Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

The tenth commandment (A 10. parancsolat)

Posted by jhnnsclvn - február 4, 2012

Tudós szerzőnk ismét megajándékozta a blogot egy magas színvonalú, mély erkölcsi tartalmú írással. – A szerk.

 

Szerző: Tóth Károly

A Károli vezetőinek erkölcs(telenség)e

avagy a tizedik parancsolat

 

A törvény kőtábláin,melyet Mózes a Szináj hegyén vett át az Örökkévalótól, ott áll az irigység tiltása is. „Ne kívánd a te felebarátodnak házát, egyéb tulajdonát, feleségét!”

Az irigység a római katolikus egyház főbűneinek listáján is szerepel. Nem véletlenül. Az irigység ugyanis gonosz indulat, az emberi lélek tisztaságának megrontója, számos bűncselekmény oka és előidézője. Vezethet így lopáshoz (ezt tiltja a nyolcadik parancsolat), hamis tanúságtételhez (ezt tiltja a kilencedik parancsolat), sőt még (lélek)gyilkossághoz is (ezt tiltja a hatodik parancsolat).

Nézzük meg, hogyan viszonyul a Károli vezetősége az IRIGYSÉGhez, s a belőle burjánzó gyűlölethez és bűnökhöz.

A KRE BTK-n először 1998-ban láthattuk az IRIGYség kiáradását. Szabó András 1997-ben a tájékozatlan Szilágyi Ferenc orra előtt becsempészte Hansági Ágnest a Károlira, mondván, „jól jön ez nekünk, hiszen Hansági jövendőbeli apósa, Kulcsár-Szabó Ernő elintézi a MAB-nál az akkreditációt”. Hansági Ágnes pedig – aki csak évek múlva lett KSZE menye és PhD-ját is csak három év múlva szerezte meg – alkalmaztatásának pillanatában elkezdte irtó hadjáratát a kar komoly tudományos teljesítményt felmutató református oktatói ellen. Ebben segítőtársai voltak az irigység paroxizmusában tobzódó Szabó András és Petrőczi Éva. Ádáz hadjáratuk következtében számos kitűnő embernek mondott fel az egyetem, többek között Erdélyi István akadémiai doktor történésznek és az Európa-hírű Püspöki Nagy Péternek Ő ellene – költségeket nem kímélve – már tizennégy éve pereskedik a Károli, állandó magas jövedelmet biztosítva dr. Takácsnak.

Szabót, Hanságit és cinkosaikat a gyűlöletnek egy kivételesen magas foka, a ressentiment mozgatja. Nietzsche így ír erről : „ezek a fizikailag lepusztult és tönkrement emberek, egy egész föld alatti világ reszket itt valósággal a boldogok elleni kielégíthetetlen, csillapíthatatlan bosszúvágytól, a bosszú álöltözetében, a bosszú ürügyével…” (Nietzsche: Adalékok a morál genealógiájáról. Gondolat,  1996: 149)

Szabó, Petrőczi és maga Hansági is lelkük mélyén tisztában vannak saját tehetségtelenségükkel, értéktelenségükkel. Ezért üldözik a náluk különbeket, ezért zsarolnak, hamisítanak, hamistanúznak, rágalmaznak. És ezen az alapon értik meg olyan jól magukat a Károli legújabb – Schmitt Pál által (?) kinevezett – rektorával, az alantas ösztönök rabjában levő Balla Péterrel. Balla is gyűlölködik és irtóhadjáratot indít mindenki ellen, aki magánál különbnek gondol: törvénytelenül felmondott a KRE BTK IDI-je vezetőjének, Hima Gabriella professzorasszonynak. Ádáz dühvel üldözi azokat a doktoranduszokat, akik minimális tisztességgel viselkedtek – például nem írtak alá hamis tanúvallomásokat. Már pedig a hamistanúzás szokásos eljárás a Károlin, Szabó Andrásnak például kifejezetten a szenvedélye.

Meddig tűri a Teremtő a Károli nevezőinek gyilkos ámokfutását? Azoknak az istentelen és bűnös cselekedeteit, akikre rábízta a magyar fiatalság protestáns szellemben való nevelését és a református kultúrkincs őrzését és kutatását? Tehát a Károli Gáspár Református Egyetem vezetőinek bűncselekményeit. Hiszen, ahogy Márk evangéliuma 12. részének 1-9. versében leírja, a telepített szőlőt bízta rájuk. A bérlők azonban gonosz emberek, a bérért küldött szolgákat először megalázzák, aztán megölik. Ekkor a szőlősgazda saját szeretett fiát küldi a bérlőkhoz. Azok azonban „megfogván azt megölék és a szőlőn kívül veték”. (Mk. 12, 8)

Az Újszövetség professzora, Balla Péter rektor nyilván tudja a példázat kimenetelét.Mit is tesz a példázatbeli szőlősgazda? „Eljő és elveszti a munkásokat és a szőlőt másoknak adja.”   (Mk. 12, 9)

 

51 hozzászólás to “The tenth commandment (A 10. parancsolat)”

 1. prudens said

  Immanuel Kant “Az erkölcsök metafizikájában” (1797) foglalkozik az irigységgel, az “embergyűlöletnek az emberszeretettel egyenesen ellentétes bűnei”-nek nevezi. Különösen figyelemreméltó, hogy Szabó András – Petrőczivel együtt olyan emberek ellen lépett fel a leghabzóbb gyűlölettel – lásd Hima G. feljelentése Bazsa Györgynél – aki iránt hálát kéne érezniük, hiszen jót tett velük. Hima Hansági, Szabó, Petrőczi és Balla gyűlöletét azzal érdemelte ki, hogy megalapított egy sikeresen működő IDI-t, s amikor beértek az első gyümölcsk – sikeres védések – akkor nem adta át a tudatlan és tehetetlen Szabónak a témavezetés dicsőségét.
  A hálátlanság és az irigység Szabó alaptulajdonsága. Emlékezzünk vissza, amikor Horváth Iván közbenjárására sikerült habilitálnia az ELTÉ-n, utána milyen habzó gyűlölettel hörgött a “komcsi félzsidó” H. I. ellen, még a feleségét és a sógornőjét is kitiltotta a Károliról. Közben Petrőczi szemét forgatva végigrohanta a Reviczky utcát: “Milyen buta és tehetségtelen ez a szegény Gabi és Ildi! Szegény Andrisnak fel kellett lépnie ellenük a színvonal védelmében!”
  Erről Kant: “A jótevőnkkel szembeni hálátlanság, amely a gyűlöletig fokozódva minősített hálátlanságnak számít, a nyilvános megítélésbe rendkívül visszataszító ugyan, mindazonáltal annyira hírhedten emberi tulajdonság, hogy nem tartjuk valószínűtlennek: jótettünkkel akár még ellenséget is szerezhetünk magunknak.”
  Ezt a tapasztalatot szerezte meg Hima Gabriella, Horváth Iván és a Károli becsületes, tudós, református oktatói, akik áldozatául estek Szabó, Hansági és Balla fékevesztett bpsszúhadjáratának.
  A “keresztyén erkölcsiség” nevében persze.

 2. svabra said

  Ebből csak az derül ki, hogy Szabó, Hansági és Balla olyan mélységesen buták, hogy erkölcstelenségüket leplezni sem képesek.
  Miért hívják ezeknek az aljas barmoknak a gyülekezetét egyetemnek?
  Fel nem foghatom!

 3. Pharisée said

  A Károli Egyetem híresen erkölcsös, különösen a szemforgató ájtatoskodó pap-rektoruk, Balla Péter. Ő már nemcsak az erkölcsi, hanem a törvényességi korlátokat is régen túllépte, szánkázik a börtön felé:

  http://giulio.freeblog.hu/

 4. law and order said

  A személyiséghez fűződő JOGOKAT DURVÁN MEGSÉRTETTÉK A KÁROLI VEZETŐI!
  Fel kell őket jelenteni!

  • sola scriptura said

   A Károli vezetői tökéletesen híján vannak az erkölcsi autonómiának.
   Nemhogy szeretettel közeledne felebarátaihoz, csapdát állít nekik.
   Nem visszatartja a bűntől, hanem bűnt kreál számára, aztán hasznot húz belőle.
   A Károli vezetőinek semmiféle erkölcse nincsen!

 5. grammaticus said

  Tisztában vagytok a huncut etimológiájával???
  Ez a középfelnémet Hundsfut szóból ered: jelentése: a nőnemű kutya (szuka) nemiszerve.
  Hát Balla és a Károli ebben az értelemben????

  • hajnalka said

   Te elfelejted, hogy a magyar nyelvtudományi tanszék vezetője – Fóris Ágota – magyar nyelvtudományból még BA-t sem szerzett.
   Má honnan az ördögből tudna Balla vagy bárki más – ebből a hiteles nyelvtudományi forrásból merítve – bármilyen hiteles etimológiát.
   Egyébként a HUNCUT etimológiai értelemben hihetetlenül találó a Károlira, különösen Hanságira meg a vén Petrőczire!

 6. hübrisz said

  Sajnálom, hogy megint olyan szavakat kell használnom, amelyek meghaladják a Károli vezetőinek átlagosan 500 szavas szókincsét. Itt van pl. Hansági Ágnes, aki pár szó: kanonizáció, multiplikáció, illokúció permutációjával állított elő “távlatos gondolkodású” (így ítél róla Eisemann, az APÓS KSZE helyettese) tudományos életművet.
  Szóval a mértéktelen elbizakodottság – hübrisz – jellemzi a Károli vezetőit, ezeket a súlyosan alulművelt és erkölcstelen személyeket: Ballát, Szabót, Hanságit és Petrőczit.
  A kóros elbizakodottság (hübrisz) a tragikus vétséggel (hamartia) társulva katasztrófához vezet.
  Ez az arisztoteleszi tragégiaelmélet lényege.
  A Károli vezetői persze nem ismerik sem a fogalmat, sem az említett szerzőt.
  Ettől még beteljesedik rajtuk AZ ÁTOK.

  • KSZE Workshop said

   Hansági előállított mást is: pl. Bednaniccsal közösen hamis bizonyítékot Hima ellen. Amit aztán az APÓS az ELTÉ-n multiplikált és faxolgatott. Biztosan erre kapja az akadémiai kutatócsoport a százmilliókat. Továbbá Mészáros-féle áldisszertációk gyártására és elismertetésére.

 7. Culpa said

  A posztolónak teljesen igaza van. Az egész majdnem ártalmatlanul kezdődik: egy törpe szellem és korcs jellem (Szabó András) irigységével. Aztán folytatódik az epeömlésével, aztán már nincs megállás. Egyik bűn vonja maga után a másikat, egyre jobban gabalyodnak bele. Ha jól veszem ki a sorok közül, már betörésnél vagy legaléábbis illegális behatolásnál tartanak. Megértek arra, hogy az Úr elveszejtse őket.

 8. hübrisz said

  A superbia – a hübrisz latinul – jellemzi Szabót, Ballát és bűntársait is.
  Tragikus vétséget követnek el, amikor törvénytelen eszközökkel harcolnak munkatársaik ellen.
  Meg fognak érte bűnhődni.

  • Bloggerjogász said

   A dokiknak odaát igazuk van. Azonnal büntetőjogi feljelentést tenni, aztán pedig egy személyiségi jogi pert indítani.

   • Patkányirtó Kft said

    Bérelj fel te is magánnyomozót, küldd el ahhoz a patkánypofájú Ballához, vegye fel kamerával, mikrofonnal, amint letolt gatyával ül a budin vagy a nyiszlett gilisztaformájú nemiszervével gyakorlatozik a feleségén és rakd ki a netre. Esetleg a kölykeit is, ahogy ő csinálta a te családoddal. Ezt a mocsok talárba bújt patkányt örök pellengérre kell állítani, égesse már itt a földön a gyehenna tüze, mert odaát úgyis abban lesz része. És még ez esküdött föl papnak! Förtelem.

   • Pharisée said

    Szemét patkány! És még ő beszél videókon a keresztyén szellemiségről, erkölcsösségről és próbál hozzá bizalomgerjesztően vigyorogni az álszent pofájával. REmélem lecsukják ezért.

   • Óvakodj a törpétől said

    Biztos nem láttad azt a filmet, hogy “Óvakodj a törpétől”. Ha láttad volna, nem engeded be se a törpe Ballát, se a görény embereit.

   • Pharisée said

    Egyáltalán ne állj szóba idegenekkel, főleg bibircsókos, kopasz, tokás törpékkel ne, mint amilyen ez a patkányfejű álszent pap.!

   • Budikamera said

    A rektoriba az egyik budin van kamera. Szoktam csekkolni a felvételeket. Balla szenvedélyes hugyozó. Idegességében folyton hugyozik. Minden értekezlet előtt. Több felvétel van, amin jól látszik ahogy …. (kimoderálva – a szerk.) Felnyomjunk egy párat ebből a szabdzsektből a netre? Talán elmegy a kedve attól hogy kandikameráztassa a beosztottjait. 🙂

   • Kandikamera said

    A kandikamera eredetileg Hansági találmánya. Nyilasyra és Bánkira fejlesztette ki. Azt nézegette otthon esténként az ágyba… (kimoderálva – a szerk.). Aztán valaki meghonositotta itt a rektoriba is. Heccből a piszoárba szerelte. Az se semmi ahogy Kovács Barnabás vizel. Benne van az egész egyénisége. Pont az ellentéte a Ballának. Ez a giliszta körülményesen és fontoskodva veszi elő … (kimoderálva – a szerk.). Barnaby meg férfiasan, sarkát a padlóhoz csapva nyit be, határozott terpeszállásba lerántja a cipzárját és … (kimoderálva – a szerk.):(

   • Kovácsok said

    Ebből a barnabys pisálósból is mehetne egy pár a netre. Jó lenne háttérképnek a bankos rokona nyilatkozataihoz. … (kimoderálva – a szerk.)

   • incitatus said

    Kovácsék lehallgatják Szabót is. Akkor is, amikor Tepsire panaszkodik elhízott könyvtáros névrokonának és barátnőjének.
    Senkiben sem bízni – ez a jelszava a Károlis bűnözőknek.

   • Poloska said

    Szabó Erika könyvtárhelyiségei be vannak poloskázva. Már Füredié is be volt, azért rúgták ki. Petrőczié nincs, mert hogy ő mit mond, azzal a kutya se törődik. Viszont fönt a harmadikon a tánciskolában még kamera is van. Ott intrikál Hansági Jákfalvival és Kékesi-kunnal Tepsi ellen. A Kovácsoknak mindenhez közvetlen vonaluk van, mindent szinkronban követnek. Még Tepsit és Ballát is. A bank fizeti. 🙂

   • ohrana said

    Elvégre tudnunk kell, mit forral az ellenség: ez volt Berija elvtárs egyik kedvenc mondása. Egészen addig, míg Sztálin elvtárs benne is fel nem ismerte az ellenséget és meg nem gyilkoltatta.
    Erre számíthatnak a bűnügyi kivitelezők is a Károlin.
    A koreai bank biztos nem kötne életbiztosítást rájuk és a szabadlábon töltött hoss6zú éveikre.

   • Budikamera said

    Végülis találtam egy jó kukkolós oldalt, ahova felraktam Balla giliszta formájú bögyörőjét. 3000-en kattintottak rá máris. Többen írták hogy ilyen ocsmányságot még nem láttak. 🙂

   • Balla bögyörője said

    Balla bögyörője óriási siker, már 4300-an látták. Fogadásokat kötnek, hogy ez micsoda: földigiliszta, bélféreg, vagy egy kis tót cservákocska. (Balla is tót származású, akárcsak Féreg haverja, Cservák.) Van aki Balla nemét is találgatja. Kisebbségben vannak akik férfira tippelnek, a többség nőnek vagy hermafroditának tartja. Nagyon poénosak a kommentek, amikben azt találgatják végül is mi az, amit Balla a rektori piszoárjában nyitott sliccel a kezében tart. Ehhez képest Kovács Barnabás löttyedt kövér …. (kimoderálva – a szerk.)

 9. svabra said

  Schmitt megjelent Debrecenben – 100 éves az egyetem – és lelkesítő szózatot tartott a rektori tanács előtt a tanulás erkölcsösségéről meg a tudás szentségéről meg hasonló, hozzá oly közel eső dolgokről.
  A hallgatóságot – akik előbb demonstrációval fenyegettek – kitiltották a felemelő ünnepségről.
  Így Balla Péter erkölcsi példaképe – Schmitt nyugodtan hadoválhatott a tudásról és az erkölcsről, ahogy azt a Károlin gyakorolják.

  • Pálgium said

   Sőt, az önálló szellemi teljesítmény fontosságáról! Pont ő. Közben Hoffmann Rózsa elítélte a plágiumot. Még neki is több esze van.

 10. hajnalka said

  Hoffmann bűne, hogy a mindennek alja Károli annyi állami finanszírozású helyet kapott. Majd csodálkozik, ha bilincsben vezetik el Ballát meg Szabót.

 11. sola scriptura said

  Annak a testvéremnek, aki arra panaszkodott, hogy a “keresztyén szellemiségű” Károli vezetősége, mindenekelőtt Balla Péter rektor, nem utolsósorban az Újszövetség professzora, koholt vádak alapján megszüntette jogviszonyát.
  Miután testvérem igazának tudatában jogorvoslatért bírósághoz fordult, újabb arculcsapás érte. Balla Péter rektor (az Újszövetség professzora) detektívirodát bízott meg figyelésével, annak munkatársai koholt ürüggyel tőrbe csalták, behatoltak a lakásába és tudta nélkül kép- és hangfelvételeket készítettek róla, lakásáról és családjáról.
  Ez a privátszférához való jog durva megsértése. Nem is tudom, micsoda zugügyvéd adja ilyenhez a nevét.
  Az viszont teljesen világos: Balla Péter aljasabb eszközökhöz nyúl egy munkaügyi perben, mint Rákosi ÁVH-ja óta bármely rendszer Magyarországon.
  Ez az eljárás sajtónyilvánosságot kap, éspedig nemcsak a magyar glóbuszon belül.
  Addig érdemes elgondolkodni azon, hogy Balla Péter rektor, akit szemmel láthatóan nem zavart az IDI körüli antedatált, hamisított iratok sorsa, aki megzsarolta a szegedi rektort rokona, Mészáros Márton PhD-ztatása érdekében, aki füle botját sem mozdította, mikor Szabó András dékán bűntársaival 157 milliót sikkasztott, most egyszerre MINDEN ESZKÖZT MEGENGEDHETŐNEK TALÁL.
  Miért is?
  Hogy megszabaduljonn egy erkölcsileg feddhetetlen, tudományosan elismert professtzorától!
  Hogy még rosszabb, még gagyibb legyen a Károli oktatási színvonala!
  Ez itt a cél, igaz, nagytiszteletű (???) Balla rektor úr???

  • Nyomkövető said

   Balla nem most alkalmaz először magándetektíveket. Már Fabiny lakására is behatolt 2010 tavaszán, amikor internetszerelőnek álcázott kémeket küldött, hogy vizsgálják be a gépét, onnan küldték-e a MAB-levelet a blogra. Kép- és hangfelvételt ott talán nem csinált, vagy ha csinált, azt eltitkolta.

   • PhD-jelölt said

    Ez nem új, bevett gyakotlat a Károlin. Hansági tanárnő már korábban bekameráztatta és bepoloskáztatta Nyilasy tanár úr szobáját, igaz, nem a lakásán, csak a tanszéken. Egy kis kamera mindegyikben volt, mert Bánki tanárnő az estéket a tanszéken töltötte és Hansági tanárnő feltételezte, hogy ott randiznak Nyilasy tanár úrral. Volt olyan felvétel, amin Nyilasy tanár úr alsónadrágban volt, de nem nővel, hanem csak egyedül. Talán átöltözött vagy tudom is én mi. Volt olyan is, ahol hallgatónővel kettesben tartott esti speckolt. Hansági tanárnő hazavitte ezeket a felvételeket, de volt másolata Krisztának is. Ő pénzért vetített nekünk.

   • advocatus dei said

    Az egész MEGFIGYELTETÉSI ÖTLET a Károli régi harcostársától, drtakácstól származik. ő Veszprémben alkalmazta például.
    A Károli 14 (!!!!) éve nem bír megnyerni egy munkaügyi pert Püspöki Nagy Péterrel szemben. Az Európa hírű középkortörténész még Hansági és Szabó első véres aratásának – 1998 – volt az áldozata.
    Dr. Takács azóta képviseli a munkaügyi perben a Károlit, és nem bírta megnyerni, SE MEGEGYEZÉST KICSIKARNI.
    Bár nem is törekedhetett rá, hiszen, mint 1998-ban eldicsekedett a bíróságon, óradíja 15 e Ft+ÁFA. Azóta nyilván a duplája.
    Minden percben, mikor állítólag a Károlinak dolgozik, ketyeg az óra. Mivel pedig a tárgyalásokat mostanában vidéken tartják – a legközelebbit éppen Veszprémben – Takácsnak minden tankolás stb. ennyi pénzt fial a Károlitől.
    Takácsot fel kéne jelenteni rosszhiszemű pervezetésért, mert ELNYÚJTJA A PERT, HOGY MINÉL TÖBB PÉNZ JUSSON NEKI.
    Ez az extrém hosszú munkaügyi per a Károlinál nem tűnik fel senkinek?
    Ballának nyilván nem, hiszen a rokona ott dolgozik Takács irodájában.
    Balla tehát Takácson keresztül lopja a Károli, s közvetve az állam pénzét.
    Ezt mind kiderítettük, bebizonyítottuk, pedig nem kameráztuk be se Takács Nádor utcai luxusirodáját (egy ugrásra a jobbikoosok kedvenc Szabadság téri templomától).

   • dr Takács a válóperes ügyvéd said

    Igen, ez dr. Takács keze. Hiába szállt ki, ő irányítja a jogi képviseletet. A bizonyítékot dr. Takács köztudottan nem keresteti, hanem csináltatja. Kiderült ez már első megnyert ügyéből, a válóperes esetből:

    https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/19/the-divorce-lawyer-dr-takacs-janos-laszlo-valoperes-ugyved/

    Itt is az ő ötlete volt, hogyan lehet bizonyítékot gyártani, ha az nem áll rendelkezésre. Elvégre ő fogalmazta meg a felmondást.

   • Advocatus Diaboli said

    Dr. Takácsot újra föl kell jelenteni a Kamaránál. De most nem szabad félmunkát végezni. Elő kell vetetni a régi válóperes ügyét, az összes károlis képviseletét, a veszprémi áruházi illegális kameráztatást, ami ellen már az adatvédelmi biztos is tiltakozott és ezt a figyeltetést és magánlaksértést, amihez a kamerázás már csak hab a tortán. Dr. Takácstól meg kell vonatni az ügyvédi működési engedélyt. Tűnjön el a pályáról. Túl sok szemétség van már a rovásán. Csak sorba kell rakosgatni ezeket.

 12. pulchra said

  Ceterum censeo Ballam esse delendam.

 13. lelkipásztor said

  Testvérünknek a 18. zsoltár szavaival küldök vigasztalást:
  “Él az Úr, áldott az én kősziklám,
  magasztaltassák szabadító Istenem!
  Bosszút áll értem az Isten,
  és népeket rendel alám.
  Megmentesz ellenségeimtől.
  sőt, támadóm fölé emelsz,
  és megszabadítasz az erőszakoskodóktól” (47, 48, 49)

  • Divina Commedia said

   Ez mélységesen igaz. Hagyjuk a bűnözőket menni a maguk útján. Egyre beljebb gabalyodnak a bűneikbe, és már közreműködésünk nélkül is kattan a kezükön a bilincs. Ebből már maguktól nem másznak ki, és hiába forgatja szemét Balla Jézusra, mert az, ha letekintene rá, undorral fordítaná el arcát Balla patkánypofájától.

 14. Börtönválogatott said

  Kedves Tóth Károly, túl finoman fogalmaztál. Itt nem csupán a Károli vezetőinek erkölcstelenségéről van szó, hanem a bűncselekményeiről. Ezek kifejezetten bűnözők. Ájtatos pofát öltő talárba bújt nehézfiúk.

  • Savonarola said

   Odaát a dokik blogján már inkvizícióról beszélnek, de minimum ávóról, Berijáról, polpotról:

   http://giulio.freeblog.hu/archives/2012/02/04/HUNCUT_EGYETEM/#comments

  • régi kolléga said

   Orbán Viktor bejelentette Egerben, hogy több tanárképző helyet ad az egri főiskolának (aminek vannak egyetemi szakjai is, pl. a történelem). Mert a 3. út mellett fekszik. Azt ugyan nem értem, miért befolyásolja ez a főiskola amúgy ramaty minőségét. De azért vegyétek észre, károlisok!
   A pápistákat fogják támogatni, nem titeket!
   Mert egy ilyen rablóbandát: tavaly 157 millió, 1999-ben 2 milliárd kormánytartalék!
   Miért támogatna benneteket OV????

 15. advocatus dei said

  Amiből kiderül, hogy Balla, Szabó meg a többiek ott a “keresztyéni” Károlin kőkemény ateisták. Nem félnek megszegni mind a tíz parancsolatot, ártatlanokat vérszomjasan üldözni, bizonyítékokat kreálni.
  Balla és Szabó nem hisz a Teremtőben.
  Ez az Újszövetség professzorának meg a hencidai úrasztalatolvaj lelkészgyerek, püspöksógor Szabó Andrásnak az erkölcse.

  • Hamis tanú said

   Úgy hírlik, hogy a jelenleg folyó munkaügyi perben Balla vette át a hamis tanú szerepet Szabótól. Szabó is folyton ott tolongott, ajánlkozott, de csak Ballát hallgatták meg. Balla folyékonyan végighazudta az egészet, egyetlen szava sem volt igaz. Sajnos, kizárták a közönséget, dehát ezek a vallomások rögzítve vannak, egyszer csak előkerülnek. Kár, hogy nem hallhattuk, nem is értem, hogy lehetett erre zárt tárgyalást elrendelni. Hogy ne hallja senki, amint Balla, az Újszövetség professzora szemrebenés nélkül megszegi a tízparancsolatot?

   • law and order said

    Szabó András egyenesen vágykiélésként gyakorolta a hamistanúzást.
    A ressentiment? az irigység paroxizmusa olyan fokban lobog benne, hogy csak azt érzi igazi kielégülésnek (????), ha gyúlöletének és irigységének tárgya megsemmisül.
    Ez motiválta hamis tanúvallomásait – ezekből egyet-kettőt feltétlenül nyilvánosságra kell hozni dokumentációként -, ezért írt leveleket minden magyarországoi egyetem megfelelő tanszékeire, nehogy felvegyék a károlis jogtalanul kirúgott oktatóit, és ezért rágalmaz, intrikál “inaszakadtából”, ahogy Petrőczi írja az Áfonyahegyi röfögéseiben.

 16. Konkolyné said

  Így küldje az ember a gyerekét ezekhez a szentfazekakhoz. A szószéken azt mondják jóság, erkölcs, szeretet, a valóságban meg szekusokat állítanak a hallgatókra, oktatókra, akik jelentgetnek róluk, felveszik őket filmre, aztán nézegetik, mutogatják, felhasználják ellenük. És én még aszittem ezek jobbak mint az átlag!

  • Perverz said

   Balla egy perverz kukkoló. Bekandikameráztatja a fiúkollégiumok hálószobáját, és órákig csámcsok a felvételeken.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: