Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Calvinist antisemitism (Kálvinista antiszemitizmus)

Posted by jhnnsclvn - február 14, 2015

A két Hegedűs

A két Hegedűs

id. Hegedűs Lóránt veje és ifj Hegedűs Lóránt sógora: Balla Péter

id. Hegedűs Lóránt veje és ifj Hegedűs Lóránt sógora: Balla Péter, a Károli Református Egyetem rektora

A Hegedűsök és társaik gyilkos antiszemitizmusa nem a semmiből jön. A két világháború között a református egyház nemhogy csillapította volna, hanem szította a gyűlöletet a zsidóság iránt. Ezt bizonyítja dokumentumokkal az “Egyházfórum. Keresztény közéleti­-kulturális folyóirat” 29. (4. új) évf., 2014/2­3, 29­-35. megjelent tanulmány, melyet rövidítve és jegyzetek nélkül közlünk. Milyen lehet az az egyetem, amelyet a Hegedűs-család alapított, és amelynek jelenlegi rektora is ebből a családból való, akár csak az ország leghíresebb PhD-csalója, Mészáros Márton (hamisított szegedi nevén Mészáros István), aki kétszeres lebukása után is még oktathat itt? – A szerk.

Szerző: Jakab Attila (vallástörténész) Nyíltan vállalt zsidógyűlölet

„…szabad­-e ilyet írni, hogy «nem vagyunk zsidógyűlölők«!? De igenis vagyunk! És főleg a református – tehát magyar ifjúságnak kell annak lenni, ha boldogulni akar e hazában.”

A D A L É K A M A G Y A R O R S Z Á G I R E F O R M Á T U S E G Y H Á Z K É T V I L Á G H Á B O R Ú K Ö Z Ö T T I T Ö R T É N E T É H E Z

Közhely, hogy a második világháború idején a magyarországi zsidóüldözés a hatóságok aktív közreműködésével és a keresztény lakosság nagyfokú passzivitása mellett zajlott. Az igazi kérdés: miért? A zsidótörvények és később a deportálások egy olyan eszkalálódó folyamat betetőzései, amely közel két évtizedig tartott. Tulajdonképpen egy egész társadalom mentális ráhangolódásáról kell beszélnünk, amelyből – sajnálatos módon – az egyházi sajtó is kivette a részét. Ami azonban szinte alig ismert, az nem más, mint reformátusok, református lelkészek aktív szerepe az antiszemita közhangulat gerjesztésében és fenntartásában. Külön vizsgálat tárgyát képezhetné, hogy ebben a társadalmi/egyházi emlékezetkiesésben milyen szerepet játszott a háború után berendezkedő szovjet típusú államszocialista hatalommal való együttműködés és ennek az együttműködésnek az ideológiai legitimációja az ún. „szolgálat teológiája”.

Az óbudai református egyházközség korabeli lapja, az Egyházi Élet, döbbenetes erővel jeleníti meg ezt az elfeledett történelmet, és kiválóan érzékelteti a ráhangol(ód)ás megnyilvánulásait. Hiszen a lapban az egyházközségi vezetés szellemisége, mentalitása jelenik meg. És abban az osztály­ és funkcióalapon tagolt, tekintélyelvű és feudálisnak mondható környezetben, amely az egész Horthy-korszakot és benne a helyi mikrotársadalmakat jellemzi, a helyi keresztény egyházközségi lapok irány­ és mértékadók; a helyi notabilitások számára mindenképpen. Társadalmi vonatkozásban pedig ezek a notabilitások a meghatározók. Ez a református lap egyrészt összekötő kapcsot jelentett az egyházközséggel (közérdekű értesítéseket és eseményekről készült beszámolókat közölt); másrészt a kereszténységre való hitbeli és erkölcsi nevelést volt hivatott elősegíteni. Az Egyházi Életben megjelent írásokon keresztül tehát egyértelműen elénk tárul magának a Horthy-­korszaknak a kereszténysége; az, amit kereszténységen a korabeli egyháziak és a nemzeti-keresztény közéletet irányító és meghatározó egyházi és világi személyek értettek. Vagyis az ő kereszténységképük, a kereszténységről vallott felfogásuk.

A M A G Y A R T Á R S A D A L O M

Milyen volt a Horthy-­korszak társadalma, amely önmagát a keresztény nemzeti eszme alapjain  állóként határozta meg? Milyennek látták a kortársak? E tekintetben Illés Lajos írása, A hazug társadalom, mindennél sokatmondóbb. „A magyar társadalmat az jellemzi, hogy minden réteg és (igen kevés kivétellel) minden egyén többnek akar látszani, mint amennyi. Ez a vágy fejlesztette ki azt a rang-­ és címkórságot, melynek alig találjuk párját. Csodálatra méltó a leleményességünk, ha rangot és címet kell létesíteni, de hol ez a leleményesség, ha egyház-­ és nemzetépítő munkára van szükség? … Mindenki többet akar aratni, mint amennyit vetett; cselekedeteit fitogtatja, hogy tapsot, elismerést arasson. […] Öltözködés, viselkedés, modor, mind azt mutatja, hogy másoknál és a valóságnál többnek akarunk látszani. […] Ismerek olyan embert, aki maga vagyont harácsolt össze, de irigységgel nézi, ha a másiknak javul a sorsa. Mennyi gőg áramlik szavaiból, a vagyoni jólét gőgje! Gyakran látom a templomban, de nem akarja ismerni a testvériséget. Adakozása keresi a feltűnést, mutatós alakba öltözteti. … Az erkölcsi érzés eltompult. A csalás, hamisítás, sikkasztás gyakori, majdnem mindennapos lett. A lélek megromlott, hazug lett ….  Az önzés, egyéni érdek tódul előtérbe. Állás ügyében a protekció és rokonság dönt. Hol a tiszta lélek és élet? Milyen sáfárai vagyunk Krisztus örökének, Isten ajándékának?”

A Z Ó B U D A I R E F O R M Á T U S O K Z S I D Ó K É P E

Ez tehát az a magyar társadalmi közeg, amelynek a zsidóságról alkotott képét, felfogását, közgondolkodását nem csupán a politikai diskurzusok és országos napi­-és hetilapok, hanem a helyi, egyházközségi kiadványok is markánsan befolyásolták és alakították. Ezekben a kiadványokban a liberális, a szabadkőműves, a szociáldemokrata, a bolsevik, illetve a zsidó összetartozó és felcserélhető fogalmak voltak. Arról nem is beszélve, hogy a Horthy­-korszak magyar társadalma bizonyos rétegei számára a zsidóság egyfajta markáns viszonyítási/viszonyulási pontot jelentett. Ebben a viszonyulásban a reformátusok bizonyos szegmense önmagát fajmagyar nemzeti keresztényként határozta meg. Miután megromlott egészségi állapota miatt Vass Árpád tanár 1932 őszén lemondott az óbudai Egyházi Élet felelős szerkesztőségéről, és helyét a fiatal Deák Endre presbiter vette át, az antiszemita faji szemlélet és önmeghatározás azonnal markánsan megjelent a református egyházközségi lapban. A lap (újra)közölte a Pesterzsébeti Református Egyházi Értesítő 1932. júniusi száma vezércikkének (Magyar vallás) egy részletét, amely a jövőt illetően irányadó írásnak tekinthető. “Mi teszi a mi vallásunkat annyira magyarrá és nemzeti szempontból olyan megbecsülhetetlen tényezővé? Nemcsak a mi vallásunknak és alkotmányának a népünk karakterével való egyező volta, nemcsak a nyelve, mely szerint istentiszteleti rendtartása, igehirdetése, éneklése teljesen magyar, hanem főleg az a körülmény, hogy híveinek a tömege majdnem száz százalékban fajmagyar. Tehát olyan testület, olyan szervezet, olyan intézmény, mely minden porcikájában magyar. Hogy mit jelent ez a mai nemzetközi szellemű és létünkben veszélyeztetett korban, azt ki sem lehet mondani. […] Bármi történjék is ezzel az országgal, ezzel a nemzettel, a színmagyar református egyház sem nyelvben, sem szívével sohasem fog idegen hatalom, idegen érdek szolgálatába állani. Nincs a magyar nemzeti gondolatnak, nemzeti érzésnek és nyelvnek még egy olyan fajtiszta és erős szervezete, mint a református egyház. […] Keresve sem lehetne találni ennél alkalmasabb intézményt a nemzeti gondolat és öntudat kiépítésére. […] A mi egyházunk más soha nem lehet, csak magyar, mert független és nemzeti. [32. old.] Ez a faji gondolat nyilvánult meg Figyelő (alias Kontra Aladár lelkész[7]) 1933. novemberi írásában is. Szerinte „a római birodalom is azért roppant össze, mert egy idegen faj kiölte lelkéből őseik hitét, munkátlanságra, lázadozásra nevelte, kik csak kenyeret és szórakozásokat követeltek, s kaphatók lettek mindenre, ami e célt szolgálta, de áldozatot hozni egyik sem akart hitéért, hazájáért!”

Azt lehet mondani, hogy a faji gondolat és szemlélet mélyen áthatotta a Horthy-­korszak magyar társadalmát. Ez az óbudai katolikus egyházközségi lapban is markánsan jelen volt. A katolikusok azonban soha nem fogalmaztak annyira nyíltan és vehemensen – mondhatni teológiailag annyira eltévelyedetten, a keresztény univerzalizmust egy faji/nemzeti partikularitásra leszűkítve –, mint a reformátusok.

1937-­től az óbudai református egyházközségi lapban radikalizálódott a zsidósággal való szembehelyezkedés. Hangot kapott a magyarság saját országában történő gazdasági és társadalmi háttérbe szorítottságának érzése. A radikalizálódás értelemszerűen vezetett el nem csupán az antiszemitizmus nyílt vállalásához, hanem az antiszemitizmus és a protestantizmus/reformátusság azonosításához is: „… a protestánsság a maga teljes egészében lelke gyökeréig magyar, következésképpen tehát okvetlen és feltétlen antiszemita. Más igaz magyarság el sem képzelhető!” Ezt fejtette ki részletesen Szintai István IV. éves teológushallgató a Református antiszemitizmus című, „nagy ívű” írásában: “Az antiszemitizmus helyes vagy helytelen voltának a kérdése ma a nagy idők fordulópontján benne él a lelkekben. Sokan foglalnak el „langymeleg” álláspontot, mások pedig „az is csak ember” megjegyzéssel intézik el a dolgot. Én úgy érzem, hogy református keresztyén ember ilyen fontos, teljes valóját érintő kérdésben nem foglalhat el ilyen álláspontot. Nem foglalhat el már csak azért sem, mert ma a zsidóbarátok igen nagy többségét saját kicsinyes egyéni érdekük teszik azzá, elárulva ezzel egy sokkal magasabb rendű ügyet. Ellenszolgáltatást kapnak áruló munkájukért – mint Júdás.[33. old.] Igazi református a maga egyéni kicsinyes érdekeit nem helyezheti a legnagyobb, mindnyájunknak közös érdeke, az Isten ügye elé. Határozottan állíthatjuk, hogy a zsidók érdekei Isten érdekeivel ellenkeznek. Igazi református nem lehet cimborája azoknak, akik megfeszítették Jézust, és elveikből nem engedve ma is meg akarják feszíteni. […] A református keresztyén ember, látva, hogy a zsidó szellem egyháza és Isten igazságai ellen tör, nem lehet más, mint antiszemita. Kötelesség az Igazság védelme. Antiszemitává senkit nem tehetnek a szélsőségek, csak a tények. Maguk a zsidók. Nézzük végig az Ótestámentumot, és meglátjuk, hogy a legnagyobb antiszemiták éppen saját prófétáik voltak. Ne felejtsük el soha, hogy ránk, magyar reformátusokra ebben az országban mindig nagy feladat vár és fog várni ezután is. Szükségünk van a tisztánlátásra és erőre. A történelem nagy pillanataiban csaknem mindig nekünk kellett a gátra állni, és mi Isten segítségével meg is álltuk a helyünket. … Ezért nem vállalhatunk semmiféle közösséget azokkal, akik Isten dolgai, igazságai ellen dolgoznak. Mert ha megmételyez bennünket is az a szellem, elvesztjük Istenben való szilárd hitünket, és képtelenek leszünk harcolni az Igazságért. Istenünket, Jézusunkat, hitünket, hazánkat akarja elvenni az alattomosan működő, bűnös szellem. Gondolkozzunk, Testvéreim! Lehetünk mások, mint antiszemiták?

1939 márciusában pedig Deák Endre felelős szerkesztő világosan kifejtette, mit is jelent az antiszemitizmus. Társadalmunkban az antiszemitizmusnak még nagyon, hogy úgy mondjuk, nyers íze van. Sokan azt hiszik, hogy az nem fér össze sem a magyar úri, gavalléros gondolkodással, nem a krisztusi parancsokkal. Pedig nagyon tévednek, sőt nagyon felületesek vagy talán inkább önzők és érdekhajhászók azok, akik szerint az antiszemitizmus nem magyar és nem keresztyén felfogás. Az antiszemitizmus mint zsidógyűlölet tényleg negatívum csupán, s mint ilyen, elvetendő, de igazi antiszemitizmus alatt az őszinte, igaz keresztyén magyar ember nem zsidógyűlöletet, hanem filomagyarizmust, magyar­szeretetet ért és érez. Minden remény megvan arra, hogy a helyesen értelmezett antiszemitizmus minden téren elfoglalja rövidesen azokat a helyeket, amelyekről most még ki van rekesztve. […]![16] A fajmagyar reformátusság egy részének antiszemita meggyőződése mintegy értelemszerűen vonzotta maga után a vegyes házasságok elítélését[17]; illetve a zsidók megkeresztel(ked)ésével [34. old.] szembeni fenntartásokat is.[18] Mindebben természetesen a „vérkeveredés”­től és a „felhígulás”­tól való irracionális félelmek, valamint a „tisztaság” megőrzésének téves rögeszméje játszottak döntő szerepet.[19] „A nemzeti társadalomnak – írta a református lap – ki kell közösítenie magából azokat, akik mit se törődve fajtájuk létérdekeivel, zsidókkal házasodnak össze!”[20]

S Z E M L É L E T V Á L T Á S S Z Ü K S É G E L T E T I K !

A közhiedelemmel ellentétben a Horthy-­korszak magyar társadalma nem volt – a szó nemes, erkölcsi és spirituális értelmében – keresztény. Kereszténysége csupán külsőség, egyfajta ideológiai máz volt. Döntően a középosztályt tartotta célközönségének (neki és róla szólt), és alig volt valós tartalma. Etikája lényegében véve kimerült a szexualitás szabályozásában, illetve a hatalom­ és tekintélytisztelet szorgalmazásában. Ez önmagában véve nem meglepő, hiszen maguk az egyházak is többnyire a politikai hatalmat kiszolgáló, annak kegyelméből létező és főképpen anyagi támogatásával működő intézményi struktúrák voltak. Elmondható tehát, hogy a Horthy­-korszak magyarországi kereszténysége valójában Isten nélküli kereszténység volt! Ethoszát a fennálló társadalmi viszonyoknak a tiszteletben tartása jelentette. Mindenkinek tudnia kellett a helyét a társadalomban, és annak megfelelően kellett viselkednie. A jómódúakat jótékonykodásra, a szegényeket pedig alázatosságra és hálára ösztönözte. Mindezért épülhetett bele a „keresztény” önmeghatározásba a faji antiszemitizmus; válhatott maga a „kereszténység” faji kategóriává.Talán ebben rejlik a holokauszt 1944-­es magyarországi „siker”­ének legkézenfekvőbb magyarázata![35. old.]

Ugyanakkor Óbuda keresztény egyházai és a zsidóság viszonyának elmélyültebb vizsgálata arra is ráirányítja a figyelmet, hogy – jóllehet úgy tűnt, a két világháború közötti időszakban látványosan a katolikus egyház határozza meg és befolyásolja a közéletet – valójában a református kötődésű és egyházi hátterű, esetenként egyházi funkciókat is viselő politikusok és közéleti személyiségek voltak hatalmi, döntéshozó pozíciókban. Az általuk jegyzett és/vagy felügyelt sajtó tehát vélhetően az ő szemléletüket, mentalitásukat tükrözi. Ennek vitathatatlan bizonyítéka az óbudai református lelkész – egyben országgyűlési képviselő –, Kontra Aladár lapja, az Egyházi Élet. Óbuda felekezettörténeti mikroszociográfiai vizsgálata azt sugallja, hogy – a közhiedelemmel ellentétben, és annak következtében, hogy nem folynak a Horthy-­korszak egyház-­ és társadalomtörténetét szoros összefüggésben vizsgáló kutatások – a két világháború közötti magyar politikai és társadalmi közéletet nem annyira a katolicizmus, hanem sokkal inkább a „(faj)magyar”­nak minősülő református protestantizmus határozta meg. Ennek igen fontos önazonossági eleme volt az antiszemitizmus; a magyar–zsidó faji jellegű ellentétpárban gondolkodás. A másik oldalon pedig, a katolicizmussal a hívekért folytatott folyamatos küzdelem miatt, ott találjuk az eljelentéktelenedéstől és a megsemmisüléstől való egzisztenciális, már-­már apokaliptikus félelmet. Az egyházi antiszemitizmus jobb megértéséhez mindezt tudni (vizsgálni) kell(ene)!

118 hozzászólás to “Calvinist antisemitism (Kálvinista antiszemitizmus)”

 1. Lord Peter Wimsey said

  Ennek a nyilt zsidógyűlöletnek az elszánt és dühödtképviselője a Károlin Szabó András, Bogárdi Szabó sógora.

 2. jhnnsclvn said

  Átemelte Ravasz László Baráti Kör.

 3. no para said

  “Ez a tanulmány a Civitas Europica Centralis Alapítvány (…) által koordinált, és a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség (IHRA: International Holocaust Remembrance Alliance […] ) által 2013-2014-ben támogatott “A történelmi egyházak és a zsidó közösség viszonya Csehszlovákiában, Romániában és Magyarországon 1920-tól a holokausztig” elnevezésű nemzetközi kutatási projekt eredményeit hasznosítja. Megjelent kutatási jelentésként és itt: Egyházfórum. Keresztény közéleti-kulturális folyóirat 29. (4.új) évf., 2014/2-3, 29-35. old.

  Projektalapú pályázat, ahol témafelvető dolgozat alapján adnak támogatást kizárólag szakmai szempontokat figyelembe véve, ahogy ez az ilyen pályázatoknál szokásos. Érti mindenki a szakmában hogy miről beszélek. Nem irigylem tőle, megérdemli, de ajánlom hozzá Nietzche időszerűtlen elmélkedéseit a történelem(kutatás)ról is.

  Kis plusszinfó:
  A CEC alapítója a honlapinfók szerint: Imre Mécs http://www.cecid.net/hu/taxonomy/term/561
  Mécs Imre felesége: Magyar Fruzsina
  Magyar Fruzsina és Jakab Attila viszonya, világnézeti hasonlóságaik, közös részvételük különböző sajátos programokon: hátaztnemtudom. Nyilván nem releváns.
  Magyar Fruzsina viszonya a jhnnsclvn bloghoz: aztméginkábbnemtudom. Nyilván nem releváns.

  • Arra méltóztatik célozni, hogy Magyar Fruzsinának viszonya van Jakab Attilával? Aljasabb dolog nem jutott eszébe?

   • hermeneutikai lángész said

    Sikerült mocsokba rángatni egy ötgyermekes családanyát és egy tiszta életű teológust. Azon kivül a halálra itélt Mész Imrét felszarvazott hülyeként bemutatni.
    Tiltakozom az adminnál! Miért engedi be az ilyesféle mocskos becsületsértő rágalmazásokat?

   • no para said

    Nem, ennél sokkal általánosabb. Viszony az ismerősség, barátság, ellenségesség, tisztelet, gyúlölet, szeretet stb. is; és az a fajta is amit Ön mond, és nem én. Tudja ha nem írja ezt akkor sokaknak (akik olvasni tudnak és nem beleolvasni) eszébe se jutott volna ilyesmi.

   • Szabadság téri harcos said

    Tényleg nem jutott eszünkbe, még No Para igyekezete ellenére sem, de a fogalmazás kétségkívül sanda és aljas. Amúgy nem hiszem, hogy bármiféle viszonyként definiálható kapcsolat lenne közöttük, Jakab Attilát jómagam még a Szabadság téren sem láttam soha, pedig ott gyakran megfordultam. Hogy olyan rendezvényeket látogatnak alkalmanként és esetlegesen, amelyeket demokraták szerveznek, az semmilyen viszonyként nem definiálható. Legfeljebb a korrupt kormány ellen protestáló egyének legáltalánosabb közös ernyője húzható föléjük, semmi más.

 4. jó barát aktái said

  A Jó Barát gyakran látogatott el a Hazatérés templomának környékére és onnan küldött Washingtonba kép- és hangfelvételeket. Obama is tudja, ki a fő fasiszta ebben az országban.

  • politikai tisztánlátó said

   Az idióta Balla és az értelmi fogyatékos kislóri nem veszi észre a CIA-t?ű
   Ájjvé!

  • Szerelmi bánat said

   Meg nem erősített hírek szerint Vida Ildikó bánatában kolostorba vonult, miután André Goodfriend elhagyta Magyarországot. Ildikó azt állította, hogy a súlyos nyelvi nehézségek sem tudták kioltani heves érzelmei perzselő lángjait és André nélkül őt már bizony a NAV, az amerikai vízum és a tolmács sem érdekli…

   • Valentin nap said

    Vajna Tímea a Facebook-on fejezte ki abbéli reményét, hogy minden nő olyan gyémánt ékszereket kap Valentin-napra, mint ő. Nos én pedig őszintén remélem, hogy a legtöbb fiatal nő nem hajlandó egy öreg, gusztustalan tolvaj löttyedt farkát abajgatni néhány ékszerért és némi pénzért cserébe. Hiába na, ízlések és pofonok ugye… Amúgy meg a szerencsétlen magyar nép fizette azokat a kurva gyémántokat is…

   • Ludvig siráma said

    Én hiába abajgatom az én Andrisom öreg löttyedt gusztustalan pörsenéses farkát, nemhogy gyémántot, még bizsut se kaptam tőle Valentin napra. Sőt még szexet se. Nemcsak Valentin napra hanem egyébként se…

   • Andris lankadt fasza said

    Vegyél a szádba mer ettöl a mohó markolászástol csak még jobban lehorgadok.

   • Ludvig ajkai közt said

    Még mit nem! Karácsonykor is 3 napig csócsáltam oszt mit kaptam érte? Nem ám szexet hanem kétoldali herpeszt!

 5. dunántúli igazmondó said

  A röhögős, kövér Bogi jól belecsapott e lecsóba.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2015-02-13/utolert-santa-kutyak
  Beszólt az álpapoknak. Pedig itt mindenki az Istentől elhivottnak tartja magát. Aztán jön az Orbánhivő fundamentalista főgonosz, a Bngárdi és minde4nkit lecsap

  • Szabó a böszme gazember said

   Javasolnám Bogárdinak mielőtt megmondja a tutit, nézzen körül a saját családjában, mindenekelőtt a vérnősző antiszemita tolvajt és haramiáét, Szabó Andrást ajánlom a figyelmébe.

  • Füstbe ment terv said

   Wittner Máriát választották meg a veterán prostik érdekvédelmi szervezetének élére. Pedig Petrőczi is pályázott. Most ott rinyál a Mátyás utcában hogy még ebben sem sikerült elsőnek lennie.

   • Petrőci védelmében said

    Ez egy nagyon-nagyon igazságtalan végeredmény lett. Bátran állítom, hogy Petrőci jobban rászolgált volna a veterán örömlányok szakszervezetének elnöki posztjára.

   • Hajrá Mária! said

    Hát ez az! Petrőci sose volt örömlány. Tény, hogy számszerűen sokkal több hímet gyűrt maga alá, mint a vetélytársa, de azok ebben egyáltalán nem lelték örömüket. Sőt. Aztán utána még a nemibetegségek…

   • Keresztyén erkölcs said

    Sokat elárul az egyházak erkölcsösségéről, hogy ennek az ősi foglalkozásnak az érdekképviseletéért épp két egyház körül csellengő, magukat a keresztény jámborság sőt puritanizmus szimbólumának kikiáltó vén luvnya párbajozott egymással.

   • Pedofil Tömjénfüst said

    Száljatok le már szegény Petrőciről. Foglalkozzatok inkább a KDNP elnökével aki semmivel se erkölcsösebb párttársánál Witnernél. Pláne nem az őszintén puritán Petrőci Éva néninél. Semjén Zsolt szerint a pedofil katolikus papok nem is bűnösök, csak kicsit türelmetlenek. Nem bírják kivárni amíg a gondjaikra bizott helyes kisfiuk felnönek…

 6. Lórika példaképe said

  A Kislóri nem neonáci, csak sok érdekes és követendő dolgot talált A. Hitler: Mein kampf c. könyvében.

  • Szabó iráni kapcsolata said

   Az Iszlám Hadsereggel kapcsolatot tartó személy, ún. Ali bácsi a Shiráz étterem tulajdonosa. (Mátyás utca és Ráday sarka.) Ők készitik elő a merényleteket a zsidók ellen is. Szabófeltűnően gyakran tárgyal a Shirázban Ali bácsival. Úgy tesz, mintha vizipipázni tanulna, de ki hiszi ezt el az antiszemitagazembernek?

  • Drogbáró said

   Szabó kénytelen új források után nézni. A Mixát téri drogpiacról kiszorulóban van. Tepsi egyik strómanja vette át a helyét.

 7. szürke hájas ludvig said

  Ludvig is barátkozik az Ali bácsival.Meg akarta vele magát b..szatni, de az öreg, a szürkehályogon át is meglátta Ludvig szörnyűségét és elmenekült.
  Ő adtaLudvig utolsó könyvének a cimét: szürke háj

 8. petrőczi a tolvaj szar(ka) said

  Ludvig nem folytatja a blogját Ezt láttuk utoljára
  http://petroczieva.blogspot.hu/2014/12/karacsony-2014.html
  A képen látható annak a barokk garnitúrának egy része, amit Szabóék zabráltak a református hagyatéki leltárban. A kincset érő anatóliai szőnyeg szintén ottani lopomány., A gaz saját.

 9. hencidai úrasztala said

  A hencidai úrasztala szépen megteritve a Demokrata legújabb számával. Rajta abált szalonna és fehér szalonna vöröshagymával. A nemzetiszin együttes a Szabó házaspár jól bevált horoszkóp fogyi diétája.
  Petrőczi: Mér nem engeded, hogy folytassam a blogomat? Az olvasóim is hiányolják!
  Szabó: Mind a kettő? A süket meg a vak?
  Petrőczi: Csak irigykedsz mert téged nem csókolt homlokon a múzsa!
  Szabó: Engem az Eszter csókolt és nem is a homlokomon. Jut eszembe, Szabó Géza üzeni, hogy ne terjeszd mindenütt, hogy az Évikének ő az apja, mer nagyon zsenánt neki!
  Petrőczi: Valahogy meg kell magyaráznom Évike lányom tündöklő szépségét. Azt mégse mondhatom, hogy szűznemzéssel hoztam létre!
  Szabó: Szűznemzés???!!! Egy szegedi srác mesélte, hogy a babiloni kapudban nemcsak a gumiját vesztette el, hanem az egész motorbiciklijét!
  Petrőczi: Az Ali a Shirázban Seherezádéjának nevezett!
  Szabó: mer fosod a szót és rád nézni se lehet az undortól!
  Petrőczi: Féltékeny vagy, valld be!
  Szabó: Én rád? A Ráday utcai könyvesboltból üzenik, ha még egyszer be mered tolni a pofád, kihivják a rendőrséget!
  Petrőczi: Nem mindig tudok ellenállni a kultúrának, az igaz.
  Szabó: Még a Ráday könyvtárba is bement valamelyik hülye, akit kirugattam és bemutatott egy könyvet, hogy tőled kapta. Benne volt a neved és az aláirásod és a Ráday bélyegzője! Hányszor mondtam, ha lopsz, tépd ki a bélyegzős lapot!
  Petrőczi: Milyen misz vagy ma, szivem szerelme. De edd a fogyis reggelidet, mer megyünk a balogzolihoz imádkozni! Tudod, Kossuth dijat akarok magamnak, neked meg Széchenyit! Vagy forditva…..

 10. jó barát aktái said

  A CIA aktáiban szerepel a gengszter Balla is.

 11. Eszter a végzet asszonya said

  Nemcsak Szabó Andrásnak van egy Esztere, hanem hanem…
  Orbán Viktor hamarosan elhagyja a családját és hivatalosan is összeköltöznek Nagy-Kálózy Eszterrel, aki egyébként már évek óta a kis felcsúti geci szeretője. Lévai Anikó nem nyel tovább, nem tűri a folyamatos bántalmazásokat, megaláztatásokat sem és ezért megindítja a válópert. Lehet, hogy ez többe fog kerülni a felcsúti zsebführernek, mint a Simicska balhé?

 12. Hegedűs a házban said

  Lóri lemocskoszsidózta Goodfriendet a templomában. Balla kétpofára röhögött.

  • Bomlott hegedű said

   Viszont jól benyal Putyinnak, aki leszarja a magyar szabadságot, a magyar hősöket, a magyar történelmet. Méghozzá látványosan. Ld. holnapi programja.

  • Identitászavar said

   Kinek is zeng hozannát Lórika és Balla a hazatérés templomában?

   Egy picit szembeköpi Putyin papa az 56-os forradalmárokat ! A gyilkosoknak állítanak emlékművet és ott koszorúznak , elég gusztustalan .

   “Örök hála és dicsőség a szovjet hősöknek, akik az 1956 októberi ellenforradalomban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért”
   – ez, és hasonló frissen gravírozott feliratok is olvashatók a Fiumei sírkert felújított szovjet parcellájában, ahová koszorúzni megy – kizárólag az orosz sajtó kíséretében – Vlagyimir Putyin elnök kedden délután háromkor.

 13. dunantúli igazmondó said

  Kövér beerősít
  http://nepszava.hu/cikk/1048467-kover-atgazol-az-ellenzeken

 14. ohranka said

  Támogassátok az Átlátszót!
  http://atlatszo.hu/azenadombol/

 15. Putyin WC-papírja said

  Egy szép napon találkozott Budapesten az orosz medve és a felcsúti nyuszi. Az orosz medve amint meglátta a kis geci felcsúti nyulat ezt kérdezte tőle: “Mondd csak daragoje nyuszi, téged nem zavarni, ha szarás után egy kicsit kakás maradni a te bundád?” A felcsúti nyúl zavarában a száját nyalogatva riadtan makogta: “Dehogy zavar drága medve komám, már miért is zavarna?” “Akkor harasó, ezt meg is beszéltük!” dörmögte elégedetten a nagy orosz medve és alaposan kitörölte a seggét a megszeppent nyuszival…

  • Felcsúti Szélkakas said

   Putyin holnap Orbán társaságában megkoszorúzza azt a szovjet emlékművet, amelyet az 1956-os forradalmat leverő katonáknak állítottak. Ezután Orbán Viktor állítólag egy rövid beszédet tart arról, hogy 56 mégis ellenforradalom volt, a magyar és a szovjet nép barátsága pedig örök és megbonthatatlan és ő már 25 évvel ezelőtt is megmondta, hogy nem kellene a szovjet katonákat elküldeni Magyarországról. Majd ezt követően a felcsúti szélkakas bemutatja, hogy milyen az orosz zuhany a vicc szerint… azaz köp egy nagyot fölfelé és alááll. Bár szerintem inkább le kellene hánynia magát.

 16. historiker said

  Bayer Zsolt szerelmes levelet írt Putyinnak.
  http://vastagbor.atlatszo.hu/2015/02/17/szerelmes-level/
  Merhogy ő, mámint a Bayer utálta a Szovjetuniót és szereti Oroszországot.
  Nem veszi észre a balfasz, hogy imádott Putyinja a szovjet időkben KGB rezidens volt az NDK-ban.

  • Putyin leszarta Orbánt said

   Szóval akkor ma Vlagyimir Putyin megkoszorúzta Budapesten a szovjet katonák emlékművét, leolvasta a gázórát és adott egy barackot Orbán Viktor fejére. Arra már nem futotta az időből, hogy gyorsan megszemlélje a városszerte miatta lehegesztett csatornafedeleket. Orbánék tényleg büszkék lehetnek most magukra…ez a diplomácia csúcsa.

  • Peti, a tróger said

   Szijjártó Peti másfél órát ácsorgott a Ferihegyi reptéren, miután Putyin gépe ennyit késett. Leszállás után pedig Vlagyimir azt hitte, hogy a furcsa frizurájú, jelentéktelen kis figura valami hordár és rá akart bízni egy bőröndöt. De a KGB-s kísérők időben figyelmeztették, hogy ezt ne tegye, mert Szijjártó nem a megbízhatóságáról híres… Szóval jól indult a látogatás.

  • Orál Anál said

   Elhúzódott Vlagyimir Putyin mai, budapesti látogatása, mivel Orbán Viktor nyelve olyan erősen beszorult az orosz elnök ánuszába, hogy végül csak egy nemzetközi orvosi team tudta kiműteni azt onnan az esti órákban.

   • Bélelzáródás said

    Ezután Putyin népes kíséretével együtt pánikszerűen elmenekült Magyarországról. “Életem egyik legfurcsább élménye volt ez. Olyan mélyen bedugta, hogy még fingani se tudtam” – nyilatkozta később Vlagyimir a döbbent újságíróknak már a moszkvai reptéren.

   • Áruló pojáca said

    Nagyon nehéz helyzetbe hozta magát és sajnos Magyarországot is Orbán Viktor, mikor tegnap csontig benyalt ennek a Putyin nevezetű, gátlástalan, tömeggyilkos diktátornak. Ezzel Orbán végképp elárulta az európai értékrendet, 1956 szellemiségét és a rendszerváltás gondolatiságát is. Szembeköpte saját magát és minden értelmes, tisztességes demokratát Magyarországon, sőt meggyalázta az 1956-os forradalom áldozatainak emlékét is. Orbán végérvényesen magára maradt Európában és az egész demokratikus világban.

  • A tizedes és a többiek said

   A tegnapi rövid budapesti látogatása során Putyin eltűnt néhány percre. De azután a TEK egyik tizedese végül megtalálta Vlagyimirt a spejzban… “Az oroszok már a spejzban vannak!” jelentették ezt követően Orbánnak.

 17. a korrupt farkas said

  Nemcsak a Flóri a korrupt fideszes farkas a magyar parlamentben.
  Ez a böszme Farkas 25 milliárd támogatást intézett el a cégének a parlamentben!
  http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/25-milliard-allami-tamogatast-kapott-cege-mikozben-vegig-ott-ult-a-parlamentben-93762

 18. Orbán leépülése riasztó said

  Orbán alig bír magával a sajtótájékoztató alatt. Percenként többször eltakarja el a száját, mert már nem bírja a nyelvét a szájüregében tartani. Fejét vakarja, orrát huzogatja, arcát kaparássza és rákönyököl a pulpitusra, mint a trágyaszagú parasztok a kocsmában.

 19. szakály szégyene said

  Az újfasiszta Szakály könyvbemutatója a fasiszta Károlin az ősfasiszta Boros bevezetőjével

  • Károlis Fasiszták said

   És még mondja valaki, hogy a Károli nem egy fasiszta egytem!

  • no para said

   És közben a fasiszta, és a náci és a horthyfasiszta és hájas és csaló és refis disznó zsidógyűlölő értelmi fogyatékos idióta korruptböszmebalfasz meg zabálja az abált szalonnát a hencidai úrasztaláról….csupa-csupa szívonaltalan balfasz antiszemita antiszemita (ez már volt – de akkor is!) seggnyaló közt – így menjetek ide felvételizni Károlis diákok értéktelen diplomáért, de legalább közel van a mikszáth téri drogpiac amiből a hájasböszmebalfasz még tovább hizlalja az áfonyahegyiöklendezős feleségét, ebédszünetben meg legyilkolnak valami kollégát aztán építik tovább a besúgóhálózatukat.

   Csak igyekeztem összefoglalni, na.

   • Van Para said

    Egész jól sikerült. Csak le vagy maradva egy brossúrával. Paplanaláfingó hírek szerint kiszorult a mixát téri drogpiacról. Mostanában Ali bácsi dzsihadistáival üzletel a közeli Shiraz bárban. Lukratívabb üzletet szimatol…

 20. Kövér a református pápa(i) said

  Na refis disznók büszkék vagytok Kövér testvérre?
  http://nepszava.com/2013/12/magyarorszag/kover-a-pszichopata-kommunista-gennygoc.html

 21. dunántúli teológus said

  Kállai kettős a reposzton: egyrészt, másrészt.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2015-02-18/chto-eto
  Csúnya, erőszakos, nőket erőszakoló, csaszit rabló oroszok, másrészt meg a geopolitikai rögvalóság.
  Nagyszerű, hogy Soós Szilárd lelkész megosztja velünk értékes gondolatait.
  Nyakas kálvinista lévén ezen közben látványosan fittyet hány a magyar helyesírás szabályaira.
  Megjegyzem: a magyarban csak a tulajdonneveket ÍRJUK NAGY KEZDŐBETŰVEL, A MELLÉKNEVEKET NEM.
  Magyarország tulajdonnév, de a belőle -i képzővel képzett magyarországi már melléknév, ezért kis betű.
  Soós úr azonban unortodox helyesírásával tesz bizonyságot intellektuális önállóságáról.
  Pozdravljaem, tovarissch, nem akarsz áttérni a cirill betűkre? Talán az jobban megy neked.

 22. Simicska Lajos said

  Lajosnak megint eszébe jutott néhány trükk
  http://hvg.hu/kkv/20150217_atrendezte_mediacegeit_simicska

 23. Sebes Zsebes said

  A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint hiába hegesztették le Orbánék a csatornafedőket, Putyinék csak lenyúltak egy párat, sőt állítólag Áder János órája is eltűnt, miután több órás várakozást követően kezet foghatott végre Vlagyimirral. Lázár örült hogy ő kimaradt a kézfogásból…

  • Csaszi? said

   Az a szerencse, hogy Putyin nem Lázárral fogott kezet. Még eltűnt volna Lázár arany Rolexe, amit L. Simon szerint a nagyapjától (birkapásuztor) örökölt.

 24. Moszkva tér said

  Tarlós István üzeni, hogy ezek után ne is álmodjanak a ruszkik egy új budapesti Moszkva térről. Putyin úgy reagált ezekre a vádakra, hogy ő meg azt élvezte a legjobban az egész kurta látogatásából, amikor elment…

 25. Netfigyelő said

  Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján a magyar tolmácsolásban az hangzott el, hogy Putyin meghívja Orbánt a májusi moszkvai győzelem napi ünnepségekre, valójában az orosz elnök Áder Jánost invitálta meg az orosz fővárosba. Ezt a HVG ma derítette ki, de a kurucinfo az orosz TV élő adásában elhangzó angol fordítás alapján már tegnap este.
  Forrás: https://kuruc.info/r/2/139671/

  • Felcsúti Szélkakas said

   Az értelmes, ravasz Putyin nem a köpönyegforgató, aljas, hazudozó, ám ravasz Orbánnal akar tárgyalni, hanem a háta mögött szeretné befolyásolni a buta báb Ádert.

 26. ohranka said

  Putyin “prezident”-et mondott, ez államelnök. A tolmácsnő borzasztóan gyenge volt. Állítólag utólag Orbánt és meghívta Moszkvába és a az el is fogadta!

 27. Dr. Faustus said

  Jakab Bálint védi a “szellemtudományokat”. Kezdhetné magával is, például írja egybe az igekötőt az igével, pl. elkezdi, nem nagytiszteletű (???) úr unortodox írásmódjával: el kezdi.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2015-02-19/termelsz-vagy-gondolkozol

 28. Bazári majom said

  A Várkert Bazárban tartja meg Orbán Viktor az idei évértékelőjét.
  Végre egy igazi bazári majomhoz illő helyszín…

 29. lengyel fityisz Orbánnak said

  Még régi barátj Jaroslav Kaczynski sem fogadta Orbánt Varsóban.
  “Megbocsáthatatlan hibát követett el, hogy lerombolta az európai szolidaritást” – mondta.
  Orbánnak még a hagyományos magyar-lengyel barátságot is sikerül lerombolni.
  Dögölne meg végre, mindenkinek jobb lenne.

 30. veszprémi tanár said

  Még egy fideszes gazember Veszprémből!
  Mihalovics Péter, Seszták kabinetfőnöke eladta egy 40 négyzetméteres veszprémi lakás felét és vett belőle egy 120 négyzetméteres budai lakást + 680 négyzetméteres budai telket.
  Juhász Péter rajta van az ügyön.

  • filológus said

   Az apja, Mihalovics Árpád volt a francia tanszék vezetője a rohadt színonaltalan Pannon Egyetemen, az anyja, Lengyel Alojzia egy németül alig tudó pöttöm hülye docens volt a német tanszéken.

 31. Élő Csocsó said

  Ma hatkor a drogfogyasztási szokásokról volt egy meeting a Károlin.
  Soha jobb helyszínt!
  Ott volt a drogbáró a Mátyás utcából?

 32. Lábszagú Tahó said

  Varsó: Lábszagú bunkó találkozása egy európai politikusnővel. Érdemes megnézni a videót, a hátatfordítást a hölgynek a kihízott öltönyében, a nyálas kézcsókkísérletet, aminek karlerántás lett a vége, mármint a nő részéről hasonlóan az indiai kézcsók-megszégyenüléshez, majd egy határozott női kézfogás, jelezve, az első hülye kísérlet érvénytelen:
  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1381444,Viktor-Orban-w-Warszawie-Ewa-Kopacz-potepienie-polityki-agresji-jest-fundamentalne

  • Polszki Brat said

   Lengyelországban is utálják már Orbánt, mint a szart. Azaz most már ott is tisztán látják a kis felcsúti gecit. Gondolom, hogy többé nem lesznek importált lengyel birkák sem a békemenetnek csúfolt ostoba, demagóg és vezérelvű vonuláson.

   • Baltás Gyilkos said

    Nem baj Viktor, Azerbajdzsánba azért még mindig mehetsz bratyizni a baltás gyilkossal. Úgyis az a te szinted.

 33. Guccis Gnóm said

  Kiderült, hogy Habony Árpádnak még érettségije sincsen, de ez persze nem jelent problémát miközben súlyos milliókért ad tanácsokat Orbán Viktornak. Mondjuk az is igaz, hogy a lopáshoz, sikkasztáshoz és adócsaláshoz érettségi nélkül is prímán lehet érteni.

 34. Tilos az á said

  Az Orbán-kormány mától kezdődően betiltotta az alábbi szavak használatát: szegény, stadion, útlevél, pártszékház, szőlőbirtok, Simicska, geci, mutyi, KÖZGÉP, USA, vízum, gráci idegklinika, ápoltak, kifli, Kubatov, lista, nyugger, kötél, felcsúti, zsebführer, orbánisztán, kaszinótojás, vörös, pártalkotmány, fékek, ellensúlyok, szólás, szabadság és demokrácia. A miniszterelnöki hivatal vonatkozó közleménye szerint a tiltott szavak listája várhatóan tovább bővül még, de erről időben értesítik majd az alattvalókat. Egyidejűleg a Btk. is kiegészül a “gondolatbűn elkövetése tiltott szavakkal” tényálással, amelynek büntetése alapesetben 10 év kényszermunka lesz.

 35. Dark Tangent said

  No Parának és a többi kíváncsinak, mielőtt megöregszenek. http://www.hirado.hu/2015/02/19/megnyilt-az-internetes-titkok-feketepiaca/ Ez a piac korábban is létezett, csak nem volt ennyire nyilvános. De pénzért eddig is minden iratot meg lehetett szerezni. A kérdés csak az volt, hogy mennyi pénzt ér meg a megrendelőnek egy bizonyos irat. Johannesék az állandó megrendelőink közé tartoznak, és jó kuncsafttal jó az együttműködés. 🙂

  • no para said

   Azt kétlem 🙂

   De ha bemegyek az ügyészségre vagy a zsinati levéltárba néhány olyan kinyomtatott doksival amiket ide valakik feltöltöttek akkor kb. 30 perc alatt összeszedjük a hozzá tartozó iktatószámot, az alapján azok körét akik azokhoz egy időszakban hozzáférhettek (mikor ki volt ügyeletben, esetleg még a betekintő vagy a kiadópapírt is aláírta, ha nincs ilyen, az is szűkíti a kört stb.).

   Nektek az a szerencsétek hogy akiknek a legkönnyebb lenne ezeket kideríteni mert helyben vannak, azokat pont nem érdekli mit írnak itt össze, vagy az nekik a legelőnyösebb, ha nem reagálnak rá. Mások ugyanakkor bolygathatják ha akarják.

   • Dark Tangent said

    Mit kétlesz a sok állítás közül?

    Téged mélységesen érdekel a ráfordított időből és aktivitásodból következtetve, hát menj be, és próbáld ki. Ha igaz, amit írsz, összesen 30 perc alatt minden infó birtokába jutsz. De tkp. milyen időintervallumban keresel? Honnan tudod, mikor jutottak ki a doksik. Te csak a feltöltési időket tudod. 🙂

    De az Ügyészszégen és a Zsinaton kívül fel kell keresnek a Szegedi Egyetem Rektori Hivatalát és az EMMI-t is. Aligha fogod megtudni bármilyen ügyeletes nevéből, hogy a szigorúan titkos, csak belső használatra szánt döntéselőkészítő iratok hogyan kerültek ki. Ezt még maga Balog se tudta kideríteni, pedig neki minden eszköz rendelkezésére állt és élt is vele. 🙂

    Még azt se tudtad kideríteni, hogy a Károli Dékáni és Rektori Hivatalából hogyan kerültek ki az iratok, pedig ott aztán ez mindenkit érdekel, és te itt nekik trollkodsz. Álmodozz csak tovább nyilvánosan, a saját hiteledet ásod alá. 🙂

 36. Élő Csocsó said

  Deutsch nem mondja meg, mennyibe kerül nekünk az ő internetes kommunikációja.
  http://comment.blog.hu/2015/02/19/nem_volt_hajlando_valaszolni_a_hir_tv_kerdesere_deutsch_tamas

 37. Guccis Gnóm said

  Kiderült végre, hogy Habony Árpád az Alcsúti Gucci Egyetem pofátlan tolvaj és adócsaló karán diplomázott, méghozzá kitüntetéssel.

  • Sumák Árpád said

   Állítólag van érettségije, de ezt semmilyen doksi nem támasztja alá. Az iskola honlapján nem találták Habonyt az 1944 és 2013 között érettségizettek sorában. Az intézmény azt közölte velük, hogy Habony Árpád esti tagozaton végezte tanulmányait, ezért nem szerepel a névsorban. De másolatot az okmányról nem mutattak be.

 38. law and order said

  Orbán letette az esküt az oroszoknak. Viktor Dolgorukij gubernátor lett Putyin atyuska jóvoltából.
  http://444.hu/2015/02/20/orban-nem-akarok-olyan-europaban-elni-ami-uj-hideghaborut-vezet-oroszorszag-ellen/
  Az orosz történelemben tájékozatlanoknak: Jurij Dolgorukij nagyherceget (kb. Szent István kortársa) azért nevezték így (hosszúkezűnek), mert kibaszott nagy pofátlan tolvaj volt.
  Akár a mi Orbánunk.

 39. Orbán takarodj! said

  Huzzon Orbán Azerbajdzsénba, Türkmenisztánba vagy Kamcsatkára!
  Ott közelebb lesz a Putyinhoz és távol Európától.
  Daleko ot Evropi

 40. MarciPista said

  A kétszeres PhD-csaló Mészáros Mártonról (szegedi PhD-hallgató nevén Mészáros István) se feledkezzetek meg. Szépen halad a ranglétrán. Már adjunktus. Rangban és fizetésben beérte Török Lajost és Géher Istvánt, akik nála jóval korábban szereztek fokozatot és nem alanyi jogon, hanem valódi, önállóan írt disszertációval.

  • Ágnesasszony said

   Hansági Ágnesasszony egyik szeme sír, másik nevet. MarciPistája szépen lépeget előre, de ő egy tapodtat se halad. Még mindig Papági a főnöke, sőt, a lenézett és dróton rángatott Horváth Csaba is a fejére nőtt. Nemsokára MarciPista is a fejére nő, és onnan, jó magasról leszarja a rikácsoló kancsal majmot. 🙂

   • Hansági a nívótlan said

    És a házassága is tönkrement.
    Ezen nem is csodálkozom.
    A fiatal Kulcsár-Szabó nem kíván okádni Hanságitól, inkább visszament a régi babájához.

 41. Kubatov ifjú gárdája said

  Kubatov a fiatalságot is beszervezi.
  http://444.hu/2015/02/20/szecs/
  A károlin nem kell zülleszteni, oda eleve az idióta moral insanityk jelentkeznek, aki meg nem az, azt megrontja Hansági, az IMO-s Hermann, a doktortolvaj Mészáros és a többi vicclapfigura.

 42. lelkipásztor said

  Szerdán, 25-én lesz a zsinat alakuló ülése.
  http://reformatus.hu/mutat/10567/
  Választható zsinati lelkészi elnöknek: Csomós, Steinbach, Fekete és Bogárdi püspökök.
  Világi főgondnoknak: Adorján Gusztáv, Ábrám Tibor, Tőkéczki és Huszár Pál.
  Én az egyház szempontjából az optimális választásnak Steinbach Józsefet gondolom Ő teológiai felkészültség, erkölcsiség és lelkiség szempontjából a legjobb jelölt.
  Világi főgondnoknak Ábrám tanár urat javasolnám.
  Huszár Pál beszennyezte magát Bölcskei erkölcstelenségeinek támogatásával,Tőkéczki pedig az Orbán kormány gátlástalan kiszolgálásával.

 43. dunántúli teológus said

  Steinbach igaz ember. Nem habozik kimondani, hogy “az egyházon belül is bármi megtörténhet”.
  Nagyon igaz.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6246/
  Ha Steinbachot megválasztanánk, akkor lenne esély a MRE erkölcsi megtisztulására. Különben nem.
  Steinbachnak persze ez nagyon nehéz kereszt lenne.
  De számíthat ránk.

 44. Bogárdi a sötét ló said

  Itt van a fundamentalista, gőgös, önhitt Bogárdi.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6251/
  Megérdemli, hogy az istenátka gazember Szabó András a sógora.

 45. orbán az undorító görény said

  Orbán elmegy a p..ba, de addig még rabol egyet.
  http://m.hir24.hu/actual/fokusz/Orban-bukasa-mar-elindult

 46. Schmitt a gyalázatos plagizátor said

  A vén rohadék álamfő 130 ezerrel többet kap a nemzet sportolójaként.
  http://www.origo.hu/gazdasag/20150219-nemzet-sportoloja-lett-schmitt-pal-megemelik-a-jaradekat.html
  Így több mint két milliót kaszál tőlünk a gyalázatos plagizátor

 47. szabó a gyilkos fasiszta said

  A rohadék szabó még gyalázatosabb!

 48. refis gazember ötösfogat said

  Itt van az öt legnagyobb gazember úgynevezett református: Orbán, Kövér, Lázár, Kósa és a Hold utcai mocskos pap, a Balog
  http://gepnarancs.hu/2015/02/hirtelen-felindulasbol/
  Az ördög is undorodik tőlük, azért nem viszi el őket, sajnos.

 49. orbán az undorító görény said

  Nagyon jó jellemzés a hígagyú, fos jellemű, paranoiás gazember Orbánról
  http://hirhatar.com/oszinte-sorok-a-miniszterelnokrol/

 50. orbán Európa ellensége said

  A rohadék Orbán miatt, aki belebújt Putyin valagába, veszélyt jelentünk Európára
  http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=445948%3Aeuractiv-a-roman-kemfonoek-a-magyarorszag-jelentette-veszelyre-figyelmeztet&catid=79&Itemid=164#.VOfhnjDe1GA.facebook

 51. csontvázak a szekrényben said

  Orbán egyáltalán nem vicces. Egyre jobban hasonlít Sztálinhoz és Ceauescescuhoz. A megölt Váradi András, Rózsa Mihály, Komáromi András, Welsz Tamás esete közismert. És még hány ilyen van…

 52. Kubatov Szecskája said

  Kubatov ezerrel kampányol Veszprémben a SZECS-csel.
  SZECS = Szabad Európa Csapat
  Ez a fiatalokból verbuvált társaság Kubatov Gábor pártigazgató felügyelete alatt dolgozik, és sokszor rajtuk múlik egy-egy választási győzelem.
  A csoportot fideszes képviselők gyermekeiből, rokonaiból, és keresztény gimnáziumok diákjaiból töltötték fel. A SZECS legtöbb tagja a Fasori Evangélikus Gimnázium, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium, illetve a budai Szent Imre, a Szent Margit és a Szent Benedek katolikus gimnáziumokból kerültek ki. És voltak köztük egyetemisták is.
  A mozgósítási munkára órabérben fizetnek (1000/óra). Ha terepen bárki kérdezi őket, azt kell mondaniuk, hogy lelkesedésből, ingyen csinálják.

  • Károlis kubatovisták said

   A károlisokat kihagytad. Ezek nemcsak szép számmal szerepeltek és nemcsak kampányoltak, hanem buzgón listázták a “máshitűeket” szórva a személyes megjegyzéseket. Ilyeneket láttam tőlük: „Árpádsávos zászló lóg a házon”, „komcsi”, “kádárista nyugger”, „rámbaszta az ajtót”, „közölte, hogy MSZP-s”. Kubatov szecskájának fő bázisa a Károli hallgatósága!

 53. Felcsúti Geci said

  Nem túl ízléses gecinek nevezni Orbán Viktort, viszont nagyon igaz és találó. A szegény kis spermáktól pedig majd úgyis bocsánatot kérünk ezért a sértő hasonlatért… Ugyanis belőlük még lehet ember, a felcsúti geciből viszont már soha. Ő örökre GECI marad.

 54. Alex Szabo said

  Végre kirúgták a Károliról Kováts Barnabást. Kovács úr elintézte, hogy 5 évre meghosszabbítsák az állását. Közben folyamatban volt az új diplomáciai állása gründolása is. Miután megkapta Barcelonába a kinevezését, úgy gondolta, hogy nem mond le a zsíros állásról, onnan is lehet az egyetemet irányítani. Saját bevallása szerint: két hetente hazajövök Barcelonából…. ehhez adalék: hetente egyszer-kétszer Skype -on (!!!!!!!!!!) tartott eligazítást. Ilyen a mesében sincs. Most kirúgták. Kérdés: azért, mert felébredt valaki a zsinaton, amikor ezt megtudta, vagy az új embernek takarítani kell gyorsan?

  • Groupo Milton said

   Nem véletlen, hogy pont oda húzott el. Már addig is bizniszelt egy szélhámos spanyol céggel, amelyiknek a Kovács Bence János volt az igazgatója. Akkor jött össze Barnaby a Wistmanwooddal. Aztán Kovács Bence haverját vagy rokonát hűvösre tették, pedig az is Orbán köreihez tartozott, vele szotyolázott a felcsúti stadion páholyában.

  • Himmler és Mengele said

   Mindenki ujjong, hogy lapátra tették Himmler Barnabást. Kár, hogy Mengele Enikőt nem vitte magával!

  • Hunyady László said

   Meghalt a cselszövő,
   nem dúl a rút viszály.
   Egyházunk élni fog,
   mert Guszti nagy zsivány.

  • Barnaby, a börtöntöltelék said

   Kovács Barnabás a Wistmanwood-ügy elől menekült külföldre. Kiderült a Wistmanwood ellen jelenleg is folyó büntetőper során, hogy Barnaby bérelte fel a Wistmanwoodot különböző bűncselekményekre károlis oktatók ellen. A börtön elől menekült a gazember Barcelonába.

 55. Alex Szabo said

  Bemutatkozott az egyik új igazgató, Szőregi Zoltán. Még pediglen úgy, hogy nem köszön senkinek. Sikerült megint egy bunkót idehozni.

 56. kurdisztáni tarajos said

  Szijjártó Kurdisztánba küldi a magyar katonákat.
  Miért nem ezt a tarajos idiótát küldjük oda?
  http://www.168ora.hu/itthon/szijjarto-kurdisztanban-vethetnek-be-magyar-katonakat-iszlam-allam-ellen-134018.html

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: