Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

Shaggy grammar (KuSza grammatika)

Posted by karoligaspar - február 14, 2016

KuSza.kusza

Írta: Linguistic Turn

Kedves olvasóink hiányolták a Kulcsár-Szabó Ernő akadémikusról szóló híreket és elemzéseket.  Bár KuSza nem tagja a Károli Gáspár Református Egyetem oktatói karának, de nagyon sok kapcsolat fűzi őt az ún. református egyetemhez. 1997-ben Szabó Andráson keresztül  felvetette a későbbi menyét, Hansági Ágnest. Bár MENYjelöltnek csak 2 év múlva született egy PhD-ja, jövendő apósára hivatkozva átrendezte a Károli BTK oktatói karát. “A MAB sose fogja akkreditálni a kart, ha X. Y. és Z. itt marad.” Ezzel kezdődött KuSza árnyékkormányzása a Károlin. MENYjelölt kirúgatott pár régi oktatót, és betetette helyükre APÓS vazallusait, pl. az IMO-s Hermannt, aki akkor KuSza doktorandusza volt. KuSza – menyén keresztül – második kifizetőhelyként működtette a Károlit saját köre számára. Ők doktoráltatták pl. Mészáros Mártont is első körben KuSza saját privát kutatócsoportjának tagjaival.

Kulcsár-Szabó háttérbe szorulásának az volt az oka, hogy nyugdíjaztatása után eléggé eltűnt a tudományos közéletből, még az ELTE BTK nyilvánossága elől is. Nyilván úgy gondolta, hogy professzor emeritusként képes lesz megőrizni hatalmát – miközben az emeritusi pótlékkal megduplázza a jövedelmét -, és egyúttal megszabadul hivatali teendői kényelmetlenségétől. Átadta hát a trónt a dauphinnek, ifj. KuSzának, Kulcsár-Szabó Zoltánnak, és látszatra a háttérbe húzódott, hogy ott vén mérgespókként szövögesse a szálakat.  Döntésével azonban “lábon lőtte magát”, hogy az aktuális kormányfő cizellált szófordulatát idézzük. Akik végre hivatalosan megszabadultak az elviselhetetlenül nárcisztikus és zsarnoki főnöktől, nem ettek meszet (ez meg a miénk), hogy nemhivatalosan visszaengedjék. A KuSza hátsó részénél sürgölődő kegyencek is aktuálisabb oltári szentség után néztek. Szegény KuSza tehát a tudomány felé fordult, és megörvendeztetett bennünket egy figyelemre méltó tanulmánnyal. Ennek elemzését osztjuk meg figyelmes olvasóinkkal. –  A szerk.

Kulcsár-Szabó Ernő A jelentés történése az irodalmi műalkotásokban. A beszédszerep nyelvi valósága a Ha negyvenéves… esztétikai tapasztalatában címmel írt valamit (tanulmánynak nem nevezném) a Magyar Nyelvőr (2015/139/2:183-191) című folyóiratba. Ha az alapító szerkesztő, Szarvas Gábor, vagy a legutóbb elhalálozott Lőrincze Lajos olvasná ezt a szósalátát, minden bizonnyal undorral lökné el magától. A jelenlegi szerkesztő elfogadta, lelke rajta.

“Az irodalmi mű (fölcserélhetetlen) egyedisége elsősorban abból a körülményből vezethető le, hogy amit benne alkotott létesülésként a nyelv jóvoltából tudtul veszünk, az alakítatlan formában sehol nem férhető hozzá.” (183.) – indít KuSza. Ami érthető nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy az irodalmi mű anyaga a nyelv, amit egyébként már az irodalom szó etimológiájából is sejtettünk. Professzor úr azt is megfogalmazza ebben a mondatában, hogy az irodalmi műhöz – annak nyelv nélküli formájában – nem férhetünk hozzá. Ha tehát szikével megnyitnánk a szerző agyát, vagy MRI fMRI, PET agyi képalkotó eljárásokkal néznénk bele annak működésébe, akkor sem találnánk meg azt a bizonyos nyelv nélküli irodalmi alkotást. Ez igazi akadémikushoz méltó felismerés, egyelőre próbálunk felnőni hozzá. De folytatja, úgymond “a közlés igényére dialogikusan ráhallgató olvasás a szöveget úgyszólván a nyelvbe visszavezetve segíti léthez az írásban mondottakat”. Szóval a “ráhallgató” (szép KuSzás hapax legomenon) olvasó a “szöveget” visszavezeti a nyelvhez, nos, itt állt meg a mi agyunk, amelynek mentális lexikona nagyjából a magyar Értelmező Szótár szójelentéseit tükrözi vissza. Ha van egy szöveg (‘nyelvileg megformált mondanivaló egységet alkotó egésze’), akkor azt hogyan lehetne “visszavezetni” a nyelvhez? Vagy KuSza itt egy “nem nyelvi szöveg” definiálatlan fogalmával dolgozik? De folytassuk: “az olvasás azonban … csak akkor képes közreműködni az esztétikai tapasztalat eseményében, ha ellen tud szegülni  annak a saját kísértésének, hogy a költői nyelv materiális teljesítményét – a jelentésstabilizáció érdekében – feláldozza az esztétikai  tapasztalat fenomenalizációjának oltárán”. (183) Akkor – itt a piros, hol a piros – megint nyelvi szöveggel van dolga a, na nem az olvasónak, hanem a nomen actionisként megjelenített olvasásnak magának, aki csak akkor lesz, röviden szólva: adekvát, ha nem áldozza fel az épp az imént megtalált nyelvet, ill. ennek materiális teljesítményét a “fenomenalizáció oltárán”. A nyelv materiális teljesítményének értelmezésével van egy kis gondunk – a hangzó vagy az írott matériára tetszik gondolni, akadémikus úr? – de a fenomenalizáció magyarázatát megtaláljuk a következő mondatban: “Tehát ha észrevétlenül sem lép olyan művészetideológiai értésmódok szolgálatába, amelyek abban érdekeltek, hogy a mondottakat a nyelvi keletkezés nem szemantikai szövevényéből “kihámozott” gondolati összefüggésként vagy a nyelvművészeti anyagszerűségtől “megszabadított” dologként (tárgy, ábrázolás, reprezentáció) tegyék hozzáférhetővé.” (184.)

Hát ilyet mi még véletlenül sem tennénk, hogy kihámozzunk akár egy mondatot is “a nyelvi keletkezés nem szemantikai szövevényéből” – mindenekelőtt azért nem, mert ilyen egyáltalán nem létezik. A nyelvi keletkezés ugyanis egy n dimenziós szemantikai térben történik, már amennyiben koherens és konzisztens szövegekről van szó. Tehát az ideális olvasó KuSza szerint semmiféle “értésmód” szolgálatába sem lép, olvasás előtt tabula rasát csinál az agyából. Ez esetben az olvasás kognitív művelete sem jöhetne viszont létre, hiszen az nem más, mint az olvasott szóképek és a saját mentális lexikon elemeinek azonosítása.  De ha mégis – vegyünk csak részt az akadémikusi gondolatkísérletben – sikerülne, akkor bizony a hermeneutikai kör melyik pontján találnánk magunkat? Gyanítjuk, hogy kívül rajta, a nyelven kívüli lét ázalagok és foltos hiénák számára oly otthonos világában.

KuSza saját hagymázos fejtegetése alátámasztására most idefárasztja Humboldtot is, aki szerint “az ember … kizárólag úgy él együtt a tárgyakkal, ahogyan azokat a a nyelv a rendelkezésre bocsátja”. (184.) Ez a fejtegetés – amelyet komolyan vehető írásokban a nyelvi relativitáselmélet előfutáraként szoktak idézni – egyáltalán nem azt jelenti, amit KuSza gondol, ha egyáltalán gondol róla valamit. Az idézet azt jelenti, hogy az ember csak azokat a tárgyakat, jelenségeket, állapotokat képes felismerni, amelyeket a(z anya)nyelve közvetít számára. Ha tehát egy ainu, egy csukcs vagy gilják még sohasem találkozott fácánnal, mert tartózkodási területükön nem honos, következésképpen nyelvük sem tartalmaz erre a szárnyasra referáló lexémát, nem tudja értelmezni ezt a mondatot még anyanyelvén sem, hogy “Lázár legutóbbi vadászata alkalmából 1800 fácánt lőttek le”. KuSza tehát primitív módon félreérti Humboldtot.

Itt legszívesebben abbahagynánk, annyira fáraszt bennünket akadémikus úr azzal, hogy képes egy nyelvtudományi szakfolyóiratban folyton  a konyhanyelvi szó-t használni a szaknyelvi lexéma, szóalak és szóelőfordulás helyett, hogy képes neki “tónust és valőrt” tulajdonítani, hogy azt állítja, csak a főneveknek van “történeti dimenzionáltsága”, tehát a melléknevek, igék stb. nem estek át nyelvtörténeti jelentésváltozáson, az olyan semmit sem mondó hapaxok és besült metaforák halmozásával, hogy “Az olvasás ezért olyan közreműködés a jelentésképződés eseményében, ahol úgyszólván az abba aló bevonódás idézi elő egy olyan részesülés tapasztalatát, ahol nem áll fönn – legyenek azok mégoly “eredetiek” vagy “autentikusak” – az úgynevezett egyéni olvasatok teljesítményének teljes szabadsága.” (184.)

Saját agyunk és ízlésünk kímélése céljából a “szöveg” további részéről csak nagyon röviden beszélünk. Ez nem nehéz, hiszen KuSza a továbbiakban nem tesz mást, mint saját kollégáit – Bárdos Lászlót, Halász Gábort, Halmai Tamást, Kiss Ferencet, Németh G. Bélát és Szegedi-Maszák Mihályt – plagizálja. Az ő elemzéseiket mondja el a “saját szavaival” a címben megnevezett Kosztolányi-versről. A saját szavai persze eléggé ütősek, pl. amikor a fordul ige kapcsán a  “f-rd hangkapcsolat érdes fonológiai materialitásáról” beszél. Akadémikus úr nem tudja, mi a fonológia (melynek tárgya: “a hangok rendszerbe szerveződését meghatározó elvek felkutatása”) és a fonetika (tárgya: a beszédhangok képzése, közvetítése és észlelése”) (David Crystal, A nyelvek enciklopédiája. Osiris, 2003., 205.) különbsége. A fonológia  puszta absztraktumokkal – fonémákkal foglalkozik, egy absztraktumnak pedig nem lehet “materialitása”, tehát amit KuSza erről mond, az önellentmondás, egyszerű hülyeség.

Összefoglalva: Kulcsár-Szabó Ernő akadémikusnak a Magyar Nyelvőrben közölt irománya egyrészt hamis megállapítások egyvelege, másrészt referenciálisan értékelhetetlen szósaláta, harmadrészt egyszerű lopomány. Egyetlen saját felismerés nélkül turkál kitűnő szakemberek műveiben, s mint egy tolvaj szarka kukázza ki és mutatja fel az össze még véletlenül sem illő elemeket, majd az így összeharácsolt és saját testnedveivel gusztustalanul összekent zagyvalék Diebesgutot saját személyének tulajdonítja, s “tanulmányként” oktrojálja rá egy jobb napokat megélt nyelvtudományi folyóiratra.

Van még ennél is lejjebb, akadémikus úr? Szerintem kár erőlködni, ezzel az opusszal örökre szóló díszhelyet szerzett magának a nagy nevettetők és az istenverte tudatlan kóklerek népes táborában.

A kókler “akadémikusról” már egy kötetnyi cikket posztoltunk:

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/07/20/hungarian-zhdanov-a-magyar-zsdanov/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/07/27/ivan-the-terrible-wrapped-in-diaper-rettegett-ivan-pelenkaban/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/07/29/gobbledygook-burokrata-halandzsa/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/01/who-pays/https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/05/lnguage-skills-and-ethics-nyelvtudas-es-etika/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/07/the-power-of-the-dog-az-erosebb-kutya-b-ik/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/11/recruiter-song-kulcsar-szabo-azt-uzente/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/12/kulcsar-szabos-list-kulcsar-szabo-listaja/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/15/the-bolshevik-jauss-a-bolsevik-jauss/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/16/the-linguist-a-nyelvmuvesz/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/18/is-erno-kulcsar-szabo-a-law-abiding-citizen-torvenytisztelo-allampolgar-e-kulcsar-szabo-erno/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/19/power-and-sense-hatalom-es-ertelem-viszonya-kulcsar-szabo-erno-eletmuveben/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/08/20/20th-august-augusztus-20/

https://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/03/06/the-butcher-smiley-a-hoher-mosolya/

109 hozzászólás to “Shaggy grammar (KuSza grammatika)”

 1. Kövi Dinka said

  Dinka most kánonról meg egyebekről locsog.
  http://reposzt.hu/blog/jakab-koves-gyoparka/2016-02-15/sweet-sixteen
  Ludvig babérjaira vágyik: művész (????) és tudós (HA-HA-HA)

 2. hermeneutikai lángész said

  Na ebbe a sorba illik bele KSZE is!
  http://orulunkvincent.blog.hu/2016/02/09/a_hiu_professzorok_esete_az_igazsaggal_megjegyzesposzt?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare

 3. Hansági a nívótlan said

  A meny közben a tizedik bőrt nyúzza le Jókairól.
  Multiplikálja magát CSAK EZEN A MÓDON KÉPES!!!
  http://www.racio.hu/hansagi-agnes-tarca–regeny–nyilvanossag-jokai-mor-es-a-magyar-tarcaregeny-kezdetei-raciotudomany-19

 4. prudens said

  Felvétel a Károlin!
  http://reformatus.hu/mutat/11824/
  Microkephalok, drogosok, promiszkuus életvitelűek, hajra!
  Itt egymás között lehettek.
  És ha jól qrálkodtok, még czunyiné is lehet belőletek!
  Az ÖrülünkVincent kisbetűvel és többes számban írja, így: CZUNYINÉK
  csatlakozunk!!!!

 5. KSZE a Soros bérenc said

  KSZE ezt a korszakalkotó tanulmányát egy Soros által támogatott vicclapban tette közzé!
  http://nyelvor.c3.hu/nyr.htm

 6. husserl ágens said

  nyelvészünk kutatóhoz méltóan viselkedne, ha kritikáját nem kétes blogokon, hanem mondjuk a Magyar Nyelvőrben közölné kommentárként.

  • Fúria Agáta said

   A cikkíró kutatóhoz méltóan viselkedett az elemzés szakszerű elvégzésével, akárki legyen is az. A szöveg minőségét a publikálás helye kummányit se befolyásolja. Egyébként a poszt alján közölt csokorból is nyilvánvaló, hogy sok komoly kutató gyakorolt már kritikát halandzsa-akadémikusunkkal szemben ezen a blogon. Más tárgyban is jelentek már meg komoly szakmai írások ezen a blogon, amely természetesen méltó helye volt azoknak is, mint ahogy ennek az írásnak is.

  • Kaka-démikus said

   Viccelsz, ágens? Ugye te se gondolod komolyan, hogy Kulcsárszabóról szakmai kritikát merne leközölni a Magyar Nyelvőr? Ha iloyet merészelne, akkor merészelte volna visszautasítani azt a szövegszörnyűséget is.

  • sátán János said

   Most már tudom, kitől tanulta régi kedvencünk az idegen szavak helytelen használatából felépített ketadrálisok művészetét, magától KSZE akadémikustól!

 7. KSZE becsülete said

  KSZE most a Fideszhez dörgölődzik, régen az MSZMP-hez, az NDK-ban a STASI-nak jelentett.
  Ernő elvi alapon áll: MINDIG A HATALOMNAK NYAL.

 8. fideszes haramiák said

  A felzárkóztatási pénzeket meg felzabálták a fideszesek.
  http://nol.hu/belfold/elloptak-vagy-elbuliztak-az-eselyteremtest-1601311

 9. Andrew said

  Ki ez a táskás szemü fogatlan aggastyán? Még sose láttam a károlin.

 10. KSZE becsülete said

  KSZE az a magyar ember, aki a legtöbbre vitte tudatlan, tehetségtelen szófosással.
  Becsülete nincsen, nem is hiányzik neki.

 11. zsuzsa néni said

  Mér gyalázzátok a KSZE-t?
  Mi bajotok nektek a Krisztus Szeretete Egyházzal??
  http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/

 12. paranormal activity said

  Már megint felbukkant a mi kis spiclink. Persze álnéven, mert azt a tucatnevét szénné égette a sátánnal suttogó “disszertációjával”

 13. communicator dei said

  A Die Presse jól látja
  http://www.168ora.hu/itthon/a-pedagogustuntetes-veszelyt-jelent-orbanek-szamara-143033.html

 14. Demeter Márton a moderátor said

  A Deák téren volt ma egy beszélgetés “Ferenc pápa reformációja” címmel. Résztvevők: Kamarás István, az ő könyve alapján indult az egész, Lengyel László, Beer Miklós váci püspök és Fabiny Tamás evangélikus püspök. Az egyetlen református (???) résztvevő Demeter Márton, a KRE docense volt, akit a meghívó “moderátor”-ként tüntetett fel.
  Késve érkezett, amikor pedig ott volt, igazi kultursokkba kergette a nézőket. Az öltönyös – nyakkendős püspökök, a korrekt szürke pulóveres civilek mellett Demeter némileg piszkos világoskék-fehér kockás ingben és deszkás farmerben jelent meg. Arca borotválatlan, haja extra strong zselével tüskésdisznó formába igazítva.
  Megfogta a mikrofont, aztán odaadta Kamarásnak “először Kamarás Istvánt szólítom” szólammal. Kamarás visszaadta: “Nem volt kérdés!” – mondta.
  Demeter docens erre szövegelt valamit, amiben ugyan sem grammatikailag, sem pragmatikailag felismerhető kérdés nem volt, de most megkönyörültek rajta és elmondták, amit akartak. A beszélgetés amúgy érdekesen alakult, Demeter viszont nyilvánvalóan elveszítette a fonalat. Kérdéssel sem reagált arra, hogy tekinthető-e Ferenc pápa reformpápának, s arra sem volt egyetlen szava sem, amikor Lengyel László nagyon keményen támadta az állam és a kormány által letepert egyházakat. Beer Miklós nyilatkozott katolikus szemszögből, Fabiny evangélikusból, a református szempontot nem képviselte senki, legkevésbé a queer parádéra öltözött Demeter.
  Ilyenek tanítják a református (???) egyetemen a kommunikációt, nem csodálkozunk semmin.

  • pecking order said

   Nem ez a fazon volt, aki a sátánista janival alapította azt az A kategóriás folyóiratot, ami miatt a Horányi Özsében röhög az egész tudomány?

  • irish coffee said

   Egy barátom ott volt, szerinte a Demeter úgy nézett ki, mint aki be van drogozva, furcsa kézmozdulatokat tett, nem reagált semmire adekvátan, időnként mintha elaludt volna.
   Tényleg lehet valami a drogpiac történetben.

 15. Orbán takarodj! said

  Nem hagyjuk abba, megbuktatunk benneteket!
  http://nol.hu/belfold/totalis-bojkottra-keszulnek-az-orban-kormany-ellen-1601659?system=cachefrissit&ajax=1

 16. KSZE Workshop said

  Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport tagjait elsőként állítólag Bednanics riasztotta, az, aki Mészáros 6 oldalas disszertációjáról 3 és fél oldalas opponensi véleményt írt. Azért ilyen hosszút, mert felsorolta, mi minden hiányzik Mészáros szövegéből. Gyakorlatilag minden, még Luther és Kálvin megkülönböztetése is… 🙂

  • Halásztelki Gábor said

   Ez a hiánylista persze nem akadályozta meg őt abban, hogy 100%-kal engedje át a szélhámos, okirathamisító, csaló havert…

 17. Orsós Viktor said

  Bill Clinton egykori USA elnök a Daily Showban, élő adásban pénzéhesnek és hatalommániásnak nevezte Orbán Viktort… és tulajdonképpen még finoman is fogalmazott. Hiszen a gátlástalan, köztörvényes tolvaj és aljas, mentálisan sérült diktátor lett volna a helyes jellemzés. Szóval lehet, hogy kénytelen leszek majd sajtóhelyreigazítást kérni Clinton úrtól.

 18. Kicsiny pénisz - nagy száj said

  Azt egyelőre még nem tudnám megmondani, hogy Ákos vagy Bochkor Gábor a nagyobb hímsoviniszta bunkó. De abban biztos vagyok, hogy aljas, primitív, nőgyűlölő beszólásaik mögött kicsiny, hervatag péniszük húzódik meg. Ez a két szánalmas műbika szerintem ugyanis egyszerűen csak retteg a nőktől és csupán súlyos komplexusaik miatt böfögnek ekkora baromságokat.

 19. bányászököl vasököl said

  Orbán arról hazudozik a parlamentben, hogy a pedagógusok 18%-os béremelést kérnek.
  Nem ezt kérik, hanem a Czunyiné által tönkretett közoktatás körülményeinek helyreállítását.
  Nagyon úgy néz ki, SZTRÁJK LESZ!
  http://balmix.transform.hu/index.php?page=http://www.szakszervezetek.hu/dokumentumok/akciok/3518-itt-a-pedagogusok-valasza-orbannak-szervezik-a-sztrajkot
  És sokan melléjük állnak!

 20. Németh Orbán legbutább propagandistája said

  A celli bunkó pap megint írt valami gusztustalan hülyeséget.
  Hogy ő meg a “párja” a liberalizmus takarója alatt”!
  http://reposzt.hu/blog/nemeth-tamas/2016-02-16/holtomiglan-holtodiglan

 21. kocsi csergő bálint said

  Tegnap filmet mutattak be de Ruyter admirálisról, a gályarabok megszabadítójáról.
  http://www.parokia.hu/hir/mutat/7048/
  Én ott voltam!
  Egyetlen károlist sem láttam!

 22. anonymanalyst said

  Kiderül, hogy egy szélhámos terrorizálta évtizedekig a szakmát, és zárt ki több tucat tehetséges szakembert az egyetemi oktatásból, hogy saját tehetségtelen bandáját versenyelőnybe hozza.

  • filológus said

   Elég bonyolult a helyzet. Az, hogy az illető szélhámos, több kitűnően képzett szakember látta, mondta, leírta). (Bezeczki, Horváth Iván stb.), KSZE azonban tudományon kívüli hatalomra is szert tett közben, ezt a tudományos szférán belül (ELTE, MTA, MAB) hatalommá konvertálta. Így egyszerűen kinyírta azt, aki szakszerű kritikát gyakorolt vele kapcsolatban, l. Horváth Iván.

 23. szájer a népbutító said

  Szájer, a Handó Tünde főbírónő névleges hitvese szózatot intézett hozzánk
  http://kolozsvaros.com/2016/02/13/szajer-jozsef-szerint-minden-magyar-idiota/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

 24. fideszes haramiák said

  Na, ma mit loptatok, fideszesek?
  http://www.napi.hu/ado/milliardokat_nyulna_le_az_allam_a_szep-kartyakrol.610211.html

 25. régi kolléga said

  Könyvbemutató Bertha Zoltán hatvanadik születésnapjára.
  http://www.kre.hu/btk/index.php/11-hirek/1331-koenyvbemutato-bertha-zoltan-60-szueletesnapja-alkalmabol.html
  Egy becsületes és értelmes károlis oktató, de nem dicsérjük tovább, mert a végén még baja lesz belőle.

 26. Unterdog said

  Orbán hazudott a parlamentben.
  Egy tanár helyreigazította.
  http://www.atv.hu/belfold/20160216-nyilt-levelben-vagott-vissza-egy-tanar-orban-viktornak

 27. ulan bátor said

  A kormány milliókat költ közpénzből kanadai és észak-amerikai fiatalok magyarországi üdültetésére!!!!
  http://kanadaihirlap.com/2016/02/15/nincs-wc-papir-az-iskolakban-de-fejenkent-egymillioert-udultet-eszak-amerikaiakat-a-kormany/

 28. Jól informált... said

  Már évek óta rendszeres olvasója vagyok a blognak. Azon viszont csodálkozom, hogy mennyi teljesen jól informált kommentelője ls szerkesztője van az oldalnak. Ernő esetére mindmáig emlékszem! Valamikor talán előző év nyarán -a hónapra nem emlékszem pontosan- egy ELTE oktató, esetleg diák, stb. írt egy olyan kommentet az egyik poszthoz, hogy az APÓS távozását tervezik a tanszéken, valamint az átadás-átvétel folyamatát, avagy: hogyan hozza pozícióba Zoli fiát. Akkor nem akartam elhinni, hogy Ernő végül visszavonul. A komment azonban arra késztetett, hogy érdeklődjek Ernő távozását illetően. A nyelvész kollégák, valamint az irodalomtudományon megerősítették, hogy Ernő visszavonul.

  A Károlin pedig az az új információ, hogy Sepsi Enikő “alkotói szabadságra” küldte az ottani tanszékvezetőt, Fóris Ágotát! Fóris feladatait állítólag Bölcskei Andrea vette át. Annyi bizonyos, hogy Fórist (erre a félévre biztosan) sikerült kiiktatni a tanszékről!Ezek szerint Sikerült a Sepsi-Kurucz-Vassányi-féle vezetésnek annyira megerősödni, hogy eredményesen fel tudnak lépni a dékán-jelölt Fóris és Hansági ellen?!

  • Tepsi utódja said

   Sajnos, a Károlin nem ilyen rózsás a helyzet. Tepsi a 6 év alatt mefékezte az előző bandát, de ezek kivárták az idejüket. Tepsinek szeptemberben letelik a 2. ciklusa is. Fóris és Hansági újra támad. De még náluk is veszélyesebb Szabó András. Naponta hívogatja a húgát, a püspöknét, és üzenget vele Szajuznak. Van, hogy naponta többször is. Az üzenetek visszatérő tárgya, hogy hadd legyen Hátulról lesből támadó sógor a leköszönő Tepsi utódja.

   • DearAgata said

    Szerintem Ágotát azért küldte Balla alkotói szabadságra, hogy otthonról leplezze le azokat a kollégákat, akik szerkesztik az oldalt. Ágota idestova 5 éve dolgozik azon, hogy leleplezze a blog szerkesztőit. Ágota nem volt képes eredményeket felmutatni a nyomozással, ráadásul a kutatásban sem jeleskedik! Remélhetőleg soha nem lesz dékán belőle.. Akkor inkább Hansági!

   • Matrix D'Amour said

    Ágota tényleg lassan haladt illetve nem haladt sehogy. Állítólag nem is akart. Szorult belé még némi tisztesség. Felismerni vélte a stílus alapján egyes barátait és nem akart nekik ártani, mert pl Szabóról és Petrőcziről ő is hasonlóan vélekedett. És azt se bánta volna, ha a kommentelők nemcsak Szabót, hanem Hanságit is eltakarítanák az útjából. Őt magát pedig nem sok attrocitás érte, nem igazán volt motivált.

   • Kommédia said

    Tepsi már rég nem bízik egykori szövetségesében, Ballában és Balla szeretőjében, Ágotában. Ezért saját emberét állította rá a bloggerekre: sátáni Janit, azaz anyakönyvezett nevén Tóth János Józsefet, aki nem itt vált híressé, hanem a vincentblogon 🙂
    http://orulunkvincent.blog.hu/2015/12/26/a_corvinus_egyetem_esete_a_satannal

   • Agáta mondd szívem said

    Ágota olyan, mint a tank. Képes bármit megpályázni, a régi munkahelyein is ezt tette. Más kérdés, hogy egy református (???) egyetemen talán mégis kéne valami református egyházi kötődés.

   • meshugga beach party said

    Rosszul tudjátok! Fóris nagydoktorira készül terminológiából.
    Utána megpályázza a rektori helyet.

   • (F)lúgos Fóris said

    Ugyan már.. Fóris nagydoktorira készülne…terminológiából?! Ez a vicc és a nettó hülyeség kategóriája. Oktatóként elég jól ismerem a Károli belső ügyeit.
    A valöság az, hogy a Reviczkyből jött a selyemzsinór Fórisnak! Nem készült ő semmilyen nagydoktorira! Ha tényleg terminológiából szerette volna a DsC vagy egyéb fokozatokat, már rég megszerezte volna! Bőven lett volna ideje a dolgozatot megírni, lévén, hogy heti 1-2 alkalmat volt az egyetemen, így lett volna ideje kutatni. Ő szeretettl volna továbbra is tanszékvezetői feladatokat ellátni, de felülről léptették vissza.
    Amúgy Sepsi Szabót is így távolította el az egyetemről! Aztán a nyomulós, tankhoz hasonlított Fórisról nem tudom elképzelni, hogy önként lép a háttérbe!

   • anonymanalyst said

    A fedősztori persze az alkotói szabadság. De Tepsinek már nem lesz ideje többre. Dékánságának fél éven belül vége. Szabó és Hansági pedig nagyon tepernek az utódlásért. Fóris is, de zsidóként neki kevés az esélye. Legtöbb Szabónak van, aki ennek érdekében beizzította a húgával a telefont: Forró üzeneteket küldözget a püspöknek a saját nemlétező lojalitásáról.

   • meshugga beach party said

    Amit mi ketten mondunk, NEM ELLENTÉTES EGYMÁSSAL!
    Fórist mellékvágányra terelte Sepsi, ez rendben van.
    Fóris FELHASZNÁLTA A LEHETŐSÉGET arra, hogy nagydoktorit szerezzen, amíg él a férje és képes mozgósítani a kapcsolatait. A terminológiát ugyanis nem tekintik tudományos problémának sem a nyelvészek, sem a természettudósok, hanem valami szabványügyi gyakorlati problémának.
    Nem kell lebecsülni Fórist, okos nő ő és az az öncélú gonoszság is hiányzik belőle, ami annyira jellemzi pl. Szabó Andrást vagy Hanságit.

   • UpTownFunk said

    Minden valószínűséggel Ágota nem készül semmilyen nagydoktorira. A távozására a következő okok lehetségesek:

    1. Balla menesztette őt, mivel semmilyen eredményt nem mutatott fel a blog szerzőivel kapcsolatban.

    2. Sepsi menesztette

    3. Ágota önként lépett vissza. Nem akart asszisztálni a kiújuló hatalmi harcokhoz. Sepsi utolsó ciklusát tölti, az irodalomtudományon pedig megindultak a hatalmi harcok a dékáni pozícióért. Szabó már Szajuzt cseszteti, Hansági pedig felvette a kapcsolatot Ernővel, hogy újra izzítsa be a családi csatornákat. Szóval nagyon komoly hatalmi harcok erősödtek fel.

   • Matrix D'Amour said

    Úgy tűnik, Ágota az élesedő hatalmi harcban háttérbe szorult. Önként sosem lépne vissza, de Szajuz sógorával szemben nincs esélye. Szajuz nemcsak kálvinista, hanem a fundamentalista fajtából való. Sosem tűrne meg egy zsidó dékánt. Tepsi is fundamentalista. Ágotát egyedül Balla támogatná, de ő senki mellett sem képes kiállni, még a szeretője mellett sem.

   • duplaszabó párbaj said

    Szabó és Kulcsár-Szabó-Hansági ádáz harcot vív egymás ellen. Mindegyikük szeretné IMO-s Hermannt megnyerni szövetségesnek. És mind a ketten ugyanazt a csalit használják: dékánhelyettességet ígérnek az alvó ügynöknek.

   • Nyelvész házaspár said

    Igazán nem baj, hogy Ágota visszalépett, történjék bármi okból is, ennek most nincsen jelentősége! Szerintem nem vezette jól a tanszéket- ez az én szubjektív véleményem. A tanszék túl bürokratikus lett az eltelt években, a legapróbb műveleteket is le kellett papírozni. (A pletykák szerint azért, mert Ágota így gyűjtötte be az összehasonlítandó korpuszokat, miket felhasznált a bloggerek elleni vadászatához.) Nem baj, hogy Bölcskei került (igaz, átmenetileg) a helyére! Azt azért sajnálom, hogy Kontra kolléga semmilyen esetben sem vállalná a tanszékvezetőséget a Károlin!

 29. dark side said

  Klikkhammer a vén hülye istenverte hőbörödöttségeket pofázik.
  http://hircsarda.blog.hu/2016/02/16/gucci_kollekcio_keszul_tanaroknak_design_by_klinghammer_neven

 30. wanted - dead or alive said

  Komolyan gondolják.
  Orbán, Rogán , Lázár meg a többi gazember hazudozó, most fogtok koppanni!
  http://gepnarancs.hu/2016/02/miskolcon-ejfelkor-megkezdodik-a-sztrajk/

 31. soós a lajhár pap said

  Soós a hájas pap azon siránkozik, hogyan “elaljasul és elhájasul” az ember munka nélkül.
  Ti vagytok erre a legmarkánsabb példák, a társadalom testén élősködő herék, korrupt, lusta, ostoba papok!
  http://reposzt.hu/blog/soos-szilard/2016-02-17/dzsepetto-game-over

 32. kövér a pszichopata gané said

  Kövér testvér belengette a kalapácsot!
  http://index.hu/belfold/2016/02/16/kover_aki_elheto_jovot_szeretne_ne_hibazzon_az_idokozi_valasztason/

 33. Tiborcz törököt fogott said

  Suat Gokhan Karakus török üzletember annak a cégcsoportnak a vezetője, amelyben Tiborczék is benne vannak. Tegnap szereztek meg egy csodálatos villát a Városligeti Fasorban, ahogy a kitűnő újságíró, Csikász Brigitta kiderítette.
  http://atlatszo.hu/2016/02/16/most-egy-varosligeti-fasori-villa-kerult-a-miniszterelnok-vejehez-kotheto-cegcsoporthoz/

 34. zsinati levéltár said

  Nagy titokban tanácskoznak az Abonyi utcában
  http://reformatus.hu/mutat/11782/
  Vajon mi a téma?
  Közünk???

 35. anonymanalyst said

  Ennek a fogatlan aggastyánnak sohasem volt esztétikai tapasztalata. Szegénynek esztétikai élménye se lehetett életében sem. Különben nem írna ilyen szörnymondatokat irodalmi művek ürügyén, mert a művet csak ürügyként használja, arról igazán nincs mondanivalója.

 36. orbán az undorító görény said

  http://mszp.hu/hir/trukkozo_fideszes_kepviselok_vagyonnyilatkozati_eljarast_kezdemenyez_az_mszp
  El fogunk benneteket számoltatni, rabló gazemberek!
  Téged is, Tiborcz, téged is, Orbán!

 37. Kövér a református pápa(i) said

  http://24.hu/szorakozas/2016/02/17/domsodi-ujra-uzent-veces-nenihez-hasonlitotta-kovert/
  Dömsödi megint üzent Kövérnek.

 38. Hab(ony) a tortán said

  Habony lakodalma a Szépművészetiben volt.
  http://444.hu/2016/02/17/habony-arpad-ingyen-kapta-meg-a-szepmuveszeti-muzeumot-a-lakodalmara

 39. Orbán takarodj! said

  Orbán vagy Európa?
  Válasszatok!
  http://hvg.hu/velemeny/20160217_Lesz_Europa

 40. Orbán Ráhelt királynőnek! said

  Rasi EGYETEMI OKTATÓ LETT!
  http://propeller.hu/itthon/3192993-orban-rahel-corvinuson-tanit-turizmust

  • Food Service Management said

   A tantárgy kódja: 2GF26NBK04B
   A tantárgy megnevezése (magyarul): Food Service Management
   A tantárgy neve (angolul): Food Service Management
   A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
   Kreditérték: 4
   A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: évente
   Az oktatás nyelve: angol
   Előtanulmányi kötelezettségek: Szálloda és vendéglátásmenedzsment
   A tantárgy típusa: szakmai választható
   Tantárgyfelelős tanszék: Turizmus Kompetencia Központ Tanszék
   A tantárgyfelelős neve: Dr. Jászberényi Melinda

   A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus olyan diákok számára ajánlott, akik érdeklődnek az éttermi vagy a szállodai vendéglátás iránt. A hangsúly a fő iparági szegmensekre, üzleti gyakorlatra és trendekre irányul.

   Évközi tanulmányi követelmények: Elvárjuk, hogy a hallgatók aktívan vegyenek részt az órák során. Az észrevételek minősége sokkal fontosabb, mint a mennyisége. A házi feladatok is beleszámítanak a végső eredménybe.

   Vizsgakövetelmény: A hallgatói csapatok elemzik az étterem szolgáltatási folyamatait, és javaslatokat tesznek, hogyan a javíthatja a szervezet a rendszert.

   Prezentáció (csoportmunka) 10%
   Írásos elemzés (csoportmunka) 40%

   Az értékelés módszere: Haladás vizsgálata (egyéni) 25%
   A diákok kapnak egy sor feleletválasztós kérdést a főbb témákkal kapcsolatban.
   Órai részvétel (egyéni) 25%
   Órák rendszeres látogatása (mind előadások és szemináriumok esetében),

   Tananyag leírása: Tematika
   1. hét Az éttermek és az éttermi szegmensek
   2. hét Éttermi üzemeltetés, sztenderdek létrehozása és folyamati eljárások
   3. hét Az éttermi koncepció és a belső design, étlap-design
   4. hét Étlap és itallap árazása
   5. hét A vendéglátás költségkezelésének alapjai
   6. hét Éttermi bevételgazdálkodás
   7. hét Helyszíni szemle – látogatás vendéglátóhelyekre
   8. hét Speciális árkalkulációs technikák az ételek esetében
   9. hét Szállodai szobaszervíz
   10. hét Bankett-menedzsment (szállodai rendezvényszervezés)
   11. hét Munkahelyi sztenderdek megalapozása és a beosztásírás alapjai
   12. hét Co-branding megállapodások és Prezentációk
   13. hét Prezentációk

   Órarendi beosztás: Előadás hetente, szeminárium kéthetente ( 2+1 )

   Kompetencia leírása: A hallgatók jól működő vendéglátó egységek működésébe nyernek betekintést. Ennek megfelelően részletes elemzésre kerülnek a szolgáltató rendszer kulcsfontosságú elemei: a menü-tervezés, gyártás, árképzés, a bevételek kezelése, a szolgáltatás eljárások, a minőségbiztosítás, az élelmiszer- és a munkaerő-költségek ellenőrzése.

   Félévközi ellenőrzések: A résztvevők várhatóan egyenlő arányban osztoznak a feladatok során, nyitottak a csoportos tevékenységek és a kommunikáció irányába. Az osztályzás során szakértői értékelésre kerül sor, a csoportos feladatokban való részvétel elmulasztása a tantárgyi bukást eredményez.

   A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Tananyag feldolgozása, házi feladat elkészitése.

   Szak neve: Turizmus-vendéglátás szak

   Irodalomjegyzék:
   Kötelező irodalom:

   • DiPietro, R. B. (2013). Hotel Co-Branding Agreements: A Food and Beverage Perspective. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • DiPietro, R. B. (2013).The Restaurant Industry and Restaurant Segments. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • Pullman, M. (2013). Restaurant Concept and Experience Design. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • Szende, P. (2013). Establishing Labor Standards and Scheduling Basics. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • Szende, P. (2013). Dining Room Operations: Establishing Service Standards and Procedures. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • Szende, P. (2013). Room Service Management In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • Szende, P. & Gomes, J. (2014). Hotel Banquet Management. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • Rohlfs, K.V. (2013). Restaurant Revenue Management: Basic Concepts. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • Yang, S. (2013). Menu Design for the Food and Beverage Operation. In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
   • Walls, A. & Yang, S. (2013). Wine and Beverage Menu Design and Pricing In. P. Szende (Ed.) Hospitality Management Learning Modules. Boston, MA: Pearson Education, Inc.

   Ajánlott irodalom:

   • Kiefer, N.M. (2002, August). Economics and the Origin of the Restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, 43(4), pp. 58-64.
   • Kimes, S.E., Barrash,D.I. & Alexander, J.E. (1999, October).Developing a Restaurant Revenue-management Strategy. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 40(5), pp.18- 29. .
   • Magretta, J. (2002, May) Why Business Models Matter. Harvard Business Review, 80(5), pp. 86-92.
   • Martin, W.B. (1986, February). Defining what quality service is for you. Cornell Hotel and Restaurant
   Administration Quarterly, 26(4), pp. 32–38.
   • Parsa, H.G., Self, J.T. Njite, D., & King, T. ( 2005). Why Restaurants Fail. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(3), pp. 304-322.

   Ajánlott irodalmak:
   Kötelező irodalmak:

   A tantárgy oktatói:

   Orbán Ráhel

   http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=2GF26NBK04B

  • romacsaj said

   Ezeknek nem elég a pénz és a hatalom. Még tudományos karrierre is áhítozik a cigány vajda lánya!

   • Elena C said

    Volt már ilyen a történelemben: Sztálin és a halbiológia kötelező olvasmány volt a szovjet biológushallgatóknak. Elena Ceauscescu a Román Akadémia tagja volt. Aztán csúnyán végezte…

 41. Orbán Ráhelt királynőnek! said

  Elenának még gimnáziumi érettségise se volt, úgy lett akadémikus szerves kémiából.
  Ráhelnek van érettségije, de a magyar hejesirasst unortodox módon használja.
  Anmgolul meg úgy beszél, mint egy tehén.

  • Ráhel profilja said

   Egy nagyon tehetséges és szorgalmas kislány, 5 nyelven beszél és a világ legjobb képzését kapta. Elájultok, ha meglátjátok a profilját a LikdeIn-en: https://ch.linkedin.com/in/r%25C3%25A1hel-orb%25C3%25A1n-0105156a

  • Angol képzésben Ráhel? said

   Aki az anyanyelvén se tud írni, az hogy tudna megtanulni angolul???

   • Orbán Ráhelt királynőnek! said

    Egy amerikai magyar ismerősöm olvasta Ráhel valamelyik szövegét, azt mondta, AZ ÉRTHETETLENSÉG BÁRGYÚ!

   • Éva néni said

    Irigy kutyák!

    http://www.hoteliermiddleeast.com/15073-top-10-hotel-management-schools-in-the-world/

    ezt tartjak a legjobb kepzesnek a vilagon. 60000 frank egy ev (+ lakasberles).
    nem hiszem, hogy tul sok magyarnak van EHL MBA-je

    Ráhelka igenis megérdemli

   • díjnyertes szakdolgozat said

    Mér? Magyarul nem bárgyú? Ez a díjnyertes szakdolgozatának a magvas konklúziója:

    “Dolgozatom konklúziójaként azt mondhatom, hogy a fesztiválok versenye erős és állandóan változik, folyamatos kihívások elé állítva a szervezőket. Egy sikeres és jól működő fesztivál működtetéséhez kitartás és kompromisszumkészség szükséges, hogy az energiák ne a kilátástalan küzdelmekbe legyenek fektetve, hanem a megoldások keresésébe. Innovációval és kreativitással lehetőség nyílik az állandó megújulásra, amely elengedhetetlen jelző egy fesztivál esetében”.

    És ezzel a primitív semmitmondó banalitással képes volt nyerni!

   • balo83 said

    Nekem Ráhel stílusa sokkal jobban bejön, mint a posztban látható parókás, táskás szemű szélhámosé. Ráhel nem leplezi el, hogy mennyire nem mond semmit. Nyíltan, egyszerű stílusban felvállalja az ürességet. Ezzel szemben a Kulcsárszabó nevű kókler saját butaságát és az eredeti mondanivalójának a hiányát zagyva schachtelsatzokkal leplezi.

   • KSZE Workshop said

    Na ez a lényeg. Ráhel megkapóan őszintén BUTA. Mivel nem is tudja mennyire, a butaságát csomagolatlanul a képünkbe tolja. Kulcsárszabó kapisgálja a saját tehetségtelenségét, ezért nagy nyelvi hókuszpókuszt kerít a tartalmi űr köré. KSZE egy szélhámos.

   • rasika a fontos zsömle said

    Így tud Ráhel királykisasszony angolul:
    http://cink.hu/orban-rahel-fontos-zsemlet-jatszik-a-kempinski-hotelben-1690994826

  • Ráhel megérdemli! said

   http://www.hoteliermiddleeast.com/15073-top-10-hotel-management-schools-in-the-world/

   ezt tartjak a legjobb kepzesnek a vilagon. 60000 frank egy ev (+ lakasberles, megélhetés).
   nem hiszem, hogy tul sok magyarnak van EHL MBA-je

   • Romacsaj said

    Ráhel eddigi megnyilatkozásai botrányosak, magyarul és angolul is. IQ-ban nagyon gyenge, és ezen semmilyen iskola nem tud segíteni.

  • Sátános Jani tanárai said

   én semmi problémát nem látok abban, hogy egy kétes értékű egyetemen tart egy buta protekciós csaj amúgy nem valami komoly kurzust

   Azon az egyetemen, ahogy a Sátánnal való diskurálást PhD.ként meg lehet védeni? Ugyan! Hol van itt szó tudományról???

 42. jakab a pap said

  Jakab a pap fékezhetetlenül nyálzik.
  Büdös giccshullám
  http://reposzt.hu/blog/jakab-balint/2016-02-18/zajban-viragoznak

 43. refis gazember ötösfogat said

  Megbeszélték a zsinaton,, mennyi a lóvé.
  Sok istennek hála, persze nem a Teremtő adta, hanem orbán, hála néki, halleluja!!!!
  http://reformatus.hu/mutat/11964/

  • balla a lelkészi jellegű patkány said

   Balla Péter megint bejelentette, hogy húsz milliót ad a károlis pénzből a csillagpontos rendezvényre.
   Költségvetési fegyelem?
   Balla fizet mint a katonatiszt?

 44. a püspöki áldás hatása a futballpályára said

  A károlis fiatalok kutatják a na mit is!
  A sport szociológiáját
  http://www.kre.hu/btk/images/doc/Muhely2016febr_meghivo.pdf
  Áldott Orbán testvér dicsőségére
  Vannak még témák: hogyan hat Bogárdi püspök áldása a felcsúti fűtött gyöpre pl.

 45. fideszes gyilkosok said

  Megtarthatja pozícióit a GYILKOS FIDESZES.
  http://index.hu/belfold/2016/02/18/megtarthatja_pozicioit_a_gyilkossaggal_gyanusitott_fideszes_kepviselo/

 46. Orbán a primitív kártékony állat said

  Magyar Bálint könyve Orbán maffiaállamáról sokkolta Brüsszelt
  http://24.hu/belfold/2016/02/18/orban-maffiaallama-sokkolta-brusszelt/

 47. lusta és buta nagypofájú papok said

  Egy komment jó tanácsot a a lusta és idióta papoknak
  TANULJATOK4, pl. programozást
  http://reposzt.hu/comment/7249#comment-7249
  Fogadunk, hogy nem fogadják meg?

 48. református hírmondó said

  A Deák téri Evangélikus Iskola csatlakozik!
  http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ezert-csatlakozik-egyhazi-iskola-is-a-tiltakozokhoz/
  Bezzeg a refik bárgyúk és Orbán seggét nyalják!

 49. Hab(ony) a tortán said

  Adjuk Habonyt Putyinnak, hogy a következő lagziját a Tretyakovkában tarthassa!
  http://kolozsvaros.com/2016/02/18/forditsuk-a-gdp-6-at-habony-arpadra/

 50. doktor de szád said

  Még mindig nem akkreditálták a 2013-ban alapított Multidiszciplináris Doktori Iskolát.
  Törzstagjai között ott vannak az ősöreg Honti, Bagdy, valamint a nemrég a Károlira csábított Kontra Miklós is.
  http://www.mbdi.kre.hu/index.php/oktatoi-eletrajzok

 51. pressburger said

  Babarczy Eszter, a magát végtelenül okosnak képzelő mániás-depressziós beteg megint tanácsolt valamit, amit eszünk ágában se legyen betartani.
  Nahalka István megfelel neki.
  http://magyarnarancs.hu/publicisztika/vita-hogy-szolgalja-babarczy-eszter-a-pedagogusok-ugyet-98305

 52. dunantúli igazmondó said

  Meg kell dicsérnünk Boglárkát, a nevetős papnőt.
  http://reposzt.hu/blog/kutasine-molnar-boglarka/2016-02-19/habony-tortan
  Ezúttal – alig néhány helyesírási hibával – felismerte a lényeget: a reposztosok által bőszen dicsért fideszes uralomban a KÖZERKÖLCS CINIKUS ROHASZTÁSÁT.
  Csak nehogy kikapjon szegény Bogi, mert megdicsértük!

 53. régi kolléga said

  Gratulálunk Bertha Zoltánnak a könyvhöz

  Nem megyünk el, hogy ne kompromittáljuk, de ő jól tudja, kik az igazi barátai és főleg, hogy KIK AZ ELLENSÉGEI.

 54. trágya a máglyán said

  Mennyi közpénz megy Habony ingyenes lapjába?
  http://atlatszo.hu/2016/02/18/ingyenes-hetilap-kozpenzzel-kitomve-mennyibe-kerul-a-lokal-az-adofizetoknek/

 55. Orbán a primitív kártékony állat said

  Elzárják a pénzcsapot, Orbán, nem lophatsz tovább, meg a segg családod se!
  http://24.hu/kulfold/2016/02/19/az-olasz-kormanyfo-megfenyegette-orbanekat/

 56. fideszes haramiák said

  Habony és Baán tovább pofátlankodnak, a rohadt fideszes rablók!!!
  http://hvg.hu/itthon/20160219_habony_baan_szepmuveszeti_muzeum_kortars_festeszet

 57. székely Attila a fideszes agitprop ügynök said

  Székely Attila szerint a refi egyház még tehet valamit a “demográfiai bomba hatástalanításában”.
  Rajta, szüljetek a világra még több genetikai selejtet, mint áldott Orbán testvér!
  http://reposzt.hu/blog/szekely-attila/2016-02-20/egyhazi-teendoink

 58. Balog kitüntette a Hold utcai csarnokot said

  Balog a magyar oktatás dicsőségének tartja a diákolimpiai helyezéseket, de egy gerinces diák kikéri magának
  http://oktatas.atlatszo.hu/2016/02/19/en-diakolimpikonkent-visszautasitom-hogy-az-allami-propagandagepezet-reszeve-tegyenek-minket/

 59. A milliárdos óvónő esete said

  Annyit sírnak a pedagógusok, pedig közülük is kikerült legalább egy milliárdos óvónő, Nagyné Baracsi Éva, aki félmilliárdért vett földet Tolna megyében. Nem tudjuk, hogy műveli meg az óvó néni, mivel Londonban lakik férjével, a PaksII volt igazgatójával, Nagy Sándorral együtt, akit nemrég tüntetett ki Seszták államtitkár.
  http://www.blikk.hu/aktualis/politika/paks-ii-volt-vezerenek-a-felesege-felmilliardert-vett-foldet/3v3d748

 60. Balog a seggmagyar said

  Egy másik diákolimpikon is leleplezte Balogot
  http://propeller.hu/itthon/3193700-beszolt-miniszternek-diakolimpikon

 61. Hab(ony) a tortán said

  Portik a fideszközeli figurákra vallott. Mindenekelőtt HABONYRA.
  http://pestisracok.hu/portik-habonyon-keresztul-szabta-meg-milyen-iranyba-menjen-fidesz/

 62. fideszes kommunikáció said

  A berlini nagykövet a Fidesz hazugságait sipákolja
  http://web.dkp.hu/kozlemeny-a-berlini-nagykovet-szegyent-hoz-magyarorszagra/

 63. prudens said

  84 éves korában meghalt Umberto Eco.
  Persze a károlis vérbarmok még ezt a nevet se hallották soha.

 64. fatal deceit said

  Matolcsy apja is nyakig sáros nyilas volt
  http://stop.hu/belfold/elhallgatott-mult-matolcsy-gyorgy-tudja-hogy-hazudik/1119533/

 65. Balog egymilliárdot ad a szlovákiai refiknek said

  Itthon megérkezett a kánaán, csak helyeselni tudjuk, hogy Balog nagytiszteletű (????) úr (HA-HA-HA) egymilliárdot adott a szlovákiai refiknek.
  Akik, ugye kb. 20 ezren vannak.
  http://444.hu/2016/02/20/egymilliard-forintot-kap-a-magyar-kormanytol-a-szlovakiai-reformatus-keresztyen-egyhaz
  Egyetértetek?

 66. Orbán a baltás gyilkos jótevője és az örmény keresztények árulója said

  Kirúghatják Magyarországot az EU-ból_
  http://index.hu/kulfold/2016/02/19/francois_hollande_szelsojobboldal_unios_tagsaga/
  Köszönjük, Orbán!

 67. kövér a pszichopata gané said

  Kövér testvér megint mondott valamit.
  http://propeller.hu/itthon/3193354-kover-magyarorszag-nem-unio-cseledszobaja

 68. éber héber said

  Habony Árpi se járt iskolába, Farkas Flóri se, a fontos embereknek nem kell iskola!
  http://hvg.hu/itthon/20150218_Nem_talalja_Habony_allitolagos_iskolait_a

 69. […] Irataiban való némi matatás után bejelentette, hogy az Ének a semmiről az a Kosztolányi-vers, amit párversnek gondol. Utána sorjáztak a tőle már megszokott szótévesztések: farsang helyett furfangos, fénycsóva helyett tűzcsóva stb, majd hapax legomenonok, mint vokatív jelenlét, önhivatkozási gesztus stb. Úgy látszik, KSZE megint a nyelvészet területére kíván kalandozni, mint legutóbb. […]

A szerkesztőség ezúton kijelenti, hogy a hozzászólások tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi, és előzetesen nem moderálja. A hozzászólások mindenkor a szerzőik véleményét tükrözik, amikkel a honlap szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Mivel nem olvasunk el minden hozzászólást, kérjük az olvasókat, hogy jelezzék esetleges kifogásaikat. Ha azok megalapozottak, a kifogásolt tartalmat a hozzászólásokból eltávolítjuk.

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
Jhnnsclvn's blog

Fraud, forgery, nepotism, abuse at a Hungarian University

galferences

Just another WordPress.com site

karoligaspar

Just another WordPress.com site

Legatus123's Blog

Just another WordPress.com weblog

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger ezt kedveli: