Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

How often does a police(wo)man lie? Hányszor hazudik egy rendőr(nő)?

Posted by jhnnsclvn - május 22, 2017

Szerző: Kisjogász

Többen kérték, hogy tegyem fel az előző posztban közölt fellebbezés mellékletét, melynek ez lehetne a pontos címe: “Hányszor hazudott Mákné Portel Melinda alezredes asszony egyetlen rendőrségi határozatban?” Mivel ez hosszú lett volna, fentiek szerint rövidítettem. Sajnos, a melléklet túl apróbetűs volt, át kellett konvertálni a szöveget wordbe, hogy olvasható legyen. A zárójeles hivatkozások Mákné Portel Melinda ezen a blogon is olvasható határozatára vonatkoznak, az oldalszámok alapján visszakereshetők. A valótlan állításokat, a szándékos “tévedéseket” és csúsztatásokat illetve a nyomozati cselekmény szándékos elmulasztását a terheltek mentesítése érdekében bolddal emeltem ki. Mivel az első oldal formaszöveget tartalmaz, a határozat 2-7. oldalán összesen 49 hazugságot számoltam össze – oldalanként átlagban 8-at. Nem semmi ez egy olyan BRFK- közokrattól, amelyet egy rendőralezredes fogalmazott és egy rendőrőnagy írt alá!

 

Részletes észrevételek

Mivel a határozat az érintettek hamis tanúvallomásaival ír felül tényeket, releváns dokumentumokban (Lamm,
Zseng, MAB, KÜO) tett megállapításokat, ezekre vonatkozó észrevételeimet jelen panaszomhoz mellékelem.
A hatóság több fontos adatot nem szerzett be. Volt, amelyik létezett (pl.Mészáros házi vitájának jegyzőkönyve,
amely a Lamm‐jelentésben dokumentált), és volt, amelyik sohasem (2008. okt‐i DIT‐jegyzőkönyv eleve fiktív
melléklete, ami a témavezetések meghamisítását készíthette elő), és van, ami ma is beszerezhető lenne. Ennek
előre bocsátásával teszem meg észrevételeimet.

2.o. 4. bek.: Valótlan. Sem leváltás, sem megbízás nem történt, hiszen a kérelem nem lett elbírálva (HAT,
5.o.8.bek.), minden bizonnyal benyújtva sem: iktatószáma hamis (Zseng, 6.o.4.), HAT valósnak veszi. Tartalmuk
hamis: nem lehet egy disszertációt aznap elkezdeni, és még aznap bekötve leadni.
2.o. 6. bek.: A házi vitára az IDI elnökét nem kell meghívni. Csak ő hívhatja össze az ülést, ld. Szabályzat.
2.o. 7. bek.: Az 50%‐os készültséget nem lehet nem észlelni.
2.o. 8. bek.: Valótlan! Ez a bekezdés változatlan formában került ide a hatályon kívül helyezett előző BRFKhatározatból, figyelmen kívül hagyva a fellebbezés cáfolatait, továbbra is valótlan állításokat tartalmazva. Kérek betekintést a házi vita jelenléti ívébe és a 2009. febr. 4‐i KDT‐ülés jegyzőkönyvébe, jelenléti ívébe! Feltételezhető, hogy itt a nevemmel, aláírásommal visszaéltek, azt hamisították. „Ha a 2009 február 4‐i Kari Doktori Tanács jegyzőkönyve azt tartalmazza, amit a Határozat állít, akkor az nem eredeti. Ezen az ülésen ugyanis témavezetőként ill. a doktori iskola vezetőjeként is kértem Mészáros Márton szövegét, hogy a védésre bocsátásról dönthessünk. Mivel nem kaptam meg, a védéshez nem járultam hozzá. Ez az általam aláírt jegyzőkönyvben rögzítésre került. A Doktori Iskola vezetőjeként minden általam összehívott ülés jegyzőkönyvét magam írtam alá. A Határozat szerint Mészáros Márton házi védéséről jegyzőkönyv nem készült. Ezzel szemben tény, hogy készült, és ezt a Lamm Vanda által vezetett MAB látogató bizottsága meg is találta, 3 különböző dátummal (2009.06.18‐i ad hoc bizottsági jelentés). A nyomozásban szereplő 2009 február 25‐i időpont biztosan téves, mert a házi védésen részt vettem, holott február 25‐én Nagyváradon voltam konferencián. A védés márciusban volt: az a hiteles dátum, amelyen a jelenléti íven az én aláírásom szerepel. Demes‐Kőfalusi házi védésről szóló e‐mailjéről nincs tudomásom. A kiküldést nekem kellett jóváhagynom. Elképzelhető a hamisítás ez esetben is.” (HG: Fellebbezés, 2011.04.11.
továbbiakban: Fell.2011.04)

3.o. 1. A házi vitán nem volt látható szöveg!
3.o. 2. Természetesen bizonyítható, hogy Mészáros dolgozata a házi vitán nem volt 80%‐ban kész, hiszen még a
nyilvános vitára is csak 50%‐ban készült el (200 ezer karakterszám a minimális 400 ezer helyett). A nyomozó
hatóság szerint nem ismeretes, mikor adta le Mészáros a disszertáció nyomtatott változatát! Talán azért, mert le
sem adta. Ha két héttel a védés előtt választott témát, ez valószínű. De kinyomozható: Pl. 1. MM megkérdezhető. 2. opponensek mikor kapták meg a szöveget, 3. mennyi idejük volt elbírálni a disszertációt, 4. mikor adták le a véleményt, 5. bekérhetők a digitális továbbítások igazolásai, 6. postai feladóvevények, 7. elismervények átvételről stb.
3.o. 3. A házi vita időpontja 2.o.8.pontban még 2009. 02.25. Most már csak: tavaszi szemeszter!
3.o.4. Valótlan! Mészáros témavezetés‐váltási kérelmét nem iktatták. A 011/2009/DI iktatószám hamis! Ld. Zseng. feltárja az iktatószám‐hamisítást (6.o.4.). Ez elkerülte a hatóság figyelmét. Mit jelent a „saját mappa”: a nem
iktatott, bármikor kicserélhető iratokat?
3.o.5. De igen, lehetséges. Szabó András 2009.055.25‐i körlevelének mellékleteként az egész EDHT‐hoz egyszerre
jutott el, bizonyítható. Korábbi dokumentálásra Szabó és Mészáros felhívható.
3.o.6. Az egyetem „Kari Doktori Habilitációs Tanácsa” 2009 júniusáig nem létezett (Zseng). A javaslatot maguk az
érintettek tették, nem egy független testület: Szabó András, mint témavezető, felesége Petrőczi Éva, mint
opponens, Szabó helyettese, Kulcsár‐Szabó Ágnes mint témavezető. Vagyis Szabó András (és környezete: felesége,
helyettese) saját javaslatát terjesztette fel saját magának, mint EDHT‐elnöknek. Valótlan, hogy „más aláíró személy nem volt jelen” (HAT 6.o.2.bek.), mert akkor hogy szavazták meg még aznap? ld. jelen panasz 1‐2.o. A HAT itt iratellenes. A hatályon kívül helyezett határozatból változatlan formában került át ez a valótlan állítás. Külföldi konferencia‐részvétel alatt nem hívok össze hazai üléseket, különösen nem egy szabálytalan védést követően, aminek kitűzésével nem értek egyet, annak azonnali elfogadtatása céljából. „A 2009. március 26‐i KDT ülést nem én hívtam és nem is hívhattam össze, mert március 26‐30 között Brassóban voltam konferencián, és az ülés előre tudott távollétemre időzítése miatt írásban tiltakoztam, ill. a folyamat megállítására több kísérletet tettem, amit a feljelentésemhez csatoltam: 2009. április 3‐i e‐mail ill. a 2009. április 6‐i KDT‐jegyzőkönyv.” (Fell, 2011. 04) Az üléseket már fél éve szándékosan külföldi konferenciáim idejére tették, DKK‐val hívatták össze a nevemben úgy, hogy nem is tudtam róluk. Zseng ezt a trükköt feltárta, HAT nem vesz róla tudomást, iratellenes (Zseng. )
3.o.7. DKK nem volt a Kari Doktori és Habilitációs Iroda vezetője, mert a testület 2009 márciusában még nem
létezett (Zseng), júniusban is csak a tagjait választották meg, de elfelejtették létrehozni. DKK titkárnő volt. A
felterjesztés‐elfogadás ügy főnök (Szabó) és titkárnője (DKK) között zajlott.
3.o.8. A védési jegyzőkönyvek pontszámai nem egyeznek meg a felterjesztéssel.
3.o.9. Én ezt már 2009 ápr. 3‐án megállapítottam, és kértem a védési eredmények felülvizsgálatát. A
szabálytalanságot Szabó András „családi köre” – ismét a távollétemben ‐ újból megerősítette!
3.o.10. Bekezdés változatlanul átemelve, holott ezt már megválaszoltam: „Az IDI vezetésem alatt pontosan olyan szabályzattal rendelkezett, amelyet a Felsőoktatási törvény előírt (ld. Zseng is). A működési rendellenességeket 2008 októberétől az IDI titkárnőjének sajátos iratkezelése okozta, amit ez a Határozat is megállapít. Ezt az egyetem vezetése felé írásban folyamatosan jeleztem, új munkatársat kérve, de intézkedésről nem tudok. Ha erről dokumentum van, valódisága kérdéses.” (Fell. 2011.04)

4.o.1. Ez is valótlan, egy az egybe átemelve a korábbi határozatból: „nem a Doktori Iskola (továbbiakban DI) felfüggesztése a fokozat megvonásának oka, hanem a Mészáros‐ügy a DI felfüggesztésének az oka. Ezt bizonyítja, hogy két másik, ugyanakkor, ugyanolyan körülmények között, azonos szabályzat szerint védett jelölt, Váradi Ferenc és Riskó Enikő, megkaphatta oklevelét, tehát azt nem mindenkitől vonták vissza, hanem csak attól, aki szabálytalan eszközöket használt a fokozatszerzéshez, ami a DI felfüggesztéséhez vezetett.” (Fell. 2011.04)
4.o.5. Nem a doktorjelöltek számát írta elő a MAB, hanem a törzstagok számát. Ehhez kellett a csalás.
4.o.9. A bizottságnak észlelnie kellett, hogy a dolgozat csak 50%‐os készültségű. (Fell.2011.04)
4.o.11. A 33/2007.sz. Kormányrendelet értelmében nem lehet 2 éven belül új eljárásra jelentkezni.

5.o.1. Az új eljárást is tiltja ugyanabban a témában 2 éven belül a fenti Kormányrendelet.
5.o.3. Nem ezt állapítja meg Zseng. Folyamatosan jeleztem a szabálytalanságokat a feletteseimnek, de éppen ők
voltak az elkövetők. Sem hatalmam, sem eszközöm nem volt ezek megakadályozására, de folyamatosan
tiltakoztam (Zseng). Nem ezért marasztaltak el, hanem a széles körű tájékoztatásért.
5.o.5. A rektor rokona révén érintett volt, de nem jelezte az összeférhetetlenséget.
5.o.6. Az érintett Balla Péterhez került vissza a Jelentés, aki ismét nem jelezte az összeférhetetlenséget.
5.o.7. Tényellenes megállapítás. DKK minden utasításomat szabotálta. 2008. novemberében, majd 2009. március –június között kb. 100 dokumentum tanúsítja, hogy tiltakoztam a szabotázsok és Szabó András túlkapásai ellen (Zseng). Téves megállapítás: a KDHT 2009 őszéig nem létezett, júniusban is csak a tagjait választották meg, a testületet nem hozták létre (Zseng), az elnöke sosem volt Szabó András. Dékánként adott utasítást és havi fizetéskiegészítést DKK‐nak, aki ezért motivált volt. Nem volt KDHT, nem volt közös döntés – „családi döntés” volt: Szabó András, a felesége és a helyettese döntöttek mindenről. A többszörös hatásköri túllépést a belső vizsgálat megállapította (Zseng), de az egyetem diszkriminatív döntést hozott: Szabó András férfi és református lévén, püspökrokonsággal, megtarthatta az állását. Engem a szabálytalanság feltárásáért távolítottak el. Szabó András nem a közösség, nem az egyetem érdekében követett el jogsértéseket, hanem saját és felesége önös érdekében.
5.o.8. MM két 2009.03.09‐i nyilatkozatával kapcsolatban a HAT semmit sem derített ki. Nem ad magyarázatot arra, hogy lehet új témavezetőt és témamódosítást kérni, és ugyanaznap a dolgozatot már le is adni. Kinek adta le ezeket a kérvényeket? A címzett a titkárnő, azaz a dékán strómanja. Különösen, hogy az iktatószám hamis volt (volt) és az ún. saját mappa semmilyen iktatást nem jelent. Mit derített ki a nyomozás? A titkárnő bírálta el a kérvényt ott helyben, vagy a kedvezményezett dékán? És ott helyben együtt meg is írták a disszertációt? Hiszen
aznap állítólag le is adta. Mikor jutott el az opponensekhez, azok mikor olvasták, mikor bírálták el, mikor válaszolt a
jelölt, és hogy fért bele mindez 2 hétbe? Ha viszont még ugyanaznap leadta, akkor mikor vezette a témát Szabó
András? A dokumentumok létezésének 2009.05.25‐ig semmi nyoma. Még a 2009.05.12‐i EDHT‐ülésen sem
kerültek szóba, pedig ott MM témavezetése a vita tárgya. Feltehetően ez után és emiatt keletkeztek.
5.o.9 – 6.o.1. A levelezés az adatfeltöltésről 2009 márciusában volt, az állítólagos csalás júliusban. A 2009.05.12‐i
EDHT‐ülésen a hanganyag tanúsága szerint még fel sem merültek számítógépes csalások. A 2009.03.04‐i levél biztos eredeti, mert Vanó maga említi a levelet és az adatfeltöltést ugyanezen a hangfelvételen. Vanó meghallgatható, a levél megvizsgálható, a hanganyaggal összevethető. Kideríthető. De az biztos, hogy július később van a naptárban, mint március. A HAT szerint fordítva van.

6.o.2. A 023/2009/DI határozatot csak az IDI vezetője írhatta volna alá, azaz én. De én nem értettem egyet a
félkész dolgozat védésével. Ezért tartották azt a távollétemben és hozták a határozatot a távollétemben (Brassóban
voltam konferencián). Evidensen nem hívhattam én össze a 2009.03.26‐i ülést. Nyilvánvalóan hamis az az állítás, hogy 2009.03.27‐én már senki nem volt az irodán, csak a titkárnő, hiszen az EDHT még aznap megszavazta a fokozatot. A titkárnő a dékán strómanjaként írt alá, ld. jelen Fellebb., 2.o. A dékán hivatalos személy. Hivatalos személyként írt alá hamis határozatot, és hivatalos személyként adott utasítást a titkárnőnek az aláírásra. DKK fegyelmi büntetése magasabb munkakörbe helyezést jelentett: ügyintézőből dékáni titkárnővé lépett elő.
6.o.3. Pontosan ezt tette Szabó András: saját magának törzstagságot szerzett félkész dolgozattal, és mástól elorzott
témavezetéssel.
6.o.4. Egyértelműen megállapítható.
6.o.5. Szabó András dékánként jogtalan előnyt szerzett és jogtalan hátrányt okozott. Vezetőként sem eszköz, sem hatalom nem volt a kezemben, hogy a szabályoknak érvényt szerezzek, de folyamatosan tiltakoztam (Zseng). Hiába, mert épp feletteseim voltak az érintettek.
6.o.8., 9., 10. Tény‐ és iratellenes, önellentmondó, értelmetlen állítások. Nem igaz, hogy a 2009.09.08‐i
feljelentésemet jelölték meg indoknak, mert erről 2011.11.17‐ig azt állították, hogy nem is tudnak. Ezt az állítást a
nyomozati anyag döntötte meg. A rektorhoz fordulást megelőző okok nem lehetnek a rendkívüli felmondás
indokai, mert az másfél évvel korábban volt, csak a felmondás előtti 15 nap. Attól, hogy nem indult nyomozás, még
tudhatott, mert e‐mailben értesítettem őket. Ha viszont nem tudott, hogy jelölhette meg éppen ezt okként, és nem az újat, amiről állítólag épp akkor értesült? Teljesen téves megállapítások, kifejezetten Bednanics
2010.09.09‐i kihallgatása lett megjelölve felmondási okként, ezt követően, erre hivatkozva mondott fel
2010.09.14‐én. Feljelentés és felmondás kapcsolata időbeli és okozati, a munkáltató beismeri, hangsúlyozza, utolsó beadványában szinte henceg vele. A nyomozó hatóság ez esetben tényeket, beismeréseket, dokumentumokat néz levegőnek, önellentmondásba keveredik, csak hogy kijelenthesse, nincs összefüggés, amikor az összefüggés épp az elkövető által deklarált. Itt a HAT szerzője szó szerint össze‐vissza beszél, csak hogy tagadhassa azt, ami nyilvánvaló, beismert, dokumentált, tény. Mit jelent az „egyébként csak” a 6.o.9.bek. 2. mondatában, hogy függ össze az előzményekkel? Hogyan cáfolhatnék egy 2010 szeptemberi tényt egy 2009. decemberében adott interjúban? Egyáltalán milyen tényt? Azt a valótlan állítást cáfoltam a cikkel, hogy nem tudtak a korábbi feljelentésről. A HAT az érintettek minden hamis tanúvallomását elhiszi, még azt is, hogy az egyetem
2010 szeptember 9‐ig nem tudott a feljelentésről, holott ezt épp saját nyomozati anyaga döntötte meg a bíróságon. A HAT még a feljelentésemet is átdátumozza 2010.03.08‐ról 04.15‐re csak azért, hogy valahogy megszüntethesse a nyomozást ebben az ügyben is. Erről ld. jelen Fell. 3.o.
6.o.11. Ez valótlan. Mészáros védését már a házi vitán elleneztem a készültségi fok miatt. A témavezetésről nem
váltottak le, erőből átírták a dékán nevére. Külföldi konferencia‐távollétem (március 26‐29) volt a sietség oka a
gyors védéssel és a két testületi „villámhatározattal”, hogy kész tények elé állítson, hiszen a MAB a feltételek
teljesítésének határidejét június 30‐ig meghosszabbította. Mindent megtettem a folyamat megállításáért, de a dékán megakadályozta (Zseng).

7.o.2. Nem azt adtam elő a hangfelvételen, hogy több írásbeli bejelentés érkezett ellenem az egyetemről, mert ez nem igaz, egyetlen egy sem. Azt adtam elő, hogy Szabó András személyesen kereste fel a MAB elnökét, Bazsa Györgyöt 2009 áprilisában, hogy bevádoljon a túl sok témavezetésem miatt, irigységből, mert neki egy sem volt. Ezzel a doktori iskolánkra irányította a MAB figyelmét. Valótlan, hogy ellenem indult vizsgálat, ellenkezőleg, az én védelmemben, ami a 2009. október 2‐i MAB‐határozat tartalmából egyértelműen kiderül (ld. jelen Fellebb. 2.o.). Sem vezetői alkalmasságom, sem témavezetéseim nem voltak tárgyai a MAB‐vizsgálatnak (vö. Bazsa György emailje). Mindkét doktoranduszom, Váradi Ferenc és Riskó Enikő is megkapta a doktori oklevelet, az IDI felfüggesztése és bezárása ellenére. Csak ők ketten, mert ők becsületes munkával érdemelték azt ki. Vezetői alkalmasságomat sem vonta kétségbe senki a két érintetten, Szabó András dékánon és Balla Péter rektoron kívül, akiknek érdekükben állt a leváltásom és eltávolításom.
7.o.3. Hogy velem szemben nem történt retorzió, azt a HAT semmivel sem képes megindokolni – a tények, dokumentumok, iratok ellenére állítja. Az egész ügy arról szól, hogy hátrányos intézkedések sorozata ért a két hivatali hatalommal rendelkező érintett részéről a szabálytalanságok feltárása miatt. Ráadásul a nyomozó hatóságnak már a magántitok‐sértéses ügy is rendelkezésére állt. Mi valósítja meg a közérdekű bejelentő üldözését, ha nem ez?
7.o.4. Ha minden „rendkívüli felmondási ok” kívül esik nemcsak a szubjektív, hanem az objektív határidőn is, amit ez a bekezdés állít, akkor a rendkívüli felmondás alapból jogellenes, tehát retorzió volt. Viszont ha van szubjektív határidőn belüli felmondási ok ‐ és Bednanics 2010. szeptember 9‐i kihallgatására hivatkozás ilyen ‐ akkor a közérdekű bejelentő üldözése tárgyában ez lett volna az egyetlen vizsgálandó ok, amit a nyomozás elmulasztott.

Fontosabb rövidítések feloldása:

HAT – Mákné Portel Melinda ezen a blogon is olvasható határozata

Lamm – a Lamm Vanda által vezetett bizottság jelentése a MAB-nak a károlis PhD-csalásokról

Zseng – a Zsengellér József által vezetett bizottság jelentése a Károli Rektori Tanácsának

KÜO – Bézsenyi Balázs fővárosi főügyész határozata Szabó András bűnösségéről

DKK – Demes-Kőfalusi Krisztina, Szabó András titkárnője és cinkosa a közokirathamisításokban

MM – Mészáros Márton

Forrás: http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2017/05/21/how-often-does-a-policewoman-lie-hanyszor-hazudik-egy-rendorno/

 

 

118 hozzászólás to “How often does a police(wo)man lie? Hányszor hazudik egy rendőr(nő)?”

 1. Köntös a refik Bayer Zsoltja said

  A Köntös-Kodácsy vita nem akar elülni. Köntös 2017. május 22-én ezt írja Kodácsynak:
  “Amit műveltél, az nyílt támadás ellenem, gyilkossági kísérlet, arrogáns és agresszív, becstelen és aljas…Förtelmes…Teszed mindezt egy főjegyzővel…”
  http://reposzt.hu/comment/8428#comment-8428
  Aztán 3 nagyon béna történetet firkál állítólag sikertelen beszervezési kísérletéről.
  Igaza van Köntösnek, az olvasó bölcs, tudja, kinek higgyen.

 2. szabó a gyilkos fasiszta said

  Péterfy Gergely lett a MKKE elnöke.
  Péterfy a 90-es években tanított a Károlin, de
  Szabó András MEGRÁGALMAZTA ÉS KIRUGATTA.
  https://librarius.hu/2017/05/21/peterfy-gergely-kivancsian-varom-lesz-e-olyan-donteshelyzet-ahol-veszelybe-kerul-az-onazonossagom/

  • Petrőczi a francstatti Kocsma Jenny said

   A vén qrva Ludvig meg simogatta a Gergőt és arról hazudozott neki, hogy mekkora tehetségnek tartotta őt a nagypapi, a Jékely Zoltán

 3. dinka helyett a kanja, az erdélyi patkány said

  Hiába vártuk Dinka – ÍRÓ ÉS PONT???? – hétfői fosását.
  De csak az erdélyi patkány kanja baromkodásával találkoztunk.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2017-05-22/budapesti-jeggyel-szogedeben

 4. szkizo dad said

  Olvassátok és okuljatok!
  https://kolozsvaros.com/2017/05/21/soros-gyorgy-egy-moho-hatalomehes-embertelen-becstelen-gyava-figura-akinek-buknia-kell/

 5. kövér a pszichopata gané said

  Kövér a mocskos gazember!
  http://hvg.hu/itthon/20160517_Kover_ellen_dontott_a_strasbourgi_birosag

 6. Steinbach megvédte a "mértékadó" Köntöst said

  Steinbach püspök megszólalt – ELŐSZÖR – a reposzton, mégpedig Köntös védelmében, akit “Dunántúl református közössége tisztel, szeret, és méltán elismer,,, olyan helyzetbe került, amit személyével kapcsolatban méltatlannak tartok”.
  http://reposzt.hu/comment/8431#comment-8431
  Szóval Köntös addig vonított, amíg a püspöke meg nem védte.
  Köntös maga ásta verembe lépett bele, Kodácsy kérdései tökéletesen jogszerűek és tárgyszerűek.

  • Miben mértékadó Köntös?
   Aki gyaláz világhírű embereket, lehülyézi Fukuyamát, Habermast, Merkelt “Nevetségesnek és szánandónak” nevezi. Köntös, akinek SEM EGYETLEN KÖNYVE, SEM KOMOLY PUBLIKÁCIÓJA, SEM TUDOMÁNYOS FOKOZATA NINCSEN, felfuvalkodottságában különbnek tartja magát MTA doktoroknál. A reposztot erre használja.
   Ki itt a “förtelmes, agresszív, aljas???
   Igen, éppen ő az.

  • Alsóörsi lakos said

   Nem magától tette. Legszívesebben távol maradt volna ettől a szörnyű fórumtól. De Köntös kitaposta belőle a hozzászólást.

 7. Ne bízz a zsarukban! said

  A rendőrök hazudnak. Határozatokban hazudnak. A bűnözőknek falaznak, az áldozatokból csinálnak bűnöst. Akkor minek fizetjük őket közpénzből?

  • Jó zsaru, rossz zsaru said

   Ne általánosíts. Van ilyen rendőr meg olyan is. Találkoztam jó zsaruval is. Ez a buta korrupt dagadt luvnya olyan rossz zsaru, hogy még a BRFK-n is mindenki utálja. És nemcsak szakmai okokból. Jellemhibás a ribanc.

   • Koléga said

    Mákvirág Melinda ténnleg egy kövér lusta buta tehén. De it nem ő a húnyó. Megmonták neki mijen határozatot hozon.

   • ÁJK Illetékes said

    Nem ismerem személyesen a “hölgyet”, de ismerek hasonló mákvirágokat a rendőrségről. Szerintem az indoklást nem ő írta hanem Szabó András. Nyilván nem tudta megindokolni hogy mért nem bűnös a bűnös, és mért nem üldözés az üldözés, ezért visszapasszolta a Károlira, hogy ha már megrendelik a határozatot tőle, akkor irják meg helyette az indoklást is.

   • szabó a gyilkos fasiszta said

    Minden aljasság mocskos forrása SZABÓ ANDRÁS. Hát persze, hogy ő írta!
    Ő írta a becstelen MAB-os döntéseket is.

   • Barnaby szelleme said

    Ha azt hiszitek hogy elértek valamit a feljelentéseitekkel tévedtek. Alig kerül a postázóba a mocskolódó iratotok, máris futár hozza át hozzánk a Károlira, hogy söpörjük le. Majd valamelyik rendőr vagy ügyész aláírja, amit mi itt fogalmazunk a Károli rektori hivatalában. Kár a fáradságért. Mi újra és újra felmentjük magunkat.

 8. soli deo gloria said

  A március 15-i kitüntetettek listája elég érdekes, az indoklások is.
  http://www.kre.hu/portal/index.php/893-reformatus-kituntettek.html

 9. köntös pitbulja said

  Kikérem magamnak azt a rágalmazást, hogy rettegésben tartom az egész Tókertet! És a Szalmavári utcán se szoktam randalírozni nyakörv és póráz nélkül.
  Persze aki a gazdámat bántja, annak elharapom a torkát.
  ÉRTVE VAGYOK?

 10. orbánnak vége said

  Orbánnak bealkonyul.
  Csak a tökéletesen idióta hülyék nem látják ezt.
  http://www.maivalosag.com/amerikabol-uzentek-meg-kell-szabadulni-orbantol/

  • köntös a Dunántúl legaljasabb hülyéje said

   Mint például a Köntös, az alkoholista spicli.
   De nemsokára megbukik az orbánc, és mi lesz az ilyen aljas hülyékkel?

   • Köntös az egyházkerületi pénzeket saját zsebébe irányító gazember said

    Mennek a levesbe!
    És Steinbach is megbánja, hogy ezt a mocskos gazembert védelmezte,
    pl. amikor belenéz a kasszába és rájön, hogy KÖNTÖS MINDENT ELLOPOTT!

  • Sorosgyuri said

   Aljas sorosbérencek tüntetnek már nemcsak Pesten hanem felcsúton is. Annyian voltak szombaton hogy majdnem megtöltötték a felcsuti kisvasutat. Addig nem nyugszanak mig el nem foglalják a Puskás stadiont.

 11. macskám kérésére said

  Kormi világossá tette számunkra, hogy Köntös pitbullja lehetetlenné teszi az életünket, ezért felköltöztünk a tetőre.
  Kormi vállalta élelmezésünket, bár az egér, pocok, lótetű nem tartozik kedvenc tápélékforrásaink közé.
  De Köntös pitbullja csattogtatja a hatalmas állkapcsát, és a gazdája is üvöltözik a kerítésen át.
  MENEKÜLÜNK!!!!

 12. orbánt a lengyelek is semmibe veszik said

  A lengyelek is szarba veszik az orbánt
  http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/cserben_hagyja_orbant_legfobb_szovetsegese.638403.html

 13. balog a legnagyobb barom said

  Balog a jövőbe is lát.
  https://444.hu/2017/05/22/balog-zoltan-azt-allitja-levelet-fog-kapni-az-amerikai-oktatasi-minisztertol-a-ceu-ugyeben

 14. Köntös Orbán lakája said

  Köntös Csák Szilárdot is leugatja és tovább DICSŐÍTI ORBÁNT:
  http://reposzt.hu/comment/8435#comment-8435
  “A kormány hatalomkoncentrációjának a jelentősége eltörpül a migráns-kérdésben mutatott nagyon karakteres állásfoglalásának a fényében.”

 15. czunyiné a károli átkozott qrvája said

  Németh Szilárd, orbánc varacskos disznója veréssel fenyegetőzik, mellette röhög legújabb babája, a károlis ótvaros qrva, Czunyiné.
  http://24.hu/belfold/2017/05/22/nemeth-szilard-a-hir-tv-riporterenek-en-ont-kihivom-egy-birkozomeccsre/

 16. Puzsér Róbert fan said

  Bekötött szemű pilóta – orbán – vezeti az ország gépét!
  Robi zseniális!!!!
  http://nyugatifeny.hu/2017/05/22/puzser-robert-egy-bekotott-szemu-pilota-vezeti-a-gepet-a-tomeg-pedig-hatulrol-bekiabalva-navigal

 17. Mészáros, Orbán strómanja said

  Mészáros építi majd Paks2-t.
  Ezzel a trükkel.
  https://kolozsvaros.com/2017/05/22/az-ugy-lehetett-hogy-ult-lolo-a-hokedlin-olyan-negyven-eves-koraig/

 18. Schmidt a kancsal szibilla said

  A kancsal némber már megint odapiszkított
  https://szakirodalom.atlatszo.hu/2017/05/22/szamuely-tibor-unokaoccsenek-cikket-schmittelte-schmidt-a-sorost-tamado-dolgozataban/

 19. németh az Auschwitzon viccelődő celli pap said

  Németh, az auschwitzi viccek nagy szakértője most a futbalról röfög.
  Jobban ért hozzá, mint a szentíráshoz, és jobban is érdekli.
  Az Orbánnal már becéző viszonyban van, neki ő csak ORBI.
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2017-05-23/urbi-et-orbi-avagy-aldas-magyar-futballvilagra

 20. Sepsi a tudós dékán said

  Sepsi opuszát Bogárdi dicsőíti.
  http://www.kre.hu/btk/index.php/815-dr-sepsi-eniko-legujabb-kotetenek-konyvbemutatoja.html

  • anonymanalyst said

   A Sárvidék összehozta őket. Ahhoz képest, hogy Tepsi Bölcskei választottja, igen szívélyes a viszonyuk a sárbogárdi püspökkel.

 21. zsófi hóhérleányka said

  Zombiországban élünk.
  https://kolozsvaros.com/2017/05/22/tamadas-viszketo-tenyerek-okolbe-szorult-kezek-ver-takony-vedekezes-haboru/

 22. fegyverkezik a fidesz said

  Fegyverkeznek orbánék
  https://444.hu/2017/05/23/45-milliardos-keretbol-vesz-uj-autokat-a-rendorsegnek-es-a-honvedsegnek-az-allam

 23. Basic instinct said

  Neandervölgyi Szilárd és a tenkés kurva Czunyiné együtt milyen szép pár!

  • Ózdi lehallgatás said

   Internet-előfizetést ajánlott fel Németh Szilárdnak, a Fidesz alelnökének Janiczak Dávid ózdi polgármester azután, hogy a kormánypárti képviselő feljelentést akar tenni egy ózdi vízellátás-korszerűsítési közbeszerzés miatt, és korrupcióval vádolta meg a Jobbikot. Janiczak szerint Németh valószínűleg nem rendelkezik internet-elérhetőséggel, ezért nem tudta meghallgatni a felvételeket, amiket Dvid a helyzet tisztázása érdekében saját maga töltött fel a Youtube-ra. A vágatlan felvételekből egyértelműen kiderül, hogy nem korrupció, hanem komoly kockázatelemzés zajlott az önkormányzatban.

   • Szellemi párbaj said

    A jobbikos polgármester arra is vevő, hogy egy tévévitában ütköztessék az álláspontjukat az esetről.

   • Tulok said

    A rezsibunkó nem fogja elfogadni a kihívást, hiszen ott nem elég baromságokat beszélnie, nemhogy Janiczák, egy okosabb egér is felmossa a padlót a dagadék testével.

   • Vízfej said

    Minek Rezsi Szilárdnak internet-előfizetés? Akkora feje van, mintegy parabola antennának.

   • Tulok said

    Csak a feje van vagy harminc kiló! – ugy értem nettó, szarvak nélkül 🙂

   • klichko said

    Vicces boksz lesz. ” Hölgyeim és úraim, az egyik sarokban mangalica ragya rezsi növekvő zsírdisznaja, a másikban kecske szakáll légkondi szerelő ádámkosztüm bajnok”

   • kőbunkó said

    Óvatosan az ilyesmivel. Attól, hogy rezsi szilárd kövér, mint a barátok disznaja, még nem biztos, hogy fizikailag is annyira tompa, mint szellemileg, de ahogy közelharcoktatóm mondta: “nagyfiú, jegyezd meg egy életre: nagy ember nagyot is eshet!”

   • Védőháló said

    Főleg úgy, hogy ezeknek a “nagy embereknek” a légtornászok ellenében a fejük felett van a védőháló a Parlamentnek nevezett cirkuszi kupolában…

 24. Elemi Logika said

  Ezt a BRFK határozatot csakis Szabó András írhatta. Egyrészt senki nem tud annyit hazudni, mint Szabó András, másrészt neki állt érdekében átírni a tényeket, mert Bézsenyi Balázs főügyész határozata után már a vádlottak padja következett volna számára.

  • Paplanaláfingó said

   Egyetértek. Az is rá vall, hogy úgy húzza ki a fejét a hurokból, hogy másét dugja bele. Világéletében ezt csinálta. Ráfogja arra a hülye rendőrnőre hogy ő zagyvált össze ennyi baromságot, pedig ő maga írta meg helyette. Az egész határozat másról se szól mint Szabó András kimosdatásáról.

   • rendörsegi dolgozo said

    Azér a dagatt hüje picsát nem kell salynálni. Tutta mit ir alá elö is lépteték már ezredes!

 25. cinikus barom said

  Soós a trollok győzelmén kesereg.
  Igaza van.
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2017-05-24/22-evente-sotetseg

 26. érpataki said

  egyszer azzal támadnak minket a fideszesek, hogy már nem vagyunk elég szélsőségesek, máskor meg azzal, hogy még mindig ugyanolyan szélsőségesek vagyunk, mint voltunk
  ezér most bepróbálkozunk a betyársereggel
  ha pártá alakulunk a fiidesz hozánkvág egy rakás lóvét

 27. Refi Besúgók said

  Varga László egykori református tiszteletesről, a KDNP volt parlamenti képviselőjéről ketten is állították, hogy besúgó volt. Állításaik valóságtartalmát egykori tartótisztek meghallgatásával kívánták bizonyítani. Ügyvédjük már másfél éve indítványozta, hogy tanúként hallgassák meg azon egykori III/III-as tiszteket, akik Kecskeméten szervezték be a besúgókat, majd titkos lakásokban találkoztak velük, feladatokat adtak nekik, olvasták és felhasználták a jelentéseiket. A Kecskeméten lefolytatott perben a bíró végül egyszerűen kimondta: egykori III/III-asoktól nem várható érdemi nyilatkozat, be se idézte őket, ezzel pedig egy csapásra tisztázta is az egykori kereszténydemokrata képviselőt, és rágalmazás miatt egy év börtönbüntetésre ítélte a leleplezőket.

  • PADMA said

   A besúgó református lelkész egyébként az unortodox Matolcsy nagy haverja. A Magyar Nemzeti Bank 12 milliárd forint fölött diszponáló Pallas Athéné Domus Mentis Alapítványának kuratóriumi elnöke is volt egy ideig. Nyilván unortodox lelkészi feladatként fogta fel a besúgást.

  • Kuszaszem said

   Mint ahogy az egész kecskeméti városvezetés is Matolcsy rokona vagy haverja. Csak leszóltak a bírónak, hogy ne idézze be a terhelő tanúkat, hanem ítélje el a maszoposokat mint rágalmazókat. És lőn. A kecskeméti bíróság nem a jog szerint hanem kézi vezérléssel müxik. A gyeplő a Matolcsy-banda kezében van.

 28. poltpéter kiccsaládja said

  Polt Péter felesége, Polt-Palásthy Marianna a Nemzeti Bank személyi ügyekért felelős vezetője felvette a Nemzeti Bankhoz Polt Petrát, Polt Péter kisebbik lányát.

 29. poltpéter és a húsosfazék said

  Polt-Palásthy Marianna havi bruttó bére 4 millió 950 ezer forint (amit megfejel évi 495 ezer forintos béren kívüli juttatás és az előző évi személyi alapbérének 3,8 százalékát kitevő önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás)

  • a független legfőbb ügyész said

   Ez még nem minden. Polt-Palásthy Marianna azonban nemcsak az MNB-ben lát el feladatot, hanem két jegybanki alapítványnál is szerepet és fizetést kap. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke, a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítványban pedig az fb tagja. Az még újabb egy milla

   • poltpéteri ügyészség said

    Ki csodálkozik még ezek után, hogy a legfőbb ügyészség nem a bűnösöket üldözi, hanem a bűnösök leleplezőit?

   • polt hátán polt said

    A legfőbb ügyész elfogulatlanul dönt majd a jegybankot érintő korrupciógyanús ügyekben, ha a teljes Polt-családot Matolcsy György finanszírozza az adófizetők pénzéből?

  • Kisjogász said

   Ez a Fővárosi Főügyészségen már régi gyakorlat. A Károli által fizetett Ibolya Tibor, a Fővárosi Főügyészség vezetője a formalitások betartását mellőzve állította le az összes károlis bűnügyet a Phd-s csalásoktól a 157 milliós ösztöndíjcsalásig. Egyikből sem lett vádemelés. Balla zsebéből kikandikálva adta az utasításokat a BRFK-nak, hogy szüntesség meg a nyomozást Balla intézménye ellen.

  • Mutyisztán said

   Ez az egész mocskos fidesz,egy kib@szott nagy családi vállalkozás,
   á lá maffia!:D

 30. tempi passati said

  https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/222021_290355651100795_348926310_n.jpg?oh=cb92c2011a6f8229fda1b29d5c298f37&oe=599CCEE4
  Amikor még a mi bátor(i) püspökünk Orbánnal parolázott. Mostanra már csak a sóvárgás maradt…

 31. cserno budet said

  Atomcsapás az orbánbanda Magyarországnak
  http://atomcsapda.blog.hu/2017/05/25/az_engedelyt_kiado_hatosag_se_tudja_mi_lesz_a_kiegett_paksi_futoelemekkel

 32. Butykos forever said

  Butykos már el is lopta, eldorbézolta, elkurvázta a lóvét!

 33. Dinka a főtudós said

  A szombathelyi retkes qrva már a tudományos tételeket is felülbírálja.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2017-05-25/ala-szolgaja-tudomany
  Dinka mindent tud!
  Dinka über alles!

 34. Tarajos Peti tarsolya said

  Kakadu milliárdokat ad a mi pénzünkből egy többszörös gyilkosnak!
  https://444.hu/2017/05/25/szijjarto-20-millio-euros-tamogatast-ajanlott-fel-duterte-kormanaynak

 35. kövér a pszichopata gané said

  Az aljas balfasz
  http://zsurpubi.hu/cikk/1020-kover-laszlonak-elment-az-esze/

 36. Köntös a fideszes gyilkos bértollnok said

  Köntös nem érinthetetlen, Csák Szilárd is beszól neki demagóg gyűlöletkeltése miatt.
  http://reposzt.hu/comment/8441?_fb_user_fbu=100005401923063#comment-8441

 37. polt péter a bűnözők cinkosa said

  Polt Péter felesége a MNB-nél dolgozik, lánya, Polt Petra is ott kapott munkát.

 38. trump, Amerika Orbánja said

  Orbán hiába próbál Trumphoz dörgölődzni, az le se szarja
  http://sztarklikk.hu/kozelet/bencsik-andras-donald-trump-egy-bekepzelt-bunko/324520/

 39. Petrőczi a pöcegödör said

  Petrőczi megint vemhes néhány farfekvéses sünnel.

 40. cigányok egymás közt said

  Bár hihetetlennek tűnik, a Fidesz stratégiai partnerségben készül a jövő évi országgyűlési és az azt követő önkormányzat választásra a sorozatos botrányok miatt hírhedtté vált Farkas Flórán miniszterelnöki biztossal és az általa vezetett Lungo Drommal, holnap írják alá az egyezményt a Lendvay utcában.

 41. farkas a lopós díszcigány said

  Farkas, aki még az általános iskolát is börtönben fejezte be, eddig milliárdokat lopott, a Fidesz romaügyi csodafegyvere. Kevesen ártanak többet a tisztességes cigányoknak, mint ő.

  • ElemiLogika said

   Flóri és cigányai milliárdos tolvajok, tehát a Fidesz ismét stratégiai megállapodást köt velük, mert azonos az értékrendjük a szintén cigány Orbánnal. Logikus, nem?

  • Roma tolvajduó said

   Orbán beismerte: személyesen ragaszkodik kedvenc díszcigányához. A Magyar Nemzet kérdésére Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, Hódmezővásárhelyen megerősítette: személyes szándéka, hogy a jövőben Farkas Flóriánnal szeretné folytatni az együttműködést.

   • farkas a lopós díszcigány said

    Teleki László (MSZP) szerint ez azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy lehet lopni. Persze a fideszeseknek meg kedvenc romáiknak.

 42. károlis bugrisok said

  Bertha Zoltán, a Károli oktatója megkapta a MMA Magyar Mű
  vészeti Író díját.
  http://www.mma.hu/az-akademia/-/event/10180/kozgyulest-tartott-a-magyar-muveszeti-akadem-1

  • Petrőczi a francstatti Kocsma Jenny said

   Erről a Bertháról szokta közölni Petrőczi, hogy
   1. tökéletesen hülye,
   2. idegbeteg, látszik a tikkelésén is,
   3. öreg szülők gyereke, már genetikailag is selejt.

   • ludvig inkontinenciája said

    Okádni vágyó kedves olvasóinknak küldjük Ludvig ordenáré giccsét.
    A vén qrva megint maga alá rondított.
    Vigyázat!
    Csak erős idegzetűeknek!

   • új károlis giccsőr némber said

    Még egy károlis giccsőr picha.
    Ez vonítozik is.
    http://www.kre.hu/btk/index.php/816-lovasz-iren-aldj-meg-minket-uristen-cimu-koncertje.html

   • megellett a petrőczi! said

    Megellett a Petrőczi!
    Farfekvéses sündisznók és büdös génmanipulált csótányok hullottak alá a hatalmas babiloni kapuból!!!!

   • Ludvig a valag said

    Ludvig könyvbemutatója a Rádayban.

    Itt szokott könyveket lopni a bűzölgő vén cemende, és itt kergette felhúzott szoknyával a sánta könyvtárosokat!

   • Petrőczi nemcsak végtelenül tehetségtelen, ahogy Szilágyi Ferenc szokta mondani, még a versformákat sem ismeri. Kikönyörögte az agysorvadásos Balogtól a József Attila díjat, ami országos botrányt keltett.
    De Petrőczi BECSTELEN IS. Mészáros Márton károlis védésében játszott mocskos szerepét csak a végtelenül korrupt rendőrnő tudta elsikálni.

   • petrőczi a horror picha said

    Nézzétek meg, micsoda horror pofája van ennek a Petrőczinek

   • Petrőczi a végső stádiumban said

    Egy lefizetett idióta nyálzik a műveletlen, bugris, aljas vén qrva förmedvényéről.
    http://www.parokia.hu/v/petroczi-eva-legujabb-koteterol/

   • petruska said

    A “műveltség” különösen jellemző Ludvigra.
    Beírta a nyelvtudásáról szóló hazudozásaiba a latinizmusokat, mert azt se tudja, hogy azok magyarul vannak.
    Meg az oroszt, pedig azt se tudja, hogy mondják a petrezselymet oroszul, ahogy leírta az Áfonyahegyi öklendezéseiben.

 43. Bogi a nevetős papnő said

  Bogi, jobb lenne, ha nem a japánokat szapulnád, hanem a saját egyházkerületed hírnevén aggódnál.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2017-05-26/mezsgyek
  Milyen egyházkerület az, amelynek a püspökhelyettese egy közismerten alkoholista spicli, amint ezt az elmúlt napok posztjai és kommentjei jól bizonyítják.
  Méltó ez a reformáció 500 évfordulójához????
  Hát egy frászt, hogy Köntös közismert szófordulatát idézzük, és akkor még a beszarásról nem is szóltunk.

 44. Orbán a primitív kártékony állat said

  A csúti gazember vigyorog mint egy bugris béres, de az úr rá se néz.
  http://magyarnarancs.hu/villamnarancs/mint-egy-kisgyerek-ugy-orult-orban-trump-hatanak-104369/

 45. kodácsy nem hagyja magát said

  Itt van Kodácsy Tamás egy szövege:
  https://www.academia.edu/33189145/Fel_kell_emeltetnie_az_Emberfi%C3%A1nak
  Hasonlítsátok össze Köntös röfögésével!

  • köntös pitbullja said

   Ha még egy mukkot hallok imádott gazdámról, elharapom a nyápic torkotokat!
   Nem viccelek!
   Kérdezzétek meg a Szalmavári és a Hóvirág utca lakóit!

 46. Schmidt a kancsal szibilla said

  A rohadék mocskos qrva! Orbánék dögvésze.
  http://pestibulvar.hu/2017/05/25/kitort-a-botrany/

 47. hücpe said

  A mocskos orbánista uszításnak nincs határa.
  http://hvg.hu/itthon/20170525_Antiszemita_uszitas_fomusoridoben
  De jön még a kutyára dér!

 48. polt péter felesége és lánya said

  Polt felesége az MNB személyzetise.
  Felvette Polt leányát, a friss diplomás Polt Petrát.
  Szép!
  Bár nem a személyzetis szülte a Petrát, az a Polt egy előző feleségétől származik.

 49. Németh Szilárd Orbán varacskos disznója said

  Németh Szilárd lírai magömlése a macskabaglyok visítása hatására
  https://444.hu/2017/05/26/a-fidesz-alelnoke-hajnalban-az-agyaban-az-utodnemzesre-egy-bagolyra-es-az-mszp-s-bangone-borbely-ildikora-gondolt

 50. kövér a téboly sűrűjében said

  Kövér parolázik a lopós farkassal
  http://nyugatifeny.hu/2017/05/26/szegyen-a-bunozo-farkas-floriannal-kotott-valasztasi-szovetseget-a-fidesz

 51. reposztos barmok said

  A reposztosok nem hisznek az evolúcióban.
  Ők nem a majomtól származnak!
  Nem is!
  Ilyen bugrisok még a fákon sincsenek!
  http://reposzt.hu/comment/8444#comment-8444

 52. kövér az alagútban said

  Cigánypacsi
  https://kolozsvaros.com/2017/05/26/mekkora-kibaszott-otvaros-rinoceroszborrel-nyolc-retegben-bevont-pofa-kell-ehhez/

 53. székely Attila a töketlen fideszes ügynök said

  A lábszagú vidéki bugris az “átlagemberek” nevében elutasítja a “gendert”.
  Tudod, mi az, te tahó?
  Fogalmad sincs, csak a semleges vécéről hadoválsz, balfasz.
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2017-05-27/termeszetesen?_fb_user_fbu=100005401923063

 54. agyirtott fideszesek said

  Az ügyészség NEM A BŰNT ÉS A BŰNÖSÖKET üldözi, hanem véleményüket bátran kifejező emberek ellen uszít.
  Dániel Pétert üldözi, de nem tudja, hol van.
  Miközben DP naponta többször képeket tesz fel a fb-ra tartózkodási helyéről.
  http://pestisracok.hu/daniel-peter-uzent-ps-nek-nemzetkozi-botrany-lenne-ha-az-ugyeszseg-kikerne-izraeltol/

 55. orbán vége közeledik said

  Mész a levesebe, felcsúti diktátor!
  http://hvg.hu/itthon/20170527_Tarsadalmi_robbanas_Orban_Viktor_ellenzek_NER_perspektivak

 56. Neumann János sulika said

  A szolnoki és kecskeméti vacak sulik összeolvadásakor “Pallasz Athénének” nevezték el.
  Most átnevezik Neumann Jánosnak.
  Tudják ezek, hogy az egy zsidó volt?
  http://eduline.hu/felsooktatas/2017/5/27/pallasz_athene_egyetem_nevvaltozas_LVPBVR#utm_source=e388d910-c0cc-4607-838d-b20cb3927711&utm_medium=Flyer&utm_campaign=hvg.hu

 57. anti lop rendületlenül said

  Tóni nemcsak lop, hanem hazudik is.
  https://kolozsvaros.com/2017/05/27/az-a-helyzet-ocsem-hogy-itt-a-provokatorok-ti-vagytok/

 58. köntös a világszellem said

  Köntös megint az európai vezetőket hülyézi le.
  Akik még mindig nem értik, mi folyik a világban.
  Pedig milyen egyszerűen megtudhatnák, ha a pápai MINDENHATÓ MINDENTUDÓHOZ, Köntös segédpüspökhöz fordulnának.
  http://reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2017-05-27/manchester-ez-nem-mozi-volt?_fb_user_fbu=100005401923063

 59. vajna qrvája a Timi said

  Vajna ótvaros qrvája aranyat eszik.
  http://nyugatifeny.hu/2017/05/27/sokkolo-video-vajna-timea-konkretan-aranyat-eszik-jo-dolgaban

 60. Mészáros a hídverő said

  Mészáros Duna-hidat épít.
  Hogy szakadna le alatta!
  https://444.hu/2017/05/26/meglepo-de-igaz-meszaros-lorinc-epitheti-28-milliardert-az-uj-komaromi-duna-hidat

 61. orbánék mindent elrabolnak said

  Nemsokára a Marsról is látszik, mekkora sebet okoztak Orbánék bányái a magyar földnek.
  http://magyarnarancs.hu/nagytotal/gigantikus-meretu-godrot-vajtak-orbanek-csaladi-vallalkozasi-megdobbento-legi-felvetelek-a-ganti-banyarol-es-betonuzemrol-104382

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: