Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The faculty of Arts (A Károli BTK MAB-kritikája)

Posted by jhnnsclvn - november 12, 2010

A BTK-ra vonatkozó MAB-határozat, mint korábban írtuk dezinformatív, önellentmondó és következetlen:http://www.mab.hu/a_hatarozatok.html. Feltehetően a Kar akkori vezetőjének, Szabó Andrásnak az egyoldalú információin alapulnak, amelyeket a Látogató Bizottság nem kezelt kellő kritikával, és a kézzelfogható dokumentumokkal sem szembesítette ezeket.

Legfeltűnőbb az Irodalomtudományi Doktori Iskolában történt tudatos manipulálások és azok felsőbb grémiumok általi  többszörös megerősítéseinek elhallgatása. A szabályzat nélküli ad hoc működés állítása nyilvánvaló tévedés, hiszen ennek ellentmond az ÁJK-s fejezet, amely többször is megállapítja, hogy az intézménynek központi, minden doktori iskolára, az IDI-re is, érvényes szabályzata volt, és ez megfelelt a Felsőoktatási törvénynek. Az IDI szabályzatát az egész akkreditációs anyaggal együtt még a Látogató Bizottság elnöke, Róna-Tas András fogadta el, aki az IDI akkreditációjakor a MAB elnöke volt. Ha hiányzott volna a szabályzat, akkor Róna-Tas András azt annakidején bizonyára észrevette volna. De nem hiányozhatott, mert az intézményi szabályzat az IDI-re is érvényes volt, sőt az IDI-re külön mellékletben szabályozott speciális működési feltételeket is csatoltak a pályázati anyaghoz, amelyet természetesen minden egyetemi grémium elfogadott, a Kari Tanácstól kezdve a Szenátusig, utóbbi ülésére még az akkori Fenntartó, Szabó István is hivatalos volt. A formailag hiánytalan pályázatért a Fenntartó Szabó püspök, a Szenátus, az egyetem akkori rektora, Kovács Eszter, az EDHT akkori elnöke, Szűcs Ferenc és Hima Gabriella, az IDI akkori vezetője együttesen volt felelős, elfogadásáért pedig Róna-Tas András, a MAB akkori elnöke. Nem világos, mi támasztja alá azt az állítást, hogy a Doktori Iskola 2004-2009 között „ad hoc jelleggel” működött. A Doktori Iskolának akkor még tantervvel, tantárgyleírásokkal akkreditált progamja volt, amely alapján magas színvonalú oktatás folyt. A 4 védésből a Szabó András által vezetett EDHT 3-at visszavont. A doktori iskola volt vezetőjének sem a fokozatok odaítélésében, sem a visszavonásában nem volt szerepe, mert őt akkor már kizárták a Doktori Iskolából. A jogorvoslat időközben megtörtént, mindkét elfogadott értekezésnek Hima Gabriella volt a témavezetője, és a kettő majdnem karakterszámra is azonos és szabványos terjedelmű volt. Belső vizsgálatot a 4 védés ügyében a Szenátus által felállított 3 tagú bizottság folytatott le (Madarászné, Tanka, Zsengellér). A MAB kérdéseire a választ (miért folyt az egyik ügyben vizsgálat és egy másikban miért nem), ennek a jelentésnek kell tartalmaznia (http://www.kre.hu/portal/doc/szenatus/Szenatusi_hatarozatok_090930.pdf ), és a korrekt és teljes körű értékeléshez a MAB-nak ezt a jelentést szükséges megismernie. Hogy nem ismeri, az mulasztás a MAB részéről.

A MAB-os anyag BTK-s része egyébként is felületes. A fejlécen szereplő kari akkreditációs dátum: 2013. június 30., míg az I.2-ben már 2013. december 31. olvasható.

A BTK-s rész tartalmaz komoly kritikát, de a kirívó törvénysértéseket, csalásokat nem említi, mint ahogy az IDI ügyében a volt kari vezetők ellen folyó büntetőjogi eljárásokat sem. A végkövetkeztetés pedig, miszerint a fenntartó nagyobb szerepevállalása szükséges ahhoz, hogy a kar helyzete javuljon, és a törvényesség helyreálljon, kétséges. Lehet hogy éppen ellenkezőleg, a fenntartó beavatkozásának megszüntetésére és az egyetemi autonómia helyreállítására lenne szükség, mert éppen hogy a fenntartó beavatkozása teremtette a jelenlegi törvénytelen helyzetet.

4.) A KRE bölcsészettudományi Kar akkreditációs értékelése

I. Az akkreditációs minősítés:

KRE 

Bölcsészettudományi Kar

2010/8/X/1 sz. MAB határozat 

A

A kar akkreditációja

az akkreditációs feltételeknek való jelenlegi megfelelés alapján

2013. június 30-ig hatályos,

2011. szeptemberben lefolytatandó monitor eljárással

I.1  Az akkreditációs minősítés indoklása:

I.2 A Kar csak 2013. december 31-ig akkreditálható, mert

 • Nincs hosszabb távra kinevezett vezetése és a megüresedő dékáni posztra a pályázat még nincs kiírva; [A karnak 2010. október 1-től az addigi főtitkár személyében megválasztott dékánja van.]
 • Nincs közép és hosszú távú stratégiai terve;
 • A kar egyetlen doktori iskolájának működését felfüggesztették. [A MAB 2010. október 1-jén a doktori iskola akkreditációját megvonta.]

A fő problémák a fenntartó és az instabil egyetemi – kari vezetés kapcsolatában, a nem kellően átgondolt jövőképben, illetve a Kar egyetlen doktori iskolája súlyos működési zavaraiban lelhetők fel.

 1. I. Működés- és minőségértékelés

A kari önértékelés nagyon sok ponton nem tárja fel a valóságos állapotokat, azoknál lényegesen pozitívabb képet ad az intézmény/kar helyzetéről, működési mechanizmusairól, oktatási-tudományos színvonaláról. A vezető testületnek sokkal reálisabban kellene látnia saját helyzetét, hiszen szinte valamennyi paraméter szerint esetükben az egyik, ha nem a leggyengébb hazai bölcsészkarról van szó, egyetlen egy doktori iskolája működését a MAB felfüggesztette. [Lásd fentebb.]

II.1  A szervezeti és a működési minőségértékelés

Irányítási válság:

 • A BTK dékánja lemondott, csak 2010 augusztusáig vállalta munkája folytatását. Az egyetem vezetése és fenntartója a látogatás időpontjáig semmilyen lépést nem tett a működés folyamatosságának biztosítása érdekében. Sajnos, az Intézmény egészének az irányításában súlyos problémák vannak. Két, ad interim rektorhelyettes, egy, a fenntartóval és az első rektorhelyettessel tisztázatlan függési viszonyban álló stratégiai igazgató, a frissen kinevezett főtitkár [2010. október 1-től már BTK dékán] és a gazdasági főigazgató szokatlan és rövid időre megbízott együttese nem nyugtathatta meg a plénumot a tekintetben, hogy jól átgondolt koncepció mentén, töretlen vezetői akarattal végigvitt fejlesztés itt reálisan, rövid időn belül bekövetkezhetne.
 • A gazdálkodás erősen centralizált, a karok pénzügyi tekintetben lényegesen kisebb önállósággal rendelkeznek, mint az szakmailag indokolt és szükséges. Nem vált bizonyossá, hogy a fenntartónak és az egyetem vezetőinek közösen megalkotott, pontos, és legalább fő mozzanataiban átgondolt elképzelése lenne az intézmény fejlesztési lehetőségeiről. Bizonyára lenne egyházi igény speciálisan képzett munkaerőre. A BTK szenátusa által elfogadott fejlesztési koncepciója azonban csak részkérdésekre válaszol.

Néhány szervezeti probléma:

 • Felmerült egy önálló Társadalomtudományi Kar létrehozása részben a BTK-n lévő tanszékekből. Ez azonban nem feltétlenül szüntetné meg a jelenleg is meglévő párhuzamosságokat. Tervezik még a Tanárképzési Intézet létrehozását, de nem tudják, pontosan hogyan.

Ez a koncepciótlanság a múltat is jellemezte: véletlenszerűen jelentkező lehetőségek vezettek oda, hogy több olyan szak is van, amely meglehetősen nehezen illeszthető a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célokhoz. Mindazonáltal a szinte véletlenszerűen megjelent színháztudomány, a japán szak (az előbbi kifejezetten jó, de az utóbbi is elfogadható színvonalú) KRE-n való oktatását az indokolja, hogy kevés ilyen képzés van Magyarországon.

 • ……..

A BTK-n a református jelleg testet ölt mind „adminisztratív” (lelkészi ajánlások, a hallgatók fele vállalja a hitét, fogadalomtétel), mind tartalmi vonatkozásban. Ez utóbbiak mind kötelezően teljesítendő tantárgyak (egyháztörténet, teológiai kérdések), mind egyéb tantárgyak reformációhoz és a református egyházhoz köthető elemeinek (pl. protestáns irodalom Magyarországon) rendszeres oktatásában jutnak kifejezésre. A karok közötti együttműködés csak abból a szempontból megfelelő, hogy a BTK több oktatója másutt is tanít, illetve a kar fogad más karról kollégákat. Az Angol tanszék vezetője egyébként a hermeneutikai munkacsoport vezetőjeként alapos teológiai felkészültséggel is rendelkezik. Vele a kálvinizmus mellett a lutheránus eszmeiség is jelentős szerepet kap az intézményben.

 • A pszichológia oktatását négy tanszék végzi… A központtól távoli telephelyük (Bp. III. Bécsi út) értelemszerűen hátrányokkal és előnyökkel is jár. Az Intézet a BTK-n belül a viszonylagos nyugalom szigete. A hallgatókkal való beszélgetések azt tükrözték, hogy pozitívan fogadják az Intézet által nyújtott képzés erősen gyakorlatorientált jellegét.

… Ugyanakkor nem rajzolódik ki, hogy a fenntartó Magyarországi Református Egyház milyen további elhelyezkedést tud biztosítani az itt végzetteknek saját intézményeiben.

II.2  A minőségbiztosítás és -fejlesztés értékelése

 • Az oktatógárda szakmai színvonalának fejlesztését elsősorban belülről próbálják megoldani, saját kollégáik előléptetésével. Az oktatás tartalmának és színvonalának javítási szándékát alapvetően ez a körülmény határozza meg. Az egyéni vagy kisebb közösségi kutatások köré esetenként mesterképzést is terveznek szervezni és akkreditáltatni. A néhány elhangzott elképzelés ebbe a keretbe illeszkedik: mesekutatás, gyermekirodalom, puritanizmuskutatás a magyar irodalomban, terminológia-kutatás a magyar nyelvészetben, ókori nyelvek, hadtörténet, régészet, stb. Az angol szak az észak-amerikai, kanadisztikai, fordító szakos képzés irányába szeretne lépni. A német szak diszciplináris mesterképzésre gondol, illetve kettős (magyar-német) diploma kiadása lehetőségének a megvalósítására.
 • Irodalomtudományi Doktori Iskola. A 2004-ben akkreditált iskola jelen pillanatban ideiglenesen és részlegesen működik ugyan, de fel van függesztve, és fokozatot nem adhat ki. 2004 és 2009 között az iskola, a rendelkezésre álló adatok szerint, ad hoc jelleggel működött, a vezető nem készítette el, és így természetesen nem fogadtatta el felsőbb fórumokon a működési mechanizmusokat rögzítő szabályzatokat. A KRE IDI ügyében a hozott (2009/7/XIII/2/200. sz.) határozatban a MAB 2010. április 30-i határidővel kért a rektortól jelentést a továbbfolytatás kritériumainak teljesítéséről. Eddig 4 fő védett, s kapta meg a PhD fokozatot, Ezekből három fokozatot a MAB vizsgálat következményeként visszavontak. Ez egy (akkor) öt éve működő doktori iskolában nagyon alacsony számnak tekinthető. (Arról nincs a MAB-nak ismerete, hogy az akkori iskola vezető által irányított negyedik esetében miért nem indult vizsgálat. A jogszerűtlenség ebben az esetben is fennállni látszik, sőt lényegesen kisebb terjedelmű ez a disszertáció, mint az egyik, csak ilyen ok miatt visszavont fokozatosé, ami jogorvoslatot igényel) Két doktorjelölt más egyetem irodalomtudományi doktori iskolájához került, ahol az új intézmény szabályzata szerint ismét védeni akarnak. A megadott 2010. áprilisi határidőre a PhD-védések egyszerűen nem teljesülhetnek. Ha az iskola nem kap halasztást e tekintetben, néhány KRE-s kollégának nem lesz minimum fél „védettje” sem, ami formailag szinte lehetetlenné teszi az amúgy is szakemberhiánnyal küzdő IDI munkájának folytatását. A BTK 8 akadémiai doktora közül kettő (Kovács Árpád, Szabó András) vesz részt az IDI-ben folyó oktatói-kutatói munkában, mellettük a többi öt törzstag PhD-fokozattal rendelkezik, habilitáció nincs náluk feltüntetve.

Az iskola négy programja megfelelő, helyenként kimondottan erős szakembergárdával rendelkezik. Az irodalomelmélet felelőse Kovács Árpád (egyben az iskola vezetője), a (protestáns) magyar irodalomtörténeté Szabó András, a hermeneutika és irodalomtudományé Fabiny Tibor. A negyedik kissé lazábban kapcsolódik ezekhez: a színháztudomány elsősorban két névhez (Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád) köthető. Szakmai felkészültségüket és teljesítményüket tekintve minden kétséget kizáróan a szakma élvonalához tartoznak.

Az IDI igyekszik azon hallgatóknak is fokozatszerzési lehetőséget biztosítani, akik korábban tanulmányaikat nem a szűken vett, említett tudományterületek valamelyikén folytatták (Pl. japán hatások, haiku a magyar költészetben, stb.).

A bent lévő PhD hallgatók meglehetősen nagy szabadságot kapnak arra, hogyan végezzék kutatómunkájukat, írják PhD-disszertációjukat. A tanári konzultációk ritkák, nincs heti rendszerességgel tartott foglalkozás. A hallgatók ezt a rendszert kifejezetten jónak tartják, nem igényelnek gyakoribb tanár-diák konzultációt vagy heti rendszerességgel tartott órá(ka)t, ez viszont nem felel meg a doktori képzés alapkoncepciójának.

Arra az esetre, ha sikertelen lenne az Irodalomtudományi Iskola teljes jogaiba való visszahelyezése, nincs kidolgozott alternatíva. A BTK-nak nincs kialakult és általánosan elfogadott jövőképe további doktori iskolák megalapítása tekintetében sem. Főleg több tudományterületet (történelem, művelődéstörténet, nyelvészet) átfogó, második iskola megalapítására vonatkozóan hangzottak el (időnként egymással is ellentmondó) ötletek. A tudományterületi pluralizmussal járó magasabb kritériumok teljesítése csak jelentős (külső) fejlesztéssel következhetne be.

 • Publikációk. Az oktatók rendszeresen publikálnak, nagyon sok mű saját, egyetemi kiadványban és kiadásban jelenik meg, viszonylag ritkán jelentetnek meg könyveket valamelyik nagy hazai vagy külföldi kiadónál. Ez a körülmény csak részben magyarázható a kutatott témák specifikusságával. Közülük nagy számban vannak többszerzős tanulmánygyűjtemények. Ez a tény nem feltétlenül pozitívum, s gyakran sérti a kötetek belső koherenciáját, gyengíti terjedésüket, hatásukat.
 • Hallgatók. Felmerül a kérdés, – feltételezve, hogy az intézménybe jelentkező hallgatók statisztikai szempontból a magyar végzős középiskolások átlagszínvonalának felelnek meg – vajon reális-e az, hogy hallgatóik eredményei ennyire kimagaslóak (59 % jeles, 32% jó, 9% közepes). Meg kell győződni arról, nem túlságosan könnyen szerezhető-e itt diploma! Van-e összefüggés azzal, hogy 2005 és 2009 között közel 70%-kal emelkedett a beiratkozott hallgatók száma. (Lényegében ugyanez a helyzet az ÁJK-n is.)

A velük szervezett találkozón elsősorban a kari HÖK képviselői voltak jelen, akik maximális elégedettségüket fejezték ki mindennel (oktatás színvonala, beleszólás az intézmény irányításába, kollégiumi elhelyezkedési lehetőségek stb.). Nem nehezményezték a külföldi (Erasmus) ösztöndíjas tanulmányok eléggé szűkös lehetőségeit a KRE-n, mondván, a BA szintű tanulmányok megszakításából következően meghosszabbított tanulmányi időszak túl nagy áldozat lenne. Ezzel szemben meg kell jegyezni, hogy a hallgatók több mint a fele így sem fejezi be három év alatt az alapképzést.

 • Az oktatói munka hallgatói véleményezése (a pszichológia szakon kívül) nem vagy esetlegesen működik, és nem ad megbízható támpontot az oktatás színvonalának fejlesztéséhez. Ez minőségbiztosítási problémákat vet fel.
 1. II. Ajánlások a Kar számára

III.1  Szervezeti és működési javaslatok

–  Feltétlenül javítandó a karok közötti, illetve a karon belüli egységek közötti együttműködés a párhuzamosságok megszüntetésére (pl. médiatudományi szakon képzés az ÁJK-n is van). …

–  A tanárképzés és a nem tanárképző szakok egyensúlyát új alapokra kell helyezni.

–  A személyi és tárgyi feltételek a már akkreditált alap- és mesterszakok tekintetében lényegében biztosítottak. Kérdéses ugyanakkor, hogy miért indítottak annyi, a küldetésnyilatkozathoz csak közvetve kapcsolódó szakot? …

–  Felül kell vizsgálni az irreálisan magas osztályzatok hátterét.

III.2  Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési javaslatok

–  El kell készíteni a fenntartóval egyeztetetten a KRE BTK legalább középtávú fejlesztési koncepcióját. Ezen belül meg kell állapítani a prioritásokat.

–  Stabilizálni kell az egyetem és a kar vezetését, hogy a kari vezetők a megfelelően kidolgozott koncepciókat végig is tudják vinni.

–  Haladéktalanul el kell kezdeni egy másik doktori iskola létrehozását valamely tudományterületen.  …

–  A fenntartónak nagyobb szerepet kell vállalnia abban, hogy a KRE BTK 17 év után megtalálja a helyét a magyar felsőoktatás rendszerében. Kialakuljon valójában egyedi arcéle, egyáltalán normális működése, s ezáltal szellemi életünk megbecsült szereplője legyen. Ez átgondolt koncepció hiányában és jelentős egyházi anyagi ráfordítás nélkül, pusztán állami forrásokból nem látszik megvalósíthatónak. A rövidebb időre érvényes akkreditáció lehetőséget biztosít ezek átgondolására, s a szervezeti, működési hibák korrigálására.

61 hozzászólás to “The faculty of Arts (A Károli BTK MAB-kritikája)”

 1. […] A document of senility (A szenilitás dokumentuma) […]

 2. vidéki kolléga said

  A legundorítóbb, hogy a HÖK-ösök “maximális elégedettségüket” fejezik ki, miközben a hallgatók fele még a BA-t sem fejezi be.
  A velejéig korrupt, mocskos Szabó András agyatlan “uralkodása” nyomja rá a bélyegét az egészre: rabol feleségével, Petrőczivel, más nem érdekli.
  A háttérből meg a másik agyatlan, Hansági Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő menye irányít.
  Koncepció???
  Ahhoz kognitív teljesítmény kéne.

  • HÖKös said

   Miért lenne undorító? Én komolyan elégedett vagyok. Végig 2-es és 3-as átlagom volt, de egész tisztességes ösztöndíjat kaptam. Melyik egyetem nyújtja ezt? Ez nálunk nagyon igazságosan nem átlagtól, hanem kreditszámoktól függ. Namármost, ezt csak mi hökösök tudjuk, de a sok hülyének nem mndjuk meg. Azok aztán hülyére tanulhatják magukat, és lehetnek jelesek, nem kapnak egy vasat sem, mert nem vesznek fel annyi kreditet, amihez ösztöndíj járna. Ezt az infót mi megtartjuk magunknak, mint ahogy a pénzt is. A sok idióta güzü meg csak magoljon tovább hiába, mi inkább bulizunk. Ez az ország legklasszabb egyeteme. Éljen a Károli!

   • BTK-s kolléga said

    És ki jelölt ki pont HÖK-ösöket a MAB-bal való találkozásra? És ki készítette fel őket? Hogy lehet, hogy a MAB átlaghallgatóval nem találkozhatott? Miért nem ment oda a látogatóbizottság egy előre meg nem jelölt napon, véletlenszerűen, és miért nem szólított meg hallgatókat az épületben és az épület előtt vagy az átellenben levő Szabó Ervin könyvtár előtt? Tele van a környék károlissal. A HIK, a kocsmák, a Mikszáth téri drogpiac. Miért pont a dékáni hivatalba berendelt hökösöktől akarak tájékozódni?

  • prudens said

   A KRE BTK vezetősége manipulálja a hallgatókat, azaz olyanokat támogat hökösökként, akik minden erkölcstelenségre képesek.
   Ez a keresztyén erkölcsiség?

 3. Andrea said

  Élünk, mint hal a vízben. Nemcsak kettesekkel bukdácsolunk. Nekem pl. sikerült a vége felé jeles átlagokat elérnem. Azonnal felemeltük a jeles ösztöndíjat a négyszeresére – persze, nem mindenkinek, csak meghatározott tantárgykombinációk felvételénél, amit mi határoztunk meg és csak mi tudtunk.

  Én pl. a HÖK vezetőségében voltam, ezért amint végeztem azonnal PhD ösztöndíjat kaptam. Az esélyes pályázók anyagát fel sem bontottuk, így aztán jól lepontozták őket, én meg elcsíptem a 3 ösztöndíj egyikét. Már hogyne lenne ez igazságos?

 4. Bloggerjogász said

  Szerintem ez a legjobb:

  “A megadott 2010. áprilisi határidőre a PhD-védések egyszerűen nem teljesülhetnek. Ha az iskola nem kap halasztást e tekintetben, néhány KRE-s kollégának nem lesz minimum fél „védettje” sem, ami formailag szinte lehetetlenné teszi az amúgy is szakemberhiánnyal küzdő IDI munkájának folytatását.”

  A MAB az IDI akkreditáltatásának erőltetése érdekében már minden jogszabályt megszegett:

  1. Végtelen halasztások, folytonosan kitolt határidők. A legtöbb DI 2009. március 31-ig teljesítette a feltételeket, 1. haladék április 15., 2. haladék június 30, utolsó haladék 2009. december 31 – az ország összes doktori iskolájának. Majd erre kapott a Károli IDI-je még egy plussz fél évet, 2010. június 30. Semelyik más doktori iskola az országban nem kapott ennyi haladékot. Erre a határozatban az áll, hogy újabb haladékra lenne szükségük. Ez jogszabályszegés.

  2. A 7 törzstag közül 4-nek nincs védett doktorandusza. Ennek ellenére 3-at “megfelelt”-nek minősítettek, ami semelyik másik doktori iskolában nem fordulhat elő. A MAB minden jogszabályt felrúgva kivételez a Károlival. Végtelen haladékok, ígéretek elfogadása teljesítmény helyett, és még védett hallgatók sem kellenek. Ez is jogszabályszegés.

  A MAB-határozat BTK-s része botrány.

 5. MAB-ha-ha-ha said

  A MAB kifejezetten hülyét csinált magából. És pont egy volt MAB-elnök ne tudná, hogy hogy néz ki egy doktori iskolai akkreditációs pályázat?

  Róna-Tas vagy akkor volt hülye, amikor MAB-elnökként egy hiányos pályázatot elfogadott, vagy most, amikor hiányosnak nevezi azt, ami komplett volt.

 6. Sötétandris said

  Szabó András sunyisága megint fényes bizonyítást nyert. Mit jelent az a hülyeség, hogy “a doktori iskola vezetője nem készítette el a szabályzatot”? Ezt csakis ő sugallhatta.
  1. Ez jogászi és adminisztratív feladat, semelyik iskolavezetőnek nem ez a dolga.
  2. Miért nem készítette el ő ha nem volt meg, ő is DI tanácstag volt kezdettől, legalábbis ez olvasható az önértékelésben. Mért 8 év után megy árulkodni, hogy nincs?
  3. És miért árulkodik, ha van? Márpedig van, ha intézményi van, mert az mindegyikre érvényes. Intézményi pedig van, azt mindenki elismeri. Sajátja pedig senkinek nincs, a jogászoknak sem.
  4. Miért nincs benne az ÁJK-sokéban vagy a HTK-sokéban, hogy a DI vezetője nem írt sajt kezűleg szabályzatot? Márpedig ők sem írtak. De a másik két karnak nincs Szabó Andrása, hogy ezt beleírassa.
  5. Miért egy 80-90 közötti öregre kell rábízni a MAB-látogatást és a jelentés megfogalmazását? Se a rövid távú memóriája (most 2013. június vagy december?, van intézményi szabályzat (az ÁJK-s részben még van) vagy nincs (a BTK-sban már nincs), se a hosszútávú memóriája nem működik (pár éve MAB-elnökként még ő dícsérte meg az IDI szabvályzatát, amiről most azt állítja hogy nincs).

