Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

New Calvinist Pentecost (Új kálvinista Pünkösd)

Posted by jhnnsclvn - május 15, 2016

Pünkösdi cikkünket elsősorban a Károli Gáspár Református Egyetem karizmatikus oktatóinak, lelkésztanárainak és doktoranduszainak ajánljuk: 1. Azoknak, akik képesek transzcendens lényekkel társalkodni; 2. Azoknak, akik a világ számtalan idegen nyelvén való szólás képességével megáldottak; 3. Azoknak, akik saját nemükhöz vonzódnak, ám ezt nem vallják be maguknak sem (esetleg még fel is jelentik a “ferde” hajlamukat nekik bizalmasan, négyszemközt megvallókat); 4. Továbbá a Magyar Református Egyház fundamentalista vezetőinek és híveinek. Akinek nem inge, ne vegye magára! – Áldott Pünkösdöt kíván a Szerkesztőség minden olvasónak.

Szerző: John Mc Arthur

Charles Parham

Charles Parham

A pünkösdi mozgalom kezdetei természet felettinek, sőt, romantikusnak tűnnek. Charles Parham saját, új mozgalmát nevezte úgy, hogy „Apostolic Faith Movement”, és úgy tartotta, hogy tapasztalatai egyfajta új pünkösdöt jelentenek. Ő és a tanítványai meg voltak róla győződve, hogy ugyanúgy, ahogy az apostolok az Apcsel 2-ben, ők is megkapták a Szentlélek ajándékát. Az 1901-ben általuk tapasztaltak jelentették a szikrát, amely a modern karizmatikus mozgalom tüzét fellobbantotta.

Agnes Ozman

Agnes Ozman

„Mint minden olyan, mítikus elemekkel díszített történetnek, úgy ennek is vannak bizonyos részei, amelyek bizonytalanok maradtak – írja Agnes Ozman újévi élményeiről Martin E. Marty történész. – A tanúk korábbi kijelentései szerint Miss Ozman 3 héttel újév előtt már szólt nyelveken – egy kevésbé csinos dátum, de mégis olyan, amelyhez mások is ragaszkodtak. Továbbá azt állította, hogy nyelveken szólásának jelentőségét csak később fogta fel, tudvalevően azonban Parham korábban arra utasította, hogy direkt törekedjen erre a jelre.”

Charles Parhamnek, Agnes Ozmannak és a bibliaiskola többi tanulójának valójában sohasem volt része azon természetfeletti jel megtapasztalásában, amelyet kerestek. Ugyanis meg voltak győződve arról, hogy a nyelveken szólás olyan természetfeletti képesség, melynek birtokában az ember valódi idegen nyelveken tud kommunikálni, éppen úgy, ahogy az apostolok pünkösd napján az Apcsel 2-ben, ahol mindenki a saját országának nyelvén hallotta őket beszélni. Ez volt az az ajándék, amely után oly kétségbeesetten vágyakoztak. Azonban az „ajándék”, amelyet megtapasztaltak, nem volt más, csak értelmetlen locsogás.

„1919-es doktori dolgozatában Charles Shumway szemrehányást tett a Houston Chronicle nevű helyi lapnak, amiért kritika nélkül tudósított az eseményekről – írja James Goff -, és megállapította: „különféle emberek levelei állnak a rendelkezésünkre Houston-ból, és a környezetéből, akik abban az időben (amikor Parham ott tanított) kormányzati tolmácsok voltak, és egyértelműen cáfolták, hogy tudnának bármit is ezekről az állítólagos tényekről” (98.o.). Hasonlóképpen, más szemtanúk is, akik vizsgálták az Azuza Street „nyelveit”, arra a felismerésre jutottak, hogy nem igazi nyelvekről volt szó.

Fájdalmas módon ez akkor vált világossá, amikor Parham ragaszkodott ahhoz, hogy pünkösdi misszionáriusok anélkül menjenek el külföldi országokba, hogy előbb az adott ország nyelvét elsajátították volna. Vinson Synan írja:

„Parham haladéktalanul elkezdett arról tanítani, hogy a misszionáriusok többé nem kényszerülnek rá, hogy idegen nyelveket tanuljanak abból a célból, hogy missziós területeken prédikáljanak. Innentől kezdve – tanította – már csak a Szentlélek keresztségét kell megkapnia az embernek, és elmehet a világ legtávolabbi végébe is, és képes a helyi lakosoknak eddig ismeretlen nyelven prédikálni.”

Parham a Topeka State Journal-nak így hencegett: „az Úr megadja nekünk az erőt ahhoz, hogy a legkülönbözőbb népekhez tudjunk szólni, anélkül, hogy előtte a nyelvüket megtanultuk volna.” Egy héttel később a Kansas City Times című lapnak nyilatkozott a következőképpen: „feladatainkhoz tartozik megmutatni az egyháznak, milyen értelmetlen, ha a misszionáriusok éveket pazarolnak arra, hogy felkészüljenek idegen országokban végzett munkájukra. Végül is nem kell mást tenniük, csak Istentől erőt kérni.” Pár héttel később távolabbi régiók lapjai (pl. Hawaii) tudósítottak Parham ígéreteiről, és beszámolóikat egy egész sor pimasz valótlansággal tarkították:

Topeka, május 20.: – Charles Parham, a Topeka-beli Bethel College pásztora és a tanítványai arra készülnek, hogy az egyháztagok számára a misszió új területét tárják fel. A tervük, hogy olyan embereket küldjenek a pogányok közé, akik megáldattak a „nyelveken szólás ajándékával.” Parham szerint ez az ajándék az apostolok kora óta senkinek sem állt rendelkezésre. Ahogy elmondta, a misszionáriusai rendelkeznek azzal a kiváló tulajdonsággal, hogy az adott népek nyelveit, amelyek között munkájukat végzik, már természet feletti módon elsajátították, és nincsenek arra kényszerítve, hogy azt más misszionáriusokhoz hasonlóan előbb fáradtságos munkával megtanulják. (Parham azt mondta): „…kétségtelen, hogy erre az időre elnyerték a „nyelveken szólás ajándékát”, amennyiben méltók rá és azt hitben keresik, szilárdan bízva abban, hogy ezen a módon képessé lesznek téve arra, hogy anyanyelvén szóljanak ahhoz a néphez, amely között munkájukat szeretnék majd végezni. Ennek felbecsülhetetlen előnye lesz természetesen. A Bethel College tanulóinak nem szükséges először – ahogy eddig történt – nyelvet tanulniuk, hiszen azokat természetfeletti módon kapják meg. Némelyek közülük már képesek spanyolokkal, olaszokkal, csehekkel, magyarokkal, németekkel és franciákkal a saját nyelvükön társalogni. Nem kételkedem abban, hogy találkozóink alatt ugyanígy megkapjuk különböző indiai törzsek nyelvjárását, sőt, még a vad Afrika nyelveit is. Elvárásaim szerint ez az összejövetel lesz a pünkösdi esemény óta a legjelentősebb.” Azt állítja (Parham), hogy ő és a tanítványai az összes ajándékot elnyerték, amelyet Krisztus az első tanítványainak adományozott.

Sajnálatos módon ezek a típusú, szándékosan felcicomázott, teljes mértékben túlzó „bizonyítékok” ma is rendkívül elterjedtek karizmatikus körökben. A naiv emberek készpénznek veszik ezeket a beszámolókat, és összekeverik a hitet a hiszékenységgel.
Parham megbízhatónak hangzó bizonyságtételei ellenére missziós stratégiája rosszul sült el. Jack Hayford és David Moore – mindketten karizmatikusok – maguk is elismerték, hogy Parham elvárásaihoz képest az eredmények teljesen kiábrándítóak voltak: „sajnos a xenoglossolalia gondolata (csodálatos többnyelvűség) később fájdalmas tévedésnek bizonyult, amikor is a pünkösdi mozgalom misszionáriusai a nyelveken szólás ajándékával missziós területre mentek és rájöttek, hogy a hallgatóság nem érti őket”.

Robert Mapes Anderson tudósít arról, hogy

S.C.Todd a Bible Missionary Society-ből tizennyolc pünkösdi hívő  esetét vizsgálta, akik Japánba, Kínába és Indiába utaztak és „várták, hogy ezen országok lakosainak anyanyelvén tudjanak prédikálni.” Maguk vallották be, hogy arra a megállapításra kellett jutniuk, hogy „egyetlen egy esetben sem voltak rá képesek”. Amikor hasonlóan a többi misszionáriushoz sikertelenségük miatt csalódottan visszatértek, a pünkösdiek arra kényszerültek, hogy a nyelveken szólással kapcsolatos eredeti nézetüket átgondolják.

ozman-writing-1901

Agnes Ozman “kínai” írása

Agnes Ozman és más pünkösdiek nem csak nyelveken voltak képesek beszélni, hanem tudtak „nyelveken írni” is: papírra firkáltak mindenfélét, amiről azt gondolták, hogy egy idegen nyelv írott szövege. Ezekről az ún. „üzenetekről” fotókat közöltek le olyan újságok, mint a Topeka Daily Capital és a Los Angeles Daily Times. A firka nem hasonlított egyetlen ismert nyelvre sem és abszolút beazonosíthatatlan volt. Jean Gelbart megjegyzése szerint: “Január 6-án a Topeka Daily Capital megjelentetett egy hosszabb cikket, amely Ozman “inspirált kínai” szövegéből tartalmazott egy részt. Amikor odaadták egy kínainak, hogy fordítsa azt le, azt válaszolta: “nem érteni, adja egy japcsinak.”

Parham kijelentéseivel kapcsolatban még egy tény adhat okot kételkedésre: Charles Parham életvitele alapján igencsak kérdéses, hogy a Szentlélek rajta keresztül indított volna el egy világra szóló ébredést. Röviddel azután, hogy diákjai nyelveken kezdtek beszélni, a jóslatai ellenére – mely szerint egy óriási méretű növekedés előtt állnak – Parham arra kényszerült, hogy a Topeka-ban lévő bibliaiskoláját bezárja. Kansas és Közép Nyugat más vidékeire települt át, gyógyító és ébredési összejöveteleket tartott és tanítványokat gyűjtött maga köré. Nem sok időbe telt, mire állítása szerint 5000-nél is több követője volt már. Követőinek egyre növekvő közösségét „apostoli hitmozgalomnak” (kéthetente megjelenő lapja, az Apostolic Faith után) és magát „az apostoli hitmozgalom fényszórójának” nevezte.

Ennek ellenére a mozgalom alig élte csak túl azokat a csapásokat, amelyeket Parham megtépázott hírneve miatt szenvedett el a tagság. 1906 őszén Zion-ban, Illinois államban tartott néhány összejövetelt. Körülbelül öt hónappal ezután öt követője ütlegelt egy mozgáskorlátozott nőt, próbálva kiűzni belőle a „reuma démonát”. Az ezt követő gyilkossági tárgyalás az egész USA-ban feltűnést keltett, különféle lapok a „Parham-szekta tagjainak” nevezték az elkövetőket. Miután a bűncselekmény elkövetőit bűnösnek találták, országszerte tudósított róla a média: “a tanúk beszámolói alapján várható, hogy további letartóztatásra is sor kerülhet és Parham is, a szekta vezetője, aki maga is a letartóztatottak köréhez tartozik, rendőri felügyelet alá kerülhet.” Parham ekkor nem került vád alá, de neve a halált okozó vallási fanatizmus szinonimájává vált.

William Seymour

William Seymour

Amikor egy kislány Kansan államban meghalt, mert szülei ahelyett, hogy orvosi kezelésben részesítették volna, Parham szolgálatán keresztül a gyógyulásban bíztak, Parham kénytelen volt elhagyni Kansas-t és Texasba távozott. Itt ismerte meg William J. Seymourt, egy harmincöt éves fekete embert. Azután, hogy Seymour magáévá tette Parham Szentlélekről és a nyelvek ajándékáról szóló tanait, 1906-ban kirobbantotta Los Angelesben az Azusa Street-i ébredést. Barátságuk azonban hamar megromlott. Amikor Parham megtekintette Dél Kaliforniában Seymour munkáját, helytelenítette a fékevesztett viselkedést, ami az ottani összejöveteleket jellemezte. Elég különösen hangzik: „Parham sok mindent, amit az Azusa Street-en átélt, hamisítványnak ítélt, és mint „tisztán lelkit” (negatív értelemben/ ford.) elutasított.”  Megpróbált a mozgalom élére állni, de visszautasították.

Innentől kezdve Parham pályafutása elindult a lejtőn. 1907 július 19-én letartóztatták egy hotelben homoszexuális magatartás vádjával San Antonio-ban, Texasban. Négy nappal később ismét szabadon engedték, és bár bizonygatta ártatlanságát, ellenfelei gyanították, hogy – habár nyilvánosan tiltakozott és ragaszkodott ártatlanságához –  pusztán azért helyezték szabadlábra, mert aláírta beismerő vallomását. Parham hírnevére az események végzetesen rányomták a bélyeget és befolyása egyre csökkent. R.G.Robbins a következőképpen magyarázza az eseményeket:

„Hogy mi történt valójában ezen a forró nyári éjszakán, talán soha nem fog már kiderülni; annak ellenére, hogy a vádak nem bizonyosodtak be, Parham hírneve visszafordíthatatlan károkat szenvedett. A botrány híre futótűzként terjedt a gyógyító és a pünkösdi mozgalom köreiben, ami örömmel töltötte el Parham ellenségeit, csökkenő számú barátját pedig elbátortalanította. Mindeközben az „Apostoli Hitmozgalom” darabokra hullott.”

Forrás: John MacArthur Strange Fire: The Danger of Offending the Holy Spirit with Counterfeit Worship, Chapter 2: A New Work of the Spirit; Thomas Nelson, 2013

130 hozzászólás to “New Calvinist Pentecost (Új kálvinista Pünkösd)”

 1. dunántúli teológus said

  Köntös azzal kezdte a pünkösdöt, hogy egy nagyon aljas, hitvány cikkben megvédte egyrészt Orbán Gáspárt, és kigúnyolta Kamarás Istvánt.
  Kamarás professzor válaszolt neki:
  http://reposzt.hu/comment/7495#comment-7495

  • Itt olvasható Köntös eredeti cikke:
   http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2016-05-15/punkosdi-x-tenyezo
   Ez nagyon jól illik a pünkösdista témához egyébként.
   Köntös, a MRE dunántúli főjegyzője ebben az irásában egy pünkösdista szektát véd, mivel annak nevében a kormányfő fia rendez performanszokat. Annak a Fidesznek a katonája ő,amely nemrégiben magas kitüntetéssel jutalmazta alulmúlhatatlan “szolgálatait”.
   Jól kigúnyolja a HVG cikk szerzője szerint “fontosnak gondolt szakértőket”, köztük Kamarás Istvánt. Kamarás több tucat szakkönyv, tankönyv és szépirodalmi próza szerzője, nemzetközileg elismert tudós, az MTA doktora. Köntös egyetlen könyvet nem mondhat a magáénak, teológiai képzettségéről legendákat ismerünk. (Ironikusan mondtam.)
   Steinbach püspök nagyon tiszteli Kamarás professzort, nála szerezte a tanári diplomáját. Aligha fog örülni Köntös eme viccelődésének és az általa kiváltott érdeklődésnek.

 2. Petrőczi az idióta vén ribanc said

  Petrőczi becstelen ifjúkora óta azt hiszi, ért a “szerelemhez” Annak idején sliccnyitogatási versenyt nyert a szegedi koliban és nagybani beszállitója volkt a helyi nemibeteggondozónak. Aztán felfelé tört és orális kielégitőjeként a Hazafias Népfront elnökének, Pozsgai Imrének még panelproli is lehetett Erzsébeten.
  Most, amikor minden férfi sugárban hány tőle, a RefLapot próbálja boldogitani.
  Onnan is kiszuperálták, most a tévéműsormellékletben fosott egy hasábnyit “Szerelmes születésnap” cimen a Rózsavölgyi szalon produkciójáról.

  • Petrőczi a végső Stádiumban said

   Azt is locsogta a vén ribanc, hogy az ő családja minimum annyit szenvedett el, mint Déri, ő meg nagyobb iró a komcsi Dérinél stb.
   Meg hogy az apja tök olyan viharkabátot viselt, mint a szinész az előadáson.
   Nem tudjuk követni: javasoljuk a vénqrva beutalását súlyos dementia miatt a zárt osztályra.

 3. Theologina said

  Állítólag Németh Dávid magára vette a poszt célzását. Azt mondja, ő nem azért jelentette a homokos hallgató bizalmas vallomását, mert… hanem… Tiszta lelkiismeretből és az egyetem iránti elköteleződésből. Mer hgy a molekuláris család alapja nem két férfi hanem egy férfi és egy nő. Kötelessége volt jelenteni hogy a hallgató mit érez iránta. De ő nem viszonozta. Azér is jelentette fel a hallgatót hogy ezt bizonyítsa. Nehogy má asziggyék mint Charles Parhamról…

 4. Karizmatikus oktatóink said

  Idén is megrendezik a kálvinista bulit Steinbach és Szabó püspökökkel, Bogár László közgazdásszal. Az irodalomtörténészeket Praznovszky Mihály képviseli: http://hvg.hu/itthon/20160515_Iden_is_megrendezik_a_Reformatus_Zenei_Fesztivalt#rss
  A Károli karizmatikus oktatóit nem vonultatják fel. Úgymint a Sátánnal társalkodó No Parát, a buzi Hanságit és Németh Dávidot, a kiérdemesült ordasq…a Petrőcit, a Paplanaláfingó Szabó Andrást. Pedig velük lenne igazán színes a református fesztivál.

 5. Csongor és Tünde said

  H… tanárnő befog titeket perelni mert mostanába lebuzizzátok. Amikor még aszt irtátok róla hogy a M… Marcipista szeretője nem perelt be. Örült a reklámnak hogy a tíz évvel fiatalabb pasival kavarását kiteszitek a netre. De hogy most a csajozásairól is irtok az már sok. Ezt nem fogja eltürni. A neveket kimoderáltuk, kérlek, ne írjátok ki, nem akarunk újabb feljelentéseket! – A szerk.

  • Ágnesasszony said

   Nem azt mondom hogy kifejezetten buzi hanem hogy biszex. Megduplázza az esélyeit a szexben azzal, hogy nem alkalmaz nemi diszkriminációt. 🙂

   • Görög Múzsa said

    Irigylitek K….-Sz….-H… Á… tanárnő azon csodálatos képességét, hogy egyforma erővel képes lángra gyúlni fiúk és lányok iránt. Csak az irigység beszél belőletek, semmi más!

   • Leszboszi szerelem said

    Ne tulozz görög! Közel se egyforma erővel. A férjével és Marcipistával csak kötelességtudatból hogy megfoganjon. Gerjedni csak nőkre gerjed. E… D… volt az első de nem az utolso.

   • Volt hallgató said

    E… Dórába nagyon bele volt zúgva. Itt dult a szerelem a szemünk előtt. Azt persze nem tudom hogy Dóra viszonozta-e vagy csak úgy tett. Sztem az utóbbi. Az egy normális és okos csaj. Meglátta benne az érvényesülés lehetőségét. Ennyi.

   • Vonakodó vagina said

    Maradjunk annyiban hogy ö biztos nem vonakodott 😀

  • HTK Illetékes said

   Á… asszony legfeljebb cicázott a hallgatóival, de nem jelentette fel őket, nem úgy, minta a Hittudományi Kar professzora a szegény mozgássérült fiút, aki csak ábrándozott és az ábrándjait osztotta meg vele.

   • Újpünkösdista said

    Németh Dávidnak bizonyára a jeles protestáns amerikai lelkész volt a példaképe, Charles Parham, minden tekintetben. Imponálhatott neki az egyenes hite és a ferde hajlama egyaránt.

  • Kaáli Intézet said

   A hölgy többször volt nálunk kezelésen. Semmi szervi eltérést nem találtunk nála. Ha előbb eljutnak hozzánk ezek az információk, akkor tudtuk volna, hogy a fejében kell valamit átállítanunk, nem a testében.

   Nagyon hasznosnak tartom ezt a blogot, mert információkkal segíthet egyes esetekhez, de ebben az esetben ez későn jött. A biológiai óra már túlketyegett, finoman szólva lejárt. De fiatalabb egyedeknél segíthet nekünk, ha tudjuk, hogy eltérő a szexuális beállítottsága a paciensnek.

  • Andrew said

   Azt akarod mondani hogy vén banyákon nem lehet segiteni föleg ha buzik?

   • Kaáli Intézet said

    Nem dehogy! Ne forgassa ki a szavaimat! Csak annyit akartam üzenni, hogy a paciensről komplex képünk kell hogy legyen, nemcsak a testi hanem a lelki működéséről is. Az ilyen jellegű problémák hátterében sokszor mentális zavarok vagy épp eltérő orientáció állhat. Ha ezt nem tudjuk, félrekezeljük a betegeinket. A kor pedig kitolható. Nemcsak nagymama, hanem már dédnagymama korú paciensen is segítettek épp a minap Indiában. Ettől az illető hölgy még messze van. Igaz, még mi sem rendelkezünk azzal a technikával, de ez is folyamatosan javul.

   • anonymanalyst said

    Hagyjátok már ezt a szerencsétlen lúzert. Minden téren vesztes lett. És már az APÓS sem mindenható.

  • Mercenary said

   Ahhoz képest, amit Ágnesasszony a kollégáival és a hallgatóival művelt, még nem kapott eleget a pofájára. Nehogy má megsajnáld. Olvasd el pl. mit művelt Nyilasy Balázzsal, miféle csapdákat állított neki a szobájába esténként félmeztelenül belökött hallgatólányokkal! Ezt a szörnyeteget megtűrni egy egyetemen???

   • Vonakodó vagina said

    Nyilasyval az volt az egyik legnagyobb baja, hogy vetélytársat látott benne. Ráadásul sikeresebb vetélytársat. Az órái élvezetesebbek voltak, a szövegei olvashatóbbak, a személyisége vonzóbb. DE a legnagyobb baja az volt, hogy Nyilasytól a vaginák nem vonakodtak, hanem önként átadták magukat. 🙂

   • Saca said

    Hansági tanárnö nemcsak azér külte be a kimondotan jo nöket hijányos öltözettbe a tanár urhoz hogy csabdát áliccson neki hanem mer ö maga is élvezkedni akart a csajok idomaiba.

  • Cica said

   Ahogy mondod. És nemcsak szemmel. Előtte tapintással és nyulkálással le is meózott bennünket hogy megfelelő ingert jelentünk e majd a tanár urnak.

 6. református identitás said

  Köntös belépett a Felházba, hogy közelebb legyen az Orbábhoz.

 7. köntös köntöse alatt said

  Egy materialista ajánlkozott Köntös butaságának oszlatására.
  http://reposzt.hu/comment/7498#comment-7498

 8. kövi dinka said

  Dinka itél politikai és erkölcsi kérdésekben.
  Dinka mindent (jobban) tud.
  Eklige Besserwisserin!
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2016-05-16/feher-baranyok-fekete-leves

 9. matolcsy bűnbandája said

  Rábaszunk a matolcsyra
  http://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/07/foldbe-dongolte-matolcsyt-az-europai-jegybank/

 10. Németh az idióta celli pap said

  Németh a celli idióta megindította a konfirmandusok lelkét. Röhögni járnak hozzá a templomba, de a Németh nem veszi észre intelligenciahiány miatt..
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2016-05-17/valami-van-levegoben

 11. petrőczi a botránykő said

  Egy szó sem esett a polyglott idióta némberről, Petrőczi Ludvigról, aki azzal dicsekedett az ELTE Fordítástudományi Doktori Iskolájának egy védésén, hogy ő “kora gyermekkorától kezdve számtalan nyelvből fordít”.

  • petruska said

   A szörnyeteg Ludvig nem átallott Cvetajevát és Brodszkijt fordítani (?) olyan szintű nyelvtudással, hogy még petrezselymet se tudott kérni oroszul.
   A hülye ezt még le is írta az Áfonyahegyi öklendezésekben.

 12. petrőczi de genere ludvig said

  És amikor “női szempontból kiegészítette” Brodszkij Nobel díjas életművét?
  Magyarul: BELERONDÍTOTT.

 13. Putyin pincsije said

  Amerika mélyen megveti a züllött Orbán-rezsimet.
  http://index.hu/kulfold/usa/feher_haz/2016/05/16/bill_clinton_magyarorszag_ugy_dontott_putyin-fele_diktaturat_akar/

 14. a kétfarkú kutya esete said

  Így jók orbán plakátjai
  http://444.hu/2016/05/16/most-sem-usszak-meg-a-kormanyzati-plakato

 15. matolcsy bűnbandája said

  A Kuszaszemű rabolja a pénzünket.
  http://nol.hu/gazdasag/cel-es-valosag-1615549

 16. Köntös Orbán lakája said

  Kamarás megint megpróbál néhány okos mondattal hozzájárulni a diskurzusról, de Köntös gránitkemény hülyeségéről lepattan minden. És megint leateistázza Kamarást és megint megmondja, hogy mi a tudomány és mi nem.
  Teszi ezt egy vidéki bunkó, aki életében nem publikált semmit, csak fidesznyalonc uszításokat.
  http://reposzt.hu/comment/7507#comment-7507

 17. balog zoltán egy katasztrófa said

  Balog meg a többi mocskos fideszes gané becsapta a pedagógusokat.
  http://hvg.hu/itthon/20160517_koznevelesi_kerekasztal_allamositas_klik

 18. Károli a bűnözők képzőhelye said

  Hogyan szívjuk le az európai lóvét – címmel rendez konferenciát a Károli.
  Igazi pénzrabló bajnokok tartanak előadásta.

  Click to access k%C3%B6nyvbemutat%C3%B3160525.pdf


  De hol a főrabló, Szabó András?

 19. Köntös a fideszes gyilkos bértollnok said

  Köntös még egyszer belerúgott Kamarásba.
  http://reposzt.hu/comment/7508#comment-7508
  Köntös onnan Pápáról, egyetlen tudományos közlemény megírása nélkül TUDJA, MI A TUDOMÁNY, sőt azt is tudja, hogy SZART SE ÉR.
  Akadémiai doktorokat oktat ki, belerúg Steinbach tisztelt professzorába.
  Mindezt az orbán gazsi védelmében.

 20. refis Tartuffe-ök said

  Fontos spirituális üzenetet kaptunk a zsinat lelkészi elnökétől.
  Mosolygó arccal közli, hogy a 0 adót fizetők is ajánlják fel, mert, alaposan elmagyarázza, hogy ennek alapján kapnak ők több lóvét.
  Ez püspök úr pünkösdi üzenete számunkra.
  A gonosz lélek kiáradt a zsinatból.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/7259/

 21. matolcsy bűnbandája said

  Matolcsy rablását magyarázza a volt MIÉP-es Lentner
  http://444.hu/2016/05/15/matolcsy-embere-teljesen-nyiltan-beszel-arrol-hogy-a-fidesz-valasztasi-sikerehez-van-szukseg-a-matolcsy-alapitvanyokra

 22. Soós az arrogáns agyhalott said

  Soós azt se tudja, mit beszél.
  Mér lenne referenciapont egy ilyen buta, önhitt ember?
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2016-05-18/intelligens-gyurma

 23. fideszes haramiák said

  Rengeteg lóvé jut a vizes sportokra.
  Miért nem fojtják vízbe azokat, akik megérdemlik?
  https://atlatszo.hu/2016/05/17/90-milliard-forintba-fog-kerulni-a-2017-es-vizes-vb-kiszamoltuk-a-kormany-helyett/

 24. Tarajos Peti tarsolya said

  Tarajos szerint Soros irányítja Clintont.
  Szerintem Soros maga a Sátán.
  http://index.hu/kulfold/2016/05/18/szijjarto_soros_gyorgy_all_bill_clinton_mogott/

 25. Rubovgyuri said

  Jól szolgálja a Fidesz érdekeit, “a” Viktor mégsem engedi meg, hogy újraválasszák Ádert.

  • Csuti vajda said

   világos, hogy Magyarországon mindent Orbán Viktor dönt el egy személyben

   • Cigó kiskirály said

    Hatévnyi Fidesz-kormányzás után látható, hogy „a Viktor” engedi a mértéktelen korrupciót, 4 millió magyar mélyszegénységben tartását, az egészségügy és az oktatás tönkretételét, a terrorgyanúba keveredett arab üzletemberekkel bizniszelést, az értelmetlen stadionépítéseket. Ugyanakkor „a Viktor” nem engedi nem csupán Áder János újraválasztását, de nem engedi a Quaestor-ügy feltárását, az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát, a politikusi hozzátartozók vagyonnyilatkozatának nyilvánossá tételét, az offshore-lovagok elleni fellépést és az „elmúltnyolcév” elszámoltatását sem.

   • Hosszabbítás said

    Persze mer orsósviktor akar lenni a következő köztársasági elnök, hogy újabb öt évig ne tudjunk tőle megszabadulni… Iszonyat ez az “ember”…

   • Debilisztán said

    majd megszavaztatja a szavazógépezetével az erős köztársasági elnök jogköreit,majd a Duna jegén királlyá koronáztatja magát,a birka nép boldog bégetése közepette!

   • Mátyás király said

    Azt még ez a dagadt feka se tudja elintézni hogy befagyjon a Duna 🙂

  • KDNP-s balfékek said

   téged nem zavar,hogy egy”geci”jelöl egy faszt,és nem fordítva?

 26. Károli a bűnözők képzőhelye said

  Megint ellopott a Károli egy konferenciát, ezúttal a Nyelvtudományitól
  http://finnougricsyntax.pbworks.com/w/page/3949747/FrontPage

 27. Kövi Dinka said

  Dinka most már hetente többször is firkál a visszataszító reposztra.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2016-05-19/keseru-mez
  Legújabb förmedvényében lehülyézi a szegény gödöllői bácsit.
  Dinka, a parazita nőstény TÁRSADALMILAG HASZNOS MUNKÁT NEM VÉGEZ, CSAK KÚTMÉRGEZÉST FOLYTAT A MI PÉNZÜNKÖN.
  Jó hírem van számodra, Dinka!
  Neked nem kell megvárnod az aggkort, hogy demens légy,
  te már most hihetetlenül ostoba vagy és GYILKOSAN ROSSZINDULATÚ is.

 28. rogán a simlis csirkefogó said

  Rogán időt húz nem nem akar Portikkal találkozni.
  http://magyarnarancs.hu/narancsblog/egyeb-elfoglaltsaga-tamadt-rogan-batran-kihagyja-a-birosag-elotti-szembesitest-portik-tamassal-99416

 29. lézer jani szeretője said

  Kivel hetyegett Lázár a mi pénzünkön?
  http://444.hu/2016/05/18/valoszinuleg-sosem-tudjuk-meg-kikkel-targyalt-lazar-janos-titokzatos-milanoi-es-zurichi-utjain
  Mi azért tudjuk.

 30. Terminology said

  Nem tudja valaki hogy áll Fóris a nagydoktori értekezésével ? 🙂

 31. réti pipitér said

  Hallgatói konferencia. A címekből nem állapítható meg a színvonal.
  Ami feltűnő: Hansági Ágnes és Mészáros Márton/István távolléte a tanárok közül

  Click to access Az-olvasas-hatarteruletei_Programfuzet-5.pdf

 32. 120 ezer forintos bibliaóra said

  Hadházy Ákos LMP-s politikus súlyos csalásokat talált a Magyarországi Református Egyháznál
  http://index.hu/belfold/2016/05/19/lmp_unios_tamogatos_reformatus_egyhaz/
  Nem csodálkozunk.
  A református egyház nyakig sáros sikkasztásokban.
  Mi megírtuk már régebben Bölcskei készpénzfelvétele és a Károli építkezése kapcsán.

 33. dunantúli igazmondó said

  Felhívom Hadházy Ákos figyelmét Köntös László dunántúli főjegyző unorthodox pénzkezelésére!

 34. refis gazember ötösfogat said

  Tele az internet a refis rablásokkal
  http://www.hirleso.hu/hir/962056/hadhazy-akos

 35. Bogi a nevetős papnő said

  Bogi egyre jobb. Újabban ő az egyedüli a reposzton, aki csakugyan keresztyéni szellemet képvisel.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2016-05-20/allatijog
  A helyesírása is javul.

 36. ulan bátor said

  Így rabol a fidesz banda, Matolcsy meg a retyerutyája.
  http://444.hu/2016/05/19/a-matolcsy-gyorgy-vezette-felugyeletnel-nem-latjak-ugy-hogy-matolcsy-gyorgy-unokatestvere-torvenyt-sertene

 37. A csuti tisztessége said

  Orbán TISZTELETET KÖVETEL MAGÁNAK
  Egy rabló gazembert, egy mocskos szélütött diktátort és velejéig züllött mocskos rablóbandáját mi más is illetné meg?
  Amerikában jól látják.
  Te meg csuti törpe ugass nyugodtan, börtönben végzed
  http://index.hu/belfold/2016/05/20/orban_viktor_180_perc/

 38. orbán megtébolyodott said

  Delirál a csuti
  http://444.hu/2016/05/20/orban-viktor-szerint-a-soros-gyorgy-fele-hatterhatalom-erosebb-magyarorszagon-mint-az-ellenzek

 39. orbán az undorító görény said

  Hálátlan, becstelen görény
  http://web.dkp.hu/kozlemeny-orban-soros-gyorgynek-koszonheti-politikai-karrierjet/

 40. Fővárosi Főügyészség said

  Néha az ügyészek is korán halnak…

  • Impossible Mission said

   Főleg ha lehetetlen feladatot kapnak, pl. szerecsenmosdatást…

  • ElemiLogika said

   Nyilván ugyanaz az ügyész, aki nemrég váratlanul meghalt aránylag fiatalon. Legalábbis a “Néha az ügyészek is korán halnak” bejegyzésből erre lehet következtetni.

  • Pázmányos said

   Csak nem Bézsenyi Balázsról van szó? Ő tényleg fiatal és tehetséges.

   • Kisjogász said

    Nem, ő nemcsak tehetséges, hanem tisztességes is. Nem venne részt szerecsenmosdatásban. Ő a gazember Szabó Andrást is rács mögé juttatta volna. Legalábbis határozatban állapította meg, hogy az intellektuális okirathamisítást Szabó András dékánként elkövette. Már mint befejezett bűncselekményt. Őt gyorsan le is vették az ügyről, mert nem azt írta amit a “Lajhár” diktált neki. Balázs szerencsére él és virul a szakma örömére.

  • Alszerpap said

   Soltész Miklós volt az, aki kimosta Szabó Andrást az intellektuális közokirathamisításból. Nem önként tett, sőt, nem is ő írta az indoklást. Lajtár és Ibolya parancsára aláírta azt az újabb határozatot, amelyet nem a Fővárosi Főügyészségen, hanem a Károli Jogi Karán fogalmaztak. Hogy miért, azt nem tudom.

   • Impossible Mission said

    Vagy zsarolható volt, vagy féltette a karrierjét. Egyre inkább nehezére eshetett a lehetetlen szerecsenmosdatásokat véghezvinnie. Belehalt.

  • Tetemrehívás said

   A temetésen megjelent az álszent gyilkos Pol(po)t Péter is. Arról beszélt, mennyire megviselték az elhunytat a Questor-ügy vádirata körül támadt botrányok. Pedig azt a vádiratot sem ő készítette, hanem Pol(po)ték. Szándékosan úgy, hogy ne lehessen kezdeni vele semmit. Valakinek a halott helyett pofán kellett volna vágni ezt a sunyi gazembert. Hiszen ő varrta ezt a botrányos iratot Soltész nyakába. Kényszerítette, hogy aláírja.

   • Fővárosi Főügyészség said

    Mindnyájan tudjuk, hogy Polt Péter kergette halálba Soltész Miklóst. Olyan vádiratot kellett aláírnia, amit ügyészként, jogászként szakmailag szégyennek tartott. Polt Péter sokszorosan érdekelt Tarsoly Csaba és társai felmentésében.

   • Polt Péter Tiborcza said

    Hát persze, nemcsak Szíjjártóék bennfentes kereskedését tussolták el, hanem Polt lánya vőlegényének, Polpotpéter leendő vejének milliárdos sikkasztásait is, aki Tarsoly titkára volt a Questornál.

  • Hiénák röhögése said

   Miután eltemették Soltész Miklóst, a “független” legfőbb ügyész fergetegesen röhög orsóscigánnyal, hogy milyen jól megoldották ezt a kínos Questor-ügyet a felelős ügyész kinyírásával. Aki nem hiszi nézze meg a fotót:

   http://hvg.hu/itthon/20160520_Orban_es_Polt_fergetegesen_jol_erezte_magat_a_penteki_meccsen__foto

  • Judge said

   Azért mielőtt elsiratjátok S… M…t mint hőst, nézzetek utána az archívumban hány gazember felmentését írta alá. Pl. Szabó Andrásét és Balla Péterét. Az előbbit a hivatali visszaélés és intellektuális okirathamisítás alól mentesítette úgy, hogy ügyész létére anyagi jogot sértett. Egy befejezett bűncselekményt degradált szándékká!

 41. pápista gazemberek said

  A pápisták rögtön rátették a mocskos kezüket a zsidó agyonra.
  Isten nevében
  http://444.hu/2014/02/02/epp-hogy-elvittek-a-zsidokat-a-gettoba-a-plebania-maris-kerte-a-lakasukat

 42. dunantúli igazmondó said

  Ezt se gondoltuk volna, de most egyetértünk Székely Attilával.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2016-05-21/ez-itt-kerdes

 43. hücpe said

  Hiába hazudnak a drága plakátjaikon, MAGYARORSZÁG ROSSZABBUL TELJESÍT!
  http://www.168ora.hu/buxa/meg-gorogorszag-is-vastagon-megelozte-magyarorszagot-145603.html

 44. összecsúsznak az idők said

  Orbán orvoshoz küldi Clintont.
  Pedig ő egy tökéletesen normális, racionálisan gondolkodó egyén.
  Míg a csuti egy személyiségzavaros, aljas tolvaj pszichopata.
  http://propeller.hu/nagyvilag/3218537-orban-szerint-bill-clintonnak-orvoshoz-kellene-fordulni

 45. károlis qrvák said

  Könnyű elhelyezkedni károlis bölcsészként.
  http://www.kre.hu/portal/index.php/9-hirek/647-karolis-boelcseszkent-koennyu-elhelyezkedni.html
  Persze, agyatlan qrvákra nagy a kereslet.

 46. Publikus a Publicus said

  A Publicus Intézet által végzett országos, reprezentatív felmérés eredményei azt mutatják, a magyar felnőtt lakosság 58 százaléka szerint Matolcsy Györgynek le kellene mondania az alapítványok körüli botrányok miatt, és csupán 16 százalék gondolja úgy, hogy nem kellene.

  Az összes vizsgált társadalmi csoport egyetért abban, hogy az ügy felháborító: leginkább az MSZP-szavazók (93 százalék) és az érettségizettek (82 százalék) gondolják így. De a Fidesz-szavazók körében is többségben vannak azok akik így látják: 46 százalék gondolja felháborítónak, 37 százalék ellenében.

  • Orbán takarodj! said

   Orbán és bűnbandája a mi pénzünket lopja.
   Mikor kergetjük már el?

  • Corruzione said

   Leginkább az MSZP- és a Jobbik-szavazók (80 és 65 százalék) gondolják az MNB-alapítványok körüli ügyről, hogy korrupció, de még a bizonytalan szavazók sem bizonytalanok a kérdésben (57 százalék) gondolja úgy. Egyedül a Fidesz-szavazók megosztottak, de hajszálnyival még az ő körükben is többen vannak, akik korrupciónak látják az ügyet: 32 százalék 31 ellenében.

  • Légy tolvaj mindhalálig said

   Előbb orbánnak kéne lemondani, de gondolom, hogy ő tökéletesnek tartja magát, ezért csak akkor lehet megszabadulni tőle, ha már viszik balzsamozni…

 47. Orbán a primitív kártékony állat said

  Orbán a mocskos gazember és bűntársai
  http://kolozsvaros.com/2016/05/21/mikozben-a-gumicsizmas-felkapaszkodott-paraszt-elegedetten-rofog-a-stadionjaban/

 48. czunyiné szellemisége said

  Szét akarják rombolni az egész közoktatást.
  Czunyiné, az aljas károlis qrva már a másodvonalban van, pusztító szelleme most is jelenvaló.
  http://hvg.hu/itthon/201621__alapitvanyi_iskolak__allamositas__szakkepzes__butitani

 49. Köntös köntöse alatt said

  Köntös bravúrosan leleplezi a táncdalfesztivál szellemiségét.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2016-05-21/millio-hazugsag-millio-templomban

 50. Köntös a fideszes gyilkos bértollnok said

  Köntös ezen a konferencián a “szeretetcsapdáról” beszél. Nyilván gyűlöletcsapdát ért rajta, ahogy az gyilkos uszításából kivehető.
  http://refdunantul.hu/hir/mutat/17194/

  • dubonnet said

   Vannak ezen a konferencián okos és tisztességes emberek is: Szűcs professzor, (félig-meddig) Zsengellér, Szent-Iványi Ilona, Lukátsné O. Piroska.

   • nyárád díszpolgára said

    De a kormány álláspontját Kontrát Károly államtitkár, a nyárádi kondás unokája ismerteti. Márpedig nála butább embert kevesen ismerünk.

 51. zelóta said

  Orbán ukrajnai nyugdíjasokat hizlal a pénzünkön.

 52. historiker said

  Az OFI hülyíti a gyerekeket.
  Orbán állama a saját ótvaros pofájára kívánja formálni a fiatal nemzedéket.
  http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/05/21/jobboldali_maniakat_vetit_vissza_a_multba_a_torikonyv/

 53. irish coffee said

  Orbán a venezueli modell felé vezeti az országot.
  http://alapblog.hu/vakmajom-2973/

 54. Tepsi fan said

  Szerencsére vannak a Károlin belül is titkos ellenzékiek, akik lerántják a leplet Orbán és Matolcsy üzelmeiről. Sepsi Enikő megint hatékony információkkal segítette barátnőjét Florence-t, mint már 2010 óta oly sokszor, és sikerült megint egy vitriolos cikket közösen elhelyezniük a Liberationba: http://24.hu/belfold/2016/05/22/francia-lap-orban-orwelli-torvennyel-akarta-elfojtani-az-mnb-botranyt/

 55. saca said

  Az évikenéni azér ri mermá tik se foklalkosztok vele a bandibacsi megcsajja mint répát a mutkor nekem is aszongya hogy sacika nem kufircolunnk egyett? Nemis érttem

 56. ask jerves said

  Soros az ártó szellem meg a többiek
  http://m.nol.hu/most-itt/en-a-soros-meg-a-toth-otto-1616477

 57. Balog a terminátor said

  Balog szétbassza az oktatásügyet
  http://hvg.hu/itthon/20160522_Kunhalmi_56_uj_Klik_sem_lesz_jobb_gazdaja_az_iskolaknak

 58. fideszes gyilkosok said

  Kirabolnak bennünket a mocskos fideszesek.
  http://www.blikk.hu/aktualis/politika/brutalis-1000-milliardos-megszoritast-tervez-a-fidesz-kdnp-kormany/kg1syet

 59. kövér a téboly sűrűjében said

  Angliai levél Kövér testvérnek.
  http://kolozsvaros.com/2016/05/22/olvasoi-level-angliabol-uzenem-a-kover-lacinak-hogy-ne-ugasson/

 60. orbán az undorító görény said

  Egyre több az öngyilkos a gyilkos gazember Orbán országában.
  http://hvg.hu/itthon/20160521_ongyilkos_no_ujpalota

 61. Szabó a vérfertőző said

  Már régen nem volt szó a tetű gazember Szabó Andrásról
  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/09/28/the-liars-diary-szabo-andras-hazug-posztjai/

  • Ginger Cat said

   Búsul a büdös görény. hallom hogy aszongya a Ludvignak hogy “hiába beszélek a hugomnak csak nem akar a sógor engem rektornak. Inkább azt a rusnya Ballát tartja meg. Pedig rajtam sokkal jobban állna a rektori talár mint azon a kis seggdugasz patkányon”

   • Silver Cat said

    Én is hallottam ahogy a Ludvig adta alá a lovat: “Andrisom ez nem is kérdés, ki van próbálva a rektorhelyettesi palástban is milyen remekül festettél. Nagy voltál hatalmas a hodó hasadat eltakarta a bő köpeny úgy néztél ki mint egy püspök. Csak nem aranypaszományod volt mint a rektornak hanem csak ezüst. Pedig arany dukálna neked.”

  • Budahegyvidéki Bennfentes said

   Nyugodjatok meg, cicusok, Szabó püspök jól ismeri az aljas sógorát, és nem akarja megtenni őt rektornak, de még dékánnak se, bármennyire teper.

   • Béza Tódor said

    Nem igaz hogy teper. Már mindenki tudja hogy Tepsi elérte amit akart. Egy tollvonással áthúzta az SzmSz-t, kiiktatta a demokráciát és örökös dékánná kiáltatta ki magát. Nem tudom ez mennyivel jobb mintha egy nagy vezetői tapasztalatú professzor lett volna a dékán aki ráadásul még közeli rokoni kapcsolatban is van a fenntartóval. Mindent családi körben megbeszélhettek volna az egyetem felvirágoztatására.

 62. Petrőczi a francstatti Kocsma Jenny said

  Itt van a vénqrva felesége is.
  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/09/28/the-liars-diary-szabo-andras-hazug-posztjai/

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt szereti: