Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Protestants disadvantaged (Protestánsok hátrányban)

Posted by karoligaspar - május 14, 2015

Áldozócsütörtök

Krisztus mennybemenetele

Írta: Sola scriptura

Áldozócsütörtökre, Krisztus mennybemenetelének ünnepére készülve feltesszük a kérdést, vajon mi a Károli Gáspár Református Egyetem képzési és nevelési célja? A Küldetésnyilatkozatban ez áll: “Az Egyetem célja az egyetemes keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket a bibliai Ige szellemében öntudatosan vállaló ifjúság nevelése, korszerűen művelt, jó szakemberek képzése a határon inneni és túli magyarság számára a nemzet érdekében.”

Ez világos célkitűzés, a KRE alapítása körül bábáskodó Benda professzor, Hegedűs püspök, Szilágyi dékán kristálytiszta megfogalmazásában. Most, több mint húsz évvel az alapítás után joggal tehetjük fel a kérdést, megfelel-e a KRE mai szellemisége az időközben elhunyt három nagy alapító szándékának.

Mindjárt mondom: NEM FELEL MEG. Az első kérdés, amit a nevelés kapcsán fel szoktak vetni, ahogy tette azt az egyik nagy protestáns nemzeti klasszikus a másiknak: “Ki volt tanítód, hol jártál iskolába?” Nos, milyen tanítói is vannak a károlisoknak? Például Pethő Sándor, az okirathamisító hittudományos (???) professzor, Szabó András, az IDI bedöntője, a zsaroló, hazug, a bíróság félrevezetését szenvedéllyel űző hamistanúzó. Itt olvashatnak tájékozatlanabb olvasóink az egyik emlékezetes bűncselekményéről. Na meg feleségééről, a rossz hírű Petrőczi Éváéról, aki még a nevét is lopta egy nagy református nagyasszonytól és a legmocskosabb fertőben hurcolta meg. Erről a szegedi rendőrségi nyilvántartóban vannak nagyon figyelemre méltó adatok.

Tehát kik is közvetítik a Károlin a “keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket”? Szabó kétségkívül kálvinista, sajnáljuk is érte komoly teológiai tevékenységet kifejtő édesapját, Szabó Andort, akinek templomából még az úrasztalát is ellopta és lakásába hurcolta a Mátyás utcai Bonnie és Clyde, a két alulmúlhatatlan gonosztevő.

Tanítanak aztán az egyetemen neves történészek. A név kétségkívül az övék, undorítóan mocskos, akárcsak a jellemük. Popély a szlovákiai spiclihálózatban szerzett nevet magának, na meg a belhoni  Jobbikban. Kun Miklósról, Kun Béla unokájáról pedig csak annyit mondhatunk, hogy ezt a szakmájában semmire sem becsült figurát “politikai kaméleon”-nak nevezik. A munkásságát inkább a jobbikos tévécsatornák ismeretterjesztő műsoraiban, mint a tudományos életben kibontakoztató Kun régen Kádár elvtárshoz dörgölődzött, ma Orbánhoz. Először 1998-ban kezdte Szabó András és Tenke Sándor rektor a keresztyén szellemiségű történészek kiirtását a Károliról, így lett a derék kálvinista Erdélyi István professzor helye Kun Béla unokájáé. Azóta a kontraszelekció nagy hévvel folytatódott tovább, és meghozta torz és mérgező gyümölcseit.

A kálvinista szellemiséget az irodalomtudományi tanszékeken vajon ki képviseli? Csak nem az IMO-n nevelődött KSZE-csicska Hermann és KSZE szerencsétlen menye, Hansági Ágnes? Reformátusok ők? Vagy a katolikus Nyilasy Balázs, aki bánatos szomorúfűzfa fejével a kulcsárszabók áldozatának szereoében tetszeleg, holott szakmai alkalmatlansága is oka balsorsának? Nevetséges maga a kérdés is. A Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője, Fóris Ágota kinevezésekor még magyar szakos diplomával sem rendelkezett. A Közlönyben a tanszékvezetői állást Balla Péter rektor direkt úgy hirdette meg, hogy nem követelt meg sem szakirányú végzettséget, sem a hazai reformátussághoz való tartozást. Nos, ennek a két negatív kritériumnak Fóris Ágota kiválóan megfelel, a magyar nyelvtudományt illető tudatlanságával, IGNORANCIÁJÁVAL, és azzal az ARROGANCIÁVAL, amelyhez a református felekezethez NEM TARTOZÁSÁT jelzi egy arany MENÓRA nyakba akasztásával. Miért kell egy reformátusnak nevezett egyetemen eltűrni ezt a némbert, miért nem az ORZSÉ-t gazdagítja a zsidó terminológia kidolgozásával?

Mi célja volt Balla Péter rektornak, az alapító Hegedűs püspök vejének azzal, hogy ezeket a sötét, tudatlan és züllött figurákat alkalmazta a csak nevében református egyetemen? Miért szórta ki munkahelyükről az igazi protestánsokat minden jogra és erkölcsre fittyet hányva? Apósa KERESZTYÉN SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK SÁRBA TIPRÁSA, ez Balla célja, csak ez magyarázhatja azt a dühöt, amivel rektorként telerakta az állítólag református egyetemet mindenféle jött-ment szélhámossal. Ezért költi, no nem az Isten pénzét, hanem a közpénzt arra, hogy a moszados kapcsolatokkal rendelkező WISTMANWOODDAL FIGYELTESSE a kollégáit, és akiben tudást és erkölcsöt szimatol, a kiérdemesült titkosszolgák által fabrikált “bizonyítékokkal” azonnal kirúgja.

Aligha az Balla célja, hogy a “bibliai Ige szellemében” keresztyén hitüket öntudatosan vállaló ifjúság hagyja el az egyetem falait. Ezt mérlegelhetné a fenntartó Zsinat is. Ha  fenn akarja tartani a szégyentelen rabló és  spicli Bölcskei szellemiségét, aki pénzmosodának használta a Károlit, csak így tovább! Ha a zsinat vállalja azt, hogy a Károli levitézlett politikusok kádertemetője (Cservák Csaba, Bogár László) és neonáci fiatalok (Kovács Dávid, Kékessy Rajmund, Fáry Márton, Kovács Gergely Botond) képzőhelye legyen, nos, a legjobb úton vannak e felé. Ha az iráni pénzek kifehérítése és a moszados ügynökök alkalmazása a céljuk, máris elérték.

Ha azonban a személyi állományában megújult zsinat esetleg mégis úgy gondolná, hogy a fenntartásával működő egyetemet ne bűnözők és szélhámosok kezében hagyja, nos, mindenekelőtt ki kéne onnan füstölnie az oda nem való figurákat és helyükre nagy tudású és kitűnő erkölcsiségű református oktatókat kéne felvenni. Különös véletlen folytán a Balla által kegyelt Fóris tanszékén most van két ilyen, a nemzetközileg is elismert Kontra Miklós professzor és Heltai János Imre. Mindketten neves református családokból származnak, a Karácsony Sándor szellemi örökségét ápoló körhöz tartoznak. Első lépésként átvehetné valamelyikük a tanszék irányítását a tudatlan és agresszív, Balla rektorhoz gyanús szálakkal kapcsolódó Fóristól. És így tovább. Vannak még tartalékai a protestáns értelmiségnek. Meg kell kérdezni olyan nagy tudósokat, mint Ritoók professzor vagy Kósa akadémikus, akik soha nem tették be a lábukat a Károlira, mert mindenkinél jobban ismerték a züllött tudatlanságnak azt a légkörét, amelyet Szabó András, Tenke Sándor, de legfőképpen Balla Péter terjesztett el.

Ha a zsinat és annak elnöksége a “keresztyén erkölcs és szellem” őrzőjévé és gazdagítójává akarja tenni a Károlit: ez az utolsó lehetősége. Tarr Zoltán zsinati tanácsosi tisztségről történt lemondatásával nagy lépést tett a megtisztulás felé. A sikkasztó és besúgó Bölcskei szellemére mért nagy csapást főgazembere kiiktatásával. De nem állhat meg félúton. Tisztítsa meg az egyetemet a züllött és istentelen bűnözőktől, mindenekelőtt Balla Pétertől, Bölcskey másik pribékjétől, és tegyen a helyükre hitben járó, derék protestáns tudósokat. Ez az idei áldozó csütörtök üzenete a zsinat valóban keresztyén tagjai számára.

132 hozzászólás to “Protestants disadvantaged (Protestánsok hátrányban)”

 1. gate keeper said

  Van egyáltalán református oktató az irodalomtudományi tanszékeken?
  Nyilasy pápista, Hermann, Hansági ebhitű.

 2. Agáta mondd szívem said

  Milyen viszonyban áll Balla Fórissal?
  Miért kedvez neki ennyire?
  Egy református pap, teológiai tanár, rektor ápolhat házasságon kívüli nemi kapcsolatot egy beosztottjával?

  • balla a jobbikos püspökjelölt said

   A legérdekesebb, hogy Balla KIFEJEZETTEN FÓRISRA ÍRTA KI A PÁLYÁZATOT. Nem kért szakirányú végzettséget, tehát magyar szakost, nem kért igazolást arról, hogy az illető a református felekezethez tartozik. Különösen kirívó volt, hogy ugyanabban a közlönyben jelent meg a KRE BTK angol tanszékvezetői pályázata, ahol MIND A KETTŐT MEGKÖVETELTÉK.
   Miért volt olyan fontos éppen Fóris, hogy az ő vezetői kinevezésekor mind a kettőtől eltekintett Balla?

 3. jakab a pap said

  Jakab ravaszul és összefüggéstelenül ugat Orbán mellett és a vasárnapi nyivtatartás ellen
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2015-05-14/azonos-buntetes-rosszal

  • dunántúli igazmondó said

   Áldozócsütörtökről nem jut semmi eszébe Jakabnak, csak Orbán talpának a nyalása.
   Undorodom tőled, jakab!

 4. református identitás said

  Íme, egy kis magyarázat pápistáknak, mózes- és ebhitűeknek az áldozócsütörtökről
  http://reformatus.hu/mutat/10895/

 5. károlis bugrisok said

  Milyen figurák tanítanak a Károlin?
  Sárosdyné Judit, a nyelvizsgabizonyítványt több százezerért áruló, angolul franstatti kiejtéssel beszélő szörnyeteg, a lopós Ódor apuka, a HÖK-ös pénzeket ellopó, az IDI-t bedöntő, zsaroló, hamistanúzó Szabó András stb.

 6. istentelen károlis bunkók said

  Ez a látszattevékenység zajlik holnap a károlin
  http://www.kre.hu/btk/index.php/11-hirek/1210-ii-nemzetkoezi-mesterkonferencia.html
  Főszereplők: Papp Ágnes – felekezeti hovatartozásáról nincs tudomásunk, anyja, Széles Klára nagy komcsi volt
  az IMO-s Herrmann az alvó, de közben felébresztett orosz ügynök,
  Mészáros a kétszeres doktoricsaló.
  Ez a károli intellektuális és morális színvonala.

 7. Habony Uszikovája said

  Habonynak, Orbán még csak nem is érettségizett médiacárjának nemcsak ukrán kurvája, hanem londoni cégei is vannak
  http://444.hu/2015/05/13/megtalalta-habony-uj-londoni-ceget-az-rtl-klub/

 8. refis gazember ötösfogat said

  A refi egyház tele van becstelen apák hitvány fiaival: Tarrék, Kocsisék, aztán felsorakozott a sikkasztó Ódor László nagypofájú fiacskája.

 9. goedel macskája said

  A qurva gazdagok nem fizetnek adót, a felcsúti mészáros, a gazember vajna, Tiborcz, a maffiafőnök veje.
  http://444.hu/2015/05/14/lesz-kulon-meszaros-adokedvezmeny-2016-ban/
  Ti meg hülye lúzerek fizettek és dögöljetek bele!

 10. czunyiné a károli üdvöskéje said

  Az ótvaros qrva rendőrkísérettel mert a diákok közé menni
  http://egyenlito.blog.hu/2015/05/11/15-20_rendorrel_mert_csak_bemenni_a_diakok_koze_az_allamtitkar?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 11. Orbán keresztyén? said

  Orbán pénteken megint szövegelt a közrádióban, uszított az idegenek ellen, dicsérte a halálbüntetést.
  Egyetlen témát egy szóval sem említett: azt, hogy ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK LESZ.
  Krisztus mennybe menetele eszébe se jutott, csak mások meggyilkolásán jár a mocskos agya.
  Orbán és köre a legundorítóbb aljas bűnöző, aki keresztyénnek nézi őket, mint a reposztos seggnyalók, azoknak sincs semmi tisztessége.

 12. Bagdán Zsuzsa Ludvig utódja said

  Ótvaros giccseket agyal a felborotvált fejű Bagdán, utolérte Ludvigot a förtelemben.
  Ezt telt a parókiától Áldozócsütörtökre.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6442/

 13. Christi's Himmelfahrt said

  Németországban a mai nap: Áldozócsütörtök, Úr napja munkaszüneti nap.
  Itt meg a köztévében volt egy nyamvadt istentisztelet, aztán kész.
  A KDNP-s szentfazekak se ugattak semmit, Balog, a Hold utcai rém még úgy se.
  Ez keresztény ország egy keresztyén kormányfővel?
  Ne röhögtessetek má.

 14. Zores said

  Nektek meg mi bajotok van a zsidókkal? Ebben az országban ők képviselik a szellemet és az intelligenciát, természetes, hogy az egyetemen a helyük. Az fáj nektek, hogy Fóris Ágotánk olyan versenyképes, hogy náci közegben is, mint a Károli, karriert tud csinálni? Még több zsidót!

  • Mazal tov said

   Egyetértek. Telepítsünk zsidó koponyákat a Károlira. By the way: Nagy példaképünk, Heller Ágnes, a filozófia és demokrácia örökifjú nagyasszonya tegnapelőtt volt 85 éves. Isten éltesse Őt bis 120! 🙂 Mazal tov!

  • KAF said

   Szóval Eduardo Flora Fóris ilyen jelentős koponya lenne a Károlin?! Remélem, ezt Te sem gondoltad komolyan! Olvasd el a blog Fórisról írt bejegyzéseit. Úgy 2 óra alatt elolvashatod. Miután megtetted, akkor írj Fórisról!

   • Agáta mondd szívem said

    A Károli meg az ELTE rendez egy közös névtani és terminológiai konferenciát.
    Aki azt gondolja, Fóris előadást tart, NEM!
    EGYETLEN KÁROLIS SE TART ELŐADÁST. Szervezik, úgymond.
    http://www.kre.hu/nyelveszet/index.php/szemelynevek-es-allamigazgatas

   • Flúgos a Fóris said

    Agáta Mondd Szívem, állandóan képben vagy a flúgos Fórisos dolgokkal kapcsolatosan! 🙂 Ejnye-ejnye.. A mi Ag(g)átánk még köszöntőt sem fog mondani a terminológiai konferencián. Pedig a mi kicsiny menórás Ágotánk erőltette a Károlis terminológia MA indítását, állítólag a százéves férje járta ki az akkreditációt és az obiugor Honti. A lényeg az, hogy Ágota semmilyen részt nem vállal az egyetem tudományos életében. Már megint az ELTE vállalja a munka nagyobbik részét, a Károli -úgymond- egyetem pusztán a helyszínt biztosítja. Ezek szerint sem Ő, sem a Bölcskei Andi nem érez magában annyi tudást, hogy érdemben nyilvánuljanak a névtani workshopon. Pedig Ágota hozta be a terminológiát, a tudni nem érdemes “tudományt” az egyetemre és hiteti el a diákokkal, hogy a terminológiából meg lehet élni. Kedves diákok, csalódnotok kell! A terminológusnak alig van munkája, pénz is alig van, jó helyekre való bekerüléshez pedig Kapcsolatok kellenek! Ne abból induljatok ki, hogy Ágotának is sikerült egy tanszékvezetőséget erőszakkal megszereznie! Inkább menjetek középiskolai tanári szakra, ha időtök engedi, csináljatok meg egy PhD-t, tanítsatok 2-3 helyen. Igaz, hogy alig lesz szabadidőtök, de elmondhatjátok magatokról, hogy bölcsész diplomával is megéltek. Ha a terminológiára mentek, akkor a fillérekért való aljas harc lesz osztályrészetek: nem lesz fix, kiszámítható munkátok. Ez az igazság, Ágotáék azért nem mondják el az igazat, mivel kellenek a tehetséges hallgatókra fizetett állami kvóta, ami a fejesek zsebeit duzzasztja, így maradhat a mi Ag(g)átánk tanszékvezető! Igaz, nem sokáig! Úgy hírlik, hogy Sepsinek nagyon elege van belőle, már az utódját keresi. Az elbocsájtásával pedig valameddig várni akar, állítólag a MAB döntésére vár a Multidiszciplin, Doktori Iskola akkreditációval kapcsolatban. Ha sikerül az akkreditáció, akkor ki lehet rúgni, így a babérokat már nem a Fóris, hanem ő aratja le. Ha elbukik az akkreditáció, az is elegendő okot fog adni Fóris eltávolításához!

   • The end is near! said

    Magyarul, a mi Ágotánk mindenképpen repülni fog!

   • Dear Aggata, leave the livingroom! said

    Érdekes megfigyelni, hogy az eltelt hónapokban milyen látványosan zuhan Fóris nimbusza. Talán a blog tette őt ennyire népszerűvé. Ingyenes reklámot csináltatok neki! 😀

   • Sobieski utca said

    Gondoljátok el, hogy milyen ideges lehet a Sobieski utcai lakásban. Nem tud aludni, menórákkal és a pészáh ünnepéről álmodik. Az minden vágya, hogy újra kapós huszonéves diáklány legyen- régen tényleg jól nézett ki. Igaz, akkor a nyelvészes, terminológiás, tanszékvezetős szerep nem vette el az eszét. Akkor a spanyol-olasz szakot nyomatta.

   • Finita la commedia said

    Mint a nyuszi a Hofy-sztoriban: ha sapka van rajta azért, ha nincs rajta sapka azért. Ágotánk finita. 🙂

   • Jobbik Kell said

    Mindig mondtam, hogy ide már a Jobbik fog kelleni. Az ilyenek, mint Ágota minden rendszerben jól alkalmazkodnak. Nem lenne baj, ha a felsőoktatást megszabadítanák az ilyen menórás perszónáktól. Aztán a mi Ágotánk húzhat Izraelbe, politikai menedékjogot kérni, Dániel Péter mellé!

   • Rosszabbik said

    Na, itt álljunk meg egy szóra! Ágotát nem a fali/vallási hovatartozása, nem a zsidósága miatt bíráljuk! A hozzá nem értése és a módszerei (tudományos életben és az oktatásban) miatt kritizáljuk őt és a nyomulásai, a mátrixai miatt. Kérem, ne hozzunk be antiszemitizmust. Igazad van, Jobbikos! El kell távolítani őt a Károliról, de ezt nem a származása miatt kell megtenni (nem egy újabb numerus clausus által), hanem a hozzá nem értése miatt. Ezt a problémát nem faji/vallási alapon kell megközelíteni!

 15. gyopáros völgy said

  Kövi Gyopár, a bumfordi giccs, az Istenhegyi fogadó írója PENETRÁNS POFÁTLANSÁGGAL utasít el minden minimális kritikát pofátlan megállapításaira.
  http://reposzt.hu/comment/6614#comment-6614
  Ő tudja és pont. Az író és pont.
  A tudatlan, idióta némber. És pont.

 16. fideszes haramiák said

  Egyre bonyolultabb a Quaestor ügy. Még többet raboltak a fideszesek és még pofátlanabbul.
  http://atlatszo.hu/2015/05/14/tarsolyek-hetmilliardos-iowai-fantomja-be-sem-jegyzett-offshore-ceg-reszvenyeivel-fizetett-a-liechtensteini-tulajdonos/

 17. bobcat said

  Bogi, a nevetős papné egy bibliai idézettel óv bennünket az elektronikus játékoktól
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2015-05-15/figyi-figyelem
  Bogit megrázta, hogy nála még egy aranyhal is okosabb.
  Ezt pontosítanám: a reposztosok negatív IQ-s átlagából nem érdemes kiindulni.

 18. Élő Csocsó said

  A kancellárok gigafizetésért basszák szét az egyetemi autonómiát.
  http://vs.hu/kozelet/osszes/csucsfizetest-kapnak-az-egyetemi-kancellarok-0514

 19. ZGF said

  És mi a helyzet a biszexuális MártonIstvánnal?! Ő jó református, csak egy ritka sötét alak. Ja, és az a ennPálJóska is, aki Szegeden megadta neki a doktori minősítést, 100 százalékkal. Most akkor Mártonkának megvan a doktori? Esetleg büntetőeljárás van ellene folyamatban?!

  • ZGF-RE said

   “Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese hamisított?
   ==================================
   Mi kell ahhoz, hogy egy „csókos” fiatal „tudósnak” a fél magyar tudományos élet asszisztáljon karrierje érdekében?
   A történet röviden: Van egy komoly családi háttérrel rendelkező phd hallgató aki „A” egyetemen megvédi PHD értekezését.
   Érdekes körülmények főleg a „scmidtpáli” formai miatt végül is ezt a védést érvénytelenítik.”

   forrás: szegedma

   • “Tudós”? Mészáros? Aki akarja, elolvashatja az egész értekezést a Septempunctata kötetben, amit Ludvignak írtak a “tisztelői”. Mindenki saját maga alkosson véleményt a tények ismeretében.

   • KREáld a jövőd! said

    Karoligaspar! A macskakörmök nem véletlen szerepelnek!!! 🙂 Érezd az iróniát! 😀

   • no para said

    Tény az is, hogy MM Szegeden szerzett tudományos fokozata jelenleg érvényes, nem áll visszavonási eljárás vagy vizsgálat alatt, és azt egy 164 old + melléklet terjedelmű disszertációra kapta amit nem a Septempuctata kötetben, hanem a SZTE repozitóriumában tud a kedves olvasó elolvasni. http://doktori.bibl.u-szeged.hu/617/1/disszert%C3%A1ci%C3%B3_100111.pdf

    A károlis történet a múlté, le van zárva, az ott neki szabálytalanul kiadott fokozatot a megfelelő vizsgálatok hivatalos elvégzését követően visszavonták (és semmilyen dokumentumot nem láttam arról, hogy a védésre beadott szöveg a Verával közösen írt cikke lett volna, ahogyan az eredeti károlis disszertációt magát sem).

   • szkizo dad said

    Nagyon bejön neked a biszex hamisító Marci vagy Pista, igaz kispofám?

   • no para said

    Csak sajnos már foglalt. 6 éve rugóznak rajta…

   • Marci de biszex Pista said

    Tény az is, hogy Szegeden 80 %-ot ért el a védésen, de Pál 100%-ról állította ki a védési eredményt.
    Tény az is, hogy Mészáros disszertációja nem szól semmiről. Már a címe is munkacím, vagy konferenciacím, olyan, amibe minden belefér: nesze semmi, fogd meg jól.
    Tény az is, hogy monográfia helyett különböző témájú cikkecskékből áll, amit négerek dobtak össze.
    Tény az is, hogy egyikük nevesítve van: Korner Veronika. Mert bizony a Verával közösen írt cikk is benne van a patchworkben, sőt, ez az egyetlen, amit a védési bizottság megdícsért.
    Tény az is, hogy a 164 oldal optikai trükk: hatalmas sortávolság és margók, képek ábrák, kókler grafokonok teszik ki. A nettó szöveg tisztességesen gépelve 40-50 oldal = egy szakdolgozat terjedelme.
    Tény az is, hogy a Károlira beadott szöveg még ennyi se volt: mindössze 13 oldal, ami valóban elfért a katicabogaras születésnapi köszöntőben.
    Tény az is, hogy Mészáros keresztnevét Szegeden meghamisították, hogy becsapják az informatikai rendszert.
    Tény az is, hogy a Mészáros elleni bűnügyet felülről állították le a Károli ÁJK-n haknizó ügyészek, mindenekelőtt Lajtár István legfőbb ügyészhelyettes utasítására.
    Soroljam még? Van bőven. De nézzétek meg inkább a Pál József által szignált tucatnyi doksit, és olvassátok el ezt a patchworköt.

   • Szegedi Kolléga said

    A lényeget kihagytátok. Csalás miatt visszavont dolgozatot ugyanabban a témában be sem adhatott volna, mert a törvény 2 éves szilenciumot ír elő, de Mészárost már a bukás után 4 hónappal új eljárásra fogadta a Szegedi Egyetem ugyanabban a témában, ugyanazzal a címmel. Ezt a színtiszta törvénysértést legitimálni csak nagyon magas protekcióval lehetett.

   • no para said

    “Tény az is, hogy Mészáros disszertációja nem szól semmiről. Már a címe is munkacím, vagy konferenciacím, olyan, amibe minden belefér: nesze semmi, fogd meg jól.”

    Ezt te utólag természetesen láthatod ilyennek, de a védés szempontjából az számít, hogy ott 2 névvel és fokozattal rendelkező, szakmailag kvalifikált emberke úgy találta, hogy megadható rá a PhD. Tehát nem az a tény, hogy nem szól semmiről, hanem az, hogy megfelelőnek ítélték a fokozat kiadásához.

    “Tény az is, hogy monográfia helyett különböző témájú cikkecskékből áll….” Nem ástam bele magam a disszertációjába, de ismét csak a bírálók feladata megítélni, hogy a disszertáció egyes fejezetei mennyire kapcsolódnak koherensen egymáshoz. Az iskola pedig megadhatja, hogy milyen típusú tézist kér, ez csak akkor lehet probléma ha kifejezetten monografikusat. Rengeteg patchwork szerkezetű tézis van, ez egy teljesen legitim típus (itthon is, de nyugaton még ismertebb), amikor a szerző különféle már megjelent vagy kiadás alatt álló cikkeit gyúrja egybe, esetleg egy-egy fejezetet hozzáírásával. Ha kendnek van (lenne) tudományos fokozata ezt tudnia kellene, de kérdezzen meg bárkit akinek van és meg fog erősíteni.

    “…amit négerek dobtak össze.”

    Ezt bizonyítani kellene, egyébként rágalmazás. Egyáltalán mi a gyanú alapja?

    “Tény az is, hogy egyikük nevesítve van: Korner Veronika. Mert bizony a Verával közösen írt cikk is benne van a patchworkben, sőt, ez az egyetlen, amit a védési bizottság megdícsért.”

    És ezt is teljesen szabályosan meg lehet csinálni, csak egy társszerzői nyilatkozatot kell bemutatni amiben a társszerző hozzájárul, hogy a közöse elért eredmányeket a másik felhasználja, valamint jelölni kell, hogy ebben százalékosan mennyi a PhD jelölt munkája. Ha ez megtörtént (igen, feltehetően megtörtént) akkor semmiféle kifogásnak nincs helye ezzel kapcsolatban, kivéve a súlyos aránytalanságot, pl. ha a 160 oldalból 150 olyan társszerzős tanulmányokon alapulna amiben a jelölt hozzájárulsa 10 és 30% közt mozog.

    “Tény az is, hogy a 164 oldal optikai trükk: hatalmas sortávolság és margók, képek ábrák, kókler grafokonok teszik ki. A nettó szöveg tisztességesen gépelve 40-50 oldal = egy szakdolgozat terjedelme.”

    A doktori iskoláknak vannak formai követelmányei ahol pontosan megadják a formázási szabályokat, köztük pl. a használandó sortávot és margót is. Ha ezeknek megfelel, ismét csak nem kifogásolható. Az pedig nettó hazugság, hogy ez egy szakdolgozat terjedelme (esetleg az UKban vagy más nyugati helyeken; ott viszonylag általánosak a 100 oldalas MA tézisek, de nem itthon), terjedelmet egyébként sem oldal, hanem karakter- vagy leütésszám alapján számolunk. A doktori iskolának vannak terjedelmi követelmányei, meg lehet nézni, hogy ennek megfelel-e a dolgozat (igen, megfelel).

    “Tény az is, hogy a Károlira beadott szöveg még ennyi se volt: mindössze 13 oldal, ami valóban elfért a katicabogaras születésnapi köszöntőben.”

    Ez lehet így, de még egyszer mondom, eddig nem láttam rá bizonyítékot, dokumentumot. És ahogy mondtam, ez a múlt, az ott kiadott fokozatát visszavonták.

    “Tény az is, hogy Mészáros keresztnevét Szegeden meghamisították, hogy becsapják az informatikai rendszert.”

    A tény az, hogy az adatbázisba egyszer Mészáros István került fel. Te azt mondod azért, Szegeden azt mondják, adminisztrációs hibából. Az felmerült már valakiben, hogy MM teljes neve esetleg Mészáros István Márton vagy Mészáros Márton István?

    “Tény az is, hogy a Mészáros elleni bűnügyet felülről állították le a Károli ÁJK-n haknizó ügyészek, mindenekelőtt Lajtár István legfőbb ügyészhelyettes utasítására.”

    Tehát be tudod mutatni az ítéletet ami ezt kimondja, vagy tanúkat állítani, akik eskü alatt vallják, hogy Lajtár István utasítására leállították, és arról is meggyőző bizonyítékkal tudsz szolgálni, hogy mindezt nem a hatályos jogrendnek megfelelően tették.

   • Mészáros Para Pista said

    Na végre. Most már leleplezted magad. No Para = Mészáros MarciPista.
    Egy maszületett bárány, aki még nem hallott szakmán belüli maffiásodásról, előre lezsírozott védésről, előre megítélt fokozatról.

    “Ezt te utólag természetesen láthatod ilyennek, de a védés szempontjából az számít, hogy ott 2 névvel és fokozattal rendelkező, szakmailag kvalifikált emberke úgy találta, hogy megadható rá a PhD. Tehát nem az a tény, hogy nem szól semmiről, hanem az, hogy megfelelőnek ítélték a fokozat kiadásához.”

    2 névvel és fokozattal rendelkező korrupt emberkét mindig lehet találni, pláne ha irodalomtudományról van szó és Kulcsár Szabó Ernő keresi őket. Erre bizonyíték az első védés, ahol a 13 oldalas semmit is feldícsérte és 100%-ra értékelte “2 névvel és fokozattal rendelkező emberke”: a mindenre kapható Mädchen für alles Eisemann György és a másik mindig mozgósítható Kulcsár-katona Bednanics György.

    Arról nincs véleményed, hogy egy dokumentáltan 80%-os védésről 100% lett hivatalosan kiállítva?

    A 2 éves törvényben előírt szilencium leszarásáról már nem is beszélve.

    És a korrupt poltpéteri ügyészségről és a korrupt pintérsándori rendőrségről. Azért, mert nem ítélik el ezek a korrupt intézmények a bűnözőt, az még bűnöző!

   • 157 milka said

    Igen, Szegedi Kolléga! Nem helytálló No Para azon érvelése, hogy a Ludvigos- Szabós- HansÁgis csalás már régen lezárt történet, és Szegeden milyen nívós, 180 oldalas PhD értekezést írt a Marcika. No Para szintén tudhatja, hogy Mészáros MarciPistát 2012-ig tiltották el a doktori védéstől- a csalás végett. Ő megtette persze, nyilván üresedés volt akkor az egyetemen, így be tudott kerülni, valamiért nem akart 2012-ig várni. Ez ugyanúgy csalásnak számít, okirathamisítások történtek, a hatályos jogszabályokat- melyek a doktori fokozat odaítélésének szabályait szabályozzák- Szegeden semmibe vette az enn páljóska, az admin véletlen elírta marcika nevét pistire. Jelenleg talán az adminisztrátor ül. De akkor is az admint csukták le, amikor 2000 környékén eltűnt az első Orbán-kabinet által adott kétmilliárd Szabó és Bölcskei kezei között. A 157 milliós lopás miatt pedig senki sem ül.

   • ElemiLogika said

    Azzal, hogy Bednanics és Ludvig opponensként egy 13 oldalas társszerzővel írt egyébként alacsony nívójú szöveget 100%-os doktori értekezésnek minősített, és Eisemann elnökként szentesített, megsemmisül No Para első érve és a egész érvelése saját dugájába dől. Ahol korrupció van, ott semmis arra hivatkozni, hogy van róla papír, és a vádakat azzal lesöpörni, hogy nincs róla papír.

    A 13 oldalas kornerverás nulláról is volt papír. És az a papír érvényben is maradt volna, ha a Doktori Iskola akkori vezetője falazott volna a csaláshoz.

   • no para said

    “Mészáros MarciPistát 2012-ig tiltották el a doktori védéstől- a csalás végett.” Érdemes elolvasni Pál József levelét arról, hogy ez pontosan micsoda. A doktori iskola jogászok szakvéleménye alapján úgy értelmezte az érvényes rendelkezéseket, hogy a fokozat visszavonásával az eredeti állapotot kell helyreállítani, tehát őgy kell venni, hogy MM soha nem indította meg a doktori eljárást a Károlin és nem is adta le a disszertációt. Ezt a jogértelmezést tessék bíróságon vagy a MABnál megtámadni ha akarják.

    Jelenleg az a -hivatalaosan senki által nem vitatott- helyzet, hogy MM-et nem tiltották el a doktori védéstől. Mindazokat, akiknek sikertelen volt a doktori eljárása (ez egy kategória, tessék megnézni mikor sikertelen valakinek a doktori eljárása) pedig eltiltották 2 évig az új védéstől. Ez jogilag más helyzet, mint amikor valaki nem szabályszerűen szerzi és visszavonják a már megszerzett fokozatát.

   • Tanú, tehát hazudik said

    Ez se semmi érvelés No Para részéről:
    “Tehát be tudod mutatni az ítéletet ami ezt kimondja, vagy tanúkat állítani, akik eskü alatt vallják, hogy Lajtár István utasítására leállították, és arról is meggyőző bizonyítékkal tudsz szolgálni, hogy mindezt nem a hatályos jogrendnek megfelelően tették.”
    Jogászkörökben aforizma a tanú, tehát hazudik definíció. Mire bizonyíték egy tanú? Tanúkat ugyanúgy lehet venni, mint opponenseket, azaz papírral rendelkező korrupt emberkéket. Kézenfekvő példa Szabó Béla százados, Bölcskei tartótisztje, aki eskü alatt vallotta, hogy Bölcskei nem volt besúgó, pedig az volt.
    MészárosPara! Parázhatsz tovább a doktori fokozatodért. Attól hogy Páljóska kiállította neked, még az egész sazkma tudja, hogy szerezted.

   • no para said

    Korrupció mindenhol van. Az alább épp bejelentettétek, hogy “alapítványi támogatásból” készültök beszerezni MM rendőrségi iratait. Jól sejtem hogy nem közérdekű adatigénylésre kell az a támogatás ugye?

    Elemi Logika elemi logikája alapján ahol korrupció van, ott minden csak szimuláció lehet amihez a jog vagy asszisztál vagy nem. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy korrupcióra szinte mindenhol van lehetőség és sok helyen meg is csinálják, ezzel szemben egy korrupt környezetben is lehet szabályszerűen működni és a szabályoknak megfelelő munkával eredményeket elérni.

   • Szegedi Kolléga said

    Páljóskától semmit sem érdemes elolvasni. A Kulcsárszabók seggét nyalta ezzel az akciójával és a saját akadémikusi kinevezését próbálta elérni.

    Egyébként pedig, ha valaki csal, az rosszabb, mintha megbukik. A csalási kísérletet nem lehet semmisnek venni, különösen befejezett, alárt határozat után, amit Szabó András és Kőfalusi együtt állítottak ki.

    Szabónak, Kőfalusinak és Mészárosnak börtönben lett volna a helye, ha nem a fidesz pribékjei töltötték volna be a nyomozó hatóság posztjait. A bíróság is elítéli a delikvenst a bűncselekmény kísérletéért is, pláne, ha csak rajtuk kívülálló ok miatt nem sikerül végrehajtani, mint MMP(ista) esetében, és nem mondja azt, hogy az eredeti állapotot kell helyreállítani, mintha meg se próbálta volna.

    Ez a velejéig korrupt Jakab Éva mentőötlete volt Pál számára.

   • Federal Bureau of Investigation said

    No Para! Én büntetőjogász vagyok, amit leírtál az események tudatos félremagyarázása, nem egyéb! Nem lehetett volna úgy tenni Szegeden, mintha nem is lett volna semmi kísérlet a doktori megszerzésére a Károlin. Ez kérlek nem egyéb, minthogy a bűncselekmény elkövetése után az elkövető úgy hoz fel érveket a nyomozó hatóság előtt, hogy ő másképp értelmezte a hatályban lévő rendelkezéseket, stb. Ilyen pedig egyszerűen nincsen! A 13 oldallal oda se lehetett volna adni neki a doktorit, a Károlin megtették. Ráadásul a védés előtt 2-3 nappal jelentette be a Mészáros kolléga, hogy új témát és témavezetőt kér. Kedves Hölgyem/Uram! Ha beszél alapszakos (!) egyetemi hallgatókkal, akik záróvizsga előtt állnak, tőlük is megtudja, hogy az utolsó pillanatban NINCSEN LEHETŐSÉG A KONZULENS ÉS A TÉMA VÁLTOZTATÁSÁRA. Ezt még egy alapszakos hallgatónak is tudnia kell! Tény ami tény, ez az ügy- és a szegediek védekezése több sebből vérzik, amennyiben tudtak arról, hogy Mártonnak nem szabad védeni, akkor megáll a bűnpártolás vádja is- és a sok egyéb más is: okiratok hamisítása, ami a csalás minősített esete. Aztán volt itt közérdekű bejelentő (Hima prof.) üldözésének vétsége is, meg minden egyéb más. Azt javaslom önnek, hogy mielőtt itt védi a védhetetlent, kedves NoPara, olvassa el a BTK akkori rendelkezéseit!

   • No parát a tények nem befolyásolják. Fizetett ügynök.

   • Csűrcsavarosdi said

    Ne erőlködj Para Pista. Hiába csűrödcsavarod. Mészáros károlis eljárása csalás volt, és egy csalás miatt diszkreditált doktoranduszra sehol se lehet úgy tekinteni, mint egy maszületett bárányra, aki a második nekifutáshoz tiszta lappal indul. És még másodszor is csalt. A nevét, a pontszámát hamisítgatták, a témavezetőit váltogatták eljárás közben… Mindezt a korrupt és aljas Jakab Éva segítségével.

   • MAB Illetékes said

    A cinikus kis No Para ahhoz a MAB-hoz küldi reklamálni FBI büntetőjogászt, amelyikben Mészáros cinkosai és haverjai ülnek: Szabó András, aki dékánként az az EDHT elnökeként levajazta Mészárossal, hogyha 2 nappal a védés előtt az ő nevére íratja a témavezetést, megkapja a 13 – ráadásul társszerzővel írt – oldalára a 100%-ot, és Csanády Márton, Bölcskey és Balla főtanácsadója.

    Balga hit No Para részéről, hogy a szakma nem vitatja el Mészárostól a fokozatot. Nincs disszertáció, csak többszerzős patchwork, ami nem szól semmiről, és csalások sorozata mindkét egyetemen: a Károlin és a szegedin is. Mészáros egyik védésének sincs egyetlen szabályos mozzanata sem. A Bölcskei zsoldosai által megszállt és a Kulcsárszabók befolyása és politikai kézivezérlés alatt álló MAB emlegetése még viccnek is nagyon gyenge.

   • no para said

    Visszavonatta a MAB a károlis fokozatot szabálytalanság miatt? Igen. Akkor miért cinikusság azt feltételezni hogy ha újabb szabálytalanságot találnak nem fogják újra visszavonni?

    Szerintem nincs és soha nem is volt semmiféle 13 oldalas disszertáció. Hava Nikita szerinted miért vette le ezt? Bekopogott hozzájuk a véres bajszú Szabóandrás kulcsárszabóháton és megfenyegette hogy az ő mácskáját is megmérgezi?

   • Szegedi Kolléga said

    Mészáros szegedi védésére már egy új, politikai és egyházi befolyású MAB uralma alatt került sor. Ezért No Para részéről valóban cinizmus Mészáros MAB-os barátaihoz küldetni a feljelentést. Mi nem is a MAB-nál jelentettük fel Mészárost, hanem a rendőrségen. A rendőrségi nyomozást egy buta és megfélemlített rendőrnő vezette, süt a butaság a határozataiból, amibe bepillanthattam. Remélem, Dark Tangent sikerrel jár, így vagy úgy, és mindnyájan olvashatjuk egy buta és korrupt alezredesnő parancsra kiizzadt agyszüleményeit. Mészáros ügyészrokona, vagy a Károlin haknizó fővárosi és legfőbb ügyészek keze benne kellett hogy legyen a dologban. Úgy tudom, az ügynek még nincs vége…

   • PhD jelölt said

    No Para, igazad van. Nem is volt semmiféle disszertáció. Az asztalon nem hevert bekötve semmi. Senki sem látta Mészáros un. értekezését, egyetlen példány sem volt látható, senki sem lapozta, senki sem idézgetett belőle, pedig elég sokan voltunk a védésén. Sőt, csak egy opponensi vélemény volt, Bednanicsé, a másik opponens, Petrőczi, nem írt semmit. Nyilván nem volt miről. Mészáros Marcipistának alanyi jogon ítélték meg a fokozatot. Petrőczi egy szót sem ejtett a szövegről, csak Marcikát dícsérte agybafőbe, aztán ölelgette és fogdosta az utána következő ünnepi lakomán.

  • Dark Tangent said

   Tárgyalunk a blogot finanszírozó alapítvánnyal MarciPista rendőrségi iratainak a megszerzéséről.

   • szkizo dad said

    Nincs vége a Mészáros sztorinak. Nagyon megszívja még ez a gödöllői görény.

   • paranormal activity said

    A probléma megoldódott. No para vagy maga marcipista, vagy a szeretője, esetleg lóvéért védi, azért tépi itt a száját még hétvégén is. Gratula az ízlésedhez!

   • Dark Tangent said

    Mondtam én hogy nem legális eszközökkel? Te ugy látszik magadból indulsz ki. Sunyi kis alak lehetsz. Mint a MarciPista. 🙂

   • Van Para said

    Tangent, nem mint a MarciPista, hanem ő a MarciPista.

  • Van Para said

   Gáspár, tévedsz! No para tényleg nem fizetett ügynök, hanem személyesen motivált: ő maga Mészáros Márton (/ a rendszer megtévesztése miatt Istvánra változtatva), vagy valaki, aki hozzá nagyon-.nagyon közel áll!

   FBI válasza pedig zseniális. No Para erre varrj gombot:

   “No Para! Én büntetőjogász vagyok, amit leírtál az események tudatos félremagyarázása, nem egyéb! Nem lehetett volna úgy tenni Szegeden, mintha nem is lett volna semmi kísérlet a doktori megszerzésére a Károlin. Ez kérlek nem egyéb, minthogy a bűncselekmény elkövetése után az elkövető úgy hoz fel érveket a nyomozó hatóság előtt, hogy ő másképp értelmezte a hatályban lévő rendelkezéseket, stb. Ilyen pedig egyszerűen nincsen! A 13 oldallal oda se lehetett volna adni neki a doktorit, a Károlin megtették. Ráadásul a védés előtt 2-3 nappal jelentette be a Mészáros kolléga, hogy új témát és témavezetőt kér. Kedves Hölgyem/Uram! Ha beszél alapszakos (!) egyetemi hallgatókkal, akik záróvizsga előtt állnak, tőlük is megtudja, hogy az utolsó pillanatban NINCSEN LEHETŐSÉG A KONZULENS ÉS A TÉMA VÁLTOZTATÁSÁRA. Ezt még egy alapszakos hallgatónak is tudnia kell! Tény ami tény, ez az ügy- és a szegediek védekezése több sebből vérzik, amennyiben tudtak arról, hogy Mártonnak nem szabad védeni, akkor megáll a bűnpártolás vádja is- és a sok egyéb más is: okiratok hamisítása, ami a csalás minősített esete. Aztán volt itt közérdekű bejelentő (Hima prof.) üldözésének vétsége is, meg minden egyéb más. Azt javaslom önnek, hogy mielőtt itt védi a védhetetlent, kedves NoPara, olvassa el a BTK akkori rendelkezéseit!”

   • no para said

    A válaszom az, hogy el kell olvasni hogy a szabályozás szerint mit jelent az, hogy egy doktori eljárás sikertelen. Mészárosnak -a szabályozás szerinti értelemben vett- doktori eljárása nem volt sikertelen, ezért a szilencium rá nem vonatkozik; ezt álapították meg Szegeden. Aki szerint ez nem helytálló, az menjen a MABhoz, akik a károlis PhD fokozatát is megvizsgálták és visszavonatták. Úgy gondolom megalapozott azt feltételezni, hogy ha itt is szabálytalanságot találnak, ezt a fokozatot is visszavonatják, ahogyan tették azt a károlis esetében is. A konzulens- és témaváltoztatás utolsó percben, a -szerintem teljesen képtelen- vád a 13 oldalas disszertációról a visszavont károlis fokozatra vonatkozott, nem a szegedire.

    Az, hogy a PhD csalás morálisan elítélendő és szakmailag diszkreditálja az embert, egy dolog. Az, hogy a jogi szabályozás nem egy olyan helyzetet teremtett, amiben a fokozat visszavonása után is ki kellett volna várnia MMnek a 2 év szilenciumot meg egy másik. Ne higgye hogy a szakmában nem tartják számon hogy ki mikor mit plagizált vagy íratta mással a munkáját, ezeknek az embereknek kitelt a becsületük. Mégis lehet fokozatuk, állásuk, oktathatnak, nyerhetnek pályázatokat stb. és senki sem vitatja el tőlük, hogy érvényes tudományos fokozatuk, publikációik, beosztsáuk stb. van.

    Büntetőjogász úr pedig, ha olyan biztos abban a dolgában hogy JOGILAG érvénytelen vagy sazbálytalan MM fokozata, akkor menjen a MABhoz akik a tudományos fokozatok ide-oda ítélésében illetékesek.

   • Keresztyén Erkölcs said

    Sikertelen volt, mert végigvitték az eljárást, határozatot is hoztak, Szabó András aláírta, Mészáros nagy dínomdánomot csapott, előre ivott a cinkos cimborákkal a medve bőrére, aztán mégsem kapta meg a doktori címet. Hol itt a siker? Nem is beszélve a csalási kísérletről, ami nemcsak morálisan ítélendő el, hanem jogilag is.

   • Gender Studies said

    Büntetőjogász úr??? Honnan vagy te ebben olyan biztos? Hátha hölgy az illető. Miből vetted le, hogy férfi?

   • INDEX said

    A jogásznak van igaza, No Para pedig ne védje itt a Mészárost, a Szabót és a többieket!

   • Federal Bureau of Investigation said

    Kedves No Para!

    Az ügy legtöbb részletét világosan ismerem! A Mészáros ügyével már évek óta foglalkozom! Mint leírta, a 13 oldalas doktori dolgozatot és a védést, a címet a MAB vonta vissza utólag. A jog értelmezése szerint, ha a doktori dolgozatot valamilyen okból kifolyólag (plágium, stb.) visszavonják, automatikusan lép életbe a kétéves szilencium. Mészáros ezt semmibe véve szinte azonnal beiratkozott Szegedre, ahol már megvédte azt a 180 oldalas irományt, amit Ön linkelt ide. Kedves No Para! Hiába írt formailag elfogadható dolgozatot Mészáros Szegeden, meg se tehette volna, a Károlis affér miatt! Így pedig (lehet akármilyen színvonalas a szegedi dolgozat) semmisnek tekintendő a második PhD dolgozat is. Én nem fogom Mészárost beperelni, feljelenteni emiatt- elvégre nem engem károsított meg. Maradjunk annyiban, hogy az Akkreditációs Bizottságot minősíti maga a tény, hogy ilyen esetről tudomást sem vesznek, esetleg hagyják futni. Másodszor, ez az eset a Károli Gáspár Református Egyetemet is minősíti, főleg a Bölcsészettudományi Kart. Azt viszont vállalom, ha valaki a környezetemben azt hangoztatja, hogy a református egyetemen tanuljon, azzal az illetővel én leülök és próbálom meggyőzni arról, hogy miért NE menjen oda tanulni. A blog vezetőinek pedig azt üzenem, hogy siessenek a Mészáros elleni bizonyítékok felkutatásával, mivel ebben az esetben is öt év az elévülés a büntetőjogban. A doktori címet viszont minden probléma nélkül vissza lehet vonatni 5 év után is. (Lásd: Schmitt Pál esete.)

   • Jhnnsclvn said

    Kedves FBI!

    Tájékoztatásul az alábbiakat tudjuk jelenleg nyilvánosságra hozni.

    Mészáros-ügyben történt feljelentés. Ennek története igazi krimi. Előbb a BRFK nyomozott, majd a Szegedi RK, aztán az ügyeket egyesítették, és átadták egy bizonyos Mákné Portel Melinda alezredesnek, aki hülyébbnél hülyébb határozatokkal próbálta lerázni az ügyet. De a feljelentő mindannyiszor megfellebbezte, így eljutott a Fővárosi Főügyészségre, ahol született egy határozat lényegében Szabó András bűnösségéről és a nyomozás folytatásának elrendeléséről. Ez felkerült a blogra. Ezt követően a Károlin haknizó ügyészek mindent latba vetettek a nyomozás leállítására. Ekkor lépett fel Tömöri Ilona fővárosi főügyész, aki a fellebbezéseket nem tudta érdemben megválaszolni, ezért megírta a feljelentőnek, hogy semmi köze az ügyhöz, nem kap választ, a nyomozást megszüntetik, nem indokolják meg, hogy miért nem. Ez a tömör(i) önmagát minősítő iromány is felkerült a blogra.

    De a feljelentő nem adta fel, a Legfőbb Ügyészséghez fordult. Soltész Miklós fővárosi főügyész olyan határozattal rázta le az ügyet, ami törvénysértő, iratellenes, ordító hazugságokat és rágalmakat tartalmaz, és nemcsak az ügyben keletkezett iratoknak mondott ellen, hanem még saját nyomozati irataiknak is. Ez ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be. Soltész Miklós ennek továbbításával kivárt 2 hónapot, hogy biztosan mentesüljenek az ügy terheltjei egy törvényi változás miatt. Őt emiatt külön feljelentették, de nem rúgták ki, nem kapott fegyelmit, még dorgálást se. Az alapos kifogást a LÜ megfontolás végett átküldte a Fővárosi Főügyészségnek, majd az visszapasszolta a LÜ-nek. Végül Vaszlavik Gabriella legfőbb ügyészségi ügyész írt egy olyan – jogi szempontból – viccértékű választ, melynek értelmében Szabó András el akarta követni az okirathamisítás bűncselekményét, és minden bizonnyal el is követi, ha Hima Gabriella következetes ellenállása nem akadályozza meg ebben. A határozatot aláírta ugyan a fokozat odaítéléséről, de az oklevelet már nem állíthatta ki Hima ellenállása miatt. Ezért Szabó joggal dicsőült meg mint erre föl kinevezett MAB-tag, és Himát joggal rúgták ki, mert nem vállalt cinkosságot egy bűnügyben. Ezeket a határozatokat még nem tettük fel, de beszerzésük folyamatban van.

    Mivel nemcsak a feljelentő, hanem az első fővárosi főügyészségi határozat szerint is a fokozat odaítélésének aláírása Szabó András akkori dékán és EDHT elnök (tehát a legesleghivatalosabb személy) részéről nem előkészület, hanem befejezett bűncselekmény, és Mészáros 2009. március 9-i két, egymásnak ellentmondó kérelme legalábbis magánokirat-hamisítás, Vaszlavik ostoba és törvénysértő válasza, mely hivatásának megcsúfolása, természetesen nem lehet az utolsó szó az ügyben. A Szabó-Mészáros-féle bűnügy jelenleg Strassbourgban vár a sorára a poltpéteri és lajtáristváni ügyészség bűnpártoló ügyködése nyomán felhalmozódott jogsértő ítéletek elleni panaszok hatalmas kupacában.

    Tehát Szabó András hivatali visszaélésének és Mészáros dupla PhD csalásának még valóban nincs vége, ne örüljenek annyira az elkövetők.

    A fokozat visszavonatása egy másik ügy, amint megjön a strassbourgi határozat, azt is újrakezdjük. Örülnénk, ha segíteni tudnál a jogi részében, a benyújtást intézzük.

    Barátsággal:
    Johannes

  • Van Para said

   No Para beparázott, miután megtudta, hogy már Strassbourgban van az ügye. 🙂 Mert No Para nem más, mint Mészáros.

 20. zimmezum said

  Több mint havi 2 milliót kapnak az Orbán által kinevezett, Balog által vezetett kancellárok
  http://index.hu/belfold/2015/05/14/csucsfizetest_kapnak_a_kancellarok/

 21. Tarajos Sül begyorsul said

  Az azerieket nem lehetett lekenyerezni a baltás gyilkos kiadásával
  http://propeller.hu/itthon/3103954-hiaba-teperunk-azerbajdzsan-kiakadt-magyarorszagra
  A félkegyelmű Tarajos hiába mentegetőzik!
  Baszhatjátok!
  Mindenki rátok haragszik, balfaszok!

 22. Károli a pénzmosoda said

  Az állami egyetemeken komoly gondban vannak az oktatók, mert kutatnak és oktatnak, magas színvonalon.
  http://hvg.hu/itthon/20150514_inkabb_eszunk_csapdaban_a_kutatotanarok
  Ez a gond a károlin nem létezik. Itt félkegyelmű idióták tanítanak _ Hidán Csaba, vagy aljas bűnözők: Mészáros, de a legtöbbje mindkettő, lásd a wistmanwoodos Ballát, az ösztöndíjrabló és IDI-döntő Szabó Andrást, aki nem mellesleg módosított tudatállapotba juttatja a hallgatókat csekély 20%-ért.

 23. zsófi hóhérleányka said

  A gyűlöletkeltés szakembere, a zsidó Finkelstein ad tanácsokat Orbánnak.
  Közben közös céget alapított Habonnyal, akinek egy estin szerzett érettségije van.
  http://hvg.hu/itthon/20150515_Orban_Habony_londoni_uzlettarsarol_Leguto

 24. tudományos kutató said

  Az MTA-t is befolyásolják a kőbunkó fideszesek
  http://nol.hu/kultura/ha-lesz-kerdes-lesz-valasz-is-1532709

 25. dubonnet said

  Szemforgató olcsó szenteskedés az alkoholizmusról
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2015-05-16/azert-mi-sem-panaszkodhatunk-avagy-hogyan-vedel-magyar

 26. Orbán takarodj! said

  Zseniális!
  http://propeller.hu/itthon/3098209-szomoruan-sz-ketfarku-kutya-part-konzultacioja

 27. Zója utca said

  Újabb úgynevezett folyóirat agysérült refiknek.
  Akik Balog valagába dugták a fejüket meg a többi agyhalottnak írják aljas agyhalottak.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6449/

 28. ohranka said

  Ha azt akarjátok, hogy ellopják a pénzetek a károlisok, adakozzatok nekik!

  Balla, Bölcskei a rabló gazemberek

  • sakál vokál kan dúrban said

   Ha meghalljátok, fizettek, mint a köles, hogy kiengedjenek benneteket.
   Mint a bagzó macskák a háztetőn, mint a sicatagi sakálok, úgy üöltenek a károlis kórusok.

 29. Szabó a vérfertőző said

  Szabó az idén korán megnyitotta adriai panzióját tehetős urak és kis barátaik számára.
  A kis barátok beszerzésében maga is segít.

  • Afro Dizzy Ákum said

   Szép az idő, már korán nagyot akar hasítani. Afrodiziákumról is gondoskodik spéci vendégei részére fű formájában. Habár kisebb volumenben mint dékán korában, de még mindig forgalmaz drogot szexuális ajzószer gyanánt.

 30. orbán az undorító görény said

  Orsós megyeszékhelyet akar csinálni a tyúkszaros falujából.
  http://civilhetes.net/velemeny/felcsut-megyeszekhely-lesz

 31. orbán fekete lyuka said

  Orsós úgy rabol és pofátlankodik, hogy az amerikaiak csodálkoznak.
  Orbánnak BULLSHIT a demokrácia.
  http://sztarklikk.hu/kozelet/orban-fekete-lyuka/182783

 32. református hírmondó said

  Ennyit ad Orbán rabló kormánya a felekezeti épületek fenntartására.
  http://www.reformatus.hu/data/attachments/2015/05/15/epitett_orokseg_2015.pdf
  Nem éppen sok. Mire mennek 4 millióval a pápai Ótemplom nyílászáróinak “részleges cseréjére”? A keneseiek 1 millióval? Még a pozsonyi útiak a 10 milcsivel kapnak a legtöbbet.
  A Pozsonyi út közelebb van a Hold utcához.
  A pápisták többet kapnak.
  De mi a fenének támogatják a mi pénzünkből a határon túliakat?

 33. orbán elmeállapota said

  Már nyíltan beszélnek arról, amit minden intelligens ember lát: ORBÁN SÚLYOSAN PSZICHOTIKUS!
  http://www.vasarnapihirek.hu/szerintem/gal_j_zoltan_elme_allapot
  Meddig hagyjuk, hogy egy elmebeteg gazember uralkodjon rajtunk?

 34. zsinati levéltár said

  Mér pont Szinetár Dóra a Szeretethíd háziasszonya?
  http://reformatus.hu/mutat/10884/
  Reformátusabbat nem találtak?

  • ozorai pipó said

   A refik nagyon vonzódnak a zsidó luvnyákhoz.
   Ezért hozta helyzetbe Balla a menórás Fórist, az egész egyház meg a Szinetár Dórát, akinek arcán ott van az egész hitközség.
   Nem is tudott semmi keresztyénit mondani, csak valami waldorfos játékot emlegetett

 35. Tarajos Sül begyorsul said

  Érdemes elolvasni! Tarajos megy Teheránba. Csak össze ne fusson Vona Gáborral.
  https://kuruc.info/r/2/143330/
  A Károlira Teheránból utalgatják a lóvét, innen meg a Jobbiknak.
  Persze a Károlin is marad, elvégre nyomtató lónak se kötik be a száját és Balla is szereti a lóvét, főleg a másét.

  • Károli a pénzmosoda said

   Sok helyről jön a lóvé a Károlira.
   ifj. Kun Béla jó orosz kapcsolatai alapján a Kreml környékéről is.
   A károlisoknak NEM GÁZ A KORRUPCIÓ, SŐT!
   Mesteri fokra fejlesztették.
   Jó tanítómesterük volt, Bölcskei/Butykos.

 36. Fóris tudománya said

  Nem értek egyet azokkal, akik azt állítják, hogy Fóris nem ért a nyelvtudományhoz. Íme egy társszerzős cikk (a szerzőtárs egy futóbajnok), amelyben megalapítják A WELLNESS TERMINOLÓGIÁJÁT. Ha ez nem tudományos csúcsteljesítmény, akkor mi az?
  http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1304/130402.pdf

 37. Puzsér Róbert fan said

  Robi mindig mondta, hogy a Havas egy tetves görény.
  De ezt még ő se hitte volna
  http://fullank.com/index.php/napiparaszt-2/755-dr-havas-henrik-es-felesege-hat-evig-sikkaszthatta-sajat-ceguk-penzet

 38. Orbán nevet ad az isten barmainak said

  Ebből világos, hogy milyen hihetetlenül finom nyelvérzéke van a Kedves Vezetőnek és milyen szubtilis kulturális különbségek érzékelésére képes.
  http://nepszava.hu/cikk/1057450-orban-az-igazi-keresztapa

 39. tudományos kutató said

  Gratulálunk az atlatszo.hunak a Theodor Heuss díjhoz. Joachim Gauck is részt vett az ünnepélyen.
  Ez komoly dolog!
  http://blog.atlatszo.hu/2015/05/theodor-heuss-medalt-kapott-az-atlatszo/
  A fiúk és a lányok megérdemelték az elismerést, nagyszerű munkát végeztek.

 40. ulan bátor said

  Európában mindenki undorodik Orbántól, a lecsúti bugris haramiától.
  http://www.168ora.hu/globusz/piri-kati-europai-parlament-menekultek-populizmus-orban-kormany-135430.html

 41. Idelette de Bure said

  Balog az álszent görény bunkó minisztériuma
  http://jog-asz.blog.hu/2015/05/17/_csaladbarat_orszag

 42. kálomista hazugságok said

  Bugris szenteskedő ökrök!
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6460/

 43. Kövi Dinka said

  Gyopár durván kritizálja a kormány családpolitikáját.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2015-05-18/sparta
  Mit szól ehhez áldott Orbán testvér?

 44. kálomista brigantik said

  Óbégatnak a lóvéért!
  http://reformatus.hu/mutat/10793/
  Aki Butykost akarja itatni vagy az enyveskezű tolvajoknak ajándékot adni. az ország leggagyibb egyetemét (?) a Károlit gazdagítani, moszados figuráknak szuper gázsit biztosítani, az adja 1+1 százalékát a MRE-nek.
  Bónusz: tőlünk kap egy bizonyítványt arról, hogy AGYILAG ZOKNI!

 45. tudományos kutató said

  A Pázmányon ma 11-kor tart előadást Zahi Hawass, a világ egyik leghíresebb régésze, volt egyiptomi miniszter.
  A meghívója az a Kőszeghy Miklós (PPTE BTK dékánhelyettes), aki sokáig dolgozott a Károlin, Erdélyi István professzor tanítványa volt. Szabó András, Hansági Ágnes? Bene Sándor és a többiek aljas módon, ádázul üldözték, egészen addig, amíg fel nem mondott és át nem ment a Pázmányra, ahol nagyon megbecsülik.

  • Ez a Károli értékválasztása. Kitűnő, nemzetközi elismertséggel rendelkező tudósokat súlyosan megrágalmaz (mint Erdélyi Istvánt és Kőszeghyt), felmond nekik, illetve elüldözi őket, helyettük sztárolja Mészárost, a kétszeres doktorcsalót, Szabó Andrást, az IDI bedöntőjét, a megrögzött csalót és hamistanúzót.
   Ez a kollégáinak lakására a moszados Wistmanwoodot küldő Balla Péter rektor és a mindezt eltűrő fenntartó Zsinat értékválasztása. Az úgynevezett “keresztyén szellemiség és erkölcsiség” nevében természetesen.

 46. zsinati levéltár said

  Ezeket a rablókat támogatja az Orbán kormány, a haramiák és gengszterek kormánya.
  http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/ok_kaptak_a_sokmilliardos_tamogatasokat_eveken_at_itt_a_friss_lista.597805.html

 47. N.Vladimirovics said

  No Para diadalmasan hivatkozik arra, hogy Hava Nikita levette az átlátszó oktatás blogról a Mészárosról írt cikkét. Ergo: Mészáros védése mégse volt szabálytalan, ha az újságíró magától meggondolta magát. Ezzel szemben tény, hogy Hava Nikita nem önszántából vette le a cikket, hanem mert Mészáros befenyegette. Konkrétan azt mondta neki, hogy a gatyát is lepereli róla, ha nem veszi le azonnal a cikket. A nyomaték kedvéért még az ügyvédjével is felhívatta. Ez olyannyira tény, hogy No Para maga is tudja, hiszen ő Mészáros Márton.

  • H(V)G said

   Ugyanezt a módszert alkalmazta Para Pista Csikász Brigittával, a HVG újságírónőjével szemben, amikor az célzott az ő szabálytalan doktorijára a wistmanwoodos cikkben. Brigit az ügyvédjével hívatta fel és fenyegettette meg. Ez a meggyőzés paramentes módszere. 🙂

  • no para said

   Ezt én úgy ismerem, hogy a cikk azért lett leszedetve, mert azt állította, hogy MM 13 oldalas társszerzős anyagot adott be a károlira disszertációnak. Ha Nikit beperlik neki kellett volna bizonyítania hogy ez pedig így volt, és erre nincs bizonyíték.

   A paramentes módszer az, hogy csak azt írjuk le tényként amiért isten és ember előtt is tudjuk vállalni a felelősséget. Smiley nélkül.

   • N. Vladimirovics said

    Smiley nélkül ismétlem, amit írtam: “tény, hogy Hava Nikita nem önszántából vette le a cikket, hanem mert Mészáros befenyegette. Konkrétan azt mondta neki, hogy a gatyát is lepereli róla, ha nem veszi le azonnal a cikket”.

    Ezt vitatod?

   • no para said

    Nem.

    (a “smiley nélkül” H(V)Gnek ment)

  • 13oldal said

   Ez a 13 oldalas változat Mészáros dumája. Ő ugyanis az eredetileg 13 oldalas szövegét lóbetűkkel és lómargókkal dupla sorközzel 40-re gépelte szét és pár temlomképpel is felhabosította. Most lehet azon vitatkozni, hogy 13 vagy 45, de ez oldaltükör és betűméret, sortávolság, képek, ábrák stb. kérdése. Ha nincs kéznél a Septempunctata, akkor a terjedelmet lecsekkolhatod a “Tizennégy tanítvány” (Szerk. Hima Gabriella 2006. KGRE BTK IDI) kötetben: 81-101, nettó 20 oldal B3-as formátumban, ami egy A4-es papírlapnak csak a fele. Ez A4-es lapon szimpla sortávval tisztes margókkal valóban 13.

   • no para said

    és hol van ez a felhabosított változat? Voltam már cégbíróságon, ügyészségen, levéltárban, előadásokon, tüntetésen, rendőrségén, tárgyalásokon és MTA könyvtárban kandidátusi értekezésekért; mind-mind a saját arcommal és nevemmel. Ezen ne múljék, simán bemegyek érte a Károlira is, mert no para.

    Még 1X, nem azt vitatom hogy létezik 13 vagy 40 vagy 45 oldalas szöveg, hanem azt, hogy egy ilyen disszertációként lett leadva a Károlin.

   • anonymanalyst said

    Hülye kérdés. Csak nem képzeled, hogy megőrizték a bűnjelet? Már rég kicserélték.

   • no para said

    De képzelem, mert minden benyújtott disszertációt archiválni kell, elektronikusan és fizikailag is. A károlis védés 2009 márciusában volt, februártól már kötelező volt belinkelni az értekezés teljes szövegét a meghívóba. Ez a link a http://www.kre.hu/btkdoktori/M_Marton.pdf volt amin jelenleg nincs semmi és sajnos a netes archiválók sem kapták el. Mivel annyian követtétek anno az eseményeket, egyszerűen nem hiszem el hogy senkinek nincs meg az innen letöltött anyag és az M_Marton.pdf file. Másfelől a disszertációnak törvény szerint meg kellett lennie a KRE könyvtárában, minimum addig amíg a fokozat érvényes volt. Mivel annyian követtétek anno az eseményeket, egyszerűen nem hiszem el hogy senki nem ment be és nézte meg és dokumentálta ezt az anyagot.

   • Azt, hogy maga mit hisz, tökéletesen irreleváns. Nincs meg az a bizonyos szöveg és kész. A Károli rutinosan szeg meg minden írásos törvényt és szokásjogot.

   • no para said

    De ha nincs meg, akor miért erősködnek hogy mégis létezik és úgy létezik ahogy maguk gondolják? Semmivel nem tudják alátámasztani. Hogy magát idézzem; tökéletesen irreleváns hogy mit hisznek. Csak az számít, amit amit meg is tudnak mutatni.

  • Doctor of Law said

   No para belezavarodott a mondókájába. Ugyanis tökmindegy kell legyen, hogy ez 13 oldal vagy 20 vagy 40, ugyanis érvénytelen, és ezt senki se vitatja. No Para szerint a károlis történet lezárt ügy, oldalszám irreleváns, tekintsük meg nem történtnek a csalási kísérletet és tekintsük ma született báránynak Mészárost Szegeden. Ez az, ami jogilag abszurdum. A csalási kísérlet miatti visszavonásra legalább annyira vonatkozik a szilencium, mint egy bukásra. A csalási kísérletnek büntetőjogi következményei is kellett volna hogy legyenek.

   FBI-nak tökéletesen igaza van. Mészáros nem is jelentkezhetett volna 2 éven belül Szegedre!

   Hava Nikita ok nélkül parázott be Mészárostól. Egy peren Mészáros csak veszíthet. (Smiley)

   • no para said

    Én pontosan tudom, hogy mit írok. Ha meg van győződve a jogi abszurditásáról akkor zongorázza végig Strassbourgig.

    Most viszont lenne egy kérdésem: El fogják fogadni, ha Strassbourgban nem cáfolják, hogy lehetett úgy csinálni a szegedi védést ahogy kendek vitatják hogy lehetett, vagy hogy nem illetékesek az ügyben? Vagy akkor ők is megfélemlítettek, megvettek vagy hozzánemértők lesznek?

   • Doctor of Law said

    Ó dehogynem. Mészáros értekezésének szövege nem zárult le a védéssel. A védésen nem volt egyetlen bekötött példány sem. Azt a védés után is írták, és napokkal a védés után töltötték fel az országos doktori adatbázisba. Amikor 2 hónappal később a MAB vizsgálatot kezdeményezett, villámgyorsan eltüntették a szöveget. De volt, aki időben lementette. Ez már valamivel több volt, mint a Septempunctataban és a Tizennégy tanítványban megjelent eredeti értekezés. De még mindig bőven elég bizonyíték a csalásra. Nem feltételezés a nyúlfarknyi szöveg, hanem kézzelfogható tény.

    Pontosan tudjuk, hogy a szegedi védés is törvénysértő vol, 2 éven belül nem fogadhatták volna ugyanabban a témában. Ennek pedig nemhogy a témája, hanem a címe is azonos volt. Egy csalási kísérletet nem lehet úgy kezelni, hogy semmi sem történt. Ha a bukást szankcionálni kell, akkor a bűncselekményt, azaz a csalást és okirathamisítást még inkább. MMPista nem tiszta lappal jelentkezett Szegeden, hanem egy bűncselekmény elkövetése után. Teljesen mindegy tehát, mit mondanak Strasbourgban, az tény marad, hogy Mészáros szegedi védése is érvénytelen, egy tisztességes politikai formációban bármikor visszavonatható.

    Amúgy a strasbourgi magyar bírákat a Fidesz jelöli ki. Mióta Debrecenből kiküldték azt a fidesznyiket vagy 2 éve, azóta ott is előfordulhatnak törvénysértő ítéletek.

   • no para said

    De el fogják fogadni a strassbourgi ítéletet bármi is legyen az, vagy csak akkor, ha Xet ítélnek? Ha meg Y-ont akkor nem?

   • Szerkesztőség said

    Az attól függ, hogy jogkövető vagy törvénysértő lesz-e a válasz, nem pedig a feladótól.

   • no para said

    És egy jogkövető válasz csak olyan lehet, ami kimondja hogy Mészáros szabálytalanul védett Szegeden, vagy lehet másmilyen is?
    Amelyik válasz ezt nem mondaná ki, vagy egyenesen a jogosságot igazolná, az feltétlenül törvénysértőnek minősülne?

    Értik mit szeretnék hallani: Azt, hogy elfogadják e a bíróságot valóban bíróságnak, aminek kétségtelen felhatalmazása van arra, hogy kimondja valamiről, hogy jogszerű volt-e vagy sem.

   • Doctor of Law said

    FBI büntetőjogász egyértelműen leírta, mi a jogkövető válasz. A 2 éves szilencium alól a csalás miatt diszkvalifikáltak sem kivételek.

    Ezt pedig nem értjük: “Azt, hogy elfogadják e a bíróságot valóban bíróságnak, aminek kétségtelen felhatalmazása van arra, hogy kimondja valamiről, hogy jogszerű volt-e vagy sem.”

    A kétségtelen felhatalmazás még nem jelent automatikusan jogszerű állásfoglalást. Olvastunk már olyan rendőrségi, ügyészségi és bírósági határozatokat, amelyek jogsértőek és iratellenesek.

    Nem attól függ az elfogadás, hogy ki mondja ki, hanem hogy a nyilatkozat összhangban áll-e a törvény szellemével és betűjével.

    Az első mondat értelmében nincs olyan opció, amely Mészárost igazolhatná.

   • no para said

    Ezt beengedjük, mert arra hivatkozol, hogy a jog gumiparagrafusokból áll, bármi igazolható és cáfolható vele. Az ún. “jogértelmezés” a bűnözők és bűnpártolók kiskapuja, téged minősít – a szerk.

    Ezt azért tartom rendkívül sajnálatosnak, mert akkor ti -elhiszem, hogy van köztetek tanult jogász akinek a véleményére támaszkodhattok- fel sem tételezitek, hogy tévedhettek a megítélésetekben, ellenben ugyanezt automatikusan tételezitek mindenki másról, aki az ellenkező véleményen van. Mi emel titeket az igazság (annak tekintetében, hogy mi számít adott esetben jogkövetőnek vagy jogszerűnek) ilyen csalhatatlan ismerőivé? Miből gondolja egy jogász, hogy ha ő valamiről azt gondolja, hogy összhangban áll vagy nem áll öszhangban a törvény szellemével és betűjével, akkor ott vitának helye nincs és az ő elképzelése helyes? Ez önkényeskedés, ami már magában ütközik a jog betűjével és szellemével.

    A jog nem egzakt tudomány. Mindig van hely értelmezésre, ezért alapelvileg mindig meg kell engednünk, hogy lehetséges, hogy a magunkétől eltérő jogértelmezés (mégha mégoly jól ismerjük is a tudományunkat) az érvényes, még akkor is, ha ez a miénket kizárja. Az a kérdés, hogy mivel, milyen kontextusban és kinek tudja alátámasztani az egyik és a másik a magáét.

   • no para said

    Nem. Azt mondtam, hogy a jog nem egzakt tudomány, és mindig van hely jogértelmezésre. Ha nem így lenne nem lenne szükség bíróságra, hanem minden peregyenlet adatait be lehetne táplálni egy komputerbe ami lefuttatja a vonatkozó algoritmust és kidobja az eredményt.

    A bíráskodásnak a teljes emberi történelem alatt művelt gyakorlata igazolja a jogértelmezés létét, és nem azért van hogy a bűnösök kiskapuzhassanak. Azért van, mert a rigid törvények terrorhoz és totalitariánus berendezkedésekhez vezetnek, amiknek végső soron nincs szüksége a jogra, hanem a tiszta önkény alapján áll. A jog nem szerveződik olyan rendszerbe ami ahhoz vezet hogy művelése során felszámolja önmagát.

   • Csűrcsavarosdi said

    A 2 éves szilencium nagyon is egzakt. És az csak egyféle értelmezést enged meg: 2 év várakozást fokozattal nem záruló doktori eljárás után.

  • meg se zizzenünk said

   No para megint osztotta az észt, ebből a szövegből világos, hogy nemcsak tudatlan, hanem végtelenül aljas is. Nem félemlítesz meg bennünket, te bér(karakter(gyilkos)!

 48. paranormal activity said

  No para – nem véletlenül – összekeveri a pofátlan, agresszív galádságot az ártatlansággal.

  • Mészárosnak ezt a pofátlan agresszivitást volt kitől tanulnia. A Doktormuttertől, Hansági KSZE meny Ágnestől. Akit nem mellesleg aztán lecserélt egy szegedi cukrosbácsira. És akiről pont ilyen galádsággal nyilatkozik azóta is.

 49. a tudós macskája said

  Ritoók professzor és a felesége még mindig siratják a cicájukat, akit Szabó gyilkolt meg mélységes elvetemültséggel. Petrőczi néha utánaszól Ritoóknénak a lépcsőházban: Nem szégyell így rinyálni egy rühös állat miatt? Tudja, hogy Szalay Á. csak rosszul lát, de kitűnően hall.

 50. ribike said

  Ribike legújabb verse:
  Halijhó, halohó!
  Macskagyilkos a nagyapó!!!

 51. Kövér a református pápa(i) said

  Kövér jól kiosztotta egész Európát.
  http://sztarklikk.hu/kozelet/kover-az-eu-egy-elfuseralt-intezmenyrendszer/183189

 52. pszichológus said

  A károlis tahók megint “konferenciát” szerveznek, mégpedig a bizalomról. Ők annyira bizalomkeltőek, mint egy aidses kínai csillagszóróárus.
  Bagdy nyanyának az utolsó csöpp esze is elment. Na nem volt neki sok amúgy se.
  http://www.kre.hu/btk/images/doc/Meghivo_Program_Szupervizios_Konferencia.pdf

 53. fideszes kommunikáció said

  Meddig fogtok még gyurcsányozni, főleg te, te szemét gazember Kövér?
  http://propeller.hu/itthon/3104659-kover-gyurcsanyek-csodtomeget-hagytak-nyakunkon

 54. dunántúli igazmondó said

  Tudunk mi egyetmást Kövérről és a mocsok családjáról.
  Az a legkisebb, hogy Kövér az egyetemen háromszor bukott meg római jogból, mert annyira nehézfejű és/vagy lusta volt. Ha sokáig folytatja ezt, kipakolunk a családról és arról, hogy jutottak a Fő tér 14. házhoz. Mocskos történet.

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: