Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Counter-Report 3. Faculty of Art (Ellenjelentés 3. A Károli BTK helyzetéről)

Posted by jhnnsclvn - november 30, 2010

Az Állam- és Jogtudományi Kar ill. a Hittudományi Kar belső helyzetének elemzői nem járultak hozzá szövegük közléséhez, ezért ez a két rész teljes egészében kimarad a publikálásból, csak a BTK-ra vonatkozó jelentést hozhatjuk nyilvánosságra. Megírtuk már, hogy a MAB-határozat Bölcsészettudományi Karra vonatkozó részét botrányosan tájékozatlannak, dezinformatívnak és önellentmondónak tartjuk, mert az alapjául szolgáló látogatóbizottsági jelentést a kar akkori vezetői nyilvánvalóan manipulálták. A Látogató Bizottság bölcsész tagjának, a Szegedi Tudományegyetemről Kulcsár Szabó Ernő által a LB-ba protezsált Pál Józsefnek minden bizonyára az volt a célja és a küldetése, hogy az akkori – és azóta már megbukott – vezetőket tisztára mossa és fényezze, a felelősségüket elkenje ill. ártatlan bűnbakot találjon, akit mellesleg tálcán kínáltak neki. Róna-Tas pedig, nem ismervén ki magát, hagyta hogy befolyásolják. Hogy Pál József milyen szolgálattételekre képes a Kulcsár-Szabó-klán érdekében, azt bizonyítja a csaló és hamisító Mészáros Márton másodszori – teljesen törvénytelen – ledoktoráltatása Szegeden. A kiszivárgott MAB-levélből tudjuk, hogy Pál József már április 9-én dokumentálta Mészáros szegedi doktori szigorlatát, holott arra csak tíz nappal később, április 19-én került sor (ha egyáltalán sor került).

A BTK oktatói a Látogató Bizottságnál sokkal alaposabb és tényfeltáróbb munkát végeztek, és jelentésüket elküldték a Látogató Bizottság vezetőjének, Róna-Tas Andrásnak, aki azonban azt nem látszott hasznosítani. A jelentés egy része – a kari vezetésváltás következtében – mára már elvesztette ugyan friss hír jellegét (augusztusban íródott a Ravasz László baráti Kör megrendelésére), de aktualitását megőrizte, hiszen a bűnösök felelősségre vonása azóta sem történt meg: Szabó András már nem dékán, de még mindig intézetvezető, Kulcsár-Szabó Ágnes már nem dékánhelyettes, de még tanszékvezető, Kovács Árpád még mindig a bukott Doktori Iskola bukott vezetője, Hermann továbbra is két tanszéken ül, a csaló Mészáros pedig el van halmozva órákkal, az ifjúság megrontására, és azóta már újra összecsalt – ill. összecsaltak neki – egy PhD-fokozatot. A bűnösöket megjutalmazták, az ártatlanokat megbüntették, és aki mindezt végrehajtotta, a legitimáció nélküli rektorszurrogátum, Balla Péter, még mindig a Tenke Sándor alatt vásárolt kristálycsillár alatt, a Tenke Sándor által vásárolt lanthátú székben pöffeszkedik, és azt álmodja magáról, hogy ő rektor, és még jó sokáig, talán végleg az is marad … – a szerk.


III. Jelentés a Bölcsészettudományi Kar (továbbiakban: BTK) helyzetéről:
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs követelményei alapján a KRE Bölcsészettudományi Kara egyetemi karként nem akkreditálható, mert
1. A BTK irányító szerve, a Kari Tanács jogszerűtlenül működik.
2. A karon a doktori képzés nem akkreditálható.
3. A kar nem minden esetben rendelkezik az oktatott szakokhoz, azok számához, a tudományági sajátosságokhoz igazodó oktatói-kutatói testülettel.
4. Ahol rendelkezik, ott sok esetben ezt a kapacitást nem használja ki, mert az órarend tanúsága szerint a vezető oktatók csak papíron járulnak hozzá az akkreditációs optikához, a kontaktórákat alacsonyabb fokozatú vagy fokozat nélküli oktatók tartják.

A Bölcsészettudományi Kar legfőbb irányító szerve, a Kari Tanács nemcsak jogszerűtlenül működik, hanem egyáltalán nem alkalmas arra, hogy betöltse feladatát. A Kar dékánja, Szabó András pedig nemcsak túllépi hatáskörét, hanem hivatali hatalmával egyenesen visszaél.
A BTK, miként az egész egyetem 2008 őszén tért le a törvényesség útjáról, melyre a Szabó István fenntartósága alatt kinevezett rektor, Szűcs Ferenc, illetve a BTK-s dékán, Kulin Ferenc 2003-ban rávezették. 2008 őszén mindkettejüket rövid úton eltávolították pozíciójukból.

2008 októberében a Fenntartó – az egyetemi autonómiát megsértve – lemondatta Szűcs Ferenc rektort, akinek megbízását a Köztársasági Elnök röviddel az előtt, 2008 júliusában újabb 3 évre meghosszabbította (Szenátusi Hat. 2008. nov., mellékelve). Azóta rektorhelyettes látja el a rektori teendőket.

2008 októberében a BTK dékánját, Kulin Ferencet is váratlanul mentették fel tisztségéből. Ezt a pozíciót – rektorhelyettesi hivatalát felhasználva – Szabó András ragadta magához a BTK-n: a soron következő Kari Tanácson (KT) kijelentette, hogy a Fenntartó őt szeretné dékánnak, senki ne pályázon erre a posztra. Így ellenjelölt nélkül választották meg őt. (Szabó András korábban mind a dékáni, mind a rektori poszt megszerzésére több kísérletet tett. Amikor volt ellenjelölt, mindig elvesztette a választást.) Helyetteseit, Kulcsár-Szabó Ágnest a saját intézetéből (Magyar Irodalom) és Bíró Máriát a Történettudományi Intézetből ő maga jelölte ki és szavaztatta meg a Kari Tanáccsal. Kulcsár-Szabó Ágnes megválasztása ellentmond az SzMSz 50.§-ának, mely szerint más-más szervezeti egységből kell a dékánnak és helyetteseinek kikerülnie. Ellenjelöltek itt sem voltak, és a szavazás is merőben formális volt, mert 15 fős HÖK-képviselő biztosította a dékáni akarat érvényesülését. A HÖK-képviselők száma elvileg a dolgozók létszámának egyharmada, gyakorlatilag azonban szavazáskor többségben vannak, mert ők mindig teljes létszámban képviseltetik magukat, míg az oktatók jelentős része (többnyire másod- és harmadállásaik miatt) rendszeresen hiányzik. A kari vezetésnek módjában áll a HÖK-kel előzetesen egyeztetni. Ezt bizonyítják a KT jkv-ek.

1. A BTK irányító testületét, a Kari Tanácsot Szabó András dékán és két helyettese, Kulcsár-Szabó Ágnes ill. Bíró Mária, valamint a Nagykőrösi Tanítóképző Karról a Bölcsészkarra átigazoló énektanárnő, Györgyiné Koncz Judit, aki bölcsész-, sőt, egyetemi végzettség nélkül azonnal megkapta a BTK-t képviselő rektorhelyettesi tisztséget is, átalakította. Ők négyen, valamint az ekkor létesített kari igazgatói pozíció betöltője, Gál László, létrehoztak egy kari csúcsszervezetet, amely a Kari Tanács döntéseit előkészíti, a pályázatokat véleményezi, és a Kari Tanácson már kész személyi és egyéb javaslatokat terjeszt elő. Ilyen szervezet felállítására az SzMSz nem ad módot. Ennek következtében a dokumetumok (pl. pályázati anyagok) már el sem jutnak a Kari Tanács tagjaihoz, a dékán és szűk köre ezeket „előzsürizi”, és a KT nem a pályázatokról, hanem a döntéselőkészítő csúcsszervezet előterjesztéséről szavaz, a struktúrából következően egyetértően. A KT jelenlegi struktúrája mellett ugyanis a dékáni javaslatot leszavazni nem lehet. Kulin Ferenc dékánsága idején még le lehetett szavazni a dékánt, ami többször meg is történt, és ami a KT akkori demokratikus működését bizonyítja. Szabó András dékánsága alatt a dékánnak a KT-ba eleve beépített többsége van. A dékáni előterjesztések az alaposabb tájékozódás lehetősége nélkül azonnal szavazásra kerülnek, így olyan szakmai kérdések is, hogy milyen összetételű legyen a KDHT, vagy ki legyen a Pedagógiai vagy a Kommunikáció Tanszék vezetője. (Külső, ismeretlen jelöltekre – előzetes vita, dokumentáció nélkül és szakmai kompetencia híján – szavaznak a hallgatói képviselők, mindig egységesen, és mindig úgy, ahogy a kari vezetés.) Azokat a tanszékvezetőket, akik kérdéseket tettek fel az előterjesztésekkel kapcsolatban, vagy kételyt, netán kritikát fogalmaztak meg, a következő KT-ülésre már leváltották, és mindent kérdezés nélkül megszavazó személyekkel cserélték ki (ezek a váltások 2009. április – szeptember között lezajlottak). Viták csak jelentéktelen tanulmányi kérdésekről folynak, amelyek a kari vezetést nem érdeklik. Nagyobb jelentőségű (pénzügyi, szakindítási, személyi) kérdésekről nincs érdemi vita, az esetleges hozzászólások támogatóak, a szavazatok egyhangúak. Ez azonban nem az egyetértés jele, hanem a demokratizmus hiányáé.

2. Törvényi előírás, hogy a docensi és egyetemi tanári állásokat pályázat útján kell betölteni. A BTK számos esetben mellőzte a pályázati kiírást. Kovács Árpád professzor állása 2009. január 1-én szűnt meg Veszprémben; alkalmazására a Károlin a 2009. január 21-i szenátusi határozat szerint a veszprémi elbocsátással egyidejűleg került sor. Sem pályázat kiírására, sem kari tanácsi állásfoglalásra nem volt idő és a vezetés részéről igény sem. A Kari Tanács heves vita után 2009. márciusában nyílt szavazással támogatta ugyan elvileg egy Színháztudományi Tanszék felállításának tervét, de alkalmazásokról nem szavazott. Ennek ellenére egyidejűeg sor került egy professzori (Jákfalvi) és két docensi (Kiss, Kékesi-Kun) állás betöltésére – pályázat nélkül. Ez volt az utolsó vita a KT-ban, a javaslat ellenzői ezt követően kikerültek a KT-ból.

3. A közalkalmazotti törvény tiltja családtagok alá-fölérendeltségi viszonyban történő alkalmazását, ennek ellenére közeli rokonok dolgoznak azonos szervezeti egységben, gyakran alá-föléredeltségi viszonyban. Szabó András például 1. dékánként, 2. intézetigazgatóként, 3. tanszékvezetőként is felettese feleségének, Petrőczi Évának, aki viszont a Puritanizmuskutató Intézet igazgatójaként felettese férjének, Szabó Andrásnak. Más szervezeti egységekben is dolgoznak házaspárok együtt, pl. a Kremlinológiai Intézet igazgatójának a felesége a beosztottja. Családtagok újabb alkalmazására is pályázat nélkül kerül sor. Pl. a 2009 januárjában pályázat nélkül alkalmazott Kovács Árpád professzor fia is (másod)állást kapott a Károlin, nem tudni, mikor, mert az alkalmazás nem került a KT elé, az egyetem polgárai erről csak az egyetemi honlapról értesültek.

4. A BTK gazdálkodása pazarló és szakszerűtlen. 1. Pazarló, mert: nagy számban kötnek külsős óraadókkal szerződéseket, fizetnek ki továbbá főállású oktatóknak túlórapénzeket, míg más főállású oktatók kötelező óraszáma nincs kitöltve. Emellett az oktatás megszervezése szakszerűtlen is, mert előadásokat venia legendi, sőt fokozat nélküli oktatók tartanak, illetve fokozat nélküliek vezetnek szakdolgozati szemináriumot, míg docensek, habilitáltak és professzorok óraszáma nincs kitöltve (pl. Gergely András professzornak a Történettudományi Intézetben ill. Hima Gabriella professzornak a Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézetben nincs órájuk, Nyilasy Balázs és Kulin Ferenc habilitált docenseknek pedig az előírtnál jóval kevesebb. Kőszeghy Miklós habilitált történész oktató csak héber nyelvórákat tarthatott, miközben a történelem órákat történelem szak nélküli oktatók látták el).

5. A BTK oktatóinak egy része szakmailag alkalmatlan arra a feladatra, amit ellát. Egyrészt azért, mert nincs tudományos minősítésük, és előadást tartanak ill. szakdolgozatot vezetnek (pl. Mészáros Márton, Pénzes Szabolcs, Szilasi Alex). Másrészt azért, mert nincs az adott szakból diplomájuk. Példák: Kovács Árpád,  Petrőczi Éva, Fóris Ágota magyar szakos  diploma nélkül oktatnak magyar szakon; Csoma Zsigmond , Szilasi Alex, Imregh Mónika és mások történelem szakos diploma nélkül oktatnak történelem szakon, Csoma agráregyetemi végzettséggel még történelmi tanszéket is vezet. Koncz Judit bölcsészdiploma, sőt, egyetemi diploma nélkül oktat és tanszéket is vezet a bölcsészkaron, zenepedagógiai végzettsége van, de a Károlin nincs ének-zene-oktatás. Orosz szak sincs, és Kovács Árpádnak csak orosz szakos diplomája van. Ezek az alkalmazások nem az oktatást látszanak szolgálni, hanem csak a dékáni hatalom erősítését. Ez mondható el Honti Lászlóról is, akinek van ugyan magyar szakos diplomája, de nincs magyar nyelvtudományi munkássága, és ami van – finnugrisztika – , az csak elenyésző részét képezi az oktatási anyagnak; Fóris Ágota olasz-spanyol diplomával oktat magyar nyelvészetet; Csoma Zsigmond és Szilasi Alex történelmet agráregyetemi végzettséggel ill. zeneakadémiai diplomával oktatnak, és vannak olyanok is, akik görög-latin ill. iranisztika szakos vagy klasszika filológiai végzettséggel oktatnak történelmet – történelem szakos diploma nélkül (pl. Imregh Mónika).

6. A vezető pozícióból történő leváltások törvénysértő módon és indoklás nélkül történnek (Rektor lemondatása, BTK és ÁJK dékánjainak lemondatása, főtitkárok lemondatása, doktori iskolai vezetők leváltása ill. lemondatása). Az egyetemi autonómia sérül.

7. A kinevezések is ugyanilyen módon, fenntartói önkénnyel történnek (főtitkár, ÁJK dékánja).

8. Minden bölcsészettudományi egyetemi kar feltétele a filozófia szak, hiszen a filozófia oktatása minden bölcsész szakos hallgató részére kötelező. Ez a Károlin nincs megoldva. A Karon nincs filozófia szak, azt a Hittudományi Karra helyezték át. Az ottani filozófia szak tanszékvezetőjéről, Pethő Sándorról pedig kiderült, hogy csalással lett egyetemi tanár: meghamisította a CV-jét és a publikációs jegyzékét az egyetemi tanári pályázathoz, amit a bírálók nem ellenőriztek. Ennek az embernek a kezében van két kar – a BTK és a HTK – filozófia szakos képzése.

52 hozzászólás to “Counter-Report 3. Faculty of Art (Ellenjelentés 3. A Károli BTK helyzetéről)”

 1. tudományos kutató said

  Fantasztikus! A helyzet nem változatlan, hanem még rosszabb! Balla Péter és harcostársai: Hansági, Szabó András meg a többiek tovább bűnöznek. És azóta még Mészáros Mártont is doktoráltatták, hogy feltegyék az egészre a koronát.

 2. filológus said

  Ja, azóta a magyar szakos, tehát szakirányú végzettséggel nem rendelkező Fóris Ágota irányítja a magyar nyelvtudományi (?) tanszéket.
  Gratulálunk Károli BTK, a gödör feneke már nincs messze!

 3. Rector said

  A helyzet sokkal rosszabb, mint volt. Szűcs Ferenc lemondatása óta az egyetem teljesen törvénytelenül működik. Nincs legitim vezetője. Balla nem rektor, nincs köztársasági elnöki kinevezése. Van egy fecnije, amit Bölcskei Gusztáv és Hiuszár Pál gondnok írtak alá, és amit kibiggyesztett a kre.htk.hu oldalra. A rektor kinevezése nem püspöki hatáskör. Pláne, ha az összes pénz az államtól jön.

  • ZsoltCsaba said

   Ne várjatok semmilyen javulást. Ez egy tejesen törvénytelenül működő egyetem, ahol sz@rnak minden jogszabályra, elsősorban az egyetem ügyvédje, Takács János. Semminek nincs semmilyen következménye, a pénzt beszedik, a hallgatókat becsapják. Amíg a fenntartónak átutalják a 2,6 milliárdos normatív támogatást, addig változás nem várható.

  • Bumpster said

   A fecnijével kitörölheti… Normális ez? Megnéztem más egyetemi honlapokat, a rektorok nem teszik ki a kinevezésüket. Csak ez. Azt, ami nincs neki.

  • Komáromi Csipkés György said

   Én biztos vagyok benne, hogy Huszár Pál főgondnok nem tudja pontosan, mihez adta a nevét. Ő egy mély erkölcsiségű, felkészült magyar-latin-történelem szakos tanár, nyugdíjas szakfelügyelő. Fel kéne őt világosítani arról, mi folyik keresztyéni szellemű oktatás helyett a Károli bölcskarán. Pl. Hansági Ágnes firkálmányai az illokúció beszédaktusáról, a kanonizáció multiplikálódásáról, valamint az IMO-s Hermann Aramy- és Csokonai-tanulmányai, amelyekben kimutatja (???), hogy milyen parázna, obszcén gondolkodása volt ennek a két derék kálvinista szerzőnek.

 4. Julcsi said

  Mi van ………kal? Él még? Vagy már Balláék felakasztották?

  • Sanya said

   Nekem mondjuk nem volt szimpatikus ….(kimoderálva). Szerintem normális sem volt. Sátánista szimbólumokat viselt, talpig fekete cuccot, biztos a gatyája is fekete. És csak a perverz dolgok érdekelték, meg a horror, a veszély. Az embernek az volt a benyomása, hogy ….. egy thrillerben érzi magát.

   • evita said

    Ha meghekkelte Szabó András vagy Hansági gépét, az kimondott jófejségre vall. Valahogy megszerezte azokat az infókat. Én felnézek rá. Mindig érdekesnek találtam.

 5. Bumpster said

  Dehogy hekkelt. Nem ért a technikához semmit. A sógornője mászott bele Szabó gépébe. Ő volt testközelbe. Nem tűnt föl, hogy amióta elment szülni nincsenek nagyon belső hírek?

 6. animus said

  Horváth János eltűnt? Semmi átkozódás, semmi istenkedés, semmi hivatkozás Jézus Krisztusra! Csak nem jött meg az esze? Bár ezt nem tartom valószínűnek.

  • AvramBogatir said

   Szerintem Johannes kimoderálta. Wolfthroat lebukása óvatossá tehette. Ez a szenteskedő veszélyes figura. Szerintem nem is teológus, hanem kopó. Hogy stílszerű legyek: báránybőrbe bújt FARKAS.

   • Julcsi said

    Én először bevettem, hogy egy jámbor szent. De ahogy rászállt Kovács Tibire, üldözte a feleségével együtt a fél országon át, abból jöttem rá, hogy ez egy beteg, gonosz ember. Na meg abból, ahogy azt a szörnyszülött Ballát fényezte.

   • animus said

    Szerintem nem bukott le senki, Horváth János/Balla Péter megint tévesen következtetett. Ilyen a kognitív teljesítménye, nem tehet róla. Lelki szegény ő, kogníció szempontjából sincs jól eleresztve. Ezt kapta a Teremtőtől.

   • Sanya said

    Még utóbb Johannest is kézrekeríti. Akkor vége a blognak…

   • jhnnsclvn said

    Ne aggódjatok. Lehet, hogy Horváth-Balla úgy hiszi, ha egyik fő munkatársunkat beazonosítja, akkor a blog többi munkatársához vagy hozzám is eljut, ez azonban tévedés. Senki nem ismeri a másikat, csak nickről. FarkasTorok írásai szenzációsak voltak, hozzájárulása ehhez a bloghoz felbecsülhetetlen, és ha a legbelsőbb infókat is ő szállította, akkor még nagyobb lenne a veszteség, ha őt lekapcsolták volna. De az is lehet, hogyaz infók más forrásból származnak. Ezt mi is próbáljuk kideríteni. Nem tudjuk, kitől kaptuk a MAB-levelet, a KDHT jegyzőkönyveket, Szabó András bizalmas leveleit 1-2 kollgához. Feltehetően az ő gépéről. De hogy tudott arra FarkasTorok bejutni? Nagyon is lehetséges, hogy nem ő volt.

   • Netfigyelő said

    Hogy Balla milyen most, megnézhetitek itt:

    http://www.evangelikus.hu/aktualis/asztali-beszelgetesek-a-deak-teren-2013-gancs-pete-res-balla-peter-del-koreai-tapasztalataikrol-szamoltak-be

    A 280 milliós rektori hivatali költségvetésből Dél-Koreában üdült.

   • Pszichiáter said

    Van ezekből a képekből egy egész csokorral. Egyik szörnyűbb, mint a másik, de még nem ment el a kedve a fényképezkedésből. Itt van például ez:

    http://www.peterballa.eoldal.hu/fotoalbum/lectures-abroad/recon/240

    Balla itt úgy érzi magát, mint Gulliver Lilliputban. Nyilván azért ment Ázsiába, hogy nagynak érezze magát 🙂

   • Pszichiáter said

    Ez a kép patologikus pszichét mutat. Üzenet a Hegedűs-családnak: “Én, a templomszolga fia, elértem, eljutottam idáig. Több vagyok, mint ti, hiába néztek le.” A kopaszodó halálfejen egy kéjes vigyor ömlik szét: az elégtételé.

   • Cezaromán said

    Az evangélikus püspökkel szemben már megint rektornak adja ki magát. Pedig Balla péternek max egy klozettpapírja van arról, hogy a püspök és a világi gondnok kegyelméből játszhatja még a rektort. Kinevezése az nincs.

   • PhD-Hallgató said

    Johannes kérdésére a válasz: Nagyon egyszerűen. Kőfalusi Kriszta Szabó dékán numero uno bizalmasa volt, Kőfalusi Kriszta húga, Szabina pedig wolfthroat menyasszonya. Számomra nem is ez a kérdés, hanem hogy együtt csinálták-e, vagy Kriszta egyedül.Wolfthroat akármikor bejuthatott Szabó dékáni irodájába, de nem tudhatta a jelszót. Azt csak Kriszta leshette ki, és persze nem szólt róla senkinek.

   • ohrana said

    Abszolút tévút, ha az blogon megjelenő írókat meg az információk forrását akarják azonosítani. Még ha sikerülne is, mire menne vele akárki?
    Miért nem foglalkoznak a tényekkel, már ti. azzal, ami van, de nem kéne lennie (hiányzó diplomák, családi összefonódások stb).

  • incitatus said

   Az Horváth János/Balla szempontja, hogy ki fért hozzá az iratokhoz és ki juttatta ki.
   Az egyetlen lényeges szempont, hogy ez az egyetem (?) mennyire felel meg az előírásoknak, az akkreditációs követelményeknek.
   Aki elsumákolja, eltitkolja a szégyent (ti. hogy NAGYON NEM FELEL MEG) az becsületes tettet hajt végre, akármit üvöltözzön is Horváth/Balla vagy bárki más.
   Szóval a TÉNYEKKEL KELL FOGLALKOZNI., nem azzal, honnan kerültek elő.

   • Horváth János said

    Nem tudok én semmit. Becsszó. 🙂 Csak blöfföltem. Mármint olyat, ami nektek érdekes lehet, és ne lenne nyilvánvaló…. Nyilvánvaló, hogy bizonyos információkról csak nagyon kevesen tudtak, csak a vezetők. Hogy ők nem küldték be a blogra, abban biztos vagyok. De akkor ki? Ez addig tartott, amíg az a pénzéhes titkárnő el nem ment szülni. És hogy Farkastorok meg ez a Kriszta sógorok, azt ti mondtátok, nem én. Én csak azután raktam össze.

    Van (még) Isten az égben, aki előbb-utóbb meg szokott könyörülni a református egyházon (is).

   • Rector said

    A MAB Látogató bizottsága ritka vakságot tanúsított.
    A 2. pontról, rokonok keresztül-kasul történő alkalmazása fölött szemet húnyt, nemcsak a dékánházaspár, de Nagykovács és Kiskovács együttes megjelenése fölött is.

    De a 3. pontban elkövetett törvénysértés sem tűntz fel neki. Ti. hogy nem írnak ki pályázatokat, csak a Kari Tanács Hököseivel megszavaztatják, felvetetik a saját embereiket. Pál József jól végezte a dolgát a szabálytalanságok elfedésében és elkenésében, Róna-Tas meg már nem elég éber.

   • Lutheránus said

    Nehogy má’ Farkastorokra fogja Horváth János a MAB-levél kiszvárogtatását, meg a többi bizalmas dokumentumét. Mindenki tudja, hogy az Fabiny prof volt, ő maga ismerte el és mea culpázott a kari doktori tanács meg a kari tanács előtt.

   • Andrew said

    Na ne má’. Megint előjössz a tót-rác összeesküvéssel, a Pavel meg a Mihajlo meg Fabiny tanár úr… Fabiny tanár úr mint egy pánszláv összeesküvés vezére a jobbikos Balla ellen. Ez vicc 🙂

   • Lutheránus said

    Ő maga ismerte el a Théma-egyesületben, hogy a Papa “Gellérthegyi” néven jelentgetett. És mi lesz az ügynök fiából? Kettősügynök.

   • Andrew said

    Állítsd le magad. Fabiny prof bebizonyította, hogy amikor a MAB-levél kiment, ő akkor épp az EHÉ-n órát tartott. Ő biztos nem lehetett.

   • Lutheránus said

    Már mér ne? Onnan nem lehet elküldeni?

    EHE – HEHE

   • Andrew said

    Én meg úgy hallottam, hogy a titkárnő a magyar tanszékről azér költözött le a dékániba, hogy minden infóhoz hozzáférjen. Ha valaki a szlovákoknak kémkedett, az nem Fabiny prof volt, hanem a szőke ciklon, akiről azt mondják hogy némi dohányér az anyját is eladná. Lehet, hogy a húgával, meg annak a barátjával, akiről kiderült, hogy ő a FarkasTorok, amikor egyedül voltak, szörföztek Szabó vagy Hansági e-mailjei között.

   • Sanya said

    Nem hiszem, mert nagyon meggyőzően tagadta, amikor ilyesmikről kérdeztük. Persze, ki tudja?

  • Doktorandusz said

   A hírhedt titkárnő mindenkinek azt mondja, amit az hallani akar. Ha beszélsz vele, az a benyomásod, teljesen egy hullámhosszon vagytok. Ha más beszél vele, akinek más a véleménye, mint neked, azzal is egy hullámhosszon van. Nekem pl az volt a benyomásom, hogy nagyon lenézi Szabót és Petrőczit, és amikor már a pluszpénzét is megvonták, akkor az volt az érzésem, szívesen bosszút állna rajtuk. Adatok kiszedése a dékán computeréből nagyon is belefér. FarkasTorok pedig kifejezetten értelmes srác, akinek lesújtó véleménye volt a házaspárról szakmailag. Ha dolgozott ellenük, akkor azt meggyőződésből tette. Kriszta meg nyilván pénzért. Ritka kapzsi csaj. Az is igaz, hogy amióta szülni ment, már nincsenek titkos infók a blogon, de a blog változatlanul kedvenc olasmányom.

   • Kosice.upjs.sk said

    Amikor beszüntették D.K.K. havi 60 ezer forintos plusz pótlékát, “munkát” ajánlottak neki külföldről. Szabó adataihoz biztos hozzáfért, de lehet, hogy máséihoz is. Fabinyt szándékosan keverték gyanúba, elterelő manőverként.

   • Curious said

    Áruljátok már végre el, ki küldte át a blogra a MAB-jelentést és az összes bizalmas anyagot? Fabiny tanár úr, aki bevalotta, vagy Kőfalusi, aki körömszakadtáig tagad?

 7. BTK-s kolléga said

  Pál József és a többiek hogy-hogy nem vettek észre ennyi törvénysértést? Hiszen majd kibökte a szemüket. Már csak annak fel kellett volna tűnnie, hogy a dékám felesége a férje alá van beosztva, és a tetejében még képesítés nélkül. Hogy taníthat Petrőczi a férje tanszékén régi magyart, magyar szakos diploma nélkül? És egyáltalán? A saját férje alatt? Vagy fordítva? A férj van alul? 🙂

 8. ancilla said

  Balla Péter bizonyára nagyszerű tanácsokat adott a koreai presbitériánusoknak arról, hogyan éljenek békében egy eszelős diktatúrában élő észak-koreai testvéreikkel.
  Békemisszióba megy az az ember, aki nem tud békében élni a Hegedűs családdal, amelybe befurakodott, s akik végsőkig elnyomják, lenézik (van miért?) Így Balla mb. rektor minden frusztráltságát a Károlin éli ki. De nem meri felemelni a fejét a KULCSÁR-SZABÓ KLÁNnal szemben, a Mátyás utcai Bonnie és Clyde (Szabó András és Petrőczi) is feltörüli vele a padlót. Időnként ordító egérként lép fel: kirúgja azt, aki neki nem tetszik, megfenyegeti, zsarolni próbálja stb.
  Közben abban bízik, hogy siralmas felmondóleveleit a sztárügyvéd drtakács és kisballa páratlan páros megvédi a munkaügyi bíróságon is.
  Legőszintébben Horváth Jánosként mutatkozik meg itt a blogon: fröcsög belőle a gyűlölet: “elkapunk benneteket” és mantrázza, hogy “én felül állok mindenen, engem Jézus Krisztus megvéd, mert én az övé vagyok és szeretem”.
  Na, ebben én nem lennék, annyira biztos, Balla testvér.
  Hallgass néha a holt lelkekre, akik családi fészked alatt sikoltoznak: ők is ezt vartyogták, amíg éltek!

  • Horváth János said

   “Isten úr a bűn fölött is.” Prédikáció a József története sorozatból Victor Jánostól. Igazán vigasztaló a végeredmény szempontjából. “Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van.”

   Lesz még egyszer a mi egyházunkban “nagy öröm”. Ebben biztos vagyok.

   • Prédikátor said

    Lesz hát, ha Szabó András és bandája ellen végre vádat emelnek. Akkor örömükben táncra perdülnek a reformátusok, az evangélikusok, a katolikusok, a zsidók, a muzulmánok, buddhisták, sőt az ateisták is.

   • sola scriptura said

    Lesz nagy öröm, szivi, de nem neked!!!
    Hanem azoknak, akik az Istent és az igazságot szolgálják.
    Lehet a Teremtőt szolgálni csalással, zsarolással, közokirathamisítással?
    Lehet erkölcsös célt szolgálni erkölcstelen eszközökkel?
    Minden normális ember belátja, hogy NEM.
    És te, Horváth/Balla, aki véres szájjal üvöltözöl, hogy kit kapsz el, az Urat szolgálod-e??
    DEhogy, te szerencsétlen. Jobb lenne, ha összeszednéd magad, még mielőtt lesújt rád a Teremtő.

 9. MAB-illetékes said

  A Látogató Bizottság annyira felületes volt, hogy még az órarendeket sem nézte meg. Egyszerűen nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy nem a tantárgyelelősök tanítanak, nekik sokszor egyetlen órájuk sem volt (Gergely, Kun, Hima), hanem noname fokozat- sőt, diploma nélküliek. Pál József megtette, amire kérték, Róna-Tast pedig már a kora miatt sem lett volna szabad elnöki feladattal megbízni.

  • MAB-illetékes said

   Az 5. ponthoz:

   A Látogató Bizottságnak az sem tűnt fel, hogy több tucat oktatónak diplomája sincs abból a szakból, amit tanít. Bele sem néztek az adatlapokba? És ezek között számos vezető oktató, professzor, habilitált docens és docens van (Csoma Zsigmond, Kovács Árpád, Petrőczi Éva, Fóris Ágota) nem beszélve a kisebbekről… Pál József nyilván csak megbízóka MENYét, Kulcsár-Sabó Ágnest interjúvolta meg, aki szintén nem azt tanítja, amiből diplomája van: Összehasonlító Irodalmi Tanszéket vezet egy szem magyar szakos diplomával! Az összehasonlítás legalább két, de inkább három szakterületet feltételez. Önmagával semmi sem hasonlytható össze. De Kulcsár-Szabó Ágnes annyira primitív és elvakult, hogy ezt föl sem fogja.

 10. tudományos kutató said

  Hát pedig pont ezt várja az ember a dicső professzoroktól. Ti. hogy megítéljék szakmai (tudományos, egyetemi szervezési stb. szempontból), hogy mit teljesít az illető kar és ez mennyi az elváráshoz képest.) Amit Hansági tud az általa művelt (???) tudományterületék bármelyikéről, az ráfér egy bélyeg hátuljára.
  Mélységesen csalódtam Róna-Tasban.

 11. anonymanalyst said

  Amióta Takács János jogi csodafegyver letiltatta a google keresőjéből a jhnnsclvn blogot, azon olvasóinknak, akik még nem mentették el a kedvencek közé oldalunkat, némi találékonyságra van szüksége ahhoz, hogy ránk leljenek. Ma legtöbben Kulcsár-Szabó-Hansági tanárnőről szerettek volna olvasni, de mivel az összes jhnnsclvn találat le van tiltva ezen név alat, az alábbi trükkös keresőszóval sikerült tárgyukra rábukkanniuk:

  “szipirtyó jelentése”

  A megfejtés: “Szipirtyó A veszekedős, csúnya, haragos, hangosan káráló, rosszindulatú (vén)asszony elnevezése.”

  Aki ezt írta be, az talált!

 12. ÁJK-s said

  Mint ahogy előre jeleztük, Miskolczi-Bodnár beköltözött a Rektori Hivatalba jogász rektorhelyettesnek.

 13. Netfigyelő said

  Ez még mindig a nap 5. legjobb posztja, pedig már 3 napja fent van (éjszaka 2. volt):

  http://botd.wordpress.com/top-posts/

 14. ancilla said

  Drágáim, ezen nem kell csodálkoznotok! Csodálatos karakterek vannak a blogon: a Mátyás utcai Bonnie és Clyde: Szabó András, akinek még az úrasztala is a kezéhez ragad, 120 kilós grafo- és nimfomán felesége, Petrőczi, aki végigajdolja a műsorújságokat, hogy bántják a blogon, pedig ő olyan NAGY KÖLTŐ.TANÁR-TUDÓS! Ő nem felelt meg a MAB-nak törzstagként:
  Hansági, Kulcsár-Szabó akadémikus menye, aki két olyan írást tesz fel a doktori adatbázisba saját legjobbjaként, amelyekben összetéveszti az illokúciót a perlokúcióval és H. Meadnek tulajdonítja a beszédaktuselméletet. Mead nyilán halála után 20 évvel találta fel: ilyen se olt még a tudománytörténetben!
  És a csúcs, a SZUPERSZTÁR: Balla Péter mb rektor, aki Horváth János néven írja gyatra helyesírású és förtelmes stílusú szöegeit, amelyben vagy azt mantrázza, hogy őt mennyire szereti a Jézus Krisztus, vagy arról hörög, hogy lecsap bizonyos doktoranduszokra.
  Ezt azért nem kéne, nagytiszteletű rektor úr!
  Nyilván már elfelejtette, hogy önök ezeket a fiatalokat becsapták, kirabolták!
  Horváth/Balla összetéveszti Krisztust a latrokkal.
  Talán mert ő meg Hansági, Szabó, Petrőczi a latrok.
  Ezért csúcs a blog: ilyen karakterek szerepelnek benne.
  …áldását kérjük munkájukra és életükre!!!

 15. Judge said

  Ezen az egyetemen annyi a törvényteleneség és szabálytalanság, amennyi az ország összes egyetemén együttvéve nincs. Mégis akkreditálják, mert az EGYHÁZ nagy úr, Bölcskei keze messzire elér. Meg tud félemlíteni rendőrséget (a Czapp-féle garázdálkodás eltussolása), bíróságot (nyertes munkaügyi perek, holott a kirúgások hajmeresztően jogellenesek) és a MAB-ot is, amelyik nem meri megvonni a Károlitól az akkreditációt, hiolott semmiben nem felel meg a törvénynek, és még csak nem is törekszik rá. Jó példa erre Balla Péter esete, aki egy darab “WC-papírral” irányítja az egyetemet, mert köztársasági elnök áltel kinevezett rektor már 3. éve nincs.

  Egy ostoba, rosszhiszemű, gonosz törpe tombol a református egyetem élén.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: