Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2011. június

Crushing criticism by Bednanics (Bednanics megsemmisítő kritikája)

Posted by anonymanalyst - június 30, 2011

Nem igaz, hogy senki nem vette észre Mészáros ún. „értekezéséről”, hogy az semmilyen tekintetben nem felel meg a tudományos munka követelményeinek. A Szegedi Tudományegyetem honlapján olvasható bíráló bizottsági vélemény teljes mértékben azt támasztja alá, hogy annak tudatában ítélték meg a tudományos fokozatot, hogy nincs értékelhető tudományos teljesítmény:  https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/29/sharp-criticism-by-szeged-szeged-sulyos-kritikaja   

Sikerült megszereznünk Bednanics opponensi véleményét is, amit azon nyomban megosztunk olvasóinkkal (csak az általánosságokat tartalmazó bevezető bekezdést rövidítjük le, a többit szó szerint idézzük), hiszen ez ugyanerről a cinizmusról tanúskodik. Természetesen Bednanics is látta, hogy komolytalan, tudatlan, alapvető ismereteket nélkülöző látszatdisszertációról van szó, és megsemmisítő kritikájának ellentmondóan, bírálatából egyáltalán nem következően, cinikusan javasolja a védésre bocsátást:

 

Szerző: Bednanics Gábor

 

Bírálat Mészáros Márton „Protestantizmus és medialitás” c. disszertácijáról

 

„Protestantizmusról lévén szó, hiányolom a dolgozatból a kálvini médiareflexiók tárgyalását, hiszen a lutheri kérdésfelvetések alapos kidolgozottsága a magyar protestantizmus szemszögéből nemcsak a német reformátor gondolataival kapcsolódik össze. (Vagy ha mégis, az leszűkíti a címben jelölt protestantizmus kifejezés jelentéskörét.) Amennyiben a recepció alakító funkcióját vesszük szemügyre, és a 20. században főként a magyar sajátosságokat vizsgáljuk, akkor a magyar hatásösszefüggéseket is játékba kell vonni, méghozzá azokat, amelyek a sajátosan magyar akcentusú protestantizmust formálták.”

{Már az első fejezettel kapcsolatban is kifogásolja, hogy bár a dolgozat célja kifejezetten a recepció, épp ez marad ki a 16. század vizsgálatakor is, Mészáros csak a „médiamozzanatokat” tisztázza – bár nem világos, hogy Bednanics ezt hogy érti: hogy lehet tisztázni a médiamozzanatokat „a recepció aktivitásának” vizsgálata nélkül? A médium nem azt jelenti, hogy közvetít két oldal között? Milyen tisztázás az, amelyik csak az egyik oldalra, a feladóra figyel, és elfeledkezik a befogadóról, ami a tkp-i témája? Természetesen nincs semmilyen „tisztázás”, a szó használata eufemizmus Bednanicsrészéről. Azt már udvariasan meg sem említi, vagy kifejezetten megkérték rá, ne említse, hogy akkor mi van a 16. és 20. század között? Hogy lehet ilyen témaválasztást megindokolni? Ezt inkább nem firtatja.- AA}

„A matematikai hálózatelméletek ismertetése hasonlóképp utat kell hogy nyisson a rendszerelméleti megközelítések felé, amelynek azonban nincs nyoma a dolgozatbanennek a továbblépésnek a jogosultságát fenn kell tartanom. A mcluhani modell átalakítását szorgalmazó Kittler ugyanis szintén matematikai alapokra helyezi  elméletének kommunikációs fundamentumait, hogy azután a lacani pszichoanalízis valóságmeghatározásának közbejöttével a rendszerelméletnek juttasson teret. A társadalom strukturális összefüggéseinek feltárását ígérő teória az utóbbi évtizedekben ráadásul a „kemény” tudományok irányába tett lpésként kifejlesztette a memetikai megközelítést, melynek a főként Dawkinsonhoz és Blackmore-hoz köthet iránya erőteljes keretet készít a vallásos elgondolások köré is. Ha tehát a hálózatok alapján tekintjük megközelíthetőnek a receptív hatások sokrétűségét, akkor ezekkel az elméletekkel is számot kellett volna vetni – legalább a tárgyalás szintjén.

Nem körvonalazott a címben jelzett protestantizmus jelentéstartománya sem. Ha ugyanis szinonimákat keresnénk a szóra, nem tudjuk eldönten, hitbeli, vallási, társadalmi vagy milyen egyéb értelemben használja-e a szerző. Főként azért zavaró ez a dilemma, mert a tematikus-történeti fejezetek központi alakjainak (Ravasz László és Zsigmond Ferenc) medialitáshoz való viszonya szempontjából fő kérdésként körvonalazódik, hogy milyen perspektívából (vagyis milye minőségükben, milyen előfeltevésekbő kiindulva) nyernek rálátást a hírközegk alakító szerepére. Ha ugyanis teológiai kérdéseket taglalva e neves 20.századi szerzők afféle szociológiai okfejtésbe bonyolódva vagy az egyház belső közvetítő közegében betöltött szerepet boncolgatva adnak teret az új médiumoknak, akkor olyan kategóriakeveredés áll elő, melynek csapdájába a disszertációnak nem kellene beleesnie. {De beleesik – AA.}

Ennélfogva a dolgozat védésre bocsátását javaslom! {Ez aztán a váratlan fordulat! – AA.}

2009.március 10.                                                                                                               Bednanics Gábor

PhD, adjunktus

No comment. Hacsak annyi nem: talán ezért a huszárvágésért tüntették ki idén József Attila díjjal az opponensek gyöngyét – Bednanics Gábort. – A szerk.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton, Szabó András, Szeged University | Címkézve: , , , , , | 96 hozzászólás »

Crushing criticism by Szeged (Szeged megsemmisítő kritikája)

Posted by anonymanalyst - június 29, 2011

Önmagához, a saját maga által adott kritikához képest is következetlenül jár el a Szegedi Tudományegyetem, ha olyan szövegre adja ki a doktori fokozatot, amely saját véleménye szerint sem tekinthető disszertációnak.

Mert az csak egy dolog, hogy Mészáros szegedi PhD-eljárása formailag nem felel meg a törvényi előírásoknak:

33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 10. §.
(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy időben vagy a kérelem elfogadását
követő két éven belül kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a doktorjelölt
írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését korábban más intézményben nem nyújtotta be
és azt nem utasították el.
(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb két év elteltével,
ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

Mészáros a károlis bukás után mindössze 4 hónappal, 2010 februárjában kezdeményezte az új eljárást Szegeden, jóval a törvényileg előírt 2 éven belül.

De Mészáros disszertációja tartalmilag sem felel meg egy PhD-értekezés követelményeinek, és ezt éppen a szegedi hivatalos bíráló bizottság véleménye bizonyítja. Idézzük az egész véleményt:

“Mészáros Márton értekezése arra a megfigyelésre épül, hogy a protestantizmus sikeresen reagált az új technikai médiumok megjelenésére mind a 16., mind a 20. században. A reformáció korai időszakával foglalkozó nemzetközi szakirodalom fontos műveire támaszkodva jelenít meg alapvető fejlődési tendenciákat, jóllehet a protestáns felekezetek közötti különbségek árnyaltabb elemzése hiányolható. Feltáratlan forrásanyagra (folyóiratok, napilapok, tankönyvek) támaszkodva ad leírást és értelmezést arról, hogy a Ravasz László vezette református egyház miképpen reagált az új kihívásokra, az 1930-as évekre. Jóllehet a vizsgálat kezdőpontja nem kap megfelelő indoklást, az álláspontok finom megfigyelésekben gazdag, rendszerelvű és vállalkozásokra is érzékeny leírása elismerésre méltó teljesítmény. Kiindulópont lehet ez egy olyan értelmezés számára, amely további médiatudományi, egyháztörténeti és eszmetörténeti megközelítéseket is figyelembe vesz. A dolgozat szöveggondozási egyenetlenségei egy esetleges publikáció esetén föltétlenül kiiktatandók. A jelölt az elérhető 25 pontból 20-at, azaz 80%-ot nyert el. (A Bizottság véleménye megfogalmazásakor figyelembe vehette a 2.1. fejezetre vonatkozó szövegvizsgálatot. Ez megállapította, hogy ennek korábbi változata valóban szerzőtárssal megjelent közös közlemény volt. A disszertáció azonban ezt nem mulasztja el feltüntetni, a két szöveg között lényeges eltérések vannak, s bírja az egykori szerzőtárs nyilatkozatát a közös munka arányairól és felhasználhatóságáról.)”

http://www2.arts.u-szeged.hu/idi/

Hogy a protestantizmus sikeresen reagált a technikai médiumokra, ez akkora banalitás, amit gyakorlatilag bármely vallási irányzatról el lehet mondani. A katolicizmusról, a buddhizmusról és az iszlámról éppúgy, mint úgyszólván bármely kulturális jelenségről. A bevezető mondatnak ez a része nem állít semmit: üres. Az a kitétel viszont, hogy “mind a 16., mind a 20. században” viszont már súlyos kritikát tartalmaz. Mi ez a 400 éves ugrás? És mi volt közte? Miről szól ez a dolgozat? Szól egyáltalán valamiről? Egy 16. századi vagy egy 20. századi jelenségről? És hol figyelte meg ezt a jelenséget? Egy közelebbről lokalizálhatatlan térben? Vagy általában Európában? Ilyen széles merítéshez az alig 300.000 karakter, ami még mindig 25%-kal kevesebb, mint a Károlin 2009-ben, a dolgozat eredeti benyújtásának időpontjában megkövetelt minimum, aligha látszik elégnek. (Szegeden jóval alacsonyabb a mennyiségi kritérium, ezt bruttó megüti, nettó már nem biztos, és a tartalmit biztos hogy nem, még Szegeden sem.) Mészáros ugyanis nem szélesen merít, hanem vaktában. A még 2005-ben Korner Veonikával közösen írt, és először 2006-ban publikált összesen 13 oldalhoz, ami az 1930-as évek magyar református sajtójáról szólt, hozzáírt – pontosabban egy-két nemzetközi publikációból kiollózott – néhány oldalt Lutherről. Hogy Luther és Kálvin követői enyhén szólva nem azonosak, azt a “protestantizmusról” értekező nem veszi észre: “a protestáns felekezetek közötti különbségek árnyaltabb elemzése hiányolható”. Vagyis Mészáros összekeveri az evangélikusokat a reformátusokkal.

A dolgozat egészét illető egyetlen dícséret ez a mondat:

“Feltáratlan forrásanyagra (folyóiratok, napilapok, tankönyvek) támaszkodva ad leírást és értelmezést arról, hogy a Ravasz László vezette református egyház miképpen reagált az új kihívásokra, az 1930-as évekre.

Csakhogy ezt a fejezetet sem a feltüntetett témavezetővel Hansági Ágnessel, sem a 2010 februártól 2010 novemberéig témavezetőként feltüntetett Fried Istvánnal, sem a 2009-ben megnevezett Szabó Andrással nem írta, hanem a sehol sem feltüntetett Hima Gabriellával, akinél ezt már 2006-ban publikálta, tehát jóval előbb, mint ahogy bármilyen más témavezető neve felmerült volna, néhány más közös konferenciaszerepléssel és egyéb közös publikációkkal együtt, amikhez eredeti témavezetője segítette hozzá. Majd írásban azt nyilatkozta, hogy ezt a fejezetet kihagyja, mert nem erről a témáról és nem erről a korról akar írni, hanem Lutherről, és eredeti témavezetőjétől, Hima Gabriellától egyébként sem kapott semmilyen segítséget. Akkor mégis mit keres ez a fejezet ebben a dolgozatban? Az ún. “lényegi átdolgozás”-ról tett említés szemfényvesztés. Az egész eredetei szöveg szó szerint benne van az “új” szövegben is, csak a bekezdések sorrendjét változtatta meg a “szerző” az elején, hogy ne legyen szembeszökő az azonosság, illetve itt-ott közbeékelt további mondatokat.

A legsúlyosabb kritikát azonban ez a megállapítás tartalmazza: “… a vizsgálat kezdőpontja nem kap megfelelő indoklást“. Vagyis, nem lehet tudni, miről értekezik Mészáros, nem lehet tudni, hogy ugrott át Lutherről Ravasz Lászlóra. Mert az a trivialitás, hogy mind Luther, mind Ravasz kora médiumait használta, mindenről elmondható, ez nem indoklás. Ez a kritika nem kevesebbet állapít meg, minthogy szó nincs monográfiáról. Ellenkezőleg: vaktában összedobált szénaboglyáról van szó, amelyhez mások is jócskán hordták a szénát: nemcsak Mészáros, sőt, nemcsak Korner. Erre utal a következő kritikai megjegyzés a “dolgozat szöveggondozási egyenetlenségei“-ről. Egy szerző esetén egy szöveg egyenletes, pláne, ha ilyen rövid.

Végül zárójelben próbálja megmagyarázni a bíráló bizottság, miért akarnak elfogadni egy, a nettó mennyiségi követelményeket legfeljebb épp csak megütő dolgozatot, amelynek az egyetlen említésre méltó fejezetét Mészáros szerzőtárssal írta. Ebből a célból megintejúvolják a szerzőtársat, KornerVeronikát, aki készségesen lemond a szöveg nagyobbik részéről Mészáros javára. Hogy ne tette volna! Hiszen Mészáros pártfogója – témavezetőnek nem mondanám, hiszen lényegében disszertáció sincs, nemhogy vezetés! – , Hansági Ágnes, ezt a viszontszívességet kérte Korner Veronikától, amiért 3 éves nappali doktori ösztöndíjat boxolt ki a számára. Ebből a 3 évből Korner Veronika volt kegyes egy félévet Magyarországon konzumálni, a többit már az USÁ-ban költötte el. Kivitte az országból a református hallgatóknak szánt pénzt. (Ő maga nem református.) Disszertációt nem írt, hacsak azt nem tekintjük annak, amit Mészáros nevében írt.

Hansági Ágnes igazán mértéktartónak bizonyult, amikor arra az összesen 13 oldalnyi érdemi szövegre, amihez ő maga egy fabatkával sem járult hozzá, nem mindjárt 2 doktori címet követel – egyet Mészárosnak, egyet Kornernek. Így – egy lopással – mindjárt két témavezetettre is szert tehetne.

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címkézve: , , , , | 21 hozzászólás »

Broadcast Message (Szolgálati közlemény)

Posted by anonymanalyst - június 28, 2011

Johannest feljelentették a google-nál, és letiltották a hozzáférését. Philipp blogját eltávolították. Nem tudjuk, meddig jelentkezhetünk még innen, de akármennyire is próbálnak elhallgattatni bennünket, mi folytatjuk. Építünk egy “pontolyan” blogot, mint ez, és megvannak még a blogspot.com oldalon is a blogjaink. Ott keressetek illetve a ravaszlszl.baratikr.wordpress.com oldalról  is üzenni tudunk. Sok mondanivalónk és sok dokumetumunk van.

Apropó: MataHari ügyben is új fejlemény van. Ezt is szeretnénk még megosztani olvasóinkkal.

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 20 hozzászólás »

The corrupted mathematician (A zsebrevágott matematikus)

Posted by jhnnsclvn - június 25, 2011

A zsebrevágott Klukovits

Fotó időlegesen eltávolítva.

Mi történhetett a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsában, hogy Pál József és Balázs Mihály rá tudták beszélni a többi tudományág képviselőit – köztük jogászokat – egy szabálytalan és törvénytelen PhD-fokozat odaítélésére? Pontosan nem tudjuk. Csak annyi szivárgott ki, hogy elsősorban Klukovits Lajos titkár erőszakolta át Mészáros PhD-fokozatának odaítélését, aki ebben szemmel láthatóan érdekelt volt. Meg nem erősített hírek szerint Klukovitsot megvesztegették. Hogy kik, arról is csak híresztelések vannak: vagy a Mészáros-Balla család, vagy a Károli Egyetem, amelynek vezetője Balla Péter. Balla tehát mindkét változatban érintett. Matematikus lévén, Klukovits nem eshetett olyan szakmai zsarolásnak áldozatul, mint az iskolavezető Balázs Mihály kétszer is (ő vitte át Szabó András nagydoktoriját is) , és nem tartozik a Kulcsár-Szabó kör érdekeltségi szférájához sem, mint Fried és Pál. Talán ezért került előtérbe a híresztelésekben az anyagi vesztegetés.
Emlékeztetőül: Mészáros PhD-oklevele törvénybe ütközik. A 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 10. §. nem megismételt eljárást tilt 2 éven belül, amivel Klukovits érvelt a Doktori Tanács előtt (hogy a jogászok jelen voltak-e és ha igen, miért nem figyeltek, nem tudjuk), hanem új eljárást, ha két éven belül ugyanaz a jelölt ugyanabban a témában másutt doktori eljárásra jelentkezik. A törvény szövege szó szerint új eljárás tilalmáról beszél: “új eljárás leghamarabb két év elteltével,
ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető”. Mészáros megszegte a törvényt, de a Szegedi Tudományegyetem is, hiszen tudta, hogy már volt eljárás az ügyben, de nem lett belőle fokozat. A fokozat visszavonása – 2009 szeptember – és az eljárásra jelentkezés – 2010 február – között összesen 4 hónap telt el a törvényben és a szegedi doktori szabályzatban egyaránt előírt 2 év helyett. Ezen kívül a SZTE Doktori Intézete több fiktív témavezetőt és hamisított nevet is feltöltetett Mészáros neve mellett az országos doktori adatbázisba, tehát a közokirathamisítás mellett magánokirathamisítás és csalás is történt. Mindezek következtében a Szegedi Tudományegyetem által kiállított oklevél intellektuális közokirathamisítás: vagyis alakilag valós közokirat, hiszen a kiállítóként feltüntetett személy készítette, tartalma azonban sérti a közhitelességet (BTK 274.§. c ) A hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás közvetett elkövetője a megvezetett Lonovics János elnök, a felbújtó, azaz a megvezető, szintén hivatalos személy: Klukovits Lajos titkár. (Az elsődleges felbújtó természetesen Fried és Pál.)

A doktori tanács tagjai is érintettek az ügyben, hiszen a fokozat odaítéléséről meghozott határozat előkészületnek számít a bűncselekményhez. Ezért ők is megérdemlik a nyilvánosságot:

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsának tagjai

Tisztségüknél fogva:

Az Egyetemi Doktori Tanács Elnöke: Dr. Lonovics János, egyetemi tanár, akadémiai doktor

Az Egyetemi Doktori Tanács Titkára: Dr. Klukovits Lajos, egyetemi docens, kandidátus

Tudományos rektorhelyettes: Prof. Varró András, egyetemi tanár, akadémiai doktor

Kari/Tudományterületi Doktori Tanácsok elnökei:


Dr. Nagy Ferenc – Állam- és Jogtudományi Kar – egyetemi tanár, kandidátus

Dr. Jancsó Gábor –Orvos- és Gyógyszerésztudományok – egyetemi tanár, akadémiai doktor

Dr. Pál József – Bölcsészettudományi Kar – egyetemi tanár, akadémiai doktor

Dr. Lengyel Imre – Gazdaságtudományi Kar – egyetemi tanár, akadémiai doktor

Dr. Krisztin Tibor – Természettudományi és Informatikai Kar – egyetemi tanár, akadémiai doktor

Tudományterületi képviselők:


Társadalomtudományok:

Állam- és Jogtudomány: Dr. Jakab Éva egyetemi tanár, akadémiai doktor

Közgazdaságtudomány: Dr. Katona Tamás egyetemi tanár, kandidátus

Külső tag: Dr. Molnár Imre, professor emeritus akadémiai doktor

Orvos- és Gyógyszerésztudományok


Elméleti orvostudomány: Dr. Jancsó Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Klinikai orvostudomány: Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, akadémiai doktor

Multidiszciplináris orvostudományok: Dr. Dux László egyetemi tanár, akadémiai doktor

Interdiszciplináris orvostudomány: Dr. Mándi Yvette egyetemi tanár, akadémiai doktor

Gyógyszertudomány: Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár, akadémikus

Külső tag: Dr. Párdutz Árpád, tudományos tanácsadó akadémiai doktor

Bölcsészettudományok


Filozófiatudomány: Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár, akadémiai doktor

Irodalomtudomány: Dr. Balázs Mihály egyetemi tanár, akadémiai doktor

Nyelvtudomány: Dr. Kenesei István egyetemi tanár, akadémiai doktor

Neveléstudomány: Dr. Csapó Benő egyetemi tanár, akadémiai doktor

Történelemtudomány: Dr. J. Nagy László egyetemi tanár, akadémiai doktor

Külső tag: Dr. Blazovich László egyetemi tanár, akadémiai doktor

Természettudományok és Műszaki Tudományok:


Biológiatudomány: Dr. Maróy Péter egyetemi tanár, akadémiai doktor

Fizikatudomány: Dr. Rácz Béla egyetemi tanár, akadémiai doktor

Földtudomány: Dr. Hetényi Magdolna egyetemi tanár, akadémikus

Kémiatudomány: Dr. Dékány Imre egyetemi tanár, akadémikus

Környezettudomány: Dr. Dombi András egyetemi tanár, akadémiai doktor

Matematikatudomány: Dr. Czédli Gábor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Informatikatudomány: Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár, akadémiai doktor

Szegedi oktatók és hallgatók a Szegedi Tudományegyetem jóhírének védelmében

Posted in Károli University of the Reformed Church, Mészáros Márton, Szeged University | Címkézve: , , , , , , , , | 61 hozzászólás »

Tough measures (Szigorú szankciók)

Posted by jhnnsclvn - június 24, 2011

Sajnálattal látom, hogy tegnap késő este az indulatok Mészáros doktori fokozata miatt magasra csaptak, és sok méltatlan, személyeskedő komment is megjelent. Munkatársaimat megkértem, hogy ezeket moderálják ki. Úrnapja miatt most egyfolytában szolgálatban voltam és még vagyok is, ráadásul külföldön, ezért nem tudtam intézkedni előbb az ügyben. Elnézést kérek az érintettektől. Kötelezettségeim egyelőre nem teszik lehetővé a szigorúbb ellenőrzést, ezért munkatársaimmal drasztikus lépésre szántuk magunkat: úgy döntöttünk, hogy a tegnapi durvaságok miatt a kommentelést rövid időre befagyasztjuk. Sorry. Mindennek kell, hogy következménye legyen, különben mi sem vagyunk jobbak azoknál, akiket bírálunk.

Több találgatás érkezett a „Zárt tárgyalás” témában, kértem munkatársaimat, hogy ezt a témát egyelőre jegeljék, amíg nincs megbízható információnk.

Főleg Mészáros-ügyben érkeztek további indulatos kirohanások, főleg emiatt döntöttünk, ahogy döntöttünk.

Mészáros fokozatát változatlanul törvénysértőnek tartjuk, hiszen a törvény egyértelmű: a fokozat visszavonása után 2 évig senki sem nyújthat be másutt dolgozatot ugyanabban a témában. Ez a törvényben és a szegedi szabályzatban is így van, az eljárásra való jelentkezés a törvény kijátszása volt Mészáros részéről, elfogadása pedig a törvény ignorálása a szegediek részéről. Szegedi Kolléga tájékozódott, és az alábbi beszámolót küldte.

 Áldott ünnepeket!

 Johannes

PS.: Úrnapi olvasmánynak utólag ajánlom Jánostól (Johannes): 6, 51-58

 

Szerző: Szegedi Kolléga

Klukovits úr, aki a Doktori Intézet titkára a Szegedi Tudományegyetemen, és nem jogász, hanem matematikus, megkérte a szegedi jogászkollégákat, találjanak egy kiskaput, hogy Mészárosnak odaadhassák a fokozatot. Egyrészt az irodalomtudományi doktori iskola, különösen Fried István alprogramvezető helyezte őt nyomás alá, másrészt Pál József rektorhelyettes, aki hatalmi pozícióból utasította őt. Azokat a híreszteléseket, hogy személyes vesztegetés is lenne a dologban, egyelőre nem tudtuk bizonyítani, az ilyesmi nehezen bizonyítható, hiszen sem Klukovits kolléga, sem Mészáros nem fogja nagydobra verni. Két dolog bizonyos: 1. Klukovits Lajos titkolni sem bírja, mennyire érdekelt a fokozat kiadásában. 2. Klukovits ennek érdekében többször is meghamisította a www.doktori.hu adatbázisát.

A szegedi jogászok azt bírták kitalálni, legalábbis Klukovits ezt állítja, hogy tegyenek úgy, mintha a MAB meg nem történtté tette volna ezt a védést, és Mészáros elsőként itt nyújtotta volna be nem megismételt, hanem új eljárásra a disszertációt. Az általam nagyon tisztelt Jakab Éváról és Nagy Ferencről ezt a hülyeséget el sem tudom képzelni. Szerintem ez csak Klukovits kolléga igen elfogult és nem igazán szakszerű „jogértelmezése”. Elfogulatlan, azaz nem egyetemi jogászok szerint ez úgy ostobaság, ahogy van. A MAB a fokozatot vonatta vissza, nem az eljárást, mert azt nem lehet visszavonatni. Mészáros fokozatszerző eljárásra a Károlin kétségkívül jelentkezett, azt ott – formálisan – elbírálták, házi vitát, éles védést megtartották, a fokozatot a különböző grémiumok – disszertáció hiányában – újból és újból megerősítették, hiába kért az IDI vezetője újból és újból felülvizsgálatot. Tehát az eljárás lefolytatásához a Károlin nem férhet kétség. Az eredmény az, amit visszavontak, nem pedig az eljárás. Akárcsak a bukásoknál. Különben minden bukott mondhatná: az eljárást megsemmisítették.

Szerintünk Mészáros védésével kapcsolatban az alábbi törvénytelenségek fordultak elő:

 1. A fokozat visszavonása 2009 szeptemberében történt, Mészáros a törvény értelmében legkorábban csak idén szeptemberben jelentkezhetne először fokozatszerzési eljárásra. Ő ezt 4 hónapon belül megtette.
 2. A disszertáció témavezetése lopott. Egyetlen valamirevaló fejezetét, amit a szegediek akceptáltak, ami 20. századi magyar irodalmi intézmény, még Hima Gabriella témavezetésével írta, aki 2006-ban meg is jelentette, sőt, úgy tudjuk, idegen nyelven is elhelyezte külföldön még ugyanebben az évben. Ennek a fejezetnek kétségkívül ő a témavezetője. Az ehhez képest motiválatlan bevezetőt, ami német anyagok összeollózása, Hansági témavezetésével fűzte hozzá 2009-ben ill. 2010-ben. Ehhez képest a Doktori Tanács honlapján más témavezetők is felbukkantak, akik semmilyen érdemi munkát nem végeztek: Szabó András, aki 2 héttel a károlis éles védés előtt lett „témavezető” ill. Fried István, aki a szegedi nekifutásnál 10 hónapon keresztül szintén témavezető volt. Hansági Ágnes már a szegedi védés után két nappal került fel témavezetőként az adatbázisba, utólagos témavezetőként, megdöntve ezzel Szabó András 2 hetes rekordját. Ez számos fiktív témavezető létét implikálja, ami több mint szabálytalan: más munkájának eltulajdonítása, azaz LOPÁS.
 3. Mészáros maga is megváltoztatta identitását: 2010 novemberétől 2011 januárjáig Mártonból Istvánra keresztelkedett át, majd januárban ismét vissza Mártonra.
 4. És akkor még ott van néhány lezáratlan bűnügy. Pl. Mészáros magánokirathamisítása. Mészáros 2009 március 9-én arról nyilatkozott, hogy új témából új témavezetővel kíván értekezni. Ugyanezen a napon, 2009 március 9-én arról is nyilatkozik, hogy léeadta a disszertációját. A kettő közül az egyik nyilatkozat szükségszerűen hamis, de leht, hogy mindkettő. A szöveget Mészáros állítólag még a védés után is írta, így se lett kész. Ld.: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/
 5. A www.doktori.hu oldalra a védés után pár nappal feltöltött dolgozat fele volt a kre szabályzatában előírt minimumnak. Ez csalás Mészáros részéről, a disszertációt ennek ellenére védésre bocsátó témavezetők (Hansági, Szabó) részéről, az opponensek (Petrőczi, Bednanics) részéről, a bizottság elnöke (Eisemann) részéről és a bizottság további tagjai (Hermann, Simon, Török) részéről.
 6. Mészáros valótlanul nyilatkozik, hogy eredeti témavezetőjétől semmilyen segítséget nem kapott: magyar és angol nyelvű közös publikációk dokumentálják az ellenkezőjét.

Amíg a bűnügyek nincsenek lezárva, és a felelősök nincsenek felelősségre vonva, etikátlan volt mind az eljárásra jelentkezés, mind annak fogadása, azon túl, hogy ez egyértelműen kormányhatározatba, azaz törvénybe is ütközött.

Mindezekre tekintettel, ha Szeged kiadja a fokozatot Mészárosnak, az sértő, megalázó és szégyenletes minden szegedi oktatónak.

Ezért:

1. A lementett adatokkal alátámasztott új feljelentést – most már nemcsak csalásról és magánokirathamisításról, hanem közokirathamisításról (hiszen ezt az oklevelet hivatalos személy írta alá) – megküldjük a rendőrségnek.

2. Továbbá. Egy rövid összefoglalót az ügyről lefordítunk angolra, és szétküldjük minden olyan egyetemre, amellyel a Szegedi Tudományegyetemnek kapcsolata van; feltesszük külföldi internetes fórumokra ill. Johannes idegen nyelvű blogjaira. Megküldjük releváns lapoknak, főleg azoknak, amelyek a Guttenberg-üggyel foglalkoznak. Erre a célra az ügy német nyelvű összefoglalóját is elkészítjük.

Néhány ajánlott bejegyzés (kövérrel szedve az alaposan dokumentáltakat):

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/03/public-enqueiry-5-hushing-up-the-crime-nyilvanos-nyomozas-5-a-meszaros-fele-bunugy-eltussolasa/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/24/by-hook-or-by-crook-a-csalot-mindenaron/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/21/travelling-circus-vandorcirkusz-a-tudomany/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/16/the-second-ploy-by-mihaly-balazs-balazs-mihaly-masodik-dobasa/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/27/marton-or-istvan-de-meszaros-marton-vagy-istvan-de-meszaros/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/11/three-phd-defensions-by-meszaros-harom-meszaros-vedes/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/09/business-secret-uzleti-titok/  (Ezt ki ne hagyd: Balla Péter nagybácsi levele Mészáros MarciPista érdekében és az én eltiprásomra! J ) 

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/ (Ezt se: ilyet még nem láttál! J )

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/08/brutal-cheating-by-hansagi-and-meszaros-in-szeged-hansagi-es-meszaros-brutalis-csalasa-szegeden/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/01/19/graduation-at-the-szeged-university-doktori-avatas-szegeden/

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szeged University | Címkézve: , , , , , , , , , | 4 hozzászólás »

Huis clos. Closed trial (Zárt tárgyalás)

Posted by jhnnsclvn - június 22, 2011

Elnézést kérünk olvasóinktól, hogy az idegen nyelvű címet ezúttal elsőként franciául adtuk meg, de nem tudtuk kihagyni az allúziót Sartre híres drámájára. Elvégre az, amiről tudósítani szerettünk volna, és ami már több, mint 2 éve folyik a Károli professzora ellen, dráma a javából.

A bűnözés fél a nyilvánosságtól, mint ördög a tömjéntől. Alattomban szeret rosszat tenni, hogy meg ne lássák. Csakis úgy, hogy le lehessen tagadni: Nem én voltam! Azt pedig végképp nem szereti, ha tetten érik, pláne, ha még a reflektorfényt is ráirányítják.

Pontosan így fél Balla Péter lelkész és rektorpótlék attól, hogy gaztettei, amit Szabó Andrással és Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnessel együtt eszeltek ki, napvilágra kerülnek. Rühelli a nyilvánosságot, főleg az újságírókat. Titkárnőjével, a hűséges Kozma Fruzsinával, lerázatja őket. Elve – egy József Attila-i sor parafrázisával szólva -, hogy „bűnözni, csak titokban s sötétben”.

Legutóbb épp Bolyki János buktatta le Ballát, akivel Balla Péter azt üzente Lampé Ágnesnek, a 168 óra újságírónőjének, hogy találkozni fog vele, és minden kérdésére válaszolni fog Pethő Sándor csalása ügyében. Senki, aki Bolyki Jánost ismerte, nem kételkedik abban, hogy Bolyki János igazat mondott: azt, amit Ballától hallott. Ergo: Balla Péter hazudott.

Lampé Ágnesnek és több más személynek, akik már régóta keresik Balla Pétert, végre ma sikerült találkozniuk vele, de ennek Balla Péter aligha örült: Balla Péternek ma tanúként meg kellett jelennie egy munkaügyi tárgyaláson a Bp. II.ker. Királyfürdő u. 4-ben, ahol nemcsak népes közönség, hanem újságírók és fotósok várták, ám ő nem járult hozzá a felvételhez, sőt, jelenlétükhöz sem. „Üzleti titok”-ra és az egyetem gazdasági érdekeire hivatkozva zárt tárgyalást kért ügyvédjén, dr. Takács Jánoson keresztül. Mivel a bíróság még nem tudhatta, miféle „üzleti titkokat” rejteget Balla Péter (mi már tudjuk: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/12/09/business-secret-uzleti-titok/  ill. mit jelent számára ez a szó: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/02/18/calvinist-terminology-kis-kavinista-terminologia/ ), a kérésnek, sajnos, helyt adott. A tárgyalótermet el kellett hagynia az újságíróknak, fotósoknak, a diszkriminció elleni szervezet képviselőjének és más érdeklődőknek. Így egyelőre semmit sem tudunk arról, ami bent folyt. Csak annyit, hogy Balla Péter ma fellépett. Azt sem tudjuk, sajnos, hányszor vette szájára Jézus Krisztus nevét, és hányszor szegte meg a tízparancsolatot.

A perrel kapcsolatos információkat azonban megpróbáltuk már előzetesen minden szóba jöhető forrásból begyűjteni. Egyelőre annyit tudunk, hogy Balla Péter többféle váddal bepróbálkozott Hima professzor ellen, akinek egyetlen „bűne” – mint azt egy 2009. májusi hangfelvételen hallhattuk ill. a http://ravaszlszl.baratikr.wordpress.com oldalon hallhatjuk – , hogy nemet mondott munkahelyi elöljárója, Szabó András egykori dékán és EDHT elnök parancsára: legitimálja az ő és felesége lopott témavezetéseit, továbbá Mészáros Márton el nem készült disszertációját. Azon a 2 évvel ezelőtti ülésen ott volt az egyetem vezetője, Balla Péter, aki egyúttal Mészáros Márton rokona. Balla, Szabó és Mészáros másik pszeudo-témavezetője Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes a parancsmegtagadás óta eszeveszett gyűlölettel üldözi Himát, csapdákat állítva neki, hallgatókat és hamis tanúkat bérelve fel ellene, illetve rágalmazó dokumentumokat gyártva saját kezűleg.

Az alábbi olyan konkrét dokumentumról tudunk hallgatóktól ill. ELTÉ-s kollégáktól, amelyek erre a perre gyártódtak. Egyik sem igazi dokumentum, hanem tipikus károlis „preparátum”, azaz hamisítvány, és mind 2010 június 4. körül keletkezett:

 1. 2010. Június 4-én 4 végzős BA-hallgatóval  az index-leadás utolsó napján, a TO bezárása előtt 1 órával Hansági Ágnes feljelentést íratott Hima tanárnő ellen. Ha nem írták volna alá, nem kapták volna meg az utolsó jegyüket, és nem adhatták volna le az indexüket, azaz fél évet csúsztak volna. Sima zsarolás. Aláírták, így mind a négyen ötöst kaptak.
 2. Egy ötödikkel Hansági ugyanezen a napon vagy e körül e-mailt íratott magának azzal az utasítással, hogy vádolja meg benne Hima tanárnőt. Ő is megtette, és megkapta a jelest.
 3. Szabó András s.k. jegyzőkönyvet írt június 4-én Hima Gabriella ellen, amelyben ezekre a „dokumentumokra” hivatkozik.

Hogy miért pont 2010. Június 4-én? Mert Hima professzor asszony ezen a napon bement az egyetemre, hogy táppénzpapírját folyamatos keresőképteleségről leadja, és az egyik doktorandusz témamódosítási kérelmét aláírja. Hansági tanárnő a puszta ténytől, hogy Hima Gabriellát látja, annyira felbőszült, hogy magából kikelve őrjöngve üvöltözte a folyosón: „Mit keres ez itt? Azonnal vonja vissza az aláírást, mert betegállományban nem írhat alá semmit! Különben sem beteg, ha bemászkál, majd följelentem az OEP-nél az orvosát.” (Ezt Balla Péter még aznap meg is tette, erről egy hallgató pár nappal később sms-ből értesült.) Az egyik hallgató nem írta meg a feljelentést a professzor asszony ellen,inkább átjelentkezett egy másik egyetemre, ahol a módszerek nem ilyen brutáisak.

A negyedik dokumentumot az ELTÉ-ről faxolta át valaki a Károli Rektori Hivatalába, feltehetően a Kulcsár-Szabó család egyik tagja, amelyben a hírek szerint a még dékánhelyettesként aláíró Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes Bednanics Gáborral közösen jelenti fel Hima Gabriellát Ballánál. Ezt az illető bent felejtette a fax-készülékben, másolat készült róla, amit hamarosan megkapunk.

A dokumentumok beszerzése folyamatban van, hamarosan feltesszük őket.

Legkésőbb pedig a per lezárultával megpróbáljuk a sajtóval kooperálva beszerezni a bírósági dokumentumokat – beadványokat, jegyzőkönyveket, ítéletet – és ezeket is feltenni a netre. Egyelőre olvasóink szíves türelmét kérjük.

Az információ hiánya miatt, sajnos, a nagysikerű dr. Takács-sorozatot sem folytathatjuk – átmenetileg. Pedig nagyon kíváncsiak lettünk volna, hogy ma milyen produkcióval rukkolt ki. De még inkább Balláéra. Egy lelkész, amint hazudozik, és megszegi a 10 parancsolatot, a legszélesebb nyilvánosságot érdemelte volna! (Szükségszerűen meg kellett szegnie, hiszen egy fél éve betegállományban levő ember nem kövehetett el semmit 15 napon belül – ld. ún. „szubjektív határidő”.) Ez utóbbi, valószínűleg, egy show-műsorban is megállta volna a helyét.

Végtelenül sajnáljuk, hogy a bíróság zárt tárgyalást rendelt el épp egy ilyen, társadalmi szempontból kiemelt fontosságú ügyben, ahol egy bűncselekménysorozat feltárójának kálváriáját kellene tisztázni – minél szélesebb nyilvánosság előtt.

Ezt a nyilvánosságot biztosan meg fogja kapni – utólag.

Posted in Balla Péter, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , , | 42 hozzászólás »

“We always win” (“Mi mindig nyerünk”)”

Posted by jhnnsclvn - június 21, 2011

Ez a poszt a dr. Takács-sorozat 3. része. Akit érdekel dr. Takács fotója, kattintson az előző 2 részre (The Divorce Lawyer. Dr. Takács János László válóperes ügyvéd 1-2.) Nekünk nem tetszik annyira, hogy harmadszor is feltegyük. 🙂

Az ötödik beszámoló dr. Takácsot a háttérmunka specialistájaként mutatja be. Ha sem a törvények, sem a bíróság nem az ő pártján áll, akkor jön az ellenfél ügyvédjének megkörnyékezése: befenyegetése vagy vesztegetése; trükkök arra, hogy lehet jogon kívüli eszközökkel megfordítani egy korrekt és jogszerű döntést:

az én történetem röviden: 200.. x hó… .x.-én jogellenesen szüntették meg a munkaviszonyomat: miszerint vezetői megbízásom 200.. x hó.. x.ig szólt…ezáltal kötelesek lettek volna kifizetni egy évi munkabért + a vezetői pótlékot 1,5 évre vonatkozóan. stb. stb.—hosszú lenne leírni, hogy hogyan is történtek az események…..

a lényeg: az első fokú bíróság elfogadta és megállapította, hogy valóban jogellenesen szüntették meg a munkaviszonyomat; a másodfokú bíróság viszont elutasította, két havi vezetői pótlék kifizetését hagyta jóvá, s nekem közel 500 eFt perköltséget kellett fizetnem, a Legfelsőbb bíróság jóváhagyta a másodfok ítéletét, s itt is én fizettem…..

—-a tapasztalatom a következő: mikor elkezdődött az ügyem, kerestem ügyvédet, s nagyon nehezen találtam. ismerősi körben is többekkel beszéltem, de mikor meghallották, hogy egyház áll a másik oldalon, ettől kezdve visszautasítást kaptam, tehát sajnos az életben még létezik ez, hogy az EGYHÁZ nagy úr a világban…..

ezt követően bátyám révén találtam egy ügyvédet, aki azt mondta, őt nem érdekli ki áll a másik oldalon, őt az ügy érdekli, és ha lát benne fantáziát, illetve hogy érdemes harcolni akkor elvállalja…s így történt elvállalta, tényleg profi az illető….az egyetem természetesen Takács János ügyvéd úr képviselte….

az elsőfoknál a tárgyalás után a bírónő javasolta a megegyezést, de Takács ügyvéd úr kijelentette, hogy “ők MINDIG nyernek” —ez a kijelentés számomra furcsán hangzott, hiszen az ítéletben konkrétan leírta a bíróság, hogy miben járt el az egyetem jogellenesen, természetesen törvényekkel alátámasztva, sőt az egyetem is elismerte, hogy pl. a vezetői pótlékot ki kellett volna fizetniük 1,5 évre…no ezek után mivel az egyetem megfellebbezte, következett a másodfok…ekkor ismét előjött ez a kijelentés: “ők mindig nyernek”, miszerint nem hittem el, amit hallottam a tárgyaláson…tudni kell hozzá, hogy a vezető bírót az én ügyvédem 40 éve ismerte, és még ilyet ő se tapasztalt, hiszen volt közös ügyük számtalanszor…az én ügyvédemet nem engedték szóhoz jutni, hihetetlen volt, úgy éreztem én is és ügyvédem is, hogy azért állítják le, mert már minden el van rendezve… 1 órás szünet után behívtak bennünket, és felolvasták az ítéletet, hogy az elsőfokot elutasítják….néztünk egymásra hiszen ez érthetetlen….igen itt jött képbe, az hogy egyház, és az egyház mindent el tud intézni…..ez után a legfelsőbb bíróság tárgyalási időpontról nem is tudtam, nem értesítettek, nekem az az érzésem, hogy az én ügyvédemet befenyítették, megfenyegették, hiszen ez a hozzáállás a károlin nem idegen….volt már rá példa….mindezt azért gondolom, mikor megtudtam, hogy az ügyemben meg volt a tárgyalás, és ítéletet is hozott a legfelsőbb, nyilván elmentem az ügyvédhez, s kérdőre vontam…összevissza beszélt, zavarban volt….stb. olyan nyilvánvaló volt, hogy valami történt, mivel két éven keresztül tőle nem ezt tapasztaltam…

A hatodik beszámoló szerint dr. Takács primitív, még a józan paraszti ész is hiányzik belőle:

„… arra kell figyelni, hogy Takács ügyvéd úr, és helyettese folyamatosan kiforgatja a tényeket….én tanúként voltam kihallgatva a kolléganőm ügyében, és velem is, mint tanúval szórakozott, de én alapból egy határozott egyéniség vagyok, és nem hagytam magam….egy kicsit logikátlan az ügyvéd úr, tehát a hirtelen, váratlan kérdésekre nem tud válaszolni, azt mondja, hogy következő alkalomra utánanéz….de alapdolgok esetében, amihez csak a “józan paraszt ész” kell…. no, ennyi jutott most eszembe, de ha hétvégén ráér, szívesen mondok többet is telefonon…”

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , | 13 hozzászólás »

The Divorce Lawyer 2. (Dr. Takács János László válóperes ügyvéd 2.)

Posted by jhnnsclvn - június 20, 2011

dr. Takács János László válóperes ügyvéd

dr. Takács János László válóperes ügyvéd

A második beszámoló pár évvel későbbről való, ekkor dr. Takács már a Károli ügyvédje. Újoncként a munkajog területén és máris nagybevetésben. 1998 nyarán 8 egyszerre elbocsátott oktató közül 5 bírósághoz fordult. 4 nem bírta idegekkel és kiszállt, 1 kitartott és megnyerte. Ebben a perben Takács János három fő stratégiát alkalmazott: felperes folyamatos alázását, mint a válóperekben, felperes fenyegetését, mint a válóperekben és hamis tanú alkalmazását, szintén mint a válóperekben. Takács János állandó hamis tanúja a károlis perekben a rágalmazásra állandóan kész notórius hazudozó, a tisztességtelenségben megőszült Szabó András, akivel tökéletes párost alkotnak. Ez a beszámoló teljes terjedelmében olvasható ezen a blogon: https://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/12/andras-szabo-the-false-witness-szabo-andras-a-hamis-tanu/ , ezért itt nem ismételjük meg.

A harmadik áldozatnak volt ideje alaposan tanulmányozni dr. Takács működését. Neki is az tűnt fel, hogy dr. Takács érzelmileg annyira involválódik, mint ahogy csak a válófélben lévő, egymást gyűlölő házastársak tudnak. Dr. Takács perverz módon kéjeleg az ellenfél megtiprásában. Idézzük a hiteles tanút:

„Akinek alkalma volt dr. Takáccsal a tárgyalóteremben találkozni, a következő jellegzetességeket figyelhette meg az ügyvéd úr stílusában:

Dr. Takács János érzelmileg mélyen involvált ezekben a perekben, nem egyszerűen meg akarja nyerni a pert – ez rendben van, ez is a dolga – hanem meg akarja alázni, meg akarja semmisíteni a vele szemben álló feleket. Ez szemmel láthatólag őszinte örömet okoz neki. Dr. Takács örömet talál szakmája gyakorlásában, az öröm forrása pedig az ellenérdekű fél  megalázásából adódik, freudista terminológiával a megalázottság előidézése okozza dr. Takács számára az örömforrást, a freudi Lustgewinnt. Ennek érdekében latba veti a

 1. megfélemlítés eszközét. Amikor dr. Takács először találkozik a munkaügyi perek során a felperesekkel, közli velük, hogy ő nagyszerű szakember, még sose veszített pert (ami szemenszedett hazugság, jól ismerünk embereket, akik pert nyertek vele szemben), valamint azt is, hogy mennyi a honoráriuma. Ezt az összeg dr. Takács 1998-ban – tizenhárom éve! – óránként 15 ezer Ft+ÁFÁ-ban határozta meg. (Ma minimum a duplája lehet – a szerk.) Dr. Takács igyekszik azt a látszatot kelteni, hogy személyes jó viszonyban van a bírókkal. Tárgyalás után rendszeresen kettesben marad a tanácsvezető bíróval. Ezen kívül gyakran él a
 2. 2. felperes megalázásának eszközével is. Tárgyszerű és szakszerű érvelés helyett a felperesek személyét érintő gúnyolódással próbálta meggyőzni a bíróságot. Parlagi stílusban gúnyolódik a felperesek szakmai kompetenciáján, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia tudományos fokozatokkal és kitüntetésekkel ismert el. Dr. Takács stílusát a felperes emberi méltóságát sértő allúziók és goromba hangvétel jellemzi. Az egyik felperest pl. „állítólagos kandidátusnak” nevezte, egy másiknál pedig  kétségbe vonta, hogy jogosan nevezi magát egyetemi docensnek. A kollégák okmányokkal bizonyították, hogy jogosan teszik ezt. A tisztességben megőszült Erdélyi professzornak, akit Püspöki Nagy Péter ügyében tanúként idéztetett meg, tanúvallomása előtt kilátásba helyezte, hogy a munkáltató Károli nevében kártérítési pert indít ellene, melyben egész vagyonával fog felelni Püspöki kolléga „rosszhiszemű oktatása” következtében létrejött kárért. A tárgyalás előtt az előcsarnokban azt mondta Erdélyinek: „El fogja veszíteni a házát, minden vagyonát, hajléktalan lesz magából, erről én gondoskodom”.

Takács János László rendszeresen rosszhiszemű pervezetéssel vádolja a munkaügyi bíróság előtt a felpereseket, pedig a megfélemlítéssel és megalázással, a tárgyalásokon való meg nem jelenésével, felkészületlenségével maga lassítja a pereket. Dr. Takács gúny tárgyává teszi a felperesek szakmai kompetenciáját és emberi integritását.  Ezzel ő maga valósítja meg a  rosszhiszemű pervezetés cselekményét.”

A negyedik beszámoló alanyát tanúvallomása közben úgy megsértette dr. Takács, mert a folyosón mosolyogni mert a felperesre, hogy dr. Takács ügyvéd magatartása miatt panaszt tett az Ügyvédi Kamaránál.

„Adtam egy írásos tanúvallomást P. N. P perében. Olyan információkról, mi hangzott el a kari tanácson, amelynek én tagja voltam. Arról, hogy ott mi hangzott el a dékán és R. L. (egyetemi titkár), valamint E. (tanszékvezető) részéről.

Tanúvallomásom cáfolta dr. Takács ama állítását, hogy P. “rosszhiszemű oktatást” folytatott volna, azaz tanszékvezetője és a dékán, egyetemi titkár tudomása nélkül tanított volna. Erre azért volt szükség, mert nem kötöttek vele arra a szemeszterre szerződést. (Csak hát jóhiszeműek voltunk, ugye.)

Dr. Takács azt mondta a bírónak, hogy az én tanúvallomásom hiteltelen, mert látta, hogy “összemosolyogtunk a felperessel az előszobában”.

P. erre azt mondta, korrekt viszonyban van a kollégáival, velem is.

Én pedig kifejtettem, hogy “abból, hogy kollegiális és emberi jóviszony köt össze P-el, nem következik okszerűen, hogy hamis tanúvallomást tegyek az érdekében. Tudom, hogy a hamis tanúvallomást a törvény bünteti.”

A bíró akceptálta a tanúvallomásomat.

Ügyvéd úr érvelését aztán előadtam az ügyvédi kamaránál.”

 

– folytatjuk –

Posted in Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , , | 14 hozzászólás »

The Divorce Lawyer 1. (Dr. Takács János László válóperes ügyvéd 1.)

Posted by jhnnsclvn - június 19, 2011

dr. Takács János László válóperes ügyvéd

dr. Takács János László válóperes ügyvéd

 

Dr. Takács Jánosról, a Károli ügyvédjéről sok beszámolót kaptunk, de mivel eddig sürgősebb témáink is akadtak, ezeket félretettük. Most azonban elővesszük, mert úgy hallottuk, hogy szerdán, június 22-én 10.30-kor a Bp. II. ker. Királyfürdő u. 4-ben, a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon dr. Takács személyesen lép fel. Joghallgatók és más érdeklődők figyelmébe ajánljuk ezt a produkciót, amelynek keretében közvetlenül tanulmányozhatják dr. Takács különleges módszereit.

Dr. Takács János László ügyvéd honlapján http://www.drtakacsjanos.hu/ugyved.html többféle profil fel van tüntetve. Ő előszeretettel nevezi magát munkajogásznak, holott, módszereit tekintve mindenki válóperes ügyvédnek nézné. „Válóperes” módszerekkel küzdi végig munkaügyi pereit. A beküldött levelek egyike bizonyítja, hogy nem véletlen ez a megérzésünk: dr. Takács János László valóban válóperes ügyvédként kezdte, akiből sosem lett vérbeli munkajogász. Valójában  elfuserált válóperes ügyvéd maradt, akit a sors szeszélye vethetett karakterétől idegen területre, a munkajogra, amelyről halványlila gőze sincs. Hogy ezt elleplezze, kereseteit és ellenkereseteit a fél Munka Törvénykönyvének beidézésével indítja, aztán ezzel semmilyen összefüggésben nem álló személyeskedéssel, lejáratással, rágalomkampánnyal folytatja. Ezeknek ugyan semmi közük az ellenfélhez, de bombasztikus hatásúak mind az ellenfélre, mind a bíróságra: hűha, micsoda gané alak a híres dr. Takács ellenfele! Megérdemli, hogy dr. Takács jól megszívassa! Nos, ez a válóperek stratégiája: lejáratni, meghurcolni, sárba rángatni a másikat, főleg olyan dolgokkal, amik nemhogy nem igazak, de olyan hajmeresztő hazugságok, hogy a megvádoltnak a lélegzete is eláll, nemhogy a szava. Dr. Takács János válóperes ügyvédnek született és a munkaügyi perekben is az maradt. Alattomos, földalatti módszerekkel operál, és semmi sem okoz neki akkora örömet, mint az ellenfél megrágalmazása. Fő erősségei: lefizetett, megzsarolt, megvesztegetett hamis tanúk és hamis dokumentumok alkalmazása, tények szándékos elferdítése, a másikra való ráijesztés és a fenyegetés. A korrekt pervezetést hírből sem ismeri. A munkaügyi pert hazugságversenynek tekinti, melyet ő szokott megnyerni, főleg, mert az ellenfél nem erre készül.

 Íme az első beszámoló  dr. Takácsnak abból a korszakából, amelyet még  önéletrajzában is elhallgat.

 

Beküldő: Szelíd Motoros

„Olvasom a blogon, hogy a Károli Református Egyetem ügyvédje dr. Takács János László. Azt hittem, csak névrokona annak a dr. Takács Jánosnak, aki a barátomat jó 15 éve egy válóperben brutálisan és aljasul megrágalmazta. De mikor a google kereső kidobta ezt a pofát, kiderült, hogy egy és ugyanazon személyről van szó: http://www.drtakacsjanos.hu/ugyved.html

Barátom fiatal, jómódú vállalkozó volt, vagyonát tehetségével és szorgalmával szerezte. De szerencsétlenül kötött házasságot. Pár év után sok volt a veszekedés, a feleség csak költeni segített a pénzt, se dolgozni, se tanulni, se gyereket szülni nem akart, pedig a háztartást bejárónő vezette. Ráadásul a hűségét illetően is voltak kételyek. Péternek elege lett az egészből. Beadta a válókeresetet. Egy jónevű ügyvédnő képviselte, aki nemcsak kitűnő jogász, hanem korrekt, rokonszenves ember. Nem sejtette, hogy ezt a háborút nem a jog fegyverével vívják majd. Péterrel összegyűjtötték a tényeket, érveket, és még egy nagyvonalú összeget is felajánlottak a közös megegyezés érdekében. A tárgyaláson a feleség egy nyálas, nyegle, félkopasz, de egészzsidó fiatalemberrel jelent meg, aki dr. Takács János ügyvédként mutatozott be. Kijelentette, hogy az összeget elfogadhatatlannak tartják, és különben sem akarnak válni. Így Péter kénytelen volt tanúról gondoskodni. Engem kért meg, aki tényleg tanúja voltam házasságuk romlásának. Bár nem lelkesedek a bíróságra járásért, vállaltam, hogy elmondom, amit tudok. A következő tárgyalásra a nej hatalmas napszemüveggel, dr. Takáccsal és két agyontetkózott kreolbőrű ismeretlennel állított oda. Amikor behívtak tanúnak, a nőn már nem volt napszemüveg, csak egy hatalmas monokli a jobb szeme alatt. Ahelyett, hogy elmondhattam volna, amit a házasságukról tudok, a bírónő mellbe vágott azzal a kérdéssel, hogy  tudomásom van-e felperes erőszakos természetéről, milyen gyakran veri a feleségét. Köpni-nyelni nem tudtam a megdöbbenéstől, hiszen Péter szelíd, jóindulatú mackó, senkire sem emelne kezet, bár akkor először láttam rajta, hogy esetleg mégis, de nem egy nőre, hanem dr. Takácsra. Utánam a két sötétbőrű keményfiút hívták be, akik a tenyerüket elégedetten dörzsölve jöttek ki. Dr. Takács friss orvosi látleletet is bemutatott, továbbá egy fényképet egy presszó teraszáról, ahol a házaspár egy asztalnál ülve beszélgetett. A tanúk szerint itt történt a verés, ők épp véletlenül arra jártak, és minden eshetőségre odaadták „névjegyüket” a bántalmazott hölgynek. Így „talált rájuk” dr. Takács a perhez. A tettlegesség bizonyított.

Nem szaporítom a szót. Péter elvesztette a pert, és vele a házát, fél vagyonát. Jól megkopasztották. Hiába fellebbezett, mert a másodfokon a hamis tanúk köre még bővült is: akadt még valaki, akinek jól jött egy húszas… Péter ügyvédje tanácstalan volt. Ő csak jogi fegyvereket ismert, hamis tanúk felbérlése ellen nem volt ellenszere, bár szinte biztosra vette, hogy a perdöntő bizonyítékot – a monoklit – maga  dr. Takács vitte be az „áldozat” szeme alá.

A szelíd mackós barátomban felszaladt a pumpa. Neki nem volt tanúja arra, amit nem követett el, és azt sem tudta, hogy névjegyeket kell begyűjtenie, ha válófélben levő nejével nyilvános helyen tárgyal. Egy este megvárta dr. Takácsot az irodája előtt, és olyan hatékonyan elbeszélgetett vele, hogy dr. Takácsnak attól kezdve örökre elmehetett a kedve a válóperektől és a feldühített férjektől. Honlapja szerint ez már nem tartozik széles profiljába. Szintén a honlapon látom, hogy az eset utáni évben a perspektivikus „ügyvéd” már saját irodát nyitott – huszonévesen.

Miből? Csak nem osztozott a megbízójával barátom vagyonán? Ez mindenesetre megmagyarázná a korai  és gyors gyarapodást.”

– folytatjuk –

Posted in Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , , | 32 hozzászólás »

Petrőczi: NO GO (Petrőczi: Bukta)

Posted by jhnnsclvn - június 17, 2011

Írhattuk volna címnek azt is: IDI: NO GO. Mert az irodalomtudományi Doktori Iskola végleges bukásáról van szó, amit a Szabó-Petrőczi házaspár lopásai, csalásai, hamisításai, túlkapásai döntöttek be Mészáros Márton csalása mellett, dehát Mészárost is felbujtotta valaki. És ez a valaki a tolvaj témavezető: Szabó András és a csaló opponens Petrőczi Éva. Társtettesekként ott állt Szabó oldalán Hansági (2. témavezető), Petrőczién Bednanics Gábor (2. opponens) és a maedchen für alles elnök: Eisemann.

A Károli BTK honlapján közel másfél éven át a Hermann-Kovács féle 2009 november 22-i levél jelentette az „aktuális“ hírt. A „hír“ a 2009 október 1-i MAB-határozat szépítése, elhazudása, felismerhetetlenségig történt átirata volt. Pár nap múlva megjelent a MAB honlapján az eredeti határozat, amely köszönőviszonyban sem volt a Hermann-Kovács féle exegézissel, így az azonmód érvényét vesztette, de nem aktualitását, mert továbbra is „Aktuális“ címen maradtt fenn még másfél évig a honlapon. Mígnem 2011 április 7-én megjelent az új „aktuális“ hír, a kecsegtetés: Balla Péter rektorhelyettes ki fogja bulizni az IDI akkreditációját.

Aktuális

    2011. április 7.

KÖZLEMÉNY

A MAB a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának akkreditációját 2010. október 1-jei hatállyal megvonta. Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes az Egyetem képviseletében 2010. november 15-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár asszonynak. A felülvizsgálati kérelem 2010. december 7-én érkezett meg a MAB Felülvizsgálati Bizottságához. A kérelem jelenleg elbírálás alatt áll.

http://www.kre.hu/btk/index.php/component/content/category/174-doktori-iskolaink.html

A kre.hu oldalon a mai napig ez az „aktuális“ hír, holott az már úgyszólván felkerülése pillanatában elvesztette aktualitását. 2 hónappal ezelőtt ugyanis a MAB Balla fellebbezését elutasította, és a Károli BTK egyetlen doktori iskolájának megszüntetéséről határozott. A szövegből kiderül, hogy a fellebbezés fő tárgya Petrőczi alkalmassága volt. A válasz: NO GO.

Magyar Akkreditációs BizottságFelülvizsgálati Bizottság

MAB kód: DF161

A MAB FvB 7/2011. számú határozata

A Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) képviselője 2010. november 15-én felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: NEFMI) oktatásért felelős államtitkárához a MAB 2010/8/VIII/1/2/376. számú határozatával szemben, mellyel a MAB nem akkreditálta az Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláját (a továbbiakban: DI). A NEFMI felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára 2010. december 1-jén kelt és a MAB Titkársághoz 2010. december 7-én érkezett átiratában a MAB Felülvizsgálati Bizottságát (a továbbiakban: MAB FvB) kérte fel az ügyben újabb szakértői vélemény adására.

Szakértői vélemény

A szakérői vélemény szövegében dőlt betűvel szedjük a MAB eredeti, elutasító határozatának megfelelő szövegrészét, álló betűvel a felülvizsgálati kérelem megfelelő szövegrészét, s félkövérrel az új szakértői vélemény szövegét.

A MAB FvB az ügyre vonatkozó dokumentumok teljes körének alapos áttekintése után a következőket állapítja meg.

A MAB FvB a hat megfelelt minősítésű törzstag esetén a MAB fenti számú határozatában foglalt minősítésekkel egyetért, azokkal szemben új véleményt nem fogalmaz meg.

A felülvizsgálati kérelemben az Egyetem a nem felelt meg minősítésű törzstag esetében vitatta a minősítés megalapozottságát.

Törzstagok

A MAB határozata szerint: „N. N. nem felel meg a törzstagi kívánalmaknak.”

A felülvizsgálati kérelem szerint megfelel, munkásságában relevánsan kapcsolódik össze protestáns irodalmi múlt és a mai kultúra kutatása.

(szöveg)

Törzstagok kutatási területe és a DI megfelelése

A MAB határozata szerint: A törzstagok kutatási területe, közleményei, ill. a DI képzési terve és a témakiírások tovább a megadott tudományágak közötti koherencia nincsen meg. A határozat részletezése szerint a DI kutatási területe igen diffúz, többnyire egymagukban képviselnek egy területet az oktatók. A négy alprogram széthúz.

A felülvizsgálati kérelem szerint az egyetem kis mérete miatt alakul ki ez a kép, amelyet az erőfeszítések a sikerek ellensúlyoznak. A MAB-nak nincsen irányelve arra, hogy egy kutatási területet hány oktató képviseljen. A sokrétűség és a diákokkal szembeni sokoldalú képzési terhelés éppen az iskola erénye, a protestantizmus és a modern szövegtudományok kapcsolatát képviseli.

A C-SWOT analízis is feltárja önértékelésként, hogy a DI az ország legkisebb bölcsészettudományi karán működik. Ez szűkösséget, gondot jelenthet mind a hallgatói létszám, szelekció biztosításában, mind az oktatási bázis megteremtésében. Ez a szűkösség fokozottabb specializálódásra készteti a DI-t: a négy alprogram ezzel a háttérrel túl sok, mely előre vetíti az inkoherenciát is. Kis számú és egymástól távol eső kutatási területen dolgozó törzstagokra építve nagyon nehéz koherens doktori iskolát létrehozni. Ez láthatólag nem is sikerült az Egyetemnek.

 

Az önértékelés hiányosságai

A MAB határozata szerint: „Az önértékelés nem néz szembe a DI helyzetével, az utóbbi évek problémáival. Nem méri fel a megvalósítás reális esélyeit.”

A felülvizsgálati kérelem szerint az egyetem szembenézett a 2003 és 2009 közötti időszak problémáival. A korábbi vezetés számos ügyviteli hiányosságát korrigálták, mára rendezett az iratanyag és az iratforgalom, a diákok világos helyzetben folytatják tanulmányaikat.

A MAB FvB ezt az érvelést elfogadja, de felhívja a figyelmet, hogy bár az ügyvitel rendbetétele fontos és elengedhetetlen lépés, önmagában nem elégséges a doktori iskola működéséhez.

Összefoglalás

A benyújtott felülvizsgálati kérelem meggyőzően érvel a DI ügyviteli értelemben vett jogszerű működése megszervezésének megtörténte mellett. Ugyanakkor a MAB határozatban szereplő két kulcsmozzanatban nem történt változás. N. N. továbbra sem felel meg a törzstagi követelményeknek, s a 4 alprogram a rendelkezésre álló személyi állomány mellett eltúlzott.

Ezért a MAB FvB a MAB 2010/8/XIII/1/2/376. sz. határozatát helybenhagyja, és megállapítja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen az Irodalomtudományi Doktori Iskola működésének feltételei nem állnak fenn, ezért a doktori iskolát meg kell szüntetni.  

Javaslat a NEFMI részére a doktori iskola működésének lezárási folyamatára

A doktori iskola a 2011/2012-es tanévre nem vehet fel doktoranduszt.

A doktori iskolának a MAB 2009/7/XIII/2/200. sz. határozatának 7. pontjában foglaltak értelmében nem lehetnek I. éves doktoranduszai, tehát helyzetükről nem kell rendelkezni.

A 2010/2011-es tanévben II. éves doktoranduszok csak más doktori iskolában folytathatják a doktori képzést. Az Egyetem kössön megállapodást egy vagy több azonos tudományágban doktori képzést folytató intézménnyel (melyek közül egy lehetőleg budapesti székhelyű intézmény legyen, hogy a hallgatóknak minél kevesebb plusz terhe legyen), amely – a KRE által addig biztosított feltételek mellett, témavezetővel együtt – átveszi a doktoranduszokat. Emellett a hallgatóknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy – saját ügyintézés mellett – ne abban az intézményben folytassák doktori tanulmányaikat és kutatásaikat, amellyel az Egyetem megállapodást köt.

A 2010/2011-es tanévben III. éves doktoranduszok esetében a doktori fokozat megszerzésére csak másik intézmény doktori iskolájába jelentkezhetnek. Ehhez az Egyetem szintén segítséget kell, hogy nyújtson a doktoranduszainak.

Az intézmény rektorának írásbeli kérelmére engedélyezhető, hogy a doktori iskolában a doktori képzést legkésőbb a 2009/2010-es tanévben befejezett doktoranduszok, és a már korábban fokozatszerzési eljárásra jelentkezett doktorjelöltek a jogszabály szerinti két éven belül megvédhessék disszertációjukat a megszüntetés alatt álló doktori iskolában.

A doktori iskola működését legkésőbb 2012. szeptember 30-ig kell véglegesen lezárni.

A határozat kézhezvételének napjától – a fenti kivételekkel – az Egyetem az irodalomtudományok körében elveszíti jogát

a)      a doktori képzésre,

b)      a doktori (PhD) fokozat adására,

c)      a habilitációs eljárás lefolytatására, valamint,

d)      a külföldön szerzett tudományos (doktori) fokozat honosítására.

Budapest, 2011. április 14.

Szekeres Júlia

a MAB FVB elnöke

Forrás: http://www.mab.hu/hat15.html

Posted in Balla Péter, Károli Egyetem BTK, Károli University of the Reformed Church, Szabó András | Címkézve: , | 59 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.