Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Patchwork university (Tővel-heggyel összehányt egyetem)

Posted by anonymanalyst - július 17, 2011

Tudós szerzőnk, Tóth Károly újabb posztja a Károli silány szakmai színvonala és erkölcsi züllöttsége, valamint  a magyarországi református egyház bűnei közötti összefüggéseket elemzi – történelmi távlatban. – A szerk.

 

Szerző: Tóth Károly

Ha a magyar viszonyokra alkalmazzuk a neves német protestáns teológus, Friedrich Wilhelm Graf elemzését (Kirchendämmerung. Wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen.[Egyházak alkonya, Hogyan játsszák el egyházak a bizalmunkat] 2011, München, Beck Verlag.) a mai egyházak „bűneiről”, sok mindent megérthetünk általa a Károli történetéből és mai helyzetéből.

Amikor 1993-ban Benda Kálmán akadémikus, dr. Hegedűs Lóránt dunamelléki püspök, Barátossy Jenő főgondnok és néhány professzor (Erdélyi István, Magay Tamás, Szilágyi Ferenc) a Károli Gáspár Református Egyetem megalapítása mellett döntöttek, alapvetően politikai megfontolások befolyásolták őket. Úgy vélték, hogy az MDF többségű parlament megszavazza, hogy a már ígéretesen működő katolikus egyetem mellett a hívek számát tekintve második magyarországi egyház  is kapjon egyetemalapítási lehetőséget. Ezzel a budapesti teológia is megszilárdítja pozícióját egyetemi karként. Akkoriban már előrevetette árnyékát a felsőoktatási intézmények összevonása, „integrációja”, ezt a következő kormány meg is valósította. A reformátusok a maguk javára akarták fordítani azt, amit úgyis kénytelenek lesznek megtenni. Ez racionális gondolat volt. Megvalósítása viszont katasztrofálisan sikerült. Ennek fő okait a következőkben látom:

A magyar református egyházon belül  megfigyelhető önemésztő széthúzás bábáskodott az egyetem születésénél.

A teológia nem értett egyet az egyetemmé fejlesztés koncepciójával. Nem győzte meg őket az érvelés, hogy az „egykarú egyetemnek” nincs jövője. A teológiai kar vezető oktatói és az egyetemalapítást küldetésének tekintő Hegedűs püspök közötti ellentét egyre éleződött. De nem támogatták az egyetemalapítás gondolatát a tekintélyes református értelmiségiek sem. Ritoók professzor, Kósa akadémikus, sőt Szabó András is nyilvánossá tették szkeptikus álláspontjukat. (Szabó András a sikeres alapítás után felkapaszkodott a hajóra, hozta feleségét, Petrőczi Évát is, és másfél évtized alatt fatális szerepet játszott a szakmai és erkölcsi színvonal lezüllesztésében.)

A teológiai kar semmiféle együttműködési készséget nem mutatott az egyetem koncepciójának kidolgozásában. Így a bölcsészettudományi kar azzal a vérszegény „programmal” indult, hogy pedagógusokat (magyar, történelem, angol szakos tanárokat) kíván képezni a református iskolák számára. A japán szak megindítása Benda ötlete volt, úgy vélte, az erősödő kereskedelmi kapcsolatok Japánnal szükségletet teremtenek a nyelvet és kultúrát beszélő szakemberek iránt. A holland szak indítását a meglevő egyházi kapcsolatokkal indokolták, cinikusabb változatban: kunyerálni akartak – pénzt, berendezést, ösztöndíjakat – a holland testvérektől.

Az egyetem megalapításának koncepciótlan volta az egyháznak, és a budapesti teológiának azt a jellegzetességét hozza felszínre, amelyet Graf a tudománytól  való eltávolodásnak nevez. Az együttműködés az oktatás tartalmában és céljában létrehozhatott volna egy színvonalas és mindkét fél számára gyümölcsöző integrációt. Létrejöhetett volna mindenekelőtt egy mindkét kar oktatását kiszolgáló és önálló értékteremtésre alkalmas filozófiai tudományos műhely. Ennek mind a mai napig csíráját sem látjuk. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karának barbár tudománytalanságára jellemző, hogy fő filozófiaprofesszora, Pethő Sándor a magyar felsőoktatás háryjánosaként híresült el összehazudott tudományos (?) életművével. És ez hiteltelen ember koordinálja a filozófiaoktatást mindkét karon – a HTK-n és a BTK-n is!

A tővel-heggyel összehányt egyetemi koncepció másként is megbosszulta magát.  A nagykőrösi tannítóképző integrálása logikusnak tűnt, a két kar lefedte volna a közoktatás egész vertikumát. A baj csak az volt, hogy a református iskolák – mindenekelőtt a Lónyay és a Baár-Madas – nem tartottak igényt a református egyetem végzett hallgatóira, még iskolai gyakorlatra is csak nagyon keveseknek biztosítottak lehetőséget.

A református egyetem mint oktatási intézmény hiteltelenségéhez hozzájárult a Graf által főbűnként említett antidemokratizmusa is, amely a vezetők kiválasztásában nyilvánul meg.  A döntéshozataloknak semmi köze nincs a tudományos hitelességhez, sem az emberi kvalitásokhoz, a hallgatói képviselők cinikus korrumpálásával mennek végbe. Ugyanez vonatkozik a  Károli profiljának módosítására is. Mi indokolja tartalmilag egy Gulágkutató Intézet létrehozását egy református egyetemen belül? Csak az, hogy a Károli vezetői és a fenntartó úgy vélik, hogy annak vezetője, Kun Miklós (Kun Béla unokája) Orbán Viktor „történelmi tanácsadója”.  A fenntartó és a vezetőség már jóval a Fidesz választási győzelme előtt bebiztosította magát a kollégái által „tudós kaméleon”-nak nevezett Kun alkalmazásával.

A Károli Gáspár Református Egyetem napjainkra a tartalmi színvonaltalanság és vezetőinek erkölcsi züllöttsége miatt a megszűnés közelébe került. A MAB az 1990-es években alapított két új kar mindegyikén megszüntette a doktori iskola működését. Hogy ez így történt, abban a vezetők és vezető oktatók: Balla Péter, Pethő Sándor, Szabó András, Hansági Ágnes és Petrőczi Éva végtelen becstelensége és ostobasága játszotta a főszerepet. Ehhez járult még a Grafnál önelégültségnek nevezett tulajdonságuk, hogy mélységesen lenézik és lebecsülik a tudományos és társadalmi környezetet, azon belül a MABot. Azt feltételezik, hogy ez a tudományos testület nem képes átlátni primitív csalásaikon és zsarolásaikon (lásd Mészáros-ügy), vagy ha mégis, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus ráveszi őket arra, hogy menye, Hansági Ágnes munkahelye kedvéért minden létező szabályukat áthágják.

A Károli Gáspár Református Egyetemnek nincsen jövőképe, mint ahogyan nincsen jövője sem.

Max Weber így ír: „A kálvinisták társadalmi munkája a világban csupán olyan munka, melyet „in majorem gloriam Dei” végeznek. Ilyen jellegű tehát a hivatásos munka is, mely az összesség evilági életének szoltálatában áll.”  (A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. 1982, Gondolat, 141. l.)

A Károli vezetői végtelen ostobaságukban és erkölcsi züllöttségükben csak a saját partikuláris érdeküket nézve cselekedtek. Ezért nincsen értéke annak az intézménynek, melyet létrehoztak és nincsen rajta áldás sem. Vegyétek komolyan: ”Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők…” (Zsolt 127,1)

63 hozzászólás to “Patchwork university (Tővel-heggyel összehányt egyetem)”

 1. Rector said

  Ha a Károli túl akarja élni azt a szörnyűséget, amibe keverte magát, azonnal ki kell hajigálnia a legsúlyosabb ballasztokat, Ballát, Szabót, Hanságit, Mészárost. Vagy a rokonok, vagy az egyetem. A rokonok ott tartásában csak a rokonok érdekeltek. Szét kell zúzni a családi maffiákat.

  Intézkedési terv:
  1.Legeslegelsősorban a Kulcsár-Szabó klikket kell felszámolni. Sátáni némbert úgy kivágni onnan, hogy egyenesen Szegedig repüljön: Pál, Fried, Balázs Mihály és Klukovits karjaiba. Mészárost már ki se kell rúgni, magától repül utána.
  2. Petrőczit azonnal nyugdíjazni.
  3. Szabó Andrást lehelyezni Nagykőrösre, ha nem akarnak fegyelmi eljárást indítani ellene, amire bőven volna ok.
  4. Ballát nem elég kirúgni, annak a gátlástalan gazembernek börtönben a helye.
  5. Pethő esetét kivizsgálni, egyetemi tanári pályázatát bekérni, és az abban feltüntetett adatokat ellenőrizni.

  Ez a minimális intézkedés ahhoz, hogy a Károli kiemelhesse a fejét abból a mocsokból, amelybe a fentebb néven nevezettek rángatták.

 2. vidéki kolléga said

  Attól tartok, a tisztelt fenntartó most se fogja fel, ahogy eddig sem, hogy így nem mehet tovább.
  A Károli a magyar felsőoktatás legzüllöttebb, legmegvetettebb intézménye. Kutató egyetemek doktori iskoláiban a Károli kiadványait elemzik, mint az ANTITUDOMÁNYOSSÁG LEGSZÖRNYŰBB PRODUKTUMAIT. Szabó András MTA doktori értekezése igazi sláger.
  De Petrőczi komparatív elemzése Pope-ról és Csokonairól a Fürtrablás kapcsán, ahol megállapítja? Csokonaié jobb, mert “eperízt érez a szájában”. Bulimiások kedvencei!
  Hansági Ágnes Márai-elemzéseit főleg a nyelvészek kedvelik: amikor egy személybe helyezi az illokúciót és a perlokúciót!
  Mások Herman Zoltán életművét elemzik, és azon csodálkoznak, hogy adhatják ki a református egyetemen Hermannak azokat az írásait, amelyben a legundorítóbb nemi perverziókkal vádolja a legtisztább életű, kimagasló erkölcsiségű kálvinista költőket. Miért ír Csokonai esetében onanizációs kényszerről, Aranynál pedig arról, hogy azért jelenik meg egyik balladájában a kutya jelentésű “eb” szó, mert az orosz jabity ‘b@szni’ ige jutott a költő eszébe, aki, mellesleg, kimutatható módon egyáltalán nem tudott oroszul.
  Hermann olyan, mint Móricka, mindenről az jut eszébe, undorító onanizáló látomásait pedig tudományos disszertációként fogadta el Kulcsár-Szabó Ernő. Azóta pedig csak folytatja az önkielégítést és egyre több pénzt, kitüntetést kap érte a KSZE klántól.
  Ennek az idióta cirkusznak a figyelése egy ideig még szórakoztató is lehet, de most már a MABnak végleg elege van belőle.
  Nem is tehet mást.
  A bunkó csalásaikkal “Mészáros itt, Mészáros ott”, de mindenütt PhD-t kap, végleg betelt a pohár.

  • réti pipitér said

   Persze lehet, hogy most, amikor a református egyház dögivel vesz át önkormányzati iskolákat, hogy ott is leszopják az állami lóvét, nagy szükség lesz a Károlin végzett, kitűnően képzett, erkölcsös életű és példamutató tanárokra.
   Akik Hanságitól, Szabó Andrástól, Mészárostól és Petrőczitől kapták a tudást és az erkölcsöt.

 3. tudományos kutató said

  Véget kell vetni ennek a botránynak! A Károli az állami támogatást nevetséges bohóckodásokra fordítja és becsapja a fiatalokat és szüleiket. Több év ott tartózkodás után – ha közben nem szoknak rá a drogra, mivel Szabó András zsíros provízióért a Mikszáth téri drogpiac árusítóhelyévé züllesztette a Reviczky utcai épületet értéktelen diplomákkal hagyják el az egyetemet. Senki nem alkalmazza őket, mert tudatlanok a szerencsétlenek!
  De milyen oktatóik voltak? Szabó András, Petrőczi, Hansági, az erotomán Herman, Hidán Csaba, a nyilazóbajnok, a történelemdiplomával nem rendelkező Csoma és Szilasi, a magyar szakos diploma nélkül tanszéket vezető Fóris Ágota.
  Az államtitkár asszonyhoz és a MABhoz fordulunk: szüntessék meg a Károlit, a magyar felsőoktatás szégyenét!!!!

 4. Koifeus said

  10 és fél évvel ezelőtt Bölcskei 9 professzorral és akadémikussal megtámadtatta Hegedűs professzor művét, a Károlit. Kósa, Ritoók, Szegedy-Mazsák és társai akkor többek között ezt írták a Zsinatnak:

  “Tudják-e, hogy a gazdasági krízisek, botrányok menetrendszerűen jönnek majd újra? A rossz légkör, amitől a MAB határozat óvott, állandósulni fog. Stagnálás, vegetálás, sőt reménytelen leépülési folyamat következ­het. Az elbocsátások, rögtönzött átszervezések riasztóan hatnak, s tovább nehezítik komoly tudósok, alkalmas tanárok, nagy egyéni­ségek megnyerését. Ki meri ezután egzisztenciáját kockára tenni egy ilyen kiszámíthatatlan intézményben?”

  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/06/04/bolcskei-contra-bolcskei-bolcskei-ongolja/

  Most, hogy akadémikust üldöztek el, professzort rúgtak ki, dékánokat jelentettek fel a rendőrségen, a Károli jelenlegi fenntartója, Bölcskei, saját sötét vízióját is felülmúlta. Bebizonyította, hogy sokkal rosszabb gazdája ennek az egyetemnek, mint az általa megtámadott Hegedűs püspök volt. És ezt pont annak mindenre alkalmatlan, sötétés aljas veje által bizonyította be. Ezt a vőt Hegedűs püspök soha nem tette volna a Károli élére. 🙂

  • Rokonok said

   A rokonok igazán ismerik egymást. Ahogy Hegedűs püspök sosem tette volna meg a retardált vejét rektornak, Szabó püspök se tette volna meg a sógorát dékánnak. Ha valaki tudja róla, hogy mennyire alattomos, hát az éppen Szabó püspök. Mielőtt püspökké válastották volna, Andriska mindenütt fúra, mószerolta. Aztán, mikor püspök lett, rohant a beiktatására, és mindenkinek azt mesélte, milyen közel állnak egymáshoz. És amikor Szabó püspök nem vette az adást, Szabó András bosszúból átállt Bölcskeihez, és minden infót kiadott a sógoráról.

   • hajnalka said

    Petrőczi minősíthetetlen szavakat mondott Szabó püspökről, a sógoráról annak kapcsán, hogy az nem engedte meg nekik, hogy az autójukkal beálljanak a Ráday u. 28. udvarára.

 5. prudens said

  Ennél jobban jóslat még nem vált be!
  A legborzasztóbb az egészben, hogy Bölcskei önszántából BETELJESÍTETTE a Kasszandra-jóslat legsötétebb elemeit. N. B. úgy emlékszem, hogy az akkori főgondnok, dr. (egyetemi doktor) Kálmán Attila is aláírta ezt a figyelmeztetést az akadémikusok mellett.
  A mostani főgondnok, dr. (egyetemi doktor) Huszár Pál vajon miért nem formál véleményt a Károliról? Nyugalmazott tanárként és megyei vezető szakfelügyelőként sok közoktatási tapasztalata van, ezek jó része nyilván alkalmas arra, hogy egy felsőoktatási intézmény diszfunkcionális működéséről véleményt formáljon.
  Huszár Pált nem érdekli, hogy a Károli csúfos bukása az ő főgondnoki időszakára esik?
  Miért nem figyelmezteti Bölcskeit?

 6. Hérosztratosz said

  Így hívták azt az epheszoszi görögöt, aki bőszült irígységében Kr. e. 356-ban felgyújtotta Artemisz istennő mindenki által csodált templomát. Az eszelős nagyravágyás példája lett Hérosztratosz, aki tehetségtelenségében nem képes alkotni, ezért gyűlöletében rombol.
  A Károlinak több Hérosztratosza is akadt: Balla, aki egyenesen saját apósa, Hegedűs püspök alkotását kívánja sárba tiporni, na és Bölcskei püspök, róla aztán már azt se tudjuk, hogy az idiotizmusát vagy az aljasságát csodáljuk jobban.

  • Hátulról lesből támadó said

   A leggusztustalanabb hatalmi harcot a tehetségtelen és jellemtelen Szabó András produkálta. Már 1998-ban hátba támadta Kulint. 10 év múlva megismételte ezt a gyanútlan Kulinnal szemben. Szabó ngy tehetsége a gyanú és az óvatosság elaltatása a megpuccsolandónál. Mikor már az bízni kezd benne, akkor döfi le. Természetesen hátulról.

   • Ágnesasszony said

    Ne feledkezzünk meg szövetségeséről, a nagyhatalmú MENYről sem. A Duplaszabók olyan támadást indítottak a Károli ellen, amit addig még senki, soha. A mögöttük álló mégnagyhatalúbb APÓS ugyanis elérkezettnek látta a pillanatoit a Károli megszállására. Az összes kontraszelektált idiótáját itt akarta álláshoz vagy legalább doktori ösztöndíjhoz juttatni.

 7. filológus said

  Egyetértek, az bölcskar igazi Hérosztratosza Szabó András. Tele van kisebbrendúségi érzéssel szülei gyerekkorában altaszították maguktól, megvalósult az Ős(bizalom meg)törés(e) (Bálint Mihály). Súlyosan sérült ember. Előnytelen külseje és bőrbetegsége tovább fokozták állandó diszkomfort érzését. Igazán sátáni dimenziókat azonban csak akkor kezdett ölteni, mikor feleségül vette a vidéki cemende Petrőczi/Ludvig Évát. Vele morbid double-bind kapcsolatban él.Petrőczi egyrészt hergeli Szabót mások ellen, másrészt aláássa önbizalmát. Mások előtt cukkolja, utal impotenciájára, arra, hogy gyakorlatilag nem beszél nyelveket (míg ő kora gyermekkorától kezdve számtalant), nehezen fogalmaz: “mire Andrisom megfogalmaz egy mondatot, én készen vagyok egy verseskötettel”.
  Szabó ambivalens kapcsolata feleségével és annak első házasságából származó lányaival feneketlen gyűlöletet generál benne az egész világ ellen, legfőképpen pedig a jó külsejű, tehetséges és sikeres pályatársak ellen. Ebben szövetségesre talált a szintén aberrált Hansági Ágnesben, akit 1997-ben ő hozott az egyetemre.
  Akit magánál különbnek érez, arra lesújt. Ez magyarázza, hogy Kulint kétszer is megpuccsolta. Szilágyit megbuktatta, a halálba kergette. Gyilkos kéjjel rugatta ki 1998-ban becsületes, református kollégáit, s boldogan tett ellenük hamis tanúvallomásokat. Király Gyula halálában Petrőczivel társtettes volt. Ők cukkolták fel Ballát Bolyki János ellen, melynek következménye a HTK leghitelesebb professzorának szörnyű halála lett.

  • komáromi csipkés györgy said

   A “vidéki cemende” túlságosan finom, hogy azt ne mondjam, biedermeier kifejezés arra az ordenáré ordas k@vára, aki Ludvig/Petrőczi volt szegedi kollegista korában. Beszéltem néhány szerencsétlen hülyével, akik nem bírtak Ludvig erőszakosságának ellentállni, és beleestek abba a mérhetetlen hasadékba, amelyet “babiloni kapunak” nevezett a koleszfolklór. Valami anatómiai rendellenesség lehet ez a Ludvignál, talán a fehérmájúsága is ebből következik, hogy egyszerűen nem érzi meg a normál méretű férfit.
   Na ha egy ilyen gátlásos hülye esik bele a Petrőczi baradlabarlangjába, hát az jókora sokk lehet. Nyilván kasztrációs komplexusa fejlődött ki a Ludvigtól, ezért üldöz mindenkit, mint egy testet öltött impotens sátán.

   • ohranka said

    És még Petrőczi, aki babiloni kapujába próbál csalni boldog s boldogtalant (ha beleesik, garantáltan boldogtalan lesz az ott kapott fertőzések miatt) az interneten közzétett szakmai életrajzában még azt is feltünteti, hogy sokszor szerepel rádióban, televízióban interjúalanyként. Azt persze nem mondja el a parázna frájla, hogy hízelgéssel, fenyegetőzéssel, zsarolással veszi rá azokat, akik leülnek vele beszélgetni. Már az is büntetés, ha nézni kell a förtelmes pofáját és hallgatni a sok istenverte hazugságot arról, hogy ő az angol uralkodóház tagja, Thomas Mann rokona és leginkább: TUDÓS és KÖLTŐ.
    Leginkább pedig törzspáciens a nemibeteggondozóban.

 8. hajnalka said

  Ősszel már csak a drogdílerek mászkálnak a Reviczky utcában. Mindenki, akinek egy csöpp esze volt, már régen elhúzott jobb helyekre.

 9. réti pipitér said

  Emlékszem egy református tévéadásra: Kun Mikós ott állt a Ráday utca 28. dísztermében és néhány öreg papból álló hallgatóság előtt bejelentette, hogy a Károli Református Egyetem Közép-Európában először gulágkutató konferenciát rendezett. A püspökök képei majdnem leestek a falról.

 10. Csertis said

  Most Kun Miklós személyétől eltekintve én esküszöm nem értem mi a baj a gulágkutatással. Ez is – sajnos- a történelmünk egy szelete.

  • ohranka said

   A GULAG (Glavnoje Upravlenije Lagerej), mint orosz betűszó jól mutatja, elsősorban az orosz-szovjet történelem része. Voltak magyar lakói, ezekről írtak is, pl. Rózsa ezredes vagy Karig Sára, a kiváló műfordító, de NEM ELSŐSORBAN MAGYAR ÜGY.
   Kun Miklós azelőtt kremlinológós volt (a Kreml is a magyar történelem része?) és Bakunyinról, Buharinról publikált. Sokat írt és érdekesen, tévéműsorokat szerkesztett, sok újdonságot tudott elmondani, mert őt, mint Kun Béla unokáját a szovjet időben a Leninka olyan fondjaihoz engedték hozzá, mint senki mást. Mindig több lépéssel kollégái előtt járt. Rengeteg interjút csinált magas rangú emberekkel (Hruscsov fiával, Kaganoviccsal), akik nagyon érdekes dolgokat meséltek neki.
   DE: mi köze mindennek és Kun Béla unokájának a magyar protestantizmushoz????
   És mit keres a református egyetemen????

   • Csertis said

    Tudom mit jelent és azt is tudom, hogy nem kizárólag magyar ügy, de! ha úgy tekintünk erre az egészre, hogy a magyar történelem a VILÁGTÖRTÉNELEM egy része, (mert szerintem az, és lehet elkülönítetten szemlélni, de nem érdemes mivel így érthetetlenné válnak az összefüggések), szerintem igenis pozitív, hogy valaki, bárki foglalkozik ezzel. És most én itt szintén nem feltétlenül Kun Miklós személyére gondolok. Tudom miket csinál, illetve nem csinál. Én személy szerint már rég kivágtam volna, mivel valóban csak “pénzpocsékolás”. Én egyszerűen pár blogozó gulágkutatás-ellenességét nem értem. Sokan írjátok, hogy “derüljön ki végre az igazság”, és hasonló megjegyzéseket, én úgy vélem, hogy e tekintetben sem árt kicsit megbolygatni a múltat és új, eddig ismeretlen szegmenseivel kiegészíteni a sajnos igen torz és embertelen képet, amit az adott korszak elénk tárt.
    Az, hogy a protestáns egyetem része az intézmény, meglátásom szerint pozitív is lehetne, ha úgy funkcionálna, hogy annak értelme is legyen és nemcsak amolyan “kirakatárú” lenne.

   • Historiker said

    Csertis, így már egyet tudok érteni veled. Mint mondtam, nekem szívügyem az orosz kultúra is, úgyhogy ezzel sincs gond. A múlt feltárásával meg végképp nincs.

 11. Historiker said

  Igazad van. Mondjuk, nem kifejezetten a református egyetem profilja. Állítólag nem is itt akarta Kun Miklós művelni, hanem az ELTÉ-n. De mondják, hogy ott sose lett volna professzor. Erre megsértődött, és átjött ide, mert itt azonnal kinevezték. Ettől még a gulágkutatás nem lesz református hagyomány. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Kun Miklós 66 éves. És még egyetlen védett doktorandusza sincs. Ez kb annyit jelent, hogy sehol máshol nem ismerik el, csak a Károlin. A harmadik, hogy minden oktató kutat valamit. És mellette tanít is. Kun Miklós nem tanít senkit. Az intézete belőle áll meg a feleségéből. Erre a kutatásra, amit mások oktatómunka mellett művelnek, kap egy professzori és egy intézetvezetői pótlékot. (Hasonlóan Petrőczihez, aki csak a férjét vezeti a puritán intézetében, és erre még pótlékot is kap.) Ez pazarlás. A trténettudományi DI feltünteti törzstagnak Kun Miklóst. /5 év a korhatár újonnan akkreditálandó DI-knál. Plusz, hogy a törzstagoknak legyen témavezetettjük. Ez egy 66 éves professzornál von Haus aus elvárható, még akkor is ha a TDI még azzal együtt se tudná őt használni a kora miatt. Amúgy nekem Kun Mikivel az ég világon semmi bajom. Sőt, kifejezetten érdekel a gulágtéma, világirodalomból pár éve nagyon jó órákat tartott az azóta kirúgott professzorasszony egy doktorandusszal, meg vendégekkel, és az annyira jó volt, hogy elkezdtem oroszul tanulni. Kun Mikivel csak a doktori iskolának van baja, 2 is: 1. túl öreg, 2. nincs védettje.

  • Tepsi said

   Ez azért van, mert az új dékánasszonynak fingja sincs arról, mi az hogy egyetem, doktori iskola. A történettudományról meg pláne nincs. A Rákóczi-konferencián a szerencsétlen dilettáns zongorista, Szilasi Alex összefüggéstelen makogását tartotta a legnagyobb durranásnak. Hát csak ennyit a hozzáértéséről.

   Lehet, hogy ezért meg fogtok lincselni, de az a véleményem, hogy az előző profi vezetést nem kellett volna leváltani. Hansági apósa elintézte volna az IDI akkreditációját, csak 2-3 emberét állásba kellett volna venni. Eddig is ez volt, és mégsem hőzöngött senki. Csak épp most, amikor a doktori iskola és a kar, sőt, végső soron az egyetem léte múlt rajta. Kulcsár-Szabó Ernő igazán nagyon jóindulatú volt eddig hozzánk, egy csomó szakunkat akkreditáltatta: a japán, a holland, a német és az angol nélküle nem ment volna át. Nem is beszélve a lepusztult magyarról. Nem kellett volna makacskodni, Föl kellett volna venni, akiket ajánlgatott. Nem hiszem, hogy Mészárosnál rosszabbak lennének 🙂

   Tepsinek nincs diplomáciai érzéke, hiába kapta meg a francia nagykeresztet. Szabó Andrásnak volt. Ő le tudott vajazni minden akkreditációt Kulcsár-Szabónál 🙂

   • régi kolléga said

    Nem lehetne kísérletképpen erkölcsösen gondolkozni? “Idehozzuk, hogy elintézze nekünk”: ez az ótvaros nepotizmus, korrupció.
    Mindenkit ki kéne rúgni, aki így gondolkozik: mindenekelőtt Hanságit, meg KSZE többi helytartóját, valamint Szabót és Petrőczit, nert tőlük ered az ősbűn.
    Micsoda tudós Kun Miklós, hogy 66 éves korára egyetlen doktorandusza nincsen???
    Ennyire becsülik a kollégái. Magyarán semmire.
    Amúgy meg nemcsak a felesége van a tanszékén, hanem a szeretője is. Olyan, mint Hermann, neki is mindenről az jut eszébe.

   • Csertis said

    Ahogy én észrevettem dékánasszonyunk egy álomvilágban él, és sokszor egyáltalán nem mérlegeli a realitásokat. Nagy, szakmai megújulásról beszélnek és mégis, sok, a legsarkallatosabb helyeken még mindig tombol a dilettantizmus. Én a nem megfelelő képzettséggel rendelkezők eltávolításával kezdeném a nagy átalakulást… Pl. mi nem hiszem el, hogy nem lehet Flóris helyett valaki mást idecsábítani…

   • grammaticus said

    Dékánasszonyunk akkor se ismerné fel a szakmai megújulást, ha az szembejönne vele az utcán. Nincs hozzá sem intelligenciája, sem pallérozottsága, hogy a kutatói képességek bizonyítékait már ne is kérjem számon rajta.
    Fóris kitűnő ember, csak nem ide való. Olasz-spanyol szakos – ilyen szakok a KRE BTK-n nincsenek- terminológiával foglalkozik, aminek az alapképzésben nincs, nem is lehet helye. Minden rabulisztika ellenére, amit Fóris bevetett a MAB-nál meg az Akadémián.
    Micsoda szó az “idecsábítani”?
    Ha lenne itt színvonal, erkölcsös ügyvitel és megbízhatóság, akkor nem kéne csábítót játszani, ami mondjuk Ballának rohadtul rosszul is állna.
    Egyébként tisztességes református nyelvész nem menne oda, ahol megtörtént az, amit Hansági,Szabó tett meg egy régi református családból származó nyelvész habilitációhoz nagyon közel állókandidátussal: felmondtak neki, Szabó még hamis tanúvallomást is tett ellene a munkaügyi bíróságon Szabó hamis tanúvallomása a birtokunkban van, alkalomadtán NYILVÁNOSSÁGRA HOZZUK!

   • BTK-s Kolléga said

    Lehet, hogy Tepsi dilettáns, sőt, biztos, de azért a Duplaszabó Diktatúra lidércálom volt. A korrupció, a nepotizmus, a csalások, okirathamisítások, puccsok hatványozottan fordultak elő. Azt a bandát nem leváltani kellett volna, hanem kirúgni. Mert még visszajönnek. Most is ezen dolgoznak a háttérben. Szabót megint hitelesnek tartják. Hansági pedig a megmondóember. Mindenki érzi mögötte az apósát.

 12. KSZE Workshop said

  Van neked fogalmad, kiket akart idehozni az após az IDI akkreditációjáért cserébe? Egyikük se református, sőt, nagyon távol állnak még a kereszténységtől is. Egyikük KSZE epigonja vagy inkább paródiája: Lőrincz Csongor, ő a német tanszékre volt kiszemelve. Az az ember még a mesterénél is zavarosabb fejű. Nincs egy grammatikailag helyes mondata, értelmes meg pláne nincs. Zavaros halandzsaszöveget nyom tudálékos pofával. Az volt Hansági titkos terve, hogy tanszékvezetőt csinál belőle Czeglédy Anita helyett, akit ki nem állhat. Szabó András ezt már el is intézte Ballával, de Czeglédy Anita megneszelhetett valamit, mert nem engedte be a Csongort. Ha megtette volna, már rég nem lenne tanszékvezető, sőt, már ki is fúrták volna onnan. Egy másik pedig nemhogy keresztyén nem volt, hanem egyenesen buzi volt. Nem passzolt a jobbikos trendbe. A harmadik pedig épp a legutóbb védett Kulcsár-Szabó tanítvány, Dánél Móna, akivel Hansági most a hátsó ajtón próbálkozik. Előbb az államvizsgákra ültette be, utána pedig valamelyik tanszékre.

  Szerinted nem nagy ár, ha KSZE ilyen figurákkal népesíti be a református egyetemet???

  • Táncház said

   Persze hogy megneszelt, épp Balla családja, a felesége vagy az apósa figyelmeztette. Hansági egyfolytában fúrja Cz. A-t, mert épp a német tanszéket szeretné elárasztani Ernőke tanítványaival. Szabó is utálja Czeglédyt, szeretne valakit odahozni helyette, amivel egyszerre tehet szívességet KSZE-nek és válthatja le Cz.A-t. De Cz.A kapcsolatai a Hegedűs-családdal és épp a lányaival erősek. Nem véletlen, hogy most már dékánhelyettes. Meg tudja védeni magát a Duplaszabók állandó puccskísérleteivel szemben.

  • vidéki kolléga said

   Szerintem a Károlinak mindenképpen meg vannak számolva a percei. Nézzétek meg a markprofessort, milyen rossz a KRE megítélése, kb 3,5.
   Hát ez a vélemény rólatok, kispofáim.
   Tatabánya-alsói tudományos színvonal (Hansági Ágnes), hencidai bornírtság (Szabó András), moszkvai ripőkség (Hermann, Kun Miki, Kovács, a kárpátalji rendőt) és a fiataloknak a Mikszáth Kálmán téri drogpiac minden terméke.
   “Lődd be magad a Károlin!” – ez a reklámszlogen.
   Szabó Andrásnak 20 %-a jut a zsebébe minden eladott mariksáért.

 13. tudományos kutató said

  Próbáljatok már meg tisztességes, erkölcsös módon gondolkodni! Ne mindig kölcsönös szívességekben, meg “kisebbik rosszban” meg hasonló gusztustalanságokban.
  Kálvin már rég megégette volna Ballát, Szabót, Hanságit meg a csatlósaikat.
  Az pedig rohadtul nem érv, hogy “ezt is érdemes kutatni”. Persze, sok mindent, nyilván a répacukor felhasználásának kultúrtörténetét is – mondjuk Gödöllőn biztos jó helyen lenne – de pont a Károlin, a Kun miklós melletti kispadon!
  Hol van itt a humboldti egyetemeszmény, a “Forschung und Lehre” egysége?
  Kutatják Szenczi nemi életét, a strudelsütés rejtelmeit, Mozart magyar kapcsolatait és a Magadan lager sajátosságait.
  Az egész egy “minden szinten szinte minden” ószocialista, pudvás silányság. Amit perverzzé tesz, hogy Szabó beengedte a drogpiacot, a keresztyén szellemiség pedig abban nyilvánul meg, hogy a csontateista házasságtörését gyakorolja a bűnöző Mészárossal.
  Kell ez? Ez kell?
  És akkor arról rinyálni, hogy kit szeret a Stabó, meg a Hansági kit szeretne ki helyett!
  Kispályás, pitiáner gondolkodás.

 14. cica said

  Én részemről még azt a retkes nyóckert is elkerülöm, különösen benne a Reviczky utcát. Ott töltöttem ifjúságom egy részét, engedtem, hogy a Szabó pislogjon a köldökpiercingemre, aztán az egész semmit se ér.
  Oda jutottam, hogy letagadom, hogy láttam belülről ezt a prolipalotát, ahol a szörnyű banya, Petrőczi visitozik meg tapogatja a fiúk…szóval kakrizmát, a Hansági meg Gadamerről és Gaussról vagy Jaussról kotkodácsol, miközben a Mészárost markolássza.
  Ráadásul majdnem rászoktam a cuccra a koedukált klotyóra és ott csináltam egy-két dolgot az Andrew-val amikre nem vagyok kifejezetten büszke.
  Dögöljetek meg valamennyien, engem nem láttok többet!

  • Andrew said

   Nekem ezek a legszebb emlékeim közé tartoznak, Cica. Emlékszem, amikor először szívtál, és a mondatod hirtelen gellert kapott… Kérdeztem is, hogy ezt direkt csináltad? Felejthetetlen volt. Nem szoktak így elsőre elszállni. Te ebben is kifejezett tehetség voltál.

   • cica said

    Na ne má hogy minden emlékedet feltedd a blogra!
    Nem veszed észre, milyen kétértelműen fejezed ki magad?
    Igen, voltak emlékezetes pillanataink, de annak vége!
    Bármit is műveltünk a koedukált klotyóban, felejtsd el!
    És ha bárhol találkoznánk, kérlek, ne ismerj meg!

 15. csicsikov said

  Szabó András, Szabó püspök sógora a Károli tönkretevője. Megbuktatta Szilágyit, kétszer megpuccsolta Kulint, megfúrta Szűcsöt és Vargha Andrást, rektor akart lenni, de eddig nem sikerült neki.
  Most pedig a szerencsétlen idióta Ballának ad olyan tanácsokat, hogy az egészen biztosan MEGBUKJON, és akkor jön az ő, Szabó András ideje, ő lesz a Károli legfőbb ura.
  Hát igen, aki Princz Gábornál járt iskolába és 8 milliós kitüntetéssel végzett!!!!

  • Korifeus said

   Fabinyra is Szabó András uszította rá Ballát. Sőt, ő maga ajánlotta a magánnyomozót, valami ismerősét vagy rokonát. Az a fixa ideája, hogy Fabiny üldözi a feleségét, mert annak irodalomból van habilitációja, Fabinynak meg teológiából, ezért Petrőczinek kéne vezetnie az angol irodalmi tanszéket, nem egy teológusnak. S mivel egyszer Fabiny keményen megtámadta Petrőczit, Szabó úgy gondolta, akkor kerül egálba a dolog, ha ő meg Fabiny fiát támadtatja meg. Az ő ötlete volt a gyerek kilesése.

   • Szenátus said

    Azért nem minden Szabó András műve. Nektek már üldözési mániátok van Szabó Andrástól. Fabiny megfigyeltetését állítólag Tepsi is szorgalmazta. Amikor megjelent a blogon a MAB-levél, Tepsi a Szenátusban habzó szájjal követelte Fabiny megfigyeltetését. Őt gyanúsította egyrtelműen.

   • csicsikov said

    Fabiny nem megtámadta Petrőczit, hanem következetesen gyakorolt tárgyszerű és szakszerű kritikát a tevékenységéről. Az ennek csak az összefoglalása volt, amikor a Karit Tanácsban elmondta, hogy Petrőczi nem alkalmas tudósnak, nem alkalmas tanárnak, emberként is alkalmatlan a tanszékvezetésre és azonkívül tiltja a törvény, hogy férj-feleség fölé-alárendelt viszonyban legyenek egymással.
    Szabó akkor esett neki Fabinynak mint egy vérengző grizzly medve.

 16. Jeopardy said

  Szegeden hajtóvadászatot indítottak szegedi kolléga ellen. Két fő gyanúsítottjuk van: az egyik Kovács Ilona, a Francia Tanszékről, a másik Török Erzsébet Zsuzsanna, 19. századi magyar irodalmár az MTA intézetéből. A fővadászok Klukovits és a szegedi Kulcsár-Szabó-pribékek, elsősorban Pál és Fried.

  • KSZE Workshop said

   Kulcsár-Szabó nem piszkítje be a kezét. A piszkos munkát rábízza a zsoldosaira, mint Eisemann, Bednanics, Pál, Balázs Mihály, és legfőképp a mindenre hajlandó patkányra, Friedre.

   • Fried a Féreg said

    Fried mindent megtesz Kulcsár-Szabó kedvéért, mert még mindig reménykedik, hogy akadémikusként fog meghalni. 🙂

  • Szegedi szégyen said

   Klukovitsot okirathamisítás és korrupció miatt bíróság elé kell állíttatni. Ő a felelős a többszöri okirathamisításért, amit a szegediek töltöttek fel az adatbázisba.

   • KSZE Workshop said

    A Mészáros-ügyért a Kulcsár-Szabó família a felelős. Ideje végre Kulcsár-Szabó Ernő felelősségével foglalkozni. Aki zsinórban gyártja a szakmailag nulla rabszolgáit, akik aztán csatasorba állnak érte.

 17. hajnalka said

  Az persze eszükbe se jut a szegedieknek, hogy mennyit ártanak a saját egyetemüknek az ilyenféle szennyes, korrupt ügyletekkel.

 18. tudományos kutató said

  Kiváncsi vagyok, hány tájékozatlan szerencsétlen fog beleesni a Károli csapdájába. Az 53 ezres költségtérítéses BA képzésre és 19 ezres MA képzés országosan elég alacsony, az összes jelentkező (141 ezer)fele kaphatja meg.
  Akinek teljesen elment az esze, az költségtérítéses képzésre megy a Károlin, a doktori iskola nélkül maradt BTK-n vagy ÁJK-n. Az ÁJK képzésének színvonalára jellemző, hogy a múltkor saját maguk írták nagy dicsekvéssel, hogy kb. 70 rite minősítésű oklevelet és 20 cum laude minősítésűt adtak ki. Ami azt jelenti, hogy jeles minősítésű (summa cum laude) egy se született.
  Ki szeretne egy olyan ügyvédet, aki kettesekkel bukdácsolt át az ország leggagyibb jogi karán?
  Az ügyvédi irodák nem vesznek fel Károlin végzetteket.
  Karanténba kerültek a végzett bölcsészekkel együtt: a korrupt, színvonaltalan látszatképzés selejtjei lettek.
  Sajnálom azokat a kedves, okos gyerekeket, akiket megvezetett Balla és bűnszövetkezete.

 19. vidéki kolléga said

  Vannak izgalmas belügyek a tudomány világában. Olvastam például arról, hogy a neves arabista Maróth, a Pázmány Katolikus Egyetem dísze-virága 43 milliót kapott egy tudományos projektre. A 43 milliót elköltötte, a projektból 3 publikáció született.
  Kettőt abból maga Maróth írt, az egyik az akadémiai székfoglalója volt. Ez került volna a magyar nemzetnek 43 milliójába???
  Maróth magán kívül a projektbe két fiatalt vett be. Az egyik SEMMIT NEM PUBLIKÁLT a tárgykörből, a másik egy 5 (igen, öt) oldalas opuszt.
  Nem rajongok a filozófusokért, de, ugye, nem gondoljátok, hogy csak ők nem nyújtanak tudományos teljesítményt felvett és elköltött pénzekért?
  Nagyon kíváncsi lennék például arra, hogyan szám,olt el Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus a két pályázati pénzével (összesen több mint 100 millió forint), kire, mire költötte????

  • KSZE Workshop said

   Összesen 160-170 millió. Ők aztán publikáltak a bandájával, köztük a díszes famíliával és a csaló Mészárossal, ezen publikációk tudományos értéke nulla. Bezeczky Gábor monográfiája óta tudjuk, hogy Kulcsár-Szabó Ernő egész életműve tudományosan értéktelen. Viszont több száz milliót kaszírozott érte.

   • ITI said

    Elemezni kéne már egyszer nyilvánosan ennek a kóklernek az életművét. Hogy mindenki lássa: egy nagy semmi – felfújva. Mert mitől is nagyKSZE? Attól, hogy az általa jutalmazott és fizetett bandája ezt harsogja éjjel-nappal. Minden más véleményt elfojtanak, mindenkit terrorizálnak.

   • régi kolléga said

    Bezeczky megtette. Most már tudják, de a hatalma még megvan. Politikailag kéne lelökni a trónról.

  • Csabáról jelentik said

   Hm… ez izgalmas…
   A Maróth két strómanja közül az egyiket Tepsi éppen most vette fel adjunktusnak (a publikációinak száma még mindig körülbelül ugyanannyi). Vajon miért?

   • réti pipitér said

    Ez tényleg izgalmas. Egy kis ökumenikus összebújás a franciázás jegyében???

   • Rector said

    Nem írnál közelebbit? Melyik intézet vagy tanszék? A kommunikáción egy jogásznő új ember, adjunktus, de róla annyit tudtunk, hogy Róna-Tas fiának a lieblingje, volt már valamilyen kapcsolata ezzel az ún. református intézménnyel, szerepelt a szenátusi határozatokban is.

    Egyébiránt mit csinál Nyilasy? Nem az volna a dolga, hogy tanácsokat adjon a dékán asszonynak? Nemcsak Szabó András- és Hansági-ügyben, hanem Maróth-ügyben is, mert ha valaki jól ismeri Maróthot, akkor az ő. Vagy esetleg azért került ide Maróth strómanja, hogy kinyírja Nyilasyt?

    Tényleg jó lenne tudni, hogy miért.

  • ohranka said

   Csak a pártállami spicli múltjával lehet KSZE-t végképp lejáratni.
   Gondolkodjatok ezen!

   • Szegedi Kolléga said

    Lejáratja ő saját magát, pl. azzal, hogy tanítványi körével körbedoktoráltatja egymást, természetesen disszertáció nélkül, mint pl. Bednaniccsal Mészárost. A következőt ugyanebből a körből már Mészáros fogja doktoráltatni. Így számolja fel KSZE az irodalomtudományi minősítés egész rendszerét.

    A spiclimúlt csak hab a tortán.

   • csicsikov said

    Hát éppen ez a baj. Ha a magyar tudományos életben ilyen keresztapák vannak, akkor az nem demokratikus és nem tudományos.
    Németországban felhorkan mindenki, ha valaki bedobja, hogy XY doktori disszertációja nem önálló kutatáson alapul. Nekilátnak: megnézik. Vannak erre szoftverek is, a németeknél funkciobált, ilyen eredmények születtek: önálló munka Y %, “vendégszö9veg Y%.
    Ez világos beszéd.
    Ha valaki megtenné ezt Mészáros disszertzációja esetében: összefoglalva mindazokat, amik ezen a blogon olvashatók és angolul/németül feltenné egy sokat által olvasott blogra, meglenne az eredménye.
    Végleg lejáratnánk vele KSZE-t és Mészárost.

 20. vérfarkas said

  Átharapom a torkukat és kész. Egy kis vérengzés és a probléma megoldva.

 21. heidelbergi káté said

  “Azt szeretnéd tehát, hogy ne kelljen a hatalomtól tartanod..ha gonoszságokat művelsz, rettegj, mert nem hiába viseli a kardot. Isten eszköze, hogy a gonosztevőt megbüntesse.” (Róm 13, 3-4)

 22. tóratartó said

  Ma van Tamúz 18 napja. Három szomorú hét következik számunkra, megemlékszünk a Szentély lerombolásáról, a kőtáblák széttöréséről és mindazon üldöztetésünkről, amelyben gyilkos ellenségeink részeltettek bennünket.
  A Károli a nagyar újfasiszták továbbképzője. Balla, a rektor, az állami pénzt a Jobbiknak lopja el. Szabó András volt rektorhelyettes és dékán egész életében gyilkos dühvel üldözött bennünket. Szabó, aki legkitűnőbb barátainkat mocskos zsidónak és kemencetölteléknek nevezi, a hozzá kerülő fiatalokat neonácinak képzi ki. Meddig tűrjük ezt?
  Vegyük fel a harcot a fasiszta Károli ellen!!!
  Tűnjön el a Jobbik továbbképzője!!!

  • Zores said

   Nem tűrjük, hogy a jobbikos Balla tovább folytassa az irtásunkat. Kiválaszt egy díszzsidót, mint pl. Fóris, hogy elmondhassa, ő nem antiszemita. De Fóris csak a kirakat.

   • hajnalka said

    Ájvé, ha még kirakat lenne! De sokkal rosszabb a helyzet! Balla beleszeretett a “Sáron rózsájaként” is emlegetett nyelvésznőbe. Róla ábrándozik Hegedüs püspök lánya mellett az ágyban, míg a három emeletnyi kolumbáriumban sikoltoznak a holt lelkek. És ha még csak ábrándozna! De nem! Bűnbe is esik vele (általa) Onan bűnébe.
    Még egyszer mondom: Ájvé!

 23. ohranka said

  A gulágról már mindent tudunk, amit tudni akartunk, nem Kun Miklós, a Béla unokája révén, hanem Szolzsenyicintől meg a többi hiteles tanútól.
  Most profilváltásra kéne rávenni a szovjetorosz szekciót és Felix Eduardovicstól tanult módszertanúkkal tárják fel a református egyházon belüli spiclitevékenységet.
  Kezdhetnék mindjárt egy Bátori/Butykos fedőnevű debreceni emberrel, akinek volt egy Jauss fedőnevű jó haverja az egyetem német tanszékén.
  Hogy az vajon hol lehet most?
  Kérdezzük meg Kovácstól, kárpátalji emberünktől, vagy ébresszük fel az IMO-s Hermann alvóügynököt!

 24. filológus said

  Petrőczi Éva még mindig szerepelma doktori adatbázisban: MEG NEM FELELT minősítéssel törzstagként.
  Ott vannak a művei is, pl
  12 műszaki és/vagy művészeti alkotás???? HOGY EZ MI LEHET?
  IMPACT FACTOR 00.0
  Hát ez az ő színvonala!

 25. saca said

  Én senkinek nem ajánlom a Károlit, a leggagyibb, legrosszabb suli, ami valaha is létezett.
  Az itteni tanárok elképesztők.
  Ott van a Petrőczi nevű néni, ahogy megállíthatatlanul folyik a ritkás fogsorából a szó arról, hogy micsoda bombázó is (volt) ő, ki mindenki döglött érte. Közben hunyorgó szemével a fiatal kanok duzzadó …mondjuk így, izmait bámulja és szexuális utalásokat tesz nekik.
  Aztán itt van a Hansági néni, akinek a mellét nem lehet megkülönböztetni a hátától.
  Abból meg folyik a Gauss és Gadamer, meg a multikanonizáció.
  Az is csípi a fiatal csődöröket, egyet privatizált is magának, a kuglifejű Mészárost. Még le is doktoráltatta, igaz, csak másodszorra sikerült.
  Én elhúztam innen, mert ugyan vicces ez a sok barom, akit oktatónak neveznek, meg a sok beseggelt, elszállt hülye a folyosókon, akiket meg hallgatóknak, de én nem az elvonóba vagy az öregek otthonába készülök.

  • Pláza-Baba said

   Én meg pont azért jöttem ide magyarra. Mondták, hogy itt semmit sem kell csinálni. Az órák többnyire elmaradnak, minden tanárnak van fontosabb dolga, mint hogy idetolja a képét. Ha nem jelentjük, hogy elmaradtak az órák, akkor megkapjuk kollektíve az ötöst. A droggal meg úgy vagyok, hogy egyelőre én uralkodom rajta, nem az rajtam, nem félek hogy rászokok. Remélem lesz annyi ösztöndíjam, amiből kijön havonta egyszer egy rendes adag, többre nem fog telni, így nem is leszek drogos. Jó kis hely ez, lecsekkoltam, mielőtt jelentkeztem.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: