Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Theft is theft: once more about the 115 million (A lopás az lopás: még egyszer a 115 milliós sikkasztásról)

Posted by jhnnsclvn - április 27, 2014

 

Fogd a pénzt és fuss!

Fogd a pénzt és fuss!

 

A lopás az lopás, bárminek kereszteljék is azt át eufemisztikusan: kölcsönnek, előfinanszírozásnak vagy anyám tyúkjának. A Református Egyház mégis benyelte a 115 milliós sikkasztásos ügyet. Bölcskei Gusztáv lelkészi elnök és Tarr Zoltán zsinati tanácsos, a 115 milliós sikkasztás tényleges elkövetői és haszonélvezői, a szervilis és hasonló ügyekben mindenkor előrángatható, korrupt, egykori APEH-es Kis Csongor Áronnal álvizsgálatot végeztetve felmentették magukat. A szolgalelkű és pénzügyekben sokszorosan kompromittálódott Kis Csongor Áron (https://jhnnsclvn.wordpress.com/2014/02/19/aron-csongor-kis-and-the-115-million-kis-csongor-aron-es-a-115-millio/) nem vizsgált semmit, hanem “vizsgálati jelentésnek” csúfolt beszámolójában a Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata 2013. november 20-án kiadott nevetségesen átlátszó és hazug „Közlemény”-ét szajkózza: http://www.reformatus.hu/mutat/gazdasag-finanszirozas-koltsegvetes/. Az Egyházfórum legújabb számában megjelent alábbi válasz ízekre szedi az MRE ún. kommunikációs szolgálatának magyarázkodásait, ami egyben Kis Csongor Áron érveinek szétzúzását is jelenti. Ha az MRE csak egy kicsit is ad a látszatra és saját ígéretére ill. fenyegetőzésére, akkor pert indít az Egyházfórum és / vagy a cikk szerzője ellen. Az MRE által beígért jogi lépéseket olvasóinkkal együtt nagyon várjuk, akárcsak az Egyházfórumbeli cikk szerzője illetve a lap szerkesztői. – A szerk.

Kis Csongor Áron notórius bűnpártolóMagyarázom a bizonyítványom

Szerző: Jakab Attila

A Magyarországi Református Egyház Kommunikációs Szolgálata 2013. november 20-án kiadott „Közlemény”-e lényegében összemossa az Egyházfórum-ot és a https://jhnnsclvn.wordpress.com internetes blogot. Ennek kapcsán néhány tárgyi tévedés mindenképpen helyreigazításra szorul.

1) Mindenekelőtt örvendetes és megnyugtató, hogy a „Közlemény” egy percig sem vitatja a dokumentumok hitelességét. Feltételezem, hogy a bíróságon külön csemege lesz majd annak kiderítése, hogy ezek miképpen kerültek nyilvánosságra az illetékes hivatalokból; és történt-e bűncselekmény ennek kapcsán? Mindehhez az Egyházfórumnak nincs köze!

2) A „Közlemény” szerzői sajnálatosan felületesen olvasták el a cikket. Az ugyanis nem „Báránybőrben” címmel jelent meg. Az a rovat! A pontos cím: „Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt?”.

3) Az inkriminált cikk nem „blog-bejegyzésekre”, hanem kizárólag nyilvánosságra került hivatalos dokumentumokra alapoz. Egyetlen bejegyzésre sem hivatkozik; azokat nem idézi.

4) Mivel a „Közlemény” nem állítja a felhasznált dokumentumok „valótlanságát”; feltételezem, hogy azok „hamisítvány” voltát a bíróságon kívánja majd bizonyítani. Ehhez minden bizonnyal bemutatja majd az illetékes hivatalok „eredeti” és „hiteles” példányait.

5) Az Egyházfórumban megjelent írás nem állít, és nem vádol. Egyszerűen kronológiai sorrendbe rendezte a szétszórtan nyilvánosságra került dokumentumokat, összevetve azokat a hozzáférhető hivatalos információkkal. „Írásomban nem kívánok semmit sem állítani; de még csak értelmezni sem. Csupán kronológiai struktúrába rendeztem azokat a dokumentumokat, amelyek eddig nyilvánosságra kerültek; illetve igyekeztem ráirányítani a figyelmet a nyilvánvaló anomáliákra. Az érintettek és az illetékesek feladata ezeket megmagyarázni. Mivel közpénzekről van szó, megítélésem szerint az a legkevesebb, hogy az állampolgárok legalább értesüljenek a történésekről, amennyiben az illetékesek nem tesznek semmit” (57-58.old.).

6) Értelmezhetetlen a „Közleményben” következetesen használt „cikkek” és a „neves írók” többes száma. A tisztesség minimuma, hogy a többi cikket is jelezze, illetve a „neves írókat” is nevesítse a református Kommunikációs Szolgálat. Miért került célkeresztbe egyedül az Egyházfórum? Mi menti a többi cikket és „neves írót”?

7) Hatalmas tévedés, hogy a probléma kizárólag „a Zsinat elnöksége által a Károli Gáspár Református Egyetem akkori rektorának írt levél egy mondata”. Tulajdonképpen maga az egész levél probléma; és erről az olvasó önálló véleményt alkothat, mert a levelet teljes terjedelmében elolvashatja. Módszertanilag nézve azonban a „Közlemény” kitétele mindenképpen problémás. Ezt nevezik mazsolázásnak! Egyértelmű, hogy a „Közlemény” az önkényesen önmaga által kreált kérdésre reagál. Innentől kezdve egy belterjes, önmagára zárt mentális térben, és a saját logikája mentén zajlik a monológ. A „Közlemény” valójában nem az Egyházfórumban megjelent cikkel, hanem az általa hallani vélt állítással vitatkozik; azt próbálja megmagyarázni. Ezt az önmagával folytatott vitát csak kívülről szemlélhetjük. Abba beszállni nem lehet, és nincs is értelme.

8) A „Közlemény” állításával ellentétben az „állami forrás keletkezése” semmiféle oknyomozást nem igényel. Ehhez elégséges figyelmesen elolvasni a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormányhatározatot, amely egy hivatalos és nyilvános dokumentum.

9) Amennyiben, a „Közlemény” állítása szerint, a MRE 2006. december 20-án dr. Veress János pénzügyminiszternél megkötötte a megállapodást, 22-én a kabinetfőnök tájékoztató levelet írt, és 2007. január 19-én dr. Bölcskei Gusztáv püspök „elszámolt”, mi értelme volt még az egész későbbi szerződéskötési és „elszámolási” procedúrának, amiről lényegében az egész írás szól? Értelmetlen hivatali irattermelésről lenne szó? Tekintettel arra, hogy a katolikusok, az evangélikusok és a Mazsihisz is részesültek ebből a 2006-os karácsonyi mannából, a bíróságon minden bizonnyal nem lesz különösebben körülményes dolog tisztázni a kronológiát, és megérdeklődni tőlük, hogy ők hogyan jártak el, és miképpen számoltak el?

10) A „dr. Bölcskei Gusztáv püspök által az OKM kabinetfőnöke részére 2007. január 19-én írt ‘elszámolás’”-ban nincs szó arról, hogy az átutalás már 2006-ban megtörtént volna. De ezt a részletkérdést egy bíróság, amennyiben akarja, pillanatok alatt tisztázhatja. Annál is inkább, mivel vélelmezhetően a többi egyháznak is abban az időben utalhatták át a pénzt!

11) „A dr. Bölcskei Gusztáv által január 19-én, 130066/2007. Eln. számon írt levél két olyan beruházást említett, amelyeket az Egyház 2006-ban végzett saját forrásaiból, és megfeleltek a megállapodásban rögzített és a kabinetfőnök levelében hivatkozott célnak.” Ez minden bizonnyal teljesen rendben is van. A kérdés marad: mi értelme volt még az egész későbbi szerződéskötési és „elszámolási” procedúrának, amiről lényegében az egész írás szól? A bíróságnak, feltételezem, semmibe nem kerül majd az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkárságától kikérni a dr. Bölcskei Gusztáv levelében említett 2006-os beruházásoknak a 115 milliót elszámoló dokumentációját!

12) Amennyiben a 2007. január 19-i „elszámolás” mindent rendezett, mi értelme volt a „Közleményben” taglalt februári „egyeztetés előkészítésnek”? Annál is inkább, mivel innentől a „Közlemény” belefullad a saját belterjességébe.

13) Személy szerint nem tudom megítélni, hogy egy elvileg elfogadott közpénzekről szóló „elszámolás” utólagos módosítása mennyire bevett szokás a magyar államigazgatásban. De ennek felderítése nem is tartozik rám. A 2007-es Közbeszerzési Értesítő hivatkozott számaiban azonban a KGRE közbeszerzései pontosan nyomon követhetők.

14) Számomra teljesen érthetetlen és értelmezhetetlen, hogy miképpen jön be a képbe az MRE 2007. évi költségvetésében az szja 1% kiegészítésének 250 M Ft-tal való csökkentésének mérséklése. Mi köze van ehhez „az egyházi beruházások, felújítások, rekonstrukciók támogatására” kapott 115 milliónak? Amennyiben ugyanis igaznak bizonyul a „Közlemény” állítása, hogy „a támogatást cél szerint használtuk fel, és eközben sikerült az MRE költségvetését is egyensúlyban tartani”, akkor valami nagyon nincs rendben. A két dolognak ugyanis semmiféle köze nem lehetne egymáshoz!

15) Tekintettel arra, hogy az Egyházfórumban megjelent cikkben nincsenek „levont következtetések” – maga a „következtetés” szó sem szerepel – feltételezem, hogy ez a többi, meg nem nevezett cikkre és nem nevesített szerzőre vonatkozik/vonatkozhat. Gondolom lesz szerencsém/szerencsénk megismerni őket a bíróságon. Merem remélni azonban, hogy egy jogállamban az őállításaik és következtetéseik felelőssége nem engem és az Egyházfórumot terheli.

16) A „Közlemény” felvet több igen érdekes kérdést. 2006-ban mikor – és főképpen kitől (!) – tudta meg az MRE, hogy karácsonykor kap majd 115 millió forintot? Azt tehát az év folyamán nyugodtan megelőlegezheti a KGRE-nek. És ha mindez közismert volt az egyházvezetés számára, akkor dr. Bölcskei Gusztáv püspök miért nem a KGRE-t írta bele a 2007. január 19-i „elszámolásába”? Arról nem is beszélve, hogy a másik három felekezetnek miről, és mikortól volt tudomása 2006-ban? A magyar államigazgatás csak a reformátusokat avatta volna be ebbe az év végére tervezett rendkívüli pénzosztási akcióba? Feltételezem, hogy biztosan lesz olyan kormányhivatalnok, aki ezeket a kérdéseket gond nélkül megválaszolja majd.

17) Az eddig nyilvánosságra került dokumentumok – főleg a 2237/2006 (XII. 23) sz. kormányhatározat – sem „kompenzációs támogatásról”, sem pedig az állami pénzekért folyó egyházi „harcról” nem tájékoztatnak. Ez a „Közlemény” érdekes adaléka, amelyről adott esetben a másik három felekezet illetékesei biztosan érdekes kiegészítésekkel szolgálnak majd. Nélkülük ugyanis szinte mondhatni lehetetlen lesz feltárni a közpénzek egyházakhoz történő juttatásának mechanizmusait. Ebben a vonatkozásban akár üdvös is lehet egy esetleges bírósági eljárás. Annál is inkább, mert ez az a terület, ahol Magyarországon semmiféle oknyomozás nem folyik.

18) Teljes mértékben egyetértek a „Közlemény” azon kitételével, hogy „az egyház-finanszírozás rendszerének teljes átalakítására” lenne szükség. De ezt szakembereknek kellene átlátható módon kidolgozni, majd szakmai vitát követően elfogadni a törvényhozásnak. Egy republikánus államnak nem feladata a hitélet finanszírozása. Ebből kifolyólag első lépés lehetne, hogy az egyházi intézményeknek különböző (köz)feladatok ellátására folyósított közpénzeket nem az egyházak központi számláin folyatják át, hanem azokat az illetékes intézmények kapják közvetlenül, és ők is számolnak el vele; nem pedig a központi egyházi vezetés! Ezzel pl. elejét lehetne venni a 115 millióhoz hasonló ügyeknek.

19) Kérdés: az elmúlt több mint 20 esztendőben mit tettek az egyházak „a nagymértékű gazdasági, politikai kiszolgáltatottság” megszűntetése érdekében? Esetleg mikor akarják elkezdeni az első lépések megtételét?

20) A tárgyilagosság hiánya, a másik fél meghallgatása kötelezettségének elmulasztása, a tendenciózus és rosszindulatú megközelítés, illetve a „Református Egyház vezetésének rossz színben való feltüntetése” olyan becsületsértő állítások az erkölcsi lécet magasan tartó református egyház Kommunikációs Szolgálata részéről, amelyeket egy bírósági tárgyaláson az egyházi vezetésnek kell dokumentáltan bizonyítania. Ellenkező esetben viselnie kell kezdeményezése minden következményét.

21) Egy jogi lépés esetében a független, illetve a jogállamiság keretei között és normái szerint működő magyar bíróságon reményeink szerint nem csupán a „Közleményben” kiemelt egyetlen ominózus mondatról lesz szó, hanem az egész írásról és magukról a dokumentumokról. Akkor végre rekonstruálni lehet a történéseket, és tisztázni lehet az érintett személyek (pl. dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes) szerepét. A Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. részére történt 52 milliós készpénzes kifizetésről nem is beszélve. A vállalat illetékesei, gondolom, epekedve várják, hogy mindezt egy független bíróságon, nyilvános tárgyalás keretében, végre el- és megmagyarázhassák!

22) Tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű ügyek menetrendszerűen Strasbourgban érnek véget, (jómagam és az Egyházfórum) bizakodva várjuk a beígért „konkrét jogi lépések megtételét az ügyben”! A dokumentumokat nyilvánosságra hozó https://jhnnsclvn.wordpress.com esetében nem az én tisztem nyilatkozni.

Forrás:

http://www.egyhazforum.hu/index.php/component/content/article/25-folyoirat/cikkek/forum/289-valasz-a-reformatus-egyhaz-kozlemenyere


90 hozzászólás to “Theft is theft: once more about the 115 million (A lopás az lopás: még egyszer a 115 milliós sikkasztásról)”

 1. tóratartó said

  Lopni elegánsan kell, de Bölcskei még erre sem képes. Bugris módon odakap a tömpe ujjaival, amit csak meglát. Ugye, a 115 millióval is “elszámolt” már január elején, hogy elköltötte, beépítette.
  Aztán jött a minisztériumi Galik, hogy azér ennél több kéne és akkor belépett a képbe Tarr, a refik Arsene Lupinje. Ő már szofisztikáltan levelez, látszólag még helyet is keres a pénznek, más célokra már felhasznált számlákat újrahasznosít stb.
  Ha ezek a dokuk nem kerültek volna ide, és Jakab Attila n em írta volna meg a cikket, senki nem tudná.
  Pedig Bölcskeinél a bűnözés olyan természetes, mint a lélegzetvétel. Ez az ő közege: a bugris gazemberkedés.

  • mesüge said

   A mocskos antiszemita brigantik holnap délután 2 és fél öt között nem átallanak holokausztkonferenciát szervezni az Abonyi utcába.
   Minden barom: Bölcskei, Jókai Anna, a nemzet giccsírónője, Harrach Péter, Kis-Rigó stb. csak 10 percet ugathat.

  • Eleven emlékmű said

   Az Abonyi utcában is kéne tüntetnünk. De amíg ott fasisztáznánk ezeket a képmutató álkeresztényeket addig a pribékjeik a Szabadság téren tovább építenék a nemzeti szégyen emlékművét. Ezért inkább ott szobrozunk.

 2. Zója utca said

  A Károlin holnap előadás Liszt koronázási miséjéről
  http://www.kre.hu/btk/images/doc/moksa_ranki.pdf
  A szabadbölcsészet a Károlin az a tücsök és bogár, amihez senki sem ért, amihez senkinek nincs alapképzettsége.
  Mint a TIT-ben, csak azt nem nevezték egyetemnek.

 3. law and order said

  Én is azt javaslom az MRE zsinatának, hogy pereljen nyugodtan.
  Már ha igaza van.
  Ha nem, hát akkor kussoljon, ahogy eddig.
  Mindenki tudja, hogy miért.

  • Csongor tündérmeséje said

   Előfinanszírozás! Előfinanszírozta, azaz az utólag jött pénzt lenyúlta. Mert hogy kétszer nem fizette ki, az biztos!

  • EUs lóvé said

   Egyszer se fizette ki. Dehogy finanszírozott bármit is elő. A dokumentumok bizonyítják, hogy a HEFOP-pénzt használta fel a Reviczkyre, amit a Szociális minisztériumban egyszer már elszámolt. Nem Bölcskei finanszírozta elő a Reviczky felújítását, hanem az EU!

   • Benyal lehúz Bt said

    Az EU-nál kell feljelenteni Bölcskeit és Tarrt. Mert ha a 115 milliót a Reviczkyre fordították, ahogy Kis Csongor állítja, akkor a Reviczkyre az EU-tól 2006-ban kapott pénzt lopták el.

 4. jobbikos said

  Megint rágalmazzák a Károli legnagyszerűbb professzorát, dr. Popély Gyulát, mert mi indítjuk az EU választáson.
  NEM HAGYJUK A NEMZET LEGNAGYOBB EMBERÉT!!!
  Éljen Popély Gyula!!!!

 5. jobbikos said

  Itt van a dokumentum!!!
  http://kuruc.info/r/26/127107/

  • Molnár Albert said

   Popély kettős ügynök volt, ezt Szabó András professzor úr elmagyarázta nekünk amikor kénytelen volt őt leváltatni a rektorhelyettesi posztról. És milyen tapintatosan csinálta! Amíg Popély állítólag betegszabadságon volt Pozsonyban, addig Szabó András prof diszkréten beköltözött a helyére a rektori hivatalba. Csak egy páran tudtuk meg Popély szégyenletes múltját.

   • Hátulról lesből támadó said

    Szabó csak hallgasson. Nem tudom hogy ő a rendőrségnek jelentett-e de a mindenkori főnökeinek folyamatosan. Elsősorban Tarr Zoltán zsinati tanácsosnál jelentette fel a Károli oktatóit és legfőképpen a saját sógorát Szajuzt.

 6. Gábriel arkangyal said

  Várunk benneteket a Szabadság téren este 6-kor. Az időjárás ne legyen akadály:) Felszólalnak: Fischer Ádám, Parti Nagy Lajos es Galgóczy Péter.

  • Hegedűs a háztetőn said

   Végetek. Elintéztük a jegyzővel hogy rendőrökkel hajigáljanak ki a talapzatból titeket. Éljen a Horthy-szobrot állító hős Hegedűs Loránt!

   • Ki nevet a végén? said

    Hát azt majd meglátjuk kinek lesz itt vége és ki kit hajigál ki. Álmodj csak míg bilibe ér a kezed. Mi ébren leszünk és egy tapodtat se mozdulunk.

   • Ki nevet a végén? said

    Azt majd még meglátjuk, kinek van vége és ki kit hajigál ki. Álmodj csak amig bilibe ér a kezed. Mi ébren lesünk és egy tapodtat se mozdulunk.

 7. Tolmács said

  Lefordítom a poszt tartalmát: Akármit is hazudik Bölcskei, Tarr és Kis Csongor, ezek mind tolvajok. Lenyúlták a 115 milliót nem is egyszer. Meglopták a minisztériumot is és az EU-t is de legfőképpen saját református testvéreiket.

  • Farkasok báránybőrben said

   Hogy egészen pontosak legyünk: tolvajok és fasiszták. És még úgy tesznek, mintha… És azt akarják, hogy ezt elhiggyék nekik.

 8. mesüge said

  Minden refi nő olyan hülye, mint a Köves Gyopár (író és pont!!!???)
  A szépségről rizsázik a Reposuton, ilágosan kiderül, hogy ő aztán gyönyörűnek tartja magát.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-k%C3%B6ves-gyop%C3%A1rka/2014-04-27/az-igazi-sz%C3%A9ps%C3%A9gtapasz

 9. Élő Csocsó said

  Nemcsak a papok és püspökök lopnak, hanem a főpolgármester helyettesei is.
  Éljen az atlatszo.hu, KIDERÍTETTE!!!
  http://index.hu/belfold/2014/04/25/villamgyorsan_betomik_a_lyukat_tarlos_helyetteseinek_zseben/

 10. zsinati levéltár said

  Pálfi Zsuzsanna, az a szerény lelkésznő, aki polihisztornak képzeli magát, nekünk már az is öröm lenne, ha a magyar helyesírást nem törne kerékbe, most a “szent” szón ökörködik.
  http://reposzt.hu/blog/p%C3%A1lfi-zsuzsanna/2014-04-29/reform%C3%A1tus-szentek lenne

 11. Gesztelyi Nagy Tibor said

  Semmilyen nagy összegű készpénzfizetésről nincs tudomásunk, még 5 millióról sem, nemhogy 52 millióról. Ilyen számla nem lelhető fel a könyvelésünkben. Bíróság előtt is csak ezt tudjuk tanúként elmondani. Bennünket legyenek szivesek ne keverjenek bele.

  • Laci bácsi said

   Csongorkám, hát asztat vizsgáltad e honnan volt a Gusztinknak 52 milio kézpénze? Ennyit nem tart az ember csak úgy a párnacihába. Mit deritettél ki erröl? Nem irtal semmit a jelentésedbe az 52 miliorol.

 12. Parasztvakítás said

  A korrupt és becstelen Kis Csongor bárgyú magyarázata tényleg csak a tiszántúli birkákat vakithatta el. Orbán Viktort biztosan nem. A 115 millió a legfőbb oka annak, hogy Bölcskei nem kapott meghívót húsvétkor a felcsuti stadionavatóra.

  • Message said

   Orbán számára Bölcskei már nagyon gáz. Azt üzente neki, hogy az őszi egyházi választásokig már ne csináljon semmit. Kussoljon. Ne legyen több hír róla.

 13. Buchhalter said

  Csongor csicska, nem azt vizsgáltad amit kellett volna. Te zseni. Megállapítottad hogy a 115 millio az MRE számlájára került. Tudjuk. Fenn van a blogon az inkasszó az OM részére. A Guszti irta alá. Azt kellett volna vizsgálnod, hogy került le róla. Ki vette fel, kinek adta vagy utalta, ki váltotta át kápéra. Ezekről mér nem beszélsz?

 14. zsinati levéltár said

  Nem baj, a bíróság majd kideríti az igazságot.
  Hiszen feljelentik azokat, akik feltárták az ügyet, igaz?
  Hát nem ezt mondták????

 15. Untertan said

  Soós Szilárd, a magyar helyesírással és stilisztikával elkeseredett küzdelmet folytató “lelkipásztor” arról firkál a Reposztba, hogy menjen több fiatal fizikai munkásnak.
  http://reposzt.hu/blog/so%C3%B3s-szil%C3%A1rd/2014-04-30/itt-van-m%C3%A1jus-elseje
  Hogy legyen ember, aki megjavítja a “nagytiszteletű úr otthonában a gázt, a villanyt.
  Azt javaslom, húzzon maga a franciakulcs irányába!
  Intellektusnak semmit sem ér, értelmiséginek nem nevezhető, mi a f..ért tartsunk el ennyi gyagya és primitíven gőgös “lelkipásztort”?????

 16. Petrőczi a pöcegödör said

  Ludvig az idióta ma a Kossuth Rádióban ugatott Bethlen Katáról.
  Még pöszébben és förtelmesebben giccsesen röfög.

  • ribike said

   Ribike legújabb opusza:
   “Halihó halihó
   kushadj végre nagyanyó!”
   Ribikét már az oviban is a vén picha nagyanyjával bosszantják.
   Vénségére rákapott a leszbi módira.
   Multkor is megcsöcsörészte a dadust az oviban a gyerekek szeme láttára.

 17. petrőczi de genere ludvig said

  Az okádék blogjára is rondított egy megrázót Ludvig a bugris barom.
  http://petroczieva.blogspot.hu/2014/04/komlo-otven-ev-utan.html

 18. Ludvig nem nyugszik said

  Ludvig a grafo-, nimfo- és kleptomán vén pi..a nem bír magával.
  Már kifosztotta a teológiával szembeni könyvesboltot, oda jár lopni. Egyszer a boltos utána is ment és a nagy lebernyegéből előhuzatott vele néhány könyvet. Hát nem nálam maradt: – kérdezte a Ludvig a gyakorlott bűnöző hidegvérével.

 19. Ludvig a muzeális fűzfapoetessza said

  Ludvig a vén barom még azt se veszi észre hogy azért hívták Komlóra a múzeális terembe mert a fosszíliák közé tartozónak gondolják. Helyesen. Csak ez a vén fosszília még megdögleni se akar.

  • Félhomály said

   A kirugott Kapa Mátyás az ÁJK ex-dékánja sokkal jobb író, mint a füzfapoetessza. Történelmi detektívregényét máris rongyosra olvassák: http://www.libri.hu/konyv/kapa_matyas.romai-hajnal.html

   • Enyveskezű Guszti said

    Kapát is azért rúgták ki mert rákérdezett a pénre. Meg merte kérdezni, hova lesz annak a karnak a 250 milkós bevétele, aminek ő volt a dékánja. Ezért a kérdésért azonnal kirúgták.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Ludvignál mindenki jobb író.
    Most már azt várjuk, hogy a Mátyás utcai rém is fosik valamit a szarszínű blogjára.
    Szabó a stílus 00 pontja (Barthes után szabadon)

   • Besúgó sikkasztó said

    Kapát azért rúgták ki, mert rájött, hogy Bölcskei és Tarr már a jogi kar évi 250 millás bevételét is ellopja. Féltek tőle, hogy elmondja másnak is, vagy feljelenti őket.

   • Inspector Barnaby said

    No nem egészen. Kapát egyszerűen megvettük. De úgy is fogalmazhatunk, hogy eladta nekünk a tudását.

   • Penzröl uriember nem beszel said

    Kapa fiatal volt es boho. Nem tudta, hogy penzröl beszelni nem szabad. Azt meg plane tilos megkerdezni, hogy Bölcskei es Tarr mit csinal az egyetem altal megtermelt penzzel. Mert hogy egy fillert nem aldoz ra, az a 115 millios esetböl is vilagos. Meg az agyonemlegetett elöfinanszirozas is EU-s penzböl törtent.

   • Fundamentalista said

    Véletlen egybeesés. Akkor tudták meg valszeg Kapáról hogy nem kálvinista hanem pápista. Dékán pedig nem lehet pápista. Ne kombináljatok a pénzről mer Kapa kirúgása nem erről szólt, hanem felekezeti hovatartozásról.

   • Enyveskezű Guszti said

    Na ne kamuzz. Kapáról mindig is tudták hogy katolikus, akkor is amikor kinevezték dékánnak. De amíg minden feladatot elvégzett és minden problémát megoldott, nem érdekelte Gusztit és Tart hogy milyen vallású. Ez csak akkor lett probléma, amikor a 250 millióra rákérdezett. Mármint hogy hova tüntették el.

 20. guszti politizál said

  Innen küldjük Gusztinak a mai igét:
  http://reformatus.hu/istentkeresem/
  A gazdag lefekszik, és mire felébred, semmije se lesz.
  Nem félsz, Guszti, az Isten haragjától?
  A bűneid miatt, mocskos gazember????

 21. igaza van karácsonynak said

  Azért olyan mocskos bűnözők a refi egyház fejei, mert hasonlítani akarnak imádott fideszes barátaikhoz
  http://nepszava.com/2014/04/magyarorszag/rogan-ezuttal-egy-videki-hazat-talalt.html
  Rogánt túlszárnyalni csakugyan nem semmi.

 22. húzzatok a p..ba said

  Karácsony Gergő is a Károlira járt, Puzsér Robinak volt az évfolyamtársa. Szabó szivatta, Petrőcti fogdosta. Nem csoda, hogy nem mondja meg, hogy itt végzett. Az ELTÉ-t emlegeti, ott végzett később politológiát.

 23. dunántúli igazmondó said

  Ma a Jakab röfög valamit a földről, maga se érti mit Ő a Gyopár férje.
  A helyi tévében meg a Köntös dicsekszik, kapott valami kitüntetést az aljas hülye.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-b%C3%A1lint/2014-04-30/m%C3%A1t%C3%B3l-magyar-f%C3%B6ld

  • Seprik a pápai utcát said

   Nem érdemes Könntöst baszogatni, mert a Hegedűs családba befurakodott felkapaszkodott templomszolga fiának, a valóban velejéig aljas Ballának csinálod ezzel a helyet. Akkor már inkább Köntös a maga hibáival együtt.

 24. dunántúli teológus said

  Ezt nem fogadom el. Köntös a helyi tévének többször elmondta, hogy óriási KULTÚRSOKK ÉRTE, AMIKOR AMERIKÁBÓL MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZETT. És nem is jött volna, de a felesége “honvágyas volt”. A gyerekei amerikaiaállampolgárok.
  Egy olyan ember, aki ilyen mértékig MEGVETI A MAGYAROKAT, hogyan lehetne egy jobb választás?
  Gondolkodjatok má!

  • Wistmanwoodos Balla said

   Továbbra is tartom hogy wistmanwoodos Balla a legrosszabb választás. Rosszabb Köntösnél és rosszabb Szajuznál is. Ballának nincs személyisége, nincs szubsztanciája. Csak kisebbsérzésese, beteges hiúsága van. Gyúlöli a Hegedűs családot és minden vágya hogy püspökként föléjük kerekedjen. A püspöki cím számára kompenzáció a családban elszenvedett sérelmekért. Nézzétek meg a karácsonyi fotóin izzik az arca a gyűlölettől. Kiváltképp Lórikát irigyíli és gyúlöli. Dolgoztat rá a Wistmanwoodal. Ezt a beteges idiótát csak a bosszu és a revans élteti.

   • Traitor said

    wistmanwoodos Balla mindenkire veszélyes, a saját családjára is. Egy aljas idióta. Egy elszabadult ágyugolyo.

   • Ki nevet a végén? said

    Bölcskeinek és Tarrnak pont ez az idióta kell, hogy kijátsszák Szajuz és Köntös ellen, és akitől a jövőben is cinkosságot várhatnak. És persze lóvét. Nagyon félreismerik. Balla nem ismer olyant hogy lojalitás. Mindent megígér persze, de hogy mit tart be? Leginkább semmit. Ha megkaparintja a hatalmat akkor minden igéretét meg fogja szegni.

  • Szlovák kém said

   Köntös nem erzi magat magyarnak. Na es? Balla talan annak erzi? Dehogy egy tót paraszt. Most is kémkedik a szlovákoknak. Mindent amit Kislóriról jelent neki a Wistmanwood továbbítja a tótoknnak.

  • Doriati said

   Köntös megveti a magyarokat? Igaza van. En is. Birkanep. Aki bünözöket valaszt vezetönek az megerdemli a sorsat. Azt kapjak amit erdemelnek. Ezek szerint Köntös is ellenzeki csak titkolja.

 25. dunántúli teológus said

  Nagyon titkolhatja. Olyan ordenáré fideszkampányt folytatott a Reposzton, hogy ki is tüntették valami lovagkereszttel. A becstelenségért, mondom.

  • Doriati said

   Az csak kamuflazs. Köntös egyaltalan nem hülye. Tudja, mit miert csinal. Nem vagyok oda erte, de Ballanal mindenesetre jobb. Ez a szerencsetlen frusztralt templomszolgafi aki meg a sajat csaldja ellen is beveti a titkosszolgalatot az alja mindennek.

 26. winkeladvokat said

  A tegnapi Reposzton a röhögős papné nem helyeselte (annyira) a debreceni futballstadiont,az Orbán-fan Aranyossi Péter leugatta.
  Aztán megint foci, valamelyik pap példaként állitja elénk magát.
  Moslék.

 27. winkeladvokat said

  Utálom ezt a demagóg érvelést: Köntös még mindig jobb, mint Balla.És akkor mi van?
  Ballánál is vannak rosszabbak: a tömeggyilkosok.
  Ha morális szempontból akartok nyilatkozni, akkor vegyétek figyelembe a szándék és a lehetőség dialektikáját és hagyjátok ezt az ótvaros proli demagógiát.

  • Wistmanwoodos Balla said

   Ballánál nincsenek rosszabbak. Ez a kollégáit, a barátait és a családját is elárulja. Balla egy aljas féreg.

  • Újreformátus said

   Egyetértek winkeladvocattal. Ha csak rossz és még rosszabb között lehet választani, akkor semmi értelme a választásnak. Mi értelme van így a református egyháznak, ha csak a hatalom és a pénz megkaparintásáról szól a választás? Mi köze ennek a keresztyénséghez?

 28. Bölcskei az orbitális gazember said

  Butykos megáldotta a debreceni stadiont.
  Ennél nincs lejjebb, igaz, Guszti?
  Becstelen barom.
  http://magyarnarancs.hu/villamnarancs/hany-puspok-kell-egy-stadion-felszentelesehez-89890

  • Besúgó sikkasztó said

   Hülye kérdés, persze hogy van lejjebb is. Nincs az az erkölcsi mélység, aminek a fenekét nem tudnnám elérni. Gondolj csak az ügynökmúltamra, a seggnyalásaimra, a hátszélfúvásaimra, a szopásaimra, a seggencsúszásaimra és nincs az a tett amit el ne követnék a lóvéért és a hatalomért.

  • Debreceni szemtanú said

   Guszti boldog volt mert nem volt ott Szajuz. Úgy érezte sikerült visszahóditania a püspök numero 1 helyet a Vitya szívében. Ez a stadionavató revans volt Felcsutért amiből kihagyták. Na de most Szajuzt hagyták ki.

  • Besúgó sikkasztó said

   Hogy milyen Bölcskei / Bátori közmegítélése, az ebből a posztból és a hozzászólásokból kiderül: http://kapitalizmus.hvg.hu/2014/04/21/a-polgari-platform-kerdese-bolcskei-puspok-urhoz/

   • Polgár said

    Persze a Bölcskeinek feltett kérdésekre azóta sincs válasz….

   • Sim(i)lis simile said

    Bölcskei ki fogja termelni az utódját. Ott áll már a küszöbön ugrásra készen két fő gazember: Tarr Zoltán és Balla Péter. Besúgó Sikkasztó csak bennük bízik.

  • Szajuz leszarva said

   A lényeg hogy Gusztinak sikerült revansot vennie Szajuzon Felcsútért. Mindegy milyen áron…

 29. petrőczi aq down-kóros said

  Ludvigot kidobták a RefLaptól. Helyette Bagdán Zsuzsa a sztár, a fél koponyáját leborotvált lotyó, aki pofátlanul néz az olvasóra, közben meg nyomja a legótvarosabb egyházi giccset.
  Ludvig visszaszorult a tévéműsorba, ott lefetyel Sün Petiről,Gida Gedeonról, Mókus Mirtillről és Nyulambulam óvónéniről.
  Az ő szintjén, a Down kórosok agyatlan pusztaságában.

  • Unalom a köbön said

   Ne bántsd BZs-t, lehet hogy kemózzák. Amúgy amit nyom tényleg giccs, hóttunalom. De ha csak ez a választék: Ludvig vagy Bogdán, akkor le is húzhatják a rolót.

 30. szabó a gyilkos fasiszta said

  Szabó jókat röhögött, amikor megtudta az újabb halálesetet Horváth Iván családjában.
  _ Dögöljenek csak sorba a bibsi komcsik – rikoltozta és táncra perdült.

 31. Óvakodj a törpétől! said

  Közeledik a püspökválasztás, éleződik az osztályharc. Akarom mondani hatalmi harc. Mindenki azt veti be amije van. Sok szellemi muníció egyik félnek sincs. Erkölcsi se. Viszont Köntösről még nem bizonyították be hogy lopott. Bölcskeiről és bandájáról viszont igen. Méghozzá százmilliós nagyságrendben. Ez eldönti a kérdést, kire ne: Bölcskei bandájára ne! Óvakodj a törpétől azaz Balla Pétertől.

  • Pharisee said

   A törpék veszélyesek mert kisebbségi komplexusuk van és folyton kompenzálni akarnak. Hadd ne mondjak példákat mert olyan kézenfekvő. Balla veszélyes. És nem azért mert kisnövésü hanem mert feneketlenül aljas.

   • Felebarát said

    Balla nem tudja mi az a felebaráti szeretet. Irigységét és gyűlöletét szirupos ájtatossággal álcázza.

 32. petrőczi a tolvaj szar(ka) said

  Ludvig kifosztotta a Ráday könyvtárt a teológiával szemben levő könyvesboltot és a Reviczky utcai könyvtárt is. Azért lett Szabó Erikának annyi hiánya. Petrőczi tőle különös örömmel lopott, ÁRTANI AKART NEKI, mer tudta h Szabó hozzá jár panaszkodni.

  • Mea culpa said

   Mi az a pár könyv ahhoz a 115 millához képest amit a Guszti lopott el. Könyvet lopni bocsánatos bűn nagy íróknak. Ők azért lopják el, hogy tanuljanak belőle. Olyan ez, mintha egy kisiskolás tankönyvet lopna.

   • petrőczi a tolvaj szar(ka) said

    Lófaszt nagy iró. A Ludvig a giccspr???

   • ElemiLogika said

    A/ Tézis: József Attila díj = írói nagyság
    B/ Antitézis: Petrőczi József Attila díjas író
    C/ Szintézis: Petrőczi nagy író

    Ez tiszta logikai levezetés. Hol itt a hiba?

   • Holducca said

    Hát ott hogy az idióta Balog jelölte. Akinek már egy évtizede a talpát nyalja ez a patkánypáros. Az egyik benyalta magát a MABba, a másik a JA díjasok közé. Balog tettein és főleg kitüntetésein nincs áldás.

 33. Palais de la Cour de Justice said

  Szerintem a notórius könyvlopás se bocsánatos, de ezt most hagyjuk. Bölcskei és Tarr 115 milliós lopását az Európai Bíróság elé kell vinni. Azt mondták, ugye, sőt, írásba is adták, hogy ők a Reviczkyt előfinanszírozták, tehát az utólag megérkezett pénzt azért tették zsebre, mert már előre kifizették. Csakhogy amit kifizettek, az uniós pénz volt, a HEFOP pályázat forrása az európai strukturális alapokból ment. Az sem saját pénz volt. De ha nem az OKM pénzt lopták el, akkor viszont az uniós pénzzel nem tudnak elszámolni. Ergo: Luxemburgba kell vinni Bölcskei és Tarr 115 milliós sikkasztását, mert az EU-s pénzt nyúlták le saját bevallásuk szerint.

  • Judge said

   Helyes. Valamit tenni kell. Besúgó Bölcskei és Besúgófi Tarr lenyúlnak 115 milkát aztán kisétálnak vele az ajtón oszt jónapot. Feljelentés az Ügyészségnek és egyidejűleg az EU Bíróságának.

 34. Taláros Tolvajok said

  Anna-Marie Kool holland támogatását is lenyúlták, és a professzor asszonyt kirúgták. Vass Csaba HEFOP pályázati pénzével ugyanezt tették, és Vass Csabát is kirúgták, hogy ne legyen rá tanú.

 35. nike air france said

  Ahaa, its good discussion regarding this piece of writing at this place at this web site, I have read
  all that, so now me also commenting here.

 36. A kasza egyenes said

  Nehogy azt higgyétek ti taláros tolvajok, hogy a lopásaitokat elfelejtjük. Már ébredezik a nép az ópiumos bódulatból, és ha végleg felébred kaszaélre hánynak titeket a tuszántúli parasztok. A besúgófi hideg gyilkos Tarrt és a pénz-, pia- és pinaimádó Gusztit is.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: