Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Archive for 2017. február

The Misuse of Luther by the Hungarian Calvinists (Visszaélés Luther szellemével)

Posted by karoligaspar - február 27, 2017


martin_luther

bogardi-felcsuton

a püspök és bálványa

a püspök és bálványa

Írta: Soli Deo Gloria

“Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden. nicht eine Ruhe, sondern eine Übung.” Így foglalta össze Martin Luther a tanításait 1521-ben. A mondat jelentése: “Az élet nem azt jelenti, hogy áhítatosak vagyunk, hanem áhítatossá válunk, nem azt, hogy egészségesek vagyunk, hanem egészségessé válunk, nem levés, hanem valamivé válás, nem nyugalom, hanem törekvés.

Luther szavai  világosak: a kereszténység/keresztyénség nem önhitt elbizakodottság, nem hamis kiválasztottság-tudat, hanem állandó törekvés, szüntelen, mindennap meg-megújuló próbálkozás arra, hogy jobbá legyünk, méltók a krisztusi példához. Ha Istennek köteleztük el magunkat – hogyan másként is nevezhetnénk magunkat keresztyéneknek? – akkor egész életünk az Ő szolgálatában telik. Ezt nem szabad zsarnokságként felfogni. Ahogy Cseri Kálmán, a nemrég az Atya házába költözött karizmatikus lelkipásztor írta: “Ezért szabad örülnünk annak, hogy Isten kizárólagossági igénnyel lép fel. Mert az ő hatalma alatt, az Ő szövetségében védve vagyunk minden idegen zsarnokságtól. Olyan szabadság ez, amelyben senki és semmi nem lesz bálvánnyá az életünkben. De nem azt jelenti ez a szabadság, hogy  azt csinálok, amit akarok, hanem hogy azt teszem, amit Isten jónak lát, de már egészen más lelkülettel.” (Cseri Kálmán, Tízparancsolat, Harmat Kiadó, 2000, 16.)

Ha figyeljük a Magyarországi Református Egyház vezetőinek nyilatkozatait, ritkán találkozunk Luther vagy Cseri Kálmán szellemiségével. Bogárdi Szabó István főpásztor írásai és prédikációi teológiai szempontból felületesek, homiletikai szempontból nevetséges módon hatásvadászok, üresek és pökhendiek. De milyen hitelessége van annak az embernek, aki palástban áldotta meg a felcsúti stadion gyöpét? Ez a fotó többször is megjelent itt a blogon, egyáltalán  nem véletlenül. Szimbóluma annak a mérhetetlen züllöttségnek, ahova a MRE vezetése süllyedt, akik az élő Isten helyére blaszfémikus módon az aljas és primitíven ostoba, mohón rabló és nyerészkedő maffiafőnököt, Orbán Viktort állították.

Az idei év a reformáció éve szerte a világon. A német testvéreknél már 2016. október 31-től megkezdődött az emlékév, nálunk csak vízkereszt napján, a másik református (?) főméltóság, Kövér László szavaival. Maga a beszéd kiváló volt, van tippünk a szerzőre is, de nem akarjuk leleplezni ezt a nagyszerű teológust. Mindenesetre furcsa volt hallani Kövér szájából a “gondolkodás szabadságáról” meg az “egyenlőségről” szóló szavakat.

Érdemes összehasonlítani, ahogy világszerte megemlékeznek Lutherről és a reformációról, és ahogy Magyarországon teszik ezt. Német nyelven számos könyv és egyéb publikáció értékeli és hozza a mai emberhez közel a reformáció nagyjait. Érdemes kézbe venni pl. Johann Hinrich Claussen Reformation. Die 95 wichtigsten Fragen (C.H. Beck, 2016) című könyvecskéjét. Ő a Németországi Evangélikus Egyház kulturális megbízottja.  Tehát nem pap, csak egy egyszerű hívő értelmiségi, mégis világosan ír, Luther veretes német nyelvén szól a ma emberéhez. A magyar könyvpiacon hiába keresnénk hasonlót, csak ostoba giccseket és primitív szenteskedést találunk.

A Magyar Református Egyház vezetőinek minden megnyilvánulását “a gőg, az arrogancia, a dölyf és a pökhendiség” jellemzi, hogy a hívő katolikus Esterházy Pétert idézzük. Ezek, folytatódik az idézet, “az erő képzetét keltik, pedig csak bizonytalanságból és gyávaságból fakadnak”.  Jó példa arra a dunántúli főjegyző, Köntös László által indított reposzt.hu blog, amelynek posztjai  a legprimitívebb fideszpropagandát tükrözik. Köntös, a magát (tévesen) értelmiséginek gondoló személy ezen a fórumon nyíltan lehülyézi Merkelt, Obamát, Fukuyamát és Jürgen Habermast, annak tudatában, hogy ők biztosan nem fogják olvasgatni a pápai blogocskát. Gyalázott ő magyar értelmiségieket is, de rajtavesztett, mert ők visszaszóltak, így mostanában a külföldi politikusokra és csúcsértelmiségiekre koncentrál.  A lovagkereszttel – ezt kapta Bayer Zsolt is – kitüntetett Köntös még attól sem riadt vissza, hogy a kvótanépszavazás idején nyíltan agitáljon a Fidesz érdekében.

De lépjünk ki a Magyarországi Református Egyház erkölcsi és intellektuális  posványából, és hagyjuk  szóhoz jutni Claussent. Így válaszol arra a kérdésre, hogyan érdemes ma megünnepelni a reformáció évfordulóját: “A mai protestánsok egyszerre hívők és kételkedők. Láthatunk ebben gyengeséget, de rejlik benne erő is, az a képesség, hogy felvilágosultan és felnőtt módon szembenézzünk vallásunk értékeivel és árnyékos oldalaival, hogy megszabaduljunk a szerencsétlen hagyományoktól, mindenekelőtt pedig határozottan lépjünk fel hitünk politikai felhasználása ellen és korlátozzuk erőszakos potenciálját.” (i. m. 163.)

Nem tudunk, sajnos, hinni abban, hogy a Magyarországi Református Egyház vezetői megértik ezeket a szavakat. Azt pedig, hogy megfogadnák, a jelenlegi helyzetben szinte kizártnak tartjuk. A Magyarországi Református Egyház Orbán mellé állt az élő Isten helyett. Vele és züllött rendszerével együtt fognak pokolra szállni.

 

Posted in HungarianCalvinistChurch | Címkézve: , , , , | 80 hozzászólás »

A proper Calvinist (Egy igaz keresztyén)

Posted by karoligaspar - február 20, 2017

Cseri Kálmán (1930-2017)

Cseri Kálmán (1930-2017)

Írta: Sola Scriptura

Ismét üresebb és hidegebb lett a világ: A reformáció 500. emlékévében, 2017. február 13-án Mennyei Atyjához tért meg közülünk a Budapest-Pasaréti Gyülekezet lelkipásztora, Cseri Kálmán (1939-2017).

Cseri Kálmán igazi, karizmatikus lelkész volt, olyan, akiből egyre kevesebb van a világban, különösen pedig a Magyarországi Református Egyházban. A sok tudatlan, becstelen, aljas, iszákos, parázna pap közül igazi csillagként ragyogott ki ez a tiszta lélek. Veszteségéért érzett fájdalmunkat csak az enyhíti, hogy nem múlt el nyomtalanul. A modern technika segítségével több, mint 800 igehirdetését hallgathatjuk meg halála után is.

Gyülekezetének tagjai valósággal imádták, a világi és a ninivei hatalmak, valamint a zsinat következetesen mellőzte. A világi kitüntetés csak fél évvel a halála előtt érte, 2016. augusztus 20-án kapta meg a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét. A Károli Gáspár Református Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.  Nem kapkodták el, halála előtt két héttel, 2017 január 30-án került sor az ünnepségre a Kálvin téren. Cseri Kálmán ekkor már halálos betegen feküdt már otthon, a felesége vette át az okiratot és hallgatta Balla Péter és Zsengellér álságos, tartuffe-i laudációit.

Páratlan egyszerűséggel és meggyőző erővel tudott – no nem prédikálni, a MRE berkein belül megszokott avítt, patetikus, hazug módon – beszélni Krisztusról, az ő szeretetéről. Bogárdi Szabó István jól ragadja meg személyiségének lényegét, amikor így ír róla: “Ez volt az ő titka és roppant meggyőződése – érdemes szólni az evangéliumot és újra meg újra elmondani ugyanazt: mert egyetlen ima van csak: Jézus Krisztus – mindörökké. …  Egyszerű akart lenni, amilyen a gyermek – feltevések és visszavonás nélküli.”

Számos könyvet írt, ezek mély műveltséget árulnak el, nemcsak teológiai értelemben, hanem világi történelmi, földrajzi és kultúrtörténeti területen is. Ha pl. kezünkbe vesszük Pál apostol című könyvecskéjét (Református Zsinati Iroda, 1989), letenni is nehezünkre esik, olyan érzékletesen írja le a majdnem kétezer éves történetet. Ahogyan az apostol önjellemzését idézi, az Cseri Kálmánra magára is illik: “a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam” (Fil 3, 5-6) (11.)

De ő is, akár az apostol, túllépett ezen a világi szempontú feddhetetlenségen, és az új, krisztusi “törvény”, az evangélium hirdetőjévé vált: “Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék”. (Ef 2, 8-9.)

Cseri Kálmán könyvei között egyik kedvencem a két kiadásban is megjelent  A tízparancsolat (Budapest, Harmat, 2000). Páratlan szemléletességgel, történelmi és mindennapi példákon keresztül magyarázza el az egyes parancsolatok megtartásának és megszegésének következményeit, s győzi meg az olvasót, hogy a törvény megtartása nem bilincsbe ver, hanem felszabadít egy teljesebb, Krisztus felé forduló életre.

Nem véletlen, hogy ezt a tiszta szívű, mély erudíciójú nagyszerű embert nem hívták meg a csak nevében református Károlira oktatni és nevelni. Hogyan is festett volna a magának nemzetközi életművet hazudó Pető, az okirathamisító, tolvaj és hamistanúzó Szabó András, bolti tolvaj cemende felesége, Petrőczi Éva mellett? Hogyan illett volna Balla Péter rektor mellé, aki nem átallott kollégái lakásába spicliket küldeni, és a megtévesztéssel kizsarolt felvételt bírósági tárgyaláson felhasználni. A Károli oktatói – néhány nagyon tiszteletreméltó kivételtől eltekintve – az otromba tudatlanság és a bűnözői agyafúrtság példáját mutatják a botor módon rájuk bízott fiataloknak. És a gonosz átkos tanítása megfogan: példa erre Czunyiné Bertalan Judit, aki becstelen pályafutását a Károli parázna rektora, Tenke Sándor ágyában kezdte, és Balog EMMI Minisztériumában folytatta a közoktatás lezüllesztésével.

De most egy igaz embertől búcsúzunk. Cseri Kálmán a reformáció félévezredes jubileumának évében elmondhatta kedvenc apostolával: “Elérkezett elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”. (2 Tim 4, 7-8)

Mi pedig itt maradtunk, apátlanul és vigasztalás nélkül. A Magyarországi Református Egyház vezetősége letért a krisztusi útról, és a “politikai kereszténység” dágványába keveredett. Pénzért, kitüntetésért, vagy egyszerűen csak erkölcstelenségből és butaságból Orbán aljas és korrupt politikájának szervilis kiszolgálójává züllött. Bevégeztetett az, amit Cseri Kálmán 1994-ben így jövendölt meg: “A világ a bűn öntörvényűsége szerint egyre messzebb sodródik Istentől, s ezért az emberi együttélésben és az erkölcsi életben egyre nagyobb káosz és anómia (törvénynélküliség) lesz úrrá.”

Jobb Neked, Kálmán ott, Mennyei Édesatyádnál! Korai halálod megóvott attól, hogy végignézd imádott egyházad még mélyebb becstelenségbe süllyedését és végső elenyészését.

 

Posted in Balla Péter, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , | 77 hozzászólás »

Strasbourg captured (Bevettük Strasbourgot is!)

Posted by jhnnsclvn - február 13, 2017

Szerző: No Para

Az alábbi provokatív levél “No Para” nick alatt érkezett. Nehogy azt mondja, nem hagyjuk szóhoz jutni, közöljük, bár a bicska kinyílt a zsebünkben, mikor olvastuk. A linkekkel mi egészítettük ki az írást az ún. “igazságszolgáltatás” Károlival való szoros kapcsolatát alátámasztandó, egyéb változtatást azonban nem eszközöltünk. – A Szerkesztőség

Pokol Strabourgban

Pokol Strasbourgban

Ti, bloggerek, akik a Károlit bűncselekmények elkövetésével vádoljátok, és azt állítjátok, hogy olyan köztiszteletben álló tanáraink, mint Szabó András professzor vagy Mészáros Márton adjunktus úr csalással szerezték a nagydoktori illetve a PhD fokozatukat, Balla Péter nagytiszteletű rektor úr pedig kandikamerákat szereltet a beosztottjai lakására, vegyetek vissza az arcotokból! Eddig még senkit se sikerült a megvádoltak közül lecsukatnotok. Feljelentettétek Bölcskei ex-püspök urat (mikor még püspök volt) és számos professzort, de mire mentetek vele? Ezután se fogtok senkit a Károli volt és jelenlegi vezetői közül sittre vágatni. A Károli Gáspár Református Egyetem tudja, hogyan védje meg magát. Kiépítette a teljes magyar igazságügyi hálózatot, majd ezt nemzetköziesítette, és Strasbourg bevételével koronázta meg. Már nemcsak a magyar bíróságokat és a magyar ügyészségeket irányítja, hanem Strasbourgban is a Károli Egyetem mondja meg a tutit: az az emberi jog, amit a Károlin annak tartanak!

A károlisok ültették az igazságügyminiszteri székbe Trócsányi László károlis oktatót, aki ma is aktívan támogatja egyetemünket. A Károli tolta be közvetlenül Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr alá Domokos Andrea professzor asszony doktoranduszát, Lajtár Istvánt, aki ma már a Legfőbb Ügyész helyettese. A Református Egyház és a Károli Gáspár Egyetem lobbizta ki, hogy oktatónk, Ibolya Tibor vezesse a Fővárosi Főügyészséget. Mindketten változatlanul egyetemünk oktatói. Muzsalyi Róbert, a Kúria titkára is a mi emberünk .

Volt idő, amikor Magyarország legfőbb közjogi méltósága, a magyar nyelv és helyesírás lángoló híve, Schmidt Pál elnök úr is a Károli befolyása alatt állt Cservák Csabán keresztül, amíg a balfék autista el nem szúrta, és ki nem kotyogta megbízhatatlan elemek előtt, hogy főnöke PhD-ját egy bolgár faszi francia nyelvű könyvéből fordították le egy az egybe.

Ez utóbbi pozíciót ugyan elveszítettük, de megnyertük helyette Strasbourgot. Sajó András debreceni járásbíró helyére idén februártól egyetemünk oktatóját, a református egyház és az Orbán-kormány elkötelezett hívét, Pokol Béla alkotmánybírót és professzort nevezték ki az Emberi Jogok Bíróságára Strasbourgba.

Pokol professzor hatalmas és sokoldalú tudását nem tudjátok kétségbe vonni, amúgy is hiányzik hozzá a felkészültségetek. Szociológia tudományból szerezte MTA doktori fokozatát, de politikusként is nagyívű pályát járt be, 1998 és 2002 között pl. a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője volt. 2011 óta alkotmánybíró. Európa végnapjai című műve meggyőzően tárja fel a szakadékba rohanó európai közösség elvakultságának okait és következményeit. Professzorként nem kevésbé népszerű, mint kutatóként vagy alkotmánybíróként. Minden jogi kar küzdött azért, hogy Pokol professzor vezesse be hallgatóit a jogszociológiába. Mivel egyidejűleg hat-hét helyen még Pokol professzor sem tudott jelen lenni, video-előadásokat tartott azoknak, akik nem élvezhették személyes karizmáját. Főleg a vidékieknek, ahová nem mindig volt ideje leutazni. A károlis óráit mindig személyesen tartotta meg. Nincs kétségünk afelől, hogy a tőle megszokott színvonalon teljesíti a strasbourgi küldetést is, és öregbíti a Károli hírnevét Európában és szerte a világban.

Rövidre fogva: akinek nem tetszenek a Szabó Andrást felmentő ügyészségi határozatok, a Károlival szembeni munkaügyi bírósági ítéletek, az most már nyugodtan elmehet Strasbourgba, elhajtják onnan is. Mert most már ott is a Károli jogásza ül, ott is a Károli hozza az ítéleteket. Pokol professzor úr majd megmutatja nektek, hol a helyetek, ostoba hőzöngők!

Posted in HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church | Címkézve: , , , | 109 hozzászólás »

András Szabó was found guilty (Szabó Andrást bűnösnek találták)

Posted by jhnnsclvn - február 6, 2017

Szerző: Kisjogász

Az alábbi poszt a Néha az ügyészek is korán halnak sorozat része.

A Károlin haknizó fő és legfőbb ügyészek, úgymint Lajtár István, Ibolya Tibor és társaik mindent megtettek azért, hogy eltussolják Szabó András közokirat-hamisítási és hivatali visszaélési bűnügyét. A buta és korrupt rendőrnőnek, Mákné Portel Melindának ők diktálták az ostoba és iratellenes határozatot. Miért is ne, ki olvassa azt rajtuk kívül? – gondolhatták. – A sértettet elhajtják a vérbe, oszt majd elhallgat. Fellebbezésre amúgy is csak 8 napos határidő áll rendelkezésre, ami jogvesztő. Hima azonnali, még a nyomozást megszüntető határozat átadásának napján (2011.04.11.) tett panaszára olyannyira nem számítottak, hogy nem is tudtak vele mit kezdeni. Mákné és a mögötte álló károlis főügyészek 4 hónapon át hallgattak. Hima 2011. augusztus elején elunta a csöndet, és Polt Péter legfőbb ügyésznél reklamálta a 30 napos válaszadási határidőt (1. dokumentum). A Legfőbb Ügyészség nem késlekedett, dr. Kocsis Emőke legfőbb ügyészségi ügyész azonnali válaszadásra szólította fel a Fővárosi Főügyészséget a nyári uborkaszezon kellős közepén, amelyről a panaszost is értesítette (2. dokumentum). A károlis fővárosi főügyészek épp a Balatonban vagy a Földközi tengerben áztatták a feneküket, csak egy fiatal ügyész, Bézsenyi Balázs tartotta az Akadémia utcában a frontot. Bézsenyinek Ibolyáék elfelejtettek szólni, hogy ha fellebbezés történne károlis ügyben, azt el kell utasítani. Talán azért, mert eleve nem számítottak tiltakozásra, azt hitték, az ügy magától is elhal, senki nem fogja a választ forszírozni. Csakis így fordulhatott elő, hogy Bézsenyi felsőbb instrukciók nélkül, tisztán szakmailag foglalkozhatott az üggyel: Hima fellebbezésének pikkpakk helyt adott, Szabó Andrást bűnösnek találta.

A Fővárosi Főügyészség 2011. augusztus 23-i határozata értelmében Szabó András a Mészárosnak dékánként és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökeként odaítélt doktori fokozattal az intellektuális közokirat-hamisítás bűncselekményét elkövette, az a határozat aláírásával befejezetté vált (3. dokumentum).

Az alábbi levelezés emellett szép példája annak, milyen magától értetődő pofátlansággal szegik meg maguk a törvény őrei a törvényeket. Míg egy fellebbezést már egy napos késés miatt is csípőből elutasítanak, addig a BRFK és a Fővárosi Főügyészség nemhogy a hivatali levelezés 30 napos határidejét nem tartják be, hanem eleve nem is válaszolnak. A hivatalos választ ezekből csak kikényszeríteni lehet.

reklamalasluvalasz_reklamalasra

bb_hat_1bb_hat_2

Forrás: https://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com/2017/02/04/andras-szabo-was-found-guilty-szabo-andrast-bunosnek-talaltak/

Posted in BRFK, HungarianCalvinistChurch, Károli University of the Reformed Church, Mákné Portel Melinda, Mészáros Márton, Szabó András | Címkézve: , , , , | 69 hozzászólás »

 
The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.