Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2011. február

The silent confession of a crook (Pethő hallgatása)

Posted by jhnnsclvn - február 25, 2011

A Károli Református egyetem szélhámosairól és csalóiról többször is írtunk, sőt, egész sorozatot szenteltünk nekik, azonban semmi következménye nem lett a lebukásuknak. Ez sehol máshol a világon nem fordulhatna elő. Bárhol másutt szégyenükben el kellene bujdokolniuk, más pályát választaniuk, ha cselekedeteik következményeit börtönbüntetés nélkül egyáltalán megúsznák. A csalás nem marad következmények nélkül, a hírnevükbe, karierjükbe kerül, mint ezt a német miniszter, zu Guttenberg esete mutatja.

A károlis csalók azonban korántsem egyformák. Míg Szabó és Mészáros püspöki rokonságát használta ki az előrehaladásra, és minden fantázia nélkül, erőből, szervezett cinkosok támogatásával látszatmunkákra szerezték meg vagy próbálták megszerezni a fokozatokat, Pethő csalása szofisztikáltabb. Pethő püspökrokonok nélkül, fantáziadús egyéni szélhámos-teljesítmánnyel jutott el a professzori címig. Egyedül Pethő emlékeztet Thomas Mann regényének szélhámoshősére, „Felix Krull”-ra, ahogy a németek nevezik az ő Guttenbergüket  („Bekenntnisse eines Hochstaplers”, klasszikusnak számító filmfeldolgozása 1957-ben, Kurt Hoffmann rendezésében, Horst Buchholz-cal a főszerepben). Pethő is, mint Felix Krull, protekció és erőszak nélkül tört magának utat a társadalmi elitbe. Fegyvere a nyelve és behízelgő beszéde, amellyel férfiakat és nőket is az ujja köré csavart. Bonyolult, tudálékos mondatszerkesztésével olyan tudományos szintet sugall, amellyel nem rendelkezik; futólag felszedett félismereteivel tesz felületes hallgatókra tudós benyomást. Az a mód, amellyel megköltött önképét eladta, azonban kvázi művészi teljesítmény, szemben a bunkó Mészáros és a tahó Szabó közönséges, primitív csalásaival. – A szerk.


Szerző: Prudens

Szélhámos a német kormányban

Németországban egyre dagad a botrány egy doktori disszertáció körül. A német kormány honvédelmi minisztere, zu Guttenberg doktori disszertációjáról kiderült, hogy a szövegben hosszabb részleteket vett át mások munkáiból, szakértői jelentésekből, azok szerzőinek feltüntetése nélkül. A disszertáció megjelent könyv formájában, s a figyelmes jogász szakemberek leleplezték a csalást. A miniszter vizsgálatot kért maga ellen és bejelentette, hogy annak lezárásáig nem viseli doktori címét.

2011 február 23-án zu Guttenberget 30 percig kérdezgette a német parlament. A miniszter nem tagadta az átvételeket, arra hivatkozott, hogy egyszerre akart megfelelni többféle feladatnak: tudományos munkát akart folytatni, miniszteri feladatainak is meg akart felelni, s derék családapaként akarta nevelni a gyermekeit. Bocsánatot kérta néptől, a választóktól, de a légkör a parlamentben nem enyhült meg.

A képviselők hazugnak (Lügner) nevezték a minisztert. Az ellenzék frakcióvezetője követelte Merkel kancellártól a miniszter azonnali leváltását, s ezt kiáltotta: „Mégsem bízhatjuk rá a hadseregünket egy Felix Krullra!” (Szabó András akadémiai doktornak és a többi károlis irodalomtudósnak elárulom, hogy így hívják Thomas Mann Egy szélhámos vallomásai című regényének hősét.)

A bayreuthi egyetem ugyanazon a napon bejelentette, hogy azonnali hatállyal visszavonja zu Guttenberg báró doktori címét, mivel azt megtévesztéssel szerezte. Egy 80 milliós ország már napok óta a „doktori botrány”-tól hangos. Professzorok nyilatkoznak arról, hogy az ő doktori iskolájukban ilyesmi nem fordulhatott volna elő, de az utca embere is véleményt formál, s felveti a HITELESSÉG kérdését. Mennyire lehet bízni egy olyan emberben, aki képes mások teljesítményére alapozva doktori címet szerezni?

Megnyugtathatjuk német barátainkat, ami náluk olyan rendkívüli esemény, hogy egy miniszter veszíti el a tárcáját miatta, az nálunk a Károli Gáspár Református Egyetemen a mindennapi gyakorlat része.

Mészáros Márton (vagy István?) ugyanazzal a 24 oldalas disszertációval, melynek felét Korner Veronika írta, már kétszer próbálkozott PhD fokozatot szerezni. Elsőként a Károlin a szavazatok 100 %-ával „summa cum laude” minősítéssel sikerült is neki. Csak a MAB akadályozta ezt meg egy tárgyszerű vizsgálat után meghozott elvszerű döntésével. Mészáros Márton (vagy István?) pár hónappal azután, hogy a MAB megfosztotta csalással szerzett doktori címétől, ugyanazzal a disszertációval, de más keresztnéven próbálkozott fokozatszerzéssel a szegedi egyetemen. Témavezetője, Hansági Ágnes, aki közben állást is kapott a szegedi egyetemen, erőteljesen lobbizott Mészáros érdekében apósa, Kulcsár-Szabó Ernő támogatásával.

Mészáros lelepleződött, de a Károli továbbra is alkalmazza őt a BTK-n. A hazug szélhámos továbbra is oktatja (vajon mire is?) az ifjúságot.

A Károli Hittudományi Karán oktat, tölt be tanszékvezetőiés dékánhelyettesi pozíciót az a Pethő Sándor, akiről bebizonyosodott, hogy egyetemi tanári címét csalással szerezte. Nem létező külföldi folyóiratokban meg nem jelent tanulmányokkal turbózta fel szakmai teljesítményét.

Pethő lelepleződött, de továbbra is a helyén marad, de továbbra is oktatja (vajon mire is?) a jövendő lelkészeket.

Mindez világosan bizonyítja, hogy a Károli „keresztyén szellemisége” milyen távol áll a német közvélemény jogérzékétől.

Prudens

Posted in Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 51 hozzászólás »

Report on a suit (Jelentés egy perről)

Posted by anonymanalyst - február 23, 2011

Megkaptuk végre Sztenográf részletes beszámolóját a 2011. február 4-i munkaügyi bírósági tárgyalásról. Közreadjuk – a szerk.


Szerző: Sztenográf


2011. február 4-én déli 12 órakor kezdődött az a munkaügyi per a Budapest II. ker. Királyfürdő u. 4. szám alatt, amelyet a Károli Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának szeptemberben eltávolított professzora, továbbiakban Felperes indított az egyetem (Alperes) ellen. (Felperes nevét éppúgy nem írjuk ki, mint az ÁJK egymást követően távozásra kényszerített dékánjainak neveit sem, hogy ne akadályozzuk őket további karrierjükben. Amellett úgyis mindenki tudja, kiről van szó. – A szerk.)

A munkaügyi per tárgya rendkívüli felmondás. Rendkívüli felmondással akkor élhet a munkáltató, ha a munkavállaló jelentős kötelességszegést követ el, és ez a kötelességszegés munkaviszonyból származik. Az  1992. évi XXII. Tv.96. § (4) bek. szerint “a rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül lehet gyakorolni.” Azaz a rendkívüli felmondás indoka csak olyan tény lehet, amely a felmondást legfeljebb 15 nappal megelőzi. 15. napon túli tényt bizonyítani nem lehet, mert ennél régebbi tény nem szolgálhat rendkívüli felmondás alapjául. Ez az ún. „szubjektív határidő” szabálya.

Kíváncsian vártuk tehát, milyen munkaviszonyból származó, súlyos kötelességszegést követhetett el egy fél éve betegállományban levő dolgozó. Ezt azonban ezúttal nem tudtuk meg, mert a Károli részéről csak egy frissdiplomás ügyvédbojtár jelent meg, aki a bíróság egyetlen kérdésére sem tudott válaszolni. Dr. Takács János László sztárügyvéd, akinek fellépését többen felajzva vártuk, távolmaradt.

A háromtagú tanács előtt fenti időpontban és helyen megjelent viszont Felperes és jogi képviselője , továbbá érdeklődő hallgatóság, köztük újságíró is.

Az Alperest képviselő frissdiplomás kislány (a blogon népszerű beceneve „Nyuszifog”) felpattant, és halk, de határozott nyuszihangon kérte a bíróságot, hogy rúgja ki a közönséget. Bíróság: „A tárgyalás nyilvános.” Nyuszi: „A közönség egyenként igazolja magát”. Bíróság: „A hallgatókat megilletik a személyiségi jogok”. Miután Bíróság kérdésére kiderült, hogy a közönség soraiban újságíró is van, Bíróság tájékoztatta őt, hogy hangfelvételt csak a bíróság elnökének engedélyével készíthet. Nyuszi licitál: „Én akkor sem engedem, ha a bíróság elnöke engedélyezné.” Újságíró: „Miért nem?” Nyuszi: „Csak”.

Bíróság ismerteti a rendkívüli felmondás utolsó bekezdését, amelyben Balla Péter mb. rektor, mint a rendkívüli felmondás aláírója elmeséli, hogy valójában már 2010 februárjától próbálja kirúgni a professzort, de csak szeptemberben találta meg a kiforrott szándékhoz az ürügyet. Bíróság szerint a rendkívüli felmondás ennélfogva súlyos formai hibában szenved, ugyanis Balla Péter leplezetlenül beismeri, hogy brutálisan megsértette a kötelező 15 napos szubjektív határidőt.

Bíróság ismerteti Felperes észrevételeit a felmondásra.

Nyuszi: „Nem kaptam meg Felperes észrevételeit…”

Felperes: „Ön vette át saját kezűleg, a tértivevényen kimondottan az Ön neve szerepel…”

Nyuszi: „Ja, ja, ja, az volt az észrevétel? Nem tudtam…” Zavart mormolás, talán ezt mondhatta: „ezt nem tanultam az egyetemen”. (Valóban nem ott tanulta: ezt a trükköt dr. Takács taníthatta be neki személyesen, több volt áldozat ráismert a módszerére – a szerk.)

Bíróság ezek után tisztázni szeretné, mikor került sor a Balla Péter által szeptember x-én aláírt rendkívüli felmondás közlésére. Nyuszi: „A Munka Törvénykönyve x. §-a szerint….” Bíróság: „Jelölje meg a konkrét napot.” Nyuszi:  „A Munka Törvénykönyve x. §-a szerint….” Bíróság: „Nem ezt kérdeztem, hanem a napot.” Nyuszi: „A Munka Törvénykönyve x. §-a szerint….” Bíróság: „Nézze, én nem akarom kétségbe vonni a kompetenciáját, de miért nem Takács ügyvéd úr jött el személyesen?”Nyuszi: „Nem ért rá”. Bíróság: „Tehát mikor közölték felperessel a rendkívüli felmondást?” Nyuszi: „A munka törvénykönyve…” Bíróság: „Mindnyájan ismerjük a munka törvénykönyvét… A napot nevezze meg.” Nyuszi: „Vagy szeptember tizen….-én, vagy szeptember tizen…-én, vagy szeptember tizen….án, vagy szeptember tizen…én, vagy szeptemer tizen…én vagy szeptember huszon ….én” Felperes ügyvédje: „A jegyzőkönyvükön október x-e szerepel.” Nyuszi: „Ja igen, október …-én”. Bíróság: „Akkor most melyik napot tekinti alperes érvényesnek?” Nyuszi: „A munka törvénykönyve…” Bíróság: „10 perc szünetet rendelek el”.

10 perc szünet után a Bíróság a tárgyalást elnapolja május 6. péntek délelőttre, azzal a kikötéssel, hogy dr. Takács János László ne ügyvédbojtárt küldjön, hanem személyesen jelenjen meg. Továbbá beidézi Balla Pétert, hogy személyesen nyilatkozzon, mikor közölte felperessel, hogy visszamenőleges hatállyal megszüntette a munkaviszonyát.

Felhívja továbbá a felek figyelmét, hogy egyezzenek meg peren kívül. Nyuszi: „Erre nincs esély”.

Vége.

2011. május 6-án délelőtt a munkaügyi bíróság fellépteti tanúként Balla Péter lelkészt, id. Hegedűs Lóránt püspök vejét, ifj. Hegedűs Lórika és ifj. Hegedűs Lórikáné jobbikos parlamenti képviselő sógorát, aki nagy valószínűséggel hazudni fog és hamisan tanúskodni. Az igazmondásra azok után, ami a tárgyaláson elhangzott, egyszerűen nem lesz lehetősége.

A blog olvasóit meginvitáljuk dr. Takács János László és Balla Péter közös live show-jára 2011. május 6-án de. 9 órakor a Királyfürdő u. 4. első emeleti tárgyalótermébe.

A műsor nyilvános és INGYENES! – A szerk.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 64 hozzászólás »

Calvinist terminology (Kis kálvinista terminológia)

Posted by anonymanalyst - február 18, 2011

Szerző: Terminológus

Már töbször említettük, hogy Fóris Ágota találmánya a terminológia szakról elvetélt ötlet, még akkor is, ha sikerül néhány balekot rávennie erre a teljesen haszontalan és drága időpocsékolásra azzal az elképesztő ígérettel, hogy két év alatt valamennyi szakma valamennyi terminus technicusára megtanítja őket – magától értetődően a terminusokhoz tartozó szakmai ismeretekkel együtt.

Nem reménytelen és főleg nem haszontalan azonban egy másik, a református egyetemen belüli terminológiai vállalkozás, mely Balla Péter nevéhez fűződik, aki terminológiai forradalmárként valóságos református terminológiai szótárt fejlesztett ki, amellyel használati utasítással szolgál az intézményhez és saját magához. Ebből az új terminológiai szótárból válogattunk néhány példát:

 1. „üzleti titok”: az egyetem valamely oktatója által elkövetett bűncselekmény, amelyről még intézményen belül is hallgatni kell, de semmi szín alatt sem szabad kivinni az intzémény falain kívülre;
 2. “téves adatfeltöltés”: okirathamisítás
 3. “eljárási hiba”: más egyetemről csalás miatt kirúgott bűnöző felvétele egyetemi tanári munkakörbe (forrás: 168 óra 2011. január 27-i szám, “Fantomprofesszor” c. írás)
 4. „az egyetem érdeke”: 1. tágabb értelemben cinkosság, bűnpártolás, 2. szűkebb értelemben az üzleti titok szinonimája, 3. speciális református értelemben bűncselekményekre buzdítás: burkolt felhívás, hogy pl. csalással és okirathamisítással szerezzen az egyetem oktatója fokozatot, biztosítsa tudományos előmenetelét saját érdekében és az intézmény érdekében, hiszen az állami normatíva egy jelentős részét a minősített oktatók  fejkvótája teszi ki; Pl. az egyetem érdekében munkálkodni: fokozatot és előmenetelt szerezni mindenáron;
 5. „az egyetem jóhíre”: ez nem annyira definiálható, mint inkább szemléltethető. Ez „egyetem jó híre” nem más, mint Szabó András, Mészáros Márton és Pethő Sándor; ők testesítik meg a Károli Gáspár Református Egyetem jóhírét, mint a bűnözőképzés legsikeresebb, eleven reklámjai, azaz ők a református egyetem cégérei;
 6. „a Szentírás szelleme”: ez egyáltalán nem definiálható, ez maga Balla Péter, azaz a Szentírás szelleme benne inkarnálódik; antinómia: a „Szentírás szellemével” ellentétes minden, ami nem hasonlít Balla Péterre;
 7. “keresztyén erkölcsiség”: pofátlan harácsolás, szegény református testvérek kifacsarása
 8. „keresőképesség”: kirúghatóság. Pl.: az  „Ön keresőképes?” kérdés jelentése: „Írja alá azonnal a dr. Takács János által megfogalmazott rendes felmondás átvételét!”, amit igenlő válasz esetén egy performatív aktus kísér. Ha a válasz nemleges, akkor újabb verbális kérdés következik: „Előreláthatóan mikorra gyógyul fel / mikor lesz újból keresőképes?” Ez ennyit jelent: Meddig akar még basztatni minket?
 9. “szabotázs”: betegállomány
 10. “együttműködési kötelezettség elmulasztása”: 1. a betegállományban lévő beosztott nem jelenik meg a Rektori Hivatalban; 2. beosztott megtagadja az utasítást szabadságigénylő papír aláírására, mert éppen munkát végez, pl. zsinórban vizsgáztat; 3. “szabotázs” szinonimája
 11. “táppénzcsaló”: beteg
 12. “átszervezés”: szakember kirúgása, helyére a mi kutyánk tudatlan és tehetségtelen kölykének felvétele.
 13. „rendkívüli felmondás”: rendkívül törvénytelen kirúgás (dr. Takács János László szabadalma, Balla Péter vezette be). A Munka Törvénykönyvétől eltérően ez nem a munkaviszonyból származó lényeges kötelesség súlyos megszegése esetén alkalmazandó, amit csak a munkáltató tudomására jutástól számított 15 napon belül lehet közölni, hanem keresőképtelenség alatt bármikor. Azért „rendkívüli”, mert a (rendkívüli) felmondás minden törvényben előírt formai eleme okvetlenül megsértendő. A dr. Takács János László által kifejlesztett rendkívüli felmondás kötelező alaki elemei a következők: 1. Csakis tartós betegállományban lévő, kifejezetten beteg munkavállalóval szemben alkalmazható, 2. Csakis a szubjekív,  15 napos határidőn kívüli eseményekre lehet benne hivatkozni, még jobb ha ezek az objektív, 1 éves határidőt is túllépik, és a legeslegjobb, ha mindezeken kívül még nem is igazak. 3. E-mailben közöljük. 4. Ne tartalmazzon indoklást. 5. Ne csak azonnali, hanem még inkább visszamenőleges hatályú legyen, azaz dátumozzuk vissza a felmondást 1 hónappal. Ez utóbbi előnyei: a/ végkielégítés fizetése helyett még egy hónapot vissszamenőleg le is vonhatunk a táppénzből, b/ a munkavállaló praktikusan kicsúszik a 30 napos jogorvoslati határidőből. 6. Csatoljunk hozzá minél több, kizsarolt hallgatói hamistanúvallomást, és írjuk elő a dolgozóknak munkaköri kötelességként a munkáltató melletti hamistanúzást per esetére a bíróságon.

Ha Balla Péter álnéven írott szövegeit is figyelembe vesszük, akkor további sajátos terminológiagyártás nyomaira bukkanunk. Pl.: „hamisság” = igazság, „mocskolódás” = szabad véleménynyilvánítás, „acsarkodás” = bírálat, így „acsarog” = bírálatot gyakorol.

Aki valamennyi terminust elsajátítja, terminológus mesteri (MA) oklevelet vehet át az eleven terminológiai szótártól, Balla Pétertől személyesen.

A szótár folyamatosan bővíthető, a beérkezett javaslatokat köszönjük, és várjuk a továbbiakat – a szerk.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , , | 51 hozzászólás »

Advocatus Diaboli

Posted by anonymanalyst - február 15, 2011

A 168 órás cikkre reagálva VanDeer nicknéven a mai napon érkezett egy hosszabb hozzászólás, amelyet – ígéretünkhöz híven – posztként közlünk. A nicknév vadonatúj, de a retorika, a logikai argumentációt megcsúfoló mellébeszélés, a jellegzetes szókincs („mocskolódás”, „hamisság”, „pallérozottság”, „acsarkodás” – sőt: „acsarog” – stb. ) még akkor is félreismerhetetlen, ha a szerző ezúttal igen mértéktartó Isten és Jézus Krisztus nevének emlegetését illetően. VanDeer nevében néhai Horváth Jánost látjuk nemcsak feltámadni hamvaiból, hanem régi harcos kedvében újra támadni. Mivel nincs ember, aki kételkedne abban, hogy Horváth János álnéven Balla Péter rektor blogolt, most is elég egyértelmű, hogy ki rejlik VanDeer álneve mögött. Nem mindtha ezt firtatni akarnánk, csak szembeszökő. Örömmel közöljük hát a blog legnagyobb olvasottságot hozó szerzőjének, a nagy nevettető Balla Péternek legújabb írását. Mennyi humora van ennek a sokszor lenézett és méltatlan jelzőkkel illetett egyénnek! Igazi, rejtett, spontán humorézék ez, amelyről maga se tud. Akaratlanul fakaszt bennünket nevetésre, miközben ő maga komolyan, sőt, komoran, jezsuitákhoz méltó stílusban sérteget, fenyegetőzik,sötét  próféciákat zeng.

Jó szórakozást Pethő Sándor fogadatlan prókátorának írásához./Bolddal jelöltük a szerkesztőségi kommenteket./


Szerző: VanDeer (alias Horváth János)

Bűzlik ez az egész blogosdi, mint ahogyan a 168 órában megjelent igen gyengécske bulvármédia színvonalú mocskolódás is. Itt van rögtön MAB-Illetékes hozzászólása /2010. augusztus!/. Annyira elvakult a gyűlölettől, hogy azt sem veszi észre a szerencsétlen, hogy önmagát teszi hiteltelenné a belinkelt “bizonyítékaival”.

A két linken található nevek a következők /MOST, azaz 2011. februárjában! – A szerk./:

1. link

A Doktori Iskola vezetője:
Prof. Dr. Zsengellér József

A Doktori Iskola törzstagjai:
Prof. Dr. Balla Péter
Prof. Dr. Herczeg Pál
Prof. Dr. Karasszon István
Prof. Dr. Ladányi Sándor
Prof. Dr. Németh Dávid
Prof. Dr. Szűcs Ferenc
Prof. Dr. Zsengellér József

2. link

Balla Péter
Karasszon István
Kool Anne-Marie
Ladányi Sándor
Németh Dávid
Szűcs Ferenc
Zsengellér József

Egyiken sincs Pethő Sándor neve.

Tény és érv (ahogy itt megkövetelte Argumentáció) igencsak sántikálnak. Viszont az eljárás – a sok megdolgozott agyú zombi számára működik – azaz tényekként feltüntetett “dokumentumok” felhasználásával mocskolj be valakit, majd rögtön használd is fel érvként, hogy no lám milyen mocskos is az illető. (Ugyse veszik észre a csúsztatást, a szemet kiszúró hamisságot: mert nem látnak és nem gondolkoznak.)

/Aki csúsztat: a szerző maga. MAB illetékes bejegyzése 2010. augusztusi, amikor Pethő még szerepelt a KRE honlapján a törzstagok között. De a HTK honlapját a 168 óra hatására „módosították”. Ugyan továbbra sem egyezik a Doktori Tanácsnak leadott listával, de a cikk hatására Pethőt nemrég a KRE-s honlapról is törölték a törzstagok közül. A Doktori Tanács honlapjáról már rég, annyira GÁZ volt. Mire bizonyíték tehát Pethő „hiányzása” a törzstagok közül? A bűnösségére. Hogyan tudnának nélkülözni egy „igazi”, ereje teljében lévő, fiatalos professzort, ha még olyan matuzsálemeket is bevetnek, mint a minden törvényes korhatáron túli Herczeg Pál és Ladányi Sándor, hogy épp kilegyen a létszám? Muszáj nélkülözniük, mert Pethő nem kóser. A törlés Balla Péter beismerő vallomása. Öngól./
Goebbels-i munkálkodás zajlik itt egyesek részéről. És még itt-ott oda is rittyentenek a jézusi szeretet nevében önös, buta és tévedhetetlen “igazságokat”, ítéleteket a  megetetett semmire, a frusztrációjukból fakadó gyűlöletükre alapozva. Fel sem merül bennük, hogy a kíméletlenül ostorozott Pethő Sándor valóban ír, olvas, beszél, és ért több klasszikus – ha tetszik: holt – és élő nyelven.
Tudása könnyen megkülönböztethető egy pusztán olvasott vagy sznobul “kiművelt” emberétől. A különbség nála is ott van, ahol a többi tudós pallérozott elménél. Rendszerezett ismeretanyag képezi a tudását, s ezáltal a mélyebb összefüggések birtokában van. Ezek tények. És ezeket nem adták ingyen. Képes volt gyorsan és hatékonyan rengeteget tanulni. Azt a tudást, amivel rendelkezik nem lehet megvenni, sem elhazudni. Bármikor leellenőrizhető. Ez sok tehetségtelennek fájhat. A nyomorúság igazából ott van, hogy a bizonyítható értékek (tények) nem számítanak, elég szétkürtölni néhány vádat, így-úgy összefüggéstelen mondatokkal “igazolni” és máris ki lehet csinálni egy értékes embert.

/Senki se állította, hogy Pethő nem tud idegen nyelven és azt sem, hogy tud. Csupán azt, hogy nem jelent meg idegen nyelvű publikációja, pláne külföldön, holott ilyeneket feltüntetett. Ez utóbbi tény, ugyanis külföldi publikáció előfeltétele volt a professzori kinevezésnek. Hogy már nincs ilyen a listán, egyértelmű bizonyítéka a csalásnak. Ezt nagyon logikusan mutatja be a 168 órás cikk. Az idegen nyelvű publikációk szereplésére ezen kívül számos tanút is megszólaltatott, köztük Bolyki Jánost. Újabb öngól./

Fel sem merül az acsarkodókban, hogy nem minden egyetem és periodika volt képes digitalizálni a régebbi anyagokat. A “leleplező” ellenőrzések abból állnak, hogy beírják a Google-ba a ki tudja honnan szedett Pethő publikációkat. És nem találják. Például : “Iranian Roots of Mihraism, in: Religious Studies,34, 2001, 24-32.o.” A fenti publikáció nemlétezésére bizonyítékként beillesztik a cambridge-i egyetem linkjét. Senki sem állította, hogy a dolgozat ott jelent meg. “Religious Studies” nevű periodikák és kurzusok bizony szép számmal fellelhetők szerte a világban.

Az ebbe a blogba belinkelt önéletrajzban és publikációs listában sem “idegen nyelvű publikációk” c. fejezet, sem pedig a felsorolt dolgozatok nem szerepelnek. Akkor mi is a tény? mi a bizonyíték?, hogy nemlétező publikációkat jelölt meg Pethő Sándor?

/Épp ez a bizonyíték, hogy míg 39 évesen rengeteg külföldi publikációja volt, ezekre kapott annak idején professzori kinevezést – ezek 50 éves korára eltűntek. Publikációs listák bővülnek vagy stagnálnak, de nem redukálódhatnak, csak ha a szerző tételeket töröl. Vajon miért törölte ki az idegen nyelvű tételeket? 3. Öngól. /

Talán ez a mondat lenne az?
“1. Az egyetemi tanári kinevezés elnyeréséért benyújtott pályázathoz csatolt önéletrajzban megjelölt idegen nyelvű publikációk mindegyike hamis.”

Hol ez a dokumentum? Mert amit idelinkeltek ugye khm… hát az nem tartalmaz ilyesmit. Jaaaa, hogy nincs itt? Nem baj, úgysem veszik észre! Minden maszlagot meg lehet etetni és acsargókat lehet kreálni, ez a fő!

/Persze, hogy nincs, mert az adatvédelmi törvény miatt sem a MAB nem adhatja ki a pályázati anyagot, sem a Miskolci Egyetem. A bejegyzést nagy valószínűséggel író Balla Péter ezt már megkonzultálta dr. Takáccsal, és most henceg azzal, hogy ül a bizonyítékon, hogy senki se férjen hozzá, amíg Pethő anyagát ki nem cseréli, akárcsak a KRE-s honlapot. Sőt, valószínűleg már ki is cserélte, rögtön a cikk megjelenése után. Cinikus hencegés a bizonyítékok birtoklásával és eltitkolásával./

Hát nem. Ne legyen így! Miért kéne elhinni azonnal mindent, amit valaki valahol leír, kiböfög? Gondolkozzatok, mérlegeljetek, lássatok. Ne legyetek a bulvársajtó, a bulváremberek megvezetettjei.

/Balla Péter azt szeretné, ha ehelyett inkább az ő „megvezetettjei” lennénk. Mi azonban éppen azt tesszük, amire biztat: gondolkozunk. Hova lettek azok az idegen nyelvű tételek, amelyekről a szemtanúk – többek között Pesthy Mónika, Bolyki János, Darab Ágnes, Fazekas Csaba, Bazsa György és a két rejtélyes kolléga, Shaitana és Pató Pál – a 168 óra interjúiban beszélt? Tegyük fel, hogy mindnyájan hazudtak. Akkor miért nem nyilatkozott sem Pethő, sem Balla, sem Békési dékán? És főleg: hogyan nevezhették ki az alig 40 éves Pethőt egyetemi tanárnak, ha a kinevezés elemi, szabályzatokban rögzített feltétele, az idegen nyelvű, külföldi publikációk megléte eleve hiányzott? Mutassa fel Pethő Sándor és az advocatus diabolivá előlépett Van Deer /Horváth János /Balla Péter azokat a külföldi publikációkat, amelyekre Pethő az egyetemi tanári kinevezést megkapta. Szkenneljék be, és tegyék fel a honlapra! És adjanak magyarázatot, miért szégyellik ők maguk is Pethőt annyira, hogy kiveszik a törzstagok közül? Csak nem azért, mert a MAB elégtelen publikációs teljesítmény és esetleg egyetemi oktatóhoz méltatlan magatartás miatt nem fogadta őt el?

Gondolkozunk, és arra a következtetésre jutunk, hogy a szerző cinikusan és kajánul az adatvédelmi törvény mögé bújva rikoltozza: Nincs bizonyítékotok! Mi a magunkét már megsemmisítettük, és se a MAB, se Miskolc nem adhatja ki a náluk levőt. – Tévedsz VanDeer / Balla. A rendőrségi nyomozáshoz mindegyik intézménynek ki kell adnia a pályázati anyagokat, és nagyon sok tanú van a csalásra: több MAB- és egyetemi bizottság, tanács. A közvetett bűnjelek pedig így is ordítóak./

Persze az más ügy, ha valamiért haragszol Pethő Sándorra. De akkor azt írd le. Még mindig tisztességesebb elmondanod, ha sérelem ért, mint ez az értékeket lesöprő goebbelsianizmus.

/Senki se haragszik Pethőre, de a csalással szerzett előny nem jár se neki, se másnak. Az „anti-Goebbels”-szerző a tényeket, érveket és a bizonyítékokat söpri le inkább, hogy megtarthassa az általa értéknek nevezett szélhámos csalót: Pethő Sándort. – kommentek: AnonymAnalyst/

Posted in Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: | 33 hozzászólás »

The lowest quality at the highest price (Bóvlit méregdrágán – ez a Károli)

Posted by jhnnsclvn - február 13, 2011

Az utóbbi napokban özönlenek az írások az ÁJK hallgatóitól és oktatóitól, többnyire hozzászólások formájában. Majdnem egyszerre kaptunk két kiváló posztot is. Röviddel Kisjogász megrázó bejelentése után érkezett Református Lelkiismeret statisztikai elemzése, amelynek üzenete nem kevésbé fontos, sőt, tekintettel Balla Péter és Kovács Barnabás erőszakos pénzbeszedő kampányára, rendkívül sürgős. Így a szokásosnál kevesebb időt hagyva a két poszt között, ezt is azonnal közöljük. Hátha meg tudjuk előzni szegény naiv református családok további gátlástalan kifosztását. – A szerk.

 

Szerző: Református Lelkiismeret

A legalacsonyabb színvonalú oktatás – a legmagasabb áron: ez a Károli jogi kara

Ezekben a napokban sokan latolgatják, hogy melyik felsőoktatási intézménybe jelentkezzenek, a Károli joghallgatói pedig arról gondolkodnak, hogy melyik jogi karra jelentkezzenek át. A hallgatók nyilvánvalóan a legalacsonyabb áron a legmagasabb szolgáltatást nyújtó egyetemet fogják választani. Hogy a Károli jogi karán milyen színvonalú jogi oktatás folyik Kovács Barnabás törvénytelen dékánsága alatt, arról már sokszor lehetett olvasni. Hogy az oktatók megfélemlítése, a professzorok kirúgása, a hallgatók manipulálása midennapos jelenségek a Károlin, azt is mindenki tudja.

De hogy mennyit is kell fizetni ezért a „szolgáltatásért”, arról nemigen volt szó. Nézzük tehát a tényeket, az idei Felvételi tájékoztató alapján:

Levelező, Fin. forma: Költségtérítéses

1. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 210000 Ft
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 185000 Ft
3. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 175000 Ft
4. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 165000 Ft
5. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 145000 Ft
6. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 140000 Ft
7. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 138000 Ft
8. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 135000 Ft

Nappali, Fin. forma: Költségtérítéses

1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 230000 Ft
2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 220000 Ft
3. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 210000 Ft
4. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 168000 Ft
5. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 165000 Ft
6. Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 165000 Ft
7. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 160000 Ft
8. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Költségtérítés (félévente): 145000 Ft

A Károli jogi kara a legdrágább a jogi karok közül. A levelező tagozaton első helyezett, mert a Károlin kérik a levelezős joghallgatóktól a legtöbb tandíjat Magyarországon. Nincs még egy olyan jogi kar, amely ennél többet kérne. Nagyságrendekkel magasabb, mint az összes többié, akár a drágasági lista második helyén álló ELTÉé, az olcsó és kitűnő Debrecenről nem is beszélve. A nappali tagozaton szintén előkelő helyet foglal el a Károli, amely szinte holtversenyben van a nála sokkal színvonalasabb ELTÉ-vel és a Pázmánnyal. Az államilag finanszírozott képzésről levelező hallgatók ne is álmodozzanak, mert a Károlin nincs államilag finanszírozott levelezős képzésre felvétel (1.évf.-ra), és a nappali tagozaton is csak kb. 20 hely van. A hallgatók túlnyomó többsége költségtérítést fizet, éspedig nem is keveset. A Károli egy olyan pénzbeszedő automata, amely igencsak kétséges, hogy egyáltalán kidobja a végén az igencsak drágán árult diplomát. Itt kaphatsz a lehető legtöbb pénzért a lehető legkevesebbet.

A demokráciában nem egyedülálló, hogy átverik az embereket. Globex Holding, Pilisinvest és még sorolhatnánk a piramisjátékok sorozatát, ahol magukat úriembernek kiadó bűnözők az állami hatóságok tétlen szemlélődése mellett sok százezer embert fosztottak ki. Hogy a Károlin is így lesz-e? Ennyire átverik majd itt is a hallgatókat?

Az biztos, hogy a kar korábbi dékánja, Domokos Andrea alig 8 hónapnyi dékánkodás után a győri Széchényi István Egyetemre távozott, noha korábban még habzó szájjal győzködte a hallgatókat nyilvános hallgatói fórumokon (többek között Balla Péter társaságában) arról, hogy mennyire érdemes ide fizetni a tandíjat. Ennyire kétszínű vezetése lenne a Károlinak? Ennyire átvernék a hallgatókat? Egy biztos: Amikor kiderül majd az igazság Kovács Barnabásról és Balla Péterről, akkor már késő lesz a pénzünk után futni, ők nem fogják visszafizetni.

Református Lelkiismeret

Posted in Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 45 hozzászólás »

Extra Károliam non est vita, si est vita, non est ita?

Posted by jhnnsclvn - február 12, 2011

Most kaptuk “Kisjogász” nicknevű bloggerünktől ezt az “Elbocsátó szép üzenetet” azzal a kéréssel, hogy tegyük közzé okulásul a többi jogászhallgató számára. Hátha még nem késő nekik sem. – A szerk.

 

Szerző: Kisjogász

Nagyon rövid bejelentenivalóm van: NEM VAGYOK TÖBBÉ KÁROLIS.

Sokáig azt hittem, nincs élet a Károlin kívül. De van. Igazán csak azon kívül van. A Károlin, nagyon enyhén szólva, nincs élet. Széthullóban van. Rohad. Messziről bűzlik. Dögszagot áraszt. Már az ország minden zugában érezni. Nehéz lerázni magunkról, hogy ne érezzék meg rajtunk. Mert akkor végünk.

Bár itt már csak egy félévem lett volna hátra, mégis úgy döntöttem: ELÉG! Nem iratkozom be erre az úgynevezett jogi karra, amelynek sem egyetemhez, sem oktatáshoz, sem semmilyen képzéshez nincs köze, legkevésbé a jogihoz. Itt legfeljebb arra tanítanak meg, hogyan harácsoljunk, hogyan húzzuk ki becsületes emberek zsebéből becstelen módszerekkel és eszközökkel a pénzt. Ezt tényleg megtanítják, de a saját kárunkon, mert először a mi zsebünkből énekelik ki a lóvét. Mi vagyunk a primer victimek.

Predinek igaza van. Máthé Gábor idején az ÁJK a fénykorát élte. És az elődök is nagy nevek voltak. Az első, alapító dékán, majd a nemrég elhunyt akadémikus. Amikor itt kezdtem, még jó volt Károlisnak lenni. Büszke voltam rá. De úgy két évvel ezelőtt kezdődött a romlás, tulajdonképpen nem is itt, hanem a Bölcsészkaron, ahol Szabó András Hansági Ágnessel és Györgyiné Koncz Judittal mindenkit megpuccsoltak, és nemcsak a kart, hanem az egész egyetemet romlásba döntötték.

A jogászok akkor még sehol se voltak. Ezt mutatja Domokos Andrea esete, aki 2009 nyarán a barátnőmtől és másoktól segített elvenni a PhD-ösztöndíjat Hansági csókosai javára. Sokáig haragudtam Domokos Andreára, míg Predi meg nem értette velem, hogy nem ő volt a fő felelős. Még az is lehet, hogy az ösztöndíjak elosztását megtámadó hallgatói panaszokat nem szavazta le, hanem csak tartózkodott. Egy darabig nem állt ellen, ő is beállt a sorba, sőt, elfoglalta a kitűnő Kapa Mátyás helyét. De Domokos Andrea emberi nagyságát mutatja, hogy a végtelenségig ő sem tudott nyelni. Ezt a bugris paraszt Kovács Barnabást, ez a szakmai nímandot, akinél minden egyes joghallgató többet tud a jogról, már ő se nyelte le. Fölállt és elment. Előbb a dékáni székből, aztán az egyetemről. Nem úgy, mint azok, akiknek a gyomruk felfordul a Kovácsoktól és Balla Pétertől, mégis maradnak. Testüket-lelküket eladták a zséért.

Tóth Károly, Lőrincz Lajos, Máthé Gábor után a dékáni talárt egy ostoba, agresszív, basáskodó, minden tudományos teljesítmény és fokozat nélküli bunkó birtokolja, „Bunkó Barnaby” – ahogy az egyik blogoló nickneve tömören összefoglalja a jelenséget – , aki csicskáztatja a professzorokat, docenseket, adjunktusokat, és akit mindenki egyöntetűen utál, megvet, lenéz, a háta mögött gúnyol.

Ha maradnék, azt kockáztatnám, hogy kezet kell fognom ezzel a feudális bunkóval, továbbá az idióta, az elviselhetetlenségig képmutató Balla Péterrel, és a fennhéjázó ostoba liba Sepsivel, aki azt hiszi, hogy talárban dékánnak néz ki, pedig csak parasztmenyecskéből kikupálódott olcsó hostessnek. Békési Sándorral , a HTK dékánjával eddig nem volt semmi bajom, a felsorolt három személyhez képest egy jó arc, de aztán belegondoltam a Pethő-ügybe. Békési Pethő főnöke, ő a Teológia dékánja és eltűri a csaló Pethőt… NEM. Vele se akarok kezet fogni.

Idén, január 22-én ott voltam a fasri templomban a diplomaosztón. Ebben a pillanatban határoztam el, hogy húzok innen, amit már jó ideje fontolgattam, de ez adta a döntő lökést. Nézzétek meg jól ezt a képet, és megértitek, hogy miért:

A talárba bújt Drakula, Bugris Barnaby és Paraszt-Hostess

Sajnálom ezt a lányt, hogy kezet kellett fognia ilyen szubhumán lényekkel, mint a képen látható 3 taláros: Balla Péter, Kovács Barnabás, Sepsi Enikő. Én erre egyszerűen nem vagyok hajlandó. Sőt, képtelen lennék rá. Még kesztyűben sem.

A döntésemnek persze nemcsak zsigeri oka van, hanem racionális is. Mihez kezdek egy olyan diplomával, amire ez az intézmény nyomja rá a pecsétet? Mindenki tudja, hogy ezt pénzért osztogatják, hogy tudás nincs mögötte. (Az intézmény még nagy önmérsékletet tanúsított, amikor a többségnek „ritét” adott. Valójában a rite a Károlin a 00 megfelelője: 0 tudás, 0 erkölcs.) Mindenki ismeri az itteni történeteket, a botrányokat. Ezért nem akarom, hogy akárcsak szagról megérezzék, honnan jövök. A én diplomámon ne legyen nyoma a Károli bűzének. Az indexemet pedig nem mutogatom senkinek. Sőt, ha végeztem, elégetem.

Tanúsíthatom, hogy akik akkor és ott megkapták az oklevelet, nem voltak boldogok. „Kinn csak mosolygó arcokat lehetett látni” –  írta  Ádám Tamás, az „Újpest” lap újságírója. Kint igen de bent nem:

Gyászhoszárok lila maszlaggal

A hallgatók vegyes érzésekkel vették át a diplomát. Az arcokon nyoma sincs örömnek vagy büszkeségnek. Inkább csak zavarnak és szomorúságnak. Pedig ezek a hallgatók tanulmányaik kezdetén még kaptak is valamit a jogi ismeretekből. És ugyanúgy átélték a veszteséget, mint én és még jóhéhány társam. Az arcokon gyász van.

Van mit gyászolni. Egy valaha jó egyetemet, amit ostobaságból, kapzsiságból, önző érdekből egyesek tönkretettek. Meg lehet nevezni a felelősöket. Többükről közülük (Szabó András, Györgyiné Koncz Judit, Hansági Ágnes) már levették a talárt. De a főbűnösről, Balla Péterről még nem. Sőt, ő még a szószékre is felment benne:

A következő képen a Károli sírásói láthatók. A szerencsétlen, véletlenül kompromittált zászlóvivők mögött ott van Balla Péter, és egymás mellett a két oszlopban Sepsi Enikő és Kovács Barnabás. Békési Sándor kissé leszakadva tőlük – ami érthető:

A Károli sírásói

Nekem sikerült leráznom magamról ezt a koloncot. De nem ígérem, hogy ez másnak is ugyanígy sikerülni fog. Tömegével az enyém nem járható út, ahogy erre Predator is figyelmeztetett a hozzászólásában. Ezért nem is írom meg, hogy hova vettek át – szóródjatok szét az ország 7 jogi kara között, ha követni akarjátok a példámat. ( Azért sem írom meg, mert Barnaby és Balla utánam küldenék a kopóikat. Ők ugyanis sötét középkori szokás szerint vitatják a szabad költözködés jogát.) Az én indexemben még voltak nagy nevek, és jó jegyek, amit elfogadtak. Fél év alatt nem fogok ugyan végezni, de egy-másfél év múlva ez lehetséges. Nem kell elölről kezdenem. Belátható időn belül igazi jogász leszek, igazi diplomával. Olyannal, amit nem kell szégyellnem, olyannal, amivel magabiztosan nyithatok be bármilyen munkahelyre.

Agyő Károli. Igyekszem ezt a lidércálmot minél előbb elfelejteni.

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 52 hozzászólás »

Hypothec over the Károli (Zálogban a Károli)

Posted by jhnnsclvn - február 9, 2011

A KDB bank szerepére vonatkozó információkérő felhívásunkra az alábbi levelet kaptuk.

Szerző: Áron


Azt mondják, a 3 évvel ezelőtti zsinati választási győzelem Szabó István fölött túl sokba került Bölcskei Gusztávnak, és azóta végképp és reménytelenül eladósodott. De már korábban is voltak adósságai, mert kezdettől nem jött ki a pénzből. Az elmúlt 8 évben a szűkös egyházi költségvetést a KDB bankhitelből pótoltatta ki, de nem tudta a koreai banknak a kölcsönt visszafizetni, és ezért  zálogba adta az egész Károlit a Kovács-fivéreknek. Nem véletlen, hogy a szakmailag nímand zugügyvédet, Kovács Barnabást, akinek még egy nyomorult PhD-ja sincs, és ezért még a Wekerle Főiskoláról is kivágták, kvázi-dékánként professzorok, habilitált docensek nyakába ültette. Parancsra tette. Ez még az előző dékánasszonynak is sok volt, aki nemcsak lemondott a dékánságról, hanem Győrig menekült a Kovácsok elől, hátrahagyva túszul egykori helyettesét, D.P-t.

Azt is rebesgetik, hogy OV , bár szeretné, nem tudja leváltani Bölcskeit, ezért azzal próbálkozik, hogy pénzügyileg lehetetlenné tegye. Mindenestere egy fillérrel sem adott több pénzt a püspöknek, mint az előző, szoclib kormányzat, ami miatt Bölcskei tajtékzik a dühtől..

A költségvetési hurok most már szorul. Egyre többen jelentkeznek át máshová. Kovács Barnabás a szó szoros értelmében besz@rt az ÁJK-s diáklázadástól , és azt találta ki, hogy 10 évre visszamenőleg leellenőrzi a tandíjbefizetéseket, és aki nem fizetett tandíjat, azt utólag bepereli. A felhívást közzétevő ÁJK-s oktatói közösséget pedig azzal fenyegette meg Kovács Barnabás, hogy mindenkit valagbarúg.

Most már annyira gáz a helyzet, hogy sokan el sem tudják képzelni, ez Bölcskei műve lehet. Azt mondják, Bölcskei magától nem képes ennyi mocsokságra, valaki kényszeríti rá.

Lehet, hogy az alkoholtól elbutult Bölcskei is olyan báb Kovács Barnabás és Kovács Levente kezében, mint az alapból értelmi fogyatékos Balla Péter?

Károlis oktatók, hallgatók! Ti már rég nem rendelkeztek önmagatokkal  – egy koreai bank magántulajdonát képezitek. Elzálogosítottak benneteket.

Ezt jó, ha tudjátok, mielőtt utaltattok a „Károli” nicknéven rejtőzködő KDB számlájára.

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , , , , | 71 hozzászólás »

Without Credit and Credo (Hit(el)vesztés a Károlin)

Posted by jhnnsclvn - február 8, 2011

Balla Péter – a Farizeus

Isten nevében szónokol – Sátán nevében cselekszik

Hogyan is lehetne hitele egy olyan intézménynek, amelynek vezetője az országosan ismert csaló, Mészáros Márton rokona, Balla Péter, aki a büntetőeljárás alatt állót saját intézményében továbbra is foglalkoztatja?

Mészáros Márton még mindig a Károli Református Egyetem oktatója, holott már végigcsalta és hamisította a fél országot. Első csalását és okirathamisítását még gyermekként követte el Dunapatajon, majd tinédzserként Kecskeméten folytatta, ahonnan kicsapták. Amikor Gödöllőn meghamisította az ellenőrzőjét, már nagykorú volt, de büntetésből csak megbuktatták, tekintettel a várost uraló családi oligarchiára. A Károlin előbb egy “német középfokú” nyelvvizsgát csalt össze cinkosával, a németül szintén nem tudó Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnessel, majd egy doktori fokozatot, részben Hanságival, részben a Szabó-házaspárral, amit a MAB visszavont. Ezután Szegeden folytatta a csalást, Hanságival együtt, ahol előbb eltitkolták a korábbi sikertelen károlis PhD-eljárást, majd meghamisították Mészáros Márton nevét és identitását, hogy a megtévesztett Szegedi Egyetem kiadja neki a fokozatot. Mészáros-ügyben a Bp-i VIII. kerületi Rendőrkapitányság kezdte meg a nyomozást, majd a BRFK folytatta, végül a Szegedi Rendőrség is bekapcsolódott. A büntetőeljárás gyanúsítottjai: maga a csaló rektor-rokon Mészáros Márton, az ex-dékán Szabó András, az ex-dékánné Petrőczi Éva és az ex-dékánhelyettes Hansági Ágnes. Közülük ketten máig tanszékvezetők, sőt, egyikük intézetigazgató. Balla Péter mb. rektor egyikük munkaviszonyát sem szüntette meg. Helyettük viszont megszüntette azét az oktatóét, aki megtagadta a cinkosságot a bűnügyben, noha erre kifejezetten felszólították (vö. a RLBK honlapján található hanganyag).

Balla Péter nem szüntette meg a munkaviszonyát a vizsgákat pénzért áruló, ÁJK-s adjunktusnak sem.

Balla Péter nem szüntette meg a munkaviszonyát a saját karán, a Teológián oktató Pethő Sándor dékánhelyettesnek sem, sőt feljelentést sem tett ellene, holott ez hivatali kötelessége volna, ráadásul birtokában van az összes dokumentmnak: Pethő 2005. évi szakmai életrajzának és publikációs listájának ill. a mainak. A kettő közötti különbség, a későbbi erősen redukált – külföldi vendégprofesszorságok és külföldi publikációk nélküli – változat a bűncselekmény gyanúját több, mint megalapozza. Ráadásul Balla Péter rendelkezésére áll az általa megfélemlített koronatanú, Bolyki János professzor is, aki még emlékezett a francia vallástudományi szemlékben állítólag megjelent Pethő-publikációkra, majd fenyegetésre próbálta nyilatkozatát visszaszívni.

Lampé Ágnes 168 órában 2011. január 27-én megjelent oknyomozásához Tóth Károly fűzte hozzá reflexióit, amelyek a 168 óra következő, 2011. február 3-i számában jelentek meg:

http://www.168ora.hu/bluzone/hitelvesztes-a-karolin-69387.html

Tóth Károly cikkét az alábbiakban olvashatják (- a szerk.):


Lampé Ágnes kitűnő írása (Fantom professzor) egy egyetemi körökben viszonylag közismert történet különös utójátékát tárja fel. Pethő Sándor a miskolci egyetem oktatójaként 2002-ben egyetemi tanári pályázatot nyújtott be. Ebben nem létező külföldi szakmai fórumokon meg (nem) jelent publikációkat tüntet fel, azonkívül külföldi egyetemeken állítólag betöltött vendégprofesszori tevékenységére utalt. Már a MAB Hit- és Vallástudományi Bizottságának tagjaiban kétség ébredt a hivatkozások hitelességét illetően, 2002-ben Pethő mégis megkapta a testület támogatását, s ki is nevezték egyetemi tanárnak. Mivel azonban a miskolci egyetemen – tanszékvezetői pályázatának beadása idején – napvilágra kerültek a tények, munkaviszonyát a munkáltatóval „közös megegyezéssel” megszüntették.

Ekkor került Pethő a Károli Hittudományi Karára, ahol karrierje új lendületet kapott, professzor lett, a filozófia tanszék vezetőjévé nevezték ki, s oszlopos tagja lett a hittudományi doktori iskolának is. Az újságíró tényeket firtató kérdéseire sem a HIT dékánja, sem Balla Péter mb. rektor nem hajlandó válaszolni. Minden arra mutat, ragaszkodnak Pethőhöz és a csalással szerzett tudományos (?) reputációjához.

A Károli Gáspár Református Egyetemet 1993-ban alapították. A bölcsészettudományi karon 2009-ben súlyos botrányok törtek ki az Irodalomtudományi Doktori Iskolán történt törvénytelen védések miatt. (Beházasodottak egyeteme – jogsértések a Károlin? 168 Óra, 2009. december 3.) Az egyetem azonban a MAB felszólításának ellenére nem vizsgálta ki és nem szüntette meg az IDI törvénytelenségeit, ehelyett felmondott a törvénytelenségeket feltáró Hima Gabriella professzornak. A felmondás indokai között szerepelt a 168 Órának adott interjúja is.

A MAB 2010-ben megvonta a BTK IDI-jének kiadott engedélyt, így ez a kar doktori iskola nélkül maradt.

2010-ben a MAB vizsgálata a Károli Állam- és Jogtudományi Kara doktori iskolájának működését sem tartotta megfelelőnek, ezért annak működési engedélyét is visszavonta. Így a Károlinak már két kara maradt az egyetemi léthez szükséges doktori iskola nélkül.

Pethő Sándor lelepleződésével pedig a HTK s annak doktori iskolája körül is gyülekeznek a felhők. Mennyire hiteles az a Hittudományi (!) Kar, amelynek dékánhelyettese bizonyítottan megtévesztéssel szerezte professzori címét? Mennyire hiteles az a hittudományi doktori iskola, amelynek törzstagjai között szerepel ez a professzor?

Mennyire hiteles az az egyetem, amelynek mindhárom karán súlyos csalásokra derült fény az utóbbi három évben? Miben bízhatnak, kinek hihetnek azok a hallgatók, akik állami fejkvótásként vagy önköltségesként hiteles, értékes diplomát várnak ettől az egyetemtől?

A hit(elesség) kérdését a fenntartónak, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának is fel kell tennie magának.

Tóth Károly

E-mail

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem BTK, Károli Egyetem HTK, Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címkézve: , , , , , , , | 32 hozzászólás »

Money, money, money

Posted by jhnnsclvn - február 6, 2011

Balla Péter és a Kovácsok csúnyán leleplezték magukat. Kvázi nyíltan beismerték a sebtében összetoborzott jogászhallgatók előtt, hogy a jogi képzés a Károli Református Egyetemen nem a szakma, hanem a pénz körül forog. Nagy a pánik, mert a Kapa idején megtermelt nettó negyed milliárdos nyereség, nagyon úgy tűnik, a jövőben már csak vágyálom marad.- A szerk.

Szerző: Pecunia

Az ÁJK oktatói közösségének felhívása a befizetések megtagadásáról eljutott a hallgatók többségéhez, minek következtében a befizetési határidőig, február 4-ig közel sem érkezett annyi pénz Balláék és Kovácsék számlájára, mint amennyit reméltek. Az egyetem  és az ÁJK vezérkara, azaz Balla Péter, a Kovácsok és talpnyalójuk, Homicskó, pánikszerűen összetrombitálták az ÁJK hallgatóit, hogy meggátolják azt az eróziót, amit a Balla-éra 18-20 hónapja tartó sorozatos kirúgásai elindítottak a Karon, és amely az utóbbi napokban, egy óriási stratégai baklövésnek köszönhetően – legutóbbi, rosszul időzített kirúgások –, iszonyúan felgyorsult. Ezen a toborzón az egyetem és a Kar vezetői közös erővel győzködték a hallgatókat, hogy érdemes befizetniük a fejenkénti 200.000 Ft-ot, amit Kovácsék erre a sz@r képzésre félévente elkérnek. Szidták a blogot, Balla Zoltánt és más kirúgott oktatókat, és azt állították, hogy egyedül a vezetőség információja hiteles. Egy biztos: égető szükségük van a pénzre, és azt a hallgatókból akarják kicsalni. (Úgy hírlik, nem is a fenntartó a húnyó, hanem Kovács Barnabás testvére, a KDB koreai bank alelnöke, Kovács Levente, aki ázsiai bankját a károlis hallgatók pénzéből akarja talpra álítani.)

Kovács Barnabás azonban eltaktikázta a testvére pénzügyi haditervét. Pont a hallgatói befizetések előtt hajtott végre egy olyan oktatói „minőségi” cserét, amivel betelt a pohár a hallgatóknál is: http://mosaictv.hu/hirek/816/itt_valoban_a_let_a_tet . Január 24-én többen felvonultak a Rektori Hivatalhoz, és Balla – üzleti megfontolásból – jobbnak látta fogadni őket. A válasz azonban, amit a hallgatók Balla Pétertől kaptak, enyhén szólva sem győzte meg őket.

Lássuk, mit kommunikál Balla Péter, és mi a valóság Balla Zoltán és két másik docens kirúgása körül.

A KRE ÁJK honlapjának címlapján még mindig ott virít a Balla Zoltán docens menesztése körüli magyarázkodás. A névrokon, Balla Péter, ezzel indokolja a kirúgást:

Amint az ismert hallgatóink és oktatóink előtt a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a 2010/8/IX/1. számú határozatában (a továbbiakban MAB határozat) a Károli Gáspár Református Egyetern Állam- és Jogtudományi Karának (a továbbiakban KRE ÁJK) akkreditációját 2013. június 30-ig adta meg. A határozathoz csatolt ajánlásban – többek közőtt – a MAB rnegfogalmazta a KRE ÁJK részére, hogy az akkrediticiós elvárásoknak rnegfelelően növelje az első helyes (,,A” nyilatkozattal rendelkező) teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók számát.

Az Egyetem és a Kar jelenlegi vezetése feladatának érzi, hogy a fentebb említett ajánlásban megállapított hiányosságok tudatos és szisztematikus feldolgozása érdekében cselekedjen, ami részben a ,,B” nyilatkozattal rendelkező docens és adjunktus oktatók fokozatos felváltását jelenti ,,A” nyilatkozattal rendelkező oktatókra. A Vezetőség mindemellett fontosnak tartja megemlíeni, hogy a létszámnövelés szükséges a Kar sikeres akkreditációjához.

2011. január 26.

http://www.kre.hu/portal/doc/KRE_Kozlemeny_20110126.pdf

Balla Péter szerint tehát Balla Zoltán, aki csak „B” kategóriájú oktató, akárcsak Sándor István tanszékvezető docens, azonnali hatállyal menesztendő, mert a MAB ezt követeli tőlünk, és az akkreditáció érdekében ne haragítsuk őket magunkra.

A magyarázat eddig akár igaz is lehetne. Csakhogy kirúgták Fábián Ferenc docens, egykori rektorhelyettest is. És innentől már sántít a magyarázat. Fábián vajon miért zavarta Balla Pétert? Fábián az Alkotmánybíróságon dolgozik, de a FIR számát (Balla Zoltántól és Sándor Istvántól eltérően) a Károlinak adta, és ráadásul református is.

Ami pedig végképp hiteltelenné teszi az álláshalmozó oktatók észszerűnek tűnő lecserélését főállású károlisokra, az a többi álláshalmozó megtartása és vadonatúj álláshalmozók egyidejű felvétele. Vajon miért nézné jobb szemmel a MAB a 3-4-5 állással rendelkező maradókat és újonnan érkezőket, mint a mindössze 2 állással rendelkező Balla Zoltánt?

A február 4-i „Nyílt nap” eredeti díszelőadói közül három már a Károli oktatója (Traser Juliannát az utolsó pillanatban lecserélték a – még – nem alkalmazott Révfi Tivadarra a programban). Egyik előadót épp aznap nevezte ki Kovács Barnabás egyetemi docensnek az Alkotmányjogi Tanszékre, az illető 3. állásába, noha a híres újonc alkotmányjogot sohasem tanított, jelenleg Szegeden a Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék adjunktusa, és ezenkívül teljes munkaidejű köztisztviselő – nem is akárhol. Körülbelül 2 év közakalmazotti felsőoktatási gyakorlattal rendelkezik, holott egy docensi kinevezéshez minimum 8 év kell. De ez sem Ballát, sem Kovácsékat nem érdekli, mint ahogy a törvények és szabályzatok sem.

Ez az új oktató a barikad.hu és az ekhó tv házi alkotmányjogásza volt az utóbbi években. A sajtó a Köztrásasági elnök nevében beadott alkotmányozási javaslatokban lévő butaságokat neki tulajdonítja, minthogy Schmitt Pál köztársasági elnök hivatalának jogi vezetőjeként az elnök nevében a készülő új alkotmányhoz írt javaslatokat ő jegyezte és küldte meg a parlament alkotmány-előkészítő bizottságának. Ebben az azóta hírhedtté vált fogalmazványban arról volt szó, hogy mit lenne fontos beemelni a jövő tavaszra tervezett új magyar alkotmányba, de a sok helyesírási baki mellett a komikus fogalmi-tartalmi tévedések, pl. az abszolútum összekeverése az abszolutóriummal, meg Luther református vallásalapítóvá avatása, társadalmi közkacajt fakasztottak! Talán épp ez utóbbi baki miatt alkalmazták őt a református egyetemen, ahol elsősorban a reformátusokat ill. a protestánsokat üldözik. Egy Luthert Kálvinnal összetévesztő oktató nyilván nem tör vezetői babérokra református berkekben, nem rivális, hanem a Kovács-triász ideális szövetségese. De hogy ezzel a felkészültséggel ez az új oktató „minőségi csere” lenne Balla Zoltán helyett? Ráadásul eggyel több állása is van, mint Balla Zoltánnak volt (MAB!)

Balla Zoltán, Fábián Ferenc és Sándor István eltávolítása nem a minőséget szolgálja, hanem inkább helycsinálás olyan politikai kapcsolatoknak, amelyek még jól jöhetnek Balla Péternek és másoknak, amikor majd büntetőjogi felelősségre vonásukra – több ügyben – sor kerül, többek között a hallgatói befizetések ellenértékének elsikkasztása miatt…

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem ÁJK, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 64 hozzászólás »

Open day (Nyílt nap)

Posted by jhnnsclvn - február 3, 2011

NYÍLT NAP A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM JOGI KARÁNAK SZERVEZÉSÉBEN

EGÉSZ NAPOS NON-STOP SHOW 2011. február 4-én

1. RÉSZ helyszíne: 1042 Budapest, Viola utca 2-4. , a KRE ÁJK épülete

Kezdet: 10 óra de.

Kedvedért olyan előadókat kértünk fel, mint Dr. Cservák Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Jogi Hivatalának vezetője, Dr. Udvary Sándor alkotmánybírósági főtanácsadó, Dr. Traser Julianna külügyminisztériumi főmunkatárs és Dr. Kovács Lajos ny. rendőrezredes (Cservák, Udvary és Traser már a Károlin kaptak újabb állást, Cservák majdhogynem fellépése napjától, ill. a programban az utolsó pillanatban Trasert lecserélték Rétfy Tivadarra). Hozd el a szüleidet is, hogy segítsenek tapasztalataid értékelésében!

2. RÉSZ helyszíne: 1027 Budapest,Királyfürdő u. 4. (volt Gyorskocsi u. 52.), a Munkaügy Bíróság épülete

Folytatás: déli 12 óra

Déli 12-kor különleges csemegére invitálunk benneteket.

A program címe: Károlis jogalkalmazás a gyakorlatban.

Bemutatja az egyetem sztárügyvédje: DR. TAKÁCS JÁNOS LÁSZLÓ

A déli 12-kor kezdődő LIVE SHOW címe: WE ALWAYS WIN! (MI MINDIG NYERÜNK!)

A SHOW nyilvános és ingyenes, jogászjelölteknek és jogászgyakornokoknak, egyetemi oktatóknak és hallgatóknak a KRE bármely karáról különösen ajánlott, hiszen nem tudhatják előre, melyik szerepre – áldozat, hamis tanú – esélyesek. Potenciálisan bárki bármelyikre.

Főszerepben: DR. TAKÁCS JÁNOS LÁSZLÓ

Dr. Takács János László által a színpadra kért további szereplők:

Balla Péter ………………………………………..…..  1. rendű hamis tanú

Szabó András …………………………………….….. 2. rendű hamis tanú

Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes ……………… 3. rendű hamis tanú

(Függöny mögött, tartalékban, ámde ugrásra készen a hamis tanú szerepére: Mészáros Márton, Petrőczi Éva, Hermann Zoltán)

Gyere el és hozd el szüleidet is, hogy halljátok, hogyan hazudik az egyetem ügyvédje, a hírhedt dr. Takács, és hogyan értelmezik jelenlegi és volt vezetői a tízparancsolatot!

Fakultatív program: ebéd a büfében.


3. RÉSZ helyszíne: 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 31., a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztály épülete

(rézsút átellenben a Munkaügyi Bírósággal, csak át kell sétálni a túloldalra)

Folytatás: délutáni program

Itt megnézheted a Károli Gáspár Bűnözőképző Egyetem prominens tanárait kihallgatás közben (ld. fenti személyek, kissé más szerepkörben).

Mészáros Márton ……………………………………………. 1. rendű gyanúsított

Szabó András ………………………………………………….. 2-3. rendű gyanúsított

Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes ………………………… 2-3. rendű gyanúsított

Eisemann György (mh. v. ELTE)………………………… 4. rendű gyanúsított

Bednanics Gábor (mh. v. Eger)…………………………… 5-6. rendű gyanúsított

Petrőczi Éva ……………………………………………………. 5-6. rendű gyanúsított

Hermann Zoltán …………………………………………….. 7. rendű gyanúsított

Balla Péter ……………………………………………………….  hamis tanú (egyelőre még a fentivel azonos szerepben, de ez változhat)

(A szegedi jelentkezők épphogy lemaradtak a szereplésről.)

Gyere, nézd meg a protestáns etika megtestesítőit és a Szentírás valóságos inkarnációját, Balla Péter rektort!

Hozd el a szüleidet is!

Posted in Balla Péter, ELTE, Károli Egyetem ÁJK, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , , , , , , | 45 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.