Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Who pays for the Church? (Ki fizet az egyház helyett?)

Posted by jhnnsclvn - augusztus 3, 2012

Köntös László

Tarr Zoltánnak a Károli Egyetem finanszírozási problémáival foglalkozó interjújára egyházon belül többen is reflektáltak, így pl. Köntös László, dunántúli főgondnok, aki burkolt kritikáját politikai-filozófiai szintre emelte. Tarr cikkének összefoglalását mellőzzük, egyébként Köntös írását teljes terjedelmében közöljük. Köntös nem mondja ki direkt, de lebegteti azt a végkövetkeztetést, hogy a Károli egyetem egy “idegen és beteg testrész” az egyház testén, amit jobb volna gyorsan amputálni, mielőtt az egész Református Egyház elrákosodik.  Ehhez nincs mit hozzátennünk, hacsak azt nem, hogy mi is ezt mondjuk – már vagy 3 éve… – A szerk.

Szerző: Köntös László

Egyházi intézmények – állami pénzen?

“…szeretném az itt felvetődő problémát egy kicsit „megemelni”, s elvonatkoztatva, az egyházi intézmények finanszírozásának fájóan érzékletes példájaként értelmezni. Nem kell ugyanis semmiféle szakértőnek lenni ahhoz, hogy ezen eset is nyilvánvalóvá tegye, amit egyébként eddig is mindnyájan tudtunk: ez jóformán teljes anyagi kiszolgáltatottságot jelent. Egyházunk úgy működtet különféle intézményeket, hogy közben nem rendelkezik saját anyagi erővel e feladat elvégzésére.

Mondhatni persze, hogy az államnak sincs pénze, hiszen amije van, az az „emberek pénze”, tehát voltaképpen az államon keresztül az emberek támogatják azt a sokrétű munkát, amelyet egyházunk a társadalmi jólét érdekében intézményein keresztül is végez.

A dolog mégsem ilyen egyszerű. A helyzet mégis csak az, hogy az intézményfenntartás tekintetében egyházunk számára ez a függőség az állami pénzektől folytonos kiszolgáltatottságot jelent. Vajon miként beszélhetünk állam és egyház szétválasztásáról, ha az egyházi intézményfinanszírozás jóformán száz százalékban az állami újraelosztás része? A kormánynak nyilvánvalóan elsőrendű célja az államháztartási hiánycél megvalósítása, s ennek érdekében hozza meg jónak vélt döntéseit, adott esetben az állami és egyházi felsőoktatás forrásainak csökkentését. Csakhogy én nem erről beszélek, hanem az egyházi intézményfinanszírozásnak a rendszerváltozás óta kialakult módjáról. Arról a nagyon egyszerű kérdésről, hogy vajon az egyház jogi függetlensége mennyiben van megalapozva az egyház anyagi függetlenségével?

Sajnálatos módon, amikor a rendszerváltozást követően egyházunk számára újra megnyílt a lehetőség régi oktatási intézményeinek indítására, valamint újak alapítására, ehhez az új és egyre jobban kiterjedő intézményfenntartói szerephez nem rendelődött saját financiális háttér. S a rendszerváltás óta eltelt időben, lett légyen bármilyen politikai előjelű is a kormány, nem mutatkoztak semmiféle érzékelhető kezdeményezések ezen helyzet megváltoztatására. Ki kell mondani: egyházunk anyagi talpra állítása e vonatkozásban nem történt meg. Visszakaptuk épületeinket, azokat is csak célirányos tevékenységre (nehogy véletlenül legyen egy olyan ingatlanunk is, ami pénzt tud termelni), s aztán vártuk az állami pénzeket.

Ez a körülmény, ne kerteljünk, elég ambivalens, és – talán nem túlzok – sok esetben méltatlan, „egyházidegen” magatartásra kényszeríti egyházunkat is. Hiszen ez a kiszolgáltatottság gyakorlatilag azt jelenti, hogy folytonosan lesni kell a vonatkozó jogszabályokat, szabályos lobbitevékenységet kell folytatni a pénzekért. Nem hinném, hogy az lenne a feladatunk, hogy eggyel növeljük az amúgy is átláthatatlan lobbicsoportok sorát. Ha az egyház mint intézményfenntartó nem jelenhet meg önálló anyagi erővel rendelkező társadalmi szereplőként, akkor bizony ez még akár deformálhatja is az egyház egyház voltát, s olyan magatartásformákat alakíthat ki, amelyek, enyhén szólva, nem tesznek jót az egyház prófétai küldetésének, világias kifejezéssel, függetlenségének. Ráadásul, minél több intézmény fenntartójává válik az egyház, helyzete, mint fenntartónak, annál inkább illuzórikusabbá válhat: az oktatási intézményein keresztül kifejtendő missziói igyekezete az állami szabályozások hosszútávú kiszámíthatatlansága miatt csak növeli a kiszolgáltatottságát.

Ez a finanszírozási helyzet nem segíti elő az egyházon belül sem a koncepcionális oktatástervezést, sem a felelős gazdálkodást. Hiszen az állami pénzekért folytatott versenyfutás akadályozhatja a rendszerszintű gondolkodást, erősíti a belső egyházi egyéni és csoportérdekek nem kívánatos küzdelmét, irreális intézményalapítási tévutakra vihet, túlértékeli az éppen adott állami szabályozás tartósságát, leértékeli a szakmai kompetenciák jelentőségét, paternalista magatartásformákat hív elő, túlértékeli a személyes kapcsolatok jelentőségét, a felelősséget személytelenné teszi, és igenis – ki kell mondani – olyan, az egyház lényegétől teljességgel idegen gondolkodásmintát erősíthet, mely minden bizodalmát az államba veti.

Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen kényszerhelyzet nem kívánatos feszültségeket is szülhet gyülekezetek és intézmények között. Hiszen, pl. a most keletkezett visszafizetési kényszer rendezése könnyen érintheti az egyház szolgálatának más területeit is. Ha itt csak úgy röpködnek a százmilliók, miközben sok gyülekezetünk triviális anyagi gondokkal küzd, igenis könnyen kialakulhat egy olyan vélekedés, miszerint intézményeink csak költekezési kényszerpályára viszik egyházunkat, miközben arra, amire valóban költeni kellene, ti. gyülekezeteinkre, alig marad pénz. Ez a körülmény nem segíti elő a gyülekezetek és intézmények közötti szerves kapcsolat további erősödését, sőt, extrém esetekben az intézmény úgy tűnhet fel az egyházban, mint valamiféle idegen és beteg testrész, amely inkább súlyos tehertétel, semmint a test egészséges működését segítő elem.

Mindazonáltal távol álljon tőlem a fenti sorokkal valamiféle iskolaellenes álláspontot képviselni. Sőt, ha van a magyar reformátusságnak történelmileg értékelhető szerepe a magyarság életében, akkor azt igen jelentős részben éppen hírneves iskoláin keresztül fejtette ki.

Ez a konkrét eset inkább újra felveti az egyházfinanszírozás újragondolásának a kérdését, ideértve a részleges kárpótlás anomáliáit, a teljes kárpótlás ügyét, illetve azt a nagyon is kézenfekvő kérdést, hogy vajon jól van-e úgy, hogy az egyház mint intézményfenntartó szinte teljes függőségi helyzetbe kerül az állammal szemben?

Ez, meglehet, naiv kérdés. Csak hát van úgy az életben, hogy az igazi kérdések naiv kérdésekként tűnnek fel: nincsenek rá válaszok. De ettől még kérdések.

http://www.reposzt.hu/blog/k%C3%B6nt%C3%B6s-l%C3%A1szl%C3%B3/2012-07-14/egyh%C3%A1zi-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-%C3%A1llami-p%C3%A9nzen

53 hozzászólás to “Who pays for the Church? (Ki fizet az egyház helyett?)”

 1. Hermeneuta said

  Köntös itt kulturáltan és intelligensen azt fejti ki, hogyha az egyház nem a maga ura, hanem az állam kitartottja, akkor óhatatlanul elkurvul.

  • Újreformátus said

   Milyen tömör és pontos összefoglalás! És mennyire ül ez a diagnózis! Az elkurvulás jelei máris látszanak az egyházi vezetőn, aki folyton pénzért kilincsel a kormányfőnél, és ígér neki fűt-fát, hátszelet a szószékről, harangozást, koszorúzást stb.

   • komáromi csipkés györgy said

    Jelei???
    Bölcskei napi rendszerességgel töri meg a tízparancsolatot.
    Czapp! Czapp!

   • Hátszél said

    Már megbocsáss, de ezek nem jelek, hanem tények. Bölcskei egy évvel korábbi MANCSnak adott interjújában nyíltan beismeri, hogy lefeküdne ennek a kormánynak, ha kapna érte lóvét. Szó szerint ezt nyilatkozza:

    „A különben szintén református miniszterelnökkel lévő ’szövetség’ is fontos, de az még jobb volna, ha sikerülne úgy szeretni minket, hogy közben sűrűbben hallgassanak meg – mondta a Zsinat lelkészi elnöke a téma kapcsán, és nehézségeket is említett. – Szeretnénk ennek a kormánynak hátszelet biztosítani, de néha nem találjuk a vitorlát.”

    https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/05/17/i-would-be-wind-if-you-were-a-sail-lennek-en-hatszel-ha-lennel-vitorla/

   • Hermeneuta said

    Lefordítva virágnyelvről Bölcskei nyilatkozatát, ezt jelenti:

    “Szeretnék kurva lenni, de menekül előlem a kuncsaft.”

  • dunántúli teológus said

   Tar nagyon világosan megfogalmazta: meg akarják SZÜNTETNI A PÁPAI TEOLÓGIÁT.
   Pedig nemrég alapítottuk újra.
   A Káté évfordulójára a debreceniek, élükön a spicli rabló Bölcskeivel, Tarral, a alkájával, a mocskos rabló szabóval és ballával.TÖNKRE AKARNAK BENNÜNKET TENNI!!!
   Pedig a pápai teológia sokkal jobb: Zalatnay, Vladár, Steinbach püspök tanít itt.
   És – vajon miért – Szabó püspök is.
   Vajon miért nem a Ráday utcában????

   • Dunántúli lelkész said

    Naná, hogy Pápát megszüntetik. Hiszen ott van az összes ellenség. Köntös, Steinbach, és valóban ott tanít Szabó püspök. Én megértem, hogy nem a Rádayban. Nem tudna egy levegőt szívni Ballával és Pethővel. Mi sem.

   • Zsinati Illetékes said

    Egy világos: Köntös nem ért egyet Tarral.

   • komáromi csipkés györgy said

    Hogy nem ért egyet? mI EZ AZ understatement!
    Ha tényleg megpróbálják elvonni Pápáról a pénzt MI IS ELŐVESSZÜK A BIZONYÍTÉKAINKAT!
    bÖLCSKEI ELLEN, BALLA ELLEN, SZABÓ ELLEN.

  • Vitorla said

   Hosszas szellentésekkel és s…nyalással úgy tudjuk már sikerült a “Vitorlát” látótávolságba fújnia. A koszorúzás és a harangozás konventi törvénybe iktatása javított a hűvös kapcsolaton, ám annyi pénzt nem hozott a konyhára, amennyit a teli pofával és teli s…gel hátszelet fúvó kuncsorgó remélt.

 2. kocsi csergő bálint said

  Köntös pontosan ismeri Szabó András bűnlajstromát és mérhetetlenül megveti őt is meg petrőczit is. Ez az aljas és ostoba némber addig gyötörte szegény Steinbach püspököt, amíg az hozzájárult a némber förtelmes, a szép híves patakot blaszfémikus módon telerondító könyvének kiadásához.
  Köntös olyan szavakkal illette petrőczit itt a refiben amelyek talán nem is illenek egy paphoz, petrőczihez, a babiloni paráznához azonban igen.

 3. lelkipásztor said

  Velünk akarják megfizetni Szabó András rablásait?
  Azokat a pénzeket, amiket Balla kifizet a csókosoknak, a vérbíró Samunak, Kun Béla unokájának és Cserváknak, Schmitt kedvencének, majd megbuktatójának?
  HÁT NEM.
  Még csodálkozni fognak Bölcskei meg az ölebei.

  • Tiszántúli lelkész said

   A gyyülekezetek pénzét nem hagyjuk lenyúlni. Tudjuk hogy nem oktatásra kell, hanem volt III/III-as ügynököknek, a Wistmanwoodnak és Balla szeretőjének, Fórisnak. Hogy nem szégyelli magát az az ember 4 gyerekes családapa, lelkész és rektor létére? Ott bujálkodik a Rektori Hivatalban a mi pénzünket költve a cafkájára!

   • Secretary said

    Ők azt mondják nem bujálkodnak a rektoriban hanem a bloggerek után nyomoznak. Együtt nézik nagyítóval a posztokat és a hsz-okat. Ezér jár Ballához olyan sürün Fóris nem pedig “azér”. 🙂

  • filológus said

   Szabó András meghallgatta hő imánkat és folytatja blogját. A mai napon tette fel a Wolfenbüttel 1991 tavasz c. posztot. Ezt részletesen fogjuk elemezni.

   • szabó fan klub said

    Azt má első olvasásra látjuk, h Szabót jobban érdekli az evés-ivás, mint a tudomány. Előbbiről részletesen megemlékezik, főleg a potyaebédekről, ezek húsz év távlatában is élénken élnek benne.
    Németül se tanult meg, a “Feierabendhaust” “Öregek otthonának” fordítja udvariatlanul.
    Minden harmadik mondatában ezt olvasni: “Így néz ki” – Szabó magyarul se tanult meg.

   • Paplan alá fingó said

    Belenéztem. Még az anyanyelvén is nagyon gyatra a szókincse és primitív a kifejezésmódja. Se beszélni, se írni nem tud, még magyarul se. Hogy kaphatott éppen irodalomtudományból nagydoktori címet? De rágalmazni és hízelegni tud. A hátbadöfött Szabó Gézát mint jó barátját tünteti fel. Mintha Szabó Géza elfelejtette volna neki, hogy ő rúgta ki őt a Károliról, és ő ócsárolta úton-útfélen, hogy még egy kisdoktorit se birt összekaparni.

   • Happy said

    És a fészbukon folytatja a “boldogozás”-t mindkettőjük nevében persze hiszen Petrőci nincs fenn a fészbukon (mégiscsak több esze van, mint Szabónak, és főleg jóval több humorérzéke). Fantáziátlan, formális boldogozások a fészbuk automatikus figyelmeztetésére. Szabó úgy gondolja, ha sokat boldogozik, sok barátja lesz. Meg fog lepődni milyen kevés van. Legfeljebb a kövér könyvtárosnő a pincében.

   • ask jerves said

    Szabót mindenki gyűlöli megveti undorodik tőle még a klón andriska is.
    A fiatal luvnya, az évi meg nem tőle van. Petrőczi osszejött egy homelessel úgy keletkezett.

  • hugyos józsi said

   Samu nem vérbíró volt, hanem vérügyész!
   Másrészt öreg, mint az országút!
   Ha 1952-ben végzett, akkor kb 85 éves!
   A Károlira nem vonatkoznak a szabályok???

 4. komáromi csipkés györgy said

  Mér nem szótok h balla má régóta impotens a szónak minden lehetséges értelmében!

 5. journalist said

  Szabó mostantól deutsch nyelven használja a fészbúkot, tudjuk meg az üzenőfaláról.
  Azon a nyelvtudáson ami neki van, ugye, szociológiai-történelmi szempontból.
  Aztán meg gratulált “mindkettőnk nevében” Tarján Tamásnak.
  Aki rábeszélte a szárazföldi bálna petrőczit az Áfonyahegyi…közzétételére.
  Tarján azóta is a bulik hőse a petrőczi paródiájával.

 6. shibutani said

  Dehogynem használja a FB-ot engem pl. állandóan zaklat h vigasztaljam meg mer bántják a blogon.
  És h én emlékszek rá e h ő milyen derék gyerek volt az hetvenes években.
  Csak megrögzöt japán udvariaságból válaszolok neki pedig.
  Hogy mi a véleményem róla: a lehető legrosszabb.

 7. Újreformátus said

  Míg Tarr (és mögötte Bölcskei) az anyagias, lobbizó, nyerészkedő bizniszegyházat képviselik, Köntös László írása visszakanyarodik a reformátusok eredeti küldetéséhez. Köntös a lényegre tapint rá: lobbizni, rinyálni pénzért, és közben elfeledkezni az egyház valódi szerepéről és feladatáról – ezt teszi a jelenlegi egyházvezetés. Ami pedig az idegen és beteg testként aposztrofált Károlit illeti, az telitalálat. Talán még Köntös László sem tudja, mennyire. A Károlit teleszivárogták és lenyúlták a zsidók: Hansági, Fóris, Kun, a Wistmanwood… És ezeket tartsa el a gyülekezet! Hát nem! Boldoguljanak, ahogy tudnak. Ha meg nem, kérjenek pénzt Izraeltől, ne a mi gyülekezeteinktől, ahol többségében szegény falusi emberek vannak.

  • Tiszántúli lelkész said

   Köntös László felelősségteljesen gondolkodó református. Remélhetőleg hamarosan felváltja a jelenlegi alkoholizáló, pénz- és szoknyavadász egykori komcsi besúgót. Nem is értem testvérek hogy választhattunk meg egy ilyen minden szempontból méltatlan személyt a lelkészi elnökünknek!

  • Egyiptomi 10 csapás said

   A felsoroltak közül Kulcsár-Szabó-Hansági-Ágnes a legnagyobb csapás. Ő egyedül felér az egyiptomi 10 csapással. Ő volt az, aki a mögötte álló családi maffiával elvette a reformátusoktól az egyetemüket, és saját családi klientúrájuk kincsesbányájává változtatta. Gyakorlatilag lenyúlta, lerabolta a reformátusok jussát. Egy katolikusra kikeresztelkedett félzsidó. A volt besúgó és STASI-ügynök APÓS telepítette ide a Wistmanwoodot is saját hatalmának erősítésére, a szakmai riválisokkal való leszámolásra. Ők tévesztették meg a gyengejellemű református Szabó Andrást és a gyengeelméjű református Balla Pétert, akiket simán félreállítanak. Szabóval már meg is tették. Ballát is nemsokára eltakarítják Sepsivel együtt. Övék a pálya.

   • KSZE Workshop said

    Annak a sötét diktátornak senki nem olvassa el a förmedvényeit? Csak úgy, önjelölésre odavetik neki a Széchenyi-díjat? Nem érdekli a kitüntetés-osztogatókat, hogy ez az ún. életmű szemfényvesztés? Üres halandzsa?

   • KSZE és a húsosfazék said

    Még ha csak üres lenne. De egyenesen kártékony. Megmagyarázhatatlan ennek az ostoba szélhámosnak az uralma. De tény, hogy ő diszponál egy csomó pályázat, kitüntetés, ösztöndíj és állás fölött. Mikor ébrednek már fel azok a politikusok, akiket a halandzsájával elkábít?

   • Teatron said

    Elfeledkeztetek a 3. emeleti izraelita különítményről, a színházasokról. Ők Hansági fő támogatói egy Tepsi elleni puccshoz. Jákfalvi és Kékesi minden alkalmat megragad hogy leszólják Tepsit, aki szerintük nulla a szakmában, és bár franciául tud, mégse érti mit fordít. Jákfalvi betegsen gyűlöli Tepsit és minden eszközzel támogatja Hansági hatalmi ambícióit.

   • Stürmer said

    Az az őszes gödörhajú karvalyorrú nagyon csúnya zsidó nő a színházasoknál borzaszó rosszindulatú. Süt belőle a gonoszság. Amellett még nagyon beképzelt is. Könyörgöm mire? A rútságára?

   • hugyos józsi said

    Szabó nem gyengejellemű, szabó egy IDIÓTA BŰNÖZŐ, petrőczi meg egy RETKES MOCSKOS PROLI KURVA.

 8. prudens said

  Visszatérve Köntös úr levelére: világosan látják a helyzetet.
  Pontosan tájékoztatva vannak a Károli körülményeiről, beleértve azt, sőt, elsősorban azt, MIRE FORDÍTJÁK A PÉNZT.
  És a személyzeti politikájukról is.
  Zongoristák, borászok tanítanak a történelem tanszéken, hogy a vágtató bolond Hidán Csabát az Arany kard ősmagyar vívóegyesület alapítóját ne is említsük.
  A magyar nyelvtudományi tanszéket egy magyar szakos képzettség nélküli felekezetünkhöz kifejezetten ellenséges zsidónő, Fóris Ágota vezeti.
  A magyar kultúra helyett selejt-bóvli posztmodernista hablatyot ad elő Kulcsár-Szabó akadémikus menye, Hansági Ágnes, a kétszeres PhD csaló Mészáros Márton. Kun Béla unokáját, az IMO-s Hermannt és a többieket nem is említem.
  Ha azt hiszitek, adunk nekik pénzt erre a mocskos rablásra, tévedtek.
  Szabó András és a förtelmes Petrőczi a dunántúliak vérén nem gazdagodik.

  • Zsinati Illetékes said

   Mindenek előtt az erkölcsi pozícióban mutatkozik meg az eltérés. Köntös szó szerint ezt írja:

   “folytonosan lesni kell a vonatkozó jogszabályokat, szabályos lobbitevékenységet kell folytatni a pénzekért. Nem hinném, hogy az lenne a feladatunk, hogy eggyel növeljük az amúgy is átláthatatlan lobbicsoportok sorát. …ez még akár deformálhatja is az egyház egyház voltát, s olyan magatartásformákat alakíthat ki, amelyek, enyhén szólva, nem tesznek jót az egyház prófétai küldetésének. …az állami pénzekért folytatott versenyfutás …olyan, az egyház lényegétől teljességgel idegen gondolkodásmintát erősíthet, mely minden bizodalmát az államba veti”.

   Mi ez, ha nem kemény, megsemmisítő kritika Bölcskeivel szemben, aki lelkészhez méltatlanul viselkedve, az egyház feladatait, az egyház célját szem elől tévesztve úgy kelleti magát, mint egy prostituált és aki Isten helyett az államba veti bizalmát? Ennél messzebbre már nem lehet kerülni Kálvintól és Luthertől!

   • Hermeneuta said

    Igen, ez egyértelműen Bölcskeit erkölcsileg megsemmisítő kritika. Ez a mondat pedig arra utal, hogy a Károli, amelynek a református oktatás csúcsintézményének kellene lennie, teljesen elhibázott: “Ez a finanszírozási helyzet nem segíti elő az egyházon belül sem a koncepcionális oktatástervezést, sem a felelős gazdálkodást.” Nincs koncepcionális oktatástervezés, pénzvadászat folyik a református oktatás ürügyén, a pénzzel való gazdálkodás a Károlin pedig enyhén szólva felelőtlen!

   • Zsidó bagázs said

    Ezek után újra fel kell tennünk a kérdést: Mitől református a Károli? Idegen szellemiségű állományában egyre nagyobb arányban nem református és még csak nem is magyar etnikumú alakulat amit az Izraelből fizetett Wistmanwood nevű titkosszolgálat kontrolál. Jól mondja Köntös hogy “idegen test”.

 9. réti pipitér said

  Ebbe fog belebukni a Bölcskei és nemcsak ő, hanem Balla, a retkes rabló szabó, a proli rüfke Hansági, a futóbolond Ludvig meg a többi szemét.

  • Zsinati Illetékes said

   Ha Bölcskei korszaka másfél év múlva véget ér, elő fogja őt venni a Zsinat a lenyúlt százmilliók miatt. És Ballát is. El kell számolnia az egyetemen elsikkasztott pénzekkel. Az állam csak azt veszi most vissza, amit amúgy sem oktatásra fordítottak, hanem egyszerűen kivettek belőle és föléltek. Ezért Bölcskeinek, Ballának, Tarrnak felelnie kell.

   • Dunántúli lelkész said

    Köntös nagyon alkalmas lenne zsinati elnöknek. Nem beszari az látszik a szövegén és a fellépésén is. Különösen értelmes tisztességes és felelősséget is érez az egyházért. Reméljük végre méltó kezekbe kerül a Zsinat.

 10. hajnalka said

  Petrőczi megin telef@sta a RefLapot. Ahogy egyre vénebb és undoritóbb a szövegei is egyre gyagyábbak és hosszabbak lesznek. Az egészség őrangyala – Újpesten firkál okádék giccseket.
  Mikor fogja be a vén Ludvig, a hájas Karnyóné, a szegedi nemibeteggondozó legszorgalmasabb beszállitója a lepcses pofáját végre????

  • Viola said

   Újpesten? Csak nem pofátlankodott be a Viola utcába? Ha meglátjuk itt az ÁJK környékén elvesszük a kedvét h még egyszer erre csámborogjon.

  • Irodalmi Jelen said

   Olvassátok el a Petrőczi-interjú alatti kommenteket:

   http://irodalmijelen.hu/node/5243#comment-20312

   Az interjú készítője, Szegedi-Szabó Béla valaha károlis diák volt. Petrőczi utálta, a háta mögött kibeszélte és lesajnálta. Azt mondta róla. hogy költőnek képzeli magát pedig csak rossz rímeket farag. Mi indíthatta SzSzB-t, hogy egy ilyen naiv és ostoba interjút készítsen ezzel az őt megvető futóbolonddal?

 11. HTK-illetékes said

  Én látok hasonlóságot a két álláspont között. Egyik se akarja igazán fenntartani a Károlit. Az egyik ezért nem, a másik azért nem. Az okok erősen különböznek, de a cél azonos: szabadulás ettől a tehertől. Miután mi belülről ismerjük ezt a fertőt, megértjük a törekvést. 🙂

  • Zsinati Illetékes said

   Nagyon nem mindegy, hogy melyik miért. Köntösnek elege van a pénzekért való lobbizásból, a gyülekezetek lesz@rásából. Ő vissza akar térni az egyház prófétai küldetéséhez.

   Tarrnak és Bölcskeinek ezzel szemben csak addig kellett a Károli, amíg aranytojást tojó tyúk volt. A fenntartás azt jelentette számukra, hogy 100 milliókat vesznek ki belőle. Az állam tkp csak azt követeli vissza, amit a rablók magukra pocsékoltak.

   • Meddő tyúk said

    Tényleg nem mindegy. A Károli Bölcskeiéknek eddig aranytojást tojó tyúk volt. Most meddő tyúk lett, amelyik nemhogy arany, de semmilyen tojást nem tojik, és még táplálni is kell. 🙂

   • Strizzi said

    A református egyház és a református egyetem fordított fenntartói viszonyban állt egymással. Nem az egyház tartotta fenn az egyetemet, hanem az egyetem tartotta ki az egyházi vezetést. A Károli pénzéből fizették Csányi OKJ-s képzését, Bölcskei 25 milliós kocsiját, qrváinak a Pesten bérelt lakást, barátainak a cechet, a klientúra jutalmait. Más szóval,a Károli volt a menő kurva, az egyház pedig a strici.

   • Sikitós said

    Azért rúgták ki Kapa dékánt, és azért üldözték el két további főiskoláról bosszúból, mert erre rájött. És volt kurázsi benne, hogy rákérdezzen az elsikkasztott százmilliókra.

   • Szimbólum said

    Az erőszakos diktáror Hansági lehetne a Károli egyetem szimbóluma. Ő a meddő tyúk. Aranytojásokat igérgetett de végül semmit se tojt csak adósságot. 🙂

 12. gagyi mami said

  És miért tűrték el szabó és családja milliárdos rablásait???

 13. Zsinati Illetékes said

  Kapát azért rúgták ki, mert rájött, hogy az egyház támogatás helyett százmilliókat vesz ki az oktatásra szánt pénzből. Eltüntette az ÁJK által megtermelt 250 milliót és a BTK által megtermelt 125 milliót. Ezzel a pénzzel Bölcskeiék soha senkinek nem számoltak el, a Zsinatnak sem. Majd elővesszük őt is és Ballát is, ha letelik az ideje.

  • ZsoltCsaba said

   Az egyház azt a trükköt alkalmazta, hogy a visszakapott egyházi épületeket borsos áron bérbe adta az egyetemnek. Az önkormányzatok ezzel szemben ingyen bocsátották a helyiségeket az egyetem rendelkezésére.

   • Minisztériumi Illetékes said

    Ezek az évi 2-300 milliós bérleti díjak épületenként felsorolva fent voltak a Károli honlapján, mint közérdekű adat. Máig fent kellene lennie, de leszedték. Nyilván féltek, hogy a minisztériumi ellenőrző szerveknek feltűnik ez a rablás. Az elvonás összességében nem több, mint amennyit az egyház jogosulatlanul kivett az oktatásra szánt pénzből.

 14. journalist said

  Bölcskei igy fosztogatja a Károlit és lesz@rja h. Balla islop mint a vöcsök a Wistmanwoodnak meg a zsidó k@rvájának szaboandras54 hazalopta a 2 milliárdos kormánytartalékt, KSZEés klánja pedig amit nem szégyell és tudjuk a szégyenérzetet ők hirből se ismerik.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: