Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The linguist (A nyelv(műv)ész)

Posted by anonymanalyst - augusztus 16, 2011

A mégoly parciális-, sõt, az idegen tapasztalat dialogikus fölvételéhez kötött értelemalkotás igénye itt annak az alteritásgondolatnak a horizontjában bizonyul hatalomelvûnek, amely módszertanilag azért torkollik jelentés és hatalom gyors azonosításába, mert az értelem birtokolhatatlanságában mindössze a felülkerekedõ – s ezért eleve negatívan konnotált – autoritás erejét képes csak megpillantani.

Kulcsár Szabó Ernő: A szöveg ártatlansága

A mottó Kulcsár Szabó Ernő akadémikus úr késői lehiggadt korszakából való, amikor sikerült rövidebb mondatait már alig 5 sorba tömörítenie, alig 2 „schachtelsatz”-ot alkalmazva 1 körmondaton belül. Ifjonti hevében egy mondatnyi mondanivalóját csak két-háromszor ekkora terjedelemben tudta megfogalmazni. Mint a fenti idézet bizonyítja, ezen a téren sokat javult. (A mondat szemantikai elemzésére önálló posztot tervezünk.)

Kulcsár Szabó Ernő pályafutása kezdetétől küszködik a nyelvvel. Nála a nyelv nem „alkotótárs”, mint megközelíthetetlen példaképénél, a pontosan, tömören és mindig elegánsan fogalmazó Kosztolányinál, hanem ellenség, amellyel szemben esélye sincs. Ő azonban ezt nem érzékeli, sőt, még a nyelvtudományban is otthon érzi magát. Az esszéisztikus, tudománytalan, vidékies irodalomtörténetírást épp a linguistic turnre hivatkozva helyezi ad acta, egy brossúrával lemaradva Európa nyugati felétől, amely akkor már az anthropologic turnnél tartott. Erre Kulcsár Szabó Ernő csak 10 évvel később jött rá, amikor úgy próbált meg kihátrálni az elavult irodalomelméletből, hogy az addig szidott és kóklerségnek nevezett kultúratudomány élére állt. (Erről szól Takács József tanulmánya: http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=667 , amelyről a kommentekben már volt szó.) Pedig az antropológiai fordulatról 1996-ban első kézből értesült egy akkor Németországban oktató magyar szerző nagydoktori értekezéséből, amelyet opponensként megkapott. Igaz, ez a mű németül íródott, ezért nem tudni, mennyit értett meg belőle Kulcsár Szabó Ernő. Ő ekkor még különben is az irodalomtudomány nyelvi szemléleténél ragadt le. Talán ezért próbálta meg az antropológiai fordulaton alapuló művet elnyírni…

Bezeczky Gábor részletesen tárgyalja Kulcsár Szabó Ernő “nyelvtudományát” és nyelvhasználatát, akárcsak az alábbi recenzensek. Az első szerzője Kulcsár Szabó Ernővel inkább mint “nyelvtudóssal”, a másodiké inkább mint “nyelvművésszel” foglalkozik.

HAVASRÉTI:

Bezeczky … Kulcsár Szabó nyelvfelfogását illetően egyrészt a kifejtetlenséget, másrészt a professzionális nyelvtudomány eredményeivel való szembesülést hiányolja. Ez jogos és megalapozott kifogás; Kulcsár Szabó Ernő nem hivatkozik kortárs nyelvészekre, maga Humboldt, illetve a humboldtiánus Eugenio Coseriu, valamint az Esterházy-monográfiában felbukkanó André Jolles érdekes határeset, egyébként kedvenc nyelvészeti autoritásai költők és filozófusok. De a legnagyobb probléma az, hogy a “nyelvi megelőzöttség” tézise afféle világnézeti kérdés, nem pedig tudományos probléma, empirikusan nem lehet se ezt, se az ellenkezőjét bebizonyítani. …Viszont ahhoz, hogy ennek alapján valaki elméleti univerzalitásigényt jelentsen be, és ezt tekintse a tudományosság legfőbb normájának, ahhoz csak jelzésszerűen vázolt a koncepció. … Olyan további elméletek iránt, melyek empirikusan is próbálják a tézist bizonyítani, Kulcsár Szabó Ernő nem érdeklődik.

{FARKAS:

KSzE diskurzusa nem élvezetes olvasmány az olvasni tudó populáció 99,999972%-ának, ami nem cse­kély teljesítmény, bár ez még így is olyan 28 embert jelent, akik szívesen olvassák, bár ebben benne vannak a perverz élvezők is, akik nem azt élvezik rajta/benne, amit a szektatagok.

… (a KSZE-írások) valóban ritkán tükrözik az élvező olvasás nyomát (erre Bezeczky utal egy hűvösen ironikus mondatban). Az irodalmi művek inkább csak mellékes illusztrációi a Malasztnak. Szakmázás van, fontoskodás, megmondóemberkedés, nagyképűsködés.

Hagytuk, hogy KSzE – és Iskolája – elgaloppírozza magát, nem voltunk elég figyelmesek…

Eltájolódtak, megőrültek, tőrbe csalták őket is a ravasz magyarok.

Igaza van Bezeczkynek, (ő sose fogalmazna így:) a módszertani önelégültségben dölyfösködő, hiperszigorú külsejű beszéd, amelyik állítólag tudományosan fogja neked megmondani a kánont, igen keveset tár fel valódi indítékai vagy logikái közül. Az egyik leggyak­rabban felbukkanó észrevétel, kifogás az IS-ben (IS = Irodalomtörténet a Senkiföldjén, Bezeczky könyvének címe), hogy a MIT (A magyar  irodalom története, Kulcsár Szabó Ernő nagydoktori címmel és akadémikussággal jutamazott ópusza) és KSzE írásai homályban hagyják előfeltevéseiket, ahol meg nem, ott furcsa következetlenségeket mutatnak az elméleti verdiktek és bizonyos írók elhelyezése és értékelése „tekintetében”.

Rossz olvasni, nem közlékeny, nem irodalomszerető, nem tágyilagos, épphogy nem a dologról van szó. Nem kedves! Nem szórakoztató, nem izgalmas, nem demokratikus, nem megértő, nem vagány. Gőgös, kioktató, rossz poétika, rossz mint hivatali, mint politikai, mint embertársi stílus. … Ki olvas szívesen KSzE-szöveget? Ki szereti ezt a stílust? Kedves honfitársaim,válaszoljatok! (Nem, ők se! Uááá, ők utálják a legjobban!) Akkor viszont hogyhogy ő(k) az intézményesen sikeres előrenyomuló(k)? He? Magyarok! Hogy van ez? Akinek elég rossz, agresszív a stílusa, azt nyomjátok fölfelé?}

Forrás:

http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/lit/kanon.htm

http://jelenkor.net/main.php?disp=disp&ID=1735

http://www.muut.hu/korabbilapszamok/013/farkas.pdf

59 hozzászólás to “The linguist (A nyelv(műv)ész)”

 1. filológus said

  És ez a jó okkal negatívan konnotált hatalom ölt szörnyű módon testet KSZE-ben, aki rúgásokat és pofonokat oszt ki azoknak, akik soha nem írtak olyan csontmarxista szervilis mondatokat, mint KSZE Királyról.

 2. grammaticus said

  A mondatban először is problematikus az “értelem” és a “jelentés” azonosnak tételezése. Kétszer használja az értelem szót, egyszer a jelentést, láthatólag ugyanabban a jelentésben: az “értelemalkotás…torkollik jelentés és hatalom azonosításába”.
  A szemantikában a tizenkilencedik század óta elfogadott a jelentés és az értelem megkülönböztetése Gottlob Frege német tudós “Über Sinn und Bedeutung” (Az értelemről és a jelentésről) c. írása alapján.
  Frege a szó értelmének a denotációt (referenciát) nevezte, a szó és az általa jelölt tárgy (fogalom) kapcsolatát. A jelentés az, amit a szó felidéz.
  Frege példája a Venus bolygó (ez az értelem), melynek a német nyelvben két szó: Abendstern, Morgenstern felel meg. A szó értelme tehát a nyelven kívüli tárgy. Tehát két jelentése van. (A naiv szemlélet nem azonosítja a két égitestet.)
  Van jelentés értelem nélkül, pl. kentaur. Ilyen lény nem létezik, tehát a szónak nincs referenciája, értelme, de jelentése igen, felidézi e félig ember, félig ló mitologikus lényt.
  KSZE szövege – e a példa szemléletesen mutatja – definiálatlan fogalmak, önkényes szójelentések konglomerátuma.

 3. tudományos kutató said

  Az alapvető gond KSZE-nél a tárgynyelv (irodalmi művek nyelve) és a metanyelv (a róluk szóló szakmai diskurzus nyelve) egybecsúsztatása.
  A metanyelv szigorúan definiált szakmai fogalmak tára, melynek jelentésében konszenzus van a tudományos közösség (Merton) tagjai között.
  KSZE önkényesen gyárt terminusokat pl. Humboldt kapcsán(nyelvi elővételezettség), viszont nem használ a nyelvtudományban meggyökeresedett terminusokat (nyelvi relativizmus). Definiálatlanmul vezet be terminusjellegű kifejezéseket: “az alteritásgondolat horizontja”. Mivel definíciót nem ad, az olvasó csak találgathat a szerző intenciójának tárgyában.
  Így jár el Hansági Ágnes is, amikor minden tudományos konszenzussal ellentétesen használja az illokúció és a perlukúció terminusokat.
  Ez a fajta ad hoc nyelvhasználat jellemző a posztmodern szövegekre. Sokal tréfája pontosan erre világít rá azzal, hogy bebizonyítja, hogy még a szakmai fórum – folyóirat szerkesztője – sem képes megkülönböztetni az autentikus szöveg és a más tudományágból származó fizikus szerző által előállított paródiát.

 4. anonymanalyst said

  Tudományos kutató másik hozzászólását áthelyeztem ide, mert tematikailag főleg ide tartozik:

  #
  tudományos kutató mondta
  augusztus 17, 2011 at 7:42 de.

  KSZE a humboldti nyelvfelfogásra utal. Ebből néhány idézet “Die Sprache in ihrem wirklichen Wesen aufgefasst, ist etwas bestaendig und in jedem Augenbkicke Vorübergehendes…Man muss die Sprache nicht sowohl wie ein totes Erzeugnis, sondern weit mehr wie eine Erzeugung ansehen” stb. Ezekből az idézetekből (folytathatnám még!)világos, Humboldt éppen nem azt mondja, amit KSZE tulajdonít neki, ti. hogy a NYELV MEGELŐZI a valóságot, annak érzékelését, hanem éppen ellenkezőleg, azt, hogy EGYÜTT MOZOG VELE MEGSZAKÍTHATATLAN KÖLCSÖNHATÁSBAN.
  Békés Vera nagyszerű könyve, A hiányzó paradigma azt mutatja meg, hogy Humboldt nézetei – bár nagy tisztelettel idézték őket, nem hatottak a tizenkilencedik századi német nyelvtudományre, a magyarra sem, mert egy más szemlélet: a történelmi-összehasonlító került be a fősodorba.
  A huszadik század elején Amerikában divatossá vált nyelvi relativizmus (Sapir, Whorf) Humboldtól függetlenül alakult ki (Whorfnak nem is volt nyelvész képzettsége), de hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Az empirikus vizsgálatok azonban a nyelvi relativizmus legtöbb példájáról bebizonyították, hogy meg nem értésen, félreértésen alapulnak.
  Aki erről tájékozódni kíván, és olvas németül, ajánlom Iwar Werlen könyvét “Sprachliche Relativitaet 2002. Francke.
  Válasz

  • Glaeubiger said

   Amit Kulcsár Szabó Ernő kritikusai állítanak, hogy a szerző nem ismeri a mai nyelvtudomány eredményeit. “Tudományos kutató” viszont arra világít rá, hogy már a 19. századi nyelvtudományt is félreértette. Bezeczky és Havasréti azt is megfogalmazzák, hogy amikor KSzE a nyelvtudós szerepében tetszeleg, költőket és filozófusokat idéz nyelvészek helyett, illetve határeseteket. De igazi nyelvészre nem hivatkozik. A “nyelvi megelőzöttség” tézise pedig nem nyelvészeti, hanem inkább “hittani” kategória: aki hisz benne, az elfogadja, aki nem, az nem. Ezzel tudományosan semmit se lehet kezdeni.

   • germanista said

    Javaslom, rendezzenek a Károlin egy nyelvtudományi konferenciát Humboldt és a Nyelvi megelőzöttség problematikája címmel.
    Több kiemelkedő tudós dolgozik a Károlin, kiváncsian várjuk inspiráló előadásaikat.

 5. Sokal said

  Kulcsár Szabó Ernő dilettáns, ámde tudálékos nyelvtudományi kitételei olyanok, mintha a nyelvtudomány paródiái lennének. De ezeket a paródiákat közel húsz éve komolyan veszik. Milyen következtetést lehet levonni ebből a magyar tudományos életre?

  • animus said

   Azt, hogy sok gyáva féreg van az irodalomtudomány környékén. Néhány ember tárgyszerű kritikát fogalmaz meg: Horváth Iván, Havasréti, Bezeczky, Farkas stb., a többiek pedig kussolnak, mert félnek. Szolidaritást sem mutatnak a fentiekkel.
   Én KSZE-hez hasonló sarlatánt csak egyet ismerek, Lacant. Sokal leplezte le nagyon viccesen, ő ugyanis nem egy társtudományból merít, mint KSZE, hanem a matematokából és a természettudományokból. Ő tényleg világhírű. Hozzá fűződik a fallosz képletének (!!!) megalkotása.
   KSZE nem képleteket ír fel, hanem f..okat hoz helyzetbe, doktoráltat, kitüntettet, pénzzel halmoz el.
   Legutóbbi felfedezettje a kétszer doktorált díszf…, Mészáros Marcipista.

   • KSZE Workshop said

    Az egyik következtetés tényleg az, hogy a szakmabeliek túlnyomó többsége gyáva. Ha egy ilyen agresszív önjelölt lenyúlja az intézményrendszert, és minden fórumon, minden alkalommal azt harsogják a vazallusai, hogy ő a legjobb, akkor a tényleg profik, az okosok, a szitán átlátók kussolnak, mert féltik a kenyerüket.

    De van egy másik következtetés is. Mégpedig, hogy a szakma tele van buta, tehetségtelen élősködővel, akik buzgón támogatják a hatalmon lévő kiszorítósdi játékát a tehetségesekkel, a vérprofikkal. Minél kevesebb van belőlük, annál biztosabb az agresszív usurpator hatalma, és annál biztosabb az őt istenítő tehetségtelenek kenyere.

   • animus said

    A két következtetés egyaránt működik: az usurpator tehetségtelen vazallusokat hoz helyzetbe, így az okos gyávák még elszigetelődnek. Nincs más hátra: bátorság!!!

 6. filológus said

  Így van. KSZE trükkje: agresszívan állít valamit egy másik tudományterületről véve a példát. Kevesen értenek mindkét területhez annyira, hogy tárgyilagosan elbírálják, jogos volt az analógia, vagy egyáltalán van-e annak, amit állítanak egyáltalán relevanciája az adott területen.
  KSZE nyelvtudományi nézetei félreértések, túlgeneralizációk alapján létrejött zanzák: a szaktudomány szempontjából értelmezhetetlenek.
  Ezt a technikát leplezi le Alan Sokal Intellektuális imposztorok c. könyvében.
  Értékes gondolatokat olvashatunk a tudományterületek össze(nem)kapcsolahtóságáról Ilya Prigogine (1977-ben kémiai Nobel-díjat kapott az irreverzibilis termodinamika és a disszipatív struktúrák területén végzett kutatásaiért. Isabelle Strangersszel társszerzőségben írt könyvet Az új szövetség címmel.
  Amit KSZE művel, az nem tudomány, hanem sarlatánság.

  • Kirúgottak Klubja said

   Azt hiszem, Kulcsár Szabó Ernő személyiségének lényege az agresszivitás. 50%-t annak, amit elért ezzel érte el. Menyén keresztül adta a “tanácsokat” a Károli dékánjainak, rektorainak: ha ezt nem rúgjátok ki, nincs akkreditáció, vagy – szelídebb változatban – ha ezt nem veszitek fel, nincs akkreditáció. Így cserélte le lassan az elismert, kiváló, protestáns oktatókat a saját sleppjére, akiknek az elismerést ő és kiterjedt hálózatának agresszív, rituális támogató ordítása jelenti. A másik 50%-ot sem a szakmaiság teszi ki, hanem kriptokomcsi és belügyes kapcsolatai. Kb ebből a két félből áll össze a siker. A tehetsége pedig abban áll, hogy ennek a két adottságának az előnyeit sikeresen egyesíteni tudta.

   • Curious said

    Halkan kérdezem: nem lehet, hogy KSZE nem tudott a MENYE önkéntes HR-s tevékenységéről a Károlin? Mi van akkor, ha “Sátáni Némber”, ahogy itt egyesek nem egészen indokolatlanul őt nevezik, a saját szakállára rúgatott ki és vetetett fel oktatókat, apósa nevét használva, ámde az nem tudott a nevével való visszaélésről? Van rá 1% esély, hogy a Tata ártatlan?

   • régi kolléga said

    Nem hiszem. Akkoriban KSZE …vel us sutyorgott és célozgatott rá, hogy ha meghívják dékánnak, vagy még inkább rektornak, elfogadja. Akkoriban éppen régi kálomistának adta ki magát.
    Hansági meg Szabót irányítgatta: kit nem kíván látni a bölcskaron. Hanságit még 3 év választotta el a doktorátusságtól, még hivatalos MENY se volt, de már MTA doktorokat meg kandidtusokat rúgatott ki. Szabó meg nagy-nagy boldogsággal, röfögve tüsténkedett a csontateista némber parancsára, fúrta meg református kollégáit, aztán a munkaügyi bíróságon tett hazug tanúvallomásokat ellenük.
    Szabóék akkoriban vették Mátyás utcai lakásukat: … vissza nem térítendő milliókat utalt ki nekik az egyetem pénzéből, a többit a barátjuk, Princz Gábor a Postabanktól.
    A luxus berendezést, a faragott bútorokat meg az ősök olajfestményeit pedig a református hagyatéki raktárból rekvirálták.
    Még a szajré szállítását is … fizette nekik az egyetem pénzén.

 7. germanista said

  Én KSZE-nél nem Humboldt, hanem inkább az újhumboldtiánusok, mindenekelőtt Johann Leo Weisgerber hatását vélem felfedezni. KSZE ezt a nevet se írja le, de a nevekkel amúgy is takarékoskodik. Weisgerber Von den Kraeften der deutschen Sprache c. művében a herderi nyelvfelfogásból indul ki, de átveszi Humboldtól az energeia terminust. A nyelv Weisgerber szerint egy olyan erő, amelynek segítségével a szellem (?) a világot a maga képére formálja. Itt kapcsolódik ahhoz, amit Humboldt “belső nyelvi formának” nevez.
  Ez olyasmi, amit KSZE a “nyelvi megelőzöttség”-en ért?

  • KSZE Workshop said

   Köszönjük az értékes infót. Most már legaláb tudjuk, ki hatott ránk. A legközelebbi OTKÁs művünkbe beírjuk ezt a Leo izét is. Meg azt is, hogy újhumboldtiánusok vagyunk. 🙂 Qrva jól hangzik. Feldobja a jelentésünket. Meg majd definiáljuk a nyelvi megelőzöttségünket is, ahogy javasoltad. Eddig csak éreztük, de nem tudtuk: te öntötted szavakba. A kritikusaink meg ehetik a kefét, ebbe már nem tudnak belekötni.

  • tudományos kutató said

   Germanistának igaza van, KSZE gondolkodását láthatólag nem W. Humboldt, hanem Johann Leo Weisgerber befolyásolta, amikor a “nyelvi megelőzöttségről” fantáziál.
   Akkor viszont nagy baj van.
   Weisgerber ugyanis Németországban egyáltalán nem szalonképes, mert kollaborált a nácikkal. Tudományos teljesítményével eleinte nem volt baj, nyelvtörténésznek indult, a kelta nyelvekkel foglalkozott, ilyen tárgyakból volt professzor Marburgban, majd Bonnban.
   Franciaország megszállása alatt azonban egy breton nyelvű rádióadót működtetett, amely náci propagandát folytatott, s biztatta a bretonokat az önállósodásra.
   Ezt a tevékenységét nevezte egy kritikusa mother-tongue-fascismnak.
   Franciaország katonai parancsnokának agitációs-propaganda osztályán dolgozott Sonderführerként.
   Később bizonyítottan munkatársa volt a Reichsicherheitshauptamtnak, magyarul: besúgó volt.
   Azok a művei, amelyek KSZE “nyelvi megelőzöttség” gondolatával rokoníthatók, pl. a Von der Kraefte der deutschen Sprache egyértelműen bornírt ömlengések a nyelv teremtő erejéről.
   Weisgerbert komolynak szánt műveit ma már senki nem veszi komolyan. Helyesírási reformtervezetét, a DUDEN körül végzett munkáját becsülik.
   Szóval akkor KSZE akadémikus úr egy tudományosan jelentéktelen fasiszta spicli gondolatait visszhangozza.
   Nagyon nagy a baj.

   • OperatívTiszt said

    Úgy látszik, nem véletlen az egymásra találás Weisgerberrel. Mintha ez az egész obskurus dilettáns nyelvészkör vonzódna, az állambiztonsági, elhárítási, felderítői feladatokhoz, és az ezekben szerzett tapasztalataik és érdemeik alapozták volna meg karrierjüket. Magyarán, míg a rendes nyelvészek a szakmával bíbelődtek, ők ifjúkorukban mással voltak elfoglalva. Azóta sem sikerült betömni műveltégük lyukatit, csak inkább elfedni hangzatos, de értelmetlen frázisokkal, nevek tüzijátékával.

 8. robi said

  Uncsi! Ki a f..t érdekel ez a sok név meg idegen szó!
  Akkor má inkább a Szabó! Az nem fárasztotta az embert ilyen intellektuális locsogással hanem megmonta, hogy mennyit kér. Azt viszont kőkeményen. Ragaszkodott a 20 %-ához.
  Én a Szabóra szavazok meg a Marcira. Az is vigyorgott meg leperkálta nekünk a pénzt.
  Mit gondoltok, miért vakaródzott annyira a videon???
  Még mindig nem értitek????

  • Rookery said

   Bolhás Mopszli ott volt majdnem minden szeánszon. Hol pipába tette az anyagot, hol a cigibe. Vihogott, fetrengett, verdesett a szárnyaival mint egy fészkét kereső bébikakukk, és összevisza beszélt. Őt egyszer a gondnok, Füredi el is kapta, mert a 213-as ablakából dobálta le a csikkeket az udvarra. Erre a Bébimopszli felnyomta Füredit Ballánál, az meg négyszemközt tanácsolta a gondnok úrnak, hogy a jó édesanyukáját izélgese, ne az ő rokonát, mert ha még egyszer csúnyán néz az unokaöcsire, akkor repül. Ezt Mopszli mesélte nagy vihogások és fetrengések közben az egyik ilyen hát hogyismondjam doktori ülésünkön. Valószínű igazat mondott, mert attól kezdve senki se mert zavarni minket a mi varjútanyánkon. Meg hát Cerberusnak ott volt Kriszta. Ő mindig memondta, hogy odabent tudományos konferencia szervezése, kötetszerkesztés, elitszeminárium zajlik, most nem lehet zavarni. Azok voltak a szép idők. Ha visszajön, megint olajozottabb lesz az anyagszállítás, ő meg Szabó elintézik. Csak ez a sürgő-forgó Tepsi bele ne köpjön a levesünkbe.

 9. saca said

  Azér ez túlzás, Robi! Nem emlékszel arra a csajra, aki kómába esett a klotyóban és ha a Szabó nem segít kivinni onnan, rohadtul megszívtátok volna?
  Rám ne számítsatok, én leszoktam!

 10. csicsikov said

  Nem a tudomány fontos, hanem a hatalom! Mit ér az, ha valaki művelt, tisztességes, kreatív és kitűnő dolgokat ír, nagyszerű előadásokat tart?
  Semmit!
  Petrőczi a sztár, aki azt nyilatkozza a Magyar Nemzetben, hogy “egymás tudása által épülünk” – és ezt a saját tudására vonatkozólag.
  Na mindegy, Petrőczi banyát a MAB háromszor utasította el, de nem tágít, még mindig üvöltözik a saját fantasztikus életművéről. Közben pedig a Shiraz vendéglőben próbálja magára hőzni a fiatal tesztoszteronbomba irániakat.
  Miközben Szabó egyedül röfög otthon a tokaszalonnának és boldogítja magát a jobb kezével. Még terjedelmes könytáros barátnője skincs kéznél!!!

 11. Laie said

  Hiányolok erről a fórumról egy autentikus véleményt: a Károli magyar nyelvészeti tanszékvezetőjéét. Hogy lehet az, hogy nem áll ki szakmailag barátnője APÓSának “nyelvészkedése”mellett, miközben a sehol sem jegyzett nyugdíjas eszperantistát, aki egy óvónőképzőn még ma is aktív, védelmébe vette? Csak nem azért, mert szakmailag a “nagy” KSZE “nyelvészeti” megnyilatkozásai még a nyugdíjas eszperantistáéinál is kevésbé védhetők?

 12. Etimológus said

  Engem érdekelne a nyelvészkollégák véleménye Kovács Árpád “nyelvtudományi” munkásságáról is, aki minden egyes óráján összetéveszti Wittgensteint Heideggerrel. Bevált trükk, hogy egy irodalomtudós irodalomtudományi körökben nyelvésznek adja ki magát, hisz az irodalmárok úgysem értenek a nyelvészethez, így minden hülyeséget bevesznek, mint az illokáló, perlokáló, kombináló és logaritmizáló Hansági-szövegeket, vagy APÓS “nyelvi megelőzöttség” frázisát. Kovács Árpád is ezt a trükköt vetette be annakidején Bécsy Tamásnál, így szerezte meg magának “‘nyelvészként” Veszprémet. Bécsyt kifejezetten azzal kápráztatta el, hogy nyelvésznek adta ki magát. Veszprémi óráin sűrűn hivatkozott Émile Benveniste-re meg Ivanov és Toporov ősszláv szógyökkutatásaira. Megtudtuk például, hogy a szláv népek udvaraiban állandóan tolvajok mászkálnak, mert az udvar (a magyarban is szláv eredetű) = “dvor” szó tartalmazza a “vor” (= tolvaj) szót. De arra már nem kaptunk magyarázatot, miért vannak a magyar udvarokban is tolvajok? 😀 Vagy pl óva intett bennünket attól, hogy tejfÖLt együnk, mert az ÖL, és ugyanezen oknál fogva sohasen menjünk fÖLfelé, csak lefelé, ha hosszú életet akarunk. 😀

  • Linguist said

   Mit számít a mi véleményünk? Kulcsár Szabó Ernő elismeri Kovács Árpádról, hogy mekkora nyelvész, Kovács pedig Kulcsár Szabó Ernőről állítja ugyanezt. Van ebbe nekünk, igazi nyelvészeknek beleszólásunk?

 13. grammaticus said

  Iszonyatos baromság természetesen. Udvariasan “délibábos nyelvészkedésnek” hívják ezt, de általában unatkozó nyugdíjasok meg mindenféle műveletlen személyek szoktak vele előállni. Az Árpád Árpádovics meg professzor, nemde?
  Ivanov világhírű nyelvész, az orosz és az amerikai tudományos akadémiának is a tagja. Tagja volt a tartui szemiotikai iskolának. Kizárt dolog, hogy szemantikai összefüggést talált volna a vor és a dvor között
  A nyelvi jel többnyire motiválatlan, tehát a dolognak és a nyelvi jelnek nincs egymáshoz köze. A szavak között a képzettek motiváltak az alapszóhoz képest: így a halász motivált a hal révén.
  Az má igaz, hogy Oroszországban sok a tolvaj, itt van ez az Árpád Árpádovics is, ahelyett, hogy egy ungvári iskolában tanítgatna, itt hülyíti a magyar ifjúságot.

 14. butcher said

  Kit érdekeltek??? Vinnyogjatok, siránkozzatok, ordítozzatok, ti az utcán vagytok, én pedig itt benn és én leszek itt a főnök! Két rokonom a Zsinatban, hátam mögött pedig az Ernő bácsi, a tudós akadémikus.
  Ti pedig hol vagytok, ti barmok?
  Sehol.

 15. Etimológus said

  Kovács tanár úr nekünk azt tanítja, hogy a jelentés nem a szavakban van, hanem a hangokban. Már a hangalak eldönti, milyen képzet társuljon hozzá. Így pl a cs hang öblösséget, terjedelmességet jelent, ezért hívják a szláv népek a női harisnyát csulki-nak, mert az egy kerek, öblös tárgy, azaz a női láb befogadására alkalmas, ami a szláv nőknél mindig húsos, kövér. Hasonlít a magyar disznócombhoz, amit a magyar is a hang szintjén fejez ki, ezért hívját a disznócombot csülöknek, amiben benne van a cs. Ellenben a magyar nők lába vékony, ezért hívják lábnak, és a harisnyát is harisnyának, nem pedig csulki-nak.

  • ohranka said

   Csak a hangutánzó szavak motiváltak: mek-mek, BÚÚÚ.
   Ami Kovács professzort illeti, ő felettébb hasonlít egy hájas disznóhoz, a fejében pedig annyi ész van, mint egy csülökben.
   Heidegger (vagy Wittgenstein) nyelvén szólva. Eisbein (mit Sauerkraut).

 16. grammaticus said

  Az a kérdést, hogy a szó hangalakja “hasonlít-e” a tárgyhoz, már Platon Kratylosában felveti az egyik beszélgető. A másik azt a ma egyedül tudományosnak tekinthető álláspontot képviseli, hogy nincs semmi összefüggés.
  A huszadik század elejétől, Saussure Cours…ának poszthumusz megjelenésétől, 1916-től számítva egyetlen mások által nyelvésznek tekintett figura nem állít ilyen hülyeséget.

  • Kovács rendőr said

   Kovács elvtársnak a rendőriskolában nem tanították Platont. A Kratylost hírből sem ismeri. Így aztán azokkal a nyelvfilozófiai problémákkal birkózik még ma is, amit a görögök már a Krisztus előtti 5. században megoldottak. Be kellene őt iratni Ritoók professzor kurzusaira.

 17. lelkipásztor said

  Az egyik léha szellemeskedőnek se jut eszébe, hogy mennyit árt a magyarországi reformátusok hírének Mészáros disszertációs csalása, melyről már számos nagy nyugati fórumon lehet olvasni?
  Visszavonom a kérdést: ha Balla Péter rektor, az Újszövetség professzora, maga is zsinati tag maga dönt a csalásról és erre másokat is rábeszél, mitől, kitől várhatnék el minimális erkölcsöt a reformátusság körein belül?
  SZÉGYELLD MAGAD, BALLA, TE CSALÓ, ZSAROLÓ, ALJAS GAZEMBER!

  • Justice for victims said

   Balla sokkal rosszabbat tett. Elkezdte üldözni azt, aki elsőként figyelmeztette a csalásra. Jelen volt a 2009 május 11-i EDHT ülésen, amelyen az IDI vezetője elmondta, hogy sokkal súlyosabb következményekkel jár, ha a MAB csaláson kapja rajta a doktori iskolát, mintha valaki nem igazol témavezetést. Ezt jegyzőkönyvileg is rögzítették, fent van a dokumentum a ravaszblogon ( http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/?s=EDHT+jegyz%C5%91k%C3%B6nyv ) és ezen is. Balla ennek ellenére adott utasítást az IDI vezetőjének, hogy falazzon a csalóknak. És mivel az IDI vezetője nemet mondott (http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/koncepcios-per-hanganyag/), minden törvénytelen eszközt bevetett, hogy bosszút álljon.

   Ez a figura nem lelkész, nem keresztyén, hanem tényleg egy börtönbe való gazember.

  • MAB-illetékes said

   Balla mindennek tetejébe még hazudik is. Azt írta a MAB-nak, hogy ELHATÁROLÓDIK az IDI-ben történt csalásoktól. Közben hangfelvétel bizonyítja, hogy jelen volt, tudomása volt ezekről, és parancsba adta az IDI vezetőjének, hogy legalizálja ezeket.

   Milyen egyetem az, amelyik egy nyilvánosan hazudó rektort választ? És milyen zsinat az, amelyik a hazugságon és bűnpártoláson kaptt Ballát egyhangúlag rektornak választja?

   Balla Péter rektorrá választása szegénységi bizonyítvány az egész magyar református egyházra nézve.

   • animus said

    És nem tette meg, amit a MAB kért, nem állította helyre a törvényes rendet. Mit képzelt, nem veszik észre?
    Egy idióta bűnelkövető, az a Bballa.

 18. tóratartó said

  Mondtuk a mi Ágotánknak, ne hagyja magát provokálni, most még a fasiszta Weisgerber is bejön a képbe, Ajvé, nagy itt a córesz!

  • Fortyogó said

   Szerintem meg jól teszi, ha megosztja az olvasókkal a tudását és információit. Ez árnyalja és pontosabbá teszi a képet. Enélkül Benczik Vilmosról mindenki azt gondolta volna, hogy otthon ülve nyugdíjasként védelmezi az eszperantó nyelvet és mellesleg a csaló Mészárost. Most viszont már tudjuk, hogy Benczik úr nyugdíjazása ellenére aktívan oktatja az óvónőjelölteket. (Remélhetőleg nem arra, hogy kövessék Mészáros példáját, és úgy írjanak diplomamunkát vagy doktorit, ahogy ő.) Sokunknak szükségünk volt erre az információra. Köszönjük annak, aki feltette, akárki volt.

 19. lelkipásztor said

  Nem kérdezem, miért nem veszi észre a zsinat lelkészi elnöke, Bölcskei Gusztáv, hogy mi folyik a Károlin, és hogy mekkora baj lesz, ha kiderülnekl a törvénytelen cselekedetek és Mészáros világra szóló módon botrányos kétszeres doktoráltatása.
  Nem kérdezem, mert tudom, ki …. ….. Egy alkoholista, házasságtörő, pénz (a más pénze) után futkosó erkölcstelen szörnyeteg, egy pártállami spicli.
  De mi van H…… P….. főgondnokkal?
  És a zsinattal?
  Ők is ennyire ostobák és/vagy erkölcstelenek?
  Nem lehet mindenki Mészáros rokona.

 20. Laie said

  Mekkora korlátoltság azt gondolni, hogy egy igazi nyelvész nem fog belenézni irodalmárok amatőr nyelvészkedéseibe! Hansági is biztos ezt gondolta, amikor az illokúcióról és a perlokúcióról ontotta a hülyeségeit. De most már világos, nem a kisujjából szopta. APÓS példája lebegett előtte, aki így gondolkodhatott: az irodalmárok hasraesnek ezektől a terminusoktól, a nyelvészek meg úgyse látják.

 21. Etimológus said

  Ezek az irodalmárok egyszer mind jól pofára esnek. Kovács rendőr hamis etimologizálásai már országszerte hírhedtek. Igaz, a kívülállók ezeket is Kulcsár Sabó Ernőnek tulajdonítják. Nemrég hallottam egy középiskolai tanárt KSZEt szidn. De a példák épp az amatőr etimologizálás és a hangok jelentése köréből származtak, ami tipikusan Kovács Árpád. Csakhogy az ő nevét nem ismerik az iskolákban, KSZE-ét meg igen, így minden “találmányt” neki tulajdonítanak. 🙂

 22. grammaticus said

  Persze a hasonló hangalakú szavak egy nyelven belül kölcsönösen felidézhető állapotban vannak. Vö. világ-virág magyarul. Az első fennmaradt magyar versben, az Ómagyar Mária siralomban benne vannak. Ezért (is) nehéz többek között verset fordítani, hiszen pl. németül a Wrlz éd a Blume semmiben sem hasonlít egymásra.
  Ez azonban NEM JELENT jelentésbeli közeledést.

  • Pannónia said

   Kovács rendőr egyik tanítványa ezt odáig vitte, hogy a “veranda” szóból vezette le a “ver” igét. Kosztolányi Aranysárkányát elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a verandán önmagával sakkozó és önmagától vereséget szenvedő Novák tanár úr későbbi megveretése Liszner Vili és bandája által levezethető a “veranda” szóból, mely tartalmazzaa “ver” igét. A “veranda” szó etimológiája bizonytalan, de a finnugor kizárható, hiszen megvan az angol és a francia nyelvekben is, ahová Indiából került. De lehet, hogy az ott is jövevényszó, talán a portugál ból vagy a sanyolból. Egy biztos: semmi köze a magyar “ver” igéhez. Az illető ezzel a művével lett PhD, majd egy magyar irodalmi tanszék vezetője. Lehet találgatni, vajon melyiké. 🙂

 23. grammaticus said

  Rákérdezek: Sz…. K….!
  Hát ő nagyon is elvtársi viszonyban volt a Kovács főrendőrrel.
  Egyébként a veranda gyanus, olyan, mintha nőnemű latin melléknévképzővel érne véget a szó: vd. össze: doktoranda.
  Lehet, hogy valamelyik indiai nyelvből került át az európai nyelvekbe és ott hasonult morfológiailag a latin képzéshez, de hogy a magyar verhez semmi köze nincs, az biztos.

  • Pannónia said

   Én ezt a viszonyt az elvtársinál komplexebbnek nevezném, ami a szellemin kívül a testi egyesülést is magában foglalta. Ez lehetett a legitimációs alap a tanszék öröklésére. 🙂

  • OperatívTiszt said

   Az elvtársi is igaz, nemcsak az intim. Az illető apukája is rendőr volt, Kovács elvtárs kollégája, innen az elvbarátság eredete. 🙂 Mint ahogy az egész brancsé, beleértve a Nagyfőnököt, sőt, elsősorban őt.

 24. hajnalka said

  Igen, az egész bagázsn ak volt egy veszprémi vendégszereplése. Szabó is megjelent, amikor magyar tanszéket alapítottak, vitte a Petrőczit, aki összevissza hazudozott arról, hogy őneki a pápai kmollégium alapítói között is voltak ősei (világos, a Hnnoveri Ház meg Thomas Mann) és tartott egy creative writing kurzust, amitől az embert kiveri a hideg: képzeljétek el, ha valaki elvégzi, úgy ír, mint a Ludvig!!!
  Kovács rendőr vitte a fiát meg a szeretőjét, Szitárt, aki rettenetesen meghízott, mióta megörökölte a magyar irodalmki tanszéket Árpád Árpádovicstól. Vörösre föstött hajával és bő lebernyegében rettenetes látvány.
  Közben pedig ellopták Pintér Márta szinháztudományo tanszékét. Mártát még Szilágyi hozta a tanszékre az iskoladrámák miatt, de Szabó őt is kifúrta.
  Aztán végül ellopták KSZE segíségével az egész tanszékét, a Károlira. Most Hansági is ott fejti ki azt a fantasztikus tudását.

  • Historiker said

   Miután M…-t kifúrta, Szabó kirúgatta a férjét is. Az egy csúnya ügy volt. Nem felmondás, hanem tipikus kirúgás. A férj munkaügyi pert indított, 100%-ig igaza volt, mégis elvesztette. A Károlit Dr. Takács képviselte. Fellebbeztek, másodfokon ugyanez volt az ítélet. Dr. Takács hota a hamis tanúkat, a volt kollégákat, akik a kirúgástól félve azt mondták, amire betanították őket.Szabó András írásban tett tanúvallomást, amiben egy oldalvágás a feleségnek is kijutott.

   • réti pipitér said

    Nincs jelentősége, de Máté és Márta akkor már elváltak, de joban voltak. Tisztességes emberek voltak, nem csoda, hogy Szabó gyilkos dühét magukra vonták. És akkor megint a szokásos szereposztás: dr. takács ügyvédként, szabó tanúként.
    Ez A legutóbbi munkaügyi perben megfordult: takács már nem kíván ügyvédként szeeepelni, talán szabót se tapsolja vissza a munkaügyi bíróság.

   • Pannónia said

    Máté és Márta újra összeházasodtak. Kb. 3-4 éve gyerekük is született, Kismáté. Tényleg rendes emberek, akik egyszerűen irritálják a gengszetereket. Szabó és Hansági mindkettejüktől megszabadult…

 25. kocsi csergő bálint said

  Minden pápai református nevében kikérem magunknak Petrőczi hazudozását! Semmi köze hozzánk az ilyen ebhitű, hígagyú filléres ném,bernek.
  És hanyagoljon bennünket. Ha még egyszer be meri tenni Pápára a patáját, Szreinbach püspöknél protestálunk ellene!

 26. réti pipitér said

  Furcsa, de Kovács főrendőr népszerű volt a veszprémi hallgatók körében. Ezt ugyan nem értem, de volt egy agyalágyult rendezvényük: előadások éjfélkor, és Kovácsnál sokan voltgak!

  • Pannónia said

   Ezek a szeánszok nem a színvonal miatt voltak népszerűek hanem az időpont és a vodka miatt, melynek bőséges fogyasztása után a “tanórák” átmentek gruppenszexbe. 🙂

   • mesüge said

    Hát, ha csak úgy nem…hogy a közismert vicc poénját idézzem.
    Veszprémben a bölcskar végtelenül gyalázatos színvonalú, de ott van a Navracsics nővére az alkalmazott nyelvészeti tanszéken, meg a Mihalovics Péter, az is nagyon felkapaszkodott a politikai uborkafára.
    Aki benyal a fidesznek, annak vannak esélyei.

 27. gödel macskája said

  Nagyon átmentek a kommentek privatizálásba.
  Nem ez a lényeg, hanem az, hogy KSZE egy méltatlanul magas posztra juttatott tudományos sarlatán, aki egy egész udvartartást épít ki maga körül.

  • MANCS said

   Egyetértek. Foglalkozzunk azzal, hogy valaki a tudományos munka imitálásával, magyarul sarlatánsággal jutott magas posztra, és ezt a posztot azzal tartja fenn, hogy minden intzményt eláraszt a saját csatlósaival. Viszont azzal, hogy a MAB-ot és az akadémiai bizottságokat is lenyúlta, beszivárogtatta a saját embereit, tönkretette az egész minősítési rendszert. Az egyetlen kritérium a minősítésre, hogy Kulcsár Szabó tolja-e őt vagy nem. Szabó András nagydoktori címe botrány. Mészáros PhD-fokozata úgyszintén. De most már látni lehet, hogyan gyárt Kulcsár Szabó doktorokat. A saját és MENYe témavezetettjeit beosztottjaival, OTKA-műhelyének tagjaival, alárendeltjeivel és lekötelezettjeivel minősítteti. Bán Zoltán András azt írta kritikájában, hogy ez a befolyás nehezen bizonyítható. Ezen a blogon azonban annyi tény gyűlt össze, hogy ez már elég volna egy nyomozáshoz hivatali hatalommal való visszaélésért.

   • MAB-illetékes said

    A kettő összefügg. Aki befolyásolni tudja a minősítés rendszerét, eldöntheti, ki kapjon ösztöndíjat, állást, az személyes sorsokat alakít, családok életébe szól bele. Márta és Máté története tanulságos. Szabó András az akkor még csak MENY-jelölttel kinyomta mindkettőjüket a Károliról. Jó idő eltelt azóta, mindkettőjüknek sikerült új helyet találniuk, magánéletüket is rendezniük. Ám ebbe a gengszterek nem nyugodtak bele. Ellopták Mártától a tanszékét, nagyhatalmű APÓS segítségével, aki nem ment ki a MAB bizottság terméből a Veszprémből a Károlira átlopott színháztanszék akkreditációjának tárgyalásakor, miközben a MENY a Károli BTK kari tanácsának torkán nyomta le az ügyet. Történetesen Márta is a MAB adott biztottságában ült, KSZE őt még az előző KÁB elnöktől örökölte. KSZE azonban Mártától is szabadulni akart. Különösen, mikor behívta a bizottságba az akkor még Veszprémben (és az ELTÉN, közvetlenül KSZE irányítása alatt) működő Kovács Árpádot. Sűrűn célozgatott arra, hogy sok a veszprémi az összesen 15 fős csapatban, egynek ki kellene lépnie. Természetesen nem a haverjára, a menet közben erősítésül mameluknak odaültetett Kovács Árpádra gondolt. De Márta nem vette a lapot, és jól bírta a nyomást is. Azért is maradt. Megunta, hogy mindig ők legyenek a vesztesek a férjével.:)

 28. grammaticus said

  André Jolles egy tökéletesen periférikus figura úgynevezett történetnyelvtannal, amit mesékre és hasonló zsánerekre alkalmaz. Jellemző KSZE-re, hogy tökéletesen jekentéktelen figurákat rángat elő a jól megérdemelt feledésből (Jollés), ill nagy hírű embereknek (Humboldt) tulajdonít olyasmit, amit azok sose gondoltak.

  De mivel ki olvassa W. Humboldtot, aki azt állítja, hogy igen, ahzt ájult tisztelet övezi.

 29. Stratégia said

  Az a követendő stratégia, hogy a 70 milka elsikkasztását fogjuk rá valakire, akit már kirúgtunk, és erre tetessünk aljas célzásokat a kis patkánnyal, a magát rektornak képzelő Ballával.

  • Nyomolvasó said

   Ez a hozzászólás félresiklott, pedig fontos: Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató az elődjére, Böszörményire akarja fogni a 70 millió elsikkasztását. Ballával azt a pozitív üzenetet fogalmaztatják meg, hogy az uillető már távozott az egyetemről.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt szereti: