Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2010. szeptember

The Accreditation Board in the lime-light (A MAB-on az ország szeme)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 28, 2010

Október 1-én dönt a MAB a Károli Református Egyetem akkreditációjáról:

http://www.mab.hu/a_friss.html

Olyan intézményéről, amely semmilyen szinten nem autonom.
A Felsőoktatási törvény 1. § (3) f) értelmében az intézmény vezetőit pályázati rendszerben, demokratikusan választja meg.

A demokratikusan megválasztott rektort, Szűcs Ferencet, 2 évvel ezelőtt megpuccsolták, és azóta csak Fenntartó által megbízott rektorhelyettes irányítja az intézményt, teljesen törvénytelenül. Ez az ideiglenes és átmeneti állapot már 2 éve tart. Rektori pályázatot csak másfél évvel ezelőtt írtak ki egyszer, sikertelenül, és azóta nem történt új kiírás. A rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettest, Balla Pétert, id. Hegedűs Loránd vejét és ifj. Hegedűs Loránt sógorát, a Fenntartó jelölte ki. Balla Péternek az intézmény vezetésére nincs legitimációja, hiába biggyeszti ki a honlapra a megbízását.

Fenti törvény lábbal tiprását maga az egyetem dokumentálja:

“156/2008. (X.27.) sz. Szenátusi Határozat

A Szenátus – a Fenntartó 2008. október 22-én kelt 130912/1/2008. Eln. iktatószámú levelében kifejezésre juttatott elvárásával szemben – megerősíti 152/2008. (10.01.) sz. hozott határozatát, miszerint „A Szenátus felkéri dr. Szűcs Ferenc rektort, hogy az új rektor köztársasági elnöki kinevezésének napjáig lássa el a törvényben meghatározott feladatokat.„

Jelen esetben – az ügy fontosságára tekintettel – a Szenátus a 156/2008. (X.22.) sz. határozatot az alábbi indoklással látja el:

A Szenátus kifejezi, hogy döntése mind a jogszabályoknak, mind a saját szervezeti és működési szabályzatának megfelel. Hivatkozott határozatával a Szenátus jogszerű keretek között éppen az Egyetem jogszerű működésének fenntartása érdekében intézkedett, amikor a rektori feladatok további ellátására az új rektor Köztársasági elnöki kinevezésének napjáig felkérte a Köztársasági Elnök által kinevezett rektort, aki a feladat ellátását addig az időpontig elvállalta. A Szenátus megállapítja, hogy döntése meghozatalakor a rektor sem átmenetileg, sem huzamos ideig, sem tartós távollét, sem egyéb okból nem volt akadályoztatva a rektori feladatok ellátásában. A Szervezeti és Működési Rend 31. § (5) bekezdésének meghatározása a jelen szituációtól eltérő, más élethelyzetre vonatkozik.

A Szenátus álláspontja szerint a fenntartó intézkedése sérti a felsőoktatási intézmény Ftv-ben biztosított önállóságát, az intézmény döntési hatásköreit.”

Fenti dokumentáció azóta számos újabbal egészült ki. Szabót és Domokost felülről ültették az egyik napról a másikra leváltott Kulin és Kapa helyébe, majd a bukott Szabó utódját, Sepsit is, hasonlóan elődjéhez, a zsinati elnök jelölte ki. Demokratikus, több jelöltes, szabad választásról egyik esetben sem beszélhetünk, legfeljebb látszatválasztásról a túlreprezentált HÖK segítségével. Bár docenstől fölfelé a felsőoktatási törvény értelmében kötelező a pályázati rendszerben történő alkalmazás, ezt a Károlin nem tartják be. A Szenátusi határozatok tele vannak törvénytelen, pályázat nélküli docensi és professzori kinevezésekkel. Törvénytelen a stratégiai igazgató posztja, továbbá a rokonok egymás alá-fölé helyezése – többek között. A szabálytalanságok és törvénysértések minden szinten megvalósulnak, pl. az oktatásban, ahol azok, akikkel a szakot akkreditálták, gyakorlatilag ki vannak zárva az oktatásból, és gyakran fokozat, sőt diploma nélküliek oktatnak helyettük. A témavezetéslopások a doktori iskolákban nyíltan, sőt, szervezetten zajlanak.
A Felsőoktatási törvény 1. § (3) g) pontja biztosítja az önálló gazdálkodás lehetőségét a fenntartó által rendelkezésre bocsátott és saját tevékenység révén szerzett forrásokkal, eszközökkel és vagyonnal.

A 2010-es költségvetési táblázat szerint a Fenntartó egy fillérrel sem járul hozzá az egyetem működéséhez:

De ugyanakkor a Fenntartó nemcsak beleszól az egyetem gazdálkodásába, hanem még saját adósságát is az egyetemre terheli rá. Ez is dokumentált a Szenátusi Határozatokban:

“A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa

2009. május 27. napján tartott ülésének határozatai

104./2009. (05.27) sz. Szenátusi Határozat

a./ A Szenátus támogatja 14 millió Ft erejéig kölcsön felvételét a KDB Banknál rendelkezésre álló hitelkeretből.

b./ A Szenátus hozzájárul az előterjesztett tagi hitelszerződés szerinti feltételekkel tagi hitel nyújtásához a Színház- és Film Intézet Kft. részére.

c./ A Szenátus az előterjesztés szerint támogatja a Színház- és Film Intézet Kft 2009. évi pénzügyi tervének elfogadását.”

Kíváncsian várjuk, mit kezd tehát a MAB azzal az intézménnyel, amelyben oktatás helyett jobbára pénzmosás folyik, amelynek nincs rektora, csak rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettese, aki sportot űz az elbocsátásokból, minden valószínűség szerint azért, hogy az oktatásra átutalt állami támogatásból minél nagyobb összegeket szabadíthasson fel nem oktatási célokra. Hogy akkor mire? Erre egészen kézenfekvő magyarázatok vannak:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/03/finances-and-politics-of-the-vice-rector-balla-balla-%E2%80%9Djobbikos%E2%80%9D-penzugyi-jateka-a-karolin/

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 55 hozzászólás »

Péter Balla the eager beaver (Felmutatás)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 26, 2010

Szerző: Pszichiáter

Nem az Úr felmutatása, hanem egy bérleté, amiről itt most szó lesz.

Szeptember 25-én 14:04 perckor Balla Péter a Kálvin téri metró mozgólépcsője előtt felmutatta bérletét az ellenőröknek. Ebben a felmutatásban benne volt Balla Péter egész karaktere. A stréber kisiskolás, amilyen Balla gyerekkorában volt, és amilyennek meg is maradt. Az infantilis, tekintélytisztelő, örök kisebbrendűségi érzésben szenvedő és örökös bizonyítási vágytól gyötört személyiség.

Már ahogy megközelítette a mozgólépcsőt. Fekete öltönyben fehér gallérral, a homlokán lévő kopasz foltra fésült, zselével rögzített hajjal, kis, feketére festett bajusszal, kezében egy fekete, kisméretű, gurulós börönddel, amelynek nyele felért a hónaljáig – valószínűleg nem a börönd méreteivel volt gond, hanem tulajdonosának méreteivel – a Kálvin téri aluljáróban feltűnt a református egyetem egyetlen állva maradt rektorhelyettese (a többi már bedőlt). Mikor átment a jegypecsételő automatákon, megtorpant. Zsebéhez kapott. Megtapogatta. Elővette. Sietős lépteit egyenesen az ellenőrök felé irányította, igyekezvén felhívni magára a figyelmet – hiába. Nyilvánvaló volt, mit akar: szembesülni velük és … felmutatni. S mikor az ellenőrök kettős sorfalához ért, valóban felmutatta. Jobbkezével a bal keze felől álló ellenőrnek.

Mit, felmutatta! Felemelte, vállmagasságnál is magasabbra. Irritálva érezve magát, hogy az ellenőrök nem kíváncsiak sem rá, sem a bérletére, szembefordult a bal oldalon álló ellenőrrel és majdnem a képébe tolta. Az ellenőr rá se hederített. (Az ellenőrök, tudvalevőleg, csak azokra hederítenek, akiknek NINCS bérletük. De Ballának VAN bérlete. Vastag fekete keretes tokban tartja, zakója belső zsebében. És olyan nyilvánvaló, hogy van neki. A stréber kis képére van írva. Az ellenőrök pedig kitűnő pszichológusok.)

Ballának láthatólag fontos lett volna a szemkontaktus, egy elismerő biccentés, hogy az ellenőr nyugtázza, látta a dokumentumot, és elégedett vele. Mint egy kisiskolás, aki a házi feladatát felmutatva a tanítóbácsinak, várja a dícséretet. Már a mozgólépcsőn állva is balra fordulva maradt, görcsbe rándulva, felemelt kézzel. Aztán alábukott. Sikerélmény nélkül kellett beszállnia a metróba, elrobognia a Nyugatihoz, és felszállnia a 14:23-kor induló Vércse InterCityre, hogy időben megjelenjen Debrecenben a zsinati elnök színe előtt.

A bérletfelmutatás fent megfigyelt és leírt módja tipikus Balla-gesztus. Aki a saját honlapjára kiteszi az átvilágítási dokumentumot és az egyetemi honlapra a megbízólevelét, az belül tele van bizonytalansággal. “Nekem van legitimációm”, harsogják ezek a dokumonetumok. Balla viszont ezt olvassa ki belőlük: “alkalmas vagyok arra a feladatra, amellyel megbíztak”.

A kirakatba tett dokmentumok, a családi fotóalbum (Balla Péter honlapján) és a tegnapi bérletfelmutatás mind azt bizonyítja, hogy a Károlit jelenleg irányító rektorhelyettes, Balla Péter személyiségfejlődésében nem jutott túl a stréber kisiskolás fokon. Lelke egy merő összerándult görcs, amely soha nem tud kioldódni, ellazulni. Állandóan meg kell felelnie – a családban, ahová beházasodott, és amely három számmal nagyobb, mint a saját mérete – a családfőnek és gyermekeinek, az egyetemen pedig Bölcskei Gusztávnak és két pesti helytartójának, Sepsi Enikőnek és Kovács Barnabásnak.

Szegény Balla Péter! Már csak lelki egyensúlya és egészsége érdekében is azonnal fel kellene hagynia a nem rá méretezett feladatokkal. Ő azonban, mint azt a reformatus.hu oldalon megjelent interjújából tudjuk, még sokáig maradni akar.

Most is azért ment Debrecenbe, hogy megbeszélést folytasson az alkoholizmus által már erősen lepusztított zsinati elnökkel. Azaz megbeszélje, hogy lehetne még elodázni a rektori pályázat kiírását.

A bérletét buzgón felmutató Balla Péter, akit az utóbbi időben oly sok kudarc ért, a tegnapi Kálvin téri BTK-s diplomaosztó után egy kis sikerélményre vágyott. Az egyetlen ember, akitől ezt még megkaphatta volna, a mozgólépcső tetején a Balla balján álló Kálvin téri BKV ellenőr, megtagadta tőle ezt az apró szívességet, amely legalább a Nyugati pályaudvarig melengethette volna Balla Péter jéghideg, éjsötét lelkét. Frusztrált hősünk nehezen törődött bele az újabb kudarcba. A mozgólépcsőn balra fordulva még sokáig fixálta vágyakozva az őt levegőnek néző BKV-ellenőrt. Leverő élmény lehetett letesztelnie, mennyit ér ő a világban – a talárja nélkül. Mert hogy nem a ruha teszi az embert, az Balla Péterre biztosan nem igaz. Ő annyira icipici pont, olyannyira jelentéktelen, hogy őt csak a talárja teszi láthatóvá. Különben levegő. A talárja nélkül senki és semmi.

Biztosan ezért ragaszkodik annyira hozzá…

Kezelési utasítás Ballához:

3-dolog

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 56 hozzászólás »

Stinky meat (Büdös hús)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 23, 2010

„Azok, akik mindent megtesznek a Református Egyetemen elkövetett bűncselekmények elkenéséért, eltorzításáért, letagadásáért, mások nyakába varrásáért (…), azzal próbáltak eddig kibújni a felelősség alól, hogy a blogunkon publikált posztok becsületsértők és rágalmazók. Miután megjelent a neten a MAB-határozat, ezzel már nem érvelhetnek (…). …. Bitorlói ezek az egyetemi vezetők Luther és Kálvin nevének, de bizonyosan nem az örökösei. … diktatorikus módszereket alkalmaznak, s mert érveik nincsenek, s mert önkritikára képtelenek, rendőrséggel, bírósággal fenyegetőznek. Mintha az lenne a bűnös, aki beszél róla, nem pedig az, aki elköveti. Mi a bűn? A bűncselekmény elkövetése, vagy annak leleplezése? Az egyetem és az egyház vezetői szerint nyilvánvalóan az utóbbi….”

Fenti idézet egy tavaly novemberi posztunkból származik, amelyben Judge nevű kommentelőnk a hírnévrontás és az önlejáratás között tesz világos különbséget. Újraolvasásra ajánljuk:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/11/14/can-be-blogs-defamatory-lehet-e-ragalmazo-egy-blog/

Hallgatom a tavaly nyáron a Rektori Hivatalban készült hangfelvételt, és egyik ámulatból a másikba esem: Szabó András, Balla Péter, Pethő Sándor, Tanka Endre, az azóta elcsapott ex-főtitkár, Prekker Judit és az azóta szintén elcsapott minőségbiztosítási koordinátor, Vanó Renáta egyöntetűen azt az utasítást adják Hima Gabriellának, az IDI akkori vezetőjének, hogy vezesse félre a MAB-ot. Mondja azt, hogy mind a 4 védés szabályos volt. Hazudjon az egyetem érdekében. Mindezt abban a szituációban, amikor már nincs miért, mert Szabóék lebuktak. A MAB már a vizsgálat kezdetén táblázatban mutatta ki a témavezetések anomáliáit, pl. hogy az angolos medievista Petrőczi egy 20. századi magyar íróról, férje, a régi magyaros Szenci Molnár kutató Szabó, pedig állítólag Hermann Hesséről vezetett disszertációt. A hangfelvétel egyik helyén Szabó éppen azt bizonygatja, hogy a jelölt témájának és a tanár kutatási területének fednie kell egymást. Hima szerint enyhébb következményekkel járna beismerni, ami már nyilvánvaló, mint még jobban lebukni. Prekker: „Milyen lebukás? Nem értem.” Szabó kontrázik: „Milyen lebukás? Én sem értem.” Balla Péter kenetteljesen hangsúlyozza, hogy az IDI-nek jóhírűnek kell lennie, miközben unokaöccse, Mészáros Márton szörnyűséges csalása már 2 hónapja világ csúfjára fent van az interneten, mint ahogy Baranyai Katalin ELTÉ-n nyilvánosan megbukott dolgozata is…

Képzeljük el, hogy egy jóhírű élelmiszeráruház romlott felvágottat árul. Az egyik részlegvezető szól az osztályvezetőnek, hogy ezt vegyék le a polcról. Az osztályvezető ezzel szemben azon az állásponton van, hogy azt is el kell adni. Körbejár az áruházban, bemegy az igazgatóságra, és mindenhol elhinti, hogy a részlegvezető nem az áruház érdekeit kéviseli, összeférhetetlen, ki kell rúgni. Néhány vásárlónak megfekszi a gyomrát a romlott felvágott, ezért vizsgálatot indítanak az áruház ellen. A részlegvezetőnek volt igaza, a hús tényleg büdös. El kellene csapni az osztályvezetőt. Ám az valakinek a rokona. Ezért meghamisítják miatta a vizsgálat eredményét, és mindent a részlegvezetőre fognak.  Az áruházat a vevők elkerülik. A részlegvezetőt hírnévrontás miatt kirúgják.

A Károli jelenleg a legrosszabb hírű magyar felsőoktatási intézmény. De nem azért, mert rosszhírét keltik, hanem azért, mert amit mondanak róla, az mind igaz. A „hús”, amit árul, tényleg büdös. Ennek a büdös húsnak neve is van. Úgy hívják, hogy MÉSZÁROS MÁRTON.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton | Címkézve: | 42 hozzászólás »

No Calvinist! (Csak ne legyen református!)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 21, 2010

Szerző: Grammaticus

Két pályázati felhívást jelentetett meg a Károli az Oktatási és Kulturális Közlöny 24.sz. 2010. augusztus 24-i számában. Tanszékvezetői pályázatot hirdetett az intézmény a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken és az Angol Nyelvészeti Tanszéken.

A Balla Péter mb. rektor által aláírt két szöveg összehasonlítása komoly tanulságokkal szolgál.

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetőjének a következő feltételeknek kell megfelelnie:

– minimum nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,

– legyen a hazai és a nemzetközi tudományos életben ismert és elismert szakember,

–        ismerje a hazai felsõoktatásban támasztott követelményeket és igazodjon el a hivataloseljárásokban,

–        legyen alkalmas vezetõi szerepkörre.”

(Nem ártana egyébként a hivatalos eljárást a magyar helyesírás szabályai szerint két szóba írni, de ez csak azt mutatja, mennyire szükség van magyar nyelvészekre.)

“Az Angol Nyelvtudományi Tanszék vezetőjének a következő feltételeknek kell megfelelnie:

– szakirányú egyetemi végzettség,

– PhD-fokozat nyelvtudományból,

– felsõoktatási vezetõi gyakorlat,

– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább egy nyelvbõl,

– az egyetemmel létesített teljes munkaidejû (fõállású) munkajogviszony,

–  az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.”

Vessük össze a két szöveget!

Apróságokkal nem foglalkozunk, azzal ti. hogy ha valaki az angol tanszékre jelentkezik ”szakirányú végzettséggel”, azaz angol szakos diplomával, akkor  „legalább egy nyelvből”, azaz angolból van felsőfokú nyelvismerete.

Koncentráljunk a két szöveg különbségére!

1. Az Angol Nyelvtudományi Tanszék vezetőjének:

rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel.

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetőjének pályázatából hiányzik ez a feltétel: tehát aki a Magyar  Nyelvtudományi Tanszéket vezetni szándékozik, annak nem kell rendelkeznie ezzel, tehát lehet valaki    tanszékvezető a Károlin magyar szakos diploma nélkül!

2.Az Angol Nyelvtudományi Tanszék vezetőjénél követelmény az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetőjénél nem követelik meg, hogy elfogadja „az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiséget”.

Összefoglalva: A Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője ne legyen magyar szakos és református szellemiségű!

„A pályázatokat a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatalához a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani (1091 Budapest, Kálvin tér 9.)”

(A közzé tétel két szóba írandó, de ezen nem akadunk fel. Nagy szükség van ott nyelvészekre, csakugyan!)

Mi viszont azt tanácsoljuk a magyar szakos diplomával rendelkező, a magyar nyelvtudomány területén tudományos munkásságot kifejtő, a református felekezethez tartozó nyelvészeknek, NE PÁLYÁZZANAK! Nem nekik írták ki ezt a pályázatot!

Akkor hát kinek is? Honti László akadémikus nem vállalja tovább a tanszék vezetését, mondjuk, Udinéból ez eddig se lehetett neki könnyű. A családi kötelékeket mindig is nagyra becsülték a Károlin, lásd Szabó András és Petrőczi Éva többszörös alá- és fölérendeltségét a karon. Honti legszívesebben feleségére, Varga Mártára hagyományozná a tanszékvezetést, ez azonban nem megy a hölgy teljes kommunikációképtelensége miatt. Ezért a feleség barátnőjére, Fóris Ágotára esett a választás. Ő azonban olasz-spanyol szakos diplomával rendelkezik és a református szellemiségnek sem mutatta eddig a jelét.

Mivel tehát egy normális pályázatnak többszörösen sem felelne meg: az ő személyére szabták a pályázatot.

Ez a keresztyén szellemiség és erkölcs a Károlin Balla Péter értelmezésében.

GRAMMATICUS

 

A pályázati szövegek összehasonlításából véleményünk szerint még egy következtetés adódik. Nevezetesen, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszékre kiírt pályázatot nem református ember fogalmazta, és még csak át sem olvasta. (Hogy nem nyelvész, az a helyesírási hibák alapján is nyilvánvaló.) Vagyis nem Balla Péter. De nem is a Kar jelenlegi dékánja, Szabó András, aki ha nem követi is a református szellemiséget, azért másoktól megköveteli, min ahogy Sepsi Enikő sem, akinek már a bölcsőjét is református szellemben ringatták. De akkor ki? Az, aki a nyelvésztanszék vezetésére Fóris Ágotát kiválasztotta: Kulcsár-Szabó(-Hansági) Ágnes. Ő képviseli az állandóságot és a folytonosságot a régi és az új vezetés között, és egyben garancia arra, hogy a Sepsi-érában a Szabó-érához képest semmilyen változás nem lesz. Ő adta a tanácsot Szabónak, és ő fogja Sepsinek is. Továbbra is az fog történni a Karon, de talán az egész egyetemen is, amit ő akar. Vagyis a szakma és a református szellemiség továbbra sem szerepel a prioritások között. Hogy akkor mi? Az, ami eddig: PÉNZ és HATALOM. – A szerk. 

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 19 hozzászólás »

Dans macabre á la Balla (Balla haláltánca)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 18, 2010

Ha nem ismernénk a tényeket, csak az interjút olvasnánk, azt hihetnénk, hogy Balla Péter törvénytisztelő, felelősen gondolkodó és sikeres munkahelyi vezető. Íme miket nyilatkozik magáról:

Kiss Sándor interjúja Balla Péterrel, 2010. szeptember 17., péntek 00:33

http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=26231%3Aszkueles-vagy-bvueles&catid=133%3Ahatter&Itemid=508&lang=hu&Itemid=508

A Károli Gáspár Református Egyetem megbízott rektora, Balla Péter a meglévő gondok ellenére bizakodó és fontosnak tartja az intézmény profiljának szélesítését.

…………………………………………..

Miben számít az egyház az egyetemre?

Főleg az egyház társadalmi szolgálatának támogatásában. Például a kormány az új alkotmánnyal kapcsolatos elképzelései véleményezésére felkérte a református egyházat is, ezért a Zsinat elnöksége arra kérte az egyetemet, hogy annak jogi kara vegyen részt ebben a munkában. De ilyen terület az egyház cigányok között végzett szolgálata is, amihez az egyház tudományos háttértámogatást kért intézményünktől.

(Balla szerint Bölcskeit nem az egyetem pénze motiválja, hanem az alkotmány és a cigányok. Ezek szerint Balla Péter vagy a fenntartót ismeri félre, vagy hazudik.)

……………………..

Ön az egyetem profilbővítéséről beszél, jóllehet egyes újságok épp az ellenkezőjéről cikkeznek: a jogi kar doktori iskolájának akkreditációját például visszavonta a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB).

Sajnos ez így van. Néhány kollégánknak – külföldi elismertség és nem megfelelő számú publikáció hiányában – a MAB visszavonta az úgynevezett doktori iskolai törzstagi megfelelését, így a törvényben előírtnál kevesebb törzstagunk lett. Ezért vonták vissza a jogi doktori iskola akkreditációját. … az osztatlan jogászképzésben … továbbra is zavartalanul folyik az oktatás.

(Nincs doktori iskola – nincs egyetemi kar. Akkor tkp. mi az, ami  “továbbra is zavartalanul folyik”, és akármi az, minek?)

A bölcsészkar irodalomtudományi doktori iskolája körül is gondok vannak, igaz, annak még nem lejátszott az ügye.

Az irodalomtudományi doktori iskola esetében jelenleg a MAB felfüggesztő határozata van hatályban, mivel a doktori iskola törzstagjai közül nincs legalább hétnek olyan diákja, aki már végzett doktorandusz. Ez a helyzet azonban rövidesen megoldódik, hiszen több törzstagunk diákja a következő hónapokban védi meg más iskolákban a doktori disszertációját. Remélem, hogy a MAB ezt figyelembe veszi, és nem vonja vissza az irodalomtudományi doktori iskola akkreditációját.

(Ki és mikor fogja doktoráltatni Mészáros Mártont? Mielőtt lecsukják, vagy Pál Jóska utána megy a börtönbe is ebből a célból, esetleg viszi magával a Maedchen für alles Eisemannt is? A MAB már adott egy pédátlanul hosszú haladékot – hiába. Hány haladékban reménykedik még Balla Péter?)

Egy egyetem egészének az akkreditációjához legalább egy doktori iskolára mindenképpen szükség van. Nem került veszélybe a Károli működése?

Semmiképp, hiszen a hittudományi doktori iskolánk a jelenleg megadható leghosszabb időre, öt évre kapott működési engedélyt, ráadásul a jogi doktori iskola lehető legrövidebb időn belüli újraindítását tervezzük, sőt azt is elárulhatom, hogy a meglévők mellett újabb doktori programok kidolgozásán fáradozunk.

(A hittudományi DI tényleg nagyon erős: Jakab Attila recenziójából tudjuk, mennyit ér Balla Péter PhD-ja, egyebe meg nincs neki; azt pedig a miskolci kollégáktól, mennyi külföldi publikációja van Pethő Sándornak, és hány évtizedet vendégprofesszoroskodott híres külföldi egyetemeken. Már gyerekkorában elkezdte.)

A Zsinat az utóbbi időben többször visszautasította az egyetem zárszámadásának elfogadását. Mi ennek az oka?

Személyi mulasztások miatt a könyvelésben jelentős elmaradása volt az intézménynek, és számos hibát is feltártunk. Az előbbit pótoltuk, az utóbbiakat pedig kijavítottuk, sőt egy külsős könyvvizsgálatot is kértünk, aminek a közeljövőben készül el a jelentése. A félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy csupán könyveléstechnikai mulasztásokról volt szó, aminek személyi következményei is lettek, de pénz nem tűnt el, sikkasztás nem történt, így feljelentést sem kellett tennünk.

(Na, itt már szóba kerülnek a kirúgások, nagyon szerényen, holott a Rektori Hivatal személyzete már többször komplett cserén ment keresztül: egyet vall be Balla a többtucatból. Tényleg szűkszavú. És visszafogott: a notórius feljelentő ezúttal visszafogta magát.)

Azt is mondják, hogy személyi válságok sora van a Károlin.

Lehet, hogy az utóbbi időben az átlagosnál gyakrabban változnak az egyetem vezetői, de ezt aligha nevezném személyi válságok sorának. Minden szabályszerűen, jogszerűen történik. A bölcsészkar dékáni állására nyáron írtuk ki a pályázatot, a beérkezett anyagok elbírálása még szeptemberben megtörténik. A jogi kar megbízott dékánjának, Domokos Andreának a munkájával pedig nagyon elégedettek vagyunk, és reméljük, hogy a közeljövőben megjelenő kiírásra ő is beadja majd a pályázatát.

(Két meggyőző példa a törvényességre: 1. Sepsivel kiírattak saját magának egy dékáni pályázatot, amit el is nyeretnek vele, 2. Domokosnak pedig ki fognak írni egy szintén testre szabott pályázatot. Na és mi van a többiekkel? A jogi dékán és a jogi rektorhelyettes kirúgásával, a jogász és bölcsész DI-vezető, mindketten professzorok, indoklás nélküli hirtelen leváltásával, a Kari Tanács gyakori személyi átalakításával? A pályázat nélkül alkalmazott oktatókkal, köztük docensekkel és professzorokkal is, ahol a pályázat törvényi előírás, a kormányrendelet ellenére alkalmazott MAB-tag Kováccsal fiastól, az eltitkolt jövedelmi adatokkal, a visszadátumozott okiratokkal stb.? A „szabályszerű” és „jogszerű” kirúgásokat bizonyítja nyilván az a sok közös megegyezés, ahol a munkáltatónak és munkavállalónak véletlenül épp egyszerre jut eszébe a szerződés felbontása. Haynau, a Károli legvéreskezűbb (sőt, véres lábú, hiszen a lábát többet használja, mint a kezét és az eszét, bár ez utóbbit lehet, hogy használja, csak nem venni észre) vezetője (azt, nem mondhatjuk, hogy rektora, mert nem az), azt állítja magáról, hogy ő a törvényesség őre. Vagy teljesen félreismeri magát, vagy hazudik.)

És állandó rektora mikor lesz az egyetemnek?

Az, hogy rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes irányítja az egyetemet, semmiféle vákuumot vagy válságot nem jelent. A fenntartó sem bizonytalanságként éli ezt meg, hiszen a rektor minden jogának gyakorlásával rendelkezem. … tavaly nyáron kiírtunk egy pályázatot, de sajnos nem érkezett rá beadvány, így továbbra is az én megbízásom maradt érvényben, amit a Zsinat az őszi ülésén megerősített.

(A minden jog közül főleg a kirúgási jogot gyakorolja, ezért is lett véres a lába. Újabb füllentés: érkezett a tavalyi kiírásra pályázat. Szabó Andrásé, aki ismét ugrott a rektori hatalomra, mint korábban már többször is. Csak a Zsinat az IDI-botrány miatt visszavonatta vele a pályázatát.)

Ön miért nem pályázott?

Ez egy Isten elé vitt, tudatos döntés volt a részemről. Elsősorban teológus vagyok…stb.

(Ez itt már a blogról jól ismert Horváth János hangja.)

Mikor írják ki tehát újból a rektori pályázatot?

Ebben a szemeszterben még biztosan nem, sőt az is lehet, hogy a tanév végéig én fogom ellátni a rektori teendőket. ….

(Balla már rektorhelyettesi megbízása kezdetén felemeltette magának a rektori pótlékot, annyira, hogy be sem meri vallani a honapon, holott ezt rajta kívül már minden rektor megtette. Nem szívesen adja át tehát ezt a zsíros megbízást.)


A Károli Egyetem történetének legsikertelenebb rektorféléje azt próbálja kifelé kommunikálni kincstári optimizmust erőltető nyilatkozatában, hogy ő egy korrekt, alkalmas vezető, a Károli sikeres jövőjén munkálkodó “távlatos” irányító. Ezt még az interjúkészítő Kiss Sándor sem hiszi el neki, aki ironikusan újból és újból alákérdez. A görcsölés és nevetséges erőlködés átüt az interjú szövegén és kiül Balla Péter ábrázatára. A legfrissebb arckép Balla Péterről egy szerencsétlen lúzer fotója. Az interjú maga pedig Balla haláltánca. Ezen a fotón Balla Péter már jobban hasonlít egy halálfejhez, mint hajdani önmagához.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 30 hozzászólás »

University of Impostors 3. A bit short (Csalók egyeteme 3. Mészárosé picit rövid)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 17, 2010

Pethő Sándor csalással szerzett egyetemi tanári kinevezéséhez és Szabó András csalással szerzett MTA doktorijához képest egy csalással szerzett PhD-fokozat önmagában eltörpülne. Jelen esetben azonban Mészáros Márton csalása mégis a legnagyobb horderejű a három közül, hiszen ez váltotta ki az ún. károlisbotrányt, és ez vezetett a doktori iskola és a bölcsészkar szétveréséhez.

A Mészáros-ügyet többször megírtuk. A védéssel kapcsolatos szabálytalanságok részletes leírása itt található:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/15/some-petty-errors-apro-szabalytalansagok/

A Mészáros-féle okirathamisítások bizonyítékai pedig itt:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/

Maga a jelölt, Mészáros Márton, és két témavezetője, Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes úgy kommunikálták a védés anullálását, hogy az a MAB végtelen rosszindulatának köszönhető, mert a dolgozat csak picivel volt rövidebb az előírtnál. Azóta már az új szabályt Mészáros dolgozatához szabták: most már nem lenne rövid. A másik szabálytalanságot, a védés előtt 17 nappal történt témavezetőváltást pedig Mészáros azzal indokolta, hogy hivatalos témavezetőjétől, Hima Gabriellától „semmiféle tényleges segítséget” nem kapott. Ezt Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes megerősítette, és közvetlenül védés előtt a segítségére siettek. A harmadik szabálytalanság – férj és feleség együttes közreműködése – pedig szerintük nem az, hiszen teljesen természetes, hogy egy házaspár mindent együtt csinál.

Mészáros 2009. március 26-án 100%-kal védte meg az előírtnál állítólag „csak picivel rövidebb” dolgozatát.

Az igazság azonban az, hogy Mészáros egy terjedelmileg az előírt minimumhoz képest 50%-os, tartalmilag heterogén szövegeket tartalmazó látszatdisszertációt nyújtott be (24 oldal szól Luther koráról, amely néhány újabb német szakirodalom magyarítása, 30 oldal pedig az 1930-as évek magyar protestáns médiumairól, Korner Veronikával közösen írva, további 14 oldalt bibliográfia, függelék, képek, táblázatok, statisztikai adatok tesznek ki, mindez 153 oldalra széthúzva, ld. lent a linket), amelyből legfeljebb 15 oldalt, azaz egy fél tanulmányt írt egyedül a jelölt. A tanulmány másik felét dokumentáltan – és a „disszertáció” lábjegyzetében is bevallottan – Korner Veronika írta. Az első 24 oldalt pedig semmiképp se írhatta Mészáros, mert nem tud németül. Nyelvvizsgája nincs, a védés előtt csak egy belső nyelvvizsgát tett le közvetlen felettese és témavezetője, Kulcsár-Szabó (Hansági) Ágnes előtt, aki azt kiválóra értékelte (ő maga sem tud németül). Az újabb svindli idén tavasszal derült ki, amikor Mészáros a Szegedi Egyetemen újból jelentkezett fokozatszerési eljárásra, és ennek keretében egy belső nyelvvizsgán németből épp csak átcsúszott. Lehetetlen, hogy a komoly nyelvtudást igénylő szakirodalom feldolgozását gyatra nyelvtudásával ő maga végezte volna el.

Kifejezetten valótlan, rágalmazó és hírnévrontó Mészárosnak az az írásban adott nyilatkozata, hogy Hima Gabriella semmiben sem segítette őt. A Szabó Andrással való állítólagos közös munka semmivel sem dokumentált. A Hima Gabriellával való közös munka viszont igen: e-mail-váltások, Mészáros tanulmányának publikálása a Hima Gabriella által szerkesztett kötetben (linket ld. lent), angol nyelvű tanulmány lektorálása és elhelyezése külföldi folyóiratban, Hima szerkesztésében (http://www.inst.at/trans/16Nr/09_5/meszaros16.htm) külföldi konferenciára való meghívás, Hima szekciójába (IRICS,Wien 2005. dec. 9-12, programfüzet 46-47.o,). Ennél többet aligha kaphat doktorandusz a témavezetőjétől. De ez a doktorandusz, enyhén szólva, nem értékelte ezt.

A  Hima Gabriella által szerkesztett közös Korner-Mészáros-tanulmány, amely az ún disszertáció nagyobbik fele, és a 20. századi magyar irodalom tárgykörébe tartozik, még Hima kizárólagos témavezetése alatt, 2006-ban készült. Mészáros ezt nem tünteti fel disszertációja bibliográfiájban, csak a 2007. évi Confessio-beli másodközlést, amikor Kulcsár-Szabó Ágnes az IDI törzstagjai közé került, hogy ezt a publikációt már neki tulajdoníthassa, és Hima Gabriella segítségét letagadhassa.

Ez a sem koherensnek, sem disszertációnyi terjedelműnek sem nevezhető szöveg, fenti csúsztatással a bibliográfiában, az ismert körülmények között kapott március 26-án 100%-ot – Hima Gabriella távollétében. (HG külföldi konferencián vett részt; MM védését valószínűleg szándékosan, a többiekéhez képest 3 nappal elhalasztva, akkorra szervezték). Közvetlenül a védést követően, a védés ünneplése közben a KDT (Kari Doktori Tanács) jelen lévő tagjai (maguk az érintettek, Szabó és felesége, valamint helyettese, Kulcsár-Szabó) a 100%-os eredményt megerősítették, majd Szabó András dékán – az EDHT (Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács) elnökeként, kihasználva Hima Gabriella távollétét – az eredményt az EDHT-val még másnap, azaz 27-én a legmagasabb szinten is megerősíttette. Hima hazatérve értesült a szabálytalanságokról, és április 4-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a KDT-nak, amely az ő értesítése nélkül a háta mögött még április 6-án összeült, és újból megerősítette Mészáros védését. Hima kérelmét megint csak az érintettek – Szabó és felesége, valamint Kulcsár-Szabó Ágnes és Kovács Árpád nyugdíjas MAB-tag, akinek ezért a szavazatért Hima IDI-elnöki posztját beígérték – szavazták le, és Himát azon nyomban távollétében le is váltották, hogy a bólogató Kovácsot ültessék a helyébe, aki MAB-tagként láthatólag nem a törvényesség érvényesítésén dolgozott, hanem saját érvényesülésén. Hima ismét fellebbezett, ezúttal a rektorhoz, ám Vargha András mb. rektort a Fenntartó Balla Péterre cserélte le, akiről Hima nem tudta, hogy Mészáros rokona. (Ezt már csak akkor vette észre, amikor Balla személyesen üldözni kezdte őt, és teszi ezt a mai napig.) Hima ugyanis Ballának is jelentette és dokumentálta a csalást. Balla erre újból megerősítette unokaöccse 100%-os védését az összesen 15 oldalnyi dolgozatára, megerősítette továbbá Hima leváltását és Kovács kinevezését is. Az 1 hónappal későbbi MAB-vizsgálat alkalmából viszont elhatárolta magát az IDI-ben történtektől, mintha rektori döntéssel nem ő idézte volna elő a problémát, majd föltetette a Károli Egyetem hivatalos honlapjára, hogy a doktori iskola vezetőjét, Hima Gabriellát az IDI-ben elkövetett szabálytalanságok miatt váltotta le, mintha Hima követte volna el a csalást, és a „becsületes” Kovács Árpádot nevezte ki helyette. Hima kérte a rágalmazó állítás eltávolítását a honlapról, de mivel az nem történt meg, feljelentést tett a rendőrségen csalás, okirathamisítás, témavezetéslopás és rágalmazás gyanúja miatt.

Jelenleg büntetőeljárás folyik Mészáros Márton és bűntársai, Szabó András és Kulcsár-Szabó Ágnes, valamint az opponens, Szabó Andrásné Petrőczi Éva ellen.

Hima Gabriella 2009. május 12-én az EDHT-ülésen Balla Péter mb. rektor jelenlétében megpróbálta még egyszer meggyőzni az egyetem grémiumát arról, hogy csalás történt, és enyhébb következményekkel járhat meg nem felelni a törzstagság kritériumának, mint csalni. Letorkollták. Mészáros csalását nemcsak megerősítették, hanem gyakorlatilag megparancsolták Hima Gabriellának, hogy hazudjon a MAB-nak, mondja azt, hogy a védésekkel minden rendben volt. Hima ezt megtagadta. Az ülésről hangfelvétel készült.

Részlet a hanganyagból

Szabó András EDHT-elnök:

Öööööö… és ö…… hm ugye, megnézték a www.doktori iskolai adatbázist, ésss…. és a mi honlapi doktori iskolánkon öööö…. a mi doktori iskolánk honlapján elérhető információkat, és csatolt fájlban mellékelték azokat az ellentmondásokat, amik ööööö……, amiket öööö…., amiket ott…… öööööö…. látnak, ugye, a táblázatot nem másoltam le, de a táblázat arról szól öööööö……. aaaa……. öööööö……

Hima Gabriella IDI-elnök:

Lemásoltam. Körbeadtam.

{………}

Szabó András:

És aaaa….. hát itt kénytelen vagyok jelezni azt, hogy a doktori iskolán belül elég nagy a feszültség az ööööö….. az aaaaa….. az a……. hogy is fogalmazzak, mi ugye szorult helyzetben voltunk, és kénytelenek voltunk a témavezetéseket is megosztani

{itt egy rész következik, amelyben Szabó András azzal rágalmazza meg Bazsa Györgyöt a MAB enökét, hogy Szabó szerint megszegte az új doktori iskoláknak állítólag tett, de sehol le nem írt ígéretét, hogy nem eszik olyan forrón a kását ……………}

Amit még el kell mondanom ezzel kapcsolatban, hogy öööööö….. a témavezetések körül óriási feszültségek alakultak ki ….. öööööö….. és ez aaaaa…… odáig csúcsosodott ki, hogy aaaa….. eeee….. hogy megtartottuk a négy védést aaaa….. március végén és eeee…… Hima professzor asszony elégedetlen volt aaaa….. aaaaa…… védéseknek az eredményével és lefolyásával ésss……. aaaa…. ésss… hát ööööö….. és hát itt ööö… és ezzel eee… ezzel …. ezzel … ezze kapcsolatban ööööö….. hát….. öööö…. (sóhaj) több emberrel is beszélt, hogy aaa…. hogy öööö….. ezek a védések nem voltak rendben, ezeknél a védéseknél öööö….. különböző problémák voltak, és öööö…. {……..}

Balla Péter mb. rektor (megkérdezi HG-t milyen lépéseket lát ara, hogy „a doktori iskolánkat, így mondom, akkreditálják”)

Hima Gabriella (elmondja, azok után, hogy Szabó András és Koncz Judit a MAB elnökénél személyesen feljelentették őt, és ezzel felhívták a figyelmet az IDI-re, már nem nagyon lát lépéseket, mert a táblázat is azt bizonyítja, hogy lebuktak)

Szabó András:

Mészáros Márton doktorija….. A doktori iskola meghívóján én öööö…. én szerepelek. {……..} ott egyszerűen az volt a helyzet, ez volt a legjobb védésünk, a legjobb a doktori iskolának a legkiemelkedőbb tanítványa, aki summa cu laude eee…… védett ööööö…… és öööö…….aaaa….. aaaaa…… aaaa……. gyakorlatilag a házivédésen az derült ki, hogy Hima professzor asszony nem szeretné, hogy ez aaa….. ez aaaa….. dolgozat védésre kerüljön…….. ettől Mészáros Márton {……….} öööö….. öööööö….. írásban kérte, hogy változtassuk meg a témavezetést …….. eeee…… tehát ööööö……. egyszerűen erről van szó. Öööööö….. Az, hogy a feleségem volt az egyik opponens, az nem kizáró ok, tehát aaaa….. aaaa…… aaaa…. aaaaaa……. doktoráló és aaaaa….. ésss…. az opponens között lehet összeférhetetlenség, ez sehol ilyen kitétel … sehol ilyen….. szabály…. leírva…. nincs.

{…….}

Pethő Sándor (mindenben egyet ért Szabó Andrással, és természetesnek találja, hogy a feleség legyen az opponens, ha a férj a témavezető, ő sem tud kizáró szabályról)

Mészáros “disszertációja”: MeszMartonPhDteljes

A Korner Veronikával 2006-ban írt közös tanulmány a Hima Gabriella által szerkesztett kötetben: 20100610170950731

Posted in Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton | Címkézve: | 30 hozzászólás »

Hostess-program (Háziasszonyi teendők)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 15, 2010

Tarr Zoltán zsinati tanácsos a múlt szerdai összoktatói értekezleten arról beszélt, mennyire fontos, hogy a Kar élén választott dékán álljon. Vajon kinek? Neki biztos nem. Választásról ugyanis szó sincs.

Ma a Kari Tanács rábólint a szerény képességű, ám nagyravágyó hostess, Sepsi Enikő dékáni megbízására. Ez a ceremónia a diktatorikus hagyományoknak megfelelően fog lezajlani. A Károli Gáspár Református Egyetemen demokratikusan választott rektor már másfél éve nincsen, az intézményt a Bölcskei Gusztáv által kijelölt Balla Péter rektorhelyettes vezeti. Az Állam- és Jogtudományi Karnak sincsen demokratikusan választott dékánja, a fenntartó akaratából Domokos Andrea látja el a megbízott dékáni tisztséget. A Bölcsészettudományi Karon épp most zajlik a dékánváltás, pontosabban egyik stróman váltja a másikat. Sem Szabó Andrást, sem Sepsi Enikőt nem demokratikusan választották illetve választják meg, ugyanis megválasztásukkor egyetlen ellenjelölttel sem kell(ett) megmérkőzniük, és megválasztásukat a fenntartó egyház deklaráltan erőltette. Nem nevezhető demokratikusnak az a választás, ahol csak egyetlen jelölt lehet, és más személyre nem is lehet szavazni. A túlreprezentált HÖK is be fog segíteni szokás szerint a fenntartó jelöltjének megszavazásába.

Sepsi Enikőt a Karon alig ismerik. Idén került az egyetemre, mint Bölcskei Gusztáv illetve bizalmasainak kiszemeltje. A nyomulásra eddig elsősorban a Szenátust használta. A szárszói napokat is próbálta a propaganda céljaira kiaknázni, sokan ekkor találkoztak vele először személyesen. Az általános vélemény szerint Sepsi gyakorlatias háziasszony, aki a nagytakarítást seprűvel és felmosóronggyal máris megkezdi. Hogy az oktatást hogyan akarja majd megreformálni és a doktori iskolát talpra állítani, erről még nem lehet semmit se tudni. Egy biztos, hogy a Fenntartó bizalmát, aki ugyanolyan járatlan az egyetemi üzemben, mint bölcsészkari dékánjelöltje, messzemenően élvezi.

Az elkövetkező időszak iránya világos: vak vezet világtalant…

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 33 hozzászólás »

Archive: September 5. About the Style and the Point (Stílusról és lényegről)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 12, 2010

Az alábbiakban Templarius “Tűz és kéneső Szodomára” c. posztunkra érkezett nyílt levelét közöljük, majd Október harmincegyedike tavaly év végi, idevágó kommentjeit. Ez a válaszunk a Horváth János, Nem értem, Mesialiscaries, Predator, Sötét Lajos és még ki tudja milyen álneveken bujkáló egyetemi vezetők kommentjeire, akik felelős vezetőkként professzorok, kiemelkedő tudósok áldozatos, alázatos, hittel és bizalommal felépített munkáját tették tönkre egyetlen évnyi ámokfutásuk alatt, orvul és váratlanul támadva rájuk, hogy egy perccel a beérés előtt elragadják tőlük munkájuk gyümölcsét, és még meg is rágalmazzák, sárba is tiporják őket. Majd fenti álneveken blogolva a stílusra terelik a szót, hogy ne kelljen a tartalommal – eszelős, kártékony, hatalom- és pénzéhségből fakadó, mélységesen erkölcstelen cselekedeteikkel – szembenézniük.

Az igazságszolgáltatás malmai lassan őrölnek, akárcsak Isten malmai, de már őrölnek: Balla Péter, Szabó András, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton előbb-utóbb remélhetőleg méltó helyükre kerülnek. És ha szerintük a bűncselekményekkel kapcsolatos vádjaink rágalmazóak, akkor pereljenek be bennünket. Ez esetben maguk gyorsíthatják meg Isten malmainak forgását – be fogjuk bizonyítani, hogy minden velük kapcsolatos vád igaz. – A szerk.

Templarius said

Szeptember 12, 2010 at 12:04 pm

Tiszteletem mindenkinek!
Bájos blog. Még bájosabb személyekkel. Mondhatni elragadó. Szinte már várom, mikor fog belépni az üzenetváltásokba az utolsó személy is a homogén vezetésből. Révén valamennyi itt van, mint látom, már csak egy hibádzik. Bár lehetséges, hogy Őt annyira nem izgatja a Jogi Kar, hogy nem méltóztatik véleményét kifejteni. Rettentően sajnálni fogom, ha ez így lesz. Pedig milyen szép kis társaság gyűlt itt össze: Predator, Horváth János és még néhányan… Kiváló.
Már csak azt tessék nekem elmagyarázni, hogy miért itt töltik ezek az emberek az idejüket? Miért nem tesznek inkább valamit a Karért, az egyetemért? Isteni csodára várnak? Vagy netán kecsegtetőbbnek tűnik a Jogi Kar és a Bölcsészkar bedöntése? Az már mindenki számára tiszta, hogy ki milyen álnéven “fut” itt, ezen a mesés virtuális tájon. Bár nem értem, miért nem merik felvállalni személyüket? Mélyen tisztelt “Predator”! Megfogan bennem egy kérdés az Ön vonatkozásában: vajon mit tenne, ha körbeállnák azok az emberek, akiket undorító szavakkal illet, rágalmaz? Akkor is ilyen mocskos lenne a “szája”? A posztokból úgy vettem le, Ön értelmiséginek vallja magát. Valóban így gondolja? Akkor miért nem viselkedik úgy? Miért nem viseltet alázattal a Fennvaló iránt, valamint tisztelettel embertársai iránt? Hogy eshet meg az, hogy ilyen trágár módon nyilatkoztatja ki véleményét? Kérem, gondolja át mennyire lejáratta magát egy komplett Egyetem előtt. És higgye el, nem azoknak árt, akiket mocskol. A lejtőn lefelé csúszó intézmény alatt tette még sikamlósabbá a talajt. Hamarosan az egész a mélybe ér. Természetesen nem Öné a teljes felelősség, viszont részben tehet arról,hogy az akkreditációs bizottság olyan véleményt alkotott amilyet. Mérhetetlenül sajnálom, hogy belevágta egy olyan fába a fejszéjét, amelybe nem kellett volna. Vannak emberek akik erre születnek, Ön nem tartozik közéjük.
Most lehet támadni és rágalmazni, lehet vagdalkozni, hogy milyen balga is vagyok.. Természetes, hogy mindenki tagadja személyét. Azonban akik jó emberismerők, tisztában vannak az emberek szófordulataival, beszédstílusaival, viselkedéseivel és reakcióival. Kiváltképpen azok, akikkel nem szimpatizálnak. Hajaj! Belőlük akad jó pár!

Horváth Jánosról” nem is beszélve, akivel kapcsolatban csak annyi mondandóm lenne, hogy: ne bántsátok! Egy a szó szoros értelmében vett szerencsétlen ember.. És nem is rektor. Hisz nem az a pontos titulusa. És nem is lesz az.
Félretéve a személyeskedést! Kérem, ahelyett, hogy itt rontják a levegőt, szíveskedjenek inkább összeszedni a maradék emberi méltóságukat és tenni valamit annak érdekében, hogy az a sok szerencsétlen hallgató, aki a Jogi illetve a Bölcsész Karra jár ne feleslegesen dobjon ki az ablakon több százezer forintot. Elhiszem, hogy az Önök erkölcsi világát nem bolygatja meg az a tény, hogy a tandíjakért cserébe nem szolgáltatnak semmit – tisztelet pár kivételnek – ettől függetlenül rengeteg kötelezettséggel tartoznak, kéretik ezen dolgok legalább felének eleget tenni! Már akkor sokkal jobb helyzetben lenne mindkét Kar…

Valamint szégyelljék magukat! Az Önök helyében egy erkölcsileg tiszta, értelmiségi, fejet hajtva és önmarcangolva vonulna le a csatatérről s mérhetetlen alázattal viseltetne azon emberek iránt, akik létrehozták a Jogi Kart! Ugyanis eme nemes emberekbe rúgtak bele a leginkább. Amit művelnek az állandó belső átszervezésekkel, professzor emberekkel, tanárokkal és hallgatókkal… arrogáns és gerinctelen módon… Sárba taposták mindazt, amit három nagy ember megalkotott. Sok év munkáját egyetlen év alatt elsöpörték .. Önök! Ne merjék magukat értelmiségnek s embernek nevezni..

Október harmincegyedike írta:

2009/12/30 at 9:04 am

Hangnemről, stílusról és visszafogottságról beszélnek sokan, holott az őszinte felháborodásnak a legkevésbé sem ezek a jellemző vonásai. Kosztolányi Dezsőnek van egy idevágó novellája, a Paulina, ebben mondja Rufusz, a költő: “Minden indulat fönséges (…) Aki haragszik, az, akinek igaza van, hatalmas.”
Az alakoskodás a maga kimért módján akár árnyaltabb…, de egyben kevésbé őszinte is. …. Mi lett volna 1517. október 31-én, ha azt mondta volna az egyik Ágoston-rendi Luthernek:”Hagyjad Márton a pontjaidat, akik a templomba érkeznek úgysem tudnak olvasni!”

… elszomorító, hogy a legfőbb vélemény sok embernél még mindig a stílusos-e, “szabad-e szombaton csodát tenni?” szintjén van. Durva személyeskedést olvastál a blogokban s felháborít? Igazad van… De a lényeg mégis csak az, hogy durva, nemtelen küzdelem folyik az egyház által fenntartott egyetemen!
Ha Te vélt sérelmeid miatt hátat fordítasz az eseményeknek, akkor nem történik más, minthogy a nap immár a szemedbe fog sütni s elkápráztat, de a dolgok a hátad mögött attól még ugyanúgy folynak tovább… s a Te árnyékod is immár rávetül az eseményekre, részévé válva azoknak
, akárcsak az enyém, az övé meg amazoké, akik hagyták, akik hagytuk, hogy így legyen.
Ha azon az egyetemen, amelyet a református egyház fenntart, nincs más személy/személyek a személyi állományában, aki/akik a problémás kari intézményeket hitelesen vezetni tudná/tudnák, csak a jelenlegi, lelkiismeretlen gárda, akkor valóban felmerül a kérdés: mitől református az az egyetem?
Ha viszont vannak olyan személyek, akkor ne hátad fordítsunk/ ne hátat fordítsanak, hanem segíts/enek a helyzet mielőbbi orvoslásában.
Ami az … “érveket helyettesítő emberi indulatot” illeti (visszatérő retorikai fordulat a különböző álneveken itt blogoló egyetemi vezetők részéről): “emberi”, bocsássák ezért ezt meg nekik. Bocsássák meg annál is inkább, mert az aljasságra, a gonoszságra az ember eredendően nem tud, nem tudhat felkészülni, s amikor aljas, nemtelen cselekményekkel találkozik olyan körben, amelyhez szellemileg, lelkileg tartozónak érzi magát, akkor az indulat is magával ragadja, mert erre nem volt felkészülve. Az egyház bár választott testület által irányított közösség, de a “választott” voltát döntéshozóik közül néhányan olykor elfelejtik. S most a megválasztottak választói lélegzetvisszafojtva várnak egy válaszra.

(És tudom, hiszem, vallom: az a válasz nem lesz, mert nem lehet nemtelen. Bármi is lesz…)

Ezt az utolsó két mondatot csak zárójelesen közöljük, mert mi most, 2010 szeptemberében, nem vagyunk annyira optimisták az egyházi vezetést illetően, mint „Október harmincegyedike“ volt tavaly év végén.

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 56 hozzászólás »

Is there a get-out of the Károli-crisis? 2. Van-e kiút a Károlis válságból? 2.

Posted by jhnnsclvn - szeptember 11, 2010

Álláspontunk szerint a BTK dékánjának személyére vonatkozóan nem a Fenntartónak kellene javaslatot tenni, mert ez egyrészt sérti az egyetemi autonómia elvét, továbbá azt a veszélyt rejtené magában, hogy megint szerencsétlen választás történik, mivel a Fenntartó az egyetemi életet belülről közvetlenül nem ismeri.

A dékáni tisztséget elsősorban olyan személynek kellene elnyernie, aki képes a fennálló törvénytelenségeket megszüntetni, a törvényességet helyreállítani, a szembenálló felek között közvetíteni, a Kar doktori iskolájának akkreditálását biztosítani. Elsősorban olyan személyiségre van szükség, akit erkölcsi feddhetetlenség jellemez, nem Bölcskei Gusztáv eszközembere, tudományos körökben bel- és külföldön elismert, megfelelő vezetői gyakorlattal rendelkezik, képes a kar megrendült renoméját kifelé is helyreállítani, és karon belül is a különféle érdekeket megfelelően összehangolni.  Mi látunk Karon belül is ilyen erőt, de esélyünk sincs a Fenntartóval erről beszélni, mert ő csak bejáratott tanácsadóival kommunikál, akik mellesleg eddig csupa rossz tanácsot látszottak adni. Konkrét személyekre vonatkozó javaslatot a blogon nem kívánunk tenni. Ha a Fenntartót érdekli a véleményünk, szívesen elmondjuk neki.

Az új dékán számára külön problémát jelent, hogy az egyetemnek már 2 éve nincs rektora, így a Kar leendő vezetőjének munkáját gyakorlatilag nincs kivel összehangolnia. A rektori teendőkkel jelenleg megbízott rektorhelyettest nemcsak mi tartjuk alkalmatlannak erre a feladatra, hanem ez már mindenki számára nyilvánvaló.

További problémát jelent az egyetem másik nagy kara, az ÁJK vezetésének megoldatlansága. Domokos Andrea ügyvivő dékán megbízatásának augusztus 31-én szintén le kellett volna járnia, ennek ellenére még mindig ő az ügyvivő dékán. Domokos Andrea véleményünk szerint nem képes a Kart hitelesen képviselni és vezetni, megosztó személyisége akadálya a Kar működésének, ezért az ő megbízatásának meghosszabbítását sem támogatjuk. Itt is elsősorban olyan személyiségre van szükség, aki megfelelő, több évtizedes vezetői gyakorlattal rendelkezik, tudományos körökben elismert személy, feddhetetlenség jellemzi, nem Bölcskei Gusztáv eszközembere,  ugyanakkor képes a különféle érdekeket megfelelően összehangolni, a kart akkreditáltatni.

A karok vezetőinek eredményes munkájához elengedhetetlen az az önállóság, amely kiterjed a szervezeti és tudományos kérdésekre egyaránt. Ezzel nem egyeztethető össze az a vezetési struktúra, amely a Rektori Hivatalból vagy Debrecenből kívánja irányítani a karokat. A Rektori Hivatalban Kovács Barnabás stratégiai igazgató, valamint Sepsi Enikő a legutóbbi időben olyan kérdésekben is döntött, amely normális esetben a dékán hatáskörébe tartozna. Ezt a gyakorlatot szintén nem tudjuk elfogadni.

A karok vezetőinek eredményes munkájához a fenntartó támogatása is szükséges, de nem tudjuk elfogadni azt, hogy a fenntartó jelölje ki a dékánjelöltek személyét, vagy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a választásra. Az egyetem és a fenntartó harmonikus kapcsolatához elengedhetetlen az, hogy a fenntartó világos elvárásokat fogalmazzon meg, de ezen kívül ne szóljon bele a konkrét kinevezésekbe. A tudományos munka ugyanis megfelelő állandóságot és folyamatosságot igényel, és nem lehet a pillanatnyi zsinati erőviszonyok változásának leképezése, máskülönben nem biztosítható az egyenletes, magas színvonalú tudományos munka. Dékánok, doktori iskolai vezetők,  tanszékvezetők, intézetvezetők hirtelen leváltása, szakmailag nem indokolt átszervezések  akadályozzák a nyugodt, kiegyensúlyozott tudományos munkát, és rontják az intézmény külső megítélését.

A Károli Gáspár Református Egyetem a Köztársasági Elnök által kinevezett és a Szenátus által megválasztott rektor, Szűcs Ferenc 2008. évi eltávolítása óta törvénytelenül működik, azóta nincs demokratikusan választott rektor. Ugyanezen év őszén távolították el puccsal a BTK élésről Kulin Ferenc dékánt, akinek még egy éve lett volna hátra a dékáni megbízatásból.

Véleményünk szerint addig is, amíg megfelelő pályázatokkal megfelelő emberek kerülnek erre a két posztra – a Fenntartó egyetértésével, de látványos beavatkozása nélkül –, vissza kellene állítani az utolsó törvényes állapotot, és visszahelyezni pozíciójába az utolsó törvényes rektort, Szűcs Ferencet, és az utolsó törvényes bölcsészkari dékánt, Kulin Ferencet.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 29 hozzászólás »

Wartime (A háború ideje)

Posted by jhnnsclvn - szeptember 9, 2010

Nyílt válasz Crocusnak, aki attól tart, hogy a Károli egyetem szakmai és erkölcsi lezüllésének egyoldalú bírálata – a pozitívumok említése nélkül – a konkurencia malmára hajtja a vizet, és a Károli sikeres szakjai is elvesztik hallgatóikat. Hiszen blogunk azt a benyomást kelti a kommentelő szerint, hogy a református egyetem oktatói közül senki sem normális. Az én kérdésem Crocushoz, amit nyílt levelembe nem írtam bele: vajon a “normális” oktatók örülnének-e, ha ezen a blogon együtt szerepelnének a “nem normálisokkal”? (Crocus hozzászólását ld. az előző poszt, “Status report 2” alatt.)

Crocus!

Nem igaz, hogy a becsülettel végzett munkát nyeglén vesszük. Nem vettük eddig sehogy. Nem foglalkoztunk vele, mert csak a problémákra koncentráltunk. Ha azt veted a szemünkre, hogy a pozitív jelenségekről nem írunk, egyoldalúak vagyunk, akkor igazad van. De azt kell mondanom, sajnos, hogy még nem tartunk ott. Ahhoz, hogy ennek a blognak a tartalma megváltozzék, arra van szükség, hogy a felelősöket felelősségre vonják, és eltüntessék erről az egyetemről.

Nem pürrhoszi győzelem a célunk, és nincs szó eszement őrjöngésről. Hogy a kommunikációnak ez a fajtája létrejött, arról sem mi tehetünk. Nem mi akartunk blogolni, eszünkbe sem jutott ez a lehetőség. Csak miután órákon, értekezleteken, egyetemi honlapon és mindenféle informális csatornákon hazugság- és rágalomáradatot terjesztettek azok, akik ezért a mostani állapotért felelősek, nekünk is meg kellett keresni a kommunikációs csatornát. Még a blogolást sem mi kezdtük, egyszer ennek a történetét is megírjuk. Belekényszerültünk. Mindent megpróbáltunk, hogy szóba álljon velünk az egyházi és egyetemi vezetés. A blogháború előtt és alatt is. Minden hiába volt. Ők azt gondolták: miénk a hatalom – miénk a szó. Mentek tovább eltökélten a hazugságok, rágalmazások, hamisítások és csalások útján, mígnem a fejükre omlott az egész. Közben ártatlan áldozatokból csináltak bűnbakokat, hogy saját bűneiket leplezzék. És nagyon sok ártatlan áldozat gyűlt már össze, nagyon sok felgyülemlett indulattal.

 Az ostoba és rágalmazó híresztelésekkel ellentétben ezt a blogot nagyon sokan írják. Csak mi, szerkesztők tudjuk, hogy hány IP-számon jönnek a kommentek. Ez a szám ma már négyjegyű.

Mi is tudjuk, hogy az indulat néha elragadja a blogolókat, ezért létrehoztunk két másik blogot is, ahol nincsenek kommentek, az egyiken megvan az összes poszt, a másikon egy válogatás a dokumentumokból, az egyetemi vezetés által elkövetett bűnök dokumentációjából. A három blog közül mégis messze ez a legnépszerűbb. Vajon miért? Azért, mert az ellenünk elkövetett bűnök sokakban visszhangra találnak. Másokkal is megcsinálták ugyanezt, másoknak is vannak sérelmeik, amiket beleírnak ebbe a blogba.

Ha pszichológus vagy – lehetsz az is, hiszen a japán mellett a pszichológiát említed pozitív példaként – akkor tudnod kell, hogy az indulatokat valahol le kell vezetni. És még mindig jobb verbálisan, mint – ahogy az egyik kommentelő fogalmazott – “Molotov-koktélt” dobni az épületre. A kommentek túlnyomó részét nem mi írjuk, mindet nem is olvassuk, de beengedjük a blogra, mert a kommentelőknek sincs más kommunikációs csatornájuk, és ez a jelenlegi vezetés bűne. Csak ők beszélhetnek, mint a diktatúrákban.

A blog olvasottsága nagyon nagy. Láthatod a számokat magad is, már régóta nyilvánossá tettük.

Ebből az is következik, hogy egy megtisztult egyetemnek nagy szolgálatot tehetünk akkor, ha a blog tartalmát megváltoztatjuk.

Ez szándékunkban áll.

Ehhez azonban meg kell változnia, meg kell tisztulnia az egyetemi vezetésnek. Ehhez pedig az kell, hogy a valódi felelősöket – Szabó Andrást és Kulcsár-Szabó Ágnest – felelősségre vonja és kivesse magából egy ép erkölcsi érzékű közösség.

Ez most még a háború ideje.

Majd ha eltűnik innen ez a két rágalmazó és intrikus minőséggyilkos, aki azt a benyomást kelti, hogy a református egyetemen senki sem normális, vagyis akik lejáratták ezt az egyetemet, lejáratták annak szakmailag legjobb, emberileg legtisztességesebb oktatóit, kiszorították, elüldözték őket innen, akik reménytelenné tették a legtehetségesebb doktoranduszok helyzetét, akkor eljön az építés ideje is. És akkor a blog olvasóinak az eredményekről is be tudunk számolni. Akkor mindnyájunk szolgálatába állítjuk ezt a fórumot.

De – magad is láthatod – még nem tartunk ott.

Johannes

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 79 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.