 7. KANdur said

  Az eszetlen és csaló Mészáros Mártont futtaják Bednanicson keresztül. Írásait támogatják, megjelentetik olyan kiadványokban ahova nem is illeszkedik – tematikailag -, de ez senkit sem érdekel. De miért? Kinek az érdeke? Ezt az ostoba nagy állatot? Ezt a CSALÓ trollt?

  Megjelent egy tanulmánykötet: “Alszik a fény” címmel, amelyben Kosztolányi és Csáth művészetéről írnak többen. Ezek között helyezték el Mészáros kvázi-tanulmányát, amelynek a címe:

  “Az olvashatóság – hallhatóság határesetei Kovács András Ferenc költészetében” (183-200. old.)
  Persze a Ráció Kiadó is benne van a buliban, amihez az NKA adta a pénzt.
  Mégegyszer: Csáthról és Kosztolányiról szóló kötetben Kovács András Ferencről van szó 17 oldalon keresztül, mert hogy ennek a specialistája” a csaló doktorandusz-tanársegéd, aki Hansági szellemieg-fizikailag is meddő, tripperes köpönyege alól bújt elő, hogy tovább fertőzzön, károsítsa az egyetemet, a szellemi életet, ahova nem ér fel (és az adófizetők zsebét=az NKA-n keresztül).

  • Opponens said

   Tudjuk, Bednanics volt az egyik opponens, aki Mészáros nemlétező dolgozatát elfogadta. Ha az nem tűnt fel neki, hogy az az értekezés csak 50 oldal, és annak is Korner Veronika írta a felét, akkor hogy tűnne fel neki, hogy Kovács András Ferenc nem Kosztolányi? Nincs véletlenül benne a Maedchen für alles Eisemann is?

   • filológus said

    A háromnevű Kovács (megint egy!) nagyon is jól fekszik, befolyásos ember. Érdemes nyalni neki: gondolja Mészáros Marci: neki csak erre a srófra jár az agya (vagy amit annak nevez).

 8. vidéki kolléga said

  Az senkinek nem tűnik fel, hogy azért nincs védett doktoranduszuk ezeknek a hatalmas tudósoknak (Hansági, Szabó András, Petrőczi), mert egyetlen más doktori iskola se kérte fel őket témavezetőnek.
  Nálunk pl. vannak külső témavezetők: neves szakembereket kérünk fel rá:
  Kulcsszó: neves szakember.
  Ilyen pedig a Károli IDI-jében Hima Gabriella eltávolítása után NINCS, ugye?

  • tóratartó said

   Nekem mindig az jut eszembe, amikor Szabó András (akkor a KRE BTK dékánja), a véres szájú antiszemita, aki neves kollégáit zsidó őseikre való hivatkozássaé fúrja, összeölelkezett Feldmájer Péterrel. Történt ez abból az alkalomból, hogy a Rabbiképzővel közös projektből pénzt remélt a Jobbik káderképzője, a Károli.
   Szabó András, aki állandóan azt hangoztatja, hogy H. I-nak, a neves tudósnak, mint “komcsi félzsidónak”, el kéne tűnnie a régi magyar irodalom kutatásából.
   Mit gondolnak erről az irodalomtudomány becsületesen gondolkodó képviselői?
   Milyen ember (?), milyen tudós (?) Szabó András?

 9. tudományos kutató said

  Én azért találtam néhány nagyon megalapozott kritikai észrevételt a MAB jelentésében.
  1. koncepciótlanság, ad hoc szervezés. Hogyan illeszthető a “küldetésnyilatkozathoz” a japán szak? Sehogy.
  A szinháztudományi különítmény, amelyet en bloc a veszprémi egyetemtől loptak? Sehogy.
  2. Önértékelés, minőségbiztosítás hiányosságai. Nagyon igaz.
  3. Társadalomtudományi képzés tervezése? Sehogy, ám itt (is) nagyon kilóg a lóláb. Balog Zoltánnak akarnak benyalni: megteremtik számára a tudományos hátteret, ezt valahol le is írták.
  Ahhoz romológiai oktatás kéne: ki csinálná ezt?
  Hansági Ágnes, Szabó András, Petrőczi, a szovjetorosz különítmény?
  Döglődésre vannak ítélve: jogosan. Az új felsőoktatási törvény fogja elpusztítani őket: ki fog ide jelentkezni két emelt szintű érettségivel?
  A kis agyalágyultak, a Mikszáth téri drogpiac látogatói? Belőlük verbuválják a hökös alakulatot most, meg az (bebukott) IDI hallgatóit.
  Elviszi őket az ördög. Vigye is.

 10. incitatus said

  A Madarászné/Zsengellér/Tanka-féle jelentés nem hozzáférhető???
  Ha nem, miért nem?

  • Szenátus said

   Ez engem is érdekelne, és a Szenátus többi tagját is. Ezt ugyanis mi sem láttuk, csak Balla Péter, Szabó András és Kovács Barnabás közvetítésében hallottuk. Erre a jelentésre hivatkozva erőltette Kovács Barnabás Hima Gabriella kirúgatását. De hogy valójában miért, nem tudjuk, mert az eredeti jelentést nem olvastuk.

   • MAB-illetékes said

    Én azon csodálkozom, hogy a Látogató Bizottság ezt nem ismeri, nem is hivatkozik rá. Az a sok marhaság, amit az IDI-ről a MAB-határozatban összehordanak, mind Szabó Andrástól és bandájától származik.

   • incitatus said

    Madarászné egy görény, de Zsengellér nem tűnik annak. A harmadik személyt nem ismerem. Érdekes lenne látni az írást.
    Szabó interpretációja???
    Hermeneutikai kérdés. Szabó még a kórosan szófukar Szenczit se érti (lásd az üvegesmester lánya esetet).

   • Rector said

    Zsengellér tisztességesnek látszik. Madarásznéról is egy kicsit jobb véleményem van, de az biztos, hogy nem áll ki senkiért. Tankának nincs jó híre, pedig ebben az ügyben, azt hiszem, becsületesen és szakmailag (jogász) járt el.

    Ez valóban hermeneutikai kérdés: Szabó és Balla “átértékelték” a jelentést, azért tüntették el az eredetit. Ami maradt: az az ő interpretációjuk. Ezért nem derült ki soha, mi történt valójában az IDI-ben.

 11. KT said

  A BTK-ra vonatkozó rész a Kari tanács korábbi törvénytelen működésének minden lényeges mozzanatát elhallgatja (pályázat nélküli, sőt, törvénybe ütköző alkalmazások, egyjelöltes álválasztások, a HÖK segítségével manipulált kari tanácsi szavazások, szakirányos diploma nélküliek részvétele az oktatásban, professzorok kiszorítása az órarendből, fokozatnélküliek mint szakdolgozati témavezetők és államvizsgáztatók, stb.)

 12. Sepsi Seprűje said

  Arról sem tud a MAB, hogy Sepsi Enikő ellenjelölt nélkül lett dékán – valódi választásról szó sem volt. Sepsit ugyanúgy felülről ültették be a dékáni székbe, mint DA-, Kovács Barnabást és Ballát a rektoriba. Ez is a választás megcsúfolása volt. Egyenesen főtitkárként született, majd kiíratták vele magának a pályázatot és ellenfél nélkül nyerették. És ezt nevezi a határozat “választott dékán”-nak!

 13. ÁJK-s said

  Az ÁJK-s határozat kifejezetten hangsúlyozza, hogy büntetőeljárás alatt álló személyek munkaviszonyát azonnal meg kell szüntetni. Szabó András, Kulcsár-Szabó-(Hansági) Ágnes és Mészáros Márton ellen büntetőeljárás van folyamatban, mégsem szüntetik meg a munkaviszonyukat. A törvények a BTK-s köztörvényes bűnözőkre nem érvényesek?

 14. Blamázs said

  Vicces ez a kirohanás Róna-Tastól az állítólag hiányzó szabályzat miatt, mikor pedig ő volt a MAB-elnök! Hogy engedhette át szabályzat nélkül? Ez tényleg felér egy önfeljelentéssel.

  • Aki másnak vermet ás said

   Vicces ez az önfeljelentés, vicces a MAB-jelentés és vicces az egész Károli! Nem érzitek a dolog felszabadító jellegét?! Ha ezt lehet (mindazt, ami ezen az “egyetemen” zajlik), akkor MINDENT LEHET! Ha a törvények és szabályok nem érvényesek, ha pl. szakirányú diploma nélküliek és köztörvényesek is oktathatnak, akkor bárki bemehet – akár az utcáról – és oktathat! Bárkinek, bármit! (Ld. K.Á. Szabadon választott ismeretek c. tantárgyát.) Csak ki kell használni ezt a lehetőséget!

   • Balla jobbikos játéka said

    Erről van szó. A MAB betojt Bölcskeitől. A Károlinak mindent szabad. Bárkinek bármit. Disszertáció nélkül fokozatot, diploma nélkül órákat. Balla jobbikos bűnbandájába ontja a pénzt az állam.

   • Matuzsálem a veremben said

    A verem is igaz. Róna-Tas akart adni egy hatalmas pofont Hima Gabriellának és saját orcáját találta el. Úgy kell neki, miért nem nézte meg, mit írt Bihari a szabályzatról. Lehet, hogy Róna-Tas nem is olvas, csak bőszen gonoszságokat firkál?

 15. Doktorandusz said

  Mi az, hogy a Doktori Iskola 2004-2009 között „ad hoc jelleggel” működött. Mivel támasztják ezt alá? Szabó Andrással? Legfeljebb Szabó András működött benne „ad hoc”jelleggel, és még ez volt a jobbik eset, mert a felesége aztán rendszeresen „működött”. De hogy? A szeretőiről mesélt, meg az Andrisa rossz szokásairól 🙂

  • ohrana said

   Petrőczi súlyosan pszichotikus, valamint tudatlan, tehetségtelen.
   Az előbbi miatt nem ismeri fel az utóbbit.
   A férje pedig egy mocskos állat.

 16. Dr.Habil.Szenil said

  Az se rossz, hogy a címben még 2013 júniusig akkreditálják a Kart, pár sorral lejjebb, meg decemberig 🙂

 17. Matuzsálem said

  Hány éves is Róna-Tas? 88?

 18. Couple said

  A MAB semmit sem ért el a BTK-n. A házaspár ugyanúgy alá-fölérendeltségben működik egy tanszéken belül, lásd:

  http://www.kre.hu/btk/index.php/regi-magyar-irodalom-tanszek.html

  Ráadásul a feleség diploma nélkül!

  És a röhejes Puritanizmusintézetben, ahol a feleség vezeti a férjet:

  http://www.kre.hu/portal/index.php/puritanizmuskutato-intezet

  És a Doktori iskolában a kifejezett tilalom ellenére férj-feleség együtt vezeti Pénzes Szabolcsot a- a szakadékba. Erre mondják, hogy vak vezet világtalant:

  http://kreirtudphd.weboldala.net/?Hallgat%F3k

  Akkor minek a MAB?

  • Szenátus said

   Ezt miért tűrjük? Ez súlyos és többszörös törvénysértés, miért nem lép fel ellenük senki? Miért olyan fontos Bölcskeinek ez a házaspár, aki itt már mindent tönkretett, amit csak lehetett?

 19. MAB-ha-ha-ha said

  A Látgogató Bizottság meg se nézte a szenátusi határozatokat. Páljóska leült Szabó Andrással és Hanságival értekezni, hogy lehetne Duplaszabók bűnét Hima Gabriuella nyakába varrni. Amit ki bírtak találni az a meg nem írt szabályzat. Csak közben már Bihari megtalálta az intézményi szabályzatot, ami mindenkire érvényes. Duplaszaók sem tudják, mi van az archívumban, sem azt, mi van a szenátusi határozatokban, sem azt, mi van a FOT-ben. Ráadásul se Páljocó, se Rónatasnem tudja. De akkor minek ezeket delegálja a MAB? Nincs a bölcsészek között olyan értelmes és gerinces ember, mint Bihari a jogászoknál?

 20. animus said

  Eléggé nyilvánvaló, hogy a MAB észreveszi a BTK fő gyengéit:
  1. oktatói gárda elsősorban nem magas szintű szakmai fórumokon publikál, hanem gyenge színvonalú saját kiadványokban.
  2. A hallgatókat tudás helyett jó jegyekkel látják el. Ők pedig azért jönnek ide, mert az a híre a Károlinak, hogy “laza suli”, nem kell dolgozni.

  • Szenátus said

   Ezek valóban nem rossz kritikai megjegyzések.

   DE változatlanul nem értem, miért nem nézte meg a Látogató Bizottság a szenátusi határozatokat, és miért nem kérte ki a Madarászné-Tanka-Zsengellér féle jelentést? A MAB ragaszkodott hozzá, hogy állapítsák meg belső vizsgálattal a felelősséget az IDI körüli csalások ügyében – azután pedig nem olvassa el a jelentést? Hanem egyszerűen leírja, amit Szabó András diktál neki az állítólag el nem készített szabályzatról? Mikor a LB elnöke, Róna-Tas maga is tudja, hogy ez nem igaz? Sőt, ezt még Páljocónak is tudnia kell, elvégre 10 éven át egyfolytában a MAB-ban ült. Csak ragadt ott rá valami!

 21. Curious said

  Akkor most tényleg 2013 június vagy 2013 december az akkreditáció hatálya? Kétféle dátum szerepel az anyagban. Ez a rész tényleg elég sz@r.

 22. ancilla said

  Ami még nagyon szembetűnő: a Károli – vajon a fenntartó sugalmazására? – nem változtat semmit. A törvénytelenségeket nem szüntetik meg, sem az IDI esetében, sem a kari oktatói alkalmazások tekintetében. Szabó András továbbra is vígan “igazgatja” magyar szakkal nem rendelkező feleségét, Petrőczit a régi magyar tanszéken, Petrőczi pedig férjét (aki ellenszolgáltatás nélkül dolgozik, mint hitvese írja “inaszakadtából) a Puritanizmuskutató Intézetben.
  Balla busásan honorálja a rendőrségi eljárás alá vont Szabó/Petrőczi házaspár ténykedését csakúgy, mint Hanságit, aki még mindig azt hiszi, ő fújja a passzátszelet apósa, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus jóvoltából.
  Vajon meddig tart ez az erkölcstelen, törvénytelen állapot???

  • Rokon said

   Balla eltűri, hogy büntetőeljárás alatt álló csaló rokona, Mészáros Márton erkölcsileg megrontsa az ifjúságot. Ha az ÁJK-n a büntetőeljárás alatt álló oktatók munkaviszonyát megszüntették, akkor hogy lehet még Szabó Andrásnak, Petrőczinek, Hanságinak és Mészárosnak munkaviszonya? Mindhármuk ellen nyomoz a rendőrség. Balla lesz@rja a Magyar Köztársaság törvényeit, újra meg újra. És még mindig rektort játszhat!

   • MAB-ha-ha-ha said

    Ezt a fülledt, belterjes rokoni beltenyészetet még mindig nem verte szét a MAB. Dorgálások, ejnye-bejnyék, de a Szabó-Petrőczi házaspár garázdálkodik tovább párosával a karon. Mire jó a MAB, ha nem tud érvényt szerezni sem a törvényeknek, sem a minőségi elveknek? Tudják egyáltalán mit tanít ez a két tehetségtelen akarnok? Látogatta valaki a MAB-osok közül ezeknek az óráját, persze véletlenszerűen? Lapos, unalmas, 0 információ, 0 színvonal. Még meddig?

 23. doktorandusz said

  Én egy kutató egyetem egyik IDI-jére járok. Ott a MAB által akkreditált képzés a minőségbiztosítási szempontok nagyon komoly figyelembe vételével zajlik.
  Vannak általánosan kötelező, alapozó jellegű tárgyak és ún. elágazások.
  A tárgyfelelősök komoly tudósok. Minden hallgatónak van személyes mentora, hozzá lehet fordulni egyéni kutatási, tanulmányi, publikálási és ösztöndíj-ügyekkel.
  A karon nemzetközi szinten is elismert munka folyik, ebbe bekapcsolódunk, így a tudományos csoportmunka inspiratív légkörében fejlődhetünk.
  Mi van a Károlin?
  Nincsenek heti rendszeres foglalkozások?
  Ad hoc tárgyak: sem alapozó, sem tudományterület áttekintését lehetővé tevő kurzusok?
  Nagyon igaza van a MAB-nak, hogy nem akkreditálta a Károli irodalomtudományi doktori iskoláját.
  Ebben az állapotában ez a hazai tudományosság és az egyetemi struktúra szégyenfoltja volt.

  • Hallgató said

   A tárgyfelelősök itt is komoly tudósok, de az órákat nem ők tartják. Nem nézett bele a MAB az órarendbe? Kiderült volna, hogy a saját társaink, vagy a 2-3 éve végzettek “tanítanak” bennünket, a komoly tudósok pedig nincsenek is benne az órarendben. Egyszer az egyik tanárnő üzent is nekünk a neptunon, hogy ő ezeknek a tárgyaknak a felelőse, de egyetlen órát sem kapott, és meg sem kérdezték őt, hogy osszák el az óráit. Normális ez? Szerintem nem. Mint ahogy ez sem, ogy ezt a MAB nem veszi észre.

  • vidéki oktató said

   Attól függ persze az IDI megítélése, mit akarnak a doktoranduszok.
   1. Ha sikeresen megvédett disszertáció után komolyan vehető tagjai akarnak lenni a magyar (és nemzetközi) tudományos közéletnek, akkor erre a KRE BTK IDI-jének elvégzése nem volt alkalmas iskola. Már azért sem, mert az IDI törzstagjai: Hansági Ágnes, Szabó András, Petrőczi, Kovács Árpád, Hermann is VICCFIGURÁK, TUDATLAN RIPŐKÖK A TUDOMÁNYOS ÉLET PARÓDIÁJÁBAN.
   2. Ha csak egy papírt akarnak, hogy dr. Ezésezként megkapják a számukra előkészített zsíros állást, ennek megfelel(ne) a KRE BTK IDI-je.
   Akkor viszont miben különbözik az egyetem egy kólásautomatától:
   input: pénz, egyéb juttatások az IDI korrupt vezetőinek
   output: PhD diploma a befizetőknek.
   Ez persze “minta érték nélkül” mindenki más stámára.
   Jó, hogy ezt a MAB észrevette és megszüntette ezt a korrupt “keresztyéni” bűnbarlangot.

 24. MAB-illetékes said

  Róna-Tas még nem jött rá, hogy Szabó András hazudik, mint a vízfolyás? Nem gondolta, hogy ki fogják röhögni, ha szószerint leírja Szabó hazugságait? Nem az lett volna a dolga, hogy belenézzen a dokumentukokba, ahelyett hogy elhiggye, amivel Szabó András traktálta? Már az egész ország tudja, micsoda aljas hazug intrkus görény Szabó András, csak pont Róna-Tas nem?

  • Matuzsálem a veremben said

   Hát most hogy jól beégett Szabó András hazug infójával a hiányzó szabályzatról, talán megtanulja, ki is az a Szabó András.

 25. prudens said

  Szabó András a magyar egyetemi szféra legbutább és legkorruptabb ágense.
  Bohócpáros 120 kilós élete párjával, a fűzfapoetessza, wannabe tudós Petrőczivel, akinek már puszta megjelenésének brutális primitívségével is kultúrsokként hat a kulturált emberekre.
  Háttérben pedig a primitív bűnöző Hansági Ágnes, aki apósa, Kulcsár-Szabó árnyékában mozgatja a bábok zsinórjait.

 26. filológus said

  “I am a loser baby, so why don’t you kill me?” – kérdezhetné a KRE BTK a MAB-tól.
  Válaszolunk a MAB helyett.
  Azért akkreditáltunk benneteket, pedig tudjuk, hogy primitív, korrupt személyek vagytok, akik bűnszövetkezetként működtettek egy egyetemet. Hansági Ágnes, Szabó-Kulcsár akadémikus országos gyarmatbirodalmának kihelyezett kormányzója, rabló, agyatlan vazallusaik: Szabó András, Balla Péter, Kovács Árpád, Hermann és a többiek.
  DE: népnmzeti-keresztény kurzus van, mi pedig nem vagyunk a saját ellenségeink:
  EZÉRT. akkreditálunk benneteket, de megírtuk a véleményünket: SAPIENTI SAT, a hülyék pedig szívják csak meg.
  Megérdemlik.

 27. sola scriptura said

  Vasárnap van: nézzünk magunkba és imádkozzunk a Teremtőhöz. Gondoljunk Pál apostol intésére: “Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” (1 Kor 3, 11)
  Kétféle üzenetére is érdemes figyelni ennek az igének:
  1. Ne rontsuk meg magunkat, hiszen Istennek temploma vagyunk: lelkünket szennyes, önző gondolatokkal, testünket drogokkal, túlzásba vitt élvezetekkel.
  2. Figyeljünk másokra, hiszen ők is !!! az Istennek templomai.
  Gondolnak erre a Károli volt és jelenlegi vezetői:
  Balla Péter mb. rektor, az Újszövetség professzora? Aki nyilván számos alkalommal foglalkozott ennek az igének az értelmezésével. Mit tesz: bűnöket pártol, ártatlanokat tünkretesz és mentálisan-gazdaságilag lehetetlen helyzetbe hoz alaptalan felmondásokkal.
  Pártolja és palástolja Szabó András, Hansági Ágnes és Petrőczi aljas, cinikus bűncselekményeit.
  SZABÓ ANDRÁS lelkész gyermeke, püspök sógora. Aki hamistanúzással, intrikával harcolt kollégái ellen. Aki könnyű szívvel vétkezett a kilencedik parancsolat ellen, melyről a Heidelbergi Káté (112.)ezt tanítja: “Mit kíván a kilencedik parancsolat?
  Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, más rágalmazó és gyalázó ne legyek.”
  Mi jut eszébe Szabó Andrásnak a Heidelbergi Kátéról? Nem tudjuk. De mi azt tudjuk, hogy Szabó András sátáni gonoszsággal, feneketlen cinizmussal sárba tiporja a Káté minden szavát és megveszekedett gyűlölettel – a hamistanúzástól sem visszariadva – üldözi mindazokat, akik a Káté örökösének tekinthetők bármilyen értelemben.
  NEM FÉLSZ A TEREMTŐTŐL, SZABÓ ANDRÁS?

  • Újszövetséges said

   Balla Pétert az tette erkölcsileg tönkre, hogy lepaktált Szabó Andrással, és ez a paktum még most is tart. Hogy miért, az rejtély. Valószínűlez azért, mert Balla buta.

   Szabó Andrással nincs mit kezdeni. Velejéig aljas, hazug, rágalmazó, intrikus, s mindig eltávolítja előre az ellenfelét. A másik nem is védekezhet. Ez “meggyőző erejének” a titka. De a világi és az iseteni ítélőszékek előtt nem hazudhat tovább.

 28. soli deo gloria said

  Felvetődik a kérdés: miért hagyja Szabó István dunamelléki püspök, hogy sógora, Szabó András folyamatos bűnelkövetéssel (hamistanúzás, sikkasztás, zsarolás, okirathamisítás) tegye gúny és nevetség tárgyává a Károli Egyetemet, amelyet az ő elődje, Hegedűs püspök alapított. A Károlit Szabó András és Balla Péter bűncselekményei a magyar felsőoktatás szégyenévé tettek. A spiritus rektor KULCSÁR-SZABÓ ERNŐ AKADÉMIKUS menye, Hansági Ágnes. Az ő aljas utasításai alapján követték el a bűncselekményeket ezek a férfiak, akik a magyar reformátusságra lemoshatatlan szégyent hoztak.
  Meddig tűrik ezt a testvérek?
  Meddig tűri ezt a Zsinat?
  Ameddig meg nem szabadulnak ezektől a bűnözőktől, nem lesz SEM ÁLDÁS, SEM BÉKESSÉG.

  • Újreformátus said

   Nagyon jó kérdés, valóban:

   Miért hagyta Szabó István püspök, hogy elszabaduljon a pokol a Károlin? Miért áldozta be legjobb, legkomolyabb embereit, Szűcs Ferenc törvényesen kinevezett rektort és Kulin Ferenc törvényesen kinevezett dékánt két évvel ezelőtt? Miért hagyta, hogy aljas, frusztrált, elmebeteg sógora és bandája ámokfusson és tönkretegye a reformátusok egyetemét?

 29. réti pipitér said

  Gőzölög a finom ebéd a jóakaratú testvérek asztalán.
  A Szabadság téren sokan ülik körül az asztalt, Lóri bácsi mondja a háziáldást, Zsuzsa néni hozza a csigalevest, utána a finom ludaskását. Elvégre nemrég volt Márton nap, márpedig a libák húsa ilyenkor a legporhanyósabb.
  Azért is nagy boldogság Balla Péter és hitvese, sógora, ifj. Hegedűs Lóránt és felesége, a jobbikos parlamenti képviselő számára, mert a 168 óra című hetilap e héten is megemlékezett ifj. Hegedűs Lóránt áldásos lelkipásztori működéséről a Jobbik köreiben.
  Alant a kolumbáriumban diszkréten sikoltoznak a holt lelkek Tafelmusik gyanánt.
  A Mátyás u. 22-ben is terítenek. Nemrég érkezett haza Szabó András és hitvese, Ludvig/Petrőczi Éva a Hold utcai templomból, ahol emelkedett lélekkel imádták Orbán Viktor és Balog Zoltán kihűlt lábnyomát.
  Szabó forrón felfohászkodott: “Vigyél engem kísértésbe…” s arra gondolt, milyen régen volt is az, hogy.. már a földszinti tetkószalonból kiforduló legpajkosabb köldökpiercingek sem mozdítanak meg benne semmit. Sőt: a rablás öröme sem a régi. Némi libidót érez ugyan okirathamisítás közben, de mi ez a régi eufóriához, a gyönyör ama paroxizmusához képest, amit a doktori iskola iratainak meghamisításakor érzett.
  A Mátyás utcában megterítik a hencidai úrasztalát: a ház asszonyánakl specialitása kerül rá: tokaszalonna abáltszalonnával. Melléje vöröshagyma.
  Szabó svájci bugylibicskája hegyére tűzi a falatokat, s kéri a Hétpettyest:
  “Ne állj az ablak elé, Évi! Szeretném még látni a napot!”

  • Pszichiáter said

   Remekmű ez a két vasárnapi ebédleírás.

   Az elsőnek pszichológiai szempontból is van tanulsága (a másodiknak inkább csak pszichiátriai). A Balla-lakás topográfiája tulajdonképpen az ősi életfa-világtengely elképzelések hármas világfelosztását testesíti meg, ami föld alatti, földi és égi birodalomra osztja a világot. Balla lakásában jelen van a Pokol a föld alatti kolumbárium képében, mint ahogy a Hazatérés templomának kellene szimbolizálnia a mennyországot. A lakás meg valahol középen, a földi létben helyezkedik el. A buddhizmus szerint objektíve sem pokol, sem menny nem létezik, hanem a tudat éli meg a saját világát pokolnak vagy mennynek, a karmának megfelelően. Sok keresztény szerint is a pokol és a menny is csupán szimbólum, és tudat-vagy létállapotokat jelképez, azt, hogy az ember mennyire él “közel” Istenhez, vagy éppen “távol” tőle. A modern pszichológia is a tudat mélységeit és magasságait leíró szimbolikának tartja a vallások pokol és menny-képzeteit. Azonban ezek nem egymást kizáró magyarázatok szerintem, hisz minden misztika alapvető állítása az “Ahogy fent, úgy lent, ami kívül, az belül”. A Balla-család fényképei, Balla interjúi, cselekedetei, egyre inkább eltorzuló külseje arra utalnak, hogy ez az ember mr régóta a pokol foglya. A kolumbárium a lakása alatt pedig egy valódi, fizikailag is jelen lévő pokol-birodalmat testesít meg.

   “Ami belül, az kívül” – Balla töprenghet, hogy az a Tafelmusik, amit ebéd közben hall, a lakása alatti pokolból jön-e, vagy saját belső poklából, mint Arany János Edward királyának a walesi lakomán.

 30. Komparatista said

  Vessük össze e MAB-határozat IDI-re vonatkozó határidőmeghosszabbításának értékelését Kovács Árpád 2009. november 22-i levelével. Kovács Árpád a csak a Károlinak biztosított határidőmeghosszabbítást nagyvonalúnak, ajándéknak tekinti, mint ahogy az is volt. Minden DI-nak 2009. december 31-ig kellett legkésőbb teljesítenie a feltételeket. A Károli IDI-je ehhez képest – büntetésből, de valójában jutalomból – fél éves haladékot kapott. Íme Kovács lelkendezése 2009. nov. 22-én:

  A fent jelzett határidők kitűzésével a MAB-határozat a doktoriskola léte szempontjából méltányos döntést hozott, ami eddigi szakmai munkánk elfogadásáról s a személyi, szakmai és adminisztratív kompetenciákat erősítő lépések elismeréséről tanúskodik. Az akkreditációs vizsgálatok határidejét tavasz óta – általánosan, az összes doktoriskolára vonatkozóan – kétszer is módosították: előbb 2009. szeptemberig, utóbb 2009. december 31-ig. Az IDI 2010. június végéig meghosszabbított határideje azt jelenti, hogy a doktoriskola belső reformjával kapcsolatos munkánkat a MAB tudomásul vette, és az átalakulás lassú ütemét figyelembe véve, a lehető legtoleránsabb határidőt szabta meg. Mindezt már csak azért is értékelhetjük nagyvonalúnak, mert a hivatalban lévő MAB mandátuma 2009. december 31-én lejár, és ha ideiglenesen meg is hosszabbítanák egyes jelenlegi testületeinek működését, az IDI akkreditációs vizsgálatát előreláthatólag 2010. júniusát követően, egy új összetételű MAB fogja lefolytatni.”

  Páljóska 2010. áprilisában már borúlátóbb. És igen pofátlanul további haladékot követel. Íme:

  A megadott 2010. áprilisi határidőre a PhD-védések egyszerűen nem teljesülhetnek. Ha az iskola nem kap halasztást e tekintetben, néhány KRE-s kollégának nem lesz minimum fél „védettje” sem, ami formailag szinte lehetetlenné teszi az amúgy is szakemberhiánnyal küzdő IDI munkájának folytatását.”

  Az a határidő nem április 30. volt, hanem jún. 30., de nemhogy áprilisra vagy júniusra, hanem még decemberre sem teljesül.

  Mivel érdemel ki a Károli újabb és újabb haladékot? Miért kivételeznek ennyire ezzel a mocskos korrupt csaló bandával?

 31. vidéki kolléga said

  Ez a lényegi kérdés!!! Miért kivételeztek eddig a Károlival? Csak nem azért, mert Kulcsár-Szabó akadémikus gyarmatbirodalma volt, Hansági, a MENY kormányzóságával és lukratív kifizetőhely a Kulcsár-Szabó klán érdekkörébe tartozó személyeknek, pl. Eisemann?
  Mi az, hogy fél védés???
  Nálunk ilyen nincs.
  A legritkább – szakmailag indokolandó -, hogy egy disszertációt két témavezető kísér.
  A Károlin pedig business as usual?
  Nagyon helyes, hogy a MAB nem akkreditálta ezt a pimaszul dilettáns kócerájt.
  Én csak a becsületes doktoranduszokat sajnálom.

  • BTK-s kolléga said

   A becsületes doktoranduszok nemcsak erkölcsileg a legjobbak, hanem szakmailag is. Nekik persze nincs esélyük. Se ösztöndíjra, se védésre. De a pénzt kitapossák belőlük. És mire? Szabó unalmas vartyogására Szenci kirándulásairól (szerencsére max 2x egy félévben) és Petrőczi házaséletének elmesélésére (ez rendszeres). Direkt felüdülések Hansági órái, aki előbb a károlis kollégákról pletykál, majd az eltésekről, aztán bővülő koncentrikus körökben sorra kerül mindenki: Pázmány, Pécs, Miskolc, Debrecen, Szeged stb. (ez is rendszeres).
   És erre vesznek fel a hallgatóktól fejenként többszázezer forintot plussz az állami normatívát.

 32. tudományos kutató said

  A Károli BTK vezetői becsapták a rájuk bízott fiatalokat!
  Mi ez, ha nem súlyos morális vétség?
  Mit szól a Fenntartó? Jóváhagyja Szabó, Hansági, Petrőczi hihetetlen erkölcsi züllöttsége és kognitív deficite (mert még csalni se tudnak intelligensen a barmok!) következtében helyreállt állapotot?
  Református életútvizsgálat? Amikor már majd minden becsületes reformátust megrágalmaztak, elüldöztek, kirúgtak.
  Csak egy név: miért üldözték el Czine Mihály professzor kitűnő angoltanár lányát, Czine Erzsébetet? Nem volt eléggé református Hanságiéknak!
  A fiataloknak pedig azt tanácsolom: INDÍTSANAK KÁRTÉRÍTÉSI PERT A KÁROLI ELLEN!!!
  Meg fogják nyerni.
  Én és kollégáim szívesen segítünk szakértőként is.

  • Bloggerjogász said

   Én a méltatlanul meghurcolt, elüldözött, kirúgott oktatóknak is azt ajánlom, hogy indítsanak kártérítési pert, hiszen sokaknak az egészsége is ráment. Ez drága lesz a Károlinak. (Nem lesz mit tejelni és a tejbe aprítani a Jobbiknak.)

 33. filológus said

  Persze, pereljenek azok is, akiknek felmondtak. Johannesen keresztül tudunk hasznos infókat továbbítani a kollégáknak. Vannak tapasztalatok a károlis perekről és vannak az ügyvédeik (kisballa, drtakácsjános) ellen jó stratégiák!!!

 34. BTK-s kolléga said

  Szerintem mi is perelhetnénk, akik még bent vagyunk: a jóhírünk megsértéséért, azért, hogy szégyen ma károlisnak lenne, árt a szakmai hírünknek, csökkenti piaci értékünket. Az intézmény rosszhíre árnyékot vet rát, kárt okoz szakmai és erkölcsi értelemben. Ti. egy kalap alá vesznek bennünket a hírhedt patkányházaspárral.

 35. Sanya.Japánszak said

  2008/6/IX/5/14.
  (Szakind) Ms494 KRE japántanár mesterszak indítás
  A MAB nem támogatja a tanári mesterszakon japántanár szakképzettséget adó képzés indítását a Károli Gáspár Református Egyetemen.
  Indoklás:
  Bár a mintatanterv megfelel a szakmai követelményeknek, a kompetenciák elsajátítása biztosított, viszont problémát jelent a szakképzettség személyi háttere. A tantárgyak jelentős részét tudományosan nem minősített oktató jegyzi (Nádor Orsolya és N. Császi Ildikó nem a japán szakot műveli, kapcsolódó tárgy jegyzője). A program vezetői néhány éve szereztek doktori fokozatot, sem ők, sem a többi oktató sajnálatos módon nem rendelkeznek komoly nemzetközi tapasztalattal, nemzetközi konferenciákon alig vesznek részt, és szinte csak magyar nyelven publikálnak.
  Furcsa, hogy a klasszikus japán nyelv csak választható tárgyként szerepel, miközben egy japán nyelv és kultúra-tanártól elvárható, hogy bizonyos mértékben a klasszikus japán nyelvet is ismerje, ennek hiányában ugyanis a régi kultúrát csak minimálisan tudja bemutatni diákjainak. A tantárgyleírás során a klasszikus japán nyelv tanításának leírása túl rövid, nem derül ki, hogy milyen szövegeket fognak olvasni a diákok. Általában a tárgyak leírásakor főleg magyar és japán szakirodalmat adnak meg, nyugati nyelvűt ritkábban. Érdemes lenne nyugati nyelvű olvasmányokkal gazdagítani a szakirodalmat, hogy a diákok megismerkedhessenek a nyugati japanológia eredményeivel is.
  A szakmódszertani tantárgycsoport részletes és szakmailag megalapozott, a tanári mesterségre jól felkészít. Nem fogadható el viszont, hogy a módszertani tárgyakat szinte kizárólag a PhD-fokozattal nem rendelkező Wakai Seiji tanársegéd gondozza.
  Egyhangú döntés: (0 IGEN : 24 NEM)

  2008/7/XII/3/54.
  (Szakind) Ms824 KRE japanológia mesterszak indítás
  A MAB támogatja a japanológia mesterképzési szak indítását a Károli Gáspár Református Egyetemen.
  Indoklás:
  A tanterv korrekt és szakszerű: a japanológia mesterszak képzési és kimeneti követelményeivel mind a tárgyak jellegét, mind az ismeretek mélységét, mind pedig az arányokat illetően összhangban van. Az elméleti és gyakorlati ismeretek és tárgyak aránya a mesterképzés céljainak megfelel. A nyelvtörténeti és filológiai alapok mellett kellő figyelmet szentel a program az élő nyelv oktatásának.
  A szakért felelős oktató nagy helyi – és általában oktatói -, gazdag japán ismeretekkel rendelkező, a hazai és nemzetközi japanológiai szakma által elismert szakember (egyetemi docens neveléstudományi PhD-vel). A törzstárgyak felelősei és oktatói szakmailag felkészültek a tárgyak gondozására és oktatására. A szak számára rendelkezésre álló infrastruktúra kielégítő: a tantermek tekintetében várható a fejlesztés, a könyvtár megfelelő, és jól élnek a modern technika által nyújtott lehetőségekkel.
  Egyhangú döntés: (25 IGEN : 0 NEM)

  2010/4/XI/20.
  (Szakind) Ms1216 KRE japántanár mesterszak indítás
  A MAB nem támogatja a tanári mesterszakon japántanár szakképzettséget adó képzés indítását a Károli Gáspár Református Egyetemen.
  Indoklás:
  – A tanterv törekszik arra, hogy lefedje a KKK-ban előírt tartalmi követelményeket, a nyelvészeti, irodalmi és kultúrtörténeti tárgyak aránya megfelelő, és a szakmódszertani tárgyak sokrétű, differenciált ismereteket közvetítenek, azonban a három 1-1 kredites, 1 órás tárgy szétaprózott. A tantárgyi leírások általában részletesek és precízek, de egyes tárgyaknál túl általánosak (pl. egy kortárs japán szerző,(élet)mű, stílusirányzat bemutatása, kortárs japán irodalmi szövegelemzés). Bizonyos tárgyak a leírás alapján túl nagy tematikus területet fognak át, pl. japán irodalom – történeti és didaktikai megközelítésben, amely tanegység a „japán irodalom jelentős korszakainak, irányzatainak kiemelkedő műveinek és alkotóinak részletesebb ismertetése”, s mindez még didaktikai megközelítésben is. Hasonló a probléma a japán nyelvészet – nyelvpedagógiai alapozás tárgy esetében, amely történeti vonatkozásokat és a modern nyelvészet átfogó spektrumát (fonetika/fonológia, grammatika, írásjegykutatás, dialektológia, stilisztika stb.) egyaránt közvetíteni kívánja.
  A szakirodalom-lista kibővült túlnyomórészt angol nyelvű tételekkel, ami bizonyára nagyobb kitekintést tesz lehetővé, mindazonáltal felveti a kérdést, előfeltétel-e az angol nyelvtudás a japántanár szakhoz. Az általános és a szakmai kompetenciák elsajátítása a tanterv alapján az említett hiányosságokat leszámítva biztosított. A tananyag elsajátításának értékelési és ellenőrzési módja elfogadható, de a zárószigorlat tartalma nincs az anyagban részletesen kidolgozva.
  – A KRE Japán tanszékének oktatói gárdája – noha létszámban megfelelőnek tűnik – nem rendelkezik megfelelő számú, tudományos fokozattal és nemzetközi gyakorlattal, tapasztalatokkal rendelkező oktatóval. A szakfelelős alkalmassága erősen megkérdőjelezhető. Történelemtudományból szerzett 2002-ben PhD-fokozatot, s publikációi kizárólag magyar nyelvű cikkek (többnyire az oldalszám megadása nélkül). A tantárgyak felelősei túlnyomórészt nem minősített oktatók (mestertanár, adjunktus, tanársegéd) összesen 24 kreditnyi tárgyat gondoznak. Mestertanár felelős az összes szakdidaktikai tárgyért, adjunktus gondozza szinte az összes nyelvészeti tárgyat, de mellette a klasszikus japán irodalom tárgynak is a felelőse.
  Irodalomtudományi minősítéssel egy oktató sem rendelkezik, az irodalmi tárgyak tantárgyfelelőse például neveléstudományból szerezte minősítését, és jószerivel nincs irodalomtudományi publikációja. A legtöbb oktatónak szinte kizárólag magyar nyelvű publikációja van. A beadvány alapján az oktatói kar minősítettsége nem megfelelő, azaz az indítandó képzéshez nincs meg a megfelelő számú, megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező oktató.
  – Bár a tanszék erőfeszítéseket tesz arra, hogy az egyéni minősítettség aránya javuljon és kialakuljon egy tudományos-szakmai műhely (lásd: szótárprojekt, konferenciák), s remélhetőleg a magyarországi japanológiai kutatások egyik műhelye lesz, de pillanatnyilag nincsenek szakmailag meghatározó egyéniségek, sem nemzetközileg is elismert tudományos eredmények.
  Egyhangú döntés (0 IGEN : 16 NEM)

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: