Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Counter-Report 4. PhD-Studies (Ellenjelentés 4. A BTK Doktori Iskolájának helyzete)

Posted by jhnnsclvn - december 2, 2010

A MAB Látogató Bizottsága jelentésébe óhajtotta foglalni az Irodalomtudományi Doktori Iskola helyzetét, ám összes tájékozódásuk abból állt, hogy megkérdezték Szabó Andrást, Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnest és Hermann Zoltánt, és amit ők lediktáltak, azt terjesztették a plénum elé. A MAB LB Róna-Tas András vezetésével és Pál József hathatós részvételével az IDI problematikus védéseit elkeni, a Mészáros-féle csalást, ami az IDI felfüggesztéséhez vezetett, meg sem emíti. Fő kifogásuk az a nonszensz, hogy a Doktori Iskola akkori vezetője szerintük nem készítette el a Doktori Iskola szabályzatát. Egyikük sem vette a fáradságot, hogy kezébe vegye az akkreditációra benyújtott IDI-anyagot, melyben természetesen benne volt a MAB LB által hiányolt szabályzat, és több átdolgozott és lementett változata is ott van a MAB archívumában. Nem beszélve arról, hogy miért kellene egy bölcsésznek egy jogi szakértelmet és tudást igénylő szabályzatot s.k. elkészítenie, és miért készítené el, ha már van egy profi módon, jogász által elkészített, a Feot-nak megfelelő intézményi szabályzat? A teológusok sem s.k. készítették a szabályzatukat, ők is az intézményit használták, azt, amelyet az akkor még nagyon fiatal, huszonéves Kapa Mátyás készített el – mindhárom egyetemi kar számára. Az IDI speciális mellékletét pedig dr. Bátori Orsolya kari jogász – Hima Gabriellával és Kőfalusi Krisztinával együtt – megszerkesztette és többször frissítette. Az IDI-t tehát nem a szabályzat hiánya miatt zárta be a MAB, és ezért akkor sem zárt volna be, ha ez a vád történetesen igaz lett volna. Ez azonban teljes nonszensz, mert az IDI az akkreditációt megkapta, és ha a szabályzat valóban hiányzott volna, a MAB pótlásra visszaadta volna az anyagot. Az a pályázat azonban 2003-ban egyhangú szavazattal átment a plénumon. A MAB LB IDI-re vonatkozó jelentése az egész anyag mélypontja: semmilyen valós problémát nem említ, a helyet álprobémákkal és valótlan rágalmakkal tölti ki.

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola helyzete

A törvénysértések és szabálytalanságok a bölcsészettudományi kar egyetlen doktori iskolájának, az Irodalomtudományi Doktori Iskolának (továbbiakban IDI) a MAB által lefolytatott vizsgálata során kerültek felszínre.

A 2003-ban Hima Gabriella vezetése által akkreditált IDI 2009 március 23-26 között rendezte első védéseit, gyors egymásutánban négyet, az utolsót, Mészáros Mártonét az IDI vezetőjének előre tudott távollétében. Az IDI vezetője, Hima Gabriella ugyanis kifogásolta a dolgozat készültségi fokát, és nem javasolta a védést. Mészáros a félkész és nem önállóan írt dolgozatára az Eisemann György által vezetett bizottságtól 100%-ot kapott, amit a KDHT még a védés napján, az EDHT pedig az azt követő első munkanapon jóváhagyott. A külföldi konferenciáról hazatérő IDI-vezető kifogásolta a védést, és felülvizsgálatot kért a Doktori Iskola Tanácsától (DIT).  Többek között azért is, mert Mészáros Mártonnak ő volt a témavezetője, de tudta nélkül Szabó András dékán és Hansági Ágnes dékánhelyettes már a saját nevüket íratták a dolgozatra témavezetőnek. Témavezetés-váltásra vonatkozó kérelmet a jelölt védés előtt sem az IDI vezetőjének, sem a DIT-nek nem nyújtott be. Az IDI vezetője összeférhetetlennek tartotta azt is, hogy Szabó András a jelölt témavezetője, felesége, Petrőczi Éva pedig az opponense. A DIT tagjai, a két illegitim témavezető – Szabó András dékán és Hansági Ágnes dékánelyettes – valamint Szabó András felesége, Petrőczi Éva opponens, vagyis valamennyien az ügy érintettjei, Hima Gabriella felülvizsgálati kérelmét a kérelmező távollétében elutasították, Mészáros Márton 100%-os eredményét megerősítették, és Himát leváltották a Doktori Iskola vezetéséről. Helyére Kovács Árpád nyugdíjast ültették, nyilvánvalóan strómanként, hiszen Kovács orosz szakos, ami nincs képviselve a Károlin, nyugdíjasként egzisztenciája a dékántól függ, károlis alkalmazása 2009-től pedig duplán törvénysértő volt (pályázat nélkül ill. MAB-tagként kormányrendeletbe ütközött, ezért törvény szerint semmis: a szerződéskötés előtt fél éven át MAB-tagként több Károlit érintő döntésben részt vett, ami összeférhetetlenség).

A MAB látogató bizottsága 2 hónappal később a védéssel kapcsolatban sok szabálytalanságot talált, ami miatt az EDHT 2009 szeptemberében visszavonta Mészáros Márton fokozatát és további kettőt: Baranyai Katalinét és Riskó Enikőét. Baranyai védése kormányrendeletbe ütközött, mert korábban másutt megbukott disszertációját nyújtotta be; ezen kívül témája (20. századi magyar irodalom) és témavezetőjének, Petrőczi Évának a kutatási területe (középkori angol irodalom) nem állt összhangban egymással, továbbá a védésen elért eredmény (20-ból 15 pont) valamint a jegyzőkönyvbe került eredmény (25-ből 22) eltért egymástól (utóbbi lehetetlen, mert a bizottság 4 tagból állt). Riskó Enikő védése szabályos lett volna, ha a Szenci Molnár kutató Szabó András társtémavezetőként nem íratta volna be a jelölttel a Hermann Hesséről szóló disszertációjába a saját nevét Hima Gabrielláé mellé, hogy saját magának törzstagságot biztosítson. Téma és kutatási terület itt is jelentősen eltért egymástól, de a jelölt nem merte a dékán utasítását megszegni. (Ennek rá nézve súlyos következményei lettek volna, ami végül be is következett, mert Szabó dékán csak addig támogatta Riskó Enikő fokozatszerzését, amíg ő maga érdekelt volt benne.)

A visszavont védések következtében az IDI nem tudott hét elfogadható törzstagot az akkreditáció határidejéig, 2009.  december 31-ig felmutatni. A 2009/11/3 sz. MAB-határozat ezért az IDI akkreditációját 2010 június 30-ig felfüggesztette. Eddig a határidőig adott ugyanis a MAB haladékot a 3 diszkvalifikált doktorandusznak új disszertáció benyújtására egy másik doktori iskolában – a régi témavezetővel.

2010. június 30-ig a 3 jelölt közül egy sem szerzett fokozatot. Az IDI a feltételeket nem teljesítette.

A www.doktori.hu honlapra feltöltött adatok szerint a KRE BTK IDI-jének 7 törzstagjelöltje van. Szigorú értelemben egyetlen egy sem felel meg közülük a követelményeknek:
Bertha Zoltánnak, Hansági Ágnesnek, Szabó Andrásnak és Petrőczi Évának nincs védett doktorandusza. (Hanságinak azóta sincs, egyrészt mert Mészáros szegedi védése ugyanúgy és uyanazért törvénytelen, mint Baranyaié, másrészt, mert a témavezetést Fried István hivatalosan átvette; Hansági pedig, mint közvetlen munkahelyi felettes, egyébként sem lehetne.)

Kovács Árpád témavezetettjei valamennyien orosz szakosok (az ELTE hallgatói voltak), Kovács Árpádnak csak orosz szakos diplomája van, kutatási területe nem illeszkedik az IDI kutatási programjába, amelyhez 2009-ben csatlakozott. Ezen túlmenően az egyetemmel kötött szerződése a törvény értelmében semmis. Fabiny Tibor angol-könyvtár szakos, habilitációja teológiából van, kutatási területe is teológiai, egy irodalomtudományi doktori iskolában pedig nem ez a fő irány. Ugyanez mondható el Jákfalvi Magdolnáról is, aki színháztudósként csatlakozott be az IDI-be 2009 áprilisában, akkreditált színháztudományi alprogam nélkül; az eredetileg akkreditált programnak pedig nincs semmilyen érintkezése a színháztudománnyal.
Fentiekből következően az IDI 7 törzstagja közül szigorú szakmai értelemben 0 felel meg a követelményeknek, de még a határeseteket elfogadó legtoleránsabb szempontok alapján is csak 3.

A Doktori Iskolának jelenleg nincs koherens programja. Az IDI koncepcióját és programját 2003-ban Hima Gabriella és Szigeti Lajos Sándor dolgozták ki. Szigeti Lajost eltávolították az egyetemről, majd nem sokkal később meghalt, Hima Gabriellát pedig 2009 szeptemberétől kizárták az oktatásból, aki az üldözésbe tartósan belebetegedett. Az új tagok nem dolgoztak ki olyan közös programot, amelybe az ő kutatási területük beilleszthető. Az IDI jelenleg távolabb van az akkreditációs feltételek teljesítésétől, mint megalakulása idején.
Az Irodalomtudományi Doktori Iskola belső vizsgálatának eltussolása
253./2009. (IX.30.) Szenátusi Határozat
A Szenátus elfogadja, hogy az Irodalomtudományi Doktori Iskola korábbi működésével kapcsolatos hiányosságok, szabálytalanságok kivizsgálására 3 tagú vizsgálóbizottság jöjjön létre Dr. Tanka Endre, Dr. Zsengellér József és Dr. Madarász Imréné tagságával.

255./2009. (IX.30.) sz. Szenátusi Határozat
A Szenátus elfogadja, hogy a fenti vizsgálóbizottság jelentését az EDHT-nak terjessze elő, és azt az EDHT saját véleményével, javaslataival kiegészítve terjessze a Szenátus elé.

A háromtagú vizsgálóbizottság az Irodalomtudományi Doktori Iskolában  történt “szabálytalanságokat” 2009 októberében viszonylag alaposan feltárta, a doktori iskola vezetőjét, Hima Gabriellát, tisztázta a vádak alól, és Szabó András dékán felelősségét állapította meg. Ennek a vizsgálatnak az eredménye azonban a 255./2009. (IX.30.) ponttal ellentétben nem került vissza a Szenátushoz, a szenátusi határozatokban a továbbiakban nincs nyoma, mert azt a Rektori Tanács – amelynek tagjai többek között Szabó András dékán és Balla Péter mb. rektor – a saját hatáskörében átértékelte, és a Szenátus elé már a vizsgálat eredményével ellentétes javaslatot terjesztett, nevezetesen, hogy Hima Gabriellát kell az IDI-ben történtekért felelőssé tenni és elbocsátani. A tény- és iratellenes „átértékelés” miatt szükségesnek tartjuk, hogy a MAB a 3 tagú vizsgálóbizottság eredeti jelentését bekérje az intézménytől.

Következtetés
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs követelményei alapján a KRE Bölcsészettudományi Kara egyetemi karként nem akkreditálható.

Az akkreditációt a BTK mégis megkapta a MAB plénumától. (Hogy mennyi időre, az nem világos, mert az anyagban egyszer 2013 júnusa, másszor decembere szerepel.) Egy történelmi egyház egyetemét a MAB elvégre akkor sem zárathatja be, ha az már több mint két éve, mióta a legitim egyetemi és kari vezetést megpuccsolták, jobban hasonlít bűnszövetkezethez, mint egyetemhez. A Református Egyház karja messzire elér, főleg, ha a Református Egyetem költségvetése több, mint az egész Református Egyházé…

53 hozzászólás to “Counter-Report 4. PhD-Studies (Ellenjelentés 4. A BTK Doktori Iskolájának helyzete)”

 1. jhnnsclvn said

  Animus hozzászólása 8:50, ide áthelyezve

  Nem akarták rendbe hozni az IDI helyzetét, erre több mint egy évük lett volna. Ehelyett boszorkányüldözést rendeztek.
  Közben felröppentették, hogy Balog Zoltán mögé tudományos hátteret szerveznek (romológia, szociológia, politológia).
  Hol vannak erre a feltételek?
  Milyen jövőképe van a Károli vezetésének???

  Fogd a pénzt és fuss!

  • vidéki kolléga said

   Csak nem hagyják abba az okirathamisítást! Szabónak, Ballának ez közben valóságos szenvedélyévé vált. Nem létező határozatok, eltűnt iratok, be nem nyújtott jelentések. Megnézhetné a MAB (ennél jóval alaposabban) és a Minisztérium, hova csatornázzák a hallgatóknak, doktoranduszoknak járó fejkvótát. A jelenlegi helyzet szerint a Jobbikhoz – ide utalja Balla Péter mb. rektor, Hegedűs Lóránt veje, az ifj. sógora, valamint a negyven rabló (Szabó András, Petrőczi, Hansági, Hermann, Eisemann, Bednanics, Fried…) zsebébe.

 2. Doktorandusz said

  Arra kíváncsi vagyok, hogy visszafizetik-e a pénzünket. Én is befizettem 600 ezer forintot, és most kérdezem én is, mire? Mert nem arra a színvonaltalanságra és lógásra, ami itt doktori képzés címén folyt. Ahol pl Fabiny tanár urat nem is láttuk, csak a frissen doktorált pázmányos hallgatóját, Palatinus Dávidot, aki semmivel sem tudott többet nálunk.

 3. PhD-Hallgató said

  Ez tényleg ilyen “Fogd a pénzt és fuss” cég. Csodálkozom, hogy még szabadlábon vannak.

 4. Zitus said

  Az eglsz cirkusz Mészáros miatt volt. De őt másodszor is ledoktoráltatták, a többieket meg valagba rúgták.

 5. animus said

  Kezdem azt gondolni, hogy az egész IDI csak egy Patyomkin falu, melynek célja a porhintés: jöjjenek és fizessenek, hogy a mi kutyánk kölykei (M. Marci) ledoktorálhasson, a Kulcsár-Szabó klán tagjai pedig jó pénzekhez jussanak, a MENY, HANSÁGI ÁGNES pedig a csirkeeszével professzorasszonyként tündökölhessen.

  • Analfabéta said

   Pedig analfabéta a MENY a jódarab kopasz ölebével együtt. Ezek tényleg nem tudnak olvasni? A MAB a jogszabályoknak megfelelően előírta, mit lehet csinálni, és mit nem. Új dolgozatot benyújtani a régi témevezetővel. Ezek meg benyújtják a régit, új témavezetővel. Ez tipikus csalás. Ha már a régit nyújtják be, és azt vezették vagy hárman, akkor minek még egy negyedik témavezetővel is bonyolítani az ügyet? Hiszen ez esetben kézenfekvő, hogy a negyedik témavezető csakis formális lehet.

   • filológus said

    Ilyen a kognitív teljesítménye a Hanságinak, a Mészáros Marcinak meg pláne. Azt gondolják – ha az ilyesmit egyáltalán gondolkodásnak lehet nevezni, hogy rájuk úgy sem érvényesek a szabályaok, mert “az Ernő elintézi”.
    Kulcsár-Szabó Ernő a magyar irodalomtudomány legfőbb ura, pápai csalhatatlansággal felruházva.
    Különösen ami a csókosok valamint a beházasodott rokonok kiválasztását illeti.
    Azért választotta (a fia?) ezt a Tatabánya Alsóról származó p(araszt)p(roli)p..-t élete párjául.
    Így jött a córesz a Károlira meg minden más helyre, ahova Kulcsár-Szabó betette a lábát: helytartón keresztül.

   • ElemiLogika said

    Ezek nemcsak analfabéták, hanem az elemi logikának is híjával vannak. Mert degy dolog, hogy nem tudnak olvasni, de az eszüket sem tudják hasznáni: Ha mészárosnál – többek között – eleve túl sok volt a témavezető, és már ebből nyilvánvaló volta a csalási szándék, akkor minek még szaporítani is a számukat? Hogy most még nyilvánvalóbb legyen a csalási szándék?

    Ha ez utóbbit akarták elérni – sikerült: most még nyilvánvalóbb a csalás.

   • filológus said

    Ha az ember elolvassa akár Hanságinak, akár Mészárosnak a szövegeit, megbizonyosodik arról, hogy igen, ez KÉT KIVÉTELESEN OSTOBA EMBER.
    És ez a két ütődött fondorkodik, intrikál, szervezkedik: ez lesz belőle.
    De jobb is így: ha az eszük az aljasságukkal arányban lenne, nagyformátumú gazemberek lennének. Így meg kültelki markecolók és tolvajok.

 6. animus said

  Az egész történet tökéletesen illusztrálja Hansági Ágnes, Szabó András, Petrőczi Éva mélységes primitív ostobaságát és gátlástalan aljasságát.
  Szabó a saját nevére irat olyan disszertációkat, amelyekhez SEMMI KÖZE NINCS, nem is lehet, hiszen Hermann Hessét még csak nem is olvasta. Nála csak Petrőczi a gátlástalanabb: ő beáll harmadikként férje és Hansági témavezetését: MÉSZÁROS MÁRTON IROMÁNYA opponensként az égbe meneszteni.
  A Kulcsár-Szabó klán csahosai: Eisemann és társai pedig 100 %-ra hozzák ki Mészárost.
  A RAVASZ LÁSZLÓ BLOGON megtalálható hangfelvétel tanúsága szerint Balla Péter mb. rektor helyesli az okirtathamisítási akciót, nem talán semmi kivetnivalót a családi összefonódásban a HTK dékánhelyettese, a gyakorlott okirathamisító Pethő Sándor sem.
  Logikus, hogy megbuktak avagy EZEK MÉG A CSALÁSHOZ IS BUTÁK.
  Ahogy a költő mondja: “Csalni csak pontosan, szépen..úgy érdemes.”
  Ez nektek, bunkóknak, magas, mint kiskutyánakl a farzseb.

 7. komáromi csipkés györgy said

  Én Petrőczi/Ludvig primitívségén nem csodálkozom. Meg lehet nézni a doktori adatbázisban: ez a személy, akit a MAB méltatlannak talált a törzstagságra, bevállal témavezetéseket Balassi orosz fordításairól és Th. Mann Buddenbrooksáról is.
  Amúgy angolul tud csak, úgy-ahogy.
  Ez persze nem tartotta vissza attól, hogy kurzust tartson J. Brodszkij orosz nyelvű írásairól, sőt attól sem, hogy belerondítson a Nobel díjas életműbe: kijavítsa azt, érvényesítse benne, úgymond “a női szempontot.” Ha Petrőczi a női szempont, én kolostorba vonulok.

 8. petruska said

  Azt olvasom az Áfonyahegyi förmedvényekben, Petrőczi idei remekművében, hogy ő egy poliglott. Ehhez képest nem tud petrezselymet kérni Heidelbergben az orosz zöldségestől.
  Valaki má felvilágosíthatná a professzorasszonyt arról, hogy kedvenc Ráday utcai kifőzdéjének a neve – itt szokták enni a Szabóval a disznócsülköt – petrezselymet jelent oroszul.

 9. Szegedi Kolléga said

  Balázs Mihálynak le kellene mondani az irodalomtudományi doktori iskola vezetéséről, mert tudott arról, hogy ez a szöveg fél évvel korábban máshol megbukott. Pál József ellen meg fegyelmit kellene indítani. A MAB-levél tanúsága szerint előbb leigazolta Mészáros szigorlatát, mint ahogy az megtörtént.

 10. Rector said

  A károlis botrány néven ismert eseménysorozatot teljesen egyértelműen a Mészáros-féle csalás robbantotta ki. Hogy ennek a csalásnak Szabó András akkori dékán egyik fő részvevője volt, a hangfelvétel alapján nyilvánvaló. Az is nyilvánvaló a hangfelvétel alapján, hogy Balla Péter a csalásról kezdettől tudott, azt hallgatólagosan támogatta, majd a szokásos képmutató módján “elhatárolta magát”. És az is, hogy az egyetem valódi érdekeit egyedül Hima Gabriella képviselte, aki azt mondta, ne hazudjunk tovább, legfeljebb egy valakinek nem lesz témavezetettje. Ez a kisebbik rossz. A nagyobbik rossz, csalóként lejáratni magunkat. Ezért a kijelentéséért valóságos hadjáratot indítottak ellene.

 11. Ágnesasszony a bírái előtt said

  Ezt az eszement tyúkot tébolydába kellene záratni. Mészáros iránti elvakult szerelméért képes volt tönkretenni a doktori iskolát, a bölcsészkart, sőt, az egész református egyetemet. Csakhogy a Marcikájának a Korner Veronika által írt 20 oldalas szövegre doktori címet szerezzen. Arany János Ágnesasszonyát hazaengedték a bírák, mert csak önveszélyes volt. Ezt a tébolyodottat be kell csukni, mert közveszélyes.

 12. Szegedi Kolléga said

  Legfrissebb szegedi hírek szerint Mészáros Márton és Kulcsár-Szabó Ágnes közös habilitációjára mégsem kerül a közeljövőben sor, legalábbis nem Szegeden. Hírek szerint Mészáros csalás miatt itt is lebukott. És az “Anyucija” is. De ezt még hivatalosan nem erősítették meg.

  • Doktorandusz said

   Ez a “furcsa pár” képes két egyetemet is tönkretenni. Remélem, a szegediekben van egészséges önvédelmi ösztön. A károlisokban nincs.

   • Romantique said

    Én tisztelem a nagy szenvedélyeket, de ezért a szerelemért kár volt tönkretenni egy egyetemet.

 13. Szegedi Doktorandusz said

  Ha Mészárosnak Szegeden odaítélik a doktori fokozatot, tüntetünk és sztrájkolunk. Mi nem akarunk ugyanolyan diplomát, mint ez az országos hírű csaló. A mi teljesítményünk megcsúfolása lenne.

  • Mrs. Oliver said

   Az idősebbek még emlékeznek, hogy ez a mostani PhD a régi kandidátusit váltotta fel, és azzal egyenértékűnek tekintik. A kandidátusi persze akadémiai fokozat volt, amit csak hosszú tudományos munka után és komoly teljesítménnyel lehetett megszerezni. Most viszont a különböző egyetemek a gyengébbnél gyengébb DI-ken azt passzíroznak át, akit akarnak. Ha belegondolunk, hogy MM ugyanazt a fokozatot kapja meg, amit a korábbi kandidátusok, akkor büszkék lehetünk arra a pályára, amit a felsőoktatás és a tudomámyos élet az utóbbi 15-20 évben befutott.
   Mellesleg a KRE “mintaszerű”-nek minősített Hittudományi DI-jéről csak annyit, hogy ott egyáltalán nincsenek órák, a hallgatók a teológia MA (vagy bármilyen MA) óráiból gyűjtik össze a krediteket. Akkor ez pontosan mitől doktori(!) iskola?

   • károliscsalók said

    És akkor még nem szóltunk a mintaszerű HTK DI mintaszerű professzoráról, a HTK dékánhelyetteséről, a csalásban dobogós Pethő Sándorról.

   • Judge said

    Már csak az a kérdés, kié az arany, kié az ezüst és kié a bronzérem Szabó András, Mészáros Márton és Pethő Sándor közül. Emlékeztetőül: egy összecsalt egyetemi tanári címről, egy összecsalt MTA doktori fokozatról és két összecsalt PhD-fokozatról van szó – utóbbi ugyanattól a személytől, mert Mészárosnak 2x is sikerült csalnia.

   • Theologina said

    Mrs. Oliver, semmitől se. De én nem csodálkozom. Meghallgattam a hanganyagon két tanárunk, Pethő tanár úr és Balla tanár úr véleményét. Ők nem azt várják el az oktatóktól, hogy jó órát tartsanak és lelkiismeretesen vezessék a doktori témákat, hanem hogy szabályzatokat írjanak, adminisztráljanak, és üléseket tartsanak. Balla tanár úr ezt kifejezetten hangsúlyozza: “és tartson üléseket”. Hogy lehetne ilyen papírkukac szemlélettel színvonalas tudományos munkát végezni? És főleg, mivel? Melyiküknek van pl feje?

   • MAB-ha-ha-ha said

    Ezek szerint a MAB Látogató Bizottsága a HTK-n sem állt a helyzet magaslatán. Meg se nézték a doktori órarendet, csöppet sem tájékozódtak, mi folyhat ott. Nyilván úgy gondolkdtak, hogy ha valamit el kell fogadni, akkor leginkább a HTK doktori képzését, mert abba világi szakértők nem szólnak bele.

   • vidéki kolléga said

    Hát ha így zajlanak a dolgok, akkor ez bizony nem doktori.
    Csak a MAB sem akar, úgymond, hitéleti kérdésekbe beleavatkozni. Az persze egyáltalán nem hitéleti kérdés, hogy Pethő Sándor a HTK DI-jének fő tagja meg dékánhelyettes csalással: okirathamisítással lett a miskolci egyetemen professzor. Aztán valahogy ott is eltűntek az irattárból az iratok.
    Nyilván elvitte a cica.
    De különös egy cica lehetett, hogy csak Pethő Sándor nemlétező külföldi tudományos folyóiratokban meg (nem) jelent nem létező tanulmányainak dokumentumait ragadta el.

   • soli deo gloria said

    Miért hallgat Szabó István püspök?
    Mégiscsak a dunamelléki egyház feje, márpedig a teológia mindig is ehhez tartozott. Azt (se) értettük, hogy a sógora, Szabó András nyilvános bűnözését (rablás, okirathamisítás, kényszerítés stb.) nem teszi szóvá, de azért a teológiával csak kéne törődnie!
    Vagy belenyugodott abba, hogy a teológia is a csalások otthona legyen? Csalással jutott professzori címhez a DI egyik fő törzstagja, a filozófus (?) Pethő Sándor, az újszövetségi professzor, Balla mb. rektorként eszelős üldözést folytat és kirugat embereket, közben az állam pénzét átjátssza a Jobbiknak.
    Ez mind nem tartozik Önre, Szabó Püspök Úr?
    Nincs lelkiismeretfurdalása ilyenkor, ádvent idején?

   • Miskolci Kolléga said

    A miskolci rektori hivatal irattárán ne csodálkozzatok. Mang Béla a rektorhelyettes, aki Pethőnek személyes jó barátja volt. Pethő alatta volt a minisztériumban főosztályvezető. Nem mondanám, hogy madarat tolláról…, mert Mang Bélát rendes embernek tartjuk itt, és maszopos múltját se rójuk fel neki, hiszen a Károlin Balla jobbikosai is egész jól megférnek az egykori szoci Pethővel. Pethő ma – környezetébe illően – nyilván jobbikos. De Mang Béla úgy lehetett a Pethő-üggyel, mint a ti Bolyki János profotok. Restelli, hogy megvezette Pethő, és inkább eltünteti a nyomokat, mintsem nevetségessé tegye magát. Önvédelemből teszi inkább, mintsem hogy Pethőt fedezze. Ő sem bánná, ha ez a hochstapler lebukna.

   • sola scriptura said

    Szabó püspök úr nyilván egyetért azzal, hogy “Az Úr énnekem őriző pásztorom”. Ebből azonban nem következik okszerűen, hogy birkaként kéne viselkednünk. Azt sem kéne eltűrnie püspökként, hogy mételyes birkák fertőzzenek a püspök úr aklában, a dunamelléki egyházkerületben.
    Más kérdés, hogy a legundorítóbb mételyes juh maga Szabó András, Szabó püspök úr sógora. Hogy nem szereti Szabó Andrást, nem csodáljuk. Szabó Andrást senki nem szereti, még a saját felesége, Petrőczi se. Amíg még nem volt annyira visszataszító a professzorasszony, csalta is, mint a répát, mostani formájában azonban még a Ráday utcai sánta raktárosok is felkötik a nyúlcipőt, ha a távolban felsötétlik a Heidelbergi förmedvények szerzőjének monstruózus alakja.
    Na és ha a mételyes birka nem csak mételyez, hanem kinyitotta az akol ajtaját magának a FARKAS alakot öltött SÁTÁNNAK, HANSÁGI ÁGNESNEK. Ő aztán hozta ördögeit: IMO-s Hermann, exrendőr Kovács, Kun Miklós stb.
    Elharapták a derék reformátusok torkát. Ma már alig van becsületes református oktató az egyetemen, viszont tele van másvallású, alapképzettséggel sem rendelkező farkasokkal.
    Nem kéne elgondolkodni ezen, SZABÓ PÜSPÖK ÚR?
    Ádvent idején…?

   • Mrs. Oliver said

    Megnéztem a HTK DI honlapját, és a következő érdekességeket fedeztem fel:
    1. Pethő a doktori.hu nyilvántartásában nem szerepel törzstagként, itt viszont nyolcadiknak igen… A hozzászólást önálló posztként közöljük. – A szerk.

  • Szabó Püspök Szelleme said

   Távolról követem az eseményeket, és tisztán látom a helyzetet. Ha rajtam múlt volna, Balla sose kapott volna rektori hatalmat. Erre teljesen alkalmatlan, és ezt az események azóta már bizonyították. Én a megfelelő embereket tettem a megfelelő helyre: Szűcs Ferit rektornak, Kulin Ferit dékánnak, Hima Gabriellát doktori iskolavezetőnek. A Károli Egyetem nagyszerűen működött, Isten dicsőségére. Ami András sógoromat illeti, ő alattam sose rúghatott volna labdába, mert az ő aljasságáról mélyebb és régibb tapasztalataim vannak, mint bármelyikőtöknek. Éva sógornőmet pedig messze elkerülöm, sose tartottam normálisnak, most se tartom.

   Hogy miért nem teszek semmit? Mégis mit? A legjobb, ha teljesen visszavonulok. A Zsinat lelkészi elnöke a tiszántúli parasztokat eleve ellenem hecceli, ha föllépek ellene, még jobban magamra haragítom az egyszerű tömegeket, és még három év múlva sem engem választanak lelkészi elnöknek. Végig kellett néznem ezt a pusztítást, amit Bölcskei püspök művel Hegedűs püspök vejével és az én sógorommal karöltve. Mit változtatna, ha közbelépnék? A tiszántúli parasztokat nem győzné meg, Bölcskei maradna, én meg elveszteném a következő választást is.

   • heidelbergi káté said

    Tisztelettel kérdezem, nem lehet egy püspök cselekvésének Istennek jobban tetsző indoka, mint saját személyes karrierje? Már a karrier szó is idegen gondolkodásmódot sejtet. “Nem választják meg?” – mit jelent ez sub specie aeternitatis?
    Azt ajánlom Szabó püspöknek, beszéljen erről Steinbach Józseffel, eleget találkoznak a pápai teológián.
    Hátha kettőjüknek sikerül egy nem IGE-ellenes megoldást találniuk a károlis botrány megszüntetésére.

   • Rector said

    Heidelbergi Káté kérdése jogos. Szabó püspöknek elő kellene bújnia végre a csigaházából. Ő legalább tudja, mi az hogy egyetem. Eddig ő volt a legjobb fenntartó a három püspök közül, bár a mostanit még Hegedűs püspök is messze felülmúlta. Ő legalább a szakmai kérdéseket szakemberekre bízta. A mostani fenntartó meg ezekben is a kegyenceire hallgat. Ide vezetett, hogy Szabó Andrásra és Kulcsár-Szabó Ágnesre bízta a BTK-t, az egész egyetemet meg erre a totálkatasztrófára, a degenerált, szellemileg retardált püspökvőre, Ballára. Ezt még Hegedűs püspök sem tette meg, mert ismerte a saját vejét, mint ahogy Szabó püspök sem bízta a BTKT a sógorára, mert ő is ismerte a rokonát. Bölcskei Gusztáv nagyon rossz emberismerő, igaz, sosem volt rokoni közelségben ezzel a vővel és sógorral, hogy igazándiból megismehesse őket

   • filológus said

    Valami intellektusának is kéne lennie ahhoz, hogy valaki képes legyen megítélni egy egyetem munkáját. Aki pedig, mint Bölcskei püspök, bőséges szabadidejében az alkoholhoz fordul és mentális tereinek ürességét rajzfilmekkel tölti be: mit várhatunk egy olyantól?
    Örülhetünk, hogy Sepsit és nem Pocahontast nevezte ki a bölcskar dékánjává és Fóris Ágotát, a másvallású, magyar nyelvszakot nem végzett személlyel a Magyar Nyelvtudományi Tanszék Honti László nyugdíjazása után árván maradt vezetői helyét.
    Az egész tanszéken a főállásúak között csak EGY REFORMÁTUS VAN. amőgy is.
    Örüljetek, hogy nem Maját, a méhecskét találta alkalmas tanszékvezetőnek.

 14. komáromi csipkés györgy said

  Ne hagyjátok ki Petrőczit! Ezt a némbert kétszer buktatta meg a MAB, először, mikor a férje, Szabó fölterjesztette egyetemi tanárságra.
  Másodszor mert nem felelt meg a törzstagsági kritériumoknak, így csak hét törzstag lett.
  Betű szerint Petrőczi buktatta be az IDI-t.
  De a hülye tyúk még ezt se fogja fel, telekajabálja a világot meg a műsorújságokat, hogy ő milyen nagy tudós, költő, meg tanár.
  Az Áfonyahegyiben pedig azt írja, attól fél, hogy őt “a nagy professzor kis feleségének” tartják. Ezzől ne félj, Évi 2 okból:
  1. Senki nem tartja nagynak Szabót a 44 oldalas locsogásáért, nagy ő legfeljebb az aljasságban meg az ostobaságban.
  2. Senki nem tart egy 120 kilós, formájából kiment nőt “kis feleségnek”.

 15. filológus said

  “…hell is empty,
  and all devils are here.” (William Shakespeare: The Tempest)
  Itt vannak ezek a bumfordi, tehetségtelen ördögök.
  De most, úgy tűnik, elszámították magukat Mészáros ügyében. Nem lehet MINDEN TÖRVÉNYT MEGSÉRTENI, ostoba cinizmussal várni, hogy “majd az Ernő elintézi”.
  Talán még Kulcsár-Szabó Ernő sem maga a Teremtő.
  Ezt még Hanságinak, a MENYnek is meg kéne értenie kognitívan. Nehéz lesz.
  A Mátyás utcai Bonnie és Clyde, meg a Károli hátárányos helyzetű (morálisan és tudományosan dupla nulla) mb. rektora, Balla Péter.
  Vége mocskos játékaitoknak, latrok!

 16. sola scriptura said

  Fel kéne tárni a Károlin történt eseményeket a Zsinat értelmes és etrkölcsös tagjainak. Én mindenekelőtt Huszár Pál világi főgondnokra és Steinbach József dunántúli püspökre gondoltam. Miveé Szabó püspök feltűnően távol tartja magát az állásfoglalástól: kínos lehet neki, hogy sógora, Szabó András súlyos bűncselekményekbe keveredett, másokat kell megszólítani.
  Egyetlen felelős, erkölcsös ember sem tűrheti, hogy a Károli vezetői, Balla Péter mb. rektor, Szabó András volt dékán és Hansági Ágnes, a Károli rossz szelleme, Kulcsár-Szabó menye a morális szennybe vigye az egész egyházat.

  • bloggerkaresz said

   Remélem, olvassák ezt a blogot, legalábbis Steinbach püspök, ő elég fiatal. Huszár főgondnok urat sajnos megvezethették, amikor erre álszent kenetteljes hazug pofára bízta a rektori teendőket. Csak rá kell nézni, rá van írva a képmutatás. Ilyen áljámbor vigyor, amit a fotóin produkál, igazából nincs.

   • sola scriptura said

    Én bízom ebben a két emberben (is). A fiatalság nem garancia az erkölcsösségre, persze a vénség sem. Egy biztos: Steinbach püspök már a koránál fogva sem lehetett spicli a Kádár-rendszerben, mint Bölcskei/Bátori, a magyar református egyház feje.
    Dr. Huszár Pált megvezethették, de talán fel lehetne világosítani.
    Én egyébként úgy gondolom,, hogy a magyar református egyház csak akkor evickélhet ki a gazdasági és erkölcsi kátyúból, ha FEDDHETETLEN EMBEREK ÁLLNAK AZ ÉLÉN.
    Olyanok, akik tudományos szinten művelik a teológiát és etrkölcsös életükkel példát mutatnak.
    Én hallottam többször prédikálni Bölcskeit és Steinbachot is. Szinte összehasonlíthatatlan.
    Steinbach prédikációi homiletikai szempontból is kiválóak (ezen a téren folytat egyébként kutatásokat) és mögötte áll egy sugárzó, hiteles személyiség.
    Bölcskeit nem jellemzem. Ismeritek.

 17. Rector said

  Szabó és Balla megvezette a Szenátust, amikor nem a 3 tagú vizsgálóbizottság jelentését tárta eléjük, hanem a saját átiratukat erről. A Szenátusnak meg kellene nézni az eredeti Zsengellér-féle jelentést, és meghallgatni hozzá a hanganyagot. És azután dönteni arról, hogy ki képviselte igazán az egyetem érdekét, és kik is az egyetem legfőbb ellenségei. Meglepődnének az eredményen.

 18. Szegedi Kolléga said

  Bízom a dékánunk józan eszében, mert Balázs Mihályban nagyot csalódtam. A Nemzet nyalogányában (Fried) és a Nyalogány Nyalogányában (Pál) pedig sosem bíztam.

  • Korifeus said

   És milyen igazad volt. A MAB Látogató Bizottságának BTK-ról szóló jelentése azért van tele hazugsággal, mert Pál József hozta a formáját. És teljesítette, amire megbízói megkérték. Megbízón, persze, nem a MAB plénumát kell érteni, hanem a Károli volt dékánhelyettesének az apósát: “Jóska, intézd már úgy, hogy Ágiék makulátlanok maradjanak”.

 19. Doktorandusz said

  Végülis mi az igazság Mészáros szegedi védésével? Először nagyon ünnepelt, most meg egyre szűkszavúbb. Babonából vagy van konkrét oka a szótlanságra?

 20. Szegedi Kolléga said

  Az az igazság, hogy nem lett volna szabad azt a védést megtartani, mert a doktori iskola tudta, hogy törvénytelen az eljárás. Ha nincs ez a blog, teljes titokban maradt volna, meg se lett volna hirdetve. De mivel mi itt ütöttük a vasat, feltették az utolsó pillanatban. Fried és Pál amúgy is keresztülverték volna, bármit mondunk is ott. Még a Kari Tanácson is megerősítették, ami másnap volt. De ez még nem a végső szó. Azóta a jogászaink is tanulmányozták a kormányrendeletet, amire sikerült itt helyben is felhívnunk a figyelmüket. Meg az egyetemi vezetőkét is. Ha nem akarnak ők is a rendőrségre járni, mint Szabó András…

  • MAB-illetékes said

   A tavalyi MAB-határozat világosan megmodja: “új disszertáció” védése a “régi témavezetővel”. Mert csak így törvényes. Erre Mészáros mit csinál? Beadja a régi szöveget új témavezetővel, ami duplán törvénytelen. Mert azon túl, hogy ugyanazt a témát nem lehet 2 éven belül kétszer benyújtani, mitől hihető, hogy a régi szöveget, amelyet már odaát is hárman vezettek, itt még egy negyedik is vezet, ráadásul olyan, aki a témához efyáltalán nem ért.

 21. MAB-ha-ha-ha said

  Pál és Róna-Tas hitelességét teljesen lerombolja az a tény, hogy Mészáros csalását, Szabó és Kulcsár-Szabó témavezetéslopását meg sem említik. Mintha az amúgy is több változatban létező és folyamatosan frissülő szabályzat állítólagos és nevetséges hiánya vezetett volna az IDI felfüggesztéséhez. A Kulcsár-Szabó klán ennyire hülyének nézi a magyar felsőoktatás szereplőit, vagy komolyan azt képzeli, hogy mident büntetlenül megtehet? A saját bűmüket ártatlan nyakába varrni és pellengérre állítani? Ne csodálkozzanak, ha ezek után egyre több olyan fórum van, ahol elmondják az igazat. Előbb a 168 órában, legutóbb a HVG-ben.

 22. tudományos kutató said

  A szegedi egyetemen, úgy látszik, nem csak mantrázzák a minőségbiztosítást, hanem gyakorolják is. Nagyon helyes. Rájuk is rossz fényt vetne, ha egy ilyen piti csalást átengednének. Nem győzünk csodálkozni Balázs Mihályon, aki egyszer már a sárga földig blamálta magát Szabó András opponenseként, most még ezt az útszéli primitívséget is bevállalja.
  Jót tesz ez Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus hírének? Hogy ilyen eszelős nyomulást fejt ki a menye, Hansági Ágnes és érdekköre?
  A tudományos hírnév szempontjából biztosan nem.

 23. Nyalogány II. said

  Hogy sikerült Pál Józsefnek és Róna tasnak úgy írni jelentést a doktori iskoláról, hogy meg sem említik benne a leghíresebb védést, Mészáros Mártonét?

 24. ancilla said

  Jó kérdés! Megválaszolása azonban meghaladja a kompetenciámat. A logikus válasz olyan cinizmust és/vagy tudatlanságot tételezne fel a szereplőkről, amelyet egyszerűen NEM AKAROK ELHINNI.
  Ennyire züllött lenne a mai felsőoktatés, azon belül a Szegedi Egyetem BTK-ja???

 25. ohrana said

  Tételezd fel nyugodtan: annyira.
  Ami pedig a Károlit illeti, ott a MI CÉGünk EMBEREI dirigálnak: az IMO-s Hermann, a szovjet exrendőr Kovács, no meg Kun Béla orosz unokája, a Miklós.
  A vérciki és agyilag vérgagyi Hansági azt hiszi, ő manipulálja ezeket, pedig nem! Ez a liba azt se tudja, ő a póráz melyik végén van!
  Nyugodjatok meg: a pórázt mi tartjuk a kezünkben meg a szovjetorosz szekció.
  Nem hallottatok arról, hogy a JOBBIKnak milyen jók a keleti (OROSZ) kapcsolatai? Mennyi olajdollárt utalnak nekik a Kremlből?
  Jaszno?
  Értve vagyok, kiscsibéim?

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: