Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Posts Tagged ‘a szegediek jobbágyöntudata’

Chapeau! Hut off! (Le a kalappal)

Posted by anonymanalyst - július 10, 2011

Az, ami Szegeden történt, azt bizonyítja, hogy a bölcsészettudományokban feudalizmus uralkodik, ugyanúgy, mint a református egyházban. Demokrácia nincs, kommunikáció nincs, a jobbágyok végrehajtják uruk parancsát, nem gondolva bele abba, mi egy ilyen ajándékba adott doktori fokozat társadalmi üzenete egy olyan csalónak, aki az ellenőrzőhamisításoktól a nyelvvizsga-, identitás- és névhamisításig végigtrükközte eddigi életét. A református egyház és egyeteme végigfertőzi a mai magyar értelmiséget. Már nemcsak a Károli tartozik a csalók egyeteme kategóriájába, hanem Szeged is.

Az alábbiakban Tóth Károly nevű szerzőnk írását közöljük a mai magyar református egyházon belüli morális állapotokról, amelyek a református egyetem mélyrepüléséhez vezettek. Ez mélyebb összefüggésbe ágyazza a Mészáros- és Pethő-ügyet. Mindazonáltal az írás mégsem olyan pesszimista, mint a végkicsengése, legalábbis a cím erre utal: van egy maroknyi kivétel az általános erkölcsi züllés alól, van néhány igaz református, akik előtt kalapot lehet emelni.

 

Szerző: Tóth Károly

Le a kalappal

mindazon lelkészek, teológusok és hívek előtt a magyarországi református egyházon belül, akikre az alábbi kritikus sorok NEM VONATKOZNAK. Tudom, hogy ők nem töltenék meg a SYMA Csarnokot, talán még a Zsinat Abonyi utcai házát sem. De ők azok, akiknek tevékenységétől remélhető, hogy a magyarországi református egyház  eróziója és erkölcsi-intellektuális züllése nem erősödik tovább.

2011-ben már második kiadásban jelent meg Friedrich Wilhelm Graf teológus Kirchendämmerung. Wie die Kirchen unser Vertrauen verspielen[Egyházak alkonya, Hogyan játsszák el egyházak a bizalmunkat] című könyve Münchenben, a Beck Verlagnál.

Ez a nagyon figyelemreméltó könyve sorra veszi azokat a hibákat, sőt bűnöket, amelyek a mai egyházakra jellemzőek, s végső soron felelősek azért, hogy a lakosság jó része elidegenedik a keresztény felekezetektől, és vagy a konzumidiotizmusba süllyed, vagy pedig spirituális szomjúságát NEW AGE szekták tisztának éppen nem nevezhető forrásaiból csillapítja.

Graf teológusként nagyon jól ismeri a protestáns egyházak belső életét. Saját tapasztalatai alapján hét főbűnre vezeti vissza a német protestáns egyházak diszfunkcionális működését. Én ezek mentén haladva reflektálok a magyar református egyház működésére.

  1. A (hiteles) nyelv elvesztése A protestantizmus minden országban szoros kapcsolatban állt a nemzeti nyelv és nemzeti kultúra fejlődésével, elég a bibliafordításokra és a nemzeti nyelven történő igehirdetésre utalni. A mai egyházak azonban nem méltók Luther és Kálvin szellemi örökségére. Ha meghallgatunk egy átlagos templomban egy igehirdetést, magunk is meggyőződhetünk róla, hogy a magyar református lelkészek homiletikai felkészültsége siralmas. De nincs ez másként a magasabb szinteken sem. Aki már hallotta Bölcskei Gusztáv  püspök vasárnapi igehirdetését, amely internet segítségével öt kontinensre jut el, tudja, miről beszélek. Az ötvenöt perces közvetítési időből kínnal-keservvel képes 15-18 percet végigbeszélni kásás, érzelgős hangon, primitív aktualizálásokkal pótolva a hiteles exegézist.
  2. Eltávolodás a tudománytól A teológiai karok nem állnak a mai kor színvonalán sem az oktatók felkészültsége, sem a tananyag tartalma alapján. Melanchthon 1518-ban  a Wittenbergi Egyetemen a görög tanszék vezetését ezekkel a szavakkal vette át: „A tudomány iránti szeretet és hivatali kötelességem ösztönöznek arra, hogy a tudományok újraéledése ás a múzsák újjászületése jegyében vezesselek benneteket a barbárok elleni harcban…” A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karának barbár tudománytalanságát  alig kell sokáig bizonygatni. Elég, ha Pethő Sándor professzor – a HTK doktori iskolájának törzstagja –  okirathamisítással szerzett professzori címére utalunk. A KRE rektorának – Balla Péternek – tudományos hiteltelenségét tudományos kritikák bizonyítják. E helyt Jakab Attila szakszerű és tárgyszerű bírálatára utalunk csak, amely olvasható a Vallástudományi Szemle 5 (2009/3) számában, 226-233. ill. ezen a blogon: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/21/stinky-art-of-peter-balla-balla-peter-tudomanya/
  3. Moralizmus Az egyházaknak erkölcsi hitelességre lenne szüksége, hogy támaszul szolgáljanak híveik számára. Mindenki ismeri Max Weber tézisét a protestáns munkaerkölcs és a polgári fejlődés összefüggéséről. Napjainkban a magyarországi református egyház semmilyen érdemleges üzenettel nem fordul híveihez az általános értékvesztés és a konzumidiotizmus világában. 
  4. Antidemokratizmus Az egyházi szervezet felépítését a nepotizmus jellemzi, a kölcsönös – elvtelen – kompromisszumok jegyében. Erre megint kitűnő példa a  Károli Gáspár Református Egyetem vezetőinek kiválasztása, amelynek semmi köze nincs a tudományos hitelességhez, sem az emberi kvalitásokhoz. A döntéshozatalokban a hallgatói képviselők cinikus korrumpálása is megengedhető eszköznek tűnik a KRE vezetői számára.
  5. Önelégültség Az igazi hit hiánya és az erkölcstelen életvitel logikusan vezet ahhoz, hogy a református egyház vezetői saját magukat – minden  erkölcsi alap nélkül – felfuvalkodottan a nemzet legkiválóbb képviselőinek gondolják. Ebből következik Bölcskei Gusztáv püspök törleszkedése a mindenkori politikai hatalomhoz. Követelőzik, pénzt és hatalmat akar most is, holott már a kommunistákat is kiszolgálta, ráadásul ügynökként.
  6. A jövőkép hiánya Fentiekből logikusan következik, hogy egy egyház, amelynek olyan kevés köze van a tudományossághoz, nem tud szembenézni a kor kihívásaival. A modern társadalomban elszigetelődnek az emberek egymástól, a hagyományos testvéri közösségek  megtartó ereje eltűnik. Ezzel kéne konfrontálódnia a mai teológiának, de csak nagyon kevés képviselője képes rá. Az egyénileg megélt vallásosságot a mai papság képtelen támogatni.
  7. Szociálpaternalizmus Az egyházak  karitatív feladatvállalása feltételezné, hogy a segítségre szoruló emberben a testvért, az autonóm lényt lássa. A magyar reformátusság által fenntartott otthonokban, például a dunaalmásiban is embertelen módon bánnak a bentlakókkal, nem az Isten képmását látják bennük, hanem önálló érdekérvényesítésre alkalmatlan lényt, az „idiótát”, a „rokkantat”. Bölcskei Gusztáv a cigányok megsegítségében is cinikus módon pénzforrást, az EU-pénzek megcsapolásának lehetőség látja.

Hát ezért siralmas a magyarországi református egyház helyzete és kilátástalan a jövője.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 32 hozzászólás »

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.