Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Savage clans (Barbár klánok)

Posted by anonymanalyst - november 22, 2011

Szerző: Jakab Attila

 

A kitűnő vallástörténész ebben a tanulmányában Ady publicisztikájának új kiadása kapcsán a magyar történelem törvényszerűségeiről, a „magyar fátumról” elmélkedve a zseniális költőt idézi: „a magyar történelem, magyar kérdés, magyar fátum ennyi: néhány száz, erőszakos család uralkodott, álnokoskodott, kegyetlenkedett, barbárkodott egész Magyarországon. Ezek kinevezték magukat Magyarországnak s a szent magyarság nevében kötötték az üzleteket és zsebüknek egy kis sérelméért fölborítottak mindent”. Ady szavai ma aktuálisabbak, mint valaha. A Református Egyházra és Egyetemére valóságos telitalálatok. A Református Egyházat és egyetemét ma néhány erőszakos, barbár család uralja: a Szabók, Kulcsár-Szabók, Mészárosok, Kovácsok… Jakab Attila megoldási javaslata az, hogy „meg kell állítani a keresztény ideológiai köntösbe bújtatott gyűlölet- és leszámolási spirált”, le kell leplezni a dilettánsokat, szélhámosokat, csalókat, és vissza kell adni az igazi tudás és az igazi hozzáértés becsületét. Az Egyházfórumban megjelent tanulmányt rövdítve adjuk itt közre. – A szerk.

 

Ady Endre, Jóslások Magyarországról

Tanulmányok és jegyzetek a magyar sorskérdésekről

Ady Endre 1936-ban megjelent válogatott publicisztikájának újrakiadása soha nem lehetett volna időszerűbb, mint ma. A költő aggodalommal, mélyreható felismerésekkel és prófétai meglátásokkal telített szavaival ugyanis a történelme során ismételten eltévedő és megtévedő magyarságot igyekszik már több mint egy évszázada gondolkodásra, bátor és őszinte beszédre ösztökélni. Ahogy azt Bíró Zoltán az előszóban találóan megfogalmazza: „Ady zsenialitása… nem egyik vagy másik politikai állásfoglalásában nyilvánult meg, hanem a magyar élet mélyreható megítélésében és a magyarság sorsának előre látásában, bekövetkező tragédiájának előérzetében” (8. old.). …

……

Ady gondolatai érintik István király országát – és az intellektuális elmaradás kérdését –, ahol „el kell felejteni gondolkozni az embernek, ha nem akarja, hogy megfuttassák, hamar célhoz juttassák a kálváriáján”; s ahol a „hazugság, megalázkodás és butaság az enyhítői csak az élet kínos terhének” (37. old.). Hiszen itt „csupán a vakok és a vakon hívők” (43. old.) képesek boldogok lenni.

A hazaszeretetről szólva világossá teszi azt a fájdalmas igazságot, hogy a „magyar történelem, magyar kérdés, magyar fátum ennyi: néhány száz, erőszakos család uralkodott, álnokoskodott, kegyetlenkedett, barbárkodott egész Magyarországon. Ezek kinevezték magukat Magyarországnak s a szent magyarság nevében kötötték az üzleteket és zsebüknek egy kis sérelméért fölborítottak mindent” (77. old.). Parlamentjének – amely mindig is „egy előkelő csoport külön élete, privát mulatsága” (81. old.) volt – valójában soha nem fájt maga az ország! …

Ugyanakkor Ady figyelme, mindent átható tekintete kiterjed mind a vidékre, mind pedig a városra. Szavaiban markánsan rajzolódik ki az elképzelt vágyálmok és a kegyetlen valóság (feudális állapotok,[2] a ki sem épült társadalom züllése, a gazdasági és kulturális ínség) közötti mérhetetlen szakadék. Mindez még hatványozottabban jelentkezik, ha Párizsból nézi az Ős Ugart, amit a rokon lelkű Széchenyi István Nagy Parlagnak nevezett. Az igazi tragédia azonban mindenképpen a megosztottság; az a tény, hogy az ország urai és tulajdonosai valójában egymással falatják fel az embereket! Nem véletlen tehát, hogy „Ady egyik legmélyebb húrja: a magyar élet folytonos ‘bepanaszolása” volt, írja Féja Géza. „A politikus Ady nem volt naiv és hiszékeny, ezt csupán azok hirdették és hirdetik, kiknek kellemetlenek és túlságosak voltak Ady politikai igazságai” (210. old). Az illúzióiban és kényelemszeretetében megbántott nemzet azonban mindenképpen magára hagyta – ahogy annak idején Széchenyivel is tette.[3] Elsősorban azért, mert ezek a kiválóságai nem voltak hajlandók megalkudni. A késő utókor büszke rájuk, szobrokat emel nekik – ellenben szavaikat továbbra is semmibe veszi!

Ebben a vonatkozásban döbbenetes erővel hat a „Petőfi nem alkuszik” c. írás, amely eredetileg 1910-ben jelent meg. Ebben tényleg a félreismert zseni ír az alig ismert – és a maga korában talán az egyetlen igazi forradalmár − zseniről. „Az a magyarság – írja −, mely övéinek exhumált porai fölött cifra püspökkel mondat cifra beszédet, gyalázatosan bánt vele akkor is. Akkor sem volt képes, ma sem az, Petőfit látni, szeretni, hálásan dicsőíteni olyanként, amilyen. Lehúzza magához, meghamisítja, befogja kicsinyes érdekeinek igásszekerébe” (251. old.). Ady szerint „meg kellett halnia, hogy rosszabbul ne járjon: de Werbőczy és Kossuth nemzete akkor elbánt vele, hitegette, hívta, uszította, kihasználta, megalázta s elrúgta” (252. old.). Miért? Mert a hétköznapi kicsinyesség egyetlen korban sem bírja elviselni a nagyságot. Megöli, hogy az utókor majd büszkélkedhessen vele.

Ady egy másmilyen Magyarország megálmodója és prófétája volt, mint amelyikben élt. Mélységes meggyőződéssel vallotta, hogy az évszázados jogfosztottságban és megaláztatásokban „eltorzított tömegek” a demokrácia nélkül „sohasem nyerik vissza emberi önérzetüket, bátorságukat s teremtő képességüket” (16. old.). Ebből kifolyólag volt ‘érthetetlen’ és ‘lázító’, „mert nem hitt a ‘börtönnek’, a szörnyű emberi és szociális körülmények korlátaiba szorított akkori Magyarországnak törvényeiben, e törvények létjogosultságában, érvényességében s időt álló erősségében” (14. old). A világháborún messze túlmutatóan, mintegy előre megérezte a világkatasztrófát. Meggyőződése volt, „hogy a nemzeti becsület ott kezdődik, ahol a munkát honorálják” (189. old.). …

Az Ady által elképzelt Magyarország még mindig megvalósulásra/megvalósításra vár. Hiszen a nemzet – a maga teljes és tulajdonképpeni értelmében – csupán Ady Magyarországában bontakozhat(na) ki. Ezért lenne mindenképpen szükséges Ady elmélyült és átgondolt újraolvasása! „Szertartást kell végeznünk – írta 1936-ban az eredeti kötetet szerkesztő Féja Géza –, zarándokutat Ady forrásaihoz. S ne szégyenkezzünk! Mossuk meg a mi szegény, bűnös, elfáradt és meggyötört szemeinket Ady Endre igazságainak fényes vízében.” (23. old.). Ez az igazság pedig nem más, mint: „Demokrata, tudatos, erős, magyar polgári Magyarország lehetséges itt vagy semmi. Ha ezt nincs erőnk megcsinálni, hajtsuk járomba a nyakunkat s ne nevezzük magunkat nemzetnek és országnak” (76. old.).

Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Féja Géza, Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Megjelent: Egyházfórum 26. (1. új) évf., 2011/3, 61-63. old.

[2] Ezt egy Ady által idézett parlamenti vicc kiválóan érzékelteti: „A mágnás leköpi a dzsentrit, a dzsentri leköpi a polgárt, polgár a parasztot s a paraszt a kutyát” (80. old.).

[3] Lásd Ferdinandy Mihály, Nemzetiségi kérdés és magyar birodalom, Attraktor Kiadó, Máriabesnyő – Gödöllő, 2010, 69-78. old.

37 hozzászólás to “Savage clans (Barbár klánok)”

 1. ancilla said

  Gratuláluink, Attila, nagyszerű gondolatok ezek!
  Jobban esik itt a blogon ezt olvasni, mint Szabó, Balla, Hansági, Fóris, Petrőczi aljasságait, kicsinyes bosszúhadjáratát.
  De ezek – s velük együtt az általuk vezetett Károli – nem képesek megtisztulni, hiányzik belőlük az erkölcsnek a szikrája is.
  Na meg az intellektus, hogy felfogják, mi újság.
  Ezért egyelőre folytatjuk a blogolást.
  De abban reménykedünk, hogy eljön az idő, amikor csak erkölcsi, történelmi és tudományos témáknak ad heklyet a blog.
  A Károli vagy elpusztul vagy megtisztul.
  Tertium non datur.

  • anonymanalyst said

   Mi is jobban szeretnénk magas színvonalú, tudományos munkánkat közölni, mint Szabó András gaztetteit feltárni. De nyoma sincs annak, hogy a blog megérintette volna a Zsinat vagy az egyetem vezetőit. Mindent folytatnak ugyanúgy, Szabó András szellemében. Kénytelenek vagyunk tehát mi is folytatni, míg ezt a sunyi, alattomos bűnözőt bíróság elé állítják.

  • réti pipitér said

   És minek ide az orosz-szovjet szekció? Csak nem azért, hogy a jobbikosoknak fordítsanak az orosz olajbárókkal folytatott beszélgetések során, mikor küldenek ide olajrubeleket, hogy csinálják ki a zsidókat meg a cigányokat!

 2. mesüge said

  Remek olvasni, hogyan csináltok hülyét magatokból!

 3. komáromi csipkés györgy said

  Ady igazán református/keresztyéni szellemiségű ember volt, minden bűnével együtt. Éppen azért tudta átérezni az akkori Magyarország végletes züllöttségét.
  Napjainkban ezt a szörnyű züllöttséget a Károli és annak vezetői képviselik: Szabó, Balla, Hansági, Petrőczi és bűntársaik.

  • Kukluxklán said

   És milyen igaz, hogy néhány barbár erőszakos családi klán uralkodik! Nézzük csak meg a Kulcsár-Szabó familyt. Erőszakosak, kegyetlenek, kiirtanak mindenkit, aki nem áll be mögéjük a sorba és barbárok is. Nincs egy világos mondatuk, nincs egy világos gondolatuk. Buták és agresszívek.

   • Savage said

    A két pasi még csak hagyján. Mivel mindketten izraeliták, a képük nem teljesen sötét. De a MENY! Az annyira barbár, hogy azon még a fákon lógó felmenői is látszanak. Láttátok már szemüveg nélkül? Tiszta csimpánz pofa. 🙂

 4. Pharisée said

  Igaza van Jakab Attilának: tényleg „meg kell állítani a keresztény ideológiai köntösbe bújtatott gyűlölet- és leszámolási spirált”, sőt, a keresztyént is. Állítsátok meg az álszent, bosszúszomjas Balla Pétert!

 5. animus said

  Johannes, nézd meg a postádat!

 6. melanchton said

  A Károli ennek az intellektuálisan és erkölcseiben barbár – tudatlan és becstelen – országnak a hű leképeződése.
  Gondoljunk Balla Péter rektor, Újszövetségi professzor tudományára! Jakab Attila írta róla a legmetszőbben igaz kritikát.
  Szabó András tudománya?
  Nézzétek meg a Ravasz László blogon mind a 44 oldalát!
  Hansági Ágnes – volt tudományos dékánhelyettes – tudománya? Az illokúció beszédaktusának feltalálása – ezen röhögnek a nyelvtudományi doktori iskolákban, ott az ELTÉ-n is. Hansági pedig még mindig nem veszi le a doktori adatbázisból azt német nyelvű publikációját Márai A gyertyák… alapján – amelyben ezt az orbitális baromságot leírja. Nyilván azt hiszi, más se tud németül, akárcsak ő.
  Ezek után a BA fokozat nélkül a magyar nyelvtudományi tanszék élére kinevezett Fóris Ágota direkt felüdülés.
  Vele legalább megnőtt a szórakoztató faktor: Arany menórával a nyakában szövi mátrixait a vektortérben, szerelmi pókhálóival már be is fonta Ballát, a csekély értelmű, erkölcstelen vidéki pojácát.

 7. svabra said

  A Károli vezetői annyira eltompultak, hogy még a látszat óvásán sem fáradoznak.
  Nyíltan, brutálisan lopnak, sikkasztanak, alkalmaznak levitézlett csalókat.
  La Rochefoucault azt mondta: “A képmutatás a bűn bókja az erénynek”.
  A Károli vezetői kognitívan és morálisan erre sem képesek!

  • Felkavart szar said

   Ady szavai nagyon igazak a Károlira. Itt van pl. a Szabó-család. Szabó András, a felesége, a kölykeik, a püspök sógor és a vazallusaik. Szabó András kinevezte magát REformátus Egyetemnek és a szent egyetem nevében kötötte a mocskos üzleteit, lopott és rabolt, pénzt és témavezetéseket meg ami a keze ügyébe akadt. És amikor lebukott, kivonultatta az egyház egész hadseregét az előző dékán és az előző rektor ellen. Neménvótam, hanem azok ott ni. Félre is állították őket, jó kis vihar támadt, minden fortíogott, kavargott, aztán leülepedett. Ő meg a felszínen maradt mint a felkavart szar. Ilyen most az egész egyetem. A felkavart szar a Károli metaforája. Mert ki is van a tetején? Egy igazi kis nyúlszar: Balla Péter.

   • Hátulról lesből támadó said

    A Duplaszabó banda soha nem állt félre, aláás, intrikál, erősebb mint valaha. Félő, hogy Tepsi nem bírja már idegekkel a harcot ellenük, és összeomlik.

 8. Balla nagytiszteletű said

  Ha nem hagyjátok ezt abba azonnal, rátok uszítom a … kedvenc pitbull terrieremet!
  Ismeritek is őt, Kacorkirálynak nevezitek, pedig ő aztán olyan mint egy tigris ha megráncigáljátok a bajuszát!
  Pedig most az van!
  Nagyon megjárjátok!

  • Főtiszteletű Balga Péter said

   Mióta igazi REKTOR lettem, és az oklevelemmel sétálok és vele alszom, tudhatnátok hogy nem Nagytiszteletű, hanem Főtiszteletű az engem illető megszólítás. Mióta igazi REKTOR lettem, egyenrangú vagyok Főtiszteletű Bölcskei Gusztáv püspök úrral. Ő sem több, mint én, őt sem lehet fokozni és főbbnek vagy legfőbbnek nevezni.

   Mindketten egyformán FŐ-k vagyunk. Mi vagyunk a két FŐ FŐNÖK. Ez most kivételesen nem dadogás, mint a Ravaszblog hanganyagán, ahol tényleg egy kicsit sokat dadogok, hanem egy jelzős szerkezet.

 9. Balla nagytiszteletű said

  Főtiszteletem, Balla úr (?)!
  Önnek aztán nincs bőr a pofáján, nem igaz?
  Nem fél a Krisztustól, akit annyira hivogat?
  Nem fél, hogy egyszer tényleg lecsap magára a Teremtő?

  • Nyúlszar rektori talárban said

   Amióta megvan az oklevelem nem félek semmitől. Kezet fogtam a Sándor Palotában Schmitt Pállal, ez immunissá tett minden baj ellen. És ha mégis jönne egy vihar, azt majd elhárítja a Cservák Csaba, elvégre arra szerződtettem.

   Kéretik engem FŐTISZTELETŰ REKTOR ÚRnak szólítani, mert csak arra hallgatok. Ha másképp szólítanak, azt elengedem a fülem mellett.

   Vegye tudomásul mindenki, hogy nagy ember lettem

 10. Balla nagytiszteletű said

  Remek!
  A halltaók, ugye, nem érdekeltek benneeket?, görények, ugye?

 11. Rákosi Jenő said

  “… a hétköznapi kicsinyesség egyetlen korban sem bírja elviselni a nagyságot. Megöli, hogy az utókor majd büszkélkedhessen vele”…

  Ady irodalmi ellenfele, Rákosi Jenő is hasonlóan látja nagyság és középszer viszonyát.Tragikumelméletében elismeri a traikus hős nagyságát, ugyanakkor úgy véli, hogy a középszer önvédelemből öli meg a kiválókat, mert nem tud az ő szintjükre emelkedni, de mégis fölébük akar kerekedni. Tehát erőszakot vagy ármányt alkalmaz. Csak az utókor leplezi le az erőszakot és ármányt, a jelenben mindig a középszer vagy a kisszer diadalmaskodik.

  Legalábbis Magyarországon. Ezért tartunk itt. A középszert Kulcsár-Szabó és klánja a kisszert Szabó András és pereputtya testesítik meg. Fölkevert szarként ők is a katyvasz tetején evickélnek – egyelőre. Reméljük, hamarosan az aljára kerülnek és ott is maradnak.

  • Mozart és Salieri said

   Rákosi toleránsabb volt, mint Ady vagy mint a mai zsenik, akik nem értik meg a kis akarnok Kulcsár-Szabót, aki nagynak akarna látszani, de életébe még egy értelmes világos mondatot nem bírt leírni. Akit ha muszáj olvasnunk jó esetben csak belefájdul a fejünk, de rossz esetben migrénes rohamot kapunk.

   Akik pl ezt a blogot létrehozták igazán kreatívak, szellemesek, okosak. Bizonyára úgy gondolják, ha ők irányíthatnák az egyetemet, vagy legalább segíthetnének Sepsi dékánasszonynak leküzdeni a gonoszt, Szabó Andrást, akkor jobban menne a világ sora, a reformátusoké és az egyetem is visszanyerhetne valamit a régi tekintélyéből, márha volt neki. Nem értik meg sem az ostoba és feneketlenül irigy Szabó András lelkivilágát, sem a nagyravágyó, de tehetségtelen Kulcsár-Szabóét. A kisszer és a középszer így gondolkodik: érjék be a tehetségesek és zsenik azzal, hogy ők annak születtek, leljék zsenialitásukban az örömüket. A kis földi hatalmat és a lóvét viszont hagyják meg nekünk, hogy nekünk is legyen örömünk ebbe az életbe. Hát hogy a fenébe nem lehet ezt megérteni? Ez a legfairebb alku. De ezek ki akarnak minket semmizni. Nekik a tehetség mellé még pénzt paripát fegyvert, nekünk meg az üres fejünk mellé egy lóf@szt a v@l@gunkba.

   Naná hogy kinyírjuk őket. Csak így áll helyre nem az erkölcsi rend, mer az kit érdekel?, hanem a világrend. Igy igasságos.

   • Jeopardy said

    Sepsi nem fogja bírni azt a lejárató hadjáratot, amit Szabó András folytat ellene. Ha tudná miket mond róla. Már körbefutkosta a fél országot, egyetemeket, minisztériumot, egyházat azzal hogy Sepsi szakmailag nulla, gyenge, idegbeteg hiszterika. Teljesen befeketíti, főként azzal, hogy mindenütt a rosszemlékű rektor asszonyhoz, Kovács Eszterhez hasonlítja. Hiába váltotta le őt a dékánasszony az intézetvezetésről, ez nem elég. Bertha nem képes ellenállni Szabónak. Fél tőle és már ugyanazt szajkózza Sepsiről, amit Szabó. Bertha jobban be akar vágódni Szabónál, mint Sepsinél. Neki nem kell a hatalom, valósággal fél tőle. Szabó és Hansági pedig folyamatosan mossák az agyát – úgy tűnik, sikerrel. Valósággal hipnotizálják. Sepsi óriási hibát követett el, amikor Szabót nem rúgta ki fegyelmivel. A MAB-határozat és a Zsengellér-jelentés alapján megtehette volna. Most egy gonosz, alattomos ellenséggel küszködik nap mint nap, ami felőrli az idegeit. Már az idegösszeroppanás határán van. Szabó meg röhög a markában, mert ő a saját ellenfeleit – Sepsi potenciális szöveségeseit – már kirúgatta, a legerősebbet magával Sepsivel, így gyengítve Sepsit is. Szabó bandája pedig nemcsak megmaradt, hanem már gyarapodott is – pl. Berthával. Jó lenne, ha a dékánasszony utánanézne hogy hajszolta Szabó betegségbe és halálba 1 év alatt egyik elődjét, Györke Ildikó dékán asszonyt. Autentikus forrásként javaslom T… S…t vay R… A…t. Ők majd elmondják, ha nekünk nem hisz.

   • Tepsi said

    Tepsi megérdemli a sorsát. Ő mentette meg Szabót, pedig kirúghatta volna.

   • scholar said

    Rossz hírem van, barátaim! Mire megtisztítjátok, nem marad a Károliból semmi.
    A Károlinak nincs veleje, nincs szubsztanciája: csupa mocsok és hívság az egész.
    Benda Kálmán, Szilágyi Ferenc, Szabó Árpád és mások erkölcsi-tudományos örökségét felélte, kilúgozta Balla és Szabó, Hansági mocskos, tudatlan, aljas erkölcstelen tevékenysége.

   • Kasztráció said

    Amit Scholar mond sajnos igaz. Szabó András a Károlit kiherélte. A BTK-najk szakmailag vége, még akkor is ha Hermann Róbert protekciójával akkreditálták a történészeket. Már tényleg nincs veleje, nincsenek nagy egyéniségek, nincsenek kiemelkedő oktatók. Pedig voltak. Szabó András kinyírta őket, hogy ne lássák a hallgatók a különbséget közte és a kiválók között. Higgye azt a hallgató, hogy amit Szabó és Petrőczi csinálnak, az egyetem. Ez csak úgy lehetséges, ha a színvonalat kiirtják.

 12. presbiter said

  Én nem ajánlanám autentikus forrásnak azt a Tenkét, akinek az volt a kedvenc mondása, hogy “ki nem sz@rja le a zsinatot”.
  Mocskos szájú, becstelen ember, aki beköltöztette a szeretőjét, a magyar-történelem szakos B. J-t a Ráday 28-ba, és a teológushallgatók szeme láttára járt be hozzá munkidőben. Nyíltan élte parázna, házasságtörő éeltét.
  És Szabóval együtt lopta el az Orbán-kormány 2 milliárdos tartalékát!
  Citroent vett belőle magának meg a két Rozgonyi lánynak (akkori szeretőinek) meg kristálycsillárt, hogy “megvilágosuljon az elméje”, ahogy a hallgatók mondták.

  • Jeopardy said

   Viszont Györke Ildikót a sírig kísérték. Ebben igazán keresztyéni módon viselkedtek. Ott ültek végig a halálos ágyán, pedig ebből semmi hasznuk nem volt. És tanúi voltak, hogy ölte meg Györkét Szabó András. Ő is egy törékeny nő volt, aki harcolt Szabó Andrással. Ebbe pusztult bele rövid egy év alatt. Szabó nem viselte el, hogy hiába fúrta meg Kulint, nem ő lett a dékán, hanem egy NŐ!!! Kevés tudományos munkássággal. De becsületes igaz református ember. Akárcsak Sepsi. Sok az analógia. Sepsi Enikőnek tanulnia kellene ebből.

 13. régi kolléga said

  Nem mindenkit tudtak meggyilkolni, pedig akartak!
  És aki túlélte, soha nem bocsát meg Szabónak, Hanságinak, Petrőczinek.
  Olyanokat fúrtak ki, akiknek ma egy másik egyetemen egy doktori iskolára elég sikeresen védett doktorandusza van.
  Pedig Szabó nem nyugodott.
  A Heidelbergi Káté leszármazottja ellen hamisan tanúzott a munkaügyi bíróságon.
  Azt, hogy a tanúvallomás hamis, bírósági végzés állapította meg.
  Nem bocsátunk meg nekik, soha!
  És ott leszünk nyilvános megszégyenülésükön!

 14. ancilla said

  Tartsátok a lelket Tepsiben, nem lehet, hogy Szabó még őt is meggyilkolja a tettestársaival: Hanságival, Fórissal, Petrőczivel.
  Hogyan viszonyul Balla Tepsihez?

  • Hamlet said

   Ez itt a kérdés Balla számára: Szabó vagy Tepsi?

   A tavaly szeptemberi tájékoztatón Balla még elszánt Szabó fan volt. Megköszönte Szabó “áldozatos” dékáni munkáját és csodálkozását fejezte ki, hogy miért is mondott le. Nem volt erre semmi oka. Nem igazán örült Tepsinek, sajnálta a Szabó-érát.

   Változott-e Balla álláspontja azóta? Tepsié bizonyosan, mint mindenkié, aki közelebbről megismerte Szabó aljas alattomos aknamunkáját. De vajon meg tudta-e értetni Ballával, hogy ki is az a Szabó.

   Mi mindnyájan úgy ismerjük, mint a magyar felsőoktatás legaljasabb, legsötétebb, legundorítóbb orgyilkosát.

   • Retardált said

    Ha Balla nem lenne szellemileg retardált, előbb is rájöhetett volna, hogy Tepsit kell támogatni, egyszerűen azért, mert becsületes. Hogy tudományosan nem nagy szám? Akkora mindenképpen van, mint Szabó, aki seggnyalással jutott nagydoktori fokozathoz. A Ravaszblogon olvasható az a 44 oldalas förmedvény, amivel. Most már talán Ballának is leesett, hogy Tepsinek kell segíteni. Csak nem elég okos hozzá, hogy meg is valósítsa. Kár volt a tehetséges és szuperintelligens protestáns szakembereket kiirtani. Ezért nincs Tepsinek hatákony szövetségese a Duplaszabó banda ellen, amelyik ismét felülkerekedni látszik.

   • Jób said

    Nem csoda, hogy Balla Szabóhoz vonzódik: hasonló a hasonlónak örül.
    Tepsi erkölcsileg felette áll a Szabó klánnak (nem nagy ügy, mondhatnánk), és ennek következtében nem tetszik a Szabó szintjére lezüllött Ballának. Aki annak idején nyilván jóravaló, vidéki fiú volt.
    De közben beházasodott a Hegedűs famíliába és azt hiszi, hogy maga a Messiás, és sem isteni, sem emberi törvények nem érvényesek rá.
    Neki, a hittudomány professzorának mindent szabad: zsarolni, fenyegetőzni, a kollégák után kutatni.

 15. régi kolléga said

  Quod erat demonstrandum!

 16. Bizniszpüspök said

  Bölcskei új bizniszbe fogott. Wolf Katival tarhál állítólag tehetséges gyerekek támogatása ürügyén. Még a TV-t is kihívta hogy felpörgesse a bótot. De azt senki sem ellenőrzi mennyi jut a befojt összegből a gyerekeknek és mennyi fojik Bölcskei zsebébe vagy a KDB-be adóságtörlesztésre

 17. svabra said

  Kétségem sincs, mire megy a pénz. A PPP bűvöletében élő Bölcskei a PÉNZT ellopja, a PIÁt megissza, a harmadik P-vel pedig találjátok ki, mit tesz.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: