Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for the ‘Kulcsár-Szabó Ágnes’ Category

Objection for suspicion of partiality (Elfogultsági kifogás)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 18, 2017

Objection for suspicion of partiality (Elfogultsági kifogás)

A néhai alszerpap főügyész

A Károli korrupciótól bűzlő Ibolyája

Szerző: Kisjogász

A Soltész Miklós csoportvezető főügyész kolléga nevével jelzett, de egészen biztosan nem általa aláírt határozat kézhez kapásakor Hima valószínűleg még nem tudta, hogy Ibolya Tibor károlis oktatót bízták meg 4 hónappal korábban a Fővárosi Főügyészség vezetésével. Azt azonban pontosan észlelte, hogy az ügyészség falaz a Károlinak, mi több, mindent megtesz, hogy az áldozatot hibáztassa. A “blame the victim” stratégia általánosan ismert hárítás a nyomozók és ügyészek részéről, de ebben a határozatban többről volt szó: személyes gyűlöletről és bosszúról a sértettel szemben. Ha Hima tudta volna, mi Ibolya státusza a Fővárosi Főügyészségen, minden bizonnyal ellene jelentett volna be személyesen elfogultsági kifogást. De mivel nem ezt tette, csak az elfogultság lehetett számára nyilvánvaló, hogy ki áll mögötte, az akkor még nem. Soltész Miklós határozatára válaszul Hima azonnal elfogultsági kifogást jelentett be, mint azt az első dokumentumból láthatjuk. Ebben kiemel néhány durva hamisítást a főügyészségi határozatból, és egyúttal jelzi, hogy részletekbe menő felülvizsgálati kérelmet nyújt be a határozat ellen a Legfőbb Ügyészséghez. A második dokumentum arról tanúskodik, hogy Hima élni akart a határozatban biztosított lehetőséggel az iratok tanulmányozására pótmagánvád benyújtása céljából, azonban ott a helyszínen, a Fővárosi Főügyészség épületében szembesült azzal, hogy az ügyészség átverte: nem kapta meg az iratokat betekintésre. Vagy azért mert tényleg nem voltak ott, vagy azért, mert azt hazudták neki. Pótmagánvád benyújtására csak 60 nap áll rendelkezésre, ennek elmulasztása jogvesztő. Az iratok eldugásával a Fővárosi Főügyészség illetve annak vezetője, a károlis oktató Ibolya Tibor nyilvánvalóan a pótmagánvád benyújtását akarta akadályozni.

Eldugott iratok

Posted in Balla Péter, BRFK, Fővárosi Főügyészség, HungarianCalvinistChurch, Ibolya Tibor károlis főügyész, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mákné Portel Melinda, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , | 90 hozzászólás »

Sneaky old man (Csilicsala bácsi)

Posted by karoligaspar - július 31, 2017

korrupt görény a MAB-ban

Írta: Spectator

Szabó András kapcsolata a Magyar Akkreditációs Bizottsággal (MAB) hosszú és dicstelen. A történet még 2000 előtt kezdődött, amikor Szabó András azzal az ürüggyel fúrta ki tehetséges és református kollégáit a KRE BTK-ről, hogy “XY-al a MAB úgyse akkreditál bennünket”. A forrás – a MAB károlis hangja – Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus akkor még PhD nélkül szűkölködő menyjelöltje, Hansági Ágnes volt, akit Szabó András – Szilágyi Ferenc dékánt megtévesztve – becsempészett a magyar tanszékre. Utána kezdődött Szabó első tömeggyilkossága: az első áldozat maga Szilágyi volt, őt követték Erdélyi István professzor, Püspöki Nagy Péter és mások.

A második ütem akkor következett be, amikor a Hima Gabriella által alapított Irodalomtudományi Doktori Iskola eljutott az első védésekig. Szabó hagyta Himát dolgozni – maga amúgy sem szeretett -, de a gyümölcsöket már maga kívánta learatni. Különben is a doktori iskola vezetését a feleségének, Petrőczi/Ludvig Évának ígérte, ahogy a jövendő kedvezményezett maga locsogta el a Kossuth Rádióban. Szabó magának a Károli rektori posztját nézte ki. Az Irodalomtudományi Doktori Iskola doktoranduszai amúgy nem rajongtak sem érte, se nejéért, ezért Szabó cselhez folyamodott, hogy megszerezze a törzstagsághoz szükséges, sikeresen védett doktorandusz után kapható pontokat. Hima távollétét kihasználva néhány doktoranduszt a “nevükre vettek”, többek között Mészáros Mártont, akinek korábbi témavezetője – az iskolavezető Hima Gabriella  – azt javasolta, hogy dolgozzon még a disszertációján, korai lenne azt a félkész munkát beadni. Új patrónusai, Szabóék minőségérzék híján nem mondtak semmi ilyet, és diadalmasan le is doktoráltatták Mészárost egy 13 oldalas társszerzővel írt ócska közhelyes szövegre.

A történet további dicstelen részletei több helyen is olvashatók a magyar sajtóban, ezért rövidre fogom: a MAB kiszállt a helyszínre, vizsgálatot folytatott le a Károlin, megállapította a Szabó András és cinkosai által elkövetett bűncselekményeket, és felszólította a KRE vezetőségét, hogy korrigálja a törvénytelenségeket. Balla Péter rektor a csalók mellé állt, nem változtatott semmit, ezért a MAB megvonta az Irodalomtudományi Doktori Iskola akkreditációját. Mind a mai napig nincs a Károlin irodalomtudományi doktori iskola, ez egyértelműen Szabó András bűne.

Szabó András, az az ember, akinek egyetlen doktori képzésben értelmezhető tette egy irodalomtudományi doktori iskola bűncselekményekkel való megszüntetése volt, Balog minisztersége alatt bejutott a MAB-ba, mégpedig annak Felülvizsgálati Bizottságába. 2012. november 1-től tölti be ezt a tisztet a mindenható EMMI miniszter akarata alapján. Ide futnak be a fellebbezési kérelmek, tehát a háromtagú bizottság az utolsó instancia. Mivel pedig a másik két tag a természettudományokat képviseli, minden társadalomtudományi és bölcsészettudományi doktori iskola esetében a végső döntés Szabó András kezében van. Szabó él is a döntés jogával, joggal nevezi őt Kenesei István “A MAB Csilicsala bácsijának”. Kenesei professzor  Egyetemek a rendszerben… című cikkében (ÉS 2016. június 21.)  így foglalja össze Szabó tavaly nyári bűncselekményének lényegét: “Évekkel ezelőtt az egyik vidéki egyetem doktori képzését sok hányattatás után, más szóval jelentős minőségi problémái miatt a MAB bezáratta. (A veszprémi Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájáról van szó.) …. az egyetem mindent igyekezett megtenni, hogy újra legyen doktori iskolája e képzési területen, így hát elkezdett külföldről szerződtetni tanárokat, akiket külföldi állásuk fenntartása mellett betett az alap- és mesterképzés tanrendjébe is, csak éppen az illetők, ha egyáltalán, csupán rövid turnusokban fordultak meg a városban, hogy összevont kurzusokon tanítsák le tárgyukat – amelyekre aztán vagy voltak jelentkezők, vagy nem, hiszen az órákat angolul tartották meg. Voltak magyar anyanyelvű oktatóik is, akik viszont más országbeli intézményekben voltak teljes állással alkalmazva.”

A tanszék, amelyről szó van, s melynek bázisára a doktori képzést építették, a Pannon Egyetemen működő “Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék”. Vezetője Navracsics Judit.  (A névazonosság nem a véletlen műve! A tanszékvezetőnő Navracsics Tibor EU-biztos nővére.) Azon, hogy kizárólag orosz-angolos diplomával, magyar szakos képzettség híján lehetett egy magyar nyelvészeti tanszék vezetője, már nem is csodálkozunk, láttunk már hasonlót a Károlin Fóris Ágota esetében. Az, hogy a gyér számú magyar szakosokat – egy évfolyam létszáma többnyire a tízet sem haladta meg – zömében holland professzorok oktatták (?) komoly eurós fizetésekért, szintén nem szúrt szemet senkinek sem.

A MAB azonban – első körben – nem akkreditálta a veszprémiek nyelvtudományi doktori iskoláját. Idézzük Kenesei professzort: “…súlyos minőségi kifogások miatt a doktori iskola megalapítását elutasította…. Súlyos problémának látszik, hogy miközben egy (szak)tudományi doktori iskoláról van szó, kizárólag egy nagyon szűk részterület képviseltetik a képzési tervben.. ami a minőségbiztosítási terv elfogadhatóságát is megkérdőjelezi… Elfogadhatatlan, hogy a képzési tervben a tantárgy alapvető szintjeihez kapcsolódó tudományterületek egyszerűen nem szerepelnek… kérdéses, hogy végzettjeik tekinthetők-e a tudomány doktorának, lesznek-e alapismereteik a tudomány központi területeiről.”

Szakszerű és tárgyszerű döntés született tehát. De akkor belelépett a folyamatba a MAB Felülvizsgálati Bizottsága, elsősorban annak Csilicsala bácsija, a passzionátus bűnelkövető, Szabó András. Ő – a maga hihetetlen mélységű nyelvtudományi felkészültségével – felülbírálta a MAB döntését, és imígyen írt: “A doktori képzések között a generalista (?!) jellegű, átfogó doktori iskolák mellett helyet kaphatnak speciális, szűkebb témákat kutató doktori iskolák is.” A generalista után tett kérdő- és felkiáltójel az MTA levelező tagjának, a MTA Nyelvtudományi Intézete több, mint egy évtizedig igazgatójaként működő Keneseinek a tájékozatlanságát tükrözi. Hiszen hogyan is kételkedhetnénk a Szenci Molnár nyomait autós térképen kereső, doktori disszertációját mások munkájából összegányoló Szabó András enciklopédikus műveltségében? Ha ő azt mondja, hogy nem minden a generalista (talán bizony a generatívval tévesztette össze?), akkor az bizony úgy is van. Legalábbis a MAB döntéseiben, amelyben Szabó döntése a végleges. Kenesei akadémikus hiába értetlenkedik: “Lehet, hogy ezentúl a MAB állásfoglalásait a háromtagú FvB hozza meg? És vajon ehhez a MAB testülete nem szól semmit?” Nyilván semmit. Szabó tehát a MAB Felülvizsgálati Bizottsága nevében 2016. május 9-én akkreditálta a Pannon Egyetem Többnyelvűség Nyelvtudományi Doktori Iskoláját.

Ide tartozik, hogy a FvB élettudományban akadémikus elnöke 2016 februári hatállyal, májusban pedig az új, agrártudós akadémikus elnöke lemondott a tisztségéről – nyilván Szabó András bűncselekményei elleni tiltakozásul. Szabót, és patrónusát, az EMMI miniszter Balogot ez nem zavarta, hadd menjenek az akadémikusok a maguk etikai és jogi érveikkel a csudába, Szabó azt akkreditál – immár egyedül -, és annyiért, akit és amennyiért akar.

Kenesei cikkében nehezményezte azt, hogy a doktori iskola vezetője egy groningeni illetőségű holland professzor. “A doktori iskola vezetője lehet tehát egyidejűleg a Groningeni Egyetem oktatója és a Pannon Egyetem doktori iskolájának vezetője. Azt, hogy emiatt részvétele a magyar doktori iskolában indokolt, semmilyen konkrét érv nem támasztja alá. Legalábbis elgondolkodtató, hogyan fogja ellátni a neve alatt feltüntetett 19 hallgató témavezetését két, egymástól ilyen távol levő egyetem között ingázva.”

Örömmel jelenthetjük, hogy Kenesei akadémikus aggodalmai mára alaptalanokká váltak: jelenleg már a kétségtelenül magyar és kétségtelenül veszprémi Navracsics Judit (kétségtelenül Navracsics Tibor EU biztos nővére) a doktori iskola vezetője, ahogy az adatbázisból kiderül.

Szabó tehát akkreditálta a Pannon Egyetem Többnyelvűségi Doktori Iskoláját egy kétségkívül érdemdús holland professzor vezetésével. Ez aztán – hipp és hopp – átcsúszott Navracsics Judit kezébe. Szabó itt azt a trükköt játszotta meg, amit a Károli kapcsán már tervezett: a Hima Gabriella nevével akkreditált doktori iskolát akarta átjátszani a saját feleségének, Ludvignak. Csak Navracsis Judit nem volt annyira hülye, mint Petrőczi, hogy megvalósulás előtt elmesélje a szándékot a Kossuth Rádióban.

Két kérdésünk azért lenne:

  1. Ki korrumpálta Szabó Andrást, Navracsics Tibor EU biztos személyesen, a nővére érdekében, vagy maga az EMMI miniszter, Balog Zoltán?
  2. Mit és/vagy mennyit kapott Szabó András ezért a bűncselekményéért?

Nyomozunk tovább, ha újabb értesülések birtokába kerülünk, azonnal megosztjuk a fejleményeket kedves olvasóinkkal.

 

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , | 96 hozzászólás »

Garbled minutes (Meghamisított tanúvallomás)

Posted by jhnnsclvn - november 28, 2016

Garbled minutes (Meghamisított tanúvallomás)

2016. november 27.

Szerző: Kisjogász

A dr. Györei Péter által a VIII. kerületi Rendőrkapitányságon felvett jegyzőkönyv már első blikkre is különbözik a Budapesti Rendőrfőkapitányságon Mákné Portel Melinda alezredes asszony által felvett jegyzőkönyvtől ugyanazon tanú kihallgatásakor. Utóbbi ugyanis tele van a tanú által az aláírás előtt eszközölt és szignóval hitelesített javításokkal. Ezek a javítások nem stilisztikaiak, hanem tartalmiak. Mákné Portel Melinda kétszer is pontosan az ellenkezőjét írta le annak, amit a tanú mondott (5.oldal 2. fele).

Az 5. oldal aljától kezdve pedig az összes erőfeszítése arra irányul, hogy a tanúra rákenjen valamilyen szabálysértést a Doktori Iskolával kapcsolatban. A tanú ez ellen határozottan és következetesen tiltakozik. A kérdés ostoba, mert a doktori szabályzat elkészítése biztosan nem bölcsész vagy teológus feladata, hanem jogászé. Az egyetem egységes egyetemi doktori szabályzatokat készíttetett kari mellékletekkel, ami megfelelt a MAB-előírásoknak, erre Balla Péter maga hivatkozott fellebbezéseiben (6.o.9.bek.). Ha nem volt szabályszerű, az a rektor felelőssége, nem pedig a doktori iskolák vezetőié. A tanúnak semmiben sem lehetett kizárólagos felelőssége, hiszen a Karon 2007 óta mindent Szabó András dékán kontrollált, a Doktori Iskolát is (6.o.3.bek.). Szabó dékán Demes-Kőfalusi Krisztinának – aki egyúttal a saját házi használatú titkárnője is volt – a DI vezetőjével ellentétes utasításokat adott, amit a Zsengellér-Jelentés is megállapított. A Zsengellér féle vizsgálat során az is kiderült, hogy Demes-Kőfalusi Szabó Andrástól nyújtott különleges szolgálataiért dupla fizetést kapott – többet vitt haza havonta, mint egy professzor. Nem kétséges, hogy kinek az utasításait hajtotta végre ellentmondás esetén. De Mákné hajthatatlan, még a 6. oldal alján is a Szabályzatnak való megfelelés felelősségét firtatja egy olyan szöveg esetében (Mészáros Mártoné), amelyet a Doktori Iskola vezetőjének meg se mutattak, amelyet a házi vita időpontjában még Szabó Andrásné “opponens” sem ismert, és amelynek nyilvános vitára bocsátása ellen a Doktori Iskola vezetője hevesen és dokumentáltan tiltakozott. Mákné azon mesterkedik, hogy a tanú szájába adja, ő engedélyezte a vitát, miközben minden eszközzel megakadályozni próbálta. A tanú azt is előadta, hogy Mészáros vitáját Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes szándékosan a távollétére időzítették, ami tény: a Brassói Egyetem germanisztikai konferenciája, amelyen a doktori iskola vezetője személyesen szekciót vezetett és előadást tartott, Mészáros vitájának napjára esett. Mákné arra akar kilyukadni, hogy a tanú nem állította meg a folyamatot, abban a reményben, hogy a tanú a tiltakozásait nem tudja dokumentálni. Erre azonban nagyon rábaszott ráfázott, mert a tanú több száz oldalas dokumentumra hivatkozik, melyet 2009 szeptemberében Balla Péternek átadott (6.o.5.bek.). Mákné összes próbálkozását csípőből verte le a tanú.

Mákné Portel Melinda alezredes asszony ostoba, rosszindulatú kérdéseiből és jegyzőkönyv-hamisítási kísérleteiből nyilvánvaló, hogy a BRFK-n a nyomozást már nem a rendőrség vezette, hanem a Károli magas pozícióban levő és egyre magasabbra törő ügyészei (Lajtár és Ibolya).

Íme a jegyzőkönyv:

hg-tanuv_1hg-tanuv_2hg-tanuv_3hg-tanuv_4hg-tanuv_5hg-tanuv_6hg-tanuv_7

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , | 41 hozzászólás »

Three nominations and one fuckup (Három kinevezés és egy bukta)

Posted by karoligaspar - október 2, 2014

Navracsics Judit prof

Navracsics Judit prof

Kulcsár-Szabó Zoltán prof

Kulcsár-Szabó Zoltán prof

Domokos Andrea prof

Domokos Andrea prof

Szerző: Vidéki kolléga

Szeptember 17-én Balog Zoltán EMMI miniszter egyetemi tanári kinevezéseket adott át.

Ennek kapcsán elmondta, hogy “egyetemi tanárnak lenni közügy.  Az egyetemi tanárok a közjó részei, ami közfelelősséggel is jár. A közfelelősség azt jelenti, hogy el kell fogadni a közösség, a köz felől érkező kontrollt.” Amiből világosan kiderül, hogy Balognak fogalma sincs, mi is az a közjó (bonum commune). Kénytelen vagyok a közjó definícióját a Katolikus Lexikonból idézni, református ugyanis nincsen, ami természetes, hiszen a református “elit”, amit Balog ebben a beszédében is sokat emleget, agyilag zokni, legeklatánsabb példa erre a miniszter maga. A közjó korrekt definíciója: “anyagi és szellemi javak és lehetőségek összessége, amelyek szükségesek a közösség tagjai számára, hogy a boldogulásukon szabadon és hathatósan munkálkodhassanak, de előállításukra önmagukban, egyénenként nem képesek”.

Amiből világosan kiderül, hogy a KÖZJÓ része NEM LEHET EMBER, legfeljebb ez ember által létrehozott szellemi termék. A “közfelelősség” pedig Balog úr szellemi apportja, hiszen hapax legomenonként az ő alkoholtól megihletett agyából pattant ki. De értjük mi, mit akar Balog úr mondani: az lesz egyetemi tanár, aki nekünk, a Fidesznek tetszik. Ahogy Czunyiné, az új köznevetési, akarom mondani köznevelési államtitkár, akinek sikerült megdönteni azt a megalapozatlan feltételezést, hogy egy nagy kurvának valamelyest is vonzó külsejűnek kell lennie. Nos, mostantól kezdve nemcsak Balog és Czunyiné a nemzetstratégia része, hanem a frissen kinevezett egyetemi tanárok is.

Bizonyosan vannak nagy tudású, tisztességes emberek is a kinevezettek között, akik undorral szorították meg Balog mellső végtagját. Mi most három olyanra térünk ki, akik garantáltan nem lennének professzorok egy normális, nem fideszes országban. Ladies first, kezdjük tehát

Navracsics Judittal. Ő Navracsics Tibor elvtárs lánya és Navracsics Tibor úr nővére, papája Veszprém Megyei Tanács elnökhelyettese volt az átkosban, a gyilkos Pap János idejében, öccsét pedig nem kell bemutatni, a Fidesz egyik csodafegyvere, most éppen a brüsszeli bürokraták ellen vetik be (már, ha megszavazzák, mert európai népszerűsége a kolorádóbogár szintjén van). Gorombáskodik, hazudozik, mintha itthon lenne.

Judit pályáját a Lovassy Gimnáziumban kezdte, itt volt Mesterházy Attila orosztanára és osztályfőnöke, aztán átkerült a Veszprémi Egyetem frissen gründolt tanárképző karára, amely az orosztanárok átképzésére alakult. Judit itt lett a híresen korrupt és tudatlan Lengyel Zsolt szeretője, később a helyettese, még később az utódja. Miután az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék érdeklődés hiányában gyakorlatilag megszűnt, összevonták a szintén gyengén álló Magyar Nyelvészeti Tanszékkel, és kinevezték vezetőjéül Navracsics Juditot. Neki ugyan magyar szakos VÉGZETTSÉGE NINCSEN, de ez nem hátrány, lásd Fóris Ágota karrierjét a Károlin.  Ez a képzés is a megszűnés határára került, Navracsics tudatlansága és pökhendi modora a maradék hallgatókat is elriasztotta, jelenleg az alapképzésben hét (!!!) elsőéves van, mesterképzés nem is indult.

Az újabban már Pannon Egyetemnek nevezett intézmény tanárképző karát is a megszűnés fenyegeti, HÁROM DOKTORI ISKOLA BUKOTT BE, mondani sem kell, mindhárom Navracsics professzor asszony áldásos működésének következtében. Most éppen gründolnak egy újat, de már nem is próbálkoznak a helyi hülyékkel, hanem három holland professzor részvételével, őket már MEGVETTÉK jó pénzen. A hollandusok nem látogatnak ugyan a Séd partjára, de egy magyar professzori fizetésért kegyesen adják a nevüket. Itthon pedig tartja a frontot Navracsics professzor asszony a híres tudásával és pedagógiai éthoszt sugárzó modorával.

A másik női kegyenc a károlis Trencsényiné Domokos Andrea. Az ő pályafutásáról a blog régi olvasói elég sokat tudnak. Kinevezésének okairól és körülményeiről részletes tudósítást olvashatnak ebben a posztban illetve érintőlegesen a legutóbbiban.

És végül a trónörökös, Kulcsár-Szabó Zoltán,  Kulcsár-Szabó Ernőnek, az irodalomtudomány önjelölt pápájának és egyúttal a MAB professzorcsináló bizottsága elnökének első házasságából származó fia. Ernő pápa dinasztiát épít, s ebben hűséges és közpénzből jól megfizetett udvaroncai vannak segítségére illetve egy beújított ifjú feleség. KSZE vazallusainak hálózata beszövi a saját egyetemén, az ELTÉ-n kívül a Károlit és a Szegedi Tudományegyemet is. Így került doktorálásra kétszer is Mészáros Márton – KSZE menyének, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnesnek a szeretője – egyszer a Károlin, aztán a SZTE-n. Páljóska intézte ezt Szegeden, akárcsak a MÉG-MENY, Hansági habilitálását. A kialkudott vérdíjat – az akadémikusságot – Páljóska mégsem kapta meg, mert a Mészáros-ügyben végrehajtott okirathamisításai az utolsó pillanatban nyilvánosságra kerültek. A dinasztiaépítésnek az első számú trónörökösi ágon egyetlen akadálya van – Hansági Ágnes meddősége. Nagyon úgy néz ki, ifj. KSZ követi apja példáját ebben is, már kinézett magának egy dinasztikus szempontból is sokat ígérő bögyös-faros célszemélyt, a viszony jogi perfektuálására azonban nem került még sor. Ez persze a lényegen nem változtat: a rossz külsejű, öreg, terméketlen, tehetségtelen, akarnok és intrikus Hanságit mind a Károli, mind a Kulcsár-Szabó család ejtette. Ezt bizonyítja, hogy az ő professzori kinevezésére ezúttal sem került sor. Ennek persze a Kulcsár-fiú tőle való elhidegülésén kívül az is oka lehet, hogy a Szegeden lezsírozott habilitáció összes papírján virító Páljóska-aláírás manapság nemcsak nem divatos, hanem kifejezett blamázs. Hogy is hitelesíthetne egy egyetemi jogi aktust egy okirathamisításon kapott rektorhelyettes?

Balog EMMI miniszter és Hold utcai lelkész beszédében az egyetemi tanárok felelősségét emlegette a felsőoktatás sorsának alakításában. Ez a három személy a maga morális és intellektuális hitványságával biztos garancia a magyar felsőoktatás pokolra szállására. Még az a szerencse, hogy a negyedik önjelölt, azaz Kulcsár-Szabó-HansÁgi idén is elbukfencezett, különben szabadesésben már be is zuhantunk volna a pokol valamelyik bugyrába. A Hansági-ballaszt nélkül szerencsére kicsit lassabban ereszkedünk…

Posted in ELTE, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő, Mészáros Márton, Szeged University | Címkézve: , , , | 31 hozzászólás »

Pact between András Szabó and Balázs Nyilasy (A Szabó-Nyilasy paktum)

Posted by karoligaspar - augusztus 17, 2014

Olvasóink jelzése szerint a nyári uborkaszezonban kissé túlteng a politizálás, ami egyébként nem jellemző erre a blogra. Hiányolják a károlis témájú írásokat. Igazuk van, de a nyári pangás idején valóban nem sok haraszt zörög a Károlin. Ami pedig zörög, azt idő előtt nem szeretnénk nagydobra verni. De a szerencse (nevezzük így) épp  most játszott a kezünkre egy régi e-mailt, amelyet Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes írt ismeretlen személynek. Ezt most feltesszük négy korábban kapott, ugyancsak Hanságitól származó e-maillel együtt. Az új levélből kiderül, hogy Hansági és a Szabó-Petrőczi házaspár viszonya még a régi szép időkben, amikor vállvetve nyomultak rá Kulin Ferenc dékáni székére, sem volt felhőtlen. (Az augusztus 10. 22:49:46-kor elküldött e-mailről van szó.) Ennek oka, hogy Szabó András valójában soha nem az egyetem érdekét tartotta szem előtt, csak a sajátját és feleségéét. Saját hatalmi ambícióit kielégíteni és futóbolond feleségének tudományos nimbuszt keríteni számára sokkal fontosabb volt, mint az egyetem színvonalát emelni és jóhírét ápolni. Önös érdekeiért mindenkoron habozás nélkül feláldozta a közérdeket. Felesége professzori kinevezése érdekében nemcsak az akkori dékánt, a naiv Kulin Ferencet vezette orránál fogva és fúrta meg, hanem még az ősellenséggel, Nyilasy Balázzsal is lepaktált. A cél Petrőczi Éva professzorrá való kinevezése akár azon az áron is, hogy egyidejűleg Nyilasy Balázs is professzor lesz. Kulin fúrásában is titkos partnerek voltak, mert mindketten a helyére:. Nyilasy Kulin tanszékvezetésére, Szabó Kulin dékánságára pályázott. Ez a paktum persze szemet szúrt a Kulcsár-Szabó családnak, amely a Károlira kihelyezett asszonytagja révén ellentámadásba lendült. Bárhogy ítéljük is meg a Kulcsár-Szabók és Hansági szerepét a felsőoktatásban, Petrőczi professzori címének megfúrásában el kell ismerni az érdemeiket. Egy világbotrányt akadályoztak meg hősies ellenállásukkal. A fenti levelekből egyébként az is kiderül, hogy a református egyetemért a nem református, még csak nem is hívő Hansági sokkal nagyobb felelősséget tanúsított, mint a lelkész-családból származó, püspökrokon Szabó András, aki semennyit. – A Szerkesztőség

Hans.07.07.04_1Hans.07.07.04_2Hans.07.07.12Hans.07.08.10Hans.07.08.13_1Hans.07.08.13_2

 

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Szabó András | Címkézve: , , , | 51 hozzászólás »

Potholes and traps on Pál’s way 2. (Kátyúk és kelepcék a páli úton 2.)

Posted by karoligaspar - október 7, 2013

Pál József párttitkár

Szerző: Szegedi Kolléga

Mészáros Mártont a 2009. március 26-i károlis PhD-csalása miatt feljelentették a BRFK-n. Már büntetőeljárás alatt állt, amikor a kamu dolgozatával 4 hónap múlva jelentkezett PhD-eljárásra a SZTE-n. Pál József a számos szóbeli és írásbeli figyelmeztetés ellenére bűntársával, Klukovits Lajossal nemcsak fogadta a bűnügy gyanúsítottját, hanem 2010. november 24-én keresztülboxoltatta a védést a Szegedi Tudományegyetemen ugyanabban a témában, ugyanazzal a címmel, amivel a Károlin is próbálkozott. 2010. november 24-re két védést hirdettek meg a SZTE Doktori Intézetében ugyanazzal a címmel, ugyanarra az időpontra, ugyanbba a terembe, az egyiket Mészáros Márton, a másikat Mészáros István nevére. A meghívón és a disszertáció címlapján Mészáros István neve szerepelt, a meghívóhoz feltöltött pdf dokumentum belsejében azonban Mészáros Márton. A meghívón Fried István szerepelt témavezetőként, a disszertáció fedőlapján is, a csatolt dokumentum belső címlapján azonban Hansági Ágnes, mint ahogy a köszönetnyilvánításban is. Az országos doktori adatbázisban egyidejűleg fentlévő, elmaradtként feltüntetett károlis védés meghívóján viszont Szabó András, a Károli egykori dékánja, aki dékánként, hatalmi szóval kényszerítette bele a nevét Mészáros disszertációjába. A Ravasz László Baráti Kör a védés előtt hosszas és részletes levelezést folytatott a SZTE vezetőivel, az Irodalomtudományi doktori iskola minden egyes törzstagjával és témavezetőjével, a Doktori Intézet igazgatójával, Klukovits Lajossal, elnökével, Lonovics Jánossal, és minden egyes tagjával, különösen a jogász Jakab Éva és Nagy Ferenc professzorokkal, felhíva a figyelmet a 2 éven belüli új védést tiltó kormányrendeletre. A levelezéshez számos linket és dokumentumot csatolt. Hiába, mert Mészáros Márton védését a Mészáros István névre szóló meghívóval mégis megtartották. Annak dacára, hogy a törvényi előírás ellenére Mészáros nem tett nyilatkozatot, volt-e két éven belül ugyanebben a témában másutt eljárása.

Ezt követően a Ravasz László Baráti Kör még a védés napján, 2010. november 24-én feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen. A Legfőbb Ügyészség a feljelentést Mikulás napján, 2010. december 6-án érkeztette. A feljelentés 2 oldalból és 6 oldal mellékletből állt a Legfőbb Ügyészség érkeztető pecsétje szerint.

Az alábbiakban közreadjuk a Ravasz László Baráti Kör feljelentésének Legfőbb Ügyészségre érkeztetett példányát:

RLBK.feljel.1RLBK.feljel.2

A dokumentumot a közérdekű adatok, információk feltárása céljából létrehozott alapítványunk támogatásával szereztük be – a szerk.

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András, Szeged University | Címkézve: , , , , , , , | 51 hozzászólás »

Family Channels (Családi csatornák)

Posted by karoligaspar - május 17, 2013

Szerző: Dark Tangent

Hermann Zoltán és Bene Sándor 2008. júliusi e-mail-váltásából kiderült, hogy a magát Machiavellinek képzelő Bene megfúrta Tüskés Gábor alkalmazását a Károlin, hogy ne legyen riválisa. Közben Kecskeméti Gábor előtt játszotta a naivat (JAJ és JUJ), és megeskette Hermannt, hogy az ő neve az ügyben fel se merüljön. Inkább használja a családi csatornákat (=Kulcsár-Szabó Ernőt):

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/03/27/pater-anyos/

Az alábbi két e-mailben “a családi csatornák” nevében megszólal a MENY, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, akit Bene kijátszott, és csak a hű vagy inkább gyáva csicskás, Hermann Zoltán árulása folytán szerez tudomást az intrikáról. Ágnes asszony leveléből az is napvilágra kerül, hogy Bene nemcsak Tüskés Gábor alkalmazását hiúsította meg a Károlin, hanem a saját nagybátyjáét, Heltai Jánosét is. Hermannak azt adta feladatul Bene, hogy “fékezze ki a Heltai-ügyet”, vagyis Heltait se engedje be a Magyar Intézetbe, aki idős korára bizonyára szívesebben dolgozna Budapesten, minthogy hetente többször Miskolcra vonatozzon. Ágnes asszony felháborítónak találja Bene intrikáját, és reflektál a Tüskés-ügyben történt pálfordulására is. Azt is megtudjuk, hogy Bene, miután jól megkavarta a trutyit, és elindította Tüskés és Heltai kifúrását, elrohant Kecskemétihez árulkodni, a saját intrikáját a többiekre – feltehetően Hanságira és Hermannra – kenve. Ennek az ügynek a hőse nem Ágnes asszony, hanem az intrikus Bene, és a gyáva, ide-oda kémkedő Hermann.

Pater Ányos Hansági szemszögéből 1.

Pater Ányos Hansági szemszögéből 1.

Pater Ányos Hansági szemszögéből 2.

Pater Ányos Hansági szemszögéből 2.

Az e-maileket nem alapítványi pénzből vásároltuk, hanem Dark Tangent szerezte be önszorgalomból :). – A szerk.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes | Címkézve: , | 229 hozzászólás »

Jozsef Pal’s steps to the nomination of the Academy-membership 1. (Pál József útja az akadémikusi jelölésig 1.)

Posted by jhnnsclvn - május 3, 2013

Szerző: Szegedi Kolléga

33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet

10. §

(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be és azt nem utasították el.

(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

Mészáros Márton 2009 március 9-én jelentkezett a Károli Gáspár Református egyetemen doktori eljárásra. Ugyanazon a napon, amikor állítólag témát és témavezetőt váltott: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/. Dolgozatának nettó terjedelme 13 oldal volt, amelyet társszerzővel gründolt össze. A szöveg teljes terjedelmében olvasható itt. Ezt képekkel és egyéb illusztrációkkal tupírozta fel. A Károli az erre megítélt 100%-os summa cum laude fokozatot a 2009 júniusi MAB-vizsgálat során megállapított csalás okán 2009 szeptember 3-án kénytelen volt visszavonni. Pontosan 3 hónapra rá, a Szegedi Egyetem üzent Mészárosnak, hogy puhatolózását popzitívan fogadták. Mészáros 2010 februárjában a törvényben előírt 2 év várakozást jócskán alulmúlva, mindössze 5 hónappal az elutasítás után ugyanazzal a témával, sőt, hajszálra ugyanazzal a címmel Szegeden új eljárásra jelentkezett.

Mészáros Márton pozicionálásához az alábbi infók fontosak: Mészáros Márton ifj. Hegedűs Lórántnak és a Károli rektorának, Balla Péternek is a sógora. Ezen túl, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes bizalmas barátjaként tagja a Kulcsár-Szabó klán legbelsőbb körének. Pál Józsefnek, a SZTE rektorhelyettesének kölcsönös érdekeken alapuló elkötelezettsége Kulcsár-Szabó Ernő iránt közismert. Kulcsár-Szabó akaratának végrehajtójaként zsinórban 3 ciklust, folyamatosan 9 évet töltött a MAB grémiumában a “keresztapa” akaratából – törvénytelenül.

Az alábbi dokumentumokat ugyanaz a személy ellenjegyezte. Ezek alapján következtetni lehet arra, ki volt az a személy a SZTE-n, aki úgy rendelkezett, hogy Mészáros Márton esetében el lehet tekinteni a törvényi előírásoktól:

Pal.09.12.03Pal.10.04.20_1Pal.10.04.20_2Pal.10.06.03Pal.10.10.19_1Pal.10.10.19_2Pal.10.10.19_3Pal.10.11.10_1

Pal.10.10.19_2

Pal.10.10.19_3törvényi előírásoktól:

Pal.10.11.10_2Pal.10.11.10_3Pal.10.11.10_4Pal.10.11.10_5Pal.10.11.10_6Pal.10.11.24Pal.10.11.25

Fenti dokumentumokat a blog tényfeltáró munkájára összegyűlt adományokból vásároltunk. Köszönet az adományozóknak az anyagi és Gálferenceséknek a technikai segítségért! – A szerk.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő, Mészáros Márton, Szabó András, Szeged University | Címkézve: , , | 97 hozzászólás »

Rioting Students (Lázadó diákok)

Posted by jhnnsclvn - január 31, 2013

lázadó diák

A Károli, a magyar felsőoktatás bűzös mocsara

Írta: PROFESSORE

Az elmúlt 10 nap a magyar felsőoktatás izgalmas időszaka volt. Kezdődött a tárgyalásokkal, amelynek eredményeként egy rész-megállapodás született Balog Zoltán és HÖOK között. Az aláírt megállapodás már nem tartalmazta azt a részt, amelyben legitim tárgyalópartnerként a minisztérium csak a HÖOK-ot és a MRK-t nevezte meg, így a további egyeztetések résztvevői lehetnek a Hallgatói és az Oktatói Hálózat, valamint a szakszervezetek is. A média azonban forrong: HAHA szadeszes kapcsolatáról írnak, a HÖOK vezetőit árulással vádolják, ezzel kapcsolatban az atlatszo.hu bedobott a köztudatba néhány gyanúsan magas kifizetést az ELTÉ-n, valamint a SZTE-n. Bayer lapja, a Magyar Hírlap pedig „leleplezte” a hálózatokat mint kriptoszadeszesek által irányított és Soros által finanszírozott destruktív sejteket.

Közben a Ráday, Reviczky és a Viola utcában nyugalom honol, no nem az ökumenikus imahét szentséges csendje, hanem a kénkőbűzös sátáni lehelet által elkábított zombik hangtalansága. Aki még nem teljesen diszlexiás és belenéz a híradásokba, unott mosollyal tolja félre az újságot vagy a laptopot. Mennyi elcsalásával vádolják az ELTÉ-s és a szegedi gyerekeket? 10-20 millió? Peanuts! A Károlin 157 milliós ösztöndíjcsalást leplezett le a rendőrség. És? Történt valami? A csaló dékán, Szabó András azóta is húzza milliós fizetését, „megtakarításai” NAV nem látta számlákon fialnak, bűntársai is vígan élnek. Egyedül a szerencsétlen Margó szívta meg, hát igen, így jár az, aki bízik Szabó Andrásban.

A hallgatókat és az oktatókat szerte az országban a következő kérdések érdeklik legjobban. Lásd pl.

http://magyarnarancs.hu/publicisztika/vodor_a_fejre_-_negy_teves_eszme_a_felsooktatasrol-77170

  1. 1.      A felsőoktatásból történő forráskivonás. Ez fokozatosan történik, és aránytalanul sújtja az egyes intézményeket. Jelenleg Magyarország az utolsó Európában a felsőoktatásra juttatott GDP-arány tekintetében: 0,5%. Az európai átlag 1%.

A Károli kiváltságos helyzetben van: bár a költségvetést egészében nem közlik, a nyilvánosságra került adatokból nyilvánvaló: plusz pénzek áramlanak az intézménybe. Ezek forrását a legnagyobb titoktartás övezi. Miért?

  1. Az állami finanszírozású helyek száma. Ez sem érinti a károlisokat, hiszen Hoffmann Rózsa államtitkár tavaly is jóval több „ingyenes” helyet juttatott a Károlinak az indokoltnál. Emlékszünk: az ország leggyengébb és legkisebb bölcsészkara a Reviczky utcában annyit kapott, mint a kiváló Szegedi Tudományegyetem bölcsészkara. A károlisok tehát bíznak tehát a további protekcióban. Annál inkább, mert közben Hoffmann Rózsa főnöke, Balog Zoltán egyenesen a Hold utcai református templomból katapultált a megaminisztérium élére. Szóval atyafiságos a viszony a Károli és a miniszter között.
  2. A képzés magas színvonala. Ez a károlisokat soha nem izgatta. Az oktatói kar intellektuális szintje némely tanszékeken alulmúlja egy középiskoláét. Oktatói kinevezéshez a Károlin nem szükséges az adott szakterületen végzett kiemelkedő tudományos munka, esetenként még alapképzettség sem. Bár az alapító okirat rögzíti, a református felekezethez való tartozás sem tűnik fontosnak. Akinek pedig sem alapképzettsége sincsen, sem nem református, az a Károlin tanszékvezető is lehet, ahogy a nyakában pökhendin arany menórát viselő Fóris Ágota példája mutatja. A színvonalat egyébként a Magyar Akkreditációs Bizottság vizsgálja felül. Amikor ez még csakugyan minőségbiztosítási intézményként működött, felül is vizsgálta a nepotizmuson és korrupción alapuló károlis rendszert. Megvonta az akkreditációt az ÁJK Doktori Iskolájától és a bölcskar IDI-jétől is, rámutatott Szabó András EDHT elnök, Balla Péter rektor, Hansági Ágnes, Pethő Sándor és mások okirathamisításaira és egyéb bűncselekményeire.
  3. A MAB radikális átalakításával a Magyarországi Református Egyház delegálhatott egy személyt a testületbe. Csanády Márton, aki korábban jól fizetett munkákat végzett a zsinati elnök megbízásából, nyilván teljes erővel képviseli a Károli érdekeit. Balog Zoltán miniszter kooptálta a MAB felülvizsgálati bizottságába azt a Szabó Andrást, akinek bűncselekményeit – lásd az előző pontot – az előző MAB olyan határozottan elítélte. A kör bezárult: a mindenre elszánt, aljas bűnözőt bíróvá emelték.
  4. 2013. január 31-én a FDSZ és az OH egyetemi szervezete nyílt levélben fordult a Corvinus rektorához. Tudomásukra jutott ugyanis, hogy a február 4-i Rektori Kabinet-ülésre előkészített javaslatban az állami elvonások következtében a személyi kiadások 29%-kal csökkennek. Az egyetem csoportos elbocsátásokra kényszerül. Ez ellen tiltakoznak az oktatói érdekvédelmi szervezetek, más egyetemek hasonló szervezeteinek szolidaritásától kísérve. A nyílt levél követelései: “Szubszidiaritást és autonómiát! Független értékelést! Kiszámítható és átlátszó irányítást!” A Károlin nincs elvonás, a leggaládabb bűnelkövetők: Szabó András, Hansági Ágnes, Mészáros Márton kiemelt fizetést kapnak. Maradhatnak az emberi kor végső határáig. A károlis úgynevezett professzorai azt se tudják, mi is az a szubszidiaritás és autonómia. Csak a lóvé érdekli őket, meg mindenki által megvetett, röhej tárgyává tett “kutató, professzori” címeik. Bárgyú primitívséggel ülnek Balog nagytiszteletű (?) úr által biztosított helyeiken.

Ezért van csend és nyugalom a magyar felsőoktatás legbűzösebb mocsarában. Az egyetem alapító okiratában olvasható az az igehely, melynek szellemében Benda Kálmán létrehozta az intézményt: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való” (Hós. 4,6). Megállapítható, hogy a primitív tudatlanság a Károli létezésének majd két évtizede alatt csak nőtt és terjeszkedett. Egyben viszont bevált az alapítók szava. Ők „egész nemzetünk javát és üdvét tekintve” hozták létre az intézményt. Nyilván nem azért, hogy országos undor és megbotránkozás tárgya legyen, de Szabó András, Balla Péter, Hansági Ágnes, Pethő Sándor, Petrőczi Éva azzá tették. Amíg a Károli létezik, a legócskább vidéki kócerájnak is van hova letekinteni, mint a tudatlanság, korrupció, nepotizmus alulmúlhatatlan fertőjére, a magyar felsőoktatás legbűzlőbb mocsarára.

A Károli mint elrettentő negatív példa nyilván jól szolgálja „egész nemzetünk javát és üdvét”. Benda Kálmán akadémikus forog a sírjában.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Szabó András | Címkézve: | 92 hozzászólás »

The three wishes of the daughter-in-law (A MENY három kívánsága)

Posted by jhnnsclvn - október 15, 2012

Kulcsár-Szabó Ernő menye, Hansági Ágnes, aki e blog sok posztját és kommentjét ihlette, 3 hete ünnepelte születésnapját. Akkor kellett volna köszöntenünk, de az események elsodortak bennünket. Mulasztásunkat most pótoljuk. – A szerk.

Szerző: Laudator

A képen látható 1 perces Duna-TV-s felvétel még a MENY dékánhelyettesi korszakában készült, két és fél évvel ezelőtt: http://kereso.nava.hu/document/play/id/925624/seek/28325 Az ünnepelt azóta tovább öregedett és csúnyult. Öregedésével és csúnyulásával arányban nő farkasétvágya a címekre, pozíciókra és a hatalomra, amely már a Károli Gáspár egyetemre kerülésekor is óriási volt. Pedig akkor még MENY se volt, csak menyasszonyjelölt. Éppen akkoriban szakította el Kulcsár-Szabó Ernő fiát, Kulcsár-Szabó Zoltánt korábbi menyasszonyától, Menyhért Annától. Menyasszonyjelöltből MENNYé válva, APÓSa helytartójaként azóta gyakorlatilag lenyúlta a református egyetemet magának és a Kulcsár-Szabó-családnak. A MENY a református egyetemre kerülése óta rugdaltatja ki onnan a kiváló protestáns szakembereket, hogy az ilyen módon kiürített helyeket az após, a férj és saját tanítványaival töltse fel. Kulcsár-Szabó az egész magyar felsőoktatásban lepetézett. De sehol sem olyan sűrű gócokban, mint a Károlin, még az anyaegyetemén, az ELTÉ-n sem. A Károli kulcsárszabó-szempontból a magyar felsőoktatás legfertőzöttebb felsőoktatási intézménye, még Szegedet és Egert is beelőzi. Köszönhető ez a képen látható születésnapos banyának.

Kulcsár-Szabó Hansági Ágnest 44. születésnapjára APÓS mesebeli ajándékkal lepte meg: megígérte a születésnapos MENYnek, hogy három kívánságát teljesíti. Íme a MENY 3 kívánsága:

1. a MENY 45 éves korára anya szeretne lenni;

2. a MENY 45 éves korára professzor szeretne lenni;

3. a MENY 45 éves korára dékán szeretne lenni.

Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes jelenleg még nem anya, még nem professzor és még nem dékán. De mindhárom célján gőzerővel dolgozik.

A legkönnyebben teljesíthető a 2. kívánság, hiszen a MAB egyetemi tanárokat csináló bizottságának éppen Kulcsár-Szabó Ernő, születésnaposunk APÓSa az elnöke. Mondják, hogy ezt a pozíciót valósággal erőszakkal ragadta magához a sok komoly tudós között azért, hogy családtagjaiból és vazallusaiból elnöklése alatt professzorokat gyártson. A MENY 2. kívánsága tehát seperc alatt teljesül.

A 3. projekt is szépen halad. Hansági Jákfavival és Kékesi-Kunnal titokban, de sikeresen fúrja a Károli BtK jelenlegi vezetését: a 3. emeleti “tánciskola” a Sepsi elleni konspiráció új helyszíne. (A korábbiakat, Szabó Erika könyvtárát illetve Füredi László gondnoki szobáját, ahová Szabó András járt konspirálni, már felfedték.) Kulcsár-Szabó Ernő pedig a szakmában terjeszti buzgón, lesajnáló megjegyzések közepette, hogy a Károli dékánja szakmailag nulla, dékánsága csak szükségszerű átmenet a tisztogatások elvégzése céljából, a Kart hamarosan kompetens kezekbe kell adni. Ezek a kezek már nyújtózkodnak a hatalomért. Sepsit hamarosan félreállítják.

Csak az első kívánság tűnik egyelőre reménytelennek. Pedig azon már sokan dolgoznak. Legkevésbé a férj, Kulcsár-Szabó Zoltán, ő a hírek szerint elég lagymatagon teljesíti házastársi kötelességét, ha egyáltalán, mert már jó ideje máshol érdekelt. Mészáros MarciPista nagyon igyekszik meghálálni a Szegeden másodszor is csalással és kulcsárszabói hatalommal kicsikart doktori címet, de még neki se sikerült teherbe ejteni a Sátáni Némbert. APÓS azonban állítólag annyira szívén viseli MENYe 3 kívánságának teljesülését, hogy a hírek szerint már az első projektbe is beszállt. Hiába, az akadémikus úr komoly ember, ha valamit megígért, akkor állni akarja a szavát. Akár még súlyos áldozatok árán is… 🙂

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő | Címkézve: , , , | 115 hozzászólás »

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.