  Az itt közöltek figyelembevételével kérjük magyarországi és más középeurópai testvéreinket, ne adják el lelküket s ne árulják el Jézus Krisztust harminc ezüstpénzért. Ne térjenek vissza a kommunizmus hazug világába. Ne legyenek szószegőkké és erkölcsi öngyilkosokká. Ne kövesse Bölcskei püspököt és társutasait ezen az ördögi úton. Ne hallgassanak hamis prófétákra, még ha azok palástot is viselnek. Kövessék az igazság és tisztesség egyenes útját. Mondjanak ‘NEM’-et erre a hamis és félrevezető kezdeményezésre!”

  A szétzüllött Magyar Református Egyház
  http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4918:a-szetzuelloett-magyar-reformatus-egyhaz&catid=41:publikaciok&Itemi

  • Makkabi said

   Igen, az írásban nem tettem említést róla, hogy a valóban működő, Dr. Hegedüs Lóránt által életre hívott Tanácskozó Zsinat ellenpontjaként kívánta Bölcskei létrehozni ezt a “Generális Konvent” nevű szörnyszülöttet.

 4. Tanácskozó Zsinat said

  Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi elnökének egy ‘Kárpátmedencei Generális Konvent’ és egy az egész világ minden magyar református egyházi szervezetére – azok megkérdezése nélkül – kiterjedő úgynevezett ‘Alkotmány’ (egy jogi fércmunka, szégyen a Református Egyházra) létrehozatalára vonatkozó kísérlete jellegzetes kommunista politikai trükksorozat. Mindennek a célja az, hogy az 1995-ben Debrecenben a világ összes magyar református egyháza által alkotmányosan szabályszerűen megalapított és Budapesten hivatalosan bejegyzett Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatát – egy fennálló, aktív jogi személyt – aláaknázza és szétrombolja…. Az is tipikus kommunista hazugság – amely mesét szerte terjesztenek -, hogy a Tanácskozó Zsinat már nem működik. … a Tanácskozó Zsinatot senki anyagilag nem támogatja. A Tanácskozó Zsinat tovább működik, mert a Tanácskozó Zsinat az igazság útján jár, nem pedig a hazugság útján, mint a Magyarországi református Egyház Zsinata. Mi az igazság keskeny útján járunk (Máté ev. 7:13-14). Az lehet kemény, de egyenes.

  A Magyarországi Református Egyházat a multban és a jelenben olyan személyek irányították,irányítják és ellenőrzik, akik a kommunista titkos rendőrség ügynökei, illetve azok voltak, az egyházon belül. Az említett Bölcskei Gusztáv püspök szintén ilyen ügynök (volt), aki ilymódon az ex-kommunista közösséghez (establishmenthez) tartozik, amely jelenleg Magyarországot uralja. Az efajta tagságnak sosem szakad vége.

  Itt említjük néhány a Magyarországi Református Egyházban fontos személy titkos rendőrségi fedőnevét annak bizonyítására, hogy ez az egyház kommunisták által uralt szervezet.

  Bölcskei Gusztáv: Bátori
  Bartha Tibor: Debreceni
  Békefi Ben : Varga Dénes
  Szamosközi István: Szatmári
  Aranyos Zoltán: Timár Lajos
  Kocsis Elemér: Rajnai
  Kovács Attila: Keresztes:
  Kürthy László: Zempléni
  Tóth Károly: Tolnai Lajos és Aldeburi.

  Ez csupán egy legnagyobb részben a multra emlékeztet neveket tartalmazó rövid lista annak a kihangsúlyozására, hogy itt egy következetes régi kommunista politikai rendőrségi vonalvezetésről van szó, amely mindmáig ténylegesen működik a Magyarországi Református Egyházban. Itt ma csak az a kérdés, hogy a magyarországi kommunista ‘árnyék’-világ, amely Magyarországot ténylegesen uralja, hogyan kösse pórázra a magyarságot, közelebbről a magyar reformátusságot (amely a magyar protestánsok túlnyomó többségét alkotja) az egész világon a Magyarországi Református Egyházon keresztül. A Magyarországi Református Egyházat a fentiek alapján mint ennek a mindmáig meglevő és virágzó (ex-) kommunista rendszernek az egyik fedő szervét kell tekintenünk.”

  Részlet dr. Tóth Miklós nyilatkozatából, Budapest, 2008. November 17.

 5. FarkasTorok said

  Bölckei leváltása már jó ideje napirenden van. Tekintettel arra, hogy az egyházunk alulról építkező (kvázi demokratikus alapú kellene legyen): Bölcskei pénzügyi és erkölcsi ügyeinek a sora zt indokolja, hogy le kell váltani. A KRE teljes mértékig gondatlan fenntartói tevékenysége (visszaélések sorozatát támogatva!), az általa megalkotott illegitim zsinat működése, a határtalan alkoholizmusa, III/III-as múltja erkölcsileg maximálisan alkalmatlanná teszik püspöki és zsinati lelkészi-elnöki tevékenységére.
  Az egyház kebelén elkövetett gazdasági tevékenysége is azt indokolja, hogy hivatalosan bekerüljön abba a vizsgálati regiszterbe, amelyet a “rendzerváltó” jelenlegi kormány végez, és amit Dr. Papcsák Ferenc úr, mint elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos vezet. Tehát a teljes Bölcskei ügyeivel foglalkozó anyagot át kell adnunk Dr. Papcsák úrnak is, hogy ez a személy és köre végérvényesen a helyére kerülhessen (ki az egyházunkból!) és a visszaélések elkövetése miatt világi bíróság elé állhasson Bölcskei és köre, mert a keresztyénség leple alatt követi el a törvénysértéseket, amelyekre súlyos állami pénzeket használ fel!

  • Czapp-Czapp said

   Erkölcsi bűnei sorából kifelejtetted a nőügyeit és a pasaréti randalírozását a felszarvazása miatt az egyház (azaz: az állam) pénzéből a szeretőjének bérelt lakásban. Miköben persze örök hűséget esküdött hites feleségének.

   • FarkasTorok said

    Erről hallottam, de ezeknél sokkal fontosabb, illetve súlyosabb az, amit ellenünk: aktív egyháztagok, egyszerű református hívek és adófizető állampolgárok ellen elkövet! Fenntartóként nem csak saját személyét, hanem az egyetemet is erkölcstelenségbe és törvénytelenségbe sodorta. Ez mind a személyére nézve visszafordíthatatlan folyamat!Nem kívánatos ez a nem tiszta kezű ember! Nem csak egyházi vezetőként, teológiai oktatóként és lelkészként nem kívánatos, hanem emberként sem!
    Ha nem áll félre magától, akkor félre teljesen kell állíttatnunk a magyarországi törvények erejével!

    Ugyanúgy, mint az embereit: a Kovácsokat (a “nagy” stratégát és a gazdasági manipulátort – meg a nem emberét: az öreg kommunita profot: Árpi bácsit), valamint Ballát, aki gúnyt űzött a rektori tisztségből, Szabó Andrást, aki ágensként sárba tiporta a bölcsészek karát és Hansági Ágnest, aki a felsőoktatásban eddig ismeretlen jogtiprásokat (doktori fokozatokkal való abszolút visszaélést!) irányította, mint akadémikus apósa ostoba és aljas menye. Ezek az emberek a fő bűnösök azért, hogy teljesen tönkrement az egyházunk presztizse és az egyetlen egyetemünk színvonala, valamint legfontosabb alap: az egyháznak és az egyetemnek erkölcsisége. Ezt kezdte ki az a fenntartó, aki Bölcskei néven él, Bátori néven besúgó volt és ol tök részegen, hol csak spiccesen dűlöngélve püspöki stallumban leledzik, amikor kiváló püspökeink vannak Dunántúlon és Dunamelléken, akikre alapozhatnánk a jövőnket, egyházunk jövőjét, egyetlen egyetemünk jövőjét, akik helyre állíthatnánk egyházunk Bölcskeiék és besúgó opportunista társai által lezüllesztett állapotát.

 6. Horváth János said

  Ha írnék ide (amit nem tehetek, mert egyrészt moderálnak, másrészt meghamisítanak), akkor azt írnám: nagy hazugságok ezek.

  • Senator said

   Mire gondolsz, János testvér? Bölcskei nóügyeire, alkoholizmusára, vagy a szenátusi határozatokra? Annyira általánosítasz és ködösítesz, hogy nem tudni, miről besélsz. És ha kérhetnélek: ne csak kinyilatkoztass, hanem rukkolj elő a bizonyítékaiddal. Csak ne Krisztus legyen a végső érv, hanem valami ütős dokumentum.

   • Horváth János said

    Mielőtt “ütős dokumentumokat” hoznék fel, kérdezem: a keresztyén egyházban (és leginkább a reformátusban) nem a Jézus Krisztushoz való személyes viszony helyességén áll vagy bukik minden? Mert ha nem, akkor igazad van, akkor sok igazság lehet abban, ami itt leíratott.

   • Senator said

    Makkabinál és Tóth Miklósnál a Jézus Krisztushoz való igaz viszoy mellett ütős érvek és dokumentumok is vannak. Nálad viszont se hit, se érv, se dokumentum. Pontosan úgy, mint a véreslábú, hitetlen, ostoba, pitiáner bűnöző Ballánál.

   • Bloggerjogász said

    Jánoskám, mondták már neked elégszer, hogy itt ne Jézus Krisztussal gyere, mert őrá mindenki hivatkozhat, egy anyagyilkos is, hogy elkerülje az akasztófát, másrészt te aztán tényleg nem bizonyítottad be, hogy bármi közód lenne hozzá, inkább a sátánhoz van közöd a hallgatóink üldözésével. És elégszer mondtuk neked, hogy bizonyíts. Mi a bizonyítékod arra, hogy Makkabi posztja hazugság? Mert ha nincs, rágalmazó vagy, és Makkabi feljelenthet téged. Jó lenne, ha megtenné, legalább kiderülne, hogy létezel-e, vagy Balla Péterként bitorlod egy bizonyos HJ nevét.

   • Makkabi said

    János, a Krisztus Egyházában valóban a Krisztushoz való helyes viszony kell, hogy meghatározzon mindent. Csakhogy minden konfirmandus tudja, hogy a Krisztushoz való helyes viszony nem csak annyiból áll, hogy “szeretlek, Jézusom”, és közben csinálok mindent úgy, mint a hitetlenek, sikkasztok, illegitim módon gyakorlok hatalmat az egyházi és világi törvények sárba tiprásával. Ezt gyakorlati ateizmusnak hívják, és az agresszív ateizmusnál annyiban rosszabb, amennyiben egy nyilvánvalóan agresszív ateista legalább nem hipokrita. Nyilván te is ismered a példázatot: „Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik.” (Jn 15, 1-6). Ezek az általad sokat emlegetett Jézus Krisztus szavai. És Ő azt mondja, hogy azt a vesszőt, aki nem terem gyümölcsöt, az Atya lemetszi, akkor is, ha történetesen egy egyháznak, mint intézménynek ő a vezetője (egy ilyen képzett teológus, mint te nyilván tisztában van a láthatatlan és a látható egyház közötti különbségekkel).
    Emellett egyházunk reformátorának az elveire is jó lenne odafigyelni, aki szerint a törvény erkölcsi tartalma számunkra továbbra is kötelező, mint Tükör, Fék, és Ösztöke. Ugyanúgy kötelez ez téged, és kötelezi Bölcskei Gusztávot. Lehet ő az elnök püspöke ennek az egyháznak, de nem áll Isten törvénye fölött. Ha fölötte próbál állni, éppúgy semmisnek vehető a tisztsége, mint ahogy Luther – aki hű volt az egyházhoz és a pápához – semmisnek vette és elégette a kiátkozó pápai bullát és a mögötte álló pápa személyét.

   • Makkabi said

    Svabra, el fogja nézni neki Krisztus, és Bölcskeinek is a sorozatos bűnözést – egy feltétellel. János bloggertársunk elfelejtkezik hozzátenni a mondat második felét: Krisztus megbocsátja minden bűnömet – ha megvallom előtte és bocsánatot kérek tőle és azoktól, akik ellen elkövettem. Teológiailag így kerek és így korrekt. Ha Bölcskei lemond tisztségéről és nyilvánosan bocsánatot kér az egész egyház közösségétől, akkor jön a megbocsátás.

  • Makkabi said

   Na ja, Senator. János testvér, ha a postra gondolsz, akkor csak azt mondhatom, hogy az írás minden részlete tényekre épül, ráadásul olyan tényekre, amiket mindenki tud. Ami Bölcskei hatalomra kerülése utáni lépéseit illeti, arról pedig mindenki tud a Tiszántúlon. Senator szavaival élve: ne csak kinyilatkoztass. Kíváncsian várnám a tételes cáfolatát a postnak. Ez így, hogy “nagy hazugságok ezek”, túl olcsó.

   • ohranka said

    Ez szokásos eljárás a magyarországi református egyházon belül: szemforgatás és alaptalan tagadás, a tények semmibe vétele.
    Mi tényeket, dokumentumokat gyűjtünk és ÚJRAHASZNOSÍTUNK.
    Ezt megmondhatja Kun Miklós (a Béla Unokája) a Károli Kremlinológiai Intézetének vezetője, beosztottja és felesége, Gereben Ágnes, valamint az IMO-n képzett Hermann Zoltán a KRE bölcskaráról, no, hogy el ne feledkezzunk a szovjet állampolgárként született Kovács Árpád exrendőr professzorról, az IDI jelenlegi vezetőjéről!
    Gyűlnek az akták, nyomorult hülyék, és el is jutnak a megfelelő helyekre!
    Én nem aludnék nyugodtan a helyetekben, Bölcskei és bűntársai!

   • ElemiLogika said

    Ebből a mostani megjegyzésből is nyilvánvaló, hogy Horváth János csakis Balla Péter lehet. Ballát még senki sem hallotta érvelni, egy levelet, egy e-mailt logikusan,érvekkel megválaszolni. Ez az ember nem tud válaszolni, kb ilyenekkel intézi el a válaszadást: nem fogadom el, elutasítom, jóváhagyom, kinevezem, kirúgom stb.

    Ez az ember cezaromán és amellett nagyon buta.

  • réti pipitér said

   Már hiányoztak Balla P/Horváth J. kenetteljes baromságai! Ennyire ráérsz, Balla? Nincs jobb dolgod ilyenkor a MAB-akkreditáció táján? Vagy megint felébresztettek a holt lelkek a kolumbáriumban? Esetleg Lórika sógorod túl hangosan harangozott az asszonynak a parlamenti bevonulásakor?
   Anyway: okosabb nem lettél tőle: pont olyan idétlen, famntáziátlen hülye vagy, mint voltál.

  • Prédikátor said

   Horváth Jánosnak egyszersmindenkorra:

   Ha azt gondolod, hogy hitben élni azt jelenti, hogy égnek forgatott szemmel sűrűn emlegetjük Jézust, akkor kár volt pazarolni az idődet a teológián.

   • Horváth János said

    Emberek! Az itt a baj, hogy Ti úgy csűritek-csavarjátok a szót, hogy a “hitben erőtelen” embereket teljesen elkábítjátok, mintha az igazság a Ti oldalatokon állna. Ez már csak azért sem lehetséges, mert nem vállaljátok nyíltan szavaitokat-rágalmaitokat. Természetesen nem mondom, hogy semmiben sincs igazatok. De azt igen, hogy a Jézus Krisztus szerinti igazságtól olyan messze álltok, mint Makó Jeruzsálemtől. “Igazságot szeretetben” – ez lenne a keresztyén jelszó, amelyet követni is kell(ene). Azután van olyan “kegyelmi ajándék” is a Bibliában, hogy: “lelkek megítélésének” (vagy. “megkülönböztetésének”) ajándéka.
    (Csak zárójelben jegyzem meg: akik itt trágárkodnak – hogy moderálni kell azért őket -, azok milyen keresztyének? Még nem bírták levetkezni ezen bűnüket? Akkor meg mit acsarkodnak másokra?)

    Nem érdemes ide írni, mert olyan acsarkodás folyik, hogy az embertelen. Itt csak nektek lehet igazatok. Hát legyen. Úgyis Jézus Krisztusé az utolsó szó. És megszégyenül majd mindenki, aki “szereti és szólja a hazugságot” – ahogy a Bibliában olvassuk.

    Ami pedig a tényeket illeti, én jól ismerem – általában a pestieket, mert ott jártam Teológiára, 9 évig hallgattam id. Hegedűs Lórántot (magnóra is vettem és gépeltem is a prédikációit). Sőt, annakidején be is mentem hozzá, és szemébe mondtam a kritikámat, miszerint: “Nagy Barna szavait tartom érvényesnek Lóri bácsira is, aki Emil Brunnerről azt írta: “Brunner összenézi a Kijelentést és az észt, holott az észt a Kijelentéssel szemben engedelmesség illeti meg.” De Hegedűs Lóránt nem fogadta el a kritikámat. Ismerem tehát családját is, Balla Péter meg a legjobb barátom volt, őt is jól ismerem. A Pestiek nagy részét jól ismerem, vagy a Teológiáról, vagy az egyházi közéletből. Bölcskeit személyesen nem ismerem, mindössze egyszer beszéltem vele, akkor is csak röviden. Viszont Édesapám, akit 1961-ben kirúgtak lelkészségéből, aztán 1989-ben rehabilitáltak, Tiszántúlon volt lelkész, ő jó véleménnyel volt Bölcskeiről. Van egy nagyon kedves római katolikus testvérünk, aki ökumenikus gyűléseken hallotta Bölcskeit beszélni, és nagyon jó véleménnyel van róla. Én magam is hallottam előadni vagy háromszor, mindig szimpatikus, hívő emberként tűnt fel előttem. És azért általában meg tudom ítélni az emberek lelkületét a beszédjükből. Nem tudok tehát igazat adni nektek, Kedves Testvéreim.

   • Makkabi said

    János, vannak egy páran, akik viszont személyesen tapasztalták Bölcskei “hívő lelkületét”, amikor szó szerint földönfutóvá tette őket, megzsarolta, megfenyegette őket. Nem nagyon van ránk hatással a véleményed.

   • Dvora said

    János, az, hogy mi rágalom és mi nem az, azt egyszerű eldönteni. Van ellenük bizonyíték? Ha van, hozakodj elő vele. Miért nem vállalják itt sokan a nevüket? Talán azért, mert féltik az állásukat (mint pl lelkészek, tanárok), életüket. Nem egy olyan lelkészről tudok és ismerek olyat, aki felvállalta a nevét más fórumon, illetve személyesen Bölcskeivel beszélt és ma földönfutó. Abban igazad van, hogy ócsárolni nem kellene senkit, mert az nem viszi előrébb a dolgokat, de meg tudom érteni az indulatokat is, még ha azzal nem is értek egyet, ahogy ezek az indulatok itt megnyilvánulnak. Abban is igazad van, hogy “Igazságot szeretetben” – ez lenne a keresztyén jelszó, amelyet követni is kell(ene)”, de nézzük a másik oldalt. Tegyük fel, a vádak igazak, akkor a vádolt fél részéről hol van a szeretet? Egy püspök, aki azért veszi el egy ember állását, mert az illető nem ért vele egyet az szeretet? Vagy az, aki sikkaszt, vagy csalja a feleségét? A hit a cselekedetek által mutatkozik meg, márpedig nekem ezek a cselekedetek nem épp élő Krisztusba vetett hitről tanúskodnak, de lehet, hogy nem ugyanazt a Bibliát olvasom, mint te.

    Tisztelettel

    Dvora

   • Horváth János said

    Egy keresztyén ember sohasem hiheti el névtelenségbe burkolózó embereknek a vádjait. Miért is tenné? Főleg, ha nem látja bizonyítottnak. Attól még lehetnek igazak, én nem azt mondom. Mindenesetre azt fenntartom, hogy így nem lehet a Jézus Krisztus nevében ítélkezni, ahogy itt folyik. Ilyen lelkülettel. Ebben viszont biztos vagyok. Már csak azért is, mert Balla Pétert például jól ismerem ahhoz, hogy bátor legyek visszautasítani az ellene felhozott sikkasztási vádakat pl. És volt még itt egy-két ember említve, akiket elég jól ismertem ahhoz, hogy tudjam: az itt nyilatkozó hamisan ítélt róluk. Úgyhogy nem győztetek meg.

   • Véreslábú said

    Gyertek elő, leplezzétek le magatokat, holnap már nem lesz állásotok, hajlékotok, és az életetekre is törünk. Miénk a hatalom, vérbe fojtunk minden kritikát.

   • Judge said

    Úgy látszik, Horváth János analfabéta. Annyi bizonyíték van fenn csak ezen a blogon Balla Péter ellen, ami életfogytig tartó börtönbüntetésre elég. HJ ezek közül még egyetlenegyet sem cáfolt meg. Csak szajkózza, hogy BP milyen becsületes ember. Horváth János = Balla Péter

   • Horváth János said

    Véreslábú! Legalább hasonlóak lehetnétek Jézus Krisztushoz! Aki mindig a becsületes, nyílt utat választotta….

   • réti pipitér said

    Szivike, majd az előzetesben elmélkedhetsz a Jézus Krisztusról! Az biztos, téged nem fog kivezetni az előzetesből. Gagyogj, értelmi fogyatékos, ha már azt se vagy képes észre venni, hogy senki nem vesz emberszámba.

   • Prédikátor said

    János barát, nem követelsz te egy kicsit sokat? Feszíttessük is meg magunkat, hogy Balla és Bölcskei még gazdagabbak legyenek? Nem elég, hogy állástalanok és földönfutók leszünk miattuk? Ráadásul annak tudatában, hogy mi nem fogunk harmadnapon feltámadni?

 7. filológus said

  Az a baj velünk, barátom, Horváth János, hogy túlságosan okosak vagyunk? Elkábítjuk a “hitben erőtlen”, értsd. racionális érvekre begyöpösödött frázisokkal válaszolgatókat? Ha igen, így is fog maradni, nem fogjuk kiirtani a neocortexünket, hogy a te szintedre süllyedjünk vissza. Balla havi 2 millióért olyan hülye és aljas, ahogyan itt a blogon olvashatjátok. Sapienti sat.

 8. filológus said

  Ki a franc akar téged meggyőzni, te értelmi fogyatékos? Senki.
  Az se érdekel bennünket, amiket locsogsz. El se olvassuk.

  • Makkabi said

   Horváth János, lassan kezdem érteni, hogy miért váltasz ki ilyen indulatokat itt az emberekből. Egyszer s mindenkorra vedd tudomásul, hogy mi nem ítélkezünk. Az az Isten dolga, hogy Bölcskeinek és bűntársainak lesz-e üdvössége, megtérnek-e vagy sem. Mi nem ítélkezünk, hanem törvénytisztelő magyar állampolgárokként akarjuk őket bíróság elé vinni, mivel ha bűncselekményt észlelünk, kötelességünk jelenteni, beszélni róla. Nehogymá’ átmenjél Jehova Tanúiba, akik azt mondják, hogy semmi felelősséggel nem tartozunk az állami igazságszolgáltatási szervek felé. Szóval még egyszer: nem mi ítélünk. Majd ítél a bíróság és végső soron Isten.

  • Dvora said

   János, teológiailag nem állja meg a helyét az amit írtál, idézem: “…így nem lehet a Jézus Krisztus nevében ítélkezni…”. Ugyanis az ige alapján egy embernek sincs Joga Krisztus nevében ítélkezni, de itt nem is az történik. Ugyan nem végeztem TH-t, nem vagyok lelkész, de ezt még én, egyszerű református hívő is ki tudom olvasni az írásból. Más kérdés az, hogy az igében az is ott áll, hogy a földi törvényeknek meg kell felelni, vagyis ha valaki előre megfontolt szándékból gyilkol és megtér, még nem jelenti azt, hogy a földi bíróság előtt nem kell felelnie tetteiért és nem csukják le, ugyanakkor, ha bűnbánó szívvel fordul Krisztushoz, lehet üdvössége, de ez nem menti fel a következmények alól. Ugyanez vonatkozik pl arra, aki sikkaszt, csal stb.

   Tisztelettel

   Dvora

 9. vidéki oktató said

  Ez azért nem teljesen jogos. Horváth János szövegeit egy pszichiáter kollégánk egy vizsgálati korpuszba gyűjtötte, elemzi többféle szempontból és egy tudományos közleményt készít elő belőle.
  Így lesz Horváth/Balla világhírű, mint CSÖKKENT ÉRTELMŰ, MEGALOMÁNIÁS PSZICHOTIKUS!
  Gratulálunk, Balla péter, a 2 milás rektori fizetésért csakugyan hozzájárultál a tudomány (pszichiátria) fejlődéséhez mint vizsgálati alany!

  • Makkabi said

   Ezt nem kellene…
   Lehet, hogy pont az a célja, hogy vele foglalkozzunk, – akár így is – hogy elterelje a valódi problémákról a figyelmet. Bölcskei pszichiátriai elemzésére kíváncsibb lennék, Horváth Jánosról mindenki megmondhatja, hogy idióta.

   • Horváth János said

    Pál apostol is az volt – többek között.

   • Makkabi said

    Horváth, ha egy, a múlt rendszerben rendszeresített, durván ateista-marxista tudományfilozófia szerint összeállított pszichológiai teszt szerint mérjük, akkor igazad lehet. Ezeknek azonban az volt a céljuk, hogy hitüket komolyan gyakorló embereket pszichés szempontból betegnek mutasson be az akkori hatalom. Felhívnám a figyelmedet, hogy a pszichiátriai tudománya az elmúlt 20 év alatt fejlődött, és – magára valamit is adó pszichológus és pszichiáter szemében – az ilyen tesztek túlhaladottá váltak. Eseteben viszont egy modern teszt is kétségtelenül magas százalékú pszichopátia szintet igazolna.

 10. Makkabi said

  Valahol olvastam egy pszichiátriai elemzést Pálról, egy neves pszichiáter írta. Pszichiátriai szempontból teljesen egészséges volt. Ne próbálkozz, Horváth.

  • Horváth János said

   Sajnos, sokat olvasol Makkabi. Csak nem az Újtestamentumot. Vagy ha azt is olvasod, nem érted.

   • Makkabi said

    Horváth, én elég sokat olvasom az Újtestamentumot is, és értem is. Persze nem leszek hülye, hogy itt felsoroljam neked az e téren elért eredményeimet, vagy bemásoljak neked egy publikációs listát. Mindenesetre nagyképűség nélkül állíthatom, hogy nálad többet tudok, ami nem nagy kunszt, tekintve, hogy nálad egy józan paraszti esszel rendelkező falusi presbiter bácsi is többet tud Bibliáról, teológiáról.
    Fenti állításodat, miszerint nem olvasom az Újtestamentumot, vagy ha olvasom, nem értem, légy szíves eddigi kommentjeimet felhasználva tételesen igazolni. Tudod, verificatio, falsificatio, úgy, ahogy tudósok szokták. Másképpen pofa be.

 11. soli deo gloria said

  Horváth János/ Balla Péter mb. rektor nem fér a bőrébe! Most már Pál apostolt is megrágalmazza! Az a pszichotikus, aki ilyeneket mond havi 2 millióért teológiai tanárként?
  Nem félsz a Teremtőtől, Balla?
  Aki nem fél, az a tébolyodott!

 12. Johny said

  Püspököknek és rokonaiknak mindent szabad. Pethő Sanyika elmegy a börtönbe a többiek helyett is. Bölcskeinek, Ballának, Mészárosnak úgy látszik mentelmi joguk van.

 13. Bishop said

  Sepsi Enikő megpróbálja a felelősséget a püspökről elhárítani, mintha ő nem tudott volna semmiről, és mindenben ártatlan lenne. Holott figyelmeztették elegen, és nagyon sokan akartak vele beszélni, de senkivel sem állt szóba, csak a bizalmasaival. Először csak Szabó Andrással, később meg csak Sepsivel és Kovács Barnabással. Mindkét esetben eltorzított információkat kapott. Az igazat nem is akarta tudni soha. Bölcskei jelszava: “Csak ne halljak rólatok, csendben és feltűnés nélkül tejeljetek'”

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: