Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The Master and his Murderers (A Mester és gyilkosai)

Posted by jhnnsclvn - január 23, 2011

“Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései

nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez,

amely láthatóvá lesz rajtunk.”

(Pál levele a rómaiakhoz 8.18.)


Mély fájdalommal tudatjuk

mindazokkal, akik szerették, tisztelték és

ismerték, hogy

Prof. Dr. Király Gyula

az orosz irodalom kutatója és a

Nemzetközi Dosztojevszkij Társaság

alapító tagja

2011. január 17-én, 83 éves korában

hirtelen, rövid betegség után elhunyt.

A megemlékezés 2011. Január 26-án,

16:00 órakor lesz a Kálvin téri

református templomban

(1091 Budapest, Kálvin tér 7).

Hamvairól a család gondoskodik.

Gyászolják:

Családja, Rokonsága,

Barátai, Tanítványai és Ismerősei

Szerző: Tanítvány


Király Gyula a magyar ruszisztika legnagyobb alakja, aki számos kiváló tanítványt nevelt. Igaz keresztyén, igaz magyar ember, Mester a szó legigazibb, bibliai értelmében, aki úgy vonzotta a tanítványokat maga köré, mint ama bibliai Mester. És mint Jézusnak, Király Gyulának is volt Júdása, nem is egy. És ezek a Júdások ugyanúgy a tanítványok közül kerültek ki, mint Jézus elárulója.

A Fő Júdás Király Gyula sokáig legjobbnak hitt magyarországi ruszista tanítványa, Kovács Árpád. Király Gyula hosszú ideig benne látta az utódját, azt hitte, tanítványa őszintén szereti és tiszteli őt. Pedig csak a Belügyminisztérium állította rá spicliként. Kovács Árpád így került a Rendőrtiszti Főiskoláról a mit sem sejtő Mester mellé az ELTÉ-re, és végezte feladatát. Az ottani belügyes hölgyekkel és urakkal (neveket most nem említek, de közismertek) karöltve olyan sikeresen fúrta Király Gyulát, hogy az sosem kapta kézhez Moszkvában megvédett nagydoktori értekezése oklevelét, mert ott is följelentették őt a háta mögött azzal, hogy politikailag megbízhatatlan. Ez igaz volt. Király sosem volt kommunista, sosem volt párttag, sosem hitt a vörös ideológában. De ezt épp Moszkvának nem kellett volna tudnia. Kovács azonban tudomásukra hozta, hogy szakmailag lenyomhassa őt, hogy a hátán felmászhasson a professzorságig, majd a tanszék élére, ahonnan kitette Királyt, mert docensként már 60 évesen nyugdíjba lehetett őt küldeni, a professzorsághoz meg kellett volna a Moszkvában megvédett nagydoktori honosítása. Kovácsnak kényelmes volt, hogy Moszkva orrolt Királyra, így pöffeszkedhetett tovább a Mester helyén. Pedig ha Király megkaphatta volna a professzori címet, még 10 évig maradhatott volna az ELTÉ-n, vagy akár élete végéig is. Kovács még akkor sem segített Királynak honosítani a nagydoktori címét, amikor a gorbacsovi peresztrojka idején az oroszok már rehabilitálták Királyt, és kérték a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy adják ki Király Gyulának a közel 20 éve visszatartott DSc fokozatot. Kulcsár-Szabó Ernő becsületére legyen mondva, hogy ő a moszkvaiak levelét továbbította Kovács Árpádnak, mint nyelvileg és hivatalból is illetékes kollégának, aki akkor az MTA Irodalomtudományi Bizottságának titkára volt. Itt lett volna az alkalom, hogy Kovács jóvátegye az árulását és meghálálja azt a sok segítséget, amit Mesterétől kapott. DE KOVÁCS NEM TETT SEMMIT. Igaz, Kulcsár-Szabó sem, de ő nem is volt annyival adósa a Mesternek, mint Kovács. Ő ugyanis nem volt orosz szakos. Király Gyula – elsősorban Kovács Árpádnak köszönhetően – úgy halt meg, hogy sohasem kapta meg a nagydoktori címet, az igazi professzorságot. Csak “tiszteletbeli” professzor lehetett, ami sem erkölcsi, sem anyagi megbecsüléssel nem járt. Kovács Árpád fokozatosan mindenhonnan kiszorította Mesterét, akinek szakmailag mindent köszönhet, az Akadémiáról, az ELTÉ-ről, végül a Nemzetközi Dosztojevszkij Társaságból, ahová Király vezette be őt, és mindenhol elfoglalta a helyét. Tudjuk, ez a specialitása: a mások által megalapított és felépített szervezetekbe, műhelyekbe, iskolákba beleülni, és az alapítókat kisöpörni onnan. A Károlin is ezt a szerepet játszotta el.

Király Gyula későn ismerte fel Kovács Árpád vele szembeni árulását, de felismerte. Ő volt az utolsó, akit a Károlin szeretett volna viszontlátni, hiszen Kovács oktatói, pedagógusi pályájának legnagyobb csalódása volt. De Szabó és Hansági idehozták Kovácsot, hogy innen is kiszorítsa Királyt. Már pusztán ezzel is szöget vert ez a két hóhér a Mester koporsójába.

Kovács Árpád volt Király Gyula legnagyobb emberi csalódása, de nem az utolsó.

Király Gyulának sok tanítványa lett híres, és a legtöbb lojális maradt hozzá, látogatta, tartotta vele a kapcsolatot, élvezte a vele való beszélgetés minden pillanatát. Király Gyula rövid beszélgetések alatt is nagyon sokat tudott adni. Ötletszikrákat, amik, ha gyúlékony közegre pattantak, lángra lobbantak. Zseniális volt, aki tanítványaiban teljesedett ki. Neki nem volt türelme végigvinni az ötleteit: nagyvonalúan elajándékozta valamennyit. És rengeteg ajándékoznivalója volt – nem fogyott ki az ötletekből soha.

Utolsó csalódása Hermann Zoltán volt.

Király Gyula, miután kiszorult az ELTÉ-ről, a Károli Református Egyetemen talált új otthonra, hallgatókra, kollégákra. Szilágyi Ferenccel és Huszár Ágnessel a Magyar Irodalomtudományi Intézet ősformátumának egyik alapítója volt. Nekünk az első és legnagyobb hatású tanárunk, akire mindig szeretettel emlékezünk, és akinek a bölcsessége mindig hiányozni fog. Nagy szerencsénk, hogy nekünk még rendes órarendi órákat tarthatott, noha a Károlin nincs és soha nem is volt ruszisztika. Mégis mennyi ismeretanyagot és mennyi (nemcsak lexikális) tudást kaptunk tőle!

Mikor egy másik kiváló ruszista tanítványa, Hima Gabriella a Károlira került és itt tanszékvezető lett, Királynak első dolga volt, hogy behozassa ide oktatónak – Hima segítségével – utolsó kedvenc ELTÉ-s ruszista tanítványát, Hermann Zoltánt. (Szilágyi Ferencet és Huszár Ágnest akkorra már a csendben a hatalom felé araszoló Szabó András – Hansági Ágnes karrierista páros eltávolította a reformátusok egyeteméről.) Hermann sokáig lojális volt Királyhoz. Őszintén felnézett rá, tisztelte, meghallgatta és megfogadta tanácsait, látogatta, emberként, barátként is igyekezett viszonozni a sok segítséget, amit kapott. Aztán amikor Kovács Árpád 2009 januárjában a Károlira került, szövetkezett vele – többek között a Mester ellen is. Segített a Szabó-Hansági hiénapárosnak őt az egyetemi életből végleg likvidálni. Fő-Júdás segédje lett. Ezt a csapást Király Gyula soha nem heverte ki. Élete végéig várta Hermannt egy beszélgetésre, de Hermann soha többé nem kereste fel őt. Eleinte ígérte, később már azt sem. Örült a koncnak, amit a rablóbandától kapott, és cserbenhagyta a Mestert. Ez volt az utolsó dőrdöfés Király szívébe.

Király Gyula tanítványa volt a valaha szintén ruszista Kulin Ferenc is, aki viszont nem feledte el, mivel tartozik Királynak. Minden évben kötött vele – legalább egy szimbolikus – szerződést, amire Királynak olyan szüksége volt, mint a levegőre. Nem anyagilag szorult rá (úgyis, de ez mellékes): éreznie kellett, hogy szükség van rá, hogy még használni akarják az eszét, hogy tanítványok veszik körül, akik figyelnek rá, és akikre ő is figyel, hogy benne van az egyetemi élet vérkeringésében, hogy állandó párbeszédet folytat a szakmabeliekkel. Szüksége volt legalább egy hatodmagával megosztott íróasztalra, egy ugyanilyen arányban osztott komputerre, arra, hogy tartozik valahova. Legalább egy szemináriumi csoportja mindig volt, és Himától minden évben kapott egy-két előadást is. Kulin tudta, mint ahogy minden kollega tudta, tudnia kellett, hogy enélkül meghal. És Kulin életben akarta tartani őt még sokáig – mindnyájunk javára.

Király Gyula elemében érezte magát, mi pedig örültünk, ha láttuk. A boldog időnek a Duplaszabó diktatúra hatalomra jutása vetett véget. Szabó András sosem volt Király Gyula tanítványa. Feleségével együtt pocskondiázta, szenilis vénembernek nevezte, és alig várta, hogy kitegye a szűrét. Erre 2008 őszén jött el az alkalom, amikor Szabó Hansági segítségével megpuccsolta Kulint. Hansági rövid ideig tanítványa volt Király Gyulának, de olyan sikertelen volt a ruszisztikában és az orosz nyelvben (mint minden idegen nyelvben), hogy hamar kibukott onnan, épp Kovács Árpád buktatta ki. (Hansági akkor még nem volt Kulcsár-Szabóné, különben Kovács nem merte volna megbuktatni.)

Szabó András és Hansági 2008 őszétől már nem kötöttek szerződést Király Gyulával, de amikor a Mester ennek ellenére továbbra is bejárt (mi mást tehetett volna, ez volt az élete), átrendezték a szobákat, hogy 1/6 íróasztal se jusson neki, levédték jelszóval a komputereket, lecserélték a kulcsot, kizárták, és a portásokat figyelmeztették, hogy ne engedjék be őt az épületbe. És Hermann, aki közben lepaktált Kováccsal és a Duplaszabó diktatúra fő-fő kiszolgálója lett, nemcsak tűrte, hanem támogatta ezt a kiszorítást.

Ez Király Gyula számára a halálos ítéletet jelentette. Ő nem arra termett, hogy otthon, egyedül a négy fal között magányosan alkosson. Ő a tanításra, az állandó információcserére, a folyamatos kommunikációra született. Azzal, hogy ezt a lehetőséget elvették tőle, hogy elvágták a szellemi műhelytől, a kollégáktól, a tanítványoktól, azzal, hogy izolálták, megölték őt. És ilyen alávaló, megalázó módon.

Király Gyula élete a MESTER története:

akinek volt két Júdása és két hóhéra.

JÚDÁSOK:

KOVÁCS ÁRPÁD és HERMANN ZOLTÁN

HÓHÉROK

SZABÓ ANDRÁS és KULCSÁR-SZABÓ-HANSÁGI ÁGNES

Drága Mester, drága Gyula! Kapd meg odaát mindazt a dicsőséget és jóvátételt, amit itt a Földön elvettek Tőled!

48 hozzászólás to “The Master and his Murderers (A Mester és gyilkosai)”

 1. soli deo gloria said

  Szabó András áldozatai már temetőket töltenek meg. Amikor Szilágyi Ferenc, az alapító dékán megtört szíve megszűnt dobogni, Szabó szennyes mosollyal, diadalmas képpel jött-ment: látjátok, ott fekszik kiterítve.
  Meghalt az az ember, Szilágyi, aki mindig is tudta, fekismerte, micsoda feneketlen aljasság lakozik Szabóban (és feleségében, Petrőcziben, akinek a képét én a gyilkosok közé tartozónak gondolom).
  Szabó, miután becsempészte Hanságit 1997 őszén, aljasul puccsal megbuktatta Szilágyit és megtisztította a BTK-t a tisztességes református, jónevű kuitatóktól (Erdélyi István, Huszár Ágnes, Püspöki Nagy Péter) és behozta a Kulcsár-Szabó klán kültagjait.
  Király mindig is szálka volt a szemében. Szabó FELISMERI AZ EMBERI ÉS TUDÓSI NAGYSÁGOT, DÜHBE JÖN TŐLE, GYŰLÖLI ÉS ÜLDÖZI.
  Ez igaz az értelmi fogyatékos “kognitív teljesítményű” Hanságira is. Petrőczi pedig ott mantrázott a háttérben: “Király szenilis, Király az ELTÉ-nek se kell, politikailag is gyanús, a KGB embere volt…”.
  Az IMO-s Hermannt se felejtsük el: Király mindent megtett, hogy őt a Károlira hozza a Műcsarnokból, feleségét, Szilágyi Zsófiát is.
  Ezek a sötét gengszter szemetek, az ő sötét aljasságuk törte meg Király szívét, ebbe halt bele.
  A FERETEKRE SZÁLL AZ ÁLDOZAT VÉRE, TUDJÁTOK, GYILKOSOK!!!

  • Evita said

   Szerintem is ott lenne helye Petrőczi tanárnő képének is az árulók között. Hogy miket mondott Király tanár úrra, amikor meglátta! Nem írom le, mert kegyeletsértés lenne. Nem akarom mentegetni Szabó Andrást és Hansági tanárnőt, de szerintem Petrőczi is felelős azért, hoy Király tanár urat az utóbbi időben már be se engedték az épületbe sem. Én az utcán találkoztam vele a környéken, és nekem is elpanaszolta. Szabó Andrásról azt beszélik, hogy Papucsférj és hogy otthon Petrőczi tanárnő hordja a nadrágot. Ezek után azt is el tudom képzelni, hogy a tanár úr kizárása esetleg Petrőczi tanárnő ötlete lehetett.

  • komáromi csipkés györgy said

   Hát igen, nagy balgaság volt a Szabó András részéről, hogy felbontotta kellemes szerelmi kapcsolatát a jobb kezével a Petrőczi miatt! A jobb keze nem szülte volna neki azt a két idétlent, az Andriskát, meg az Évikét és rossz tanácsokat se adott volna neki.
   És ha végigmegy a Rádayn, most nem pukkadoznának, hogy itt járt a Petrőczi, majd leszaggatta a gatyát a segédkönyvtzárosról, merthogy az Évi nem bír azzal a rossz vérivel!
   Mindezt elkerülhetted volna, andris, ha maradsz a jobb kezeddel boldog és hosszú házasságban!

 2. sola scriptura said

  “Nincsen szívem félelmére nézni sírom fenekére…” Király Gyula a református szellemiség és erkölcsiség jegyében élte tündöklő életét.
  De ti, GYILKOSAI: Szabó, Hansági, Hermann, Kovács, Petrőczi: ti vajon halhatatlanok vagytok? Vagy annak érzitek magatokat?
  Vagy azt hallottátok a rendőrtiszti főiskolán vagy az IMO-n, hogy nincs túlvilág és csontmaterialisták vagytok?
  Meg fogtok állni a negy Bíró előtt és bűneitek előszámláltatnak…sok lesz az, mint homokszem a vízparton.
  De a legnagyobb bűn a LÉLEKGYILKOSSÁG. KIRÁLY GYULA, SZILÁGYI FERENC LELKÉT TI ÖLTÉTEK MEG!!
  NEM FÉLTEK, GYILKOSOK?
  FÉLJETEK NYUGODTAN, VAN MKIÉRT!

 3. dark side said

  Tegnap vasárnap volt, Szabó nyilván elzarándokolt a Hold utcába iszonyatos élete förtelmes párjával, Petrőczivel, hogy leborulva imádják OV kihűlt lábanyomát meg a Balog Zoliét.
  Nem féltek – mint már oly sokszor – attól, hogy rájuk szakad a templom teteje.
  Szabóék, akik Princz Gábor 8 milliós postabankos vérdíjáért pucolták ki a Károliról a tisztességes reformátusokat és hoztak be a szadeszes kádereket, NEM FÉLNEK AZ ISTENTŐL!
  De meg megtapasztaljűk az Ő sújtó kezét. Sokasodnak a sírok a temetőben, az áldozatok sírjai.

 4. ohrana said

  Petrőczi, a Mátyás utcai Putifárné savószínű szemeit legeltető a duzzadó…izmú fiúkon a Reviczky utcában és nyújtogatja sóvár kezeit a Ráday utcában a sánta könyvtárosok után, s jaj annak, aki nem menekül elég fürgén!
  120 kilós kitinpáncél borul rája!

 5. filológus said

  Január 17-én még egy nagy veszteség érte a magyar tudományosságot és a református értelmiséget. Meghalt Benkő Loránd akadémikus. Még egy nagy refeormátus, akit NEM HÍVTAK A KÁROLIRA, TANÍTVÁNYÁT, JUHÁSZ DEZSŐT KIFÚRTA AZ ALJAS SZABÓ ANDRÁS.
  Meddig merik a Reviczky utcában ezek református (?) bölcsészettudományi (???) karnak nevezni magukat, amikor semmihez nincs kevesebb közül, mint a magyar kálvinizmushoz, a protestáns hagyományokhoz és az erkölcsiséghez.
  VAN VISZONT: a spiclikhez, a STASI-hou, Princz Gáborhoz (8 millió Szabónak, ugyan miért?), Kulcsár-Szabó Ernő klánjához.
  Egy iratot köröznek református körökben, minden református értelmiségi aláírja, aki TILTAKOZIK A KÁROLIN FOLYÓ SZENNYES, CINIKUS ÜGYLETEK ELLEN ÉS ELHATÁROLÓDIK bALLÁTÓL, SZABÓÓL, HANSÁGITÓL ÉS A BANDÁTÓL.
  ÍRJÁTOK ALÁ, TESTVÉREK!

 6. Tanítvány said

  A fotóról Király Gyula bennünket néz: a gyászolókat és a gyilkosokat. Hogy tudsz ezzel a képpel szembenézni, Kovács? És Te, Hermann? Téged várt, az utolsó percig, mert nem akarta elhinni, hogy Te is elárultad. Remélte, hogy meg tudod magyarázni a megmagyarázhatatlant. Persze ez olyan remény volt, amit az angolok úgy hívnak: hope against hope. Tudta, hogy beálltál a Júdások közé!

 7. grammaticus said

  Szabóra nem lehet mondani, hogy NINCS MINŐSÉGÉRZÉKE. vAN! ÉS DÜHBE JÖN TŐLE. Ezért üldöz mindent és mindenkit, aki és ami értékes.
  Ezért üldözte el Tolcsvai Nagy Gábort, aki tényleg református volt és már akadémiai levelező tzag. Olyan megalázó módon üldözte el, hogy Tolcsvai azóta kÁROLI ELLENSÉGE LETT.
  De Szabónak és Ballának nyelvészként ki kell? Honti, az uralista, aki Udinéban keresi gennyesre magát euróban.
  Most pedig Fóris Ágota, aki arany menórával a nyakában vezeti a magyar nyelvtudományi tanszéket magyar szakos végzettság nélkül!
  Ez a Kűroli szintje, ez Szabó, Hansági, Balla szintje!

 8. Tetemrehívás said

  A képről az arc vádlón néz a gyilkosokra. Meg mer-e jelenni a Kálvin téri templomban az áruló Kovács, Hermann, a tömeggyilkos Szabó András és Hansági Ágnes (ők a szó szoros értelmében ölik a lelkeket, kollégáik szakmai hírét, sorozatos “Rufmord”-okat hajtanak rajtuk végre)? Ők azok, akik Király Gyulától elvették a levegőt, az életteret. Nem félnek attól, hogy a halott ott a templomban, miközben álszenten úgy tesznek, mintha gyászolnák őt, leleplezi őket?

  • régi kolléga said

   Én megdöbbenve hallottam azokat a rágalmakat, amellyekkel Hansági, Szabó András és PPetrőczi illette az 1998-ban eltávolított derék református kollégákat: Erdélyi Istvánt, Beke Albertet, Huszár Ágnest. Felajánlottam nekik, hogy egy rágalmazási perben tanúként fellépek: elmondom, miket állítottak róluk Hansági, Szabó, Petrőczi.
   De ők csak annyit mondtak: annyira csalódottak, hogy nem is akarnak foglalkozni ezekkel az aljas személyekkel.
   Ma is fenntartom ajánlatomat: elmegyek tanúnak a rágalmazási perben!
   Legyen már vége ennek a lélekgyilkosságnak a Károlin!

   • Judge said

    Lesz ilyen per. Csak még gyűjtjük a dokumentumokat, a megzsarolt hallgatókkal aláíratott hamis nyilatkozatokat, Hansági és Szabó András utasítására. Állítólag ezek ketten megint jelentkeztek hamis tanúnak is. Súlyos tények és dokumentumok szólnak ellenük.

  • prudens said

   Szóval szép bensőséges ünnepség lesz a Kálvin téri templomban: csak az igazi TANÍTVÁNYOK lesznek ott. Akik mindig kuncsorogtak, kértek, nem jönnek el. Mit is várhatnának egy halottól.
   Akik kaptak tőle, lélekben, jellem,ben, tudásban: MI OTT LESZÜNK, BARÁTOM.
   Ami pedig GYILKOSAIT illeti: Szabó, Kovács, Hermann, Hansági, Petrőczi annyit mondanak a maguk veretes stíusában a Reviczky u. 4-ben:
   “Na, ez is megdöglött!”
   Ez ugyanis a keresztyén stílus a Károli berkeiben!

 9. Vörös ügynöktriász said

  Mit keres a belügyes Kovács ezen az egyetemen? Miért jött ide, ki vette fel őt? király Gyulának még itt se hagyott békét? Előle menekült ide, ahol úgy érezte, jó református emberek között van, a sajátjai között, de a szadeszesek és rendőrök ide is követték. Kovács addig nem nyugodott, míg innen is el nem üldözte a Mesterét! Most már megnyugodhat: halálba üldözte.

  • ohrana said

   Veszprémben barátkoztak össze Szabó és Kovács. Similis simile… alapon megtetszettek egymásnak, így aztán Szabó hozta a haverját is a nagyon alacsony szintű Pannon Egyetemről: ahol Szitár Katalin a magyar irodalmi tanszék vezetője???!!! Ott van az IMO-s felesége, a Szilágyi Zsófia is.
   A Pannon Egyetemnél már csak egy mélyebben fekvő van: a Károli, itt találkoztak a régi barátok, na meg az IMO-s.

 10. animus said

  Nem jelennek meg! Mint ahogy csak Balla Péter volt ott Szilágyi búcsúztatóján a Szabadság téri tempélomban, de ő is csak azért, mert a házban lakott, és Zsuzsa néni addig nem tálalta fel a húslevest, amíg Lóri bácsi be nem fejezte a búcsúztatást.
  Barátom, neked még mindig illúzióid vannak ezekkel kapcsolatban!
  Tisztesség, vagy annak híján: KÉPMUTATÁS legalább? Ugyan: aki meghalt, az őket nem érdekli.
  Nem lesznek ott, sőt, mi több, nem is gondolnak Király Gyulára.
  Legyőztük ezt is: ez van a tompa agyukban.

  • Tetemrehívás said

   Szabóval, Petrőczivel és Hanságival kapcsolatban igazad lehet, ők nem lesznek ott, és elégtétellel gondolnak arra, hogy sikerült elpusztítani Királyt az izolálási stratégiával. Kovácsnak elvileg ott kell lennie. Senki nem köszönhet annyit Királynak, mint ő. A tudást, a nemzetközi kapcsolatokat, a zseniális gondolatokat, hoy Kovács a rendőtisztiről indulva lett valaki az irodalomtudományban – ez Király érdeme. Más kérdés, hogy Kovácsról már mindenki tudja, hogy bánt el a Mesterrel. Elsősorban a család. Ha Kovács nem megy oda, talán olyasmit fog érezni, amit még soha: lelkifuralást. Ha odamegy, kockáztatja, hogy jobb esetben leköpik, rosszabb esetben meglincselik. De még az is lehet, hogy a halott magával rántja…

   • animus said

    Hát igen, a “tetemrehívás” régi helyzete. Mi mindenképpen ott leszünk, TANÚK LESZÜNK, akármi legyen is.

  • Tetemrehívás said

   Hermannak pláne ott kell lennie, hiszen ő megígérte a halottnak, hogy meglátogatja, amíg még élt. Legalább utólag teljesítenie kell, és a hamvaknál elsuttognia valamiféle megkésett bocsánatkérdést. Egyébként az összes Júdás közül egyedül Hermannról tudom feltételezni, hogy emberi érzései vannak, és talán még a megbánás szikrái is láthatók lesznek rajta, ha odajön.

   • Black Glasses said

    Nem lesznek láthatók, még ha lesznek is. Már régóta sötét szemüveget hord, hogy ne lehessen a szemébe nézni, és mert már ő sem bír szembenézni önmagával. Most meg aztán végképp nem, hogy cserbenhagyta a Mestert és sokszorosan megszegte a neki tett ígéreteket.

 11. ancilla said

  Pedig akár félhetnének is. A bűnösök megbűnhődnek: az áldozatok panasza a Mindenható trónusánál hangzik.
  Becstelenek voltatok, Szabó, Hansági, Kovács, Petrőczi, Hermann! Mindenki tudja rólatok. Az áldozatok: Szilágyi, Király Gyula szenvedése rátok száll.
  Meg fogtok bűnhődni, gyalázatos farizeusok!

  • Tanítvány said

   Meg fognak bűnhődni, mert ez a Mester akarata is. Élete utolsó másfél évében leírt mindent, amit Kovácsról tudott. A Kovács-leleplezésen dolgozott akkor is, amikor a halál érte. A hagyatékot feldolgozzuk és publikáljuk. Van mitől rettegnie Kovácsnak, mert sötét múltjába mindenki beleláthat. Király Gyula nagyon sokat tudott. És ezt a tudást át akarta, át akarja adni. Szellemi végrendelete bennünket, tanítványokat, kötelez.

 12. Geneva said

  Mért zavarta ezeket a kegyetlen embereket, hogy Gyula bácsi esténként bejött beszélgetni és internetezni. Már az is fájt nekik, hogy szerették őta tanítványok, és találkozni akartak vele? Miért ilyen rettenetesen irigyek? Ha már tőlük nem tanulhatunk semmit, legalább hagynák azokat tanítani, akiktől tanlhatnánk. Ha csak belőlük fog állna tanári kar, akkor itt még kevesebbet tanulunk, mint a gimiben. Ott sokkal jobb tanáraink voltak, mint ezek.

  • S/X said

   Egyszer hallottam, amikor Hansági azt mondta Krisztának, hogy ha jön Király Gyula, ne engedje fénymásolni, mondja azt, hogy rossz a másoló. Másnap meg azt a pletykát terjesztette el valaki, hogy Gyula bácsi az este elrontotta a másolót, azért rossz.

   • Márcselló said

    Vajon ki terjeszthette, ha nem maga Hansági tanárnő? Ha tényleg rossz volt a másoló, akkor sem azt mondta hogy rossz, hanem hogy Király Gyula elrontotta, nem szabad hagyni esténként itt garázdálkodni az öreget.

   • Saca said

    Gyula bácsi tényleg nem értett a technikához. Az internetezésnél is sokszor segítettem neki. De a másolót nem ronthatta el, egyszerűen azért, mert semmihez sem volt kulcsa. Láttam a folyosón várakozni, nem tudott bemenni a szobákba sem, csak ha valamelyik tanár beengedte. Szerintem csak azért fogtak rá minden ilyesmit, hogy legyen ürügy kizárni őt.

   • Perle said

    Az álnok kígyó! Ez a sátáni némber, ez a született rágalmazó senkit sem kímélt, még szegény Gyulát sem.

   • Márcselló said

    Gyula bácsi volt az általános bűnbak minden technikai hibáért. Hansági és Petrőczi kórusban szidták az öreget, már nem tudom, hogy a computert vagy a fénymásolót varrták éppen a nyakába, amit állítólag az éjszaka elrontott, amikor Szabó András halkan, de fenyegetően azt sziszegte, hogy “már nem sokáig”. Aztán hamarosan el is tűnt az öreg…

   • Csöncsön said

    Nem biztos, hogy Hansági tanárnő fogta rá. Lehet, hogy Kriszta volt a húnyó. Ő használta a gépet utoljára, de úgy gondolta, egyszerűbb ráfogni az öregre, akiről mindenki tudta, hogy este járt be leginkább. Kriszta szeretett tökéletesnek, hibátlannak látszani, ez is hozzátartozott a megfelelési kényszeréhez. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy Hansági tanárnő nem biztos, hogy tudta az igazat, így hallotta Krisztától és így adta tovább.

   • S/X said

    Saját fülemmel hallottam, amikor Hansági azt mondta Krisztának, mondja azt, hogy rossz a gép, ne engedje Királyt másolni. És másnap azt terjesztették, hogy ő rontotta el. Vagyis lehet hogy el se romlott, csak azért rágalmazták, hogy kirúghassák.

   • Perle said

    Micsoda aljasság! Szegény Gyula nem akart semmit elrontani vagy elvenni, hanem adni azaz átadni akart, tudást, bölcsességet, tapasztalatot, az egyetemhez tartozónak akarta maát érezni. Akik ezt az érzést elvették tőle, azok ölték meg!

   • Saca said

    Gyula bácsi nem ronthatta el a másológépet, mert nem is kezelhette. Kriszta másolt neki, ha megkérte. Ezek szerint Kriszta megszegte Hansági tanárnő tilalmát. Emberségből tette. Mert Krisztáról biztos sok rosszat el lehet mondani, hallottam, hogy pénzért rendelésre hamisított okiratotkat, szakdolgozatokat, bármit, de azt nem, hogy ne lett volna segítőkész. Gyula bácsinak is segített, ha akkor még épp itt volt, mert Guyla bácsi bejárásai eléggé neccesek voltak, záróra tájban többnyire.

   • Sátáni Némber said

    Hanságit, ezt a testi és lelki nyomorékot, ezt az irigy, rosszindulatú ördögi szarkavarót ki kéne már végre vágni az egyetemről. Amíg ez ott van, ne papoljon Sepsi megújulásról, rendbetételről és becsületről.

   • Pszichiáter said

    Az a szerencsétlen nő beteg. Kívülálló számára ezek gonoszságnak tűnhetnek, de ő szenved a legjobban. Marcangolja őt az irigység, a kétség, a féltékenység, a becsvágy, a kisebbrendűségi érzés. Nem tehet mást, mint végrehajtja az őrült sugallatokat.

   • Spyware said

    Olvasom, mi folyik odaát a jogászoknál. Jó nekik. Itt még mindig Hansági fújja a passzátszelet, megint duplaszájjal, most Szabó András helyett Sepsi fúj vele együtt. Hogy tűr meg egy ilyen intrikust “egyetemünk kis közössége”, aki kémkedtette a hallgatóit meg a kollégáit más kollégái ellen? Aki halálba kergetett két professzort (Szigetit és Királyt) és kirúgott egyet (Himát, azt is akkor, amikor beteg volt, remélve, hogy ő is belehal). Honnan veszi a hatalmát ez a hazug, csaló, hamisító, intrikus proli? Figyeltetett, üldözött egy habilitált docenst, csapdát állított neki, és még az egyik kolléganője után is kémkedtetett, mert azt hitte, ennek a megfigyelt hab. docensnek a szeretője. Mért van ez a mocsok felbújtó még mindig itt?

 13. Fleur said

  Valami szépet olvastam odaát az egyik doktorandusz-kolléga blogján, gondoltam, megosztom veletek, mert számomra ez foglalja össze Király Gyula lényegét:

  “Mi az öregség? Korábban erre a kérdésre úgy válaszoltam magamban, hogy az öregség lényegében egy jelentésű a bölcsességgel. Úgy képzeltem el az öreg embereket, mint akik nagy titkok tudói, tele vannak ismeretekkel és tapasztalatokkal, és bölcsességüknél fogva az életet alapjában véve derűsen, mosolyogva, megnyugvással, szelíd józansággal, mindent belátva, ugyanakkor mindenre kíváncsian szemlélik. Az öreg emberek azok, akikhez el lehet zarándokolni a vitás kérdéseinkkel, ők azok, akik ízig-vérig ismerik az életet, és arcukat valami túlvilágról jövő fény koszorúzza.”

  Nem hiszem, hogy a kolléga Király Tanár úrra gondolt, már csak azért sem, mert olyan kollgáról van szó, aki Tanár úr egyik “sírásójának” elkötelezett híve. De számomra ez volt Király Gyula. Még a túlvilági fény is stimmel. Számomra több volt, mint bölcs, szent ember, mindig Zoszima sztarec jutott róla eszembe, míg magamat mellette egy másik Dosztoevszkij-hősnek éreztem: Aljosának.

  Köszönöm, Pontilyen, hogy ilyen pontosan definiáltad számomra Király Gyula lényét, még akkor is, ha nem annak szántad. (A spontán dolgaid sokkal jobbak, mint a tervezettek 🙂

  http://pontilyen.blog.hu/2011/01/10/oregseg_es_betegseg

  • filológus said

   Megnéztem Pontilyen blogját: hihetetlenül primitív, na és Reckl Amálé! Kik ezek a szerencsétlenek? Ők is a Károlin tanítanak?

   • ELTÉs said

    Pontilyen = BCs, az ELTÉ-re járt. Én nem nevezném primitívnek, inkább ütődöttnek. Itt legalábbis mindenki zakkantnak tartotta. Az ELTÉn nem futott volna be. KSZE sleppjéhez tartozott, de ilyen alak nálunk sose kaphatott volna ösztöndíjat. Úgy hallom, odaát az ösztöndíjárt, amit Hansági szerzett neki, mindent megcsinál. Nem rossz srác, csak naiv és megvezethető. Azt mondják, vele íratta meg Hansági Mészáros “értekezésének” első felét. BCs jól tud németül, MM meg sehogy. Valakinek el kellett olvasni néhány oldal német szakirodalmat és csinálni belőle egy magyar szöveget. Ezt tette BCs az ösztöndíjért: írt egy fél értekezést a bunkó Mészárosnak.

 14. Geneva said

  Számomra is ezt jelentette Király tanár úr. Valami hihetetlen bölcsességet. Mert lehet, hogy a szakmáról kezdett el beszélni, de aztán áttért politikára, élettapasztalatra, és olyan dolgokat mondott, amiket még soha senkitől nem hallottam. Volt benne derű és volt körülötte túlvilági fény is – glóriaféle. Én is azt hiszem, hogy szent ember volt, bár nem tudom, ki az a zoszima meg aljosa.

  Akik kizárták őt az egyetemről, nemcsak őt fosztották meg a mi társaságunktól, hanem minket is az övétől. És ezt nem pótolták semmivel.

 15. réti pipitér said

  Micsoda szentimentális nyavalygás ez! Bölcsesség, tudás? Ha ilyesmire vágytok, miért pont a Perdita utcába jöttetek? Láttátok Hansági, Petrőczi, Szabó András, az IMO-s Hermann pónemjét? És még mindig azt gondoljátok, hogy ez egy egyetem? Ha igen, ide valók vagytok, lepusztult agyúak, mint az úgynevezett tanáraitok.

 16. ohrana said

  Igazi bűnügyi nyilvántartóba való képek! Hermann fekete szemüvegben, mert már az IMO-n szóltak neki, ahol beszervezték, hogy ne nagyon mutogassa a szemét. Ott lett belőle alvóügynök, de azóta többször is felébresztették. Jelentett Hermann is Királyról, nemcsak Kovács.
  Szabó András pedig, amikor a Széchenyi Könyvtárban, akkor jelentgetett vígan. Tudjátok, kiről pl. H. J-ról, régi kollégiumi társáról, a szintén református régi magyarosról. Csak H. J. sokkal okosabb volt nála, és ez csípte Szabó szemét. Jelentgetett még Sz. G-ról is, ő is református, régi magyaros. Ő is különb Szabónál, de ez nem újdonság.
  Szóval ezek között a BESÚGÁS a közös nevező.

 17. Tanítvány said

  Ma délután 4-kor lesz a Mester búcsúszertartása a Kálvin téri templomban. Gyertek oda, és nézzetek mélyen a Júdások és hóhérok szemébe, ha oda mernének jönni. A Szabó-házaspár és Hansági, a hóhérok, garantáltan nem fognak megjelenni. De a Júdásoknak, Hermann-nak és Kovácsnak ott kell lenniük. Gyertek oda, és figyeljétek az arcukat. Hullatnak-e krokodilkönnyeket azért, akit elárultak?

 18. Ráchel lánya said

  A Júdások között lesz egy nőnemű is, Kovács-Júdás eszközembere, akivel Kovács Királyt a Nemzetközi Dosztojevszkij Társaság elnöki székéből kifúratta. Kovács (intim) bizalmasa, mellesleg egy híres akadémikus (fizikus) unokahúga, biztosan felismeritek feltűnően szűk homlokáról, ősanyai bozontjáról, orientális vonásairól:

  http://www.gyulakiraly.hu/index.php?content=fototar&lang_id=HU

 19. Tanítvány said

  Aki ilyen bensőséges, szép fotókat tud csinálni, aki ennyire közel állt a Mesterhez, hogyan árulhatta el? Hogy lehet, hogy segített őt kizárni az egyetemről? Ott ült a döntéshozók között, tanszékvezető, kari tancstag, az IDI titkára, miért nem tett semmit, hogy Gyula továbbra is bejárhasson az egyetemre, hogy szívhassa annak éltető levegőjét? Hogy állhatott be Király Gyula ellenségei közé? Miért nem tett semmit érte, azért, hogy meghosszabbíthassa az életét? Miért nem enyhítette, hanem inkább fokozta azt a megaláztatást, amiben az aljas Szabó és még aljasabb helyettese, hansági részesítette? Hogyan állhatott be segéd-Júdásnak a Fő-Júdás mellé?

  A többiek motivációját értem, és jellemüket ismerve, nem csodálkozom. De Hermannt nem értem. Hogy tud azzal a tudattal élni, hogy elárulta a Mestert? Aki bízott benne, akinek bejáratos volt a belső tereibe, akinek ismerte még a bankszámláját és a computeren tárolt jelszavait is? Hogy lehet áruló az, akiben ennyiben bíznak, mint őbenne? Megérte az, amit ezért Szabóéktól kapott?

  http://www.gyulakiraly.hu/index.php?content=fototar&fotok=fotok3

 20. Volt hallgató said

  Végre felkerült a honlapra a gyászjelentés. Na nem az egyetemire, de legalább a karira. Jó lett volna előbb, hogy időben értesüljünk róla, mert sokan szerettek volna még búcsút venni legzseniálisabb tanáruktól, de nem tudtak róla.

 21. ocseny csornije said

  Nagyon sötét lélekkel és pofával ültek a Júdások és rokonságuk (egyikük hozzátartozója fröccsöntött kék edzőcipőben)meg Sepsi, a jelenlegi dékánnő. Volt ott néhány tisztességes ember az egyetem részéről, Kulin (akit kétszer buktatott meg dékánként a gonosztevő Szabó András), Hima, akinek aljas módon felmondtak, állítólag azért, mert folyamatos betegállományban egyszer 3 napos késéssel adta le a táppénzpapírját. A munkaügyi perről tudósítunk, de a tárgyalások nyilvánosak, be lehet ülni bárkinek. (Balla Péter mb. rektor a munkaügyi pereken mindenképpen nyer, akkor is, ha az egyetem veszít, mert kisballa, a saját rokona, így akármilyen eredmény esetén szemét családját gazdagítja)
  A templomban néma csönd volt, a zsoltáréneklést ezek a mélyen vallásos tanárok (Sepsi mondta aznap este is a Kossuth Rádióban!) még csak nem is imitálták.
  A FŐGYILKOS SZABÓ ANDRÁS TÁVOL MARADT A GYÁSZISTENTISZTELETRŐL.
  Nem tette meg azt a kétperces utat sem ő, sem felesége, Petrőczi, aki állandóan “vén hülyének” titulálta szegény Királyt, és nem jelent meg VÉRESKEZŰ ÁGNES, Hansági, a Kulcsár-Szabó menye. Nem volt ott az APÓS, a hírhedt Nagykállói Schneider-Szabó Ernő sem, aki a szerint teszi föl vagy veszi le a rabbi-sapkát, hogy éppen milyen párt van kormányon: inkább nemzeti vagy inkább liberális. De nem ez a probléma vele, hanem hogy spicli volt, és sok ember sorsát döntötte és dönti el ma is. Jó, hogy távol maradt. És jó, hogy eljött egy igazi akadémikus, egy igazi református és igaz magyar ember: Szegedy-Maszák Mihály.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: