Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for the ‘Kulcsár-Szabó Ernő’ Category

The Faint Yowl of the Toothless Lion (A fogatlan oroszlán bágyadt vonyítása)

Posted by jhnnsclvn - május 27, 2018

A fogatlan após

Szerző: KSZE Workshop

A vén maffiózó, Kulcsár Szabó Ernő egyre csendesebb. Már alig hallani róla. Azt mondják, nem tudja megrágni a húst és a hamut is mamunak mondja. Alighanem a fülébe jutottak a pletykák, mert úgy döntött, üzen a világnak: bár a fogai már kihulltak, még életben van, azaz az oroszlán fogatlan, de még nem döglött. Az akadémián csütörtökön rendeznek egy álvitát a kötelező olvasmányokról a digitális fordulat korában. Főként olyanok, akiknek közük sincs se a közoktatáshoz, se a digitalizációhoz. Viszont erősen kötődnek Kulcsár Szabó Ernőhöz és a Károli Református Egyetemhez. Kulcsár Szabó Ernő családtagjaival, menyével és menye szeretőjével, a kétszeres PhD csaló Mészáros MarciPistával képviselteti magát. Ott lesz miniszoknyában és köldökig érő dekoltázzsal a fogatlan oroszlánt folyamatosan, de sikertelenül csábítgató anyakocányi méretű Szilágyi Zsófia, aki bátyján, az ELTÉ-s Szilágyi Mártonon és férjén, a Kulcsárszabó-doktorandusz Hermann Zoltánon keresztül duplán is kötődik a fogatlan apóshoz. A csábítás nem sikerült, de kompenzációképp kapott egy nagydoktori címet, beelőzve ezzel férjét és az irigységbe belesárgult Kulcsármenyt is. Hogy még teljesebb legyen a károlis dominancia, bevonták ebbe a témához nem is konyító 77 éves Kulin Ferencet is, aki elolvadt a büszkeségtől, hogy digitális témában ennyire komolyan veszik. A hasonló korú Dávidházi pedig boldogan asszisztál ehhez a kulcsárszabós-károlis rendezvényhez, hálából azért, hogy Kulcsárszabó nem fúrta meg akadémikussá választását. (Meg akarta, csak nem sikerült neki. – A Szerkesztőség) Most benyújtották neki a számlát.

A digitalizáció akadémikusai: Kulin Ferenc és Dávidházi Péter

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő, Mészáros Márton, NER és Református Egyház, Szeged University | Címkézve: , , , | 35 hozzászólás »

The treason of the Intellectuals (Az írástudók árulása)

Posted by jhnnsclvn - április 30, 2018

áruló professzorok

áruló papok

 

Egy napig se tartott a keresztény értelmiségiek, professzorok és papok lázadása. A nemzet birkózója, Kamurezsi Szilárd egyetlen sorosozással leverte. A professzorok és papok fülük-farkukat behúzva vonultak vissza. Á dehogyis volt ez kritika. Ők az ókori viszonyokat bírálták, nem a maiakat. Ehhez a lázadáshoz fűzött néhány gondolatot Benda Gyula olvasónk, amelyeket alább változtatás nélkül közreadunk. – A Szerkesztőség

 

Szerző: Benda Gyula

Az idők jelei 2018 közel jutott annak kimondásához, hogy a Fidesz-banda kritikátlan támogatásának problémája erkölcsi jellegű. De hogyan lehetne erkölcsi problémát formulázni, ahol az erkölcs alapelvei váltak kétségessé?

Érezték, hogy naivság a Fidesz által csúcsra járatott korrupciót erkölcsileg elítélni, hisz kit érdekel az erkölcs? Szívesebben fogalmazták eddig praktikus-gazdasági vagy történetfilozófiai probléma gyanánt: új nemzeti elit stb. De ezt valami rossz lelkiismerettel, őszintétlenül tették.

Az idők jelei 2018 visszavitte a problémát az erkölcsi térre. És ezt annak a felismerésnek a birtokában, hogy ez kizárólag az ő problémájuk: az írástudóké.

Ahol a gondolkodás, ott lakik a lelkiismeret is: nem a lábban vagy kézben, hanem a fejben. A nagy tömeg tétlen és vak, mint a test volna fej nélkül; megy, amerre viszik; neki nincsenek problémái a fizikai megélhetés problémáján kívül. A Kor lelkét az írástudókban kell keresni. Ők mozgatják a NER-korszak lépteit; hatalmuk egyre nagyobb a digitális korban. A média fölmenti a tömeget a gondolkozástól, kész gondolatokat szállítva neki, hogy beteljesedjen a munkafelosztás, amely differenciáltabb szervezetekben egyre tökéletesebb. Ami a gondolkozásra, ugyanaz vonatkozik az érzésre is, és a tömegek lelki életének minden más „kollektív funkciójára”: mindezekért egyre kizárólagosabban az írástudók, a médiacsinálók és a szószékek agymosói, a papok a felelősek.

Nem véletlen, hogy az írástudók osztálya a papi kasztból fejlődött ki, amely eredetileg nem materiális érdekeket szolgált. Egyáltalán nem érdekeket szolgált. Történetük minden bizonnyal kisebb-nagyobb embercsoportok önző és véres harcaiból szövődik: de – akár a körülmények szerencsés találkozása folytán, akár valamely evolúciós okból – kialakult a századok folyamán egy különös emberfajta, mely magasabb értékek letéteményesének érezte magát, túl a harcos csoport puszta érdekein, azok fölött, azoktól függetlenül.

Az Isten a papok és próféták szavaival kellemetlen dolgokat üzent olykor a nemzetnek: gyakran korholta, és súlyos áldozatokra kötelezte. Gyakran lehetett persze Isten szava is emberek eszköze; és a papság is sokszor állt különböző politikai csoportok szócsövének. De ezt sohasem vallotta be olyan nyíltan, mint ma, sohasem vallotta büszkén hivatásának. Ez visszaélés, a hivatás elárulása.

A társadalom fejlődése során az írástudók kasztja, s az, amit hirdettek, mindinkább messze szakadt a partikuláris érdekek közelségétől. A nemzeti és törzsi vallások helyét az univerzális Vallás foglalta el; majd az univerzális Tudomány. A nemzetek írástudói már nem csupán ösztönszerű és babonás félelemmel hirdettek egy földi harcokon felülálló metafizikai hatalmat, hanem teljes tudatossággal szakadtak el a földi érdekek szolgálatától, szemeiket az egy Istenre vagy az egy Igazságra függesztve. Papok és Tudósok az elmúlt hosszú évszázadok alatt egyformán felháborodtak volna a gondolatra, hogy valamely földi közösség érdeke előbbre való lenne előttük Istennél, erkölcsnél vagy igazságnál. Fel sem merült, hogy Isten igéjét vagy a tudomány törvényeit egy cinikus megélhetési politikai párt érdekei szerint formálják! Azt hirdetni, hogy ezek az érdekek fölötte állnak a morálnak és igazságnak: nyilvánvaló öngyilkosság lett volna. A hitetlen materialista szemében éppúgy, mint a földöntúli Isten papja előtt, az Igazság független volt az emberi harcoktól; s az igazi írástudó gyakran halt inkább vértanúhalált, hogysem azt világi érdekeknek rendelje alá.

Az Írástudó korábban világítótorony volt. Mert mit csinálhat szilárd útmutatás nélkül a magánember – vagy akár a politikus – ebben a tömkelegben? Nyilván aligha mást, mint amit a szegény vándor az őserdőben: bukdácsol, kerülgeti a fákat és bozótokat, óvja életét és családjáét, ahogy tudja, megy hol jobbra, hol balra, amerre lehet, de nem az elérhetetlen csillag után, mely a távolban előtte ég: mert ha azt követné, kitörné a nyakát. Az írástudó is egy szegény vándor – magánéletében: de ő egyszersmind kalauz. Neki is bukdácsolnia kell, s kerülgetni az akadályokat jobbra és balra: de ő egyszersmind vállalta azt a tisztet, hogy folyton szem előtt tartja a Csillagot. Ő is tudja, hogy a Csillag elérhetetlen. De mégiscsak a Csillag az, ami e földi utakon irányt jelez. Aki egyenesen feléje megy, kitöri a nyakát. De aki végképp szem elől veszti, az eltéved, és céltalan tömkelegbe fullad.

Az „áruló” írástudó tehát nem azáltal lesz árulóvá, ha lába nem megy egyenesen a Csillag felé, melyre ujja mutat. Az árulást akkor követi el, ha nem is mutat többé a csillagra. Léptei magánügyek; de szavaiért és útjelzéséért felelős a világnak, melynek kalauzává szegődött.

A tiszta ész kritikája óta az emberi filozófia tevékenysége jóformán abban merül ki, hogy az Ész tekintélyét aláássa. A nagy gondolkodók, akik kimutatták, hogy az ész csupán alárendelt eszköz, melyet az Akarat vagy Ösztön alkotott magának a létért való küzdelem céljaira, eleinte még nem sejtették gondolataik következéseit. Ők távol voltak attól, hogy az Ész erkölcsét lerontsák, és helyébe az ösztönökön alapuló erkölcsöt ültessék trónra. Részükről még az Ész elleni kritika is az Ész erkölcsének egy hőstette volt: az Ész hősies igazságszeretete önmaga ellen, önmaga rovására! De a fejlődés, melyet elindítottak, már nem állhatott meg. Nietzsche az Akarat morálját hirdeti, Bergson*az Ösztön ismerettanát. Aztán megkezdődött az Igazság kritikája a pragmatistáknál. Az Ész kényszerült lemondani a döntőbíró szerepéről is az Igazság dolgaiban: mint egy tekintélyét vesztett király, kit végre is letesznek székéről. S közel vagyunk ahhoz, hogy az önzetlen Ész székét a tudományban is az önző Élet foglalja el: a nietzschei hatalom akarása a maga nyers, leplezetlen valójában. Ha az igazság egyetlen kritériuma a hasznossági elv – igazság az, amit föl tudunk használni –, akkor az igazság nem független többé az élettől és az érdektől. Az a kultúra pedig, ahol a megismerés főforrása az ösztön, és egyedüli értékmérője a hasznosság, ahol a legmagasabb morál a falka harcában való önfeláldozás, s ahol még az ész is csak az ösztönélet izgatója vagy a „hatalom akarásának” szolgája akar lenni: nem emberi, hanem állati kultúra. És ezt az állativá tett kultúránkat féltjük a migránsoktól, akik nem is akarnak idejönni?

A Fidesz szolgájává szegődött áruló írástudó nem megalkuvó írástudót jelent. Az „írástudók árulása” nem külső nyomás alatt jött létre, hanem magukból az írástudókból indult ki, gondolataiknak belső fejlődése kapcsán.

Százszorta demoralizálóbb az a pap, aki nem cselekedeteit, hanem igéit alkalmazza a vad élethez, s Béke és Testvériség helyett a harcot hirdeti, többé-kevésbé tudatosan félreértve a Krisztus szavait: „Nem békét, hanem harcot hozni jöttem e világra”* – mintha ezekben nem a Szellem harcáról volna szó. Az absztinenciától eltévelyedő talán gyenge papja az Istennek, de még mindig az Isten papja. Emez a Sátán papja. Áruló pap, áruló „írástudó”.

Az Írástudó a Szellem embere; a Szellem pedig tudvalevőleg az, ami az egyes helyett az általánosra néz; s ennélfogva mintegy felülemelkedik a tények és esetlegességek hálóján; a Szellem összekötő és törvényadó elv; a Szellem embere túllát ösztönein; talán nem képes legyőzni őket, de képes kritizálni: azaz képes normákat alkotni, melyek függetlenek maguktól az ösztönöktől. Erre tett tétova és eleve elvetélt kísérletet most az ún. keresztény értelmiség.

Nagyon elkésett vele. És nem azért, mert a „vitairat megjelenését” nem a választás előttre, hanem – gyáva óvatosságból – a választás utánra időzítette. Akkor is elkésett volna vele, ha előtte teszi. A pöffencs diktátor a Balog Zoltán féle sátáni papok, Bathyány körös professzorok szellemi gyermeke, aki mára már elszabadult hajóágyúként csapkod maga körül. Úgy jártak vele, mint az ókori sztoikus filozófus, Seneca, egykori tanítványával, a későbbi Nero császárral. Azt képzelte róla, hogy majdan irányíthatja, s mire rádöbbent, mi lett belőle, az egykori tanítvány már fel is vágatta egykori mestere ereit.

Ezt érdemlik ezek a gyáva, haszonleső árulók, a NER korszak futtatott papjai és tudósai, akik közt feltűnően sok a szabóból lett íródeák: a bogárdi Szabók, a Náray Szabók, a Kulcsár Szabók és a sima simlis Szabók, mint pl. a károlis Szabó András.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ernő, NER és Református Egyház | Címkézve: , , , | 31 hozzászólás »

Humiliation of a Hungarian Writer (Jókai megcsúfolása)

Posted by jhnnsclvn - február 13, 2018

Szerző: Gobbledygook

Nagy írónk, Jókai Mór születésének évfordulójáról nem éppen méltó módon igyekszik megemlékezni a Versek Szódával zugíró egyesület. Saját nívójukra süllyesztik le az Aranyember és más szövegremekek alkotóját, amikor pont egy beszédhibás, rikácsoló, fülsértő hangú halandzsa szörnyeteggel kívánják megünnepeltetni az eseményt. Bár lehet, hogy a szódás gittegyletnek épp ez a célja: az irodalom felvizezése. És erre ki más lenne alkalmasabb, mint a se magyarul, se németül nem tudó, stiláris retteneteket gyártó öreg Kulcsárszabó tata epigonja, a bürokrata halandzsát szódával szaporító MENY, a nevét nehezen megtanuló, össze-vissza kavaró Kulcsár-Szabó Ágnes, aki szenilitásából kifolyólag most ismét Hansági Ágnesnek titulálja magát. Csináljunk egy kis reklámot itt ennek az eseménynek. Aki még nem látta és főleg nem hallotta a vén alkoholista és sorozatgyilkos irodalmi diktátor MENYét, most megnézheti élőben, és főleg – ha a dobhártyája kibírja – meghallgathatja a hiéna vihogását.

Hansági Hiéna Halandzsa

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő | Címkézve: , , | 30 hozzászólás »

Erno Kulcsar-Szabo’s forgotten victim (Kulcsár-Szabó Ernő egyik elfelejtett áldozata)

Posted by karoligaspar - január 15, 2017

KuSza mint hóhér

KuSza hóhér

az áldozat

az áldozat

Szerző: Filológus

Kulcsár-Szabó Ernő, a magyar róna “hermeneutikai kolosszusa”, az ELTE BTK Általános Irodalomtudományi Doktori Programjának és a “Kultúraalkotó médiumok, gyakorlatok és technikák” programjának gigásza egy alternatív tudományosságot teremtett. Ezzel magának, fiának,  a tükörszínjátékos Zolinak és néhány helyi birkának lukratív “kutatási” lehetőségeket hozott létre az MTA-n és annak tágabb külső körein belül.

Ennek az alternatív tudományosságnak vannak már nem élő állócsillagai. Ezek közé tartozik Hans Rober Jauß. Ő Wolfgang Iserrel együtt alapította Poetik und Hermeneutik néven az ún. “konstanzi iskolát”, melyből aztán a helyi reformegyetem kinőtt. A recepcióesztétika irányzata az irodalmi szövegek olvasásának egészen újfajta módját vezette be. Amikor azonban 2016 júniusában hivatalosan az egyetem félévszázados évfordulóját ünneplik, Winfried Kretschmann miniszterelnök az alapítók neve között Jaußét nem említette. Az oka ennek az volt, hogy a professzor mint a Waffen-SS tagja lepleződött le.

Maga a lelepleződés az USÁ-ban történt, ahol Jaußt az 1980-as évek végén szembesítették a náci hatalom alatt elkövetett tetteivel. A vita különösen 1995-96-ban lángolt fel Németországban Jauß professzor emeritusi kinevezése után. A professzor igyekezett a maga szerepét kicsinyíteni, súlytalanná tenni, de többszörösen lelepleződött. Ma már az egész történet adatokkal, dokumentumokkal igazolva olvasható ebben a könyvben: Jens Westemeier, Hans Robert Jauß. Jugend, Krieg und Internierung. Konstanz: Uniersity Press, 2016.

Ezzel Jauß neve kikerült a komolyan vehető és idézhető tudósok köréből. Szerte a világon, kivéve a Trefort-kertet, ahol Kulcsár-Szabó Ernő továbbra is ott tartotta őt a maga privát planetáriumának, doktori programjának, tanszékének egén. Miután átadta a királyságát a dauphinnak, Kulcsár-Szabó Zoltánnak, az ő tükörszínjátékos zavaros agyának is egyik sarokcsillaga maradt a mindenütt leszerepelt Jauß. Pedig, mint a konstanzi egyetem egykori diákjának, lehetett volna információja a hajdani sztárprofesszor trónfosztásáról.

Kulcsár-Szabó Ernő azonban nem egyszerű tudományos futóbolond, zavaros mondataival gondolkodásra képtelen embereket becsapni képes csaló. Ő egy velejéig rosszindulatú, gonosz ember, akinek mások szenvedése gyönyört okoz. Ezt az aljas késztetést bőven ki tudta élni, amikor az átkosban a kollégáiról jelentgetett. Mikor Németországban magyar lektorátusokat vezetgetett, melyeket magyar írásaiban kutató tanszékké stilizált fel, besúgói munkásságát a STASI szolgálatában mélyítette el.

De a besúgás és a kóklerség a legkisebb bűne ennek a páratlanul kártékony figurának. A magyar tudománytörténet úgy fogja őt emlékezetében megőrizni, mint igazi gyilkost, valódi tudósok hóhérát. Csakis ebben a minőségben, mint hóhér, kap majd helyet a magyar tudomány panteonjában.

Egyik kevésbé ismert áldozata az Erdélyből áttelepült Rohonyi Zoltán irodalomtörténész, aki pont annyi idős volt, mint Kulcsár Szabó most, amikor belehalt az üldözésbe és megaláztatásba. (Ne feledjük: Kulcsár Szabó 1947-ben született, az 1950. év, amit ez a kókler születési dátumként előszeretettel feltüntet, hamis! Egyébként stílszerűen az. Mért pont ez lenne valódi ebben a csalásból és szélhámosságból kreált ún. “életműben”?) Csak 69 éves volt.

Mármint nem Rohonyi Zoltán kevésbé ismert, hanem az, hogy ő is Kulcsár-Szabó Ernő egyik áldozata lett. Rohonyi Erdélyben szerzett 1973-ban egyetemi doktori címet. Később áttelepült Magyarországra, a PTE-n tanított, tanítványai rajongtak érte. Hatalmas tárgyi tudása, lebilincselő előadásmódja alapján sokak kedvenc oktatójává vált.

De ahhoz, hogy vezető oktatói státusát megtarthassa, meg kellett szerezni a PhD fokozatot. Rohonyi szerencsétlenségére egy KuSza által uralt doktori iskolát választott. Kihívta maga ellen a sorsot, helyesebben a sátáni gonoszságú irodalomtudományi főkádert. Ismerünk történeteket arról, hogyan üldözött népi-nemzeti elkötelezettségű embereket, vagy olyanokat, akik nem voltak hajlandók megtanulni az ő bűvésznyelvét, és nem idézték másfél soronként az ő zűrzavaros firkálmányait. Rohonyi mindkét kategóriába beleesett. KuSzát legjobban Rohonyi becsületes magyar arca és szilárd gerince irritálta, nem csoda, ő mindkettőnek híjával van. A szemináriumokon, előadásokon rendszeresen megalázta őt, azzal vádolta, hogy semmi elméleti érzéke nincsen, nem elég komplex a kifejezési módja, végül aztán kipenderítette a doktori iskolából.

Rohonyi Zoltán nem bírta ki a megalázást, élete virágjában meghalt. Ezzel besorolódott KuSza számos áldozata közé. Egyesek vegetálnak még, súlyos betegséggel a testükben, amelyeket a Trefort-kerti sátán hosszú üldözése okozott. Mások, mint Rohonyi vay a nemrég elhunyt Szegedy-Maszák Mihály, a temetőben porladnak.

Ne felejtsük el KuSza károlis áldozatait sem! Amikor Szabó András 1997-ben becsempészte Hansági Ágnest, KuSza jövőbeni menyét a Károlira, az rögtön elkezdte ott segédhóhéri munkáját. Bár magának nem volt doktori fokozata még két teljes évig, már ítélt MTA doktorok kirúgatásáról, hiszen, mint mondani szokta: “megmondta az Ernő, amíg ez itt van, nem akkreditálják a szakot.” Amiből kiderül az is, hogy a feneketlen aljasság az egész Kulcsár-Szabó család minden tagjának közös vonása. Ahhoz is értenek, hogyan tudnak ehhez mocskos lelkű, semmitől vissza nem riadó pribékeket szerezni, ebben az esetben Szabó Andrást és Bertalan Judit szeretőjét, a KRE akkori tolvaj és okirathamisító rektorát, Tenke Sándort.

Az isteni igazságszolgáltatás persze a hóhért sem kerülte el. Megroggyant alakján, együgyű arcán látszanak a demencia összetéveszthetetlen tünetei. Amikor pedig egy akadémiai előadásában összetévesztette Kosztolányit Szabó Lőrinccel, az nemcsak a gyér számú közönségnek, hanem még jelenlevő fiának is kínos élmény volt. Kérdezzük, ilyenkor eszébe jutnak-e sírba üldözött áldozatai, vagy a demencia jótékony fátyla elfedi megtört szemei elől saját sötét múltjának bűneit is?

Kívánunk Kulcsár-Szabó Ernőnek sok doboz Cavinton fortét és agytisztító infúziót. Vagy talán inkább azt, hogy jelenjenek meg alig látó szemei előtt áldozatai, többek között Rohonyi Zoltán. Kínozza meg őt, ha nem is a bűntudat, mert ehhez erkölcs is kéne,  ami KuSzából alkatilag hiányzik, hanem áldozatainak szelleme.

Posted in ELTE, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ernő | Címkézve: , , | 86 hozzászólás »

Three nominations and one fuckup (Három kinevezés és egy bukta)

Posted by karoligaspar - október 2, 2014

Navracsics Judit prof

Navracsics Judit prof

Kulcsár-Szabó Zoltán prof

Kulcsár-Szabó Zoltán prof

Domokos Andrea prof

Domokos Andrea prof

Szerző: Vidéki kolléga

Szeptember 17-én Balog Zoltán EMMI miniszter egyetemi tanári kinevezéseket adott át.

Ennek kapcsán elmondta, hogy “egyetemi tanárnak lenni közügy.  Az egyetemi tanárok a közjó részei, ami közfelelősséggel is jár. A közfelelősség azt jelenti, hogy el kell fogadni a közösség, a köz felől érkező kontrollt.” Amiből világosan kiderül, hogy Balognak fogalma sincs, mi is az a közjó (bonum commune). Kénytelen vagyok a közjó definícióját a Katolikus Lexikonból idézni, református ugyanis nincsen, ami természetes, hiszen a református “elit”, amit Balog ebben a beszédében is sokat emleget, agyilag zokni, legeklatánsabb példa erre a miniszter maga. A közjó korrekt definíciója: “anyagi és szellemi javak és lehetőségek összessége, amelyek szükségesek a közösség tagjai számára, hogy a boldogulásukon szabadon és hathatósan munkálkodhassanak, de előállításukra önmagukban, egyénenként nem képesek”.

Amiből világosan kiderül, hogy a KÖZJÓ része NEM LEHET EMBER, legfeljebb ez ember által létrehozott szellemi termék. A “közfelelősség” pedig Balog úr szellemi apportja, hiszen hapax legomenonként az ő alkoholtól megihletett agyából pattant ki. De értjük mi, mit akar Balog úr mondani: az lesz egyetemi tanár, aki nekünk, a Fidesznek tetszik. Ahogy Czunyiné, az új köznevetési, akarom mondani köznevelési államtitkár, akinek sikerült megdönteni azt a megalapozatlan feltételezést, hogy egy nagy kurvának valamelyest is vonzó külsejűnek kell lennie. Nos, mostantól kezdve nemcsak Balog és Czunyiné a nemzetstratégia része, hanem a frissen kinevezett egyetemi tanárok is.

Bizonyosan vannak nagy tudású, tisztességes emberek is a kinevezettek között, akik undorral szorították meg Balog mellső végtagját. Mi most három olyanra térünk ki, akik garantáltan nem lennének professzorok egy normális, nem fideszes országban. Ladies first, kezdjük tehát

Navracsics Judittal. Ő Navracsics Tibor elvtárs lánya és Navracsics Tibor úr nővére, papája Veszprém Megyei Tanács elnökhelyettese volt az átkosban, a gyilkos Pap János idejében, öccsét pedig nem kell bemutatni, a Fidesz egyik csodafegyvere, most éppen a brüsszeli bürokraták ellen vetik be (már, ha megszavazzák, mert európai népszerűsége a kolorádóbogár szintjén van). Gorombáskodik, hazudozik, mintha itthon lenne.

Judit pályáját a Lovassy Gimnáziumban kezdte, itt volt Mesterházy Attila orosztanára és osztályfőnöke, aztán átkerült a Veszprémi Egyetem frissen gründolt tanárképző karára, amely az orosztanárok átképzésére alakult. Judit itt lett a híresen korrupt és tudatlan Lengyel Zsolt szeretője, később a helyettese, még később az utódja. Miután az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék érdeklődés hiányában gyakorlatilag megszűnt, összevonták a szintén gyengén álló Magyar Nyelvészeti Tanszékkel, és kinevezték vezetőjéül Navracsics Juditot. Neki ugyan magyar szakos VÉGZETTSÉGE NINCSEN, de ez nem hátrány, lásd Fóris Ágota karrierjét a Károlin.  Ez a képzés is a megszűnés határára került, Navracsics tudatlansága és pökhendi modora a maradék hallgatókat is elriasztotta, jelenleg az alapképzésben hét (!!!) elsőéves van, mesterképzés nem is indult.

Az újabban már Pannon Egyetemnek nevezett intézmény tanárképző karát is a megszűnés fenyegeti, HÁROM DOKTORI ISKOLA BUKOTT BE, mondani sem kell, mindhárom Navracsics professzor asszony áldásos működésének következtében. Most éppen gründolnak egy újat, de már nem is próbálkoznak a helyi hülyékkel, hanem három holland professzor részvételével, őket már MEGVETTÉK jó pénzen. A hollandusok nem látogatnak ugyan a Séd partjára, de egy magyar professzori fizetésért kegyesen adják a nevüket. Itthon pedig tartja a frontot Navracsics professzor asszony a híres tudásával és pedagógiai éthoszt sugárzó modorával.

A másik női kegyenc a károlis Trencsényiné Domokos Andrea. Az ő pályafutásáról a blog régi olvasói elég sokat tudnak. Kinevezésének okairól és körülményeiről részletes tudósítást olvashatnak ebben a posztban illetve érintőlegesen a legutóbbiban.

És végül a trónörökös, Kulcsár-Szabó Zoltán,  Kulcsár-Szabó Ernőnek, az irodalomtudomány önjelölt pápájának és egyúttal a MAB professzorcsináló bizottsága elnökének első házasságából származó fia. Ernő pápa dinasztiát épít, s ebben hűséges és közpénzből jól megfizetett udvaroncai vannak segítségére illetve egy beújított ifjú feleség. KSZE vazallusainak hálózata beszövi a saját egyetemén, az ELTÉ-n kívül a Károlit és a Szegedi Tudományegyemet is. Így került doktorálásra kétszer is Mészáros Márton – KSZE menyének, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnesnek a szeretője – egyszer a Károlin, aztán a SZTE-n. Páljóska intézte ezt Szegeden, akárcsak a MÉG-MENY, Hansági habilitálását. A kialkudott vérdíjat – az akadémikusságot – Páljóska mégsem kapta meg, mert a Mészáros-ügyben végrehajtott okirathamisításai az utolsó pillanatban nyilvánosságra kerültek. A dinasztiaépítésnek az első számú trónörökösi ágon egyetlen akadálya van – Hansági Ágnes meddősége. Nagyon úgy néz ki, ifj. KSZ követi apja példáját ebben is, már kinézett magának egy dinasztikus szempontból is sokat ígérő bögyös-faros célszemélyt, a viszony jogi perfektuálására azonban nem került még sor. Ez persze a lényegen nem változtat: a rossz külsejű, öreg, terméketlen, tehetségtelen, akarnok és intrikus Hanságit mind a Károli, mind a Kulcsár-Szabó család ejtette. Ezt bizonyítja, hogy az ő professzori kinevezésére ezúttal sem került sor. Ennek persze a Kulcsár-fiú tőle való elhidegülésén kívül az is oka lehet, hogy a Szegeden lezsírozott habilitáció összes papírján virító Páljóska-aláírás manapság nemcsak nem divatos, hanem kifejezett blamázs. Hogy is hitelesíthetne egy egyetemi jogi aktust egy okirathamisításon kapott rektorhelyettes?

Balog EMMI miniszter és Hold utcai lelkész beszédében az egyetemi tanárok felelősségét emlegette a felsőoktatás sorsának alakításában. Ez a három személy a maga morális és intellektuális hitványságával biztos garancia a magyar felsőoktatás pokolra szállására. Még az a szerencse, hogy a negyedik önjelölt, azaz Kulcsár-Szabó-HansÁgi idén is elbukfencezett, különben szabadesésben már be is zuhantunk volna a pokol valamelyik bugyrába. A Hansági-ballaszt nélkül szerencsére kicsit lassabban ereszkedünk…

Posted in ELTE, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő, Mészáros Márton, Szeged University | Címkézve: , , , | 31 hozzászólás »

Jozsef Pal’s steps to the nomination of the Academy-membership 1. (Pál József útja az akadémikusi jelölésig 1.)

Posted by jhnnsclvn - május 3, 2013

Szerző: Szegedi Kolléga

33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet

10. §

(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be és azt nem utasították el.

(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

Mészáros Márton 2009 március 9-én jelentkezett a Károli Gáspár Református egyetemen doktori eljárásra. Ugyanazon a napon, amikor állítólag témát és témavezetőt váltott: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/. Dolgozatának nettó terjedelme 13 oldal volt, amelyet társszerzővel gründolt össze. A szöveg teljes terjedelmében olvasható itt. Ezt képekkel és egyéb illusztrációkkal tupírozta fel. A Károli az erre megítélt 100%-os summa cum laude fokozatot a 2009 júniusi MAB-vizsgálat során megállapított csalás okán 2009 szeptember 3-án kénytelen volt visszavonni. Pontosan 3 hónapra rá, a Szegedi Egyetem üzent Mészárosnak, hogy puhatolózását popzitívan fogadták. Mészáros 2010 februárjában a törvényben előírt 2 év várakozást jócskán alulmúlva, mindössze 5 hónappal az elutasítás után ugyanazzal a témával, sőt, hajszálra ugyanazzal a címmel Szegeden új eljárásra jelentkezett.

Mészáros Márton pozicionálásához az alábbi infók fontosak: Mészáros Márton ifj. Hegedűs Lórántnak és a Károli rektorának, Balla Péternek is a sógora. Ezen túl, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes bizalmas barátjaként tagja a Kulcsár-Szabó klán legbelsőbb körének. Pál Józsefnek, a SZTE rektorhelyettesének kölcsönös érdekeken alapuló elkötelezettsége Kulcsár-Szabó Ernő iránt közismert. Kulcsár-Szabó akaratának végrehajtójaként zsinórban 3 ciklust, folyamatosan 9 évet töltött a MAB grémiumában a “keresztapa” akaratából – törvénytelenül.

Az alábbi dokumentumokat ugyanaz a személy ellenjegyezte. Ezek alapján következtetni lehet arra, ki volt az a személy a SZTE-n, aki úgy rendelkezett, hogy Mészáros Márton esetében el lehet tekinteni a törvényi előírásoktól:

Pal.09.12.03Pal.10.04.20_1Pal.10.04.20_2Pal.10.06.03Pal.10.10.19_1Pal.10.10.19_2Pal.10.10.19_3Pal.10.11.10_1

Pal.10.10.19_2

Pal.10.10.19_3törvényi előírásoktól:

Pal.10.11.10_2Pal.10.11.10_3Pal.10.11.10_4Pal.10.11.10_5Pal.10.11.10_6Pal.10.11.24Pal.10.11.25

Fenti dokumentumokat a blog tényfeltáró munkájára összegyűlt adományokból vásároltunk. Köszönet az adományozóknak az anyagi és Gálferenceséknek a technikai segítségért! – A szerk.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő, Mészáros Márton, Szabó András, Szeged University | Címkézve: , , | 97 hozzászólás »

/God/Father (/Kereszt/Apa)

Posted by jhnnsclvn - november 11, 2012

Szerző: Gombóc Amy

Márton nap alkalmából köszöntsük  …….

http://silver.drk.hu/info-kvtar/index1.html

A szerkesztőség épp csapatépítő tréningen vett részt, amikor az imént leszedett poszt beérkezett. A gyanútlan tartalékos kolléga, akit a poszt szerzője nyilvánvalóan megvezetett, Johannes távollétében feltette a gaget. Hazaérkezésünket követően haladéktalan eltávolítottuk az írást és a fotókat is. Az érintettektől elnézést kérünk. – A szerk.

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem BTK, Kulcsár-Szabó Ernő, Mészáros Márton | Címkézve: , , , , | 68 hozzászólás »

The three wishes of the daughter-in-law (A MENY három kívánsága)

Posted by jhnnsclvn - október 15, 2012

Kulcsár-Szabó Ernő menye, Hansági Ágnes, aki e blog sok posztját és kommentjét ihlette, 3 hete ünnepelte születésnapját. Akkor kellett volna köszöntenünk, de az események elsodortak bennünket. Mulasztásunkat most pótoljuk. – A szerk.

Szerző: Laudator

A képen látható 1 perces Duna-TV-s felvétel még a MENY dékánhelyettesi korszakában készült, két és fél évvel ezelőtt: http://kereso.nava.hu/document/play/id/925624/seek/28325 Az ünnepelt azóta tovább öregedett és csúnyult. Öregedésével és csúnyulásával arányban nő farkasétvágya a címekre, pozíciókra és a hatalomra, amely már a Károli Gáspár egyetemre kerülésekor is óriási volt. Pedig akkor még MENY se volt, csak menyasszonyjelölt. Éppen akkoriban szakította el Kulcsár-Szabó Ernő fiát, Kulcsár-Szabó Zoltánt korábbi menyasszonyától, Menyhért Annától. Menyasszonyjelöltből MENNYé válva, APÓSa helytartójaként azóta gyakorlatilag lenyúlta a református egyetemet magának és a Kulcsár-Szabó-családnak. A MENY a református egyetemre kerülése óta rugdaltatja ki onnan a kiváló protestáns szakembereket, hogy az ilyen módon kiürített helyeket az após, a férj és saját tanítványaival töltse fel. Kulcsár-Szabó az egész magyar felsőoktatásban lepetézett. De sehol sem olyan sűrű gócokban, mint a Károlin, még az anyaegyetemén, az ELTÉ-n sem. A Károli kulcsárszabó-szempontból a magyar felsőoktatás legfertőzöttebb felsőoktatási intézménye, még Szegedet és Egert is beelőzi. Köszönhető ez a képen látható születésnapos banyának.

Kulcsár-Szabó Hansági Ágnest 44. születésnapjára APÓS mesebeli ajándékkal lepte meg: megígérte a születésnapos MENYnek, hogy három kívánságát teljesíti. Íme a MENY 3 kívánsága:

1. a MENY 45 éves korára anya szeretne lenni;

2. a MENY 45 éves korára professzor szeretne lenni;

3. a MENY 45 éves korára dékán szeretne lenni.

Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes jelenleg még nem anya, még nem professzor és még nem dékán. De mindhárom célján gőzerővel dolgozik.

A legkönnyebben teljesíthető a 2. kívánság, hiszen a MAB egyetemi tanárokat csináló bizottságának éppen Kulcsár-Szabó Ernő, születésnaposunk APÓSa az elnöke. Mondják, hogy ezt a pozíciót valósággal erőszakkal ragadta magához a sok komoly tudós között azért, hogy családtagjaiból és vazallusaiból elnöklése alatt professzorokat gyártson. A MENY 2. kívánsága tehát seperc alatt teljesül.

A 3. projekt is szépen halad. Hansági Jákfavival és Kékesi-Kunnal titokban, de sikeresen fúrja a Károli BtK jelenlegi vezetését: a 3. emeleti “tánciskola” a Sepsi elleni konspiráció új helyszíne. (A korábbiakat, Szabó Erika könyvtárát illetve Füredi László gondnoki szobáját, ahová Szabó András járt konspirálni, már felfedték.) Kulcsár-Szabó Ernő pedig a szakmában terjeszti buzgón, lesajnáló megjegyzések közepette, hogy a Károli dékánja szakmailag nulla, dékánsága csak szükségszerű átmenet a tisztogatások elvégzése céljából, a Kart hamarosan kompetens kezekbe kell adni. Ezek a kezek már nyújtózkodnak a hatalomért. Sepsit hamarosan félreállítják.

Csak az első kívánság tűnik egyelőre reménytelennek. Pedig azon már sokan dolgoznak. Legkevésbé a férj, Kulcsár-Szabó Zoltán, ő a hírek szerint elég lagymatagon teljesíti házastársi kötelességét, ha egyáltalán, mert már jó ideje máshol érdekelt. Mészáros MarciPista nagyon igyekszik meghálálni a Szegeden másodszor is csalással és kulcsárszabói hatalommal kicsikart doktori címet, de még neki se sikerült teherbe ejteni a Sátáni Némbert. APÓS azonban állítólag annyira szívén viseli MENYe 3 kívánságának teljesülését, hogy a hírek szerint már az első projektbe is beszállt. Hiába, az akadémikus úr komoly ember, ha valamit megígért, akkor állni akarja a szavát. Akár még súlyos áldozatok árán is… 🙂

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Kulcsár-Szabó Ernő | Címkézve: , , , | 116 hozzászólás »

Canon war (Kánonok harca)

Posted by karoligaspar - augusztus 22, 2012

Kulcsár Szabó Ernő a nemzeti ikonok ellenA nemzeti ikonok védelmezője

Szerző: Mackie Messer

Kulcsár Szabó Ernő a Károli által képviselt nemzeti értékek és eszmények hátába vágta a kést.

A hagyományosan augusztus közepén megrendezésre kerülő tokaji írótábor a népi-nemzeti elkötelezettségű írók és irodalmárok találkozója. Így történt ez az idén is. Az idei összejövetel fő célja az volt, hogy az 1945 és 1965 közti időszakban „elhallgattatott írók visszeemelődjenek az irodalmi köztudatba”. Mint felhívásukban fogalmaznak: „A diktatúra évtizedei kártételei sokféle módozataira csak módszeres, közös erőfeszítéssel deríthetünk fényt mi írók, irodalmárok”.

Mindenekelőtt persze egy íráskészség-fejlesztő kurzust javasolnánk a megfogalmazóknak: ilyen hosszú, többszörös birtokviszonyt az elegáns és szemléletes magyar stílus nem visel el. De a LÉNYEGET természetesen ÉRTJÜK, mi több, egyet is értünk vele: a nemzeti elkötelezettségű és a transzszilvanizmust képviselő szerzőknek igenis van helye a magyar irodalmi kánonban.

Nem így gondolja ezt azonban a magyar posztmodern koronázatlan pápája, Kulcsár-Szabó Ernő akadémikus. Annyira nem így gondolja, hogy az ELTE BTK MIKTI (Magyar Irodalomtudományi és Kultúratudományi Intézet) nevében ellenvéleményt tesznek közzé az Élet és Irodalomban, amelyben harciasan szembeszállnak a tokaji felhívás betűjével és szellemével. Mint fogalmaznak: „Intézetünk elfogadhatatlannak tartja a felhívás előítéletekkel és kifejtetlen célzásokkal teli általános ítéleteit.”

Ezek kemény szavak: különösen, mivel kifejtetlen marad, milyen „előítéletekre” és „kifejtetlen célzásokra” gondol KSZE akadémikus és Intézete. Mivel gyakorlott olvasói vagyunk az akadémikus és köre publikációinak, tudjuk jól: az az előítélet, amit ő annak tart. Szótári és pragmatikai jelentés az ő ad hoc jelentéskonstituálásának a nyomába sem iramodhat. KSZE az újságírónak, Sándor Zsuzsannának kifejti írásának intencióját, ekképp: sokan megkeresték őket, hogy „védjük meg hivatásunk presztízsét, hiszen itt az egész szakma lett politikailag meggyanúsítva”. (Eltiltva és elfelejtve. 168 óra. 2012. augusztus 16.) Csodálkozunk, KSZE ennyire kívülről vezérelt lenne, ha sokan szólnak neki, rögtön kiad egy kommünikét?

Másrészt persze tudjuk jól, milyen írókat akarnak a tokaji táborban összegyűltek jól megérdemelt helyükhöz juttatni a nemzeti Parnasszuson (kánonban) és tantervben (NAT). Mindenekelőtt Wass Albert, Tormay Cécile és Nyirő József munkásságáról van szó. Róluk mondta Takaró Mihály irodalomtörténész, az Oktatási Hivatal külső munkatársa, hogy ezek az írók „valódi patrióta szellemmel közelítettek a nemzeti sorskérdésekhez” (tortenelemportal.hu 2012 febr. 23.).

Kulcsár-Szabó akadémikus és köre nem így látja: csak gúny és nevetség tárgya az ő szemükben a nemzeti fátummal pörölő, a magyarság évezredes sorsával küzdő hazafias író. És azok az irodalomtörténészek és olvasók nemkevésbé, mint Takaró Mihály, akik nem szűnnek meg harcolni azért, hogy a fiatal nemzedék a magyar kultúrának ebből az élő hajtásából merítsen vigaszt és erőt. Kulcsár-Szabóék posztmodern szemléletében csak a libertinárius szellemiségű, az írást konstruáló-dekonstruáló nyelvi játéknak tekintő szerzőknek van helyük.

Közben azonban Kulcsár-Szabó Ernő és minden nemzeti értéken brutálisan gúnyolódó libertinárius, posztmodern klikkje valósággal megszállta a nemzeti értékek fő védőbástyájának számító Károli Bölcsészettudományi Karát. KSZE menye, Hansági Ágnes a beszédaktuselmélet primitív félreértelmezésével teszi csúffá Márai egyik remekművét, Hermann Zoltán, KSZE volt doktorandusza pedig úgynevezett tanulmányaiban a legocsmányabb obszcén asszociációkat tulajdonítja Csokanainak és Arany Jánosnak. A KSZ klán külső tagjainak: Dánél Mónikának, Korner Veronikának, Bednanicsnak, Eisemannak, Szilágyinak és az ifjabb KSZ-nak is hatalmas összegeket fizet a Károli különféle – koholt – jogcímeken.

A Károlit valójában Kulcsár-Szabó irányítja, ő szabja meg, kit vegyenek fel és kit bocsássanak el – különös gyűlölettel üldözi az értékteremtő protestánsokat. Szabó András, Balla Péter, sőt még Sepsi Enikő is az ő parancsait követik. És közben talán észre sem veszik, milyen mélységesen lenézi, megveti, senkinek tekinti őket az általuk ájultan tisztelt akadémikus.

Most megtudhatják még ők is, hiszen éppen azt az írói kört gyalázza meg, amely a Hegedűs család – ebbe házasodott be a jelenlegi rektor, Balla Péter – legfőbb igazodási pontja. “Vona Gábor avatta fel Tormay Cécile emléktábláját 2009-ben a Hazatérés templomában, ahol is ifj. Hegedűs Lóránt misézett” – írja a 168 óra. Azon kár meglepődni, hogy a ballib újságíró azt sem tudja, hogy egy református templomban istentiszteletet tartanak és nem misét. A tény még tény marad. Azoknak az íróknak a szobrai diszítik a Hazatérés templomát, akiket most KSZE brutálisan kitiltott a nemzeti kánonból.

Még Nyirő Józsefnek, aki maga katolikus volt, kiugrott pap, van némi református kapcsolata. Kövér László, az Országgyűlés elnöke 2012. május 27-én Székelyudvarhelyen részt vett Nyirő József emlékünnepségén. Ennek kapcsán vitába keveredett a Nobel-békedíjas Elie Wiesellel és még a knesszetből is kitiltották. Ezt azonban egy nemzeti elkötelezettségű hazafi derűjével fogadta.

Mint tudjuk, Kövér László református, pápai születésű. Az is közismert, hogy Szabó András a Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulóját egy szenzációs bejelentéssel fogja emlékezetessé tenni. Bebizonyítja, hogy a Kátét nem az a személy fordította, akinek a márványtáblák és teológiai szövegek tulajdonítják, hanem Kövér László egyik őse. A gyakorlott és paszionátus hamistanúzó és okirathamisító Szabónak ez nem fog nehezére esni.

Mi pedig arra vagyunk kíváncsiak, mikor veszik már észre a Károli vezetői, hogy a Kulcsár-Szabó klán vezetője és tagjai, miközben könyékig vájkálnak a Károli kasszájában, és valósággal kifosztják azt, milyen mérhetetlenül lenézik és megvetik őket és a legszentebb nemzeti értékeket.

Posted in ELTE, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ernő | Címkézve: , , | 201 hozzászólás »

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.