Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Thieves in church robes (Taláros tolvajok)

Posted by jhnnsclvn - december 4, 2013

Erre költöttük el a 115 milliót

Erre költöttük el a 115 milliót

A Magyar Református Egyház ún. “Kommunikációs Szolgálata” (ill. a “gyűjtőnév” mögött névtelenül sunyító Tarr Zoltán zsinati tanácsos) perrel fenyegette meg az “Egyházfórum” című lapot és a – minden értelemben – neves szerzőt Jakab Attilát, amiért elemezték a zsinati elnökség 115 milliós sikkasztásának dokumentumait. Válaszul az “Egyházfórum” teljes terjedelmében hozzáférhetővé tette honlapján a kifogásolt cikket, hogy minden érdeklődő meggyőződhessen a fenyegetés nevetségességéről. Jakab Attila írása korrekt, tárgyilagos, kizárólag a tényeken alapul, és hangsúlyozottan nem von le követketetéseket. Ezek után mi is közzétesszük, ugyancsak teljes terjedelmében, jegyzetekkel és hivatkozásokkal együtt – a szerk.

Szerző: Jakab Attila

Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt?

Közzétéve: 2013. november 25. hétfő, 22:30

A történet 2006 karácsonyának előestéjén kezdődik. A nagyon mozgalmas ősz után mindenki békére és nyugalomra vágyott. Karácsonyi ajándékként a kormány a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormányhatározattal az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) államháztartási tartaléka terhére – és azonnali határidővel – 1368,4 millió forint átcsoportosítását rendelte el. A határozat 2. a) pontja szerint ebből „a közoktatási feladatok támogatására szolgáló 948,4 millió forintot a (…) kiegészítő támogatásra jogosult egyházak között, a kiegészítő támogatás arányában kell[ett] elosztani”. A határozat 2. b) pontja szerint „az egyházi beruházások, felújítások, rekonstrukciók támogatására szolgáló 420,0 millió” forintot a következőképpen osztották el: katolikusok (243 millió), reformátusok (115 millió), evangélikusok (38 millió), Mazsihisz (24 millió). Ezen a 420 milliós kereten tehát kizárólag a négy, ún. „történelmi” egyház osztozott. A határozat kikötötte, hogy „a támogatás felhasználásánál elsőbbséget kell biztosítani a műemlék, műemléki jellegű és a közösségi célt szolgáló egyházi ingatlanokat érintő feladatoknak.”

Mivel 2006. december 23-a szombatra esett, és aligha valószínű, hogy karácsony és újév között megtörtént volna az átutalás, a legkézenfekvőbb, ha január első napjaira vélelmezzük a tranzakció lebonyolítását (vagyis 2007. január 2-a, kedd után). Ennek ismeretében kezd a történet érdekessé, mondhatni izgalmassá válni.

Egy 2007. január 19-én keltezett levelében (iktatószám: 130066/2007. Eln.) dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke a következő hivatalos levelet intézte dr. Balogh Gyula OKM kabinetfőnökhöz, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége fejléces és címeres papírján:

Tisztelt Kabinetfőnök Úr!

A Kormány által 2006 decemberében a Történelmi Egyházak részére biztosított rendkívüli támogatási keretből Egyházunknak átutalt 115 MFt-ról – melyet ezúton is köszönünk – az alábbiak szerint számolunk el:

   • Református Missziói Központ rekonstrukciója: 87 774 588 Ft
   • Balatonfenyvesi konferenciaközpont rekonstrukciója: 63 954 497 Ft

Tisztelettel kérjük az elszámolás elfogadását, s amennyiben szükséges, számlamásolatokat és szöveges beszámolót is rendelkezésre tudunk bocsátani.

További eredménye [sic] munkát kívánva áldást kérek életére.

Dátum, aláírás, pecsét.

A levelet az OKM 2007. jan. 25-én érkeztette és iktatta. Érkeztető szám: E-4345. Iktatószám: 3418. Szervezeti egység: Egyházi [Kapcsolatok Titkársága].

Teljesen egyértelmű, hogy Bölcskei püspök a sebtében (lásd helyesírási hiba) – és jelen időben („számolunk el”) – írt levelét elszámolásnak tekintette; gyakorlatilag úgy, hogy semmiféle szerződés nem került még aláírásra a pénz felhasználását illetően. Levelében magát az „elszámolás” kifejezést is használta. Ha netalán tán mégis szükséges lenne, akkor küld majd „számlamásolatokat” – tehát nem eredeti számlákat (!) –, de mintegy implicite reméli/feltételezi, hogy erre talán az OKM-nek nem lesz szüksége. Fel sem merült benne, hogy esetleg gond lehet a számokkal. Márpedig van. Milyen részösszegekből sikerült összehozni a 151 729 085 Ft-ot, amely nagyságrendekkel meghaladja a kapott 115 milliót? Az már csak hab a tortán, hogy valójában két hideg januári hét alatt hatalmas volumenű fizikai munkát igénylő rekonstrukciókat egyszerűen képtelenség elvégezni, és le is számlázni. Hiszen az „elszámolunk” azt jelenti: a munkákat már elvégezték – és leszámlázták! „Elszámolni” ezek alapján lehet.

2007. február 7-én (Sze 21:01) dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes (aki a 2010-es kormányváltás után mint kabinetfőnök folytatta a pályafutását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban) elektronikus üzenetben tájékoztatta a pénzadományban érintett egyházak illetékeseit, hogy „a pénteki költségvetési egyeztetési tárgyalásra, véleményezésre mellékelten megküldöm az egyes előirányzatokra megkötendő szerződések tervezeteit és néhány fontosabb (új) mellékletet.” Ekkor valójában Bölcskei püspök „elszámolását” már régen iktatták!

2007. február 16-án (9:38) Tarr Zoltán zsinati tanácsos a Tanácsosi Titkárság címéről (zsinat.tanacsos@zsinatiiroda.hu) egy tárgy nélküli elektronikus levélben fordult Csepregi András titkárságvezetőhöz (másolatot kap: Galik Gábor). Ebben a következőket írta: „A Zsinat Elnöksége megbízásából ezúton tisztelettel jelzem, hogy a 115 millió forint összegű rekonstrukciós támogatásra megjelölt célt szeretnénk megváltoztatni. Az új cél a Károli Gáspár Református Egyetem Reviczky utcai épületének rekonstrukciója lenne. Tisztelettel kérem, hogy kérésünket szíveskedjék elfogadni, és a készülő szerződésben átvezetni. Szíves megértését és segítségét megköszönve, tisztelettel: Tarr Zoltán zsinati tanácsos.” Lehetséges, hogy Tarr Zoltán nem tudott Bölcskei püspök szűk egy hónappal korábbi elszámolásáról?

2007. február 21-én került sor a hétoldalas, 5 db eredeti példányban készült, 4006/2/2007 ügyiratszámot viselő, támogatási szerződés aláírására. Az OKM részéről ezt Závecz Ferenc fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár, a református egyház részéről pedig dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke írta alá. A szerződés egyértelműen kimondta, hogy a 115 milliós támogatás lényegében véve hozzájárulás a KGRE Reviczky utcai épületének rekonstrukciós költségeihez. A szerződés ugyanakkor azt is rögzítette, hogy a református egyház a támogatást egy összegben kapta meg az InterEurópa Bank Rt.-nél vezetett számlájára (4.1). „A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja fel. Kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatók el” (5.1). A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2006. december 23, véghatárideje: 2007. június 30 volt (5.2). A református egyház részéről a kapcsolattartó személy Tarr Zoltán zsinati tanácsos lett. A Támogató részéről megnevezett egyik személy Laffertonné Komáromi Kinga referens volt (5.3.). „A támogatás felhasználását a Támogató (…) a felhasználás kezdő időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti” (6.1); „A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról részfeladatonkénti bontásban legkésőbb 2007. július 31-ig köteles szakmai beszámolót, valamint pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató részére” (6.4). A szerződés világosan kikötötte, hogy a „felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra” a Kedvezményezett „köteles ráírni: ‘elszámolva’, továbbá az eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra rá kell írni: ‘4006/2/2007. számú támogatási szerződéshez felhasználva.’ A fent említett számlák stb. okiratok bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők” (6.4b). „A Kedvezményezett a beszámolót és elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére” (6.5.).

2007. március 5-én dr. Nagy Sándor főgondnok, a Zsinat világi elnöke, és dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, levelet írtak dr. Szűcs Ferencnek, a KGRE rektorának (iktatószám: 130242/2007. Eln.).

„Főtiszteletű Rektor Úr!

Tájékoztatjuk, egyben segítségét, együttműködését kérjük az alábbi ügyben:
A MRE hosszú és fárasztó tárgyalások után[1] plusz állami forrásokat kapott, amelyekkel kapcsolatban folyamatban van a szerződés megkötése.[2]
Az egyik támogatás rekonstrukciós célokra használható fel, melynek az elszámolását a Zsinat elnöksége a Reviczky utcai ingatlanon történt beruházás számláival szeretné megtenni.[3]
Az ügymenet a következő:
A MRE a KRE Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt értékben elszámolásra átengedi, hogy ily módon az OKM felé meg tudjuk tenni az elszámolást.
A KRE pénzügyi támogatást nem kap, a MRE pusztán a számlákat kívánja felhasználni az elszámolás teljesítéséhez.
Erre a megoldásra azért van szükség, mert a támogatási szerződés értelmében[4] közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az összeg felhasználásához, ez pedig – tudomásunk szerint – az Egyetem beruházása kapcsán már folyamatban van.
Az érkezett összeg egyébként a MRE 2007-ben várt szabad felhasználású pénzkerete kiegészítéseként érkezett, ily módon ez az összeg ténylegesen nem rekonstrukciós célokat, hanem alapvetően intézményi működési célokat szolgál.[5]
Tisztelettel kérjük Rektor Úr szíves intézkedését, hogy a mellékelt táblázatnak megfelelően a számlák előkészítése és rendezése megtörténhessen.[6]

Szíves segítségét előre is köszönjük.

Isten áldását kérve életére, szolgálataira, testvéri köszöntéssel:”

Ahogy haladunk az időben a történet egyre izgalmasabbá válik. Létezik egy 2007. március 8.-i keltezésű, zsinati elnökségi pecsétes és Bölcskei püspök által aláírt „Költségterv az igényelt támogatás felhasználására”, amely szerint a református egyház a II. negyedévben (április: 28 750 000 Ft; május: 28 750 000 Ft; június 57 500 000 Ft) szándékozott a 115 milliót elkölteni – amelyet Bölcskei már januárban elszámolt! Amennyiben ez a február 21-i szerződés 1. számú melléklete, hogyan és miért viseli a március 8-i dátumot? Esetleg ezt mellékelték a zsinati elnökök a KGRE rektorához intézett levelükhöz?

Az OKM 2007. április 19-én (postabélyegző dátuma; küldeményazonosító: RL1363…) a 1363 Budapest 502 postán, tértivevénnyel feladva, elküldte Bölcskei püspöknek (1146, Bp., Abonyi u. 21) a 2007/2138/4006-2/2.// sz. iratot. Egy 2008. március 10-én keltezett belső minisztériumi dokumentumból megtudható, hogy 2007. június 19-én Závecz Ferenc szakállamtitkár engedélyezett egy átütemezést, és új határidőt szabott ki az elszámolásnak (a szerződésben eredetileg szereplő 2007. július 31. helyett). Az átütemezés minden bizonnyal összefügg a 2007. április 11-én közzétett közbeszerzési eljárás megindításával (Közbeszerzési Értesítő 5449/2007[7]).

Végül a 2008. január 31-i elszámolási határidő is módosult, 2008. február 29-re.

2008. február 27-én Tarr Zoltán levelet írt Závecz Ferencnek az OKM fejlesztési és gazdasági szakállamtitkárának. A beérkezett levélen szerepel egy kézzel írott „Előzmény: E-10944” kitétel; kapott egy iktatószámot (100289/2/2008), illetve márc. 3-án kézzel rávezették: „ill. Egyházi Kapcs”.

Az OKM a levelet február 29-én érkeztette az E-10944 számon, és iktatta (8039), 2008. március 7-én. Íme a levél szövege:

„Tisztelt Államtitkár Úr!

Hivatkozással a 4006/2/2007. sz. alatt megkötött támogatási szerződésre, illetve a 4006/13/2007. sz. átütemezési engedélyre, mellékelten megküldöm a Magyarországi Református Egyház Károli Gáspár Református Egyetem Reviczky utcai épültének rekonstrukciójának (sic) támogatására folyósított[8] 115 millió forintról készült elszámolásunkat.

Beszámolónk szíves elfogadását kérve, a Zsinat Elnöksége megbízásából, tisztelettel:”

Az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága 2008. március 7-én érkeztette és iktatta (ikt. szám: 8039/2008) a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája által benyújtott 100289/2/2008 sz. iratot, amelynek tárgya a „támogatási szerződés elszámolása (4006/2/2007). Ügyintéző: Laffertonné Komáromi Kinga. Határidő: 2008. április 03. Az iraton szerepel Galik Gábor aláírása (május 29.), illetve egy másik aláírás (június 3).

A szerződés alapjáratból nem kérte az eredeti számlák bemutatását. Azokra csupán a támogatási szerződés számát és az „elszámolva” kitételt kellett rávezetni. Természetesen, szükség esetén, lehetett (volna) ellenőrizni őket. Más kérdés, hogy az egyházak által elköltött közpénzeket az állami szervek mondhatni soha nem ellenőrizték és nem ellenőrzik; és ezt maguk az egyházak is pontosan tudják. Ebből kifolyólag semmi meglepő nincs abban, hogy az elszámoláshoz a Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1158 Budapest, Ady Endre utca 40) által a KGRE részére kiállított építési kivitelezésről tanúskodó, összesen négy darab számla másolatát kapcsolták. Ezek mind-mind a KGRE Reviczky u. 4. sz. alatti épület felújítási munkáinak ellenértékei, „a szerződés szerinti teljesítés alapján”; kivéve a másodikat (47/2007), amelyen „a módosított szerződés szerinti százalékos teljesítés arányában” kitétel szerepel. A számlákra (amelyek a Kulcs-Soft Számítástechnikai Zrt. rendszerével készültek, és 5 példányban kerültek kinyomtatásra) valamikor egyenként kézírással rávezették: 4006/2/2007 támogatási szerződéshez felhasználva. 2008. febr. 25-én pedig valaki olvashatatlan aláírással hitelesítette, hogy „a másolat az eredetivel mindenben megegyező”.

Lássuk a számlákat magukat.

1) 2007. augusztus 21-én kiállítottak egy 35/2007 sorszámú számlát bruttó 52 518 308 Ft értékben. Fizetési mód: KÉSZPÉNZ. Ez ebben a rendkívül érdekes! Még 20 ezres bankjegyekben is 2626 darabot jelent. Ennek a számlának van egy másik érdekessége is. Szerepel rajta egy ?7/4359-es szám; illetve a BGH/0708005 (3). A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „2.sz. szakasz-számla ‘B’ jelű rész”.

2) Második számla kelte: 2007. szeptember 25. Sorszáma: 47/2007. Összeg: bruttó 18 800 000 Ft. Fizetési mód: átutalás. A másolat a számla 2. példánya alapján készült. Ez egy „III. rész-számla ‘B’ jelű részfeladat”.

3) Harmadik számla kelte: 2007. november 08. Sorszáma: 57/2007. Összeg: bruttó 26 961 510 Ft. Fizetési mód: átutalás. A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „végszámla ‘B’ jelű rész”.

4) Negyedik számla kelte: 2007. november 08. Sorszáma: 58/2007. Összeg: bruttó 18 783 236 Ft. Fizetési mód: átutalás. A másolat a számla 1. példánya alapján készült. Ez egy „végszámla, pótmunka végszámla ‘B’ jelű részfeladat”.

A 2008. február 25-i dátummal kitöltött és Szűcs Ferenc által aláírt, egyetemi pecséttel ellátott – ellenben iktatószámot nem viselő (!) – „Kimutatás a 4006/2/2007 számú szerződés keretében biztosított támogatás felhasználásáról” összegzi a 117 063 054 Ft kifizetést igazoló négy számlát, amelyek simán lefedik a 115 milliós állami támogatást.

A 2008. március 7-én érkeztetett és iktatott elszámolás a jelek szerint formailag megfelelt a szerződés követelményeinek. Legalábbis erre enged következtetni a március 10-én Laffertonné Komáromi Kinga által elkészített „Feljegyzés Závecz Ferenc szakállamtitkár úr részére” (iktatószám: 8039/2008), amely tulajdonképpen egy „döntés megalapozását szolgáló adatot tartalmazó nem nyilvános dokumentum”, mellékletekkel (levélmásolat, kimutatás, átütemezési engedély okirat másolata, elszámolás visszaigazolása levél). A levélben ez állt: „Tájékoztatom, hogy a (…) támogatáshoz kapcsolódó elszámolást a Kedvezményezett hiánytalanul megküldte titkárságunknak. Tekintettel arra, hogy az elszámolás 2007. június 19-én szakállamtitkár úr által engedélyezett, az átütemezési engedélyben szereplő határidővel egyezően került benyújtásra, javasolom a beszámoló elfogadását. Kérem, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló értesítő levelet aláírni szíveskedjen. Üdvözlettel: Dr. Csepregi András (aláírás).”[9]

Ha formailag nem is, tartalmilag azonban az elszámolásnak mindenképpen volt egy szépséghibája, ami szemmel láthatólag elkerülte mindenki figyelmét. A szerződés szövegének értelmében ugyanis a református egyháznak egy „szakmai beszámolót” is mellékelni kellett (volna). Mire is gondoltak? Egy „szakmai értékelés[re] a támogatás céljának megvalósulásáról (amennyiben a beszámoló 10 oldalnál hosszabb, a Kedvezményezett köteles 1 oldalas összefoglalót készíteni)” (6.4a). Megalapozott a gyanú, hogy részletes szakmai beszámoló soha nem készült. Az elszámolási iratanyagban – a jelek szerint – szerepel ugyan egy összefoglaló (1 oldal),[10] ellenben annak a címe több mint problémás: „A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán megvalósult HEFOP 4.1.2. pályázatról és a hozzá kapcsolódó egyéb beruházásokról”. Ez a dokumentum egyébként nem egy már megvalósult, hanem egy megvalósításra váró projekt leírását tartalmazza: pályázati tervezet egy tanstúdió és nyelvi laboratórium létesítésére a KGRE BTK-n, hogy „lehetővé tegye az itt végző hallgatók magas szintű gyakorlati szakmai és nyelvi képzését, növelve ezzel a kibocsátott szakemberek elhelyezkedési esélyeit”. A pályázati projekt konkrét célját a dokumentum így írja le: „a hallgatók alapvető oktatástechnikai szükségleteinek szintrehozása, illetve a jövendő szükségletekhez elengedhetetlen fejlesztése”.

Vajon mi köze lehet egy HEFOP 4.1.2. pályázati projektnek a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormányhatározattal a református egyháznak rekonstrukciós célra kiutalt 115 millió elszámolásához? Elméletileg semmi. Vagy mégis?

A közel 300 milliós beruházást részben a HEFOP 4.1.2. pályázati pénzből finanszírozó KGRE által meghirdetett közbeszerzési pályázaton győztes Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. számláinak másolatait az OKM elszámoláshoz 2008. február 25-én hitelesítő személy aznap más dokumentumokat is hitelesített. Ilyen pl. a 2006. március 20-án keltezett Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Építésigazgatási Osztály Határozatának másolata (ügyiratszám: 08 – 151/15/2006), amelyben tudomásul veszik a Reviczky u. 4. sz. alatti irodaépület egyetemként való használatát, és megadják „az irodaépület 2002. évben az egyház használatába adott bal oldali épületszárnyának benyújtott terv szerinti felsőoktatási intézményként történő átalakítására az építési engedélyt”.

Hasonlóképpen 2008. február 25-én, ugyanazon személy által, került hitelesítésre a KGRE és a Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. között 2007. május 25-én létrejött „Vállalkozási szerződés ‘B’ jelű részfeladat” elvégzésére. A szerződés szövege szerint „a ‘Gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése a felsőoktatási intézményekben és akadálymentesítés, valamint az épület funkcióváltásával kapcsolatosan elvégzendő épületátalakítási és korszerűsítési munkák vállalkozási szerződés keretében, a felhívásban és a dokumentációban részletezett műszaki paraméterek figyelembevételével’ tárgyban lebonyolított nyílt közbeszerzési eljárás során”[11] a Gesztelyi Zrt. „2007. május 9-i keltű ajánlatával” [12] nyerte el „az építési beruházás végzésének jogát”. A KGRE részéről a szerződés kapcsolattartóként dr. Kelemenné Farkas Mártát jelölte meg.

Vélelmezhető, hogy ez a határozat, illetve a Gesztelyi Zrt.-vel kötött szerződés voltak hivatottak betölteni az OKM szerződésben elvárt részletesebb „szakmai értékelés” szerepét.

A valóságban azonban két, jól elkülöníthető feladatvégzésről volt szó. Ez a két különálló feladat világosan kiderül a Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja 112. számából (2007. október 1.).Ebben szerepel egy „A” (tanstúdiók kiépítése) és egy „B” (építészeti és szerkezeti átalakítások elvégzése kb. 1800 m2-en, szakipari munkák: kazánház, központi fűtési rendszer, tűzjelző hálózat, vizesblokkok felújítása) részfeladat.[13] Az Értesítő fontos kitétele: „a szerződésmodósítás semmilyen módon nem érinti a HEFOP-4.1.2.-P-2004-09-0011/1.0 pályázati azonosítójú támogatásból megvalósuló, ‘A’ jelű részfeladatra, 2007. május 25-én megkötött vállalkozási szerződésben foglaltakat, annak rendelkezései a felek jogviszonyára változatlan tartalommal irányadóak.”

Mindent összevetve: a református egyházvezetés számára soha jobbkor nem jöhetett volna ez a 115 milliós kormányajándék. Hiszen a Reviczky utcában más forrásokból (HEFOP 4.1.2, illetve banki hitel), éppen szervezték a munkálatok kivitelezését! A kérdés az: a református egyház az InterEurópa Banknál vezetett számlájáról (ahova a 115 milliós kormánytámogatás megérkezett) mikor utalta át a pénzt a KGRE-nek a Gesztelyi Zrt.-vel kötött szerződésben feltüntetett számlájára, hogy onnan (a készpénzben fizetett számlát leszámítva) a másik három számlán feltüntetett összeg átutalásos kifizetését teljesíthessék?

Illetve felmerül egy másik kérdés is. A Közbeszerzési Értesítő 112. számából (2007. október 1.) az is kiderül, hogy az eredetileg 2007. május 25-én megkötött szerződést 2007. szeptember 14-én módosították.[14] Akkor miért nem ez, a módosított szerződésváltozat került be az elszámolásba? Annál is inkább, mert az Értesítő szerint (szerződés 3. c. pontja) a módosítás indoka: „az építési beruházással érintett ingatlanon az ajánlatkérő nem támogatásból megvalósuló[15] további új építészeti és szerkezeti átalakításokat, illetve szakipari munkákat rendelt meg, amelyek megrendelésének szükségessége a szerződéskötéskor nem volt előre látható”. Vajon melyek lehettek ezek? Miközben ugyanis az elvégzendő munka volumene ezek szerint nőtt, addig a kifizetendő összeg csökkent (szerződés 1.2. pontja) nettó 137 631 890 Ft-ról – ami a minisztériumnak a pénzügyi elszámolással együtt beadott eredeti szerződésben szerepel – 133 148 849 Ft-ra.

Az egész akkor válik átláthatatlanná és értelmezhetetlenné, ha figyelembe vesszük a Károli Gáspár Református Egyetem részvételi felhívását gyorsított meghívásos eljárás megindítására (5449/2007).[16] Ebből az derül ki, hogy a KGRE

1) az „A” jelű részfeladathoz a „pénzügyi fedezetet az ajánlatkérő a HEFOP-4.1.2.-P.-2004-09-0011/1.0 számú támogatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja”.

2) A „B” jelű részfeladat munkáinak a finanszírozása bankhitelből történik.

Ezek szerint a legésszerűbb elgondolás, hogy a tervezett bankhitelt váltotta ki a 115 milliós kormányajándék. De ennek valahogy sehol nincs semmi nyoma. Éppen ellenkezőleg. A Közbeszerzési Értesítő 112. száma (2007. október 1; 36091) még mindig arról tájékoztat, hogy a „B” részfeladat „nem támogatásból” valósul meg!

2008. március 14-én az OKM tértivevényes levélben (küldeményazonosító: RL1363 009 578 348 8) iratot küldött Bölcskei Gusztáv református püspöknek. Ez Závecz Ferenc levelét tartalmazza.

Iktatószám: 8039/2008.

Hiv. sz: 100289/2/2008.

Ügyiratszám: 4006/2/2007

Tárgy: elszámolás visszaigazolás

Ügyintéző: Laffertonné Komáromi Kinga

Závecz Ferenc, 2008. március 13-án, a következőket írta:

„Főtiszteletű Püspök Úr!

Tájékoztatom, hogy az Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások támogatása 2006. évi költségvetési előirányzatból, a Károli Gáspár református Egyetem Reviczky utcai épületének rekonstrukciója céljára biztosított 115.000.000,- Ft összegű támogatáshoz kapcsolódó elszámolás hiánytalanul megérkezett.

Tekintettel arra, hogy az elszámolás, az átütemezési engedélyben szereplő határidő módosítással egyezően került benyújtásra, ezúton értesítem, hogy az elszámolás elfogadásra került.

Tisztelettel”

2008. május 29-én az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságán dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes, aki a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája által beadott 130066/2007.Eln. iratot (vagyis Bölcskei püspök „elszámolási” levelét) annak idején érkeztette és iktatta (3418/2007; 2007. január 25.), az „irat tárgya” rubrikában az „Elszámolás kapott támogatásról (115 M Ft)” kitételben kihúzta az „elszámolás” kifejezést, és az „intézkedés/pro domo” rubrikában saját kezűleg aláírta a dokumentumot. Ez valószínűsíti azt, hogy jóllehet nem ő volt a szerződésben megjelölt ügyintéző, mindvégig fokozott figyelemmel kísérte az ügymenetet.

Ezzel gyakorlatilag a történetet lezártnak is tekinthetnénk, amennyiben 2008. május 29-én a zsinat elnökei, dr. Nagy Sándor főgondnok és dr. Bölcskei Gusztáv püspök – vagyis ugyanazok, akik 2007. március 5-én számlaügyben már írtak dr. Szűcs Ferencnek, a KGRE rektorának –, nem írnak hivatalos levelet dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár részére. Iktatószám: 130630/2/2008. Érkeztető szám: E-28445. Érk.: 2008. jún. 4. És még egy szám: 16576/08.

„Tisztelt Szakállamtitkár úr!

A Károli Gáspár Református Egyetem fenntartójának, a Magyarországi Református Egyháznak a képviseletében az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

A Magyarországi Református Egyház – fenntartói kötelességét komolyan véve – nagy hangsúlyt fektet intézményei, különösképpen is az emblematikus, országos hatáskörrel bíró intézményeinek működésére, mindennapi életére. Ebből fakadóan a Károli Gáspár Református Egyetem 2008. évi költségvetésének tárgyalása kapcsán – a fenntartó illetékes testületének határozata értelmében – könyvvizsgáló kiküldésére került sor. Az időközi könyvvizsgálat az egyetem működésével, gazdálkodásával kapcsolatosan több hiányosságot mutatott ki. Ennek alapján 2008. május 19-én a fenntartó képviseletében, a rektor kezdeményezésére a gazdasági igazgató vezetői megbízatását visszavontuk.

A 2008. május 20-án tartott Zsinati Tanács ülésünk egyelőre nem tárgyalta és így nem is fogadta el az Egyetem 2007. évi zárszámadását és mérleg jelentését. Szintén ezen az ülésen került megállapításra az is, hogy nem készült el az egyetem intézményfejlesztési terve.

Mindezek alapján a Zsinati Tanács zsinati biztos kiküldésére hatalmazott fel bennünket, mint a fenntartó képviselőit.

Mint a felsőoktatásért felelős szakállamtitkárnak ezennel bejelentjük, hogy a Magyarországi Református Egyház, mint fenntartó 2008. június 1-től zsinati biztost rendel ki a Károli Gáspár Református Egyetemhez. A zsinati biztos elsődleges feladata az egyetem működésének rendbetétele, a működés stabilizálása.[17]

Ezzel az intézkedéssel egyidőben az Egyetem Rektorának a munkáltatói jogok gyakorlásával, valamint a vagyoni és gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos jogkörét további intézkedésig felfüggesztjük.

Bízunk abban, hogy a zsinati biztos közreműködésével a felmerült problémák megoldódnak.

Egyházunk mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy ez a beavatkozás a lehető legkisebb zavart okozza az egyetem mindennapi életében, és a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon az egyetem normális működése.

Ezzel összefüggésben tisztelettel kérjük Szakállamtitkár urat, hogy jelezze számunkra, ha az intézkedéssel kapcsolatosan az Önhöz való bejelentésen túl további bejelentési kötelezettségünk van.

Tisztelettel”

A történet vége: 2008. szeptember 4. dátummal az Oktatási és Kulturális Minisztérium érkeztetett – de nem iktatott! – egy meg nem nevezett szakállamtitkárnak címzett, dátum nélküli levelet (érkeztető szám és a másolatot kapó OKM osztály kitakarva), amelyet még aznap valaki átirányított az Egyházi Kapcsolatok Főosztályára. A levélíró (X Béla) azt a kételyét fogalmazta meg, hogy a kormány 2237/2006. (XII.23.) sz. határozatával a történelmi egyházaknak megítélt támogatásból „a református egyház vezetése a juttatott 115 millió forintot nem a célnak megfelelően használta fel, az összeg elszámolása kapcsán hamis színben tüntetett fel valós tényeket”. Ebből kifolyólag tehát „felvetődhet a csalás és a sikkasztás esete”. „Miután egyházi szervezetről van szó – olvashatjuk a levélben –, mindez igen sajnálatos és megdöbbentő, ha a híresztelések valósak. Az eset a tisztességes állampolgárok igazságérzetét sérti, alapos kivizsgálása indokolt.” Nagy kérdés: mi lett a levéllel? Egyáltalán tulajdonított-e neki bárki is jelentőséget?

Írásomban nem kívánok semmit sem állítani; de még csak értelmezni sem. Csupán kronológiai struktúrába rendeztem azokat a dokumentumokat, amelyek eddig nyilvánosságra kerültek; illetve igyekeztem ráirányítani a figyelmet a nyilvánvaló anomáliákra. Az érintettek és az illetékesek feladata ezeket megmagyarázni. Mivel közpénzekről van szó, megítélésem szerint az a legkevesebb, hogy az állampolgárok legalább értesüljenek a történésekről, amennyiben az illetékesek nem tesznek semmit.

A történetnek három kirívó tanulsága mindenképpen van:

1) megsejtet valamit abból, hogy milyen állapotok uralkodnak a református egyházon belül;

2) betekintést kínál abba, hogy miképpen működik az államigazgatás; illetve annak egy igen érzékeny területe az állam és az egyház(ak) kapcsolati rendszere;

3) rávilágít arra, hogy az állam hogyan (nem) ellenőrzi az egyházak által (mondhatni számolatlanul) elköltött közpénzeket!

Ez utóbbi annál is inkább indokolt, mert jelen pillanatban – miközben mindenhol megszorítások és adók tömkelegével szembesül az egyre jobban elszegényedő és napi megélhetési gondokkal küszködő magyar lakosság – valósággal ömlik a közpénz az egyházakhoz. Talán nem véletlen, hogy – az esetleges hitelromboló botrányok elkerülése céljából – 2014. januártól törvényesen is felmentik az egyházakat a közpénzekkel való elszámolás kötelezettsége alól!

Jakab Attila


A vázolt ügy dokumentációja elérhető és tanulmányozható:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/16/peculation-with-gods-blessing-7/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/19/peculation-with-gods-blessing-8-sikkasztas-isten-aldasaval-8/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/22/sikkasztas-isten-aldasaval-9/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/24/peculation-with-gods-blessing-10-sikkasztas-isten-aldasaval-10/


[1] A januári levél azt sugallja, hogy itt a kormány váratlan karácsonyi ajándékáról van szó.

[2] A szerződést február 21-én már megkötötték.

[3] Magyarán: egy már befejezett beruházás számláival szeretnék az OKM felé a támogatási közpénz elköltését igazolni.

[4] Néhány sorral feljebb még folyamatban levő szerződéskötésről írtak a szerzők.

[5] Ez egészen egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Magyarán: a Zsinat elnökei tudatosan félrevezetik a KGRE rektorát! Sőt észre sem veszik, hogy hazudnak, hiszen a levél elején maguk írják, hogy „az egyik támogatás rekonstrukciós célokra használható fel”.

[6] Ennél világosabban nem is lehetne megfogalmazni, hogy a pénzből tulajdonképpen semmit nem kívánnak beruházni sehova; azt csupán számlákkal szeretnék lefedni az OKM felé.

[7] A kivitelezési szerződéseket 2007. május 25-én kötötték meg; „az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt” 2007. május 30-án tették közzé (Közbeszerzési Értesítő 7929/2007).

[8] Emlékszünk: a zsinati elnökök a 2007. március 5-i levelükben egészen másról tájékoztatták a KGRE rektorát, tőlük mellesleg számlákat kértek.

[9] A dokumentumnak létezik egy olyan változata is, amelyet Galik Gábor (vélelmezhetően 2008.) június első napjaiban aláírt.

[10] Amennyiben ez hiányozna, akkor a szerződés szövege szerint az elszámolás egyszerűen nem felelne meg a formai követelményeknek. Még így is felvethető, hogy milyen – elvileg 10 oldalnál terjedelmesebb – szakmai beszámolónak az összefoglalója ez? Ha pedig ezt nem nyújtották be a minisztériumnak, hanem csak az „összefoglalót” (!), akkor ez a szakmai jelentés hol található meg, és annak idején ki készítette el?

[11] Lásd 36090-36091 (KGRE tájékoztatója a szerződés módosításáról 15086/2007; 2007. okt. 10). Eredetileg 2007. április 11-én került sor a közbeszerzési eljárás megindításának közzétételére (K. É. 5449/2007). Az Értesítő szerint „általános, gyorsított meghívásos eljárás”-ról volt szó.

[12] Az ekkor benyújtott „Műszaki-pénzügyi ütemezés tervezet” három szakasszal számolt: 2007. május 29 – július 1 (28 000 000 Ft), 2007. július 2 – augusztus 5 (44 000 000 Ft), 2007. augusztus 6 – szeptember 15 (42 693 242 Ft).

[13] A Közbeszerzési Értesítő világosan megkülönbözteti a részfeladatokat: az ‘A’ jelű részfeladatra ugyancsak 2007. május 25-én megkötött szerződés szerint az „‘A’ jelű részfeladat: gyakorlatorientált képzési terek létrehozása, informatikai hálózat fejlesztése feltételeinek kialakítása  a felsőoktatási intézményben és akadálymentesítés, (összesen 620 m2)”.

[14] Az Értesítő 129. száma (2007. november 14; 41654-41655) a szerződés teljesítéséről tájékoztat (17700/2007). Ebben szerepel még egy másik módosítás is: K. É. 16647/2007 (2007. október 24)

[15] Kiemelés tőlem.

[16] Lásd http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2007_41&n=05449_2007. Az első, sikertelen ajánlati felhívás (2006. dec.): http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2006_142&n=26079_2006. 2007. április 27-én jelent meg a részvételi szakasz eredményéről szóló tájékoztató: http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=KBSZ&dir=2007_51&n=06883_2007 (Letöltve: 2013. szept. 27). Az eredeti pályázati kiírás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=16250&articleID=20874&ctag=articlelist&iid=1.

[17] A zsinati biztos Hafenscher Károly, az evangélikus egyház volt irodavezetője lett. Szavai szerint: „a megbízatás két munkaterületet foglal magába: a gazdasági vizsgálatok irányítása és a számviteli rend felépítése, valamint az intézményfejlesztési terv elkezdett munkáinak befejezése” (http://www.evelet.hu/archivum/2008/27/15; letöltve: 2013. szept. 27).

Forrás:

http://www.egyhazforum.hu/index.php/16-folyoirat/cikkek/baranyborben/259-hogyan-szamoljunk-el-115-millio-forint-kozpenzt


75 hozzászólás to “Thieves in church robes (Taláros tolvajok)”

 1. dunántúli teológus said

  Köszönjük a teljes cikket!
  Egy apróság: a református nyelvhasználat “palást”-ot mond a katolikus “talárral” szemben.

  • Stiliszta said

   Ez igaz, de az alliteráció miatt nekem jobban tetszik a talár: Tolvajok talárban jobban hangzik, mint tolvajok palástban. Volt már egy taláros poszt, “Taláros titkosszolgák”, gondolom, az is az alliteráció miatt, mert az Balláról szólt, aki szintén reformátusnak vallja magát

   • Kiskopasz said

    A “talár” a Tarr névhez is jobban passzol, ez így már tripla alliteráció: Tarr, a taláros tolvaj! Gyönyörű.

 2. dunántúli teológus said

  Tarr még naGYON FIATAL A KÉPEN és ártatlannak látszik. Azóta kiült az arcára aljas, sátáni jelleme.

  • MarciPista said

   Mással is van ez így. Nemrég találkoztam a hírhedt dupla PhD-csaló Mészáros Márton / Istvánnal. Évek óta nem láttam és ledöbbentem azon micsoda transzformáción esett keresztül. Kövér mint egy hizlalt vemhes anyakoca és a pofája a felismerhetetlenségig eltorzult: kiült rá a gonoszság…

  • Anarcsi said

   A képen még valóban fiatal ez a gazember de ártatlan képe már ott sincs. Beképzelt. Olyan ki ha én nem képe van. Okosnak képzeli magát pedig buta. Ilyen hibákat okos emberek nem követnek el.

   • La Rochefoucauld said

    Kistarrnak: “A vágy hogy okosnak tűnjünk, gyakran megakadályoz abban, hogy valóban azok legyünk.”

  • rettenthetetlen hülyék a károlin said

   A Károli egyik nagy titka, hogyan képesek ilyen szürkeállomány nélküli seggfejek, mint Szabó András milliárdokat rabolnim csalni, okiratot hamisítani és mindezt MEGÜSZNI!
   Nézzétek meg Szabó blogján a képeit, okádnivaló!
   Na és a felesége a grafomán/nimfomán/kleptomán vén nősténytehén!

   • szabó a miniszterbuktató said

    Arról egy szót sem ejtenek Bölcskei és Tarr, ki az ÁRULÓ? Pedig ez is egy jó kérdés.
    Ingyen megválaszolom: Szabó András, aki Lállacival kilopatta Balog minisztériumából azt, amit nem tudott megszerezni a Kálvin téren rektorhelyettesként.
    Szabót nem jelentitek fel, kispofáim?

   • pulchra said

    Nem kötözködés, de: A TEHÉN CSAK NŐSTÉNY LEHET.
    Ha kan, akkor bika, ha herélt kan, akkor: ÖKÖR. AKÁR LUDVIG FÉRJE, A RABLÓ ÉS OKIRATHAMISÍTÓ SZABÓ ANDRÁS.

   • Hátulról lesből támadó said

    Csodálom hogy Szabót nem rúgták még ki a Károliról. Kinek kell egy hátulról lesből támadó tömény alattom? Eleinte azt mondták azér nem meri kirugni Tepsi mer Szabó sokat tud és ha kirugják kipakol. Na de most már kipakolt. Akkor most mitől félnek? Ennél rosszabbat mint ezeknek a dokumentumoknak a nyilvánosságra hozása, úgysem tehet.

   • Paplan alá fingó said

    Szabó András tartogatását én sem értem. Már a leglassubbak számára is világos kell legyen, ha nincs ez az aljadék, akkor nincs károlis botrány sem. Mindent ez a sunyi sötét intrikus csinált. Ő árulta el és veszitette össze a sógorát Bölcskeivel. Hol egyiknek hol másiknak árulkodott. Most ép Steinbachhoz dörgölőzik. A Zsengellér-jelentésből kiderül, hogy minden disznóságot ő csinált. Na nem az egyetem érdekében, hanem a sajátjában. Nem az akkreditáció volt a célja, hanem hogy ő és a felesége nulla munkával és képességgel törzstag lehessen. Majd amikor Hima ellenállásán megbukott, Himát és Kőfalusit rúgatta ki hogy mentse a seggét. Zengellér a jelentésében világosan leírta: Szabó András a lebukása után azt az utat választotta, hogy mások nyakát dugja a hurokba. Most a MAB-ban épp Tepsiét próbálja, Gállacin keresztül pedig Bölcskeit és Tarrt igyexik börtönbe juttatni. Világéletében ezt csinálta. Elkövetett valami gazemberséget és mindig ráfogta valakire. Ő eddig még mindig megúszta. Mikor baszik végre rá ez a “tömény alattom”?

   • Frisch Max said

    “Die Zeit verwandelt uns nicht, sie entfaltet uns nur.”

    Vagyis Szabó András már az ovodában is suttyomban követett el aljasságokat és ráfogta valamelyik ártatlan kisgyerekre akit jól megbüntettek helyette. Már akkor kéjesen onanizált, mikor látta hogy ártatlan szenved miatta. Azóta is ezt csinálja, a paplanaláfingás életstratégiájává vált. Az idézetben foglalt bölcsesség azt jelenti, hogy Szabó Andrást az idő nem változtatta meg, csak sátáni jellemét kibontakoztatta.

   • Justice for victims said

    Felhívnám Tarr Zoltán alias MRE Kommunikációs Szolgálat figyelmét, hogy a blog a sikkasztásos üggyel sem lépett ki a nyilatkozat által “sajátnak” nevezett világából. Ez még mindig Szabó András aljasságáról és az ő leorgyilkolt áldozatairól szól. Amíg ez a mocsok egyetemi tanári fizetést és MTA doktori pótlékot kap, addig lesz blog, és sor kerül Szabó András cinkosaira is. Nem marad ki ebből se Bölcskei, se Tarr. Világosan megmondtuk, mit akarunk: REHABILITÁLNI SZABÓ ANDRÁS ÖSSZES ÁLDOZATÁT. Ez alapvető jog, a megsértett becsület, a tönkretett egzisztencia és besározott szakmai hírnév nevében követeljük Szabó András büntetőjogi felelősségre vonását és az áldozatok rehabilitációját.

   • Tarr Kommunikációs Szolgálat said

    Akkor máris abbahagyhatjátok a balhézást. Megígérem, hogy SOHA SENKIT NEM FOGUNK REHABILITÁLNI, mert akkor azt hinné a jónép hogy mi tévedtünk. Márpedig mi tévedhetetlenek vagyunk. Akit kineveztünk bűnösnek, az bűnös marad, akit kineveztünk ártatlannak, azt nem fogjuk felelősségre vonni. Minden marad, ahogy volt. El lehet húzni a p…ba.

   • rettenthetetlen hülyék a károlin said

    Jó, értjük mi a világos beszédet.
    Mi sem hagyjuk abba a harcot.
    És vannak még doksijaink.
    Rólatok, galambocskáim!
    Minél tovább tart, annál rosszabb nektek, annál mocskosabban álltok a világ előtt.

   • Justice for victims said

    Kb. ilyen válaszra számítottam a Tarr féle kommunikációs szolgálattól. Nem is bízom rájuk a rehabilitációmat, hanem intézem magam. És mindent megteszek azért, hogy a valódi bűnösök és a nekik falazó egyháziak pellengérre kerüljenek és ott is maradjanak. Főleg Bölcskei és Tarr.

   • Refilieaks said

    Ha nyilvánosan nem is, elég sok szót ejtenek arról egymás közt, hogy ki csempészte ki az iratokat és miért. Balogot is megkérdezték, de ő tagad.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    És természetesen nem feledkezünk meg Szabó Andrásról, a 2 milliárdos kormánytartalék, a 157 milliós ösztöndíjak elrablójáról sem.
    Nem mellesleg ezeket az iratoikat is ő lopta el és juttatta el a bloghoz.
    Csak Bölcskei és Tarr ezt még nem fogta fel.
    Gáborjáni Szabó Botond már sejti az összefüggéseket, szóba se áll Szabóval.
    Az ő infóit is becstelen célokra használta ugyanis.

 3. ElemiLogika said

  Idézek Jakab Attila szövegéből: “A kérdés az: a református egyház az InterEurópa Banknál vezetett számlájáról (ahova a 115 milliós kormánytámogatás megérkezett) mikor utalta át a pénzt a KGRE-nek a Gesztelyi Zrt.-vel kötött szerződésben feltüntetett számlájára, hogy onnan (a készpénzben fizetett számlát leszámítva) a másik három számlán feltüntetett összeg átutalásos kifizetését teljesíthessék?” Tényleg mikor, ha egyszer Bölcskei azt írta Szűcsnek, hogy abból a pénzből, amit most utalt át neki az OKM, nem lát egy huncut fillért sem? A kérdésre csak egyetlen válasz képzelhető el: SEMMIKOR.

 4. Doctor of Law said

  Nem tudom, hol akar ezen a szövegen fogást találni kistarr, mert ez a cikk tökéletes. Semmit nem állít, csak kérdéseket tesz fel. Olyanokat, amelyeket a bíróság előtt is meg fognak ismételni, ha kistarr erre az öngyilkos lépésre szánná el magát. De ezt szerintem nem gondolja senki. Üres fenyegetőzés…

 5. Autóstérkép said

  Pálinkás szerint az MTA doktora cím brtokosa értéket hozott létre: http://www.hirado.hu/Hirek/2013/12/04/18/Palinkas_Az_MTA_doktora_cim_teljesitmeny_es_tekintely.aspx
  Vajon hogyan vonatkozik ez Szabó András 44 oldalas primitív fecsegésére?

 6. tilos az á said

  Pereljetek galambocskáim!
  Igazságbizonyítás lesz!
  És elővesszük a többi doksit is, amit az ellenségeitek közben átküldtek nekünk!

  • kálomista brigantik said

   Hét bő uniós esttendőről röfögtek a Károlin a pénzéhes disznók Tarr és minisztériumi bűntársak segédletével.
   Balla megáldotta az eurós lóvét és kijelentette h ő meg a Wistmanwood kapja a legtöbbet belőle!!!
   http://reformatus.hu/mutat/8990/

   • Inspector Barnaby said

    A megadott linken található képen jól látható hogy a patkányképű wistmanwoodos Balla gyámság alá van helyezve. Valójában Kovács Barnabás elnököl, wistmanwoodos Ballának csak egy ájtatoskodó, képmutatóan szenteskedő felszólalást engedélyezett, amelyben összevissza hablatyolhatott jóreménységről, Istenről, keresztyén értékekről (tudjuk mit jelent ez a valóságban: a koliban titokban bekamerázott hálószobák, wistmanwoodos spiclik oktatók és hallgatók, sőt a portások és takarítónők között, hamis okiratok, csalások, lopások, rablások, ráfogások, meghurcolások, inkvizíció stb.)

   • bölcskei a bátor(i) spicli said

    Bölcskei a pénz szagára feltámadt és “áhítatot” tartott a zsinati székházban a jövő évi költségvetésről.
    http://reformatus.hu/mutat/9001/

   • the easy conscience of effortless superiority said

    Bölcskei ezen bejelentette azt is, hogy “vizsgálatot kér maga ellen a 115 milliós ügyben”. A vizsgálat eredménye nem lehet más, minthogy Bölcskei hótiszta, Jakab Attila meg a többi neves és névtelen szerző a bűnös.

   • Zsinati illetékes said

    Bölcskei még ebben a bejelentésében is hazudott: “Bölcskei Gusztáv végül kitért arra az utóbbi hónapokban több helyen névtelenül és névvel is terjesztett információra, miszerint az MRE Elnöksége 2006-2007 folyamán 115 millió forint állami kiegészítő felsőoktatási támogatást törvénytelenül használt volna fel.” Szó sincs semmilyen “kiegészítő felsőoktatási támogatásról”. Ha arra használta volna, már akkor is törvénytelenül járt el. Egyházi tulajdonú épületek rekonstrukciójára lehetett csak használni a pénzt. Egy vasat sem költött el ebből a pénzből erre a célra. A közlemény sem bizonyítja, hogy bármibe is beruházott volna az adott összegből. Sőt. Beismeri, hogy nem.

   • Ciao Bella said

    Másban is hazudott Bölcskei. A pénz felhasználása és “elszámolása” nem 2006-2007-ben, hanem 2007-2008-ban történt. Nyilván azt akarja elérni, hogy a 2006-os számláit világítsák át, ne a 2008-as saját befizetéseit ill. privát vásárlásait.

   • ZsoltCsaba said

    Bölcskeiék most a 300 milliárdos EU-forrásra gyúrnak: “A jövőre nézve Bölcskei Gusztáv utalt arra, hogy már zajlik a 2014-20 közötti európai uniós forrásokhoz való hozzáférés tervezése. A kormányzati bejelentés elhangzott, miszerint 300 milliárd forint uniós forrás jutna egyházi célra a következő hét évben. Azonban a kereteket tartalommal az egyházaknak kell feltölteniük, hogy valóban lehívhatóak legyenek ezek az összegek.” Evidens, hogy az EU illetékeseit fel kell világosítani Bölcskei és Tarr elszámolásai módszereiről.

   • Addiktológia said

    Bölcskei borzalmasan néz ki a képen. Felpuffadt zilált arca mint egy végső stádiumban lévő alkeszé.

   • historiker said

    Hát nem az?
    Kiül az arcára az egész szennyes, bűnös értelmetlen élete, az alkoholizmusa, a spiclisége, a paráznasága.
    És akkor még hörög, hogy vizsgálatot kér önmaga ellen.
    Felmentik – egyelőre – de azért a zsinati tagok se hülyék. Tudják, amit tudnak.
    A koreai bankszámlák sem maradnak örökké némák.

   • Porhintes said

    Vizsgálat Bölcskei ellen saját kezdeményezésre? Porhintés. Ugyanazok fogják őt vegzálni akik a cinkosai voltak: Tarr, Lőrincz, Bellai és még pár haver. Ez a vizsgálat a református “testvérek” megnyugtatására szolgál. Egyetlen bizonyítékot és dokumentumot se fog tartalmazni (hacsak nem néhány erre a célra gyártott hamisat), csak néhány szólamot a nehéz helyzetről, tárgyaláson kisírt pénzekről, működésbe forgatott összegről. A “kis” szabálytalanságot szokás szerint el fogják ismerni, hogy a nagy báűncselekményt eltitkolhassák.

   • Zsinati illetékes said

    Az egy dolog, hogy mit kommunikál a zsinat a 115 milliós ügyről, és egy másik, hogy mit gondolnak erről a zsinati tagok, főleg a püspökök. Mind a három püspök tudja hogy Bölcskei és Tarr lenyúlták azt a pénzt, még akkor is, ha nyilván nem fogják kommünikében elítélni Bölcskeit, még az egyszerű, naiv és jóhiszemű Csomós is. A lerobbant alkesznek több mint kínos ez az ügy. Őszintén nem várta, hogy ez a lopása valamikor még visszaköszön. Olyan sokat megúszott már, a KDB-n keresztül a Károlival felvetetett és visszafizettetett összegeket pl, amiket ő tett zsebre. De amikor meglátta a neten a saját leveleit és aláírását, fennakadt a szeme. Most magyarázkodnak Tarral a testvérek előtt, de az értelmesebb zsinati tagok jól tudják, hogy mi az igazság.

 7. petrőczi de genere ludvig said

  Ludvig már megint rongálta a közizlést a giccsáruház Alexandrában meg Balog templomában a Hold utcában.
  Először Tarján Tamás a ravasz örmény adta elő duplafenekű dicséreteit a kiérdemesült én k..a zöngeményeiről, aztán egy idióta dallott. Ludvig a kétmázsás óriáscsótány pirosbabos kendőben üdvözölte mind a két látogtóját.
  De hol van a pókhasú göréyn Szabó?
  Azt beszélik, megin átköltözött Eszterhez a szeretőjéhez.

  • Alexandria said

   Az Alexandrában gyakorlatilag senki nem volt kíváncsi az idióta produkcióra. Az önkéntes fotósok nem is merték a közönséget fényképezni, hogy ne látsszon, nulla a kereslet a futóbolond óriáscsótányra.

   • Fűzfapoetessza said

    Mér? Balog Holduccai birodalmában talán többen voltak kíváncsiak a dilettánsra? Bár a “hangulatos kávézó” kicsi volt, még abban is csak kézengett a közönség – pár szenilis vénasszony…

   • ribike said

    Ribike egyre kiforrottabb személyiséggé válik, ez költészetében is tetten érhető.
    Legújabb verse:
    “Halihó, halihó,
    fogd be a pofád,
    nagyanyó!”

  • Reményi és Tarján said

   Jártam egy társaságban ahol Tarján Tamás óriási sikert aratott Petrőczi paródiájával. Remekül előadta ahogy a vénasszony ritkás fogsorain visitva sipitozva adja elő az istenes meg a ribikés zöngeményeit.
   A versformákat még mindig nem tanulta meg a húgyagyú.
   Reményi Jóska rá is szólt, hogy ha ennyire sz..ba veszi, akkor nem kéne nyilvánosan dicsérni.
   Erre Tarján azt mondta hogy régen csinos fiatal színésznőket dicsért, hogy bejusson a …ba, most undorító vén teheneket hogy hozzájusson a lóvéhoz.
   Tarján egy ronda cinikus.
   Petrőczi meg tényleg egy húgyagyú h azt hiszi komolyan dicséri.

 8. petrőczi de genere ludvig said

  Itt van a link ha rókázni akartok.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2013/12/adventi-premierek.html

 9. balog zoltán egy katasztrófa said

  Balog Zoltán a maga mérhetetlenül stupid szintjén dicsekszik Ferenc pápával aló találkozásáról.
  http://reposzt.hu/blog/vend%C3%A9g/2013-12-05/balog-zolt%C3%A1n-lectio-christiana

 10. 7 bő esztendő said

  Tarr és Balla nagy kaszálásra készül az elkövetkező 7 esztendőben. Most épp az EU-s pénzeket kívánják zsebre tenni: http://www.reformatus.hu/mutat/het-bo-unios-esztendo/

  • Weber Max said

   Nem kéne szólni az EU-nak hogy mit művelnek ezek a kálvinista bűnözők az EU-s támogatással? Nem valószínű, hogy az EU Bölcskei és Tarr zsebét kívánná megtömni.

  • Bishop's chess said

   Azt az új püspök már nem fogja hagyni. Bölcskeinek legfeljebb a nyála csorog majd a lóvé után. És Tarr is jó távol lesz a pénzesfazéktól. Neki elvileg a sitten kéne töltenie a 7 bő esztendőt.

   • Retardált said

    Ezért akarja annyira Tarr és Bölcskei, hogy a félkegyelmü Balla vegye át a lelkészi elnökséget. Neki elég hogy püspöknek hivják, a lóvét továbra is Bölcskei és Tarr nyulhatja le. Erre szemelték ki ezt az értelmi fogyatékost.

   • Tarr Kommunikációs Szolgálat said

    Ne nagyon reménykedjetek az új püspökben. Nem fog semmise történni, bárki lesz. De megsúgom: Balla lesz a lelkészi elnök, és minden marad a régiben. De ha Fekete Karcsi lesz, vagy akár még Vad Zsiga, akkor se. Steinbach nem vállalja, különben is már beállt a sorba és tudja a helyét. Szabó István pedig soha a büdös életbe nem lesz zsinati elnök, még akkor se ha Balog Zoltán és Orbán Viktor együttes erővel kampányolnak neki, akkor se.

 11. law and order said

  Már írjuk a feljelentést, csak kicsit soká tart a jelen ügy dokumentációjának fordítása.
  A fordítók állandóan röhögő görcsöt kapnak Bátopri spiclis trükkjeitől meg Tarr baromságától.

 12. kunbéla református unokája said

  Miklós napján szeretettel és tisztelettel köszöntjük Kun Miklóst, a hős református mártír Kun Béla unokáját, a Károli leghithűbb professzorát!!!!

 13. Puzsér Róbert fan said

  Király a Robi!
  Az egyetlen tehetséges ember, aki ép ésszel és erkölccsel túlélte a Károli butítását!!!

 14. szabó a gyilkos fasiszta said

  Szabó őrjöngve üldözte Puzsért.
  Mit keres itt ez a Puzsér és ki küldte??? Mit csinál itt ez a mocskos zsidrák? – üvöltözte fisztulás hangon az értekezleteken.
  A vizsgákon mindent megtett h megbuktassa.
  Megkérdezte tőle h mit gondolt Szenci Molnár Albert Heidelberg és Weinheim között?
  Melyik brandenburgi kastélyban szállt meg Szenczi a talpsütögetés után?
  Ez különösen fontos kérdés volt a számára, Robi válaszát rögtön bele is írta a nagydoktorijába.
  De Robi zseniális volt, egyszerűen NEM LEHETETT MEGBUKTATNI!
  Így Robi nem meri senkinek megmutatni a diplomáját, mert benne van Szabó aláírása is!!!

  • szkizo dad said

   Szabó minden zsidót v zsidónak tartott embert feneketlen gyűlölettel üldözött. Horváth Ivánt, Kálmán C. Györgyöt is korcs mocskos zsidóknak nevezte.

 15. tóratartó said

  Megőrülnek, hogy minél több református hittanos legyen!
  http://reposzt.hu/comment/5006#comment-5006
  Hogy Bölcskei, Tarr, Szabó András és Petrőczi becstelenségét közetítsék nekik, és még nem is szóltam Hermannról, az IMO-sról.

  • Hájas Hermann said

   Hájas Hermann nagyon csalódott. Kövér, kopasz, öregszik és még mindeig nem professzor, már nem is tanszékvezető. Az a szavajárása hogy NEM ÉRTE MEG. Nem érte meg támogatni Kulint, mer nem ő lett a helyettese hanem Szabó András. Nem érte meg megpuccsolni Kulint Szabó Andrással, mert nem ő lett Szabó helyettese sem, hanem Hansági. Mikor egy valaggal ült két tanszéken – a klasszikuson és a modern magyaron – akkor ugy érezte kárpótolta őt a sors a sok csalódásért. De már egy tanszék sincs hatalmas valaga alatt – a lesajnált Horváthcsabi és a nímand Pappági halásztak el előle minden pozíciót. Most egy szürke fapados docens. Végül csalódás a magánélete is. Azt mondja nem érte meg feleségül venni Szilágyizsófit, mer az fűvelfával csalja, ráadásul csak egy hájas és ronda kölköt szült neki. Hájas Hermann gizda csajokkal vigasztalódik, girnyó valagukat markolássza és malacságokat sugdos a fülükbe…

   • Traitor said

    ugye nem kell ot sajnalni?
    Hermann az a gane aki minden tamogatojat elarulta kezdve Kiraly Gyulatol es Kulintol – nem sorolom fel hogy ki mindenkiig.
    Utolerte ot az arulok sorsa: a szemetdombra felrelokve vegetalgat es meg a felesege is csalja – jol teszi

   • red rat said

    Szilágyi Zsófi is elég gusztustalan, a hangja is kellemetlen. Mindenesetre ott ül az ÉS kvartettben az Írók boltjában.

   • Peppa pig said

    Szilágyi Zsófia csak szeretne kurva lenni, de egyrészt nincs hozzá tehetsége, másrészt hozzácsunyult a férjéhez. hiába jár miniszoknyába és köldökig kivágott trikókba csak a formátlanságát mutogatja nem a bájait. Hermannal egymás ellen zabálnak lassan már egyforma dagadtak. Zsófia asszony ázsiai malacszemeit már zsirpárnák ágyazzák körbe. Igazán nem is tudom melyikük a rondább. A kölkük mindkettőjüktől örökölte a csunyaságot és a hájasságot.

   • kaganovics said

    Jobb ha tudjátok h Hermant az alvókémet már rég felébresztették.
    Most a Jobbik és bizonyos orosz körök között közvetít.
    Ha sokat szemtelenkedtek, szétdurrantja a fejeteket.
    Erre gondoltatok már?
    Nem mintha kár lenne értetek.

  • balog zoltán egy katasztrófa said

   Balog megint mondott egy idióta és rasszista beszédet.
   http://magyarnarancs.hu/elso_valtozat/unnepi-beszed-87814

 16. szkizo dad said

  Ő nem a Károli nevű diplomaautomatában szerezte a diplomáját, a nyelvvizsgapapírját meg a doktorátusát?
  http://www.hirhatar.hu/hir/tenyleg-nincs-diplomaja-a-kornyezetvedelmi-hatosag-foigazgatojanak

 17. historiker said

  Tőkéczki és Schmidt Mária, a két fideszbérenc nulla most Horthyt nyalja fényesre, hogy kedvére tegyen a Jobbiknak.
  Tőkéczki nagyon jóban van Hegedűs Lórival is.
  http://www.atv.hu/belfold/20131206-schmidt-maria-az-elso-vilaghaborut-lezaro-bekek-a-xx-szazad-legnagyobb-bunei/hirkereso

 18. tudományos kutató said

  Vörös Imre professzornak tökéletesen igaza van: államcsíny történt.
  http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/eltemetett_demokracia_voros_imre_volt_alkotmanybiro_szerint_allamcsiny_tortent

 19. law and order said

  Volt ő a Károlin is, a jogi doktori iskolát is vezette.
  http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_Imre_(jog%C3%A1sz)
  Utána Balla a maga végtelenül mocskos módján kirúgta.
  Ezt meg is írta Vörös professzor úr a saját neén ezen a blogon.

  • ÁJK illetékes said

   Direkt nem rúgta ki, csak a pribékjeivel kiszekáltatta. Ő egyébként ideális rektor lett volna az idióta és aljas Balla helyett. Mellesleg épp akkor lett akadémikus, amikor távoznia kellett. Ball nyilván félt a vetélytárstól.

   • Horthy fehér lova said

    Jól tete hogy kiutálta ezt a haza árullot. A Károlira csakis a Hegedüs családból lehet rektort kinevezni mer ők igaz hazafiak.

 20. Fejtől bűzlik a láb said

  Az MRE ún. “kommunikációs szolgálata” úgy véli, fordulat állt be a bloggerek stratégiájában azzal, hogy már nem Szabó Andrást, hanem Bölcskeit támadják. Nem állt be semmilyen fordulat. Mindig tudtuk, hogy a láb (=Szabó András és Balla Péter) a legbüdösebbek, de azt is, hogy csak azért garázdálkodharnak, mert a fej (= Bölcskei) engedi őket. Mindig tudtuk, hogy amíg nem vágjuk le ezt a fejet, addig a láb egyre jobban bűzlik. De a dokumentumokat, amelyek Bölcskei és Tarr sikkasztását – a jelenlegi KIMes kabinetfőnök, Galik Gábor cinkosságával – fehérenfeketén bizonyítják, csak idén nyáron ajánlották fel nekünk. Eddig nem tudtunk hatékony támadást intézni az alkoholtól ödémás fej ellen. A stratégia világos volt, az eszköz azonban eddig hiányzott.

 21. law and order said

  Ez is érdekes! Miért pont most nyáron ajánlották fel a dokukat? A lábnak (Szabó András) megjött az esze?
  Még mindig nem tudjuk, KI SZOLGÁLTATTA KI A DOKUKAT!!!
  Amiknek a hitelességét se Tarr, se Bölcskei nem vitatja.
  Még mindig azt hiszitek, h a Szabó Andrásba szerelmes eszelős volt kolléganők munkája lenne a blog???

  • Paplan alá fingó said

   Szabó Andrásmak sose ment el az esze. Vissza akarja szerezni régi pozícióját. Fúrja Tepsit a MAB-ban, de tudja, hogy csak akkor törheti ki a nyakát, ha előbb Bölcskeiét töri ki. Elkezdett ezen dolgozni Gállaci segítségével, akit betett az EMMIbe iratfelkutatásokra ebből a célból. Hogy mért pont most nyáron? Mer a Petrőcijét tavasszal lapátra tették, azóta dupla energiával dolgozik a bosszúján. Ő így szokta. Titokba, suttyomba, mindent tagadva, másokra fogva.

   • szabó fan klub said

    Egy jó hír: Petrőczi pokollá teszi Szabó életét. Állandóan rikácsol az Eszter ügy miatt. Amikor Szabó nyár elején átköltözött Eszterhez a Fény utcai piac mellé, Ludvig megfenyegette, hogy LELEPLEZI.
    Így Szabó visszaköltözött a Mátyás utcai istállóba. Szabónak minden öröme a Tepsi fúrása a MAB-ban, gőzerővel dolgozik rajta.

 22. emberi melegség said

  Megmelegszik a szívünk és feldobog: nemcsak Bölcskei rabol, mint a vöcsök, hanem Orbán legkedveltebb táncosa is úgy szórja el az orbáni támogatást, hogy az még meg se melegedett a kezében.
  http://magyarnarancs.hu/narancsblog/marko-ivan-nem-lop-nem-es-nem-87828

 23. […] Tovább… […]

 24. Banquo véres árnya said

  banquo véres árnya hozzászólása
  december 10, 2013 – 11:11 de e

  Guszti meg a kistarr nagyon okosnak képzelik magukat, hogy vizsgálatot kér a püspök maga ellen.
  Valójában tovább fúrják magukat a féceszbe. Azt a galamusos cikket, amelyik összefoglalta Jakab Attila tényfeltáró tanulmányát, több, mint ezren lájkolták.
  Ki gondolja azt, h ezek után, ha megjelenik Vad Zsiga v. Fekete Karcsi aláírásával egy hypoteszt a Butykosról, hogy mindenki tévedett, ő is, amikor értelmezte a számlákat, Butykos pedig olyan antiszeptikus, mint egy égi bárány???

  • Besúgó said

   Olyan lesz ez a tanúsítvány is, mint az ügynök múltról beszerzett átvilágítási okirat: Gusztink patyolattiszta mint a hó. Pedig mindkétügyben olyan sáros mint a dagoványban hempergőző disznó.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: