Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2014. május

Agent Guszti’s Festival (Guszti ügynök fesztiválja)

Posted by jhnnsclvn - május 23, 2014

Humbug Zsinat

Humbug Zsinat

Bölcskei Gusztáv egykori III/III-as ügynök és százmilliós nagyságrendű közpénzek elsikkasztója hétvégén ünnepelteti Kárpát-medencei “református pápává” koronáztatásának 5. évfodulóját. Pedig a Generális Konvent egy jogilag be sem jegyzett szervezet. A magyar reformátusság egyetlen legitim szervezete a Tanácskozó Zsinat, amely már 1995-ben megalakult. Az ún. “Generális Konvent” ennek a legális szervezetnek ellenében, azt önhatalmúlag eltörölve jött létre. Az ún. “Generális Konvent” nem a reformátusságot képviseli, hanem az egykori kommmunista ügynökhálózat szellemi továbbélését. A “Konvent” Bölcskei feudális kiskirályságának szimbóluma, nem a református egységé. A szégyenletes esemény évfordulójáról a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkiszolgálat főtikárának, Tóth Miklósnak 2010. júliusában kelt tiltakozó levelével emlékezünk meg. – A szerk.

Szerző: Tóth Miklós

Állásfoglalás
a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata (TZs) kapcsán

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának létrejöttét az egyházon belüli, háttéri kommunista hálózat kezdettől fogva igyekezett megakadályozni, késleltetni, elgáncsolni. Tapasztalatuk ezt a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) történelmében is. A párhuzamos stratégiát most fedjük fel, megnevezve a felelőseket is, akik a magyar reformátusság erkölcsi gerincét igyekeznek összetörni.

Mint azt tavalyi körlevelünkben megfogalmaztuk, az ú.n. Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent Bölcskei Gusztáv vezetésével folytatja egy jogilag be sem jegyzett testület hatéves szemfényvesztő humbug-‘zsinat’ tevékenységét. Pontosan tudják, mit cselekesznek (Lk 23:34)!

Nyugateurópában ezzel párhuzamosan Varga Pál lutheránus szolgálatban álló ulmi lelkész hosszú ideig megakadályozta, hogy a NyEMRLSz – amelynek évek során át lelkészi elnöke volt – belépjen a TZs-ba. Megkisérelte a Bölcskei féle minta alkalmazásával tönkretenni a NyEMRLSz-t, mégpedig a Generális Konventhez hasonlóan olymódon, hogy evangélikus elvbarátaival együttműködve  megszervezte az 1944 óta szilárd egyházjogi alapozású NyEMRLSz-tal szemben – minden szükség nélkül – az illegitim Nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetségét

Senki sem tudta, vagy nem tudatosította, hogy Varga Pál a legsötétebb Ceauşescu-korban ügynöke a hirhedt Departamentul Securităţii Statului-nak. Apja, id. Varga Pál szilágysomlyói lelkész, a Királyhágómelléki egyházkerület egyik legbefolyásosabb Securitate-embere volt. 1972-ben lett esperes, 1988-ban pedig az egyházkerület generális direktora, ami az egyházi hierarchiában rangsorban a harmadik főtisztséget jelenti. Többek közt Adorjáni Kálmán volt zilahi lelkész üldözése is a lelkén szárad. Fiát ifj. Varga Pált 1972-ben Nagyváradon szentelték lelkésszé, 1977. óta él Németországban, ahol  a rábízott rombolást végzi félsikerrel mindmáig.

A TZs elleni ‘Generális Konvent’ és a ‘protestáns’ csúnya játék megrendezése valójában a még mindíg élő és működő kommunista hálózat kísérlete a hatalom kézbentartására. A nyugati magyarok és az ‘egyházi csatorna’ stratégiai húzás a kommunista munkamegosztásban a nyugati világ befolyásolására. Egy olyan egész világot behálózó ármányos kommunista politikai stratégiáról van szó, amelyben az egyházak csupán bábok a sakktáblán és saját embereikkel végeztetik el a piszkos munkát. Ezért kellett magyar vonalon beférkőzni a ‘nyugati’ egyházi világba. Erre szolgál a Kárpátmedencében az egykori ügynök Bölcskei Gusztáv ú.n. ‘Generális Konvent’-jében a bólintó jánosok köre éppúgy mint Nyugateurópában Varga Pállal a ‘protestáns’ szervezet. Érthető hát, hogy a Magyarországi Református Egyház a ‘protestáns’ szervezettel keres kapcsolatot Nyugat-Európában – mert fél a reformátusoktól, hisz a ‘protestánsok’ ugyanazon összeesküvő politikai stratégia végrehajtói mint önnön maga, hiszen ugyanazon komunista hálózat részei, ‘ötödik hadoszlop. Ám ‘változik a piac’, ma már nem mindenütt a volt kommunisták és utódaik uralják a képet. Aki nem ismeri fel ‘az idők jeleit’, azon túllép a történelem.

A TZs munkájában való részvétel a magyar reformátusság jelenében a lehető legnagyobb méltányosság gyakorlása és szükséges jogkövetés!

2010. júliusában
A kiadvány hiteléül: Dr. Tóth Miklós, titkár, sk

– Letölthető PDF

Forrás:

http://stud-theol.blogspot.hu/2010/07/nyemrlsz-generalis-konvent-v-tanacskozo.html

Ld. még: http://nyemrlsz.newlights.info/ ill. https://www.facebook.com/groups/165741396874408/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Wistmanwood | Címkézve: , , | 80 hozzászólás »

Dirty tricks 3. The Fabiny-affair (Disznó trükkök 3. A Fabiny-ügy)

Posted by jhnnsclvn - május 19, 2014

 

Fabiny Tibor: a Wistmanwood első áldozata

Fabiny Tibor: a Wistmanwood első áldozata

Kardos Zsolt Wistmanwood

Szerző: Dark Tangent

A Wistmanwood és a Károli kapcsolatáról az alábbi infókat gyűjtöttük ssze.

Balla Péter 2010 áprilisában tárgyalt először a Wistmanwooddal. Az első írásbeli szerződést 2010 május 25-én kötötték 360 ezer Ft plusz ÁFA összegben. A szerződés tárgya színleg az egyetem informatikai rendszerének átvilágítása volt, valódi tartalma azonban egyes oktatók megfigyelése. A szerződött összeg viszonylag szerény, hiszen a Wistmanwood nem pénzért vállalta az oktatók megfigyelését, hanem a beépülés reményében. Valódi céljuk az volt, hogy legalább egyikük státuszba kerüljön. Kb 2012 elején Balla fel is vett egy wistmanwoodost. Nagy valószínűséggel Rokkantverő Röfi, alias Nagy Gábor László a Wistmanwood téglája. Ő nemcsak állást, hanem önálló ügyvédi irodát is kapott Ballától a Bölcsészkar és a Rektori Hivatal szomszédságában, a Horánszky utcában.

A Wistmanwood első áldozata Fabiny Tibor professzor volt, nem számítva Bodoky Tamást, akit az előző hónapokban a pátyi telekügyekben történt nyomozása miatt ez a profi gyilkos félkatonai hírszerző cég kis híján kinyírt Kovács Bence János megbízásából (ld. előző poszt). Az üldözés alatt Bodoky még nem volt a Károli Egyetem oktatója. Gyakorlatilag a Wistmanwood elől menekült oda, rokona, Csanády Márton védő szárnyai alá. Nem kis cinizmus volt Csanády részéről, hogy épp unokaöccse üldözőivel paktált le.  Bodoky kikészítése valamint az előző posztban közölt Racing Management elleni intrika lehetett a Wistmanwood referenciamunkája. Erre már a gengszterügyekben szakértő Kovács Barnabás, Kovács Bence János rokona is rábólintott: “Jó lesz…”

2010 február és 2010 szeptembere között több belső információ szivárgott ki a Károli Rektori és BTK Dékáni Hivatalából, sőt, az ÁJK-ról is, és került fel erre a blogra. Balla őrjöngve kereste a tettest. Féktelen gyanakvásában Pongrácz Márta kivételével az összes rektori hivatali alkalmazottat elbocsátotta, volt olyan munkakör, ahonnan az elbocsátott személy utódját, sőt, az utód utódját is. Nem bízott senkiben. Ekkor fordult a Wistmanwoodhoz.

A kiszivárogtatót a BTK akkori gyűlölt dékánja, Szabó András közelében, az ő titkos ellenzéke között keresték. A gyanú akkor terelődött Fabiny professzorra, amikor a súlyos “üzleti titkok” mellett (ahogy Balla ezeket nevezi) néhány, egyébként teljesen ártalmatlan Angol Tanszéki levél is kiszivárgott. A gyanú végül akkor vált bizonyossággá, amikor a MAB-nak írt rektori levél 2010. április 24-én, azaz egy teljes héttel előbb látott nyilvánosságot ezen a blogon, mint ahogy azt Bazsa György részére egyáltalán kipostázták volna. A Wistmanwood feltörte Fabiny postaládáját, és megtalálta ezt a levelet. A többit nem, ezekről azonban feltételezték, hogy Fabiny azonnal kitörölte őket. Ezt az egyet talán elfelejthette.

Fabiny a lebukás után meaculpázott és tagadott. Egyetemi gépeit azonnal bevizsgálták, de semmi gyanúsat nem találtak. Ekkor kapta a Wistmanwood Kovács Barnabástól és Sepsi Enikőtől azt a megbízást – minden bizonnyal szóban -, hogy nézzék meg a professzor otthoni gépét is annak tudta nélkül. A Wistmanwood akkor csengetett be valamilyen ürüggyel Fabinyhoz, amikor csak a fia volt otthon. Ekkor még nem mentek be, hanem míg egyikük szóval tartotta a gyereket, a másik titkos felvételeket készített az ajtókról, zárakról és egyéb biztonsági berendezésekről. Egy későbbi időpontban, amikor üres volt a lakás, illegálisan behatoltak, és alaposan bevizsgálták Fabiny computerét. Azonban az otthonában sem találtak ellene bizonyítékot.

Az akciót Fabiny előtt teljes titokban tartották és tartják a mai napig. Állítólag még Balla sem tudott róla, csak Bölcskei és Tarr két bizalmi embere, Barnaby és Sepsi, akik azóta is hallgatnak róla, illetve tagadják.

A Fabiny elleni titkos akcióval debütált a Wistmanwood a Károlin 2010 tavaszán…

 

 

 

 

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Wistmanwood | Címkézve: , , , | 114 hozzászólás »

Dirty tricks 2 (Disznó trükkök 2)

Posted by jhnnsclvn - május 11, 2014

A Wistmanwood referenciája

A Wistmanwood referenciája

A Wistmanwood referenciája: Kovács Bence János

Kardos Zsolt Wistmanwood

Hogy került a III/I-es és III/III-as hátterű Wistmanwood kapcsolatba a Károli Református Egyetemmel? Némi nyomozással és utánajárással kiderítettük, hogy Kovács Barnabás úgynevezett “stratégiai igazgató” hozta őket ide, akinek rokona, az első két képen látható Kovács Bence János, a madridi Grupo Milton magyarországi elnöke ajánlotta őket a figyelmébe. A referenciamunka a spanyol cégnek a Racing Management elleni intrikája, csapdaállítása, kandivideózása és videóhamisítása volt, amelyet ténylegesen a Wistmanwood hajtott végre. Pont ilyen munkára keresett valakit Balla Péter a saját munkatársai és hallgatói ellen. Az alábbi eset meggyőzte mind Balla Pétert, mind Kovács Barnabást, hogy keresve sem találhatnak a piacon alkalmasabb céget, mint a Wistmanwood, amelynek ügyvezető igazgatója Kardos Zsolt, profi NBH-s ügynök, egyik tulajdonosa pedig a nyírfás Földi László, az egykori komcsi Nemzetbiztonsági Hivatal III/I-es osztályának műveleti igazgatója. A Wistmanwoodot aljas intrikára felbérlő Kovács Bence János Orbán Viktor belső baráti köréhez tartozott. Ezt nemcsak a fenti képek bizonyítják, hanem több VIP-páholyos közös fotó a miniszterelnökkel hazai focimeccseken. Kovács Bence János azóta eltűnt: http://hvg.hu/velemeny/20100702_grupo_milton_pecsKésőbb kiderült róla, hogy mind komcsi, mind fideszes magas politikai kapcsolatait felhasználva törvénytelen ingatlanügyletekbe bonyolódott: http://hvg.hu/ingatlan/Kegyeleti_plazat_epitene_a_Grupo_Milton_C32HSM Egyes információk szerint azóta már letartóztatták. Nem ez lenne az első alkalom. Kovács Barnabás stratégiai igazgató rokona és Orbán Viktor nagy focihaverja, Kovács Bence János, egy köztörvényes bűnöző: http://hvg.hu/gazdasag/20100223_csalo_befekteto_patyon Sajnos, a Wistmanwood időben következő megbízója, Balla Péter felszentelt pap és rektor még mindig szabadlábon van… – A szerk.

 

A Racing Management szerint hamis a Milton zsarolási vádja

2010. március 02. kedd, 15:19 |

Közel sincs vége annak a botránynak, mely a K. B. János  (Kovács Bence János – a szerk.) , a Grupo Milton elnöke által elkövetett csalásokból kibontakozva, most már magas politikai köröket is érintő, milliárdos beruházások jogszerűségét megkérdőjelező, polgári pereket is kirobbantó üggyé nőtte ki magát.

A Racing Management Kft., aki egykori versenyzőjük, Németh Balázs kapcsán került érintkezésbe a Groupo Miltonnal, ezen sajtóközleményben tagadja a K. B. János és képviselői által koholt vádakat; egyúttal közli, hogy rágalmazás és becsületsértés miatt pert indít a spanyol cég vezetője ellen.

Nem titkolt, hogy 2010 februárjában az index.hu-n megjelent tényfeltáró cikksorozat első hiteles információi (a cikksorozat szerzője Bodoky Tamás – a szerk.) a Racing Management Kft.-től származtak. A K. B. János korábbi piszkos ügyeit felgöngyölítő írások nagy port kavartak a közéletben és a politikában egyaránt – utóbbi különösen akkor kezdett el érdemben foglalkozni az üggyel, amikor a Balatonring építésével kapcsolatos állami garancia jogszerűsége is kérdésessé vált. Azt gondolva, hogy a lejárató cikksorozat hátterében a Racing Management Kft. állhat, a Groupo Milton felvette a kapcsolatot a céggel, és egyezségkötést kezdeményezett. Az ügybe bevontak egy bizonyos Wistmanwood Kft. is, melynek fő profilja az üzleti hírszerzés.
Több találkozót is leszerveztek a cég Sas utcai irodájában, ahol K. B. János, megbízottjai által egyezséget ajánlott a Racing Management megjelent képviselőjének a korábbi, Németh Balázzsal kapcsolatos perek orvoslására. A megállapodás támogatásról, hosszú távú együttműködésről szólt. A Wistmanwood emberei a tárgyalásról nagyjából kétórányi hangfelvételt készítettek titokban. Ebből később egy két perces, összeollózott klipet, és a szerződés egyes részleteit átadták a sajtónak. Ezen, általuk bizonyítékokként aposztrofált dokumentumok mellé történetet is szőttek, amiben ellenük irányuló zsarolásról beszéltek.
A Racing Management Kft. nevetségesnek és felháborítónak tartja az ellenük felhozott vádakat. Továbbá a mai napig nem érti, hogyan akarhatták volna megzsarolni K. B. Jánost amikor mind a kapcsolatfelvételt, mind a találkozókat, mind a támogató-együttműködő szerződést a Groupo Milton kezdeményezte.  A Racing Management önszántából nem kívánt volna a régebbi, saját üzleti érdekeiket sértő ügyükön kívül érintkezni a spanyol céggel. Rágalmazás miatt pert indítanak az ügyben.
A Racing Management és a Groupo Milton közti üzleti perpatvar még 2009. májusában kezdődött. Az – akkor még a Racing Management Kft.-vel aktív szerződésben álló – Németh Balázs motorversenyzőt, a Groupo Milton pénzelte Balatonring csapat a jogi szakma szabályait figyelmen kívül hagyva egyszerűen eltulajdonította. Hetekkel később Németh ugyan küldött egy valótlan indokokat tartalmazó felmondó nyilatkozatot, melyet azonban a menedzser cég, ügyvéd által ellenjegyzett dokumentumban utasított vissza.
A stop.hu internetes oldalon lejárató cikk jelent meg, mely köztörvényes bűnözőknek állította be a Racing Management tulajdonosait. Mivel az írás olyan adatokat tartalmazott, melyek kizárólag a bűnügyi nyilvántartásból szerezhetők meg, a cég feljelentést tett – mely feljelentés azóta úgy tűnt el, mintha nem is létezett volna.
2009. őszén a Racing Management fizetési felszólítást küldött Németh Balázsnak, melyben kártérítési igényét pontról-pontra megindokolta. A motoros társadalom háta mögött zajló több százmilliós csalásokról leleplező cikk jelent meg a totalbike.hu internetes magazinban, melyet később több, a K. B. János vagyon legitimitását erősen megkérdőjelező cikk követett az index.hu online újságban.

Forrás: http://patynemelado.com/index.php/velemenyek/158-a-racing-management-koezlemenye-szerint-hamisan-vadolt-zsarolassal-a-milton

A cikket a Grupo Milton azóta eltávolíttatta, sőt, mostanra már a honlap is eltűnt. Sikerült egy időben lementett másolatot szereznünk. A zsarolási ügyben érintve volt Bodoky Tamás, az index.hu akkori újságírója, aki beperelte Kovács Bence Jánost, és meg is nyerte a pert. – A szerk.

Ld. erről az index ill. az átlátszó cikkeit, amelyek máig olvashatók:

http://index.hu/gazdasag/2010/03/02/racing_management_nem_zsaroltunk/, http://atlatszo.hu/2012/12/04/bodoky-tamas-jogerosen-pert-nyert-kovacs-bence-janos-es-a-grupo-milton-zrt-ellen/

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Wistmanwood | Címkézve: , , , | 70 hozzászólás »

Dirty tricks 1 (Disznó trükkök 1)

Posted by karoligaspar - május 6, 2014

Wistmanwood

Röfi: a wistmanwoodos jezsuita

Röfi: a wistmanwoodos jezsuita

Szerző: Judge

Megpróbáltunk utánajárni, hogy áll Hima Gabriella munkaügyi pere a Károli ellen. Alapítványunk ennek érdekében próbálja beszerezni a hiteles periratokat, ami előbb-utóbb így vagy úgy meglesz. Ezeket sem őrzik jobban, mint Bölcskei és Tarr 115 milliós sikkasztásának bizonyítékait Balog Zoltán minisztériumában. 🙂

Amit eddig sikerült megtudnunk, hogy a Királyfürdő utcai krimibe forduló munkaügyi pernek két főszereplője van, akiket külsejük és viselkedésük alapján nevezhetünk egyszerűen disznóknak (ld. képek). A (fizikai értelemben) nagyobb disznó az első képen látható Kardos Zsolt, a Wistmanwood nevű, engedély nélkül magánnyomozói tevékenységet folytató cég ügyvezető igazgatója. A második képen a jezsuita múltjával dicsekvő jól ismert Röfi, aki 2012 Karácsonyán a Szent István Bazilikában kezet emelt rokkant paralimpikonjainkra, mert elfoglalta a templomban a helyüket és még neki állt följebb.

A Királyfürdő utcai folytatásos detektívregény egy csomó kérdést vetett  fel már korábban is, amelyekre máig nincs válasz.

Hogy került Balla Péter évekkel ezelőtt kapcsolatba Magyarország egyik legaljasabb hírszerző cégével, a Wistmanwood Kft-vel? Mit keres egy volt III/I-esekből és III/III-asokból álló magánnyomozó cég, amelynek a nyírfás Földi László az egyik tulajdonosa a Károlin? Ki pénzeli a színfalak mögött a Wistmanwood Kft-t? Mi a fedő- és mi a valódi tevékenysége a Wistmanwoodnak? Hogyan számol el Balla Péter a Wistmanwood Kft-nek közpénzből fizetett összegekkel ill. a neki átjátszott egyetemi státuszokkal? Miből telik az adót sem fizető, nullszaldós Károlinak titkosrendőrökre? Miért van ma is alkalmazásban a Wistmanwood a Károlin? – Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tettünk fel a https://jhnnsclvn.wordpress.com/2012/04/25/httpwww-wistmanwood-com/c. posztunkban.

Takács János László ügyvéd 2011 nyarán felmondta a Károli képviseletét a Hima-perben, amikor tudomást szerzett arról, hogy Balla Péter felmondási ok fabrikálása céljából bűncselekményre bérelte fel a Wistmanwoodot Hima ellen. Hogy ezért mondta-e fel dr. Takács a Károli Egyetem képviseletét, nem tudni, annyi azonban bizonyos, hogy a felmondás a tudomásszerzéssel időben egybeesik. Takács János Lászlónak a Wistmanwood akciójával kapcsolatos ügyvédi és magánemberi erkölcsi aggályait mindenesetre alátámasztja az az igazolás, melyet saját ügyvédi jóhíre érdekében Balla Péterből kényszerített ki, és amely itt olvasható.

Takács felmondása után, 2011 augusztus-szeptemberében lépett színre a Hima-perben Rokkantverő RÖFI, azaz Nagy Gábor László zugügyvéd, aki azonnal bevállalta az összes károlis bűncselekményt. Jutalmul saját irodát és egy “oktatói” állást kapott a Károlitól. RÖFI fellépése újabb kérdéseket vet fel. Mi köze van a jezsuiták és a Fidesz hátán a karrierlétrára felcsimpaszkodó, rokkantverő Röfinek, anyakönyvezett nevén Nagy Gábor Lászlónak a Wistmanwoodhoz? Melyik disznó hamisította meg a Wistmanwood Hima Gabriella lakásán titokban és illegálisan felvett filmjeit? A Nagydisznó (ld. 1. kép) vagy RÖFI (ld. 2. kép)? Tény, mert igazságügyi szakvélemény tanúsítja, hogy a Röfi által a bíróságra kvázi-bizonyítékként benyújtott wistmanwoodos DVD-k agyonmanipuláltak, vagdosottak, egymásra montírozottak, másoltak, össze-vissza “szerkesztettek”. A módszer ismerős, tipikus wistmanwoodosnak tűnik. Vagy mégsem? Lehet, hogy RÖFI hamisított? Vagy továbbhamisította az eleve manipulált wistmanwoodos anyagot?

De nézzük először a Wistmanwood eredeti, saját, “hamsítatlan” munkamódszereit, ha hamisításokból élő cégről szólván szabad ezt az ártatlan szót kompromittálni velük! Milyen trükköket és technikákat alkalmaz ez a gátlástalan, minden aljasságra készen álló disznó cég, ha olyasféle felkérést kap,  mint 2010 nyarán a Jézus Krisztusra felesküdött farizeus Ballától: gyártson felmondási okot Hima Gabriella ellen – bármi áron, bármilyen módszerrel. Minden eszköz megengedett, a törvénytelen is.

A sorozat következő darabjában egy négy évvel ezelőtti ügyből kirajzolódik ennek a “talpig becsületes”, “úriemberekből” álló cégnek 4 módszertani alapelve: 1. a csapdaállítás, ezt követően 2. titokban készített felvétel az áldozatról, 3. a felvétel technikai manipulálása, 4. koholt vádak “alátámasztása” a csapdaállítással szerzett, illegálisan felvett, majd technikailag erősen manipulált, többszörösen meghamisított anyaggal. A Wistmanwood ugyanakkor nem túl fantáziadús csapat, mindig ugyanezt a – lebukásuk előtt –  jól beváltnak tűnt 4 módszert alkalmazza és mindig ugyanebben a sorrendben. Legyen a célszemély üzletember, sportoló, celeb, egyetemi oktató avagy hallgató… Mert a Wistmanwood előtt semmi sem tabu. Mint ahogy Balla előtt sem.

A cél szentesíti az eszközt, vallja Loyola Ignác elvét a Loyola Ignác kollégiumban nevelkedett jezsuita múltú Röfi. Az eredmény azonban egyelőre az, hogy a Wistmanwood banda tagjai büntetőeljárás alatt állnak – gyanúsítottak a Hima Gabriella elleni bűnügyben, amelynek felbujtója és haszonélvezője Balla Péter. (Hogy is maradhatott ki éppen ő a büntetőeljárásból? Csak nem hű beosztottja, Polt Péter legfőbb ügyész helyettese, Lajtár István mentette ki?)

Valami nem stimmel a jezsuita elvekkel, ha károlis célokra akarják ezeket alkalmazni…

 

 

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Wistmanwood | Címkézve: , , | 74 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